# bg/102016082.xml.gz
# wal/102016082.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Това издание не е предназначено за продажба .
(trg)="2"> Ha xuufee bayzettiyaaba gidenna .

(src)="3"> Неговото разпространяване е част от световна библейска образователна дейност , поддържана от доброволни дарения .
(trg)="3"> Kumetta saˈan Geeshsha Maxaafaa tamaarissanawu giigissiyoobaappe issuwaa gidishin , he oosoy asay ba dosan immiyo miishshan oosettees .

(src)="4"> Може да направите дарение , като посетите www.jw.org .
(trg)="4"> Miishsha immanawu koyikko , www.jw.org xomoosa .

(src)="5"> Ако не е посочено друго , библейските цитати са взети от „ Превод на новия свят на Свещеното писание “ .
(trg)="5"> Hara qonccissoy imettana xayikko , xiqiseti ekettidoy Wolayttatto Geeshsha Maxaafaappe .
(trg)="6"> “ NW ” giyaagee , xiqisee Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaappe ekettidoogaa bessees .
(trg)="7"> Hara qonccissuwaa woy Geeshsha Maxaafaa naxa xannaˈanawu koyay ?

# bg/102016083.xml.gz
# wal/102016083.xml.gz


(src)="1"> Съдържание
(trg)="1"> Kesuwaa

(src)="2"> Преодоляване на една бариера от древността
(trg)="2"> Beniisappe Doommidi Deˈiya Xubiyaa Kanttiyoogaa

(src)="3"> Зад кулисите
(trg)="3"> Qaalaa Dummatettaa Xubiyaa Kanttiyoogaa — Birshshiyo Oosuwaa

(src)="4"> 8 ОТ ИСТОРИЯТА
(trg)="4"> 8 BENI TAARIKIYAA

(src)="5"> Игнац Земелвайс
(trg)="5"> Ignatz Zemalvisa

(src)="6"> 10 ЗА СЕМЕЙСТВОТО
(trg)="6"> 10 SO ASAA MAADDIYAABAA

(src)="7"> Как да обсъждаме проблемите
(trg)="7"> Metuwaabaa Haasayiyoogaa

(src)="8"> 12 ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА
(trg)="8"> 12 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

(src)="9"> Вярата
(trg)="9"> Ammanuwaa

(src)="10"> 14 Хранителна алергия и хранителна непоносимост — каква е разликата ?
(trg)="10"> 14 Qumaa Alerjiyaanne Qumay Baqaliyoogaa — Dummatettay Aybee ?

(src)="11"> 16 ЗАМИСЪЛ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТ ?
(trg)="11"> 16 MAALAALISSIYA MERETAA !

(src)="12"> Вратът на мравката
(trg)="12"> Qaacuwaa Qooriyaa

# bg/102016085.xml.gz
# wal/102016085.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
(trg)="1"> SINTTA HUUPHE YOHUWAA | QAALAA DUMMATETTAA XUBIYAA KANTTIYOOGAA

(src)="2"> РАЗНООБРАЗИЕТО и големият брой на езици в света — около 7000 — може да създаде трудности при пътуването , търговията , образованието и управлението .
(trg)="2"> ALAMIYAN ha wodiyan 7,000 gidiya qaalay deˈees ; hegee issisaappe harasaa biya , zalˈˈiya , tamaariya asaynne haariya kawotettati metootanaadan oottees .

(src)="3"> Това е така още от древността .
(trg)="3"> Hegee beniisappekka doommidi deˈiyaabaa .

(src)="4"> Например около 475 г . пр.н.е . по времето на цар Асуир ( вероятно Ксеркс I ) персийците трябвало да разпространят укази из цялата страна , на всички „ сто двайсет и седем области от Индия чак до Етиопия , на всяка област с нейните писмени знаци и на всеки народ на неговия език “ * .
(trg)="4"> Leemisuwawu , Parsse Kawuwaa Ahashