Bu hikmətli Kitabın (Qur’anın) ayələridir.
இவை ஞானம் நிறைந்த வேதத்தின் வசனங்களாகும்.


(Haqqı batildən ayıran) açıq-aydın Kitaba and olsun ki,
விளக்கமான இவ்வேதத்தின் மீது சத்தியமாக.

Şübhəsiz ki, bu (Qur’an) kafirlər üçün bir peşmançılıqdır (ona inanmadıqlarına görə qiyamət günü böyük zərər çəkəcəklər).
அன்றியும், நிச்சயமாக அது காஃபிர்களுக்கு கைசேதமாக இருக்கிறது.

(O gün) göy parçalanaraq, (Allahın) və’di yerinə yetəcəkdir.
அதில் வானம் பிளந்து விடும் அவனுடைய வாக்குறுதி செயல்படுத்தப்படும்.

Bunlar (haqqı batildən ayıran, mö’cüzələri, hökmləri) açıq-aydın Kitabın ayələridir.
இவை தெளிவான வேதத்தின் வசனங்களாகும்.

Ey (libasına) örtünüb bürünən (əbasına bürünüb yatan Peyğəmbər)!
போர்வை போர்த்திக் கொண்டிருப்பவரே!

(Bu kafirlər) ona da (Qur’ana da) inanmayandan sonra daha hansı kəlama inanacaqlar?!
எனவே, இதன் பின்னர் எந்த விஷயத்தின் மீதுதான் அவர்கள் ஈமான் கொள்வார்கள்?

(Ey kafirlər!) Sizi yaratmaq çətindir, yoxsa göyü ki (Allah) onu yaratdı;
உங்களைப் படைத்தல் கடினமா? அல்லது வானத்தை (படைத்தல் கடினமா?) அதை அவனே படைத்தான்.

Qatlanmış və asanlıqla keçirmək;
மடிந்த மற்றும் எளிதாக வைத்திருப்பார்கள்;

(Ya Rəsulum!) Onlara İbrahimin hekayətini söylə!
இன்னும், நீர் இவர்களுக்கு இப்றாஹீமின் சரிதையையும் ஓதிக் காண்பிப்பீராக!

Məhz onların qazandıqları günahlara görə düşəcəkləri yer Cəhənnəmdir!
அவர்கள் சம்பாதித்த (தீமைகளின்) காரணமாக அவர்கள் தங்குமிடம் நரகம் தான்.

"Həqiqətən, göylərin və yerin uşaqlar üçün necə, onda o, heç bir həyat yoldaşı var?" (Quran 6: 101)
"எப்படி நிச்சயமாக வானத்தையும் பூமியையும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் செய்வார், பின்னர் அவர் எந்த மனைவி உள்ளது?" (அல்-குர்ஆன் 6: 101)

Kitabın (Qur’anın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət, hikmət sahibi (olan Allah) tərəfindəndir.
இவ்வேதம், யாவரையும் மிகைத்தோனும் ஞானம் மிக்கோனுமாகிய அல்லாஹ்விடமிருந்தே இறக்கியருளப்பட்டது.

Dərgahımızda (onlardan ötrü ağır) qandallar və (alovlu) Cəhənnəm;
நிச்சமயாக நம்மிடத்தில் (அவர்களுக்காக) விலங்குகளும், நரகமும் இருக்கின்றன.

O, qeybi də, aşkarı da biləndir, yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir!
அவனே மறைவானதையும், வெளிப்படையானதையும் நன்கு அறிந்தவன்; (அன்றியும் அவனே யாவற்றையும்) மிகைத்தவன்; அன்புடையோன்.

İbrahim tayfası da, Lut qövmü də,
(இவ்வாறே) இப்றாஹீமுடைய சமூத்ததினரும் லூத்துடைய சமூகத்தினரும் (பொய்ப்பிக்வே முற்பட்டார்கள்).

O gün (qiyamət qopandan) yer və dağlar lərzəyə gəlib titrəyəcək, dağlar (dağılıb) yumşaq qum təpəsinə dönəcəkdir.
அந்நாளில் பூமியும், மலைகளும் அதிர்ந்து, மலைகள் சிதறி மணல் குவியல்களாகிவிடும்.

Demo üçün sizi qısa müddətdə axtaracağıq
எனவே நாம் மற்ற நிறுவனங்களை விட வாடிக்கையாளர்களாக நிறைய வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்கினோம்.

Onlardan (Məkkə mürşiklərindən) əvvəlkilər də (öz peyğəmbərlərini) təkzib etmişdilər. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim onları cəzalandırmağım (inkar etməyim) necə oldu.
அன்றியும் அவர்களுக்கு முன் இருந்தார்களே அவர்களும் (நம் வசனங்களை இவ்வாறே) பொய்ப்பித்துக் கொண்டிருந்தனர், என் எச்சரிக்கை எவ்வளவு கடுமையாக இருந்தது?

