# bhw/2016082.xml.gz
# pa/2016082.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Syap ine nefarḇaḇyan ḇa , ma inema ḇar ro fararur farkarkor Refo ḇero supswan ḇesiper sisaramperna kuker farsarser ro sne ḇemarisen .
(trg)="10"> ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(src)="3"> Wamarisen buk farsarser ido , mam ro www.jw.org / bhw .
(trg)="11"> ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ www.jw.org / pa ’ ਤੇ ਜਾਓ ।

(src)="4"> Mnuk ḇeḇeyun ro syap Ibrani sefararwei wosna ro Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru , ma sapna kada , oroba ido mnuk ḇeḇeyun ro syap Yunani sunna ro ḆAḆEASAS BABO Wos Ḇyak ro Rasras .
(trg)="13"> ਕਿਤੇ - ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ( CL ) , ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰੀਡ ਵਰਯਨ ( ERV ) ਅਤੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ( NW ) ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

# bhw/2016084.xml.gz
# pa/2016084.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA
(trg)="1"> ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੋਂ

(src)="2"> ” Allah ifawi roi ḇepyum kaku ḇeko . . . .
(trg)="2"> “ ਧੀਏ , ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ । . . .

(src)="3"> Wakanes . . . ker . . . awer . ”
(trg)="3"> ਨਾ . . .
(trg)="4"> ਰੋ । ”

(src)="4"> Wos nane siwos fasis ro kneram ḇin oso ḇenir ḇe Bebe .
(trg)="5"> ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰਬਰਾ * ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਕਹੀ ।

(src)="5"> Fafisu ya isya ro karamram kma ḇyedi , ḇemar snar kecelakaan oto .
(src)="6"> Bebe fyanam kaku kuker kmari .
(trg)="6"> ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।

(src)="7"> Karier ma bati ḇyesi sḇuk wos sneprei ḇe i , ḇape Bebe ḇyabir wos sena nḇuk sneprei ḇe i ḇa boi nafrurfa ḇyesneso .
(trg)="7"> ਬਾਰਬਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ।

(src)="8"> Dawos ro mankundi bo ikofen , ” Marmar ḇyedi iso roi ḇepyum ḇaḇeri . ”
(trg)="8"> ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ , ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ।

(src)="9"> Taun - taun ḇyenande ramnai , Bebe fyas kaḇer sarisa ani ro syap oso .
(trg)="9"> ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ , “ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ”

(src)="10"> Ro fasfas ḇyeja , nasnaibos kaku snar ḇyefafardun kaker .
(trg)="12"> ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ ਆਖ਼ਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ” ਹੈ ।

(src)="11"> Raris komam ro Bebe i , na fasaw ḇa fa snonkaku oso imnai ro fafardun ḇyedi , iḇye syadiwer rofyor snonkaku ḇemar kwar ani iso snonkaku iswar kaku .
(trg)="14"> ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ’ ਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

(src)="12"> Ro Refo , marmarya sapna ḇe ” mbroḇ ḇepupes ” .
(trg)="15"> ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

(src)="13"> ( 1 Korintus 15 : 26 ) Pok fa kokandenbur marmar ya ḇa , ma bisa fa nḇejadi ro fafisu nakam ma dun bur snonkaku koswar kaku sya .
(trg)="17"> ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੋ : ‘ ਗਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?

(src)="14"> Inja kaku ya ine nafrur fa na koḇefafardun ma kofawi ḇa rariso kokren buro marmarya ma roi ḇeḇewari ya .
(trg)="18"> ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

(src)="15"> Imbude na wakara : ’ Fafisu risai sne ḇefafardun ine na ḇyenande ?
(trg)="20"> ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ? ’

(src)="16"> Rariso snonkaku oso na ifrur mnis fafardun ḇyedi ?
(trg)="21"> ▪ ( w16 - E No .
(trg)="22"> 3 )
(trg)="23"> [ ਫੁਟਨੋਟ ]

(src)="17"> Rariso na yaḇuk sneprei ḇe snonkaku ḇefafardun sya ?
(trg)="24"> ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

# bhw/2016085.xml.gz
# pa/2016085.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੋਂ | ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(src)="2"> Ras oso ḇekandera snar wasma dafduf ke ? ­
(trg)="2"> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ?

