# bhw/2016082.xml.gz
# wal/2016082.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Syap ine nefarḇaḇyan ḇa , ma inema ḇar ro fararur farkarkor Refo ḇero supswan ḇesiper sisaramperna kuker farsarser ro sne ḇemarisen .
(trg)="5"> Hagee Yihoowa Markkati 1879ppe doommidi attamissiyo maxeete gidishin , polotika allaalletuppe naxa .
(trg)="6"> Timirtte ubbawu Geeshsha Maxaafaa baaso oottees .
(trg)="7"> Ha xuufee bayzettiyaaba gidenna .

(src)="3"> Wamarisen buk farsarser ido , mam ro www.jw.org / bhw .
(trg)="9"> Miishsha immanawu koyikko , www.jw.org xomoosa .

(src)="4"> Mnuk ḇeḇeyun ro syap Ibrani sefararwei wosna ro Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru , ma sapna kada , oroba ido mnuk ḇeḇeyun ro syap Yunani sunna ro ḆAḆEASAS BABO Wos Ḇyak ro Rasras .
(trg)="10"> Hara qonccissoy imettana xayikko , xiqiseti ekettidoy Wolayttatto Geeshsha Maxaafaappe .
(trg)="11"> “ NW ” giyaagee , xiqisee Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaappe ekettidoogaa bessees .

# bhw/2016084.xml.gz
# wal/2016084.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA
(trg)="1"> SINTTA HUUPHE YOHUWAA

(src)="2"> ” Allah ifawi roi ḇepyum kaku ḇeko . . . .
(trg)="2"> “ Ta michee , . . . neeni . . . yeekkoppa . . .

(src)="3"> Wakanes . . . ker . . . awer . ”
(trg)="3"> Xoossay loˈˈobaa erees . ”

(src)="4"> Wos nane siwos fasis ro kneram ḇin oso ḇenir ḇe Bebe .
(trg)="4"> Bebo giyo maccaasiyaa issi uri ikko shiiqidi leddan hegaadan giishin siyaasu .

(src)="5"> Fafisu ya isya ro karamram kma ḇyedi , ḇemar snar kecelakaan oto .
(trg)="5"> He wode , a kaamiyaa daafan hayqqida ba aawaa baliyan deˈawusu .

(src)="6"> Bebe fyanam kaku kuker kmari .
(trg)="6"> Beba ba aawaa keehi siiqawusu .

(src)="7"> Karier ma bati ḇyesi sḇuk wos sneprei ḇe i , ḇape Bebe ḇyabir wos sena nḇuk sneprei ḇe i ḇa boi nafrurfa ḇyesneso .
(trg)="7"> He qofaa yootiday , eta soo asaara laggetiyaanne etawu loˈˈobaa qoppiya ura ; shin hegee Bebo minttettibeenna , keehi qohiis .

(src)="8"> Dawos ro mankundi bo ikofen , ” Marmar ḇyedi iso roi ḇepyum ḇaḇeri . ”
(trg)="8"> A , “ I hayqqidoogee loˈˈobaassa gidenna , ” gaada zaaretta zaarettada qoppaasu .

(src)="9"> Taun - taun ḇyenande ramnai , Bebe fyas kaḇer sarisa ani ro syap oso .
(src)="10"> Ro fasfas ḇyeja , nasnaibos kaku snar ḇyefafardun kaker .
(trg)="9"> A he daafaabaa daro layttappe guyyiyan maxaafan xaafido wodekka , kayyottiyoogee qoncce .

(src)="11"> Raris komam ro Bebe i , na fasaw ḇa fa snonkaku oso imnai ro fafardun ḇyedi , iḇye syadiwer rofyor snonkaku ḇemar kwar ani iso snonkaku iswar kaku .
(trg)="10"> Beba akeekidoogaadan , kayyottidaagee hayqqidaagaa keehi siiqiyaaba gidikko , kayyuwaappe minettanawu daro wodiyaa ekkana danddayees .

(src)="12"> Ro Refo , marmarya sapna ḇe ” mbroḇ ḇepupes ” .
(trg)="11"> Geeshsha Maxaafay hayqoy ‘ wurssetta morkke ’ gidiyoogaa qonccissees .

(src)="13"> ( 1 Korintus 15 : 26 ) Pok fa kokandenbur marmar ya ḇa , ma bisa fa nḇejadi ro fafisu nakam ma dun bur snonkaku koswar kaku sya .
(trg)="12"> ( 1 Qoronttoosa 15 : 26 ) Darotoo nuuni aynne qoppennan nu siiqiyo uri hayqqiyoogee nu deˈuwaa qohana danddayees .
(trg)="13"> Hayqoy nuna qohennaadan oottana danddayokko .

(src)="14"> Inja kaku ya ine nafrur fa na koḇefafardun ma kofawi ḇa rariso kokren buro marmarya ma roi ḇeḇewari ya .
(trg)="14"> Hegaa gishshawu , issi uri hayqqin hegaara gayttidaagan gakkida qohuwaa waani genccanaakko erennaagee wottin deˈiyaaba .

(src)="15"> Imbude na wakara : ’ Fafisu risai sne ḇefafardun ine na ḇyenande ?
(trg)="15"> Neeni hagaadan qoppana danddayaasa : ‘ Taani kayyottiyoogaa agganawu ay keena wodiyaa ekkanee ?

(src)="16"> Rariso snonkaku oso na ifrur mnis fafardun ḇyedi ?
(trg)="16"> Issi uri kayyottiyoogaa waatidi genccana danddayii ?

(src)="17"> Rariso na yaḇuk sneprei ḇe snonkaku ḇefafardun sya ?
(trg)="17"> Kayyottidaageeta waata minttettana danddayiyaanaa ?

(src)="18"> Saneraro ḇepyum isya faro snonkaku koswar ḇemar kwar sya ke ? ’
(trg)="18"> Nuuni siiqiyo hayqqidaageetuyyo hidooti deˈii ? ’

# bhw/2016085.xml.gz
# wal/2016085.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> SINTTA HUUPHE YOHUWAA | SIIQIYO URI HAYQQIYO WODE

(src)="2"> Ras oso ḇekandera snar wasma dafduf ke ? ­
(trg)="2"> Neeni amarida gallassawu sahetta eray ?

(src)="3"> Imbude na waprei fasaw inja ḇefnder kwar fafisu ya .
(trg)="3"> Neeni sohuwaara paxido gishshawu he hanotaa dogana danddayaasa .

(src)="4"> Ḇape , fafardun ya imnis rariryaḇa .
(trg)="4"> SHin kayyoy hegaa mala gidenna .

(src)="5"> Dr .
(src)="6"> Alan ­ Wolfelt fyas ro syap Healing a Spouse’s Grieving ­ Heart , ” Roi oso ḇaḇeri na ’ ḇefrur mnai ’ fafardun ya .
(trg)="5"> Aqo laggee hayqqin azzaniyoogaabaa issi xaafee , “ ‘ Minettanawu ’ kayyuwaagaa keena deexxiyaabi baawa ” yaagiis .

(src)="7"> Ḇape ­ orasya ḇyenande ma kuker sansonem ro kina ma ḇesesya , fafardun ya nari napromes . ”
(trg)="6"> Gidoppe attin , i gujjidi , “ Takkidi , harati maaddin neeni kaseegaappe guuttaa guuttaa minettana ” yaagiis .

(src)="8"> Imnis raris , wawasen kada rosai ḇeḇejadi ro ­ patriark Abraham i rofyor swari ryoburi .
(trg)="7"> Leemisuwawu , Abrahaami ba machiyaa hayqqido wode waanidaakko qoppa .

(src)="9"> Ro ­ fasfas Refo ḇeknam kaku ya , ikofen snar ­ ” Abraham ­ ḇyerak fa ḇyefafardun ma kyanes Sara i . ”
(trg)="8"> Geeshsha Maxaafay , “ Abrahaami Saariyyo yeekkanaunne kayyottanau biis ” yaagees .

