# bhw/2016082.xml.gz
# te/2016082.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Syap ine nefarḇaḇyan ḇa , ma inema ḇar ro fararur farkarkor Refo ḇero supswan ḇesiper sisaramperna kuker farsarser ro sne ḇemarisen .
(trg)="2"> కావలికోట అనే ఈ పత్రిక , విశ్వ పరిపాలకుడైన యెహోవా దేవుణ్ణి ఘనపరుస్తుంది .

(src)="3"> Wamarisen buk farsarser ido , mam ro www.jw.org / bhw .
(trg)="6"> దీనికి బైబిలే ఆధారం .

(src)="4"> Mnuk ḇeḇeyun ro syap Ibrani sefararwei wosna ro Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru , ma sapna kada , oroba ido mnuk ḇeḇeyun ro syap Yunani sunna ro ḆAḆEASAS BABO Wos Ḇyak ro Rasras .
(trg)="9"> విరాళాలు ఇవ్వాలనుకుంటే , www.jw.org వెబ్‌సైట్‌ చూడండి .

# bhw/2016084.xml.gz
# te/2016084.xml.gz


(src)="2"> ” Allah ifawi roi ḇepyum kaku ḇeko . . . .
(trg)="1"> పత్రిక ముఖ్యాంశం

(src)="3"> Wakanes . . . ker . . . awer . ”
(trg)="2"> “ మంచి ఏదో దేవునికి తెలుసు .

(src)="4"> Wos nane siwos fasis ro kneram ḇin oso ḇenir ḇe Bebe .
(trg)="3"> ఏడవకు అమ్మా . ”

(src)="5"> Fafisu ya isya ro karamram kma ḇyedi , ḇemar snar kecelakaan oto .
(trg)="5"> భావనకు * వాళ్ల నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం .

(src)="6"> Bebe fyanam kaku kuker kmari .
(trg)="6"> ఆమె దగ్గరి బంధువే ఆ మాటలు చెప్పారు .

(src)="7"> Karier ma bati ḇyesi sḇuk wos sneprei ḇe i , ḇape Bebe ḇyabir wos sena nḇuk sneprei ḇe i ḇa boi nafrurfa ḇyesneso .
(trg)="7"> కానీ ఆ మాటలు ఆమెను ఓదార్చే బదులు ఇంకా గాయపర్చాయి .

(src)="8"> Dawos ro mankundi bo ikofen , ” Marmar ḇyedi iso roi ḇepyum ḇaḇeri . ”
(trg)="8"> “ ఆయన చనిపోవడం వల్ల మంచి ఏమీ జరగలేదు , ” అని భావన మనసులో చాలాసార్లు అనుకుంది .

(src)="9"> Taun - taun ḇyenande ramnai , Bebe fyas kaḇer sarisa ani ro syap oso .
(trg)="9"> చాలా సంవత్సరాలు గడిచాక ఆమె ఆ విషయాలను ఒక పుస్తకంలో రాసింది .

(src)="10"> Ro fasfas ḇyeja , nasnaibos kaku snar ḇyefafardun kaker .
(trg)="10"> అంత కాలం గడిచిపోయినా ఆమె ఇంకా బాధపడుతుందని అర్థమౌతుంది .

(src)="11"> Raris komam ro Bebe i , na fasaw ḇa fa snonkaku oso imnai ro fafardun ḇyedi , iḇye syadiwer rofyor snonkaku ḇemar kwar ani iso snonkaku iswar kaku .
(trg)="12"> ముఖ్యంగా వాళ్లు మనకు దగ్గరి వాళ్లైతే అది ఇంకా కష్టం .

(src)="12"> Ro Refo , marmarya sapna ḇe ” mbroḇ ḇepupes ” .
(trg)="13"> బైబిలు మరణాన్ని ఒక “ శత్రువు ” అని పిలుస్తుంది .

(src)="13"> ( 1 Korintus 15 : 26 ) Pok fa kokandenbur marmar ya ḇa , ma bisa fa nḇejadi ro fafisu nakam ma dun bur snonkaku koswar kaku sya .
(trg)="15"> మనం అసలు ఊహించనప్పుడు హఠాత్తుగా వచ్చి మనవాళ్లను మననుండి దూరం చేస్తుంది .

(src)="14"> Inja kaku ya ine nafrur fa na koḇefafardun ma kofawi ḇa rariso kokren buro marmarya ma roi ḇeḇewari ya .
(trg)="16"> ఈ ఘోరం నుండి ఎవరం తప్పించుకోలేం .

(src)="15"> Imbude na wakara : ’ Fafisu risai sne ḇefafardun ine na ḇyenande ?
(trg)="19"> ‘ అసలు ఆ దుఃఖాన్ని ఎలా తట్టుకోవాలి ? ’

(src)="16"> Rariso snonkaku oso na ifrur mnis fafardun ḇyedi ?
(trg)="20"> ‘ అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నవాళ్లను మనమెలా ఓదార్చాలి ? ’

(src)="17"> Rariso na yaḇuk sneprei ḇe snonkaku ḇefafardun sya ?
(trg)="21"> ‘ చనిపోయిన మనవాళ్లకు ఇక ఏ నిరీక్షణ లేనట్లేనా ? ’
(trg)="22"> ( w16 - E No .

(src)="18"> Saneraro ḇepyum isya faro snonkaku koswar ḇemar kwar sya ke ? ’
(trg)="23"> 3 )
(trg)="24"> [ అధస్సూచి ]
(trg)="25"> అసలు పేరు కాదు .

# bhw/2016085.xml.gz
# te/2016085.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> పత్రిక ముఖ్యాంశం | ప్రియమైనవాళ్లు చనిపోయినప్పుడు . . .

(src)="2"> Ras oso ḇekandera snar wasma dafduf ke ? ­
(trg)="2"> మీకెప్పుడైనా ఒక చిన్న ఆరోగ్య సమస్య వచ్చిందా ?

(src)="3"> Imbude na waprei fasaw inja ḇefnder kwar fafisu ya .
(trg)="3"> బహుశా మీరు దానినుండి త్వరగా కోలుకోవడం వల్ల ఆ సంగతే మర్చిపోయి ఉంటారు .

(src)="4"> Ḇape , fafardun ya imnis rariryaḇa .
(src)="5"> Dr .
(trg)="4"> కానీ ఎవరైనా చనిపోతే వచ్చే దుఃఖం అలా కాదు .

(src)="6"> Alan ­ Wolfelt fyas ro syap Healing a Spouse’s Grieving ­ Heart , ” Roi oso ḇaḇeri na ’ ḇefrur mnai ’ fafardun ya .
(trg)="5"> “ ఆ దుఃఖం నుండి ‘ బయటపడడం ’ అనేదే జరగదు .

(src)="7"> Ḇape ­ orasya ḇyenande ma kuker sansonem ro kina ma ḇesesya , fafardun ya nari napromes . ”
(trg)="6"> కాలం గడుస్తుండగా , ఇతరుల సహాయంతో మీ దుఃఖం కాస్త తగ్గుతుంది అంతే , ” అని డాక్టర్‌ ఆలన్‌ వుల్‌ఫెల్ట్‌ Healing a Spouse’s Grieving Heart అనే పుస్తకంలో చెప్తున్నారు .

(src)="8"> Imnis raris , wawasen kada rosai ḇeḇejadi ro ­ patriark Abraham i rofyor swari ryoburi .
(trg)="7"> ఉదాహరణకు , అబ్రాహాము భార్య శారా చనిపోయినప్పుడు ఆయన ఎలా బాధపడ్డాడో చూడండి .

(src)="9"> Ro ­ fasfas Refo ḇeknam kaku ya , ikofen snar ­ ” Abraham ­ ḇyerak fa ḇyefafardun ma kyanes Sara i . ”
(trg)="8"> బైబిలు మూల ప్రతుల్లో ఆయన దుఃఖించడం మొదలుపెట్టాడని ఉంది .

(src)="10"> Wos ” ḇyerak fa ” kyurfasna fyandun oras fa iprei ro ­ fafardun ya .
(trg)="9"> మొదలుపెట్టాడు అంటే ఆయన కొంతకాలం దుఃఖిస్తూనే ఉన్నాడని , కోలుకోవడానికి ఆయనకు కొంత సమయం పట్టిందని అర్థం .

(src)="11"> * Contoh ḇese iso Yakub i , sankar i ­ fa ikyar snar romawa ḇyedi Yusuf i aiwan ḇeyan ḇepek oso myuni fa imar .
(trg)="10"> * ఇంకో ఉదాహరణ యాకోబు .
(trg)="11"> ఆయన కొడుకు యోసేపును ఒక అడవి జంతువు చంపేసిందని యాకోబును మోసం చేశారు .

(src)="12"> Ḇyefafardun ” fafisu ras ḇe ras ” , ma kina ḇyesi jadiḇa fa sḇuk sneprei ḇe i .
(trg)="12"> అప్పుడు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఓదార్చడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా “ అనేక దినములు ” ఆయన బాధపడ్డాడని బైబిల్లో ఉంది .

(src)="13"> Taun ḇeḇeso ramnai , marmar Yusuf ḇyedi pok fa ḇyefnderna ḇa . ​ — Kejadian 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="13"> ఎన్నో సంవత్సరాలు తర్వాత కూడా యోసేపు మరణం ఆయన్ని ఇంకా బాధిస్తూనే ఉంది . — ఆదికాండము 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .

(src)="14"> Rarirya kako ro baboine snonkaku ḇebor ­ sfafardun snar snonkaku sfanam si srobur si .
(trg)="14"> తన భార్య శారా చనిపోయినప్పుడు అబ్రాహాము దుఃఖించాడు

(src)="15"> Kwarapan contoh risuru ine .
(trg)="16"> ఈ రెండు ఉదాహరణలు గమనించండి .

(src)="16"> ” Snonswa ayedi , Robert i , imar ro 9 Juli 2008 .
(trg)="17"> “ నా భర్త రాబర్ట్‌ , జూలై 9 , 2008లో చనిపోయాడు .

(src)="17"> Ro arwo fafisu roi ḇemun ḇeḇekuri ya , imnis kuker ras - ras ḇesena .
(trg)="18"> రోజూ ఉదయంలానే యాక్సిడెంట్‌ జరిగిన రోజు కూడా మొదలైంది .

(src)="18"> Rofyor rya fa fyararur ḇaime ­ nunan ro arwo ya ramnai , nusyum yaye nu , nufor nu , ma nukofen ’ yaswar au ’ .
(trg)="19"> టిఫిన్‌ చేశాక ఆయన పనికి వెళ్లే ముందు , ఎప్పటిలానే ముద్దుపెట్టుకుని , కౌగిలించుకుని , ‘ ఐ లవ్‌ యూ ’ చెప్పుకున్నాం .

(src)="19"> Taun riwonem ­ ḇyenande , ḇape yaḇefafardun kaker .
(trg)="20"> యాక్సిడెంట్‌ జరిగి ఆరు సంవత్సరాలు అయినా నా బాధ అలానే ఉంది .

(src)="20"> Yabor ya - ḇerari pok fa yaḇefnder Rob marmar ḇyedi ḇa . ” ​ — Gail , ḇyeumur 60 .
(trg)="21"> రాబ్‌ లేని జీవితం నావల్ల కావట్లేదు . ” — గాల్‌ , 60 సంవత్సరాలు .

(src)="21"> ” Yemir ro taun ri 18 kwar kuker binswa ayedi ḇa , ḇape yamander kaker i ma yaḇefafardun snar ryobur aya .
(trg)="22"> “ నా భార్య చనిపోయి 18 సంవత్సరాలు గడిచినా , ఆమె నాకు ఇంకా గుర్తొస్తుంది .

(src)="22"> Fafisu yamam moḇ ḇepyum ido na yaswarepen ḇeri ḇe i , ma yawasen na imarisen kaku fa myam rosai yamam na . ” ​ — Etienne , ḇyeumur 84 .
(trg)="25"> నేను చూస్తున్నది , ఆమె కూడా చూసుంటే ఎంత ఆనందించేదో అనుకుంటాను ” — ఆట్యన్‌ , 84 సంవత్సరాలు .

(src)="23"> Inja ḇaḇesneso ma sneḇaḇir ḇeradirya inema sneḇaḇir ro snonkaku ḇaken saprop dirya .
(trg)="26"> ఇదంతా చూసినప్పుడు బాధపడడం , సంవత్సరాలు గడిచినా దుఃఖిస్తూ ఉండడం సహజమేనని అర్థమౌతుంది .

(src)="24"> Snonkaku oser - oser fyasna fafardun ḇyedi kuker nyan ḇeḇese faro roi ḇeḇyeḇa ḇekur si , ma ipyumḇa fa koḇemankara si .
(trg)="27"> ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా దుఃఖిస్తారు .

(src)="25"> Mankun ko kako , na pok fa koḇuk sasar ya ḇe mankun ko awer rofyor koḇaḇir koḇefafardun fafaya ḇa .
(trg)="29"> అంతేకాకుండా మనం ఎక్కువగా బాధపడుతున్నామని మనకు మనమే నిందించుకోకూడదు .

(src)="26"> Rariso na kofrur mnis fafardun koḇena rai ?
(trg)="30"> ఈ దుఃఖాన్ని ఎలా తట్టుకోవచ్చు ?
(trg)="31"> ( w16 - E No .

(src)="27"> Abraham romawa ḇyedi Isak i kako ḇyefafardun kawan kaku .
(trg)="32"> 3 )
(trg)="33"> అబ్రాహాము కొడుకు ఇస్సాకు కూడా చాలా సంవత్సరాలు బాధపడ్డాడు .

(src)="28"> Raris ḇeḇefas ro artikel “ Tirulah Iman Mereka ” ro syap ine , awin ḇyedi Sara i imar ro swaf taun rikyor kwar ḇape Isak ḇyefafardun kaker . ​ — Kejadian 24 : 67 .
(trg)="34"> తన తల్లి శారా చనిపోయిన మూడు సంవత్సరాల వరకు ఇస్సాకు బాధపడ్డాడని బైబిలు చెప్తుంది . — ఆదికాండము 24 : 67 .

# bhw/2016086.xml.gz
# te/2016086.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> పత్రిక ముఖ్యాంశం | ప్రియమైనవాళ్లు చనిపోయినప్పుడు . . .

(src)="2"> Farkankin nabor naisya kuker roi ine .
(trg)="2"> ఈ విషయంలో చాలా సలహాలు ఉన్నాయి .

(src)="3"> Ḇape nakam - ḇa nefainda .
(trg)="3"> కానీ , ప్రతీ సలహా ఉపయోగపడదు .

(src)="4"> Imnis raris ono sisya sikofen ḇe au fa wakanes ker awer ḇaido wafasna sneḇaḇir bedi kuker nyan sairiryakam awer .
(trg)="5"> ఇంకొంతమంది మీకు అనిపించేవన్నీ బయటపెట్టేయాలని చెప్తారు .

(src)="5"> Ono ḇese imbude sedif au fa wafrur roi ḇeḇese ma fasna sneḇaḇir bedi monda .
(trg)="6"> అయితే బైబిల్లో సరైన సలహాలు ఉన్నాయి .

(src)="6"> Refo ḇyuk mamam ḇemnis kaku kuker roi ine , ma fawawi dunya ro baboine nesonem na .
(trg)="7"> అవి నేడున్న పరిశోధనలతో కూడా ఏకీభవిస్తాయి .

(src)="7"> Ro kebudayaan ḇeḇeso skara ḇo sobe ipyumḇa fa snon sya skanes .
(trg)="8"> కొన్ని సంస్కృతుల్లో పురుషులు ఏడవడం మగతనంకాదని అంటారు .

(src)="8"> Ḇape kaku ya , fandun fa komai fa kokanes , syadiwer ro ḇarpon kawasa sya ke ?
(trg)="9"> మరి అందరి ముందు ఏడవడం నిజంగా సిగ్గుపడాల్సిన విషయమా ?

(src)="9"> Snonkaku ḇena fawawi ro kesehatan mental sikofenḇadir snar kankanes ima roi snonkaku sya na sifrurna rofyor sfafardun .
(trg)="10"> బాధలో ఉన్నప్పుడు ఏడుపు రావడం మామూలే అని మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్నారు .

(src)="10"> Ma fasna fafardun ro fafisu ya , na nafnoḇek au fa wasambraḇ pdef ro ḇaḇesneso bedi .
(trg)="11"> అలా ఏడిస్తే ఎంత బాధలో ఉన్నా మెల్లమెల్లగా కాలం గడిచే కొద్ది దుఃఖం తగ్గుతుంది .

(src)="11"> Imbape , koḇensewar fa kodwarek sneḇefafardun na nun samswen syadi .
(trg)="12"> కానీ , ఏడవకుండా బాధను అణచుకోవడం మంచిది కాదు .

(src)="12"> Refo ikofenḇadirḇa snar sasar ḇaido ipyumḇa fa kokanes rofyor kofafardun .
(trg)="13"> బాధలో ఏడవడం తప్పని గానీ , మగతనం కాదని గానీ బైబిల్లో ఎక్కడా లేదు .

(src)="13"> Kwarapan contoh ro Yesus i .
(trg)="14"> యేసు గురించి ఆలోచించండి .

(src)="14"> Nya samambraḇ fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar sya , ḇape Yesus kyanes ro ḇarpon kawasa sya rofyor bati ḇyedi Lazarus imar ! ​ — Yohanes 11 : 33 - ​ 35 .
(trg)="16"> చనిపోయినవాళ్లను తిరిగి బ్రతికించే శక్తి ఉన్నా కూడా ఏడ్చాడు . — యోహాను 11 : 33 - 35 .

(src)="15"> Na snonkaku sya simsor rofyor sefafardun snar snonkaku siswar kaku imar ro fafisu skara ḇa .
(trg)="17"> బాధలో ఉన్నప్పుడు కోపం రావడం సహజమే .