(src)="3"> Imbude na waprei fasaw inja ḇefnder kwar fafisu ya .
(trg)="3"> ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ।

(src)="4"> Ḇape , fafardun ya imnis rariryaḇa .
(src)="5"> Dr .
(trg)="4"> ਪਰ ਸੋਗ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

(src)="6"> Alan ­ Wolfelt fyas ro syap Healing a Spouse’s Grieving ­ Heart , ” Roi oso ḇaḇeri na ’ ḇefrur mnai ’ fafardun ya .
(trg)="5"> ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਵੁਲਫ਼ਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ : “ ਗਮ ਨੂੰ ‘ ਭੁਲਾਇਆ ’ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ”

(src)="7"> Ḇape ­ orasya ḇyenande ma kuker sansonem ro kina ma ḇesesya , fafardun ya nari napromes . ”
(trg)="6"> ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ : “ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਮ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ । ” ​ —⁠ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ( ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ) ।

(src)="8"> Imnis raris , wawasen kada rosai ḇeḇejadi ro ­ patriark Abraham i rofyor swari ryoburi .
(trg)="7"> ਮਿਸਾਲ ਲਈ , ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਪੂਰਵਜ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ।

(src)="9"> Ro ­ fasfas Refo ḇeknam kaku ya , ikofen snar ­ ” Abraham ­ ḇyerak fa ḇyefafardun ma kyanes Sara i . ”
(trg)="8"> ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : “ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ । ”

(src)="10"> Wos ” ḇyerak fa ” kyurfasna fyandun oras fa iprei ro ­ fafardun ya .
(trg)="9"> ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਭੁੱਲਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ।

(src)="11"> * Contoh ḇese iso Yakub i , sankar i ­ fa ikyar snar romawa ḇyedi Yusuf i aiwan ḇeyan ḇepek oso myuni fa imar .
(trg)="10"> * ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

(src)="12"> Ḇyefafardun ” fafisu ras ḇe ras ” , ma kina ḇyesi jadiḇa fa sḇuk sneprei ḇe i .
(trg)="11"> ਯਾਕੂਬ “ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ” ਤਕ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ।

(src)="13"> Taun ḇeḇeso ramnai , marmar Yusuf ḇyedi pok fa ḇyefnderna ḇa . ​ — Kejadian 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="12"> ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ । ​ — ਉਤਪਤ 23 : 2 , NW ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .

(src)="14"> Rarirya kako ro baboine snonkaku ḇebor ­ sfafardun snar snonkaku sfanam si srobur si .
(trg)="13"> ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ

(src)="15"> Kwarapan contoh risuru ine .
(trg)="15"> ਥੱਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ’ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ।

(src)="16"> ” Snonswa ayedi , Robert i , imar ro 9 Juli 2008 .
(trg)="16"> “ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਰੌਬਰਟ ਦੀ ਮੌਤ 9 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ।

(src)="17"> Ro arwo fafisu roi ḇemun ḇeḇekuri ya , imnis kuker ras - ras ḇesena .
(trg)="17"> ਜਿਸ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ ।

(src)="18"> Rofyor rya fa fyararur ḇaime ­ nunan ro arwo ya ramnai , nusyum yaye nu , nufor nu , ma nukofen ’ yaswar au ’ .
(trg)="18"> ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕ - ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ‘ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ’ ਕਿਹਾ ।

(src)="19"> Taun riwonem ­ ḇyenande , ḇape yaḇefafardun kaker .
(trg)="19"> ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ।

(src)="20"> Yabor ya - ḇerari pok fa yaḇefnder Rob marmar ḇyedi ḇa . ” ​ — Gail , ḇyeumur 60 .
(trg)="20"> ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਪਾਵਾਂਗੀ । ” — ਗੇਲ , 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ।

(src)="21"> ” Yemir ro taun ri 18 kwar kuker binswa ayedi ḇa , ḇape yamander kaker i ma yaḇefafardun snar ryobur aya .
(trg)="21"> “ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ 18 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ , ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ।

(src)="22"> Fafisu yamam moḇ ḇepyum ido na yaswarepen ḇeri ḇe i , ma yawasen na imarisen kaku fa myam rosai yamam na . ” ​ — Etienne , ḇyeumur 84 .
(trg)="22"> ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ , ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ , ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ । ” — ਏਟੀਅਨ , 84 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ।

(src)="23"> Inja ḇaḇesneso ma sneḇaḇir ḇeradirya inema sneḇaḇir ro snonkaku ḇaken saprop dirya .
(trg)="23"> ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ।

(src)="24"> Snonkaku oser - oser fyasna fafardun ḇyedi kuker nyan ḇeḇese faro roi ḇeḇyeḇa ḇekur si , ma ipyumḇa fa koḇemankara si .
(trg)="24"> ਨਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ - ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(src)="25"> Mankun ko kako , na pok fa koḇuk sasar ya ḇe mankun ko awer rofyor koḇaḇir koḇefafardun fafaya ḇa .
(trg)="25"> ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

(src)="26"> Rariso na kofrur mnis fafardun koḇena rai ?
(trg)="27"> ਅਸੀਂ ਗਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?
(trg)="28"> ▪ ( w16 - E No .