(src)="10"> Wos ” ḇyerak fa ” kyurfasna fyandun oras fa iprei ro ­ fafardun ya .
(trg)="9"> Kayyuwaappe minettiyoogee ayyo amarida wodiyaa ekkidaba milatees .

(src)="11"> * Contoh ḇese iso Yakub i , sankar i ­ fa ikyar snar romawa ḇyedi Yusuf i aiwan ḇeyan ḇepek oso myuni fa imar .
(trg)="10"> * Hara leemisoy , a naˈay Yooseefi doˈan meetettidi hayqqidabadan qoppanaadan cimettida Yaaqooba .

(src)="12"> Ḇyefafardun ” fafisu ras ḇe ras ” , ma kina ḇyesi jadiḇa fa sḇuk sneprei ḇe i .
(trg)="11"> I “ daro gallassaa ” kayyottiis ; qassi a soo asay a minttettana danddayibeenna .

(src)="13"> Taun ḇeḇeso ramnai , marmar Yusuf ḇyedi pok fa ḇyefnderna ḇa . ​ — Kejadian 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="12"> Daro layttappe guyyiyankka , i Yooseefa hayquwaabaa qoppiyo wode kayyottiis . — Doomettaabaa 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .

(src)="14"> Rarirya kako ro baboine snonkaku ḇebor ­ sfafardun snar snonkaku sfanam si srobur si .
(trg)="14"> Ha wodiyan keehi siiqiyo uri hayqqin azzaniya darotu hanotaykka hegaa mala .

(src)="15"> Kwarapan contoh risuru ine .
(trg)="15"> Kaallidi deˈiya naaˈˈu leemisota beˈa .

(src)="16"> ” Snonswa ayedi , Robert i , imar ro 9 Juli 2008 .
(trg)="16"> “ Ta azinay Robertti Isiine 9 , 2008n hayqqiis .

(src)="17"> Ro arwo fafisu roi ḇemun ḇeḇekuri ya , imnis kuker ras - ras ḇesena .
(trg)="17"> I hayqqanaadan oottida , he maallado gakkida daafabay hara gallassaagaappe dummatenna .

(src)="18"> Rofyor rya fa fyararur ḇaime ­ nunan ro arwo ya ramnai , nusyum yaye nu , nufor nu , ma nukofen ’ yaswar au ’ .
(trg)="18"> Qanˈˈiyaa mi simmin , ubbatoo oottiyoogaadan i oosuwaa biyo wode , nuuni issoy issuwaara yerettida , qoomettida , qassi , ‘ Taani nena siiqays ’ giidi issoy issuwawu yootida .

(src)="19"> Taun riwonem ­ ḇyenande , ḇape yaḇefafardun kaker .
(trg)="19"> Usuppun layttay aadhinkka azzaniyoogaa aggabeykke .

(src)="20"> Yabor ya - ḇerari pok fa yaḇefnder Rob marmar ḇyedi ḇa . ” ​ — Gail , ḇyeumur 60 .
(trg)="20"> Taani Roberttawu azzaniyoogaappe awudenne minettiyaaba milatenna . ” — Geelo , layttay 60 .

(src)="21"> ” Yemir ro taun ri 18 kwar kuker binswa ayedi ḇa , ḇape yamander kaker i ma yaḇefafardun snar ryobur aya .
(trg)="21"> “ Ta alˈˈo machiyaa hayqqoosappe 18 layttappe daroy aadhikkokka , haˈˈikka o laamotaysinne azzanays .

(src)="22"> Fafisu yamam moḇ ḇepyum ido na yaswarepen ḇeri ḇe i , ma yawasen na imarisen kaku fa myam rosai yamam na . ” ​ — Etienne , ḇyeumur 84 .
(trg)="22"> Taani loˈˈiya meretaa beˈiyo wode ubbatoo a tawu karhi gawusu ; qassi a paxa deˈada taani beˈiyoobaa beˈiyaakko ay keena ufayttanaakko qoppays . ” — Etiyana , layttay 84 .