Bu Allah üçün heç də çətin deyildir!
இன்னும், இது அல்லாஹ்வுக்குக் கடினானதுமல்ல.

Yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı (əzilib toza dönəcəyi) zaman -
இன்னும் பூமியும் மலைகளும் தூக்கி (எறியப்பட்டு) பின்னர் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அவையிரண்டும் ஒரே தூளாக ஆக்கப்பட்டால் -

siz təhvil Allaha və Allahdan narahat sizə onun xeyir-dua handsover.
நீங்கள் ஒப்படைத்தல் அல்லாஹ் மற்றும் அல்லாஹ் உங்கள் கவலைகள் நீங்கள் அவரது ஆசீர்வாதம் handsover.

Fir’on da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş Mö’təfikə əhli (Lut qövmü) də günah (xəta) törətmişdilər.
அன்றியும் ஃபிர்அவ்னும், அவனுக்கு முன் இருந்தோரும் தலை கீழாய்ப்புரட்டப்பட்ட ஊராரும், (மறுமையை மறுத்து) பாவங்களைச் செய்து வந்தனர்.

Bizi Rəbbə gələcək və Rəbbə ibadət etməyə dəvət edirik. Məsihin bütün kilsələri sizi salamlayır.
எங்களுடன் வந்து இறைவனை வணங்கும்படி உங்களை அழைக்கிறோம். கிறிஸ்துவின் தேவாலயங்கள் அனைத்தும் உங்களை வரவேற்கின்றன.

Boğaza tıxanıb qalan yemək (zəqqum) və (yandırıb-yaxan) şiddətli əzab vardır!
(தொண்டையில்) விக்கிக் கொள்ளும் உணவும், நோவினை செய்யும் வேதனையும் இருக்கின்றன.

Onlar öz Rəbbi tərəfindən (göstərilmiş) doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar da (axirət əzabından qurtarıb savaba yetişənlər də) onlardır!
இவர்கள் தாம் தம் இறைவனின் நேர் வழியில் இருப்பவர்கள்; மேலும் இவர்களே வெற்றியாளர்கள்.

(Orada) dağları yerləşdirdi.
அதில், மலைகளையும் அவனே நிலை நாட்டினான்.

Yoxsa ona Musanın səhifələrindən olanlar xəbər verilmədi?!
அல்லது, மூஸாவின் ஸுஹுஃபில் - வேதத்தில் இருப்பது அவனுக்கு அறிவிக்கப்படவில்லையா?

Həqiqətən, bu (ayələr insanlara) öyüd-nəsihətdir. Hər kəs istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar! (İbadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar!)
நிச்சயமாக இது நினைவூட்டும் நல்லுபபதேசமாகும் ஆகவே எவர் விரும்புகிறாரோ அவர் தம்முடைய இறைவனிடம் (செல்லும் இவ்)வழியை எடுத்துக் கொள்வாராக.

"Rəbb Allah bütün çöl heyvanlarını və yerin bütün quşlar təşkil etmişdir. O, hər canlı məxluq adlı adam, onun adı idi Belə ki, o. Onlara müraciət nə görmək insanın gətirdi." (1 Çıxış 2:19).
"இறைவன் கடவுள் துறையில் ஒவ்வொரு மிருகம் மற்றும் பூமியின் அனைத்து பறவைகள் உருவாக்கப்பட்டது. அவர் அவர்களை என்று அழைக்கிறோம் பார்க்க அவைகளை அவனிடத்தில் கொண்டுவந்தார். எனவே அதன் பெயர் என்று ஒவ்வொரு வாழ்க்கை உயிரினம் என்று மனிதன்." (1 யாத்திராகமம் 2:19).

M'diq
எனக்கு தெரியாது

And olsun ki, Bizim təhdidlərimiz (xəbərdarlıqlarımız Musa vasitəsilə) Fir’on əhlinə də gəlib çatmışdı.
ஃபிர்அவ்னின் கூட்டத்தாருக்கும் அச்சமூட்டும் எச்சரிக்கைகள் வந்தன.

(Ya Rəsulum!) İbrahimin möhtərəm qonaqlarının (mələklərin) söhbəti sənə gəlib çatdımı?
இப்றாஹீமின் கண்ணியம் மிக்க விருந்தினர்களின் செய்தி உமக்கு வந்ததா?