(src)="27"> Abraham romawa ḇyedi Isak i kako ḇyefafardun kawan kaku .
(trg)="29"> 3 )
(trg)="30"> ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ।

(src)="28"> Raris ḇeḇefas ro artikel “ Tirulah Iman Mereka ” ro syap ine , awin ḇyedi Sara i imar ro swaf taun rikyor kwar ḇape Isak ḇyefafardun kaker . ​ — Kejadian 24 : 67 .
(trg)="31"> ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ​ — ਉਤਪਤ 24 : 67 .

# bhw/2016086.xml.gz
# pa/2016086.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੋਂ | ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(src)="2"> Farkankin nabor naisya kuker roi ine .
(src)="3"> Ḇape nakam - ḇa nefainda .
(trg)="2"> ਗਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ।

(src)="4"> Imnis raris ono sisya sikofen ḇe au fa wakanes ker awer ḇaido wafasna sneḇaḇir bedi kuker nyan sairiryakam awer .
(trg)="3"> ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

(src)="5"> Ono ḇese imbude sedif au fa wafrur roi ḇeḇese ma fasna sneḇaḇir bedi monda .
(trg)="5"> ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ।

(src)="6"> Refo ḇyuk mamam ḇemnis kaku kuker roi ine , ma fawawi dunya ro baboine nesonem na .
(trg)="6"> ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ।

(src)="7"> Ro kebudayaan ḇeḇeso skara ḇo sobe ipyumḇa fa snon sya skanes .
(trg)="7"> ਕਈ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ।

(src)="8"> Ḇape kaku ya , fandun fa komai fa kokanes , syadiwer ro ḇarpon kawasa sya ke ?
(trg)="8"> ਪਰ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

(src)="9"> Snonkaku ḇena fawawi ro kesehatan mental sikofenḇadir snar kankanes ima roi snonkaku sya na sifrurna rofyor sfafardun .
(trg)="9"> ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਗ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ।

(src)="10"> Ma fasna fafardun ro fafisu ya , na nafnoḇek au fa wasambraḇ pdef ro ḇaḇesneso bedi .
(trg)="10"> ਸੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

(src)="11"> Imbape , koḇensewar fa kodwarek sneḇefafardun na nun samswen syadi .
(trg)="11"> ਗਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(src)="12"> Refo ikofenḇadirḇa snar sasar ḇaido ipyumḇa fa kokanes rofyor kofafardun .
(trg)="12"> ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਗ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ।

(src)="13"> Kwarapan contoh ro Yesus i .
(trg)="13"> ਮਿਸਾਲ ਲਈ , ਜ਼ਰਾ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ।

(src)="14"> Nya samambraḇ fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar sya , ḇape Yesus kyanes ro ḇarpon kawasa sya rofyor bati ḇyedi Lazarus imar ! ​ — Yohanes 11 : 33 - ​ 35 .
(trg)="14"> ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ । ​ — ਯੂਹੰਨਾ 11 : 33 - 35 .

(src)="15"> Na snonkaku sya simsor rofyor sefafardun snar snonkaku siswar kaku imar ro fafisu skara ḇa .
(trg)="15"> ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ , ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

(src)="16"> Roi nabor naisya ḇefrur fa snonkaku ḇefafardun sya simsor , imnis raris srower wos ḇepyum ḇa ro snonkaku sesyowi sya .
(trg)="16"> ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ - ਸਮਝੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ।

(src)="17"> Snon Afrika Selatan oso ḇenir ḇe Mike ikofen , ” Yaḇeumur 14 taun rofyor Kamam yedi ryoe .
(trg)="17"> ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : “ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ।

(src)="18"> Rofyor imḇe sikram i , pendeta Anglikan ikofen snar Allah fyandun snonkaku ḇepyum ma dun fasaw si .
(trg)="18"> ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

(src)="19"> * Wos ine nafrur fa yamsor kaku snar nkofandun kaker Kamam nkoḇedi .
(trg)="19"> * ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ।

(src)="20"> Kirine , swaf taun ri 63 ḇyenande kwar mḇoi yaḇesneso kaker . ”
(trg)="20"> ਅੱਜ 63 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ”

(src)="21"> Rariso rofyor koḇaḇir koiso ḇefrur sasar ya ?
(trg)="21"> ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ?

