# bhw/2016082.xml.gz
# gu/2016082.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Syap ine nefarḇaḇyan ḇa , ma inema ḇar ro fararur farkarkor Refo ḇero supswan ḇesiper sisaramperna kuker farsarser ro sne ḇemarisen .
(trg)="9"> એ બાઇબલના શિક્ષણને વળગી રહે છે .
(trg)="10"> આ સાહિત્ય વેચાણ માટે નથી .

(src)="3"> Wamarisen buk farsarser ido , mam ro www.jw.org / bhw .
(trg)="13"> દાન આપવા www.jw.org / gu પર જાઓ .

(src)="4"> Mnuk ḇeḇeyun ro syap Ibrani sefararwei wosna ro Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru , ma sapna kada , oroba ido mnuk ḇeḇeyun ro syap Yunani sunna ro ḆAḆEASAS BABO Wos Ḇyak ro Rasras .
(trg)="14"> બીજું કંઈ જણાવ્યું ન હોય તો , વપરાયેલું બાઇબલ ભાષાંતર પવિત્ર બાઇબલ ગુજરાતી ઓ .
(trg)="15"> વી .
(trg)="16"> છે .

# bhw/2016084.xml.gz
# gu/2016084.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA
(trg)="1"> મુખ્ય વિષય

(src)="2"> ” Allah ifawi roi ḇepyum kaku ḇeko . . . .
(trg)="2"> “ ઈશ્વરને ગમ્યું એ ખરું , બેટા . . . .

(src)="3"> Wakanes . . . ker . . . awer . ”
(trg)="3"> રડીશ . . .

(src)="4"> Wos nane siwos fasis ro kneram ḇin oso ḇenir ḇe Bebe .
(trg)="4"> નહિ . ”

(src)="5"> Fafisu ya isya ro karamram kma ḇyedi , ḇemar snar kecelakaan oto .
(trg)="6"> બાર્બરાને * તેના પિતા ઘણા વહાલા હતા .

(src)="6"> Bebe fyanam kaku kuker kmari .
(trg)="7"> એ શબ્દો કુટુંબના કોઈ મિત્રએ સારા ઇરાદાથી કહ્યા હતા .

(src)="7"> Karier ma bati ḇyesi sḇuk wos sneprei ḇe i , ḇape Bebe ḇyabir wos sena nḇuk sneprei ḇe i ḇa boi nafrurfa ḇyesneso .
(trg)="8"> પણ બાર્બરાને એ શબ્દો મલમ જેવા નહિ , પણ તલવારની ધાર જેવા લાગ્યા .

(src)="8"> Dawos ro mankundi bo ikofen , ” Marmar ḇyedi iso roi ḇepyum ḇaḇeri . ”
(trg)="9"> તે વારંવાર પોતાને કહ્યા કરતી હતી , “ તેમનું મરણ થયું , એમાં ઈશ્વરને શું ગમ્યું હશે ? ”

(src)="9"> Taun - taun ḇyenande ramnai , Bebe fyas kaḇer sarisa ani ro syap oso .
(trg)="11"> જ્યારે ગુજરી જનાર સૌથી વહાલું હોય , ત્યારે એ દર્દ ઘણું આકરું હોય છે .

(src)="10"> Ro fasfas ḇyeja , nasnaibos kaku snar ḇyefafardun kaker .
(trg)="12"> બાર્બરાની જેમ , ઘણાને શોકમાંથી બહાર આવતાં વર્ષો લાગે છે .

(src)="11"> Raris komam ro Bebe i , na fasaw ḇa fa snonkaku oso imnai ro fafardun ḇyedi , iḇye syadiwer rofyor snonkaku ḇemar kwar ani iso snonkaku iswar kaku .
(trg)="13"> શાસ્ત્રમાં મરણને “ છેલ્લો શત્રુ ” કહેવામાં આવ્યો છે .

(src)="12"> Ro Refo , marmarya sapna ḇe ” mbroḇ ḇepupes ” .
(trg)="14"> મરણ તો આપણે ધાર્યું પણ ન હોય ત્યારે , ધસમસતા પૂરની જેમ આવીને આપણા જીવનમાં ઊથલપાથલ મચાવી જાય છે .

