# bhw/2016082.xml.gz
# fon/2016082.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Syap ine nefarḇaḇyan ḇa , ma inema ḇar ro fararur farkarkor Refo ḇero supswan ḇesiper sisaramperna kuker farsarser ro sne ḇemarisen .
(trg)="5"> Sín 1879 wɛ è ko ɖò xójlawema elɔ ɖetɔ́n wɛ .
(trg)="6"> É nɔ ɖó nu ɖò toxóɖiɖɔ mɛ ǎ , bo jinjɔn Biblu kɛɖɛ jí .
(trg)="7"> È nɔ sà wema elɔ ǎ .

(src)="3"> Wamarisen buk farsarser ido , mam ro www.jw.org / bhw .
(trg)="9"> Nú a jló na na nùnina ɖé hǔn , kɛnklɛn yì www.jw.org jí .

(src)="4"> Mnuk ḇeḇeyun ro syap Ibrani sefararwei wosna ro Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru , ma sapna kada , oroba ido mnuk ḇeḇeyun ro syap Yunani sunna ro ḆAḆEASAS BABO Wos Ḇyak ro Rasras .
(trg)="10"> Nú è ma ɖexlɛ́ ɖò alɔkpa ɖevo mɛ ǎ ɔ , wemafɔ e è ɖè dó wema elɔ mɛ lɛ é gosin Biblu Fɔngbe tɔn MAWUXÓWEMA mɛ , bɔ mǐ wlan ɖò alɔkpa e mɛ è nɔ wlan nǔ gbɔn ɖò égbé é .

# bhw/2016084.xml.gz
# fon/2016084.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É

(src)="2"> ” Allah ifawi roi ḇepyum kaku ḇeko . . . .
(trg)="2"> “ Mawu tuùn nǔ e nyɔ́ hugǎn é , kóɖó . . . .

(src)="3"> Wakanes . . . ker . . . awer . ”
(trg)="3"> Ma . . . ya . . . ’ vǐ ó . ”

(src)="4"> Wos nane siwos fasis ro kneram ḇin oso ḇenir ḇe Bebe .
(trg)="4"> Xógbe enɛ lɛ wɛ è ɖɔ dó tómɛ nú nawe ɖé .
(trg)="5"> È nɔ ylɔ ɛ ɖɔ Bebe .

(src)="5"> Fafisu ya isya ro karamram kma ḇyedi , ḇemar snar kecelakaan oto .
(trg)="6"> Tɔ́ tɔn wɛ kú ɖò alitawovi ɖé mɛ , b’ɛ ɖò ɖiɖi tɔn tɛnmɛ .

(src)="6"> Bebe fyanam kaku kuker kmari .
(trg)="7"> Bebe kpo tɔ́ tɔn kpo vɛ́ tawun .

(src)="7"> Karier ma bati ḇyesi sḇuk wos sneprei ḇe i , ḇape Bebe ḇyabir wos sena nḇuk sneprei ḇe i ḇa boi nafrurfa ḇyesneso .
(trg)="8"> Xɔ́ntɔn xwédo ɔ tɔn e ɖó linlin ɖagbe é ɖé wɛ ɖɔ xó enɛ n’i , amɔ̌ xó enɛ d’akpà ayi Bebe tɔn wu hú ɖɔ é ni dó gbɔ n’i .

(src)="8"> Dawos ro mankundi bo ikofen , ” Marmar ḇyedi iso roi ḇepyum ḇaḇeri . ”
(trg)="9"> “ Kú tɔn nyí nǔ e nyɔ́ hugǎn é ǎ , ” wɛ é fɔ́n bo nɔ ɖò ɖiɖɔ nú éɖée wɛ .

(src)="9"> Taun - taun ḇyenande ramnai , Bebe fyas kaḇer sarisa ani ro syap oso .
(src)="10"> Ro fasfas ḇyeja , nasnaibos kaku snar ḇyefafardun kaker .
(trg)="10"> Hwenu e Bebe ɖò nǔ enɛ e jɛ é ɖɔ dó wema ɖé mɛ wɛ ɖò xwè mɔkpan gudo é ɔ , è mɔ céɖécéɖé ɖɔ é kpó ɖò aluwɛ mɛ .