(src)="23"> Inja ḇaḇesneso ma sneḇaḇir ḇeradirya inema sneḇaḇir ro snonkaku ḇaken saprop dirya .
(trg)="23"> Hegaadan daro wodiyawu keehi azzaniyoogee wottin deˈiyaaba .

(src)="24"> Snonkaku oser - oser fyasna fafardun ḇyedi kuker nyan ḇeḇese faro roi ḇeḇyeḇa ḇekur si , ma ipyumḇa fa koḇemankara si .
(trg)="24"> Ubba asi azzaniyo ogee issi mala gidenna ; qassi hara uri azzaniyo ogiyaa likke gidenna giyoogee bessiyaaba gidenna .

(src)="25"> Mankun ko kako , na pok fa koḇuk sasar ya ḇe mankun ko awer rofyor koḇaḇir koḇefafardun fafaya ḇa .
(trg)="25"> Qassi , nuuni hayqqida urawu keehi azzaniyaaba milatikko , nu bolli pirddana koshshenna .

(src)="26"> Rariso na kofrur mnis fafardun koḇena rai ?
(trg)="26"> Nuuni kayyottiyoogaa waatidi genccana danddayiyoo ?

(src)="27"> Abraham romawa ḇyedi Isak i kako ḇyefafardun kawan kaku .
(trg)="27"> Abrahaama naˈaa Yisaaqikka daro wodiyawu kayyottiis .

(src)="28"> Raris ḇeḇefas ro artikel “ Tirulah Iman Mereka ” ro syap ine , awin ḇyedi Sara i imar ro swaf taun rikyor kwar ḇape Isak ḇyefafardun kaker . ​ — Kejadian 24 : 67 .
(trg)="28"> Yisaaqi ba aayyiyaa Saara hayqqoosappe heezzu layttay aadhinkka azzaniis . — Doomettaabaa 24 : 67 .

# bhw/2016086.xml.gz
# wal/2016086.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> SINTTA HUUPHE YOHUWAA | SIIQIYO URI HAYQQIYO WODE

(src)="2"> Farkankin nabor naisya kuker roi ine .
(trg)="2"> Hegaa xeelliyaagan odettiya daro zoree deˈees .

(src)="3"> Ḇape nakam - ḇa nefainda .
(trg)="3"> SHin , he zoriyaappe maaddiyay ubbaa gidenna .

(src)="4"> Imnis raris ono sisya sikofen ḇe au fa wakanes ker awer ḇaido wafasna sneḇaḇir bedi kuker nyan sairiryakam awer .
(trg)="4"> Leemisuwawu , amaridaageeti neeni yeekkana bessenna woy neeyyo siyettiyaabaa ayba ogiyankka qonccissana bessenna giidi zoriyoogaa akeekennan waaya aggana .

(src)="5"> Ono ḇese imbude sedif au fa wafrur roi ḇeḇese ma fasna sneḇaḇir bedi monda .
(trg)="5"> Harati qassi neeni yeekkanaadaaninne neeyyo siyettiyaabaa ubbaa qonccissanaadan denttettana danddayoosona .

(src)="6"> Refo ḇyuk mamam ḇemnis kaku kuker roi ine , ma fawawi dunya ro baboine nesonem na .
(trg)="6"> Geeshsha Maxaafay ha wodiyaa xinaatiyaara maayettiya loˈˈo qofaa yootees .

(src)="7"> Ro kebudayaan ḇeḇeso skara ḇo sobe ipyumḇa fa snon sya skanes .
(trg)="7"> Issi issi wogan attuma asi yeekkenna geetettees .

(src)="8"> Ḇape kaku ya , fandun fa komai fa kokanes , syadiwer ro ḇarpon kawasa sya ke ?
(trg)="8"> SHin asaa sinttan afuxxiyoogaa xeelliyaagan yeellatana koshshii ?

(src)="9"> Snonkaku ḇena fawawi ro kesehatan mental sikofenḇadir snar kankanes ima roi snonkaku sya na sifrurna rofyor sfafardun .
(trg)="9"> Guuggiyaa payyatettaa xannaˈiya eranchati , afuxxiyoogee azzaniyo ogiyaappe issuwaa gidiyoogaa yootoosona .

(src)="10"> Ma fasna fafardun ro fafisu ya , na nafnoḇek au fa wasambraḇ pdef ro ḇaḇesneso bedi .
(trg)="10"> Nena gakkida qohoy wolqqaama gidikkonne , azzaniyoogee wodeppe neeni hanotaa genccanaadan maaddana danddayees .

(src)="11"> Imbape , koḇensewar fa kodwarek sneḇefafardun na nun samswen syadi .
(trg)="11"> SHin , azzaniyoogaa qonccissennaagee qoheesippe aattin maaddenna .

(src)="12"> Refo ikofenḇadirḇa snar sasar ḇaido ipyumḇa fa kokanes rofyor kofafardun .
(trg)="12"> Azzanidi afuxxiyoogee bala woy shugotetta giyo qofaa Geeshsha Maxaafay kaafenna .

(src)="13"> Kwarapan contoh ro Yesus i .
(trg)="13"> Leemisuwawu , Yesuusa qoppa .

(src)="14"> Nya samambraḇ fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar sya , ḇape Yesus kyanes ro ḇarpon kawasa sya rofyor bati ḇyedi Lazarus imar ! ​ — Yohanes 11 : 33 - ​ 35 .
(trg)="14"> I keehi siiqiyo laggee Alˈˈaazari hayqqido wode , hayqqidaageeta hayquwaappe denttanawu awu wolqqay deˈiyaaba gidikkonne , Yesuusi yeekkiis ! — Yohaannisa 11 : 33 - 35 .

(src)="15"> Na snonkaku sya simsor rofyor sefafardun snar snonkaku siswar kaku imar ro fafisu skara ḇa .
(trg)="15"> Qoppennan issi uri hayqqiyo wode , nuuni hanqqettiyoogee darotoo kayyottiyo ogiyaappe issuwaa .

(src)="16"> Roi nabor naisya ḇefrur fa snonkaku ḇefafardun sya simsor , imnis raris srower wos ḇepyum ḇa ro snonkaku sesyowi sya .
(trg)="16"> Kayyottida uri hanqqettanaadan oottiya daro gaasoy deˈana danddayees ; leemisuwawu bonchiyo uri qoppennan bessennabaa yootiyoogee hanqqetissana danddayees .

(src)="17"> Snon Afrika Selatan oso ḇenir ḇe Mike ikofen , ” Yaḇeumur 14 taun rofyor Kamam yedi ryoe .
(trg)="17"> Tohossa Afirkkan deˈiya Mayki hagaadan giis : “ Ta aaway hayqqiyo wode tawu layttay 14 .

(src)="18"> Rofyor imḇe sikram i , pendeta Anglikan ikofen snar Allah fyandun snonkaku ḇepyum ma dun fasaw si .
(trg)="18"> Baliyan woosa keettaa asttamaaree , Xoossawu loˈˈo asay koshshiyo gishshawu , wodee gakkennan eta efiyoogaa yootiis .

(src)="19"> * Wos ine nafrur fa yamsor kaku snar nkofandun kaker Kamam nkoḇedi .
(trg)="19"> * Nu aaway nunaara deˈanaadan keehi koyiyo gishshawu , hegee tana keehi hanqqetissiis .

(src)="20"> Kirine , swaf taun ri 63 ḇyenande kwar mḇoi yaḇesneso kaker . ”
(trg)="20"> Ta aaway hayqqoosappe 63 layttay aadhiis ; shin haˈˈikka he haasayay qohees . ”

(src)="21"> Rariso rofyor koḇaḇir koiso ḇefrur sasar ya ?
(trg)="21"> Bana mooranchadan xeelliyoogaabaa shin woygana danddayettii ?