(src)="13"> ( 1 Korintus 15 : 26 ) Pok fa kokandenbur marmar ya ḇa , ma bisa fa nḇejadi ro fafisu nakam ma dun bur snonkaku koswar kaku sya .
(trg)="15"> આપણા સ્નેહીજનને આપણી પાસેથી છીનવી જાય છે .

(src)="14"> Inja kaku ya ine nafrur fa na koḇefafardun ma kofawi ḇa rariso kokren buro marmarya ma roi ḇeḇewari ya .
(trg)="17"> એટલે , સ્વાભાવિક છે કે મરણના દુઃખને સહેવું આપણા માટે અઘરું થઈ પડે છે .

(src)="15"> Imbude na wakara : ’ Fafisu risai sne ḇefafardun ine na ḇyenande ?
(trg)="18"> કદાચ તમને થાય કે , ‘ શોકમાંથી બહાર આવતા કેટલો સમય લાગે ?

(src)="16"> Rariso snonkaku oso na ifrur mnis fafardun ḇyedi ?
(trg)="19"> વ્યક્તિ કઈ રીતે એ દુઃખ સહન કરી શકે ?

(src)="17"> Rariso na yaḇuk sneprei ḇe snonkaku ḇefafardun sya ?
(trg)="21"> ગુજરી ગયેલી વહાલી વ્યક્તિ માટે શું કોઈ આશા છે ? ’
(trg)="22"> ( wp16 - E No .

(src)="18"> Saneraro ḇepyum isya faro snonkaku koswar ḇemar kwar sya ke ? ’
(trg)="23"> 3 )
(trg)="24"> નામ બદલ્યું છે .

# bhw/2016085.xml.gz
# gu/2016085.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> મુખ્ય વિષય | પોતાનું કોઈ ગુજરી જાય ત્યારે

(src)="2"> Ras oso ḇekandera snar wasma dafduf ke ? ­
(trg)="2"> શું તમે ક્યારેય ટૂંકી માંદગીમાં પટકાયા છો ?

(src)="3"> Imbude na waprei fasaw inja ḇefnder kwar fafisu ya .
(trg)="3"> કદાચ તમે એમાંથી જલદી સાજા થઈ ગયા હશો , એટલે એ દિવસો યાદ નહિ હોય .

(src)="4"> Ḇape , fafardun ya imnis rariryaḇa .
(src)="5"> Dr .
(trg)="4"> પણ , મરણનો શોક જલદી ભૂલાતો નથી .

(src)="6"> Alan ­ Wolfelt fyas ro syap Healing a Spouse’s Grieving ­ Heart , ” Roi oso ḇaḇeri na ’ ḇefrur mnai ’ fafardun ya .
(trg)="5"> ડૉક્ટર એલેન વુલ્ફેટ પોતાના પુસ્તકમાં આમ લખે છે : ‘ શોકમાંથી બહાર આવવું બહુ અઘરું છે .

(src)="7"> Ḇape ­ orasya ḇyenande ma kuker sansonem ro kina ma ḇesesya , fafardun ya nari napromes . ”
(trg)="6"> પણ , સમય વીતશે તેમ , બીજાઓનો સાથ એ દુઃખ હળવું કરશે . ’ — હિલીંગ અ સ્પાઉસીસ ગ્રીવીંગ હાર્ટ .

(src)="8"> Imnis raris , wawasen kada rosai ḇeḇejadi ro ­ patriark Abraham i rofyor swari ryoburi .
(trg)="7"> દાખલા તરીકે , ઈશ્વરભક્ત ઈબ્રાહીમના પત્ની ગુજરી ગયા ત્યારે તેમના પર શું વીત્યું એનો વિચાર કરો .

(src)="9"> Ro ­ fasfas Refo ḇeknam kaku ya , ikofen snar ­ ” Abraham ­ ḇyerak fa ḇyefafardun ma kyanes Sara i . ”
(trg)="8"> શાસ્ત્ર જણાવે છે : ‘ ઈબ્રાહીમ સારાહને માટે શોક કરવા લાગ્યા તથા તેમને માટે રડવા લાગ્યા . ’

(src)="10"> Wos ” ḇyerak fa ” kyurfasna fyandun oras fa iprei ro ­ fafardun ya .
(trg)="9"> એમ લાગે છે કે ઈબ્રાહીમને શોકમાંથી બહાર આવતા થોડો સમય લાગ્યો હતો .