(src)="11"> Raris komam ro Bebe i , na fasaw ḇa fa snonkaku oso imnai ro fafardun ḇyedi , iḇye syadiwer rofyor snonkaku ḇemar kwar ani iso snonkaku iswar kaku .
(trg)="11"> Ði lee Bebe wá mɔ ɖó é ɔ , é nɔ byɔ hwenu gègě cobɔ mɛɖé nɔ sixu gosin aluwɛ mɛ , ɖò taji ɔ , hwenu e mɛ ɔ kpo mɛ e kú é kpo vɛ́ tawun é .

(src)="12"> Ro Refo , marmarya sapna ḇe ” mbroḇ ḇepupes ” .
(trg)="12"> Enɛ wu ɔ , é sɔgbe ɖɔ Biblu ni ylɔ kú ɖɔ “ kɛntɔ́ gudo tɔn . ”

(src)="13"> ( 1 Korintus 15 : 26 ) Pok fa kokandenbur marmar ya ḇa , ma bisa fa nḇejadi ro fafisu nakam ma dun bur snonkaku koswar kaku sya .
(trg)="13"> ( 1 Kɔlɛntinu lɛ 15 : 26 ) É nɔ d’avaja gbɛzán mǐtɔn mɛ , lobɔ nǔ ɖebǔ sixu ɖó è te ǎ , bɔ hwɛhwɛ ɔ , é nɔ fyan mǐ , bo nɔ sɔ́ mɛvívɛ́ mǐtɔn lɛ .

(src)="14"> Inja kaku ya ine nafrur fa na koḇefafardun ma kofawi ḇa rariso kokren buro marmarya ma roi ḇeḇewari ya .
(trg)="15"> Enɛ wu ɔ , é sɔgbe ɖɔ mǐ ni dán dò nú lee mǐ sixu ɖu ɖò kú kpo nǔ e é nɔ jì lɛ é kpo jí gbɔn é .

(src)="15"> Imbude na wakara : ’ Fafisu risai sne ḇefafardun ine na ḇyenande ?
(trg)="16"> Boya a ko kanbyɔ hwiɖée kpɔ́n ɖɔ : ‘ Táan nabi é ka nɔ byɔ cobɔ è nɔ gosin aluwɛ mɛ ?

(src)="16"> Rariso snonkaku oso na ifrur mnis fafardun ḇyedi ?
(trg)="17"> Nɛ̌ mɛɖé ka sixu gosin aluwɛ mɛ gbɔn ?

(src)="17"> Rariso na yaḇuk sneprei ḇe snonkaku ḇefafardun sya ?
(trg)="18"> Nɛ̌ un ka sixu dó gbɔ nú mɛ e mɛ kú na é ɖé gbɔn ?

(src)="18"> Saneraro ḇepyum isya faro snonkaku koswar ḇemar kwar sya ke ? ’
(trg)="19"> Nukúnɖiɖo ɖé ka ɖè nú mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é à ? ’

# bhw/2016085.xml.gz
# fon/2016085.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | HWENU E MƐVÍVƐ́ ÐÉ KÚ É

(src)="2"> Ras oso ḇekandera snar wasma dafduf ke ? ­
(trg)="2"> Azɔn ka ko doya nú we nú hwenu klewun ɖé kpɔ́n à ?

(src)="3"> Imbude na waprei fasaw inja ḇefnder kwar fafisu ya .
(trg)="3"> Vlafo é yawu xwɛ nú we , kaka bɔ a ko ɖibla wɔn lee é nyí gbɔn é lɔ .

(src)="4"> Ḇape , fafardun ya imnis rariryaḇa .
(trg)="4"> Amɔ̌ , aluwɛ ka ɖò mɔ̌ ǎ .