(src)="16"> Roi nabor naisya ḇefrur fa snonkaku ḇefafardun sya simsor , imnis raris srower wos ḇepyum ḇa ro snonkaku sesyowi sya .
(trg)="18"> అనుకోకుండా , హఠాత్తుగా దగ్గరివాళ్లు చనిపోతే అలా జరుగుతుంది .

(src)="17"> Snon Afrika Selatan oso ḇenir ḇe Mike ikofen , ” Yaḇeumur 14 taun rofyor Kamam yedi ryoe .
(trg)="21"> దక్షిణ ఆఫ్రికాకు చెందిన మైక్‌ అనే అతను ఇలా చెప్తున్నాడు : “ నాకు 14 సంవత్సరాలప్పుడు మా నాన్న చనిపోయారు .

(src)="18"> Rofyor imḇe sikram i , pendeta Anglikan ikofen snar Allah fyandun snonkaku ḇepyum ma dun fasaw si .
(trg)="22"> అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నప్పుడు మా చర్చి ఫాదర్‌ దేవునికి మంచివాళ్లు అవసరం కాబట్టి వాళ్లను తొందరగా పరలోకానికి తీసుకెళ్లిపోతాడని * చెప్పాడు .

(src)="19"> * Wos ine nafrur fa yamsor kaku snar nkofandun kaker Kamam nkoḇedi .
(trg)="23"> అప్పుడు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే మాకు మా నాన్న చాలా అవసరం .

(src)="20"> Kirine , swaf taun ri 63 ḇyenande kwar mḇoi yaḇesneso kaker . ”
(trg)="24"> 63 సంవత్సరాలు తర్వాత కూడా ఆ మాటలు నన్ను ఇంకా బాధిస్తున్నాయి . ”

(src)="21"> Rariso rofyor koḇaḇir koiso ḇefrur sasar ya ?
(trg)="25"> బాధలో ఉన్నప్పుడు మనల్ని మనం నిందించుకోవచ్చా ?

(src)="22"> Rofyor snonkaku siswar ya imar kanandor si , snonkaku oso na kyara , ’ Yafrur roi oso kada roi ine na ndariryaḇa ’ .
(trg)="27"> లేదా చనిపోయినవాళ్లతో చివరిసారి మాట్లాడినప్పుడు గొడవపడి ఉంటే ఎక్కువగా నిందించుకునే అవకాశం ఉంది .

(src)="23"> Ḇaido swaf ḇepupes ya imbude muwawosyaye mu .
(src)="24"> Ine na nafrur fa wafafko rawo sne ḇedi ḇyuk sasarya ḇe mankundaw .
(trg)="28"> కోపం గానీ , అపరాధ భావాలు గానీ ఉంటే వాటిని మనసులోనే ఉంచుకోకూడదు .

(src)="25"> Rofyor masasor ma sne ḇefafko nakyarn swaruser ḇena ido , pok fa wakram na awer .
(trg)="29"> ఒక స్నేహితునితో చెప్పుకుంటే మంచిది .

(src)="26"> Ipyum syadi wawos kuker ḇati oso nari ḇerower ma ḇeḇuk kakakyar ḇe au snar sneḇaḇir ḇeradine snonkaku ḇefafardun sya sḇaḇir na kako .
(trg)="30"> మీరు చెప్పినవన్నీ ఓపిగ్గా విని , ఆ భావాలు ఉండడం సహజమేనని మీకు ధైర్యం చెప్పేవాళ్లతో మాట్లాడండి .

(src)="27"> Refo ḇyuk swarapepen ḇeko , ” Bati ḇekaku fyasna saswar ya ro oras nakam , ma ḇyemanḇekanaek koḇedi ro fafisu ḇesamswen . ” ​ — Amsal 17 : 17 .
(trg)="31"> బైబిలు ఇలా అంటుంది : “ నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా నుండును . ” — సామెతలు 17 : 17 .

(src)="28"> Bati ḇepyum kaku faro snonkaku ḇefafardun oso iso Manḇeḇedaw koḇedi , Allah Yahwe I .
(trg)="33"> “ ఆయన మిమ్మునుగూర్చి చింతించుచున్నాడు ” కాబట్టి మీ మనసులో ఉన్నదంతా చెప్పేయండి .

(src)="29"> Wakofenḇadir roi ḇero snemun bedi faro I ro nadi snaro ” i ḇefaduru mko . ”
(trg)="34"> అలా చెప్తే “ సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము ” వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని కూడా ఆయన మాటిస్తున్నాడు .