(src)="11"> * Contoh ḇese iso Yakub i , sankar i ­ fa ikyar snar romawa ḇyedi Yusuf i aiwan ḇeyan ḇepek oso myuni fa imar .
(trg)="10"> * બીજો દાખલો યાકૂબનો છે .

(src)="12"> Ḇyefafardun ” fafisu ras ḇe ras ” , ma kina ḇyesi jadiḇa fa sḇuk sneprei ḇe i .
(trg)="12"> તેમણે ‘ ઘણા દિવસો ’ સુધી શોક કર્યો અને કુટુંબનું કોઈ તેમને એ શોકમાંથી બહાર લાવી શક્યું નહિ .

(src)="13"> Taun ḇeḇeso ramnai , marmar Yusuf ḇyedi pok fa ḇyefnderna ḇa . ​ — Kejadian 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="13"> વર્ષો વીત્યા પછી પણ યુસફના મોતનું દુઃખ તે ભૂલી શક્યા નહિ . — ઉત્પત્તિ ૨૩ : ૨ ; ૩૭ : ૩૪ , ૩૫ ; ૪૨ : ૩૬ ; ૪૫ : ૨૮ .

(src)="14"> Rarirya kako ro baboine snonkaku ḇebor ­ sfafardun snar snonkaku sfanam si srobur si .
(trg)="15"> આજે પણ ઘણા માટે ગુજરી જનારનું દુઃખ સહેવું અઘરું હોય છે .

(src)="15"> Kwarapan contoh risuru ine .
(trg)="16"> ચાલો બે દાખલા જોઈએ .

(src)="16"> ” Snonswa ayedi , Robert i , imar ro 9 Juli 2008 .
(trg)="17"> “ જુલાઈ ૯ , ૨૦૦૮ના રોજ મારા પતિ રોબર્ટ અકસ્માતમાં ગુજરી ગયા .

(src)="17"> Ro arwo fafisu roi ḇemun ḇeḇekuri ya , imnis kuker ras - ras ḇesena .
(trg)="18"> તેમનો અકસ્માત થયો , એ સવાર બીજા દિવસોના જેવી જ હતી .

(src)="18"> Rofyor rya fa fyararur ḇaime ­ nunan ro arwo ya ramnai , nusyum yaye nu , nufor nu , ma nukofen ’ yaswar au ’ .
(trg)="19"> રોજની જેમ , નોકરીએ જતા પહેલાં તેમણે મને ભેટીને ચુંબન કર્યું અને ‘ આઈ લવ યુ ’ કહ્યું .

(src)="19"> Taun riwonem ­ ḇyenande , ḇape yaḇefafardun kaker .
(trg)="20"> તેમના મરણને છ વર્ષ થઈ ગયા , પણ મારું દુઃખ હળવું થયું નથી .

(src)="20"> Yabor ya - ḇerari pok fa yaḇefnder Rob marmar ḇyedi ḇa . ” ​ — Gail , ḇyeumur 60 .
(trg)="21"> મને લાગતું નથી કે હું ક્યારેય રોબર્ટને ભૂલી શકીશ . ” — ગેલ , ઉંમર ૬૦ .

(src)="21"> ” Yemir ro taun ri 18 kwar kuker binswa ayedi ḇa , ḇape yamander kaker i ma yaḇefafardun snar ryobur aya .
(trg)="22"> “ મારી વહાલી પત્નીને ગુજરી ગયે ૧૮ વર્ષ થઈ ગયા .

(src)="22"> Fafisu yamam moḇ ḇepyum ido na yaswarepen ḇeri ḇe i , ma yawasen na imarisen kaku fa myam rosai yamam na . ” ​ — Etienne , ḇyeumur 84 .
(trg)="23"> તોપણ , હું તેને યાદ કરું છું અને તેને ગુમાવવાનું દુઃખ મને હજુ પણ છે .

(src)="23"> Inja ḇaḇesneso ma sneḇaḇir ḇeradirya inema sneḇaḇir ro snonkaku ḇaken saprop dirya .
(trg)="24"> કુદરતી સૌંદર્ય જોઉં ત્યારે મને તેની યાદ આવી જાય છે .

(src)="24"> Snonkaku oser - oser fyasna fafardun ḇyedi kuker nyan ḇeḇese faro roi ḇeḇyeḇa ḇekur si , ma ipyumḇa fa koḇemankara si .
(trg)="27"> દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ રીતે દુઃખ વ્યક્ત કરે છે .

(src)="25"> Mankun ko kako , na pok fa koḇuk sasar ya ḇe mankun ko awer rofyor koḇaḇir koḇefafardun fafaya ḇa .
(trg)="28"> એટલે , આપણે એમ ન વિચારવું જોઈએ કે તેઓ કેમ આ રીતે વર્તે છે .

(src)="26"> Rariso na kofrur mnis fafardun koḇena rai ?
(trg)="30"> આપણે કઈ રીતે એ દુઃખ સહી શકીએ ?
(trg)="31"> ( wp16 - E No .

(src)="27"> Abraham romawa ḇyedi Isak i kako ḇyefafardun kawan kaku .
(trg)="32"> 3 )
(trg)="33"> ઈબ્રાહીમના દીકરા ઈસ્હાકને પણ શોકમાંથી બહાર આવતા સમય લાગ્યો .

(src)="28"> Raris ḇeḇefas ro artikel “ Tirulah Iman Mereka ” ro syap ine , awin ḇyedi Sara i imar ro swaf taun rikyor kwar ḇape Isak ḇyefafardun kaker . ​ — Kejadian 24 : 67 .
(trg)="34"> સારાહના મરણને ત્રણ વર્ષ વીતી ચૂક્યા હતા , તોપણ ઈબ્રાહીમના દીકરા ઈસ્હાક શોકમાંથી બહાર આવ્યા ન હતા . — ઉત્પત્તિ ૨૪ : ૬૭ .

# bhw/2016086.xml.gz
# gu/2016086.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> મુખ્ય વિષય | પોતાનું કોઈ ગુજરી જાય ત્યારે

(src)="2"> Farkankin nabor naisya kuker roi ine .
(src)="3"> Ḇape nakam - ḇa nefainda .
(trg)="2"> આ વિષય પર લોકો પુષ્કળ સલાહ આપે છે .

(src)="4"> Imnis raris ono sisya sikofen ḇe au fa wakanes ker awer ḇaido wafasna sneḇaḇir bedi kuker nyan sairiryakam awer .
(trg)="3"> પણ , એમાંની દરેક સલાહ મદદરૂપ હોતી નથી .

(src)="5"> Ono ḇese imbude sedif au fa wafrur roi ḇeḇese ma fasna sneḇaḇir bedi monda .
(trg)="4"> દાખલા તરીકે , અમુક લોકો સલાહ આપશે કે કદી પણ રડવું ન જોઈએ , લાગણીઓ વ્યક્ત કરવી ન જોઈએ .

(src)="6"> Refo ḇyuk mamam ḇemnis kaku kuker roi ine , ma fawawi dunya ro baboine nesonem na .
(trg)="6"> પરંતુ , શાસ્ત્ર વાજબી સલાહ આપે છે .

(src)="7"> Ro kebudayaan ḇeḇeso skara ḇo sobe ipyumḇa fa snon sya skanes .
(trg)="7"> હાલના સંશોધકો પણ એ સલાહને ટેકો આપે છે .

(src)="8"> Ḇape kaku ya , fandun fa komai fa kokanes , syadiwer ro ḇarpon kawasa sya ke ?
(trg)="9"> પણ શું કોઈએ રડવામાં શરમ અનુભવવી જોઈએ , ભલે પછી એ બધાની આગળ કેમ ન હોય ?

(src)="9"> Snonkaku ḇena fawawi ro kesehatan mental sikofenḇadir snar kankanes ima roi snonkaku sya na sifrurna rofyor sfafardun .
(trg)="10"> માનસિક સ્વાસ્થ્યના નિષ્ણાતો સ્વીકારે છે કે શોકમાં હોઈએ ત્યારે રડવું સામાન્ય છે .

(src)="10"> Ma fasna fafardun ro fafisu ya , na nafnoḇek au fa wasambraḇ pdef ro ḇaḇesneso bedi .
(trg)="11"> કોઈને ગુમાવવાનું દુઃખ ભલે ઘણું હોય , પણ ક્યારેક ક્યારેક રડી લેવાથી સમય જતાં , એ દર્દ હળવું થઈ શકે છે .

(src)="11"> Imbape , koḇensewar fa kodwarek sneḇefafardun na nun samswen syadi .
(trg)="12"> મનમાં ને મનમાં એ ભરી રાખવાથી કોઈ ફાયદો નહિ થાય .

(src)="12"> Refo ikofenḇadirḇa snar sasar ḇaido ipyumḇa fa kokanes rofyor kofafardun .
(trg)="13"> શોકમાં રડવું ખોટું છે અથવા પુરુષોએ રડવું ન જોઈએ , એ વાત સાથે શાસ્ત્ર જરાય સહમત નથી .

(src)="13"> Kwarapan contoh ro Yesus i .
(trg)="14"> ઈસુનો વિચાર કરો .

(src)="14"> Nya samambraḇ fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar sya , ḇape Yesus kyanes ro ḇarpon kawasa sya rofyor bati ḇyedi Lazarus imar ! ​ — Yohanes 11 : 33 - ​ 35 .
(trg)="16"> પણ , જ્યારે તેમના ખાસ મિત્ર લાજરસ મરણ પામ્યા , ત્યારે ઈસુ જાહેરમાં રડ્યા . — યોહાન ૧૧ : ૩૩ - ૩૫ .

(src)="15"> Na snonkaku sya simsor rofyor sefafardun snar snonkaku siswar kaku imar ro fafisu skara ḇa .
(trg)="17"> શોકમાં હોઈએ ત્યારે અમુક વાર ગુસ્સે થઈ જવાય .

(src)="16"> Roi nabor naisya ḇefrur fa snonkaku ḇefafardun sya simsor , imnis raris srower wos ḇepyum ḇa ro snonkaku sesyowi sya .
(trg)="18"> ખાસ કરીને જ્યારે મોતનું દર્દ અચાનક આવી પડે , ત્યારે એવું બની શકે .

(src)="17"> Snon Afrika Selatan oso ḇenir ḇe Mike ikofen , ” Yaḇeumur 14 taun rofyor Kamam yedi ryoe .
(trg)="19"> શોકમાં ડૂબેલી વ્યક્તિ ઘણાં કારણોને લીધે ગુસ્સે થાય છે .

(src)="18"> Rofyor imḇe sikram i , pendeta Anglikan ikofen snar Allah fyandun snonkaku ḇepyum ma dun fasaw si .
(trg)="20"> જેમ કે , ઓળખીતી વ્યક્તિ વિચાર્યા વગર કંઈક કહી જાય .

(src)="19"> * Wos ine nafrur fa yamsor kaku snar nkofandun kaker Kamam nkoḇedi .
(trg)="23"> * એ સાંભળીને મને ગુસ્સો આવ્યો કે પપ્પાની વધારે જરૂર તો અમને છે .

(src)="20"> Kirine , swaf taun ri 63 ḇyenande kwar mḇoi yaḇesneso kaker . ”
(trg)="24"> અત્યારે ૬૩ વર્ષો પછી પણ મને એ વાત ખૂંચે છે . ”

(src)="21"> Rariso rofyor koḇaḇir koiso ḇefrur sasar ya ?
(trg)="25"> પોતાનો દોષ છે એવી લાગણી વિશે શું ?

(src)="22"> Rofyor snonkaku siswar ya imar kanandor si , snonkaku oso na kyara , ’ Yafrur roi oso kada roi ine na ndariryaḇa ’ .
(trg)="27"> કદાચ એ વ્યક્તિ તમને છેલ્લી વાર મળી ત્યારે , તમારા વચ્ચે દલીલ થઈ હશે .

(src)="23"> Ḇaido swaf ḇepupes ya imbude muwawosyaye mu .
(trg)="28"> આવા બનાવને કારણે તમે પોતાને વધારે દોષ આપતા હશો .

(src)="24"> Ine na nafrur fa wafafko rawo sne ḇedi ḇyuk sasarya ḇe mankundaw .
(trg)="29"> જો તમને દોષ અને ગુસ્સાની લાગણી થતી હોય તો એને મનમાં ભરી ન રાખો .

(src)="25"> Rofyor masasor ma sne ḇefafko nakyarn swaruser ḇena ido , pok fa wakram na awer .
(trg)="30"> એના બદલે , મિત્ર સાથે દિલ ખોલીને વાત કરો .