– jan ukax –
– அல்லது –


Mujer: “¿Cuna? ¿Cuna pachas? ¿Cawqhana?”
பெண்: “என்ன? என்ன? எங்கே?”

Alajj pachata mä angelaw jutatayna. Diosan qhitanitänwa. Sustjatäwa jakenacajja uca angelaru uñjasaja.
இறைவனுடைய செய்தியாளராக ஒரு தூதன் பரலோகில் இருந்து வந்தான். காணமுடியாத இறைவனின் உலகில் இருந்து வந்த செய்தியாளரைக் கண்டு திகைத்தார்கள்.

Jorge: “¿Cunjam pä cuti?”
ரவி: “ஏன் இரு முறை?”

91. Qhitis lunthatajja 3
91. யார் திருடன் 3

Miriam: “¿Cunataquis munta?”
மிரியாம்: “அப்புறம்?”

Papá: “Uñjam. Diosajj jiwasanacarojj luristuw ucatsti jupanctanwa. Ucampisa jan wal luratas laycojja Diosat jayanctanwa. Cunapachatï Jesusajj cruzan jiwawayijjä jacañapampiw precio pagawayi wastata Diosancañataqui.”
அப்பா: “இறைவன் நம்மை உருவாக்கினார். மனிதன் பாவத்தினால் இறைவனை விட்டு விலகிச் சென்றான். இயேசு சிலுவையில் மரித்து, தனது ஜீவனைத் தந்து, நம்மை விலைக்கிரயம் கொடுத்து வாங்கியுள்ளார். நாம் மீண்டும் இறைவனுக்கு சொந்தமாகிறோம்”.

Marcos: “¿Alex, jumätati? ¿Cawquits jut-ta?”
மாற்கு: “அலெக்ஸ்! நீயா? எங்கிருந்து வருகிறாய்?”

Chico malo: “Chico, ¿jumat uc lürta? ¡Jiwaquisä! Tuypan chha.”
மக்கள்: உரையாளர், சிறுவன், ரவி, அப்பா, பெண்.

¿Jacañamar catokañ muntati? Mä oracionampiw lurasma.
உனது வாழ்வில் அவரை அழைக்கும்படி நீ விரும்புகிறாயா? நீ இப்படி ஒரு விண்ணப்பத்தை ஏறெடுப்பதின் மூலம் இதைச் செய்யலாம்:

Uñstirinaca: Parliri, ángel
மக்கள்: உரையாளர், தூதன்.

Tía Margarita: “Uqhamawa, Rut. Arrepintisïtajja ucat perdón mayïtajja, Jesusajj perdonätamwa.”
மார்கரெட் அத்தை: “நிச்சயமாக ரூத்! நீ உண்மையாகவே மனம்வருந்தி, ஆண்டவர் இயேசுவிடம் மன்னிப்பு கேட்டால், அவர் உன்னை மன்னிப்பார்”.

Uñstirinaca: Parliri, Zaqueo, Jesús, hombre
மக்கள்: உரையாளர், சகேயு, இயேசு, மனிதன்.

Uñstirinaca: Parliri, señor Tanner, Rut, Felipe
மக்கள்: உரையாளர், திரு.டேனர், ரூத், பிலிப்பு.

Uñstirinaca: Parliri, Marcos, ángel, María
மக்கள்: உரையாளர், மாற்கு, அலெக்ஸ், தூதன், மரியாள்.

Kunjamasa aka uraqin mä jamuqax ina jasaki apnaqasispax täqi ukanaka The Webbys
இணைந்து பணியாற்றி, அட்டகாசமான கிராஃபிக் டிசைனை இலவசமாக உருவாக்குங்கள் – Canva

Hombre: “Chhärmajj mä jakew tigrempi atacatatayna lado aldeanjja.”
மனிதன்: “அடுத்த கிராமத்தில் ஒரு மனிதனை புலி தாக்கியுள்ளது”.

Tanner wirajjochajja mä castáñ oraket aptatayna.
திரு.டேனர் ஒரு செந்நிற கொட்டையை எடுத்தார்.

Sammy: “¡Uñtam papi, qhayana!”
சாமி: “அப்பா, அங்கே பாருங்கள்”.

Canva ukax mä jamuqt'iiruw tukt'ayiristama PSFK
Canva, எவரையும் டிசைனராக மாற்றும் PSFK

Semananacaw pasi. Mä urusti Jorgejj mä bote mä tiendana uñjatayna.
வாரங்கள் கடந்தன. ஒரு நாள் ஒரு கடையின் ஜன்னல் வழியே ரவி ஒரு படகைக் கண்டான்.

5º. Cursojja wali llaquitänwa. Matematic Maestrusti examinanaca cuttayascänwa. Mä kawkaninacajja jayirt’asipjjänwa. Janiw ancha jan walïcataynati.
ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் உற்சாகத்துடன் இருந்தார்கள். ஆசிரியர் கணிதத் தேர்வு விடைத்தாளை கொடுத்தார். அவரவர் எதிர்பார்த்த தரம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது. அநேக சிறுபிள்ளைகள் கனவு காணும் தரத்தை குறித்து நான் வேதாகமத்தில் கண்டுகொண்டேன்.

Rut: “¿Nayar thakhascaraquituti? Ucatjja ¿Johanna Collinsjamajj cielor puriraquïti?”
மக்கள்: உரையாளர், ரூத், போதகர், மார்கரெட் அத்தை.