Bu gün bizim keçmiş hesab,
இந்த நாளில் நாம் கடந்த யோசிக்க,

De: “Ey insanlar! Mən sizi yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam (Allahın əzabı ilə açıq-aşkar qorxudan, xəbərdar edən bir peyğəmbərəm)!
"மனிதர்களே! நான் உங்களுக்குத் தெளிவாக எச்சரிப்பவனாகவே இருக்கின்றேன்" என்று (நபியே!) நீர் கூறுவீராக.

Axırda ən yaxşı məxluq yarandı.
பின்பு சிறப்பான ஒரு காரியம் படைக்கப்பட்டது.

Ağıl sahiblərinə hidayət və öyüd-nəsihət olsun deyə!
(அது) நேரான வழிகாட்டியாகவும் அறிவுடையோருக்கு நல்லுபதேசமாகவும் இருந்தது.

Onlar: “Əgər doğru danışanlardansınızsa, (bir xəbər verin görək) bu fəth (Məkkənin fəthi, Bədr vuruşu, yaxud qiyamət günü) nə vaxt olacaqdır? – deyə soruşarlar.
"நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் (வாக்களிக்கப்பட்ட) அந்த வெற்றித் (தீர்ப்பு நாள்) எப்பொழுது (வரும்)?" என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

Mələklər də onun (göyün) ətrafında (Allahın əmrinə müntəzir) olacaq və həmin gün (ya Peyğəmbər!) sənin Rəbbinin ərşini onların (başı) üstündə səkkiz mələk daşıyacaqdır!
இன்னும் மலக்குகள் அதன் கோடியிலிருப்பார்கள், அன்றியும், அந்நாளில் உம்முடைய இறைவனின் அர்ஷை (வானவர்) எட்டுப்பேர் தம் மேல் சுமந்திருப்பார்கள்.

Həqiqətən, (hər şeyi) eşidən, bilən Odur!
நிச்சயமாக அவன் (யாவற்றையும்) செவியேற்பவன், மிக அறிபவன்.

Və heç bir məxluq Onun gözündə gizli, lakin bütün çılpaq və biz hesab verməlidir kimə ona gözü məruz var.
மற்றும் எந்த உயிரினம் அவன் கண்களுக்கு மறைத்து, ஆனால் அவை அனைத்தும் நிர்வாணமாக மற்றும் நாம் யாரை கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவரை கண்கள் வெளிப்படுத்துவதாகவும் இருக்கும்.

Qeydiyyat və ya hesablamalar saxlamaq və mail ilə göndərmək mümkün olacaq işarə.
நடவடிக்கைகள் எண்ணிக்கை C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Xalq: “Çarmıxa çək! Çarmıxa çək!”
மக்கள்: “அவனை சிலுவையிலறையும்! சிலுவையிலறையும்!”

O kəslər ki, səbr edər və yalnız Rəbbinə bel bağlayarlar!
(ஏனெனில்) அவர்கள் பொறுமையைக் கொண்டார்கள்; மேலும் தங்கள் இறைவன் மீதே முழு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள்.

Onlara (daha çox günaha batmaq üçün bir müddət) möhlət verərəm. Həqiqətən Mənim əzabım dözülməz dərəcədə şiddətlidir.
அன்றியும், நான் அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுப்பேன், நிச்சயமாக என் திட்டமே உறுதியானது.

Halbuki bu (Qur’an) aləmlərə (insanlara və cinlərə) ancaq bir öyüd-nəsihətdir! (Onun nazil olduğu kimsə heç vaxt divanə ola bilməz!)
ஆனால் அது (குர்ஆன்) அகிலத்தார் அனைவருக்குமே நல்லுபதேசயேன்றி வேறில்லை.

"Biz olduqca ki, insan daha əvvəl yaşamış hər hansı digər vaxtlarda fərqli olaraq, unikal dəfə yaşayır. Burada biz Pasxa və aprel aylarında yaşanan nə bəzi əlamətləri paylaşırıq."
மனமாற்றம் கடவுளின் இருந்து ஒரு பரிசு. நாம் நம்மை அவர்களின் சொந்தச் செல்வாக்கில் வருத்தப்படவில்லை முடியும். அது எங்களுக்கு கடவுளின் நடவடிக்கை மற்றும் வேலை.

Quranı Necə Anlamalı(Təfsirin Növləri və Bəzi Ayələrin Şərhi)
ஞானம் நிறம்பிய இக் குர்ஆன் மீது சத்தியமாக!

(Haqqı batildən ayıran) açıq-aydın Kitaba and olsun ki,
தெளிவான இவ்வேதத்தின் மீது சத்தியமாக!

İman gətirib yaxşı işlər görənləri Nəim cənnətləri gözləyir.
நிச்சயமாக, ஈமான் கொண்டு ஸாலிஹான (நல்ல) அமல்கள் செய்பவர்களுக்குப் பாக்கியமுள்ள சுவனபதிகள் உண்டு.