(src)="22"> Rofyor snonkaku siswar ya imar kanandor si , snonkaku oso na kyara , ’ Yafrur roi oso kada roi ine na ndariryaḇa ’ .
(trg)="22"> Ubba qassi asi qoppennan hayqqiyoogee azzanida uri , ‘ Taani hagaa woykko hegaa oottidaakko hayqqenna ’ giidi zaari zaaridi qoppanaadan oottana danddayees .

(src)="23"> Ḇaido swaf ḇepupes ya imbude muwawosyaye mu .
(trg)="23"> Woy hayqqida uraara neeni ooyettada sigettennan i hayqqennan aggenna .

(src)="24"> Ine na nafrur fa wafafko rawo sne ḇedi ḇyuk sasarya ḇe mankundaw .
(trg)="24"> Hegee neeni keehi mooranchadan nebaa qoppanaadan oottana danddayees .

(src)="25"> Rofyor masasor ma sne ḇefafko nakyarn swaruser ḇena ido , pok fa wakram na awer .
(trg)="25"> Neeni nena moorancha giyoogaaninne yiillotiyoogan qohettaydda deˈiyaaba gidikko , he qofaa coˈˈu gaana koshshenna .

(src)="26"> Ipyum syadi wawos kuker ḇati oso nari ḇerower ma ḇeḇuk kakakyar ḇe au snar sneḇaḇir ḇeradine snonkaku ḇefafardun sya sḇaḇir na kako .
(trg)="26"> Neeni yootiyoobaa siyiyaanne hagaa mala bessenna qofay azzaniya darotuyyo siyettiyoogaa yootidi nena minttettiya laggiyawu oda .

(src)="27"> Refo ḇyuk swarapepen ḇeko , ” Bati ḇekaku fyasna saswar ya ro oras nakam , ma ḇyemanḇekanaek koḇedi ro fafisu ḇesamswen . ” ​ — Amsal 17 : 17 .
(trg)="27"> Geeshsha Maxaafay , “ Laggee mule wodekka siiqees ; ishaikka metuwaa wode maaddanaassi yelettees ” yaagees . — Leemiso 17 : 17 .

(src)="28"> Bati ḇepyum kaku faro snonkaku ḇefafardun oso iso Manḇeḇedaw koḇedi , Allah Yahwe I .
(trg)="28"> Azzanidaageetussi Dabbo gidana danddayiya ooppenne aadhiyaagee nuna medhida , Xoossaa Yihoowa .

(src)="29"> Wakofenḇadir roi ḇero snemun bedi faro I ro nadi snaro ” i ḇefaduru mko . ”
(trg)="29"> ‘ I neeyyo qoppiyo gishshawu , ’ ne wozanan deˈiyaabaa ayyo woosan yoota .

(src)="30"> ( 1 Petrus 5 : 7 ) Ibasyadiwer , ḇyeasas snonkaku ḇefrur rarirya nari swaruser ma sneḇaḇir sena naknon snar ” saswar - ḇaḇye ro Allah , ḇesyadi ro kakara ” .
(trg)="30"> ( 1 PHeexiroosa 5 : 7 ) Hegaa bollikka , hegaadan oottiya ubbaa qofaanne etawu siyettiyaabaa ubbaa “ eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai ” woppu oottanaagaa i qaalaa geliis .

(src)="31"> ( Filipi 4 : ​ 6 , 7 ) Kako , iḇye kada Allah ifnoḇek au roro Wos sren ḇyedi ḇeḇuk sneprei , Refo ya .
(trg)="31"> ( Piliphphisiyuusa 4 : 6 , 7 ) Qassi , Xoossay minttettiya ba Qaalaa , Geeshsha Maxaafaa baggaara minttettidi nena maaddanaadan eeno ga .

(src)="32"> Fas mnuk - mnuk ḇeḇeso ḇeḇuk sneprei .
(trg)="32"> Minttettiya xiqiseta xaafa .

(src)="33"> ( Mam kotak ro baḇ ya ) .
(trg)="33"> ( Saaxiniyaa xeella . )

(src)="34"> Imbude na wamarisen fa wawasen kaḇer na .
(trg)="34"> Neeni hegeetuppe amaridaageeta hassayanawu koyana daddayaasa .

(src)="35"> Wafrur rarirya na nafnoḇek au rofyor wemir ro roḇ ya ma waḇor wenef rari . ​ — ​ Yesaya 57 : 15 .
(trg)="35"> Hegaa mala qofaa wotta denttada qoppiyoogee qammi neeni nerkka deˈiyo wodenne xiskkoy efeennan ixxiyo wode keehi maaddana danddayees . — Isiyaasa 57 : 15 .

(src)="36"> Baboine , snon oso ḇeumur 40 taun oso , ḇenir ḇe Jack , binswa ḇyedi ryobur i snar dafduf kanker .
(trg)="36"> Layttay 40 gidido Jaaki , i siiqiyo machiyaa mata wode kansseriyaa harggada hayqqaasu .

(src)="37"> Jack ikofen ro fafisu ya myander kaku swa ḇyedi .
(trg)="37"> Jaaki issitoo issitoo keehi boorasiyoogaa yootiis .

(src)="38"> Ḇape nadi ya iso ḇesambrarḇser i .
(trg)="38"> SHin woossiyoogee a maaddiis .

(src)="39"> Ikofen , ” Rofyor yaḇenadi ḇe Yahwe I , yaḇaḇir yemirḇa .
(trg)="39"> I hagaadan giis : “ Taani Yihoowa woossiyo wode , mule boorasikke .

(src)="40"> Ro roḇ yakandor bo yakḇok ma yaḇor yenef rari .
(trg)="40"> Taani qammi darotoo xiskkuwaappe beegottays ; qassi simmada xiskkikke .

(src)="41"> Ḇape ro - fyor yawasya ma yawasen wos ḇero Refo ya ramnai yaḇenadi yakofen roi ḇero snemun yedi , sne yedi iprei ma iknon kaku , nafrur fa sne ma swaruser ayena naknon inja bisa fa yenef wer . ”
(trg)="41"> Geeshsha Maxaafaappe minttettiya qofaa nabbabada , hegaa wotta dentta qoppa simmada , ta wozanan deˈiyaabaa woosan yootiyo wode , taani woppu giyoogaanne ubbaappe aadhiya sarotettaa demmiyoogaa akeekays ; hegee ta qofaynne ta wozanay woppu gaanaadaaninne taani xiskkanaadan maaddees . ”

(src)="42"> Inkbor oso ḇenir ḇe Vanessa snari ryoburi snaro idufe .
(trg)="42"> Venesso giyo yelagee aayyiyaa sahettada hayqqaasu .

(src)="43"> I kako isma samambraḇ ro nadi ya .
(trg)="43"> Akka woosay maaddiyoogaa akeekaasu .

(src)="44"> Ikofen , ” Ro fafisu ḇesamswen kaku yor monda Allah snonsnon ḇyedi ma yakanes .
(trg)="44"> A , “ Taani keehi metootiyo wode , Xoossaa sunttaa xeesada yeekkays .

(src)="45"> Yahwe ryower nadi ayena ma ḇyuk samambraḇ yafandun na ḇesya kwar . ”
(trg)="45"> Yihooway ta woosaa siyidi , ubbatoo tawu koshshiya wolqqaa immiis ” yaagaasu .

(src)="46"> Psikolog sya sḇuk ananun faro snonkaku ḇefafardun sya insama sifnoḇek snonkaku ḇese ḇaido sḇuk oras sena fa sfarmyan faro kawasa kam .
(trg)="46"> Kayyottiyaageeta zoriyaageetuppe amaridaageeti kayyottiyaageeti hara ura maaddana woy deretettan koshshiyaabaa asaara oottana bessiyoogaa zoroosona .

(src)="47"> Si - frur roi ine na nḇuk marasrisen ḇesi ma na napyos sne ḇefafardun sena .
(trg)="47"> Hegaadan oottiyoogee ufayttanaadaaninne kayyottiyoogaappe minttanaadan oottana danddayees .