(src)="5"> Dr .
(src)="6"> Alan ­ Wolfelt fyas ro syap Healing a Spouse’s Grieving ­ Heart , ” Roi oso ḇaḇeri na ’ ḇefrur mnai ’ fafardun ya .
(trg)="5"> “ Nǔ mɔhun ɖě ɖè bo cí aluwɛ jí ‘ ɖuɖu ɖè ’ ɖɔhun ǎ , ” wɛ Dr .
(trg)="6"> Alan Wolfelt wlan ɖò wema tɔn ɖokpo mɛ .

(src)="7"> Ḇape ­ orasya ḇyenande ma kuker sansonem ro kina ma ḇesesya , fafardun ya nari napromes . ”
(trg)="7"> É ɖò mɔ̌ có , é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ : “ Hwenu ɖò yiyi wɛ ɔ , kpo alɔdo mɛ ɖevo lɛ tɔn kpo ɔ , aluwɛ towe na ɖekpo . ”

(src)="8"> Imnis raris , wawasen kada rosai ḇeḇejadi ro ­ patriark Abraham i rofyor swari ryoburi .
(trg)="9"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , kpɔ́n lee tɔ́gbó mǐtɔn Ablaxamu wà nǔ gbɔn hwenu e asì tɔn kú é .

(src)="9"> Ro ­ fasfas Refo ḇeknam kaku ya , ikofen snar ­ ” Abraham ­ ḇyerak fa ḇyefafardun ma kyanes Sara i . ”
(trg)="10"> Biblu ɖɔ ɖɔ “ Ablaxamu jɛ alě na jí bo jɛ Sala ví jí . ”

(src)="10"> Wos ” ḇyerak fa ” kyurfasna fyandun oras fa iprei ro ­ fafardun ya .
(trg)="11"> Xógbe “ jɛ . . . jí ” ɔ ɖexlɛ́ ɖɔ hwenu ɖé lɛ wá yì hwɛ̌ cobɔ é ɖu ɖò aluwɛ tɔn jí .

(src)="11"> * Contoh ḇese iso Yakub i , sankar i ­ fa ikyar snar romawa ḇyedi Yusuf i aiwan ḇeyan ḇepek oso myuni fa imar .
(trg)="12"> * Kpɔ́ndéwú ɖevo wɛ nyí Jakɔbu tɔn , éyɛ ɔ , è blɛ́ ɛ bo ɖɔ ɖɔ gběkanlin ɖé wɛ hu vǐ tɔn Jozɛfu ɔ .

(src)="12"> Ḇyefafardun ” fafisu ras ḇe ras ” , ma kina ḇyesi jadiḇa fa sḇuk sneprei ḇe i .
(trg)="13"> É nɔ aluwɛ mɛ “ xɔ azǎn , ” bɔ xwédo tɔn sín hagbɛ̌ lɛ kpéwú bo dó gbɔ n’i ǎ .

(src)="13"> Taun ḇeḇeso ramnai , marmar Yusuf ḇyedi pok fa ḇyefnderna ḇa . ​ — Kejadian 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="14"> Xwè mɔkpan gudo ɔ , kú Jozɛfu tɔn kpò ɖò linkpɔ́n ɖaxó ɖó n’i wɛ . ​ — Bǐbɛ̌mɛ 23 : 2 , NW ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .

(src)="14"> Rarirya kako ro baboine snonkaku ḇebor ­ sfafardun snar snonkaku sfanam si srobur si .
(trg)="15"> Mɔ̌ wɛ é nyí gbɔn nú mɛ e ɖò kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn sín aluwɛ mɛ éhɔnmɛ lɛ é gègě .

(src)="15"> Kwarapan contoh risuru ine .
(trg)="16"> Kpɔ́ndéwú wè ɖíe .

(src)="16"> ” Snonswa ayedi , Robert i , imar ro 9 Juli 2008 .
(trg)="17"> “ Asú ce Robert kú ɖò azǎn 9gɔ́ Liyasun 2008 tɔn .

(src)="17"> Ro arwo fafisu roi ḇemun ḇeḇekuri ya , imnis kuker ras - ras ḇesena .
(trg)="18"> Zǎnzǎn gbè e gbè alitawovi ɔ jɛ b’ɛ kú ɖ’emɛ é gbɔn vo dó azǎn ɖě lɛ ǎ .

(src)="18"> Rofyor rya fa fyararur ḇaime ­ nunan ro arwo ya ramnai , nusyum yaye nu , nufor nu , ma nukofen ’ yaswar au ’ .
(trg)="19"> Ðò zǎnzǎn sín nùɖuɖu ɔ gudo , lee mǐ ko nɔ bló gbɔn nú é xwè azɔ̌mɛ ɔ é ɔ , mǐ kisi nú mǐɖée , bo kpla’sí kɔ nú mǐɖée , lobo ɖɔ nú mǐɖée ɖɔ ‘ Un yí wǎn nú we . ’

(src)="19"> Taun riwonem ­ ḇyenande , ḇape yaḇefafardun kaker .
(trg)="20"> Xwè ayizɛ́n gudo ɔ , wuvɛ̌ e sè wɛ un ɖè ɔ kpó ɖò finɛ .

(src)="20"> Yabor ya - ḇerari pok fa yaḇefnder Rob marmar ḇyedi ḇa . ” ​ — Gail , ḇyeumur 60 .
(trg)="21"> Un lin ɖɔ un na ɖu ɖò wuvɛ̌ e kú Rob tɔn nɔ hɛn wá nú mì é jí kpɔ́n ǎ . ” ​ — Gail , xwè 60 .

(src)="21"> ” Yemir ro taun ri 18 kwar kuker binswa ayedi ḇa , ḇape yamander kaker i ma yaḇefafardun snar ryobur aya .
(trg)="22"> “ Xwè ko hú 18 dìn bɔ asì ce kú jó mì dó , é ɖò mɔ̌ có , un kpò ɖò dò tɔn jɛ wɛ bo kpó ɖò aluwɛ tɔn mɛ .

(src)="22"> Fafisu yamam moḇ ḇepyum ido na yaswarepen ḇeri ḇe i , ma yawasen na imarisen kaku fa myam rosai yamam na . ” ​ — Etienne , ḇyeumur 84 .
(trg)="23"> Hweɖebǔnu e un mɔ nùɖé ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ b’ɛ nyɔ́ kpɔ́n é ɔ , ayi ce bǐ nɔ yì jǐ tɔn , bɔ un nɔ ɖɔ nú nyiɖée ɖɔ é na ko víví n’i tawun ɖɔ é ni mɔ nǔ e mɔ wɛ un ɖè é . ” ​ — Etienne , xwè 84 .

(src)="23"> Inja ḇaḇesneso ma sneḇaḇir ḇeradirya inema sneḇaḇir ro snonkaku ḇaken saprop dirya .
(trg)="24"> É ɖò gaàn ɖɔ jɔwamɔnú wɛ wuvɛ̌ kpo aluwɛ magbokɔ mɔhun lɛ kpo nyí .

(src)="24"> Snonkaku oser - oser fyasna fafardun ḇyedi kuker nyan ḇeḇese faro roi ḇeḇyeḇa ḇekur si , ma ipyumḇa fa koḇemankara si .
(trg)="25"> Mɛ bǐ nɔ nɔ aluwɛ mɛ ɖò alɔkpa ɖokpo ɔ mɛ ǎ , bɔ xlonɔnú wɛ é na nyí ɖɔ è ni mɔ xó ɖɔ dó lee mɛɖé wà nǔ gbɔn hwenu e awě xò è ɔ wu .

(src)="25"> Mankun ko kako , na pok fa koḇuk sasar ya ḇe mankun ko awer rofyor koḇaḇir koḇefafardun fafaya ḇa .
(trg)="26"> Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ , enyi mǐ mɔ ɖɔ aluwɛ mɛ ninɔ mǐtɔn zɛkpá hwenu e mɛɖé kú nú mǐ é ɔ , mǐ ɖó na nyì alɔ nú hwɛ didó mǐɖée .

(src)="26"> Rariso na kofrur mnis fafardun koḇena rai ?
(trg)="27"> Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu ɖò aluwɛ mɛ ninɔ jí gbɔn ?