(src)="22"> Rofyor snonkaku siswar ya imar kanandor si , snonkaku oso na kyara , ’ Yafrur roi oso kada roi ine na ndariryaḇa ’ .
(trg)="22"> ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਸੋਚੇ , ‘ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ । ’

(src)="23"> Ḇaido swaf ḇepupes ya imbude muwawosyaye mu .
(src)="24"> Ine na nafrur fa wafafko rawo sne ḇedi ḇyuk sasarya ḇe mankundaw .
(trg)="23"> ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ।

(src)="25"> Rofyor masasor ma sne ḇefafko nakyarn swaruser ḇena ido , pok fa wakram na awer .
(trg)="24"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ।

(src)="26"> Ipyum syadi wawos kuker ḇati oso nari ḇerower ma ḇeḇuk kakakyar ḇe au snar sneḇaḇir ḇeradine snonkaku ḇefafardun sya sḇaḇir na kako .
(trg)="25"> ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ।

(src)="27"> Refo ḇyuk swarapepen ḇeko , ” Bati ḇekaku fyasna saswar ya ro oras nakam , ma ḇyemanḇekanaek koḇedi ro fafisu ḇesamswen . ” ​ — Amsal 17 : 17 .
(trg)="27"> ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ : “ ਮਿੱਤ੍ਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜੰਮਿਆ ਹੈ । ” ​ — ਕਹਾਉਤਾਂ 17 : 17 .

(src)="28"> Bati ḇepyum kaku faro snonkaku ḇefafardun oso iso Manḇeḇedaw koḇedi , Allah Yahwe I .
(trg)="28"> ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

(src)="29"> Wakofenḇadir roi ḇero snemun bedi faro I ro nadi snaro ” i ḇefaduru mko . ”
(trg)="29"> ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਸ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ “ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ । ”

(src)="30"> ( 1 Petrus 5 : 7 ) Ibasyadiwer , ḇyeasas snonkaku ḇefrur rarirya nari swaruser ma sneḇaḇir sena naknon snar ” saswar - ḇaḇye ro Allah , ḇesyadi ro kakara ” .
(trg)="30"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ - ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ “ ਸ਼ਾਂਤੀ ” ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ “ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ”

(src)="31"> ( Filipi 4 : ​ 6 , 7 ) Kako , iḇye kada Allah ifnoḇek au roro Wos sren ḇyedi ḇeḇuk sneprei , Refo ya .
(trg)="31"> ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬਾਈਬਲ ਰਾਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ ।

(src)="32"> Fas mnuk - mnuk ḇeḇeso ḇeḇuk sneprei .
(trg)="32"> ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ।

(src)="33"> ( Mam kotak ro baḇ ya ) .
(trg)="33"> ( ਲੇਖ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਡੱਬੀ ਦੇਖੋ । )

(src)="34"> Imbude na wamarisen fa wawasen kaḇer na .
(trg)="34"> ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ।

(src)="35"> Wafrur rarirya na nafnoḇek au rofyor wemir ro roḇ ya ma waḇor wenef rari . ​ — ​ Yesaya 57 : 15 .
(trg)="35"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ’ ਤੇ ਸੋਚ - ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ​ — ਯਸਾਯਾਹ 57 : 15 .

(src)="36"> Baboine , snon oso ḇeumur 40 taun oso , ḇenir ḇe Jack , binswa ḇyedi ryobur i snar dafduf kanker .
(trg)="36"> ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 40 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜੈਕ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ।

(src)="37"> Jack ikofen ro fafisu ya myander kaku swa ḇyedi .
(trg)="37"> ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ - ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(src)="38"> Ḇape nadi ya iso ḇesambrarḇser i .
(trg)="38"> ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ।

(src)="39"> Ikofen , ” Rofyor yaḇenadi ḇe Yahwe I , yaḇaḇir yemirḇa .
(src)="40"> Ro roḇ yakandor bo yakḇok ma yaḇor yenef rari .
(trg)="39"> ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : “ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ , ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

(src)="41"> Ḇape ro - fyor yawasya ma yawasen wos ḇero Refo ya ramnai yaḇenadi yakofen roi ḇero snemun yedi , sne yedi iprei ma iknon kaku , nafrur fa sne ma swaruser ayena naknon inja bisa fa yenef wer . ”
(trg)="40"> ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।