Orestil: “¿Jichhajj jumajj uca Jesusarojj creyiractati?”
ஒரிஸ்டில்: “நீயும் இயேசுவை நம்புகிறாயா?”

Padre: “¿Cunats parlascta?”
அப்ப: “என்ன கேட்டாய்?”

Diablo: “Janiw jiwapcätati.”
பிசாசு: “நீங்கள் சாவதில்லை“.

087 -- Janiw juc’amp jacañ münjjcti:
087 -- நான் இனி வாழ விரும்பவில்லை:

Enfermera: “TiFam, ¿cunats jachta?”
தாதி: “டிபாம், நீ ஏன் அழுகிறாய்?”

095 -- Janiw uñjcti:
095 -- நான் அவரை காணவில்லை:

Jumataki (uta, wila masi ukhamarak masinaka)
தனிப்பட்ட பயன்பாடு (வீடு, குடும்பம் அல்லது நண்பர்கள்)

095 -- Janiw uñjcti
095 -- நான் அவரை காணவில்லை

¿Machaqätati Canvana? ¡Qillqayasim!
Canvaவிற்குப் புதியவரா? பதிவுசெய்க!

Kunjamasa aka uraqin mä jamuqax ina jasaki apnaqasispax täqi ukanaka The Webbys
உலகிலேயே மிக எளிதாகப் பயன்படுத்தும் டிசைன் புரோகிராம் The Webbys

Zaqueo: “Janiw cuns uñjañ puedcti.”
சகேயு: “என்னால் எதையும் காண முடியவில்லை”.

Yanapajj purinjjataynawa. Teryrojj wali c’achatampiw mä camilljjaru apjjatapjjäna ucat hospitälaruw apapjje.
இறுதியாக உதவி கிடைத்தது. டெர்ரியை ஒரு படுக்கையில் போட்டு, மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார்கள்.

10 waranq jaqinakamp Canva tuqi jamuqski ukanakamp chikanchasim
Canvaவில் டிசைனிங் செய்கின்ற 10 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டவர்களுடன் சேரவும்

Felipe: “Rut, ¿Terryjj jiwaspati?”
பிலிப்பு: “ரூத், டெர்ரி இறந்துவிடுவான் என்று நீ நினைக்கிறாயா?”

Diosan enemigopasti, supayajja c’aripiniwa. Diosan arunacapa k’ewinucu ucatsti pächasiña apanti. Evajj Diosan camachipjja yatïnwa, ucampisa uca c’ariruwa isch’uquïna. Mallt’añ munäna, apjjarutaynawa, mank’antataynawa ucatsti chachapap jupamp chict’atacänjja juparuwa churatayna.
கீழ்ப்படியாமை பாவம். பாவம் மிக மோசமான விளைவுகளைக் கொண்டு வருகிறது. எல்லாம் மாறிப்போனது.

Zaqueo: “¡Sartapjjam, chhaktapjjam! ¡Pasayapjjeta!”
சகேயு: “தள்ளிப் போ! நான் போக வேண்டும்!”

Felipe: “Rut, jacascasmachiwa. Acancam jumaj nayast yanap thaker sarä.”
மக்கள்: உரையாளர், ரூத், மார்கரெட் அத்தை, பிலிப்பு, டெர்ரி.

Uñstirinaca: Parliri, padre, Sammy
மக்கள்: உரையாளர், அப்பா, சாமி.

Felipe: “Rut, walicpin Suma Awatirit parlistajja ucat jupar uñtjjta. Terryjj Jupampijjewa. Ucat jiwasanacajj mä urujj Jupamp sarjjaraquiñäniwa.”
பிலிப்பு: “ரூத்! நல்ல மேய்ப்பனைக் குறித்து எனக்கு சொன்னதற்கு நன்றி. எனவே தான் நான் அவரை அறிய முடிந்தது. இப்போது டெர்ரி அவருடன் இருக்கிறான். நாமும் ஒரு நாளில் அவரிடம் செல்வோம்”.

Enfermera: “Niya walëjjtawa, TiFam. ¿Janit munasma leyin kellkañ yatekaña?”
தாதி: “நீ இப்போது நன்றாக இருக்கிறாய் டிபாம் நீ வாசிக்க, எழுத கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறாயா?”

81. Umaruw jakontapjjatayna 1
81. யோனா ஓடிப்போனான் 1

Ringu: “Yanapa, linternajj wali chhuyqhuwa. Tatit Jesús ¿camachiristsa?”
ரிங்கு: “ஐயோ! இந்த விளக்கு வெளிச்சம் சரியாக வரவில்லை. ஆண்டவராகிய இயேசுவே! நான் என்ன செய்வேன்?”

Acab: “Micaías, ¿Ramot ucar nuwantapjjiristi?”
ஆகாப்: “மிகாயா. நாம் ராமோத்தின் மீது தாக்குதல் தொடுக்கலாமா?”

Uñstirinaca: Parliri, enfermera, TiFam, Orestil
மக்கள்: உரையாளர், தாதி, டிபாம், ஒரிஸ்டில்.

133 -- Jacañ apnakañ Escuela 1:
133 -- பள்ளி வாழ்வு 1:

165. Cuentapjjäna ucat sapa uru 3
165. இரகசியமான ஒரு இடம் 3

114. Qhitat angelapanwa
114. ஒரு தூதன் வந்தான்