(src)="27"> Abraham romawa ḇyedi Isak i kako ḇyefafardun kawan kaku .
(trg)="28"> Ablaxamu sín vǐ Izaki lɔmɔ̌ nɔ aluwɛ mɛ nú hwenu gègě .

(src)="28"> Raris ḇeḇefas ro artikel “ Tirulah Iman Mereka ” ro syap ine , awin ḇyedi Sara i imar ro swaf taun rikyor kwar ḇape Isak ḇyefafardun kaker . ​ — Kejadian 24 : 67 .
(trg)="29"> Nɔ tɔn Sala kú é ɔ , é nɔ aluwɛ tɔn mɛ nú xwè atɔn mɔ̌ . ​ — Bǐbɛ̌mɛ 24 : 67 .

# bhw/2016086.xml.gz
# fon/2016086.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | HWENU E MƐVÍVƐ́ ÐÉ KÚ É

(src)="2"> Farkankin nabor naisya kuker roi ine .
(trg)="2"> Wěɖexámɛ e tíìn dó xota elɔ jí é hwe ǎ .

(src)="3"> Ḇape nakam - ḇa nefainda .
(trg)="3"> Amɔ̌ , bǐ wɛ nɔ d’alɔ mɛ ǎ .

(src)="4"> Imnis raris ono sisya sikofen ḇe au fa wakanes ker awer ḇaido wafasna sneḇaḇir bedi kuker nyan sairiryakam awer .
(trg)="4"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , mɛɖé lɛ sixu ɖɔ nú we ɖɔ hwi ni ma y’avǐ alǒ ɖè lee nǔ cí nú we é xlɛ́ ɖò ali ɖebǔ nu ó .

(src)="5"> Ono ḇese imbude sedif au fa wafrur roi ḇeḇese ma fasna sneḇaḇir bedi monda .
(trg)="5"> Mɛ ɖevo lɛ sixu sísɛ́ we ɖɔ hwi ni bló flijɛ enɛ tɔn bo ɖè lee nǔ cí nú we é bǐ xlɛ́ .

(src)="6"> Refo ḇyuk mamam ḇemnis kaku kuker roi ine , ma fawawi dunya ro baboine nesonem na .
(trg)="6"> Biblu nɔ jlɛ̌ jí dó xó enɛ wu , bɔ dobanunǔ égbé tɔn lɛ ka nɔ gudo na .

(src)="7"> Ro kebudayaan ḇeḇeso skara ḇo sobe ipyumḇa fa snon sya skanes .
(trg)="7"> Ðò aca ɖé lɛ mɛ ɔ , enyi sunnu ɖé y’avǐ hǔn , é nyí sunnu jɔ sunnu ǎ nɛ .

(src)="8"> Ḇape kaku ya , fandun fa komai fa kokanes , syadiwer ro ḇarpon kawasa sya ke ?
(trg)="8"> Amɔ̌ , winnya ka ɖó na hu mɛ ɖɔ è ni lulu ɖasin , nú é na bo tlɛ nyí ɖò mɛ mɛ ɔ wɛ à ?

(src)="9"> Snonkaku ḇena fawawi ro kesehatan mental sikofenḇadir snar kankanes ima roi snonkaku sya na sifrurna rofyor sfafardun .
(trg)="9"> Mɛ e nɔ wà taglomɛ na nɔ ganji zɔ́ lɛ é ɖɔ ɖɔ ɖasin kunkun nyí aluwɛ sín akpáxwé ɖé bo sɔgbe .

(src)="10"> Ma fasna fafardun ro fafisu ya , na nafnoḇek au fa wasambraḇ pdef ro ḇaḇesneso bedi .
(trg)="10"> Bɔ aluwɛ mɛ ninɔ sixu wá d’alɔ we bɔ a na jó xó dó , enyi wuvɛ̌ towe na bo syɛn gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ .

(src)="11"> Imbape , koḇensewar fa kodwarek sneḇefafardun na nun samswen syadi .
(trg)="11"> Amɔ̌ , aluwɛ mɛ ma nɔ sixu hɛn nǔ gblé hú ɖagbe e é na wà é .

(src)="12"> Refo ikofenḇadirḇa snar sasar ḇaido ipyumḇa fa kokanes rofyor kofafardun .
(trg)="12"> Biblu yí gbè nú linlin e ɖɔ ɖɔ é kún nyɔ́ bonu è na kun ɖasin ó alǒ è wà mɔ̌ hǔn , è kún nyí sunnu jɔ sunnu ó é ǎ .

(src)="13"> Kwarapan contoh ro Yesus i .
(trg)="13"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , lin tamɛ dó Jezu jí .

(src)="14"> Nya samambraḇ fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar sya , ḇape Yesus kyanes ro ḇarpon kawasa sya rofyor bati ḇyedi Lazarus imar ! ​ — Yohanes 11 : 33 - ​ 35 .
(trg)="14"> É ɖó hlɔnhlɔn bo na fɔ́n mɛkúkú có , é y’avǐ ɖò mɛ mɛ hwenu e xɔ́ntɔn tɔn vívɛ́ Lazáa kú é ! ​ — Jaan 11 : 33 - 35 .

(src)="15"> Na snonkaku sya simsor rofyor sefafardun snar snonkaku siswar kaku imar ro fafisu skara ḇa .
(trg)="15"> Hwɛhwɛ ɔ , xomɛ sinsin nú hwenu kpɛɖé nɔ nyí aluwɛ sín akpáxwé ɖé , ɖò taji ɔ , hwenu e kú hu mɛ mɛtɔn vawun é .

(src)="16"> Roi nabor naisya ḇefrur fa snonkaku ḇefafardun sya simsor , imnis raris srower wos ḇepyum ḇa ro snonkaku sesyowi sya .
(trg)="16"> Nǔ gègě wɛ sixu sìn xomɛ nú mɛ e nǔ wà é , ɖi xómaɖixó kpo xómasɔgbe kpo ee mɛ e è nɔ ɖó sísí na é ɖé ɖɔ lɛ é .

(src)="17"> Snon Afrika Selatan oso ḇenir ḇe Mike ikofen , ” Yaḇeumur 14 taun rofyor Kamam yedi ryoe .
(trg)="17"> “ Xwè 14 jɛn un ɖó hwenu e tɔ́ ce kú é , ” wɛ nya e nɔ nyí Mike bo nɔ nɔ Afrique du Sud é ɖɔ .

(src)="18"> Rofyor imḇe sikram i , pendeta Anglikan ikofen snar Allah fyandun snonkaku ḇepyum ma dun fasaw si .
(trg)="18"> “ Ðò cyɔ ɔ ɖiɖi hwenu ɔ , sinsɛngán Anglicane tɔn ɔ ɖɔ jí Mawu ɖó hudo mɛ ɖagbe lɛ tɔn bo nɔ yawu cyan ye .

(src)="19"> * Wos ine nafrur fa yamsor kaku snar nkofandun kaker Kamam nkoḇedi .
(trg)="19"> * Nǔ enɛ sìn xomɛ nú mì ɖó mǐ jɛ tɔ́ mǐtɔn sín dò tawun .

(src)="20"> Kirine , swaf taun ri 63 ḇyenande kwar mḇoi yaḇesneso kaker . ”
(trg)="20"> Dìn ɖò xwè 63 gudo ɔ , é kpó ɖò vivɛ̌ nú mì wɛ . ”

(src)="21"> Rariso rofyor koḇaḇir koiso ḇefrur sasar ya ?
(trg)="21"> Enyi mɛ ɔ ka nɔ dóhwɛ éɖée ɔ ka ló ?

(src)="22"> Rofyor snonkaku siswar ya imar kanandor si , snonkaku oso na kyara , ’ Yafrur roi oso kada roi ine na ndariryaḇa ’ .
(trg)="22"> Hwenu e kú sɔ́ mɛɖé vawun é ɔ , mɛ e nǔ wà é sixu nɔ ɖɔ nú éɖée magbokɔ ɖɔ , ‘ Enyi un ko bló lě alǒ lě wɛ dìn ɔ , nǔ enɛ sixu ko nɔ ma jɛ mɛ . ’

(src)="23"> Ḇaido swaf ḇepupes ya imbude muwawosyaye mu .
(trg)="23"> Abǐ é sixu ko nyí ɖɔ jlɛ wɛ hwi kpo mɛ e kú é kpo ɖɔ azɔn gudo tɔn e mi mɔ miɖée é .

(src)="24"> Ine na nafrur fa wafafko rawo sne ḇedi ḇyuk sasarya ḇe mankundaw .
(trg)="24"> Enɛ sixu zɔ́n bɔ hwɛ e dó hwiɖée wɛ a ɖè é lɛ́vɔ syɛn d’eji .

(src)="25"> Rofyor masasor ma sne ḇefafko nakyarn swaruser ḇena ido , pok fa wakram na awer .
(trg)="25"> Enyi hwɛ dó mɛɖée alǒ xomɛsin ɖò ya dó nú we wɛ hǔn , é ɖò taji ɖɔ a ni ma hwla ó .

(src)="26"> Ipyum syadi wawos kuker ḇati oso nari ḇerower ma ḇeḇuk kakakyar ḇe au snar sneḇaḇir ḇeradine snonkaku ḇefafardun sya sḇaḇir na kako .
(trg)="26"> É nyɔ́ wà ɔ , ɖɔ nú xɔ́ntɔn e na ɖótó we bo na na jiɖe we ɖɔ mɛ e nǔ wà é gègě nɔ ɖó linlin masɔgbe mɔhun lɛ é ɖé .

(src)="27"> Refo ḇyuk swarapepen ḇeko , ” Bati ḇekaku fyasna saswar ya ro oras nakam , ma ḇyemanḇekanaek koḇedi ro fafisu ḇesamswen . ” ​ — Amsal 17 : 17 .
(trg)="27"> Biblu flín mǐ ɖɔ : “ Xɔ́ntɔn zɔnjɛzɔnfɔ́n ɔ , è nɔ mɔ ɛ ɖò gudo hú nɔví . ” ​ — Nùnywɛxó 18 : 24 .

(src)="28"> Bati ḇepyum kaku faro snonkaku ḇefafardun oso iso Manḇeḇedaw koḇedi , Allah Yahwe I .
(trg)="28"> Xɔ́ntɔn ɖagbe hugǎn e mɛ e nǔ wà é ɖé sixu ɖó é wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn Jehovah Mawu .

(src)="29"> Wakofenḇadir roi ḇero snemun bedi faro I ro nadi snaro ” i ḇefaduru mko . ”
(trg)="29"> Xoɖɛ bo ɖɔ xomɛ n’i , ɖó “ é ɖò nukún kpé dó [ wǔ we ] wɛ . ”

(src)="30"> ( 1 Petrus 5 : 7 ) Ibasyadiwer , ḇyeasas snonkaku ḇefrur rarirya nari swaruser ma sneḇaḇir sena naknon snar ” saswar - ḇaḇye ro Allah , ḇesyadi ro kakara ” .
(trg)="30"> ( 1 Piyɛ́ɛ 5 : 7 ) Hú mɔ̌ ɔ , é d’akpá ɖɔ “ fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ ” na ɖè mɛ e nɔ bló mɔ̌ lɛ é bǐ sín linkpɔ́n kpò .

(src)="31"> ( Filipi 4 : ​ 6 , 7 ) Kako , iḇye kada Allah ifnoḇek au roro Wos sren ḇyedi ḇeḇuk sneprei , Refo ya .
(trg)="31"> ( Filipunu lɛ 4 : 6 , 7 ) Gɔ́ na ɔ , yǐ gbè bonu Mawu ni d’alɔ we nú a mɔ hwiɖée mɛ , gbɔn gbɔdónúmɛ sín Xó tɔn Biblu ɔ gblamɛ .

(src)="32"> Fas mnuk - mnuk ḇeḇeso ḇeḇuk sneprei .
(trg)="32"> Wlǎn wemafɔ e nɔ dó gbɔ nú mɛ lɛ é ɖó fí ɖokpo .

(src)="33"> ( Mam kotak ro baḇ ya ) .
(trg)="33"> ( Kpɔ́n gbàví ɔ . )

(src)="34"> Imbude na wamarisen fa wawasen kaḇer na .
(trg)="34"> É jló we ɔ , a sixu hɛn ɖé lɛ dó tamɛ .

(src)="35"> Wafrur rarirya na nafnoḇek au rofyor wemir ro roḇ ya ma waḇor wenef rari . ​ — ​ Yesaya 57 : 15 .
(trg)="35"> Tamɛ linlin dó xó e wemafɔ mɔhun lɛ ɖɔ é jí sixu d’alɔ we tawun hwenu e a ɖò hwiɖokpo zǎnmɛ bɔ adɔ̌ vɛ́ we é . ​ — Ðɛhan 34 : 19 .

(src)="36"> Baboine , snon oso ḇeumur 40 taun oso , ḇenir ḇe Jack , binswa ḇyedi ryobur i snar dafduf kanker .
(trg)="36"> É ko lín dìn ǎ bɔ nya ɖé ɖó xwè 40 bɔ mǐ na ylɔ ɛ ɖɔ Jack , lobɔ wanyinamɔ tɔn jɛ kansɛ́ɛ sín azɔn bo kú .

(src)="37"> Jack ikofen ro fafisu ya myander kaku swa ḇyedi .
(trg)="37"> Jack ɖɔ jí hweɖelɛnu ɔ , emi nɔ mɔ ɖɔ emi ɖò emiɖokponɔ .

(src)="38"> Ḇape nadi ya iso ḇesambrarḇser i .
(trg)="38"> Amɔ̌ , ɖɛxixo d’alɔ ɛ .

(src)="39"> Ikofen , ” Rofyor yaḇenadi ḇe Yahwe I , yaḇaḇir yemirḇa .
(trg)="39"> É tinmɛ ɖɔ : “ Enyi un xoɖɛ sɛ́dó Jehovah ɔ , un nɔ mɔ ɖɔ un ɖò nyiɖokponɔ gbeɖé ǎ .

(src)="40"> Ro roḇ yakandor bo yakḇok ma yaḇor yenef rari .
(trg)="40"> Hwɛhwɛ wɛ un nɔ nyifɔ́n zǎnmɛ bɔ adɔ̌ nɔ vɛ́ mì .

(src)="41"> Ḇape ro - fyor yawasya ma yawasen wos ḇero Refo ya ramnai yaḇenadi yakofen roi ḇero snemun yedi , sne yedi iprei ma iknon kaku , nafrur fa sne ma swaruser ayena naknon inja bisa fa yenef wer . ”
(trg)="41"> Enyi un ka xà linlin gbɔdónúmɛ tɔn lɛ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ bo lin tamɛ kpɔ́n dó ye jí , lobo wá xoɖɛ bo ɖɔ lee nǔ cí nú mì ɖò ayi mɛ é bǐ gudo ɔ , vivo kpo fífá ɖaxó ɖé kpo nɔ byɔ lan ce mɛ , bɔ taglomɛ ce kpo ayi ce kpo bǐ nɔ hwíhwɛ́ , lobɔ un nɔ kpéwú bo nɔ d’amlɔ . ”

(src)="42"> Inkbor oso ḇenir ḇe Vanessa snari ryoburi snaro idufe .
(trg)="42"> Nyɔnu ɖé nɔ nyí Vanessa bɔ nɔ tɔn j’azɔn bo kú jó è dó .

(src)="43"> I kako isma samambraḇ ro nadi ya .
(trg)="43"> É lɔmɔ̌ mɔ hlɔnhlɔn e ɖɛxixo ɖó é tawun .

(src)="44"> Ikofen , ” Ro fafisu ḇesamswen kaku yor monda Allah snonsnon ḇyedi ma yakanes .
(trg)="44"> É ɖɔ : “ Ðò hwenu vɛwǔ hugǎn ce lɛ mɛ ɔ , Mawu sín nyikɔ jɛn un nɔ ylɔ kpowun bɔ ɖasin nɔ jɛ wiwayi dó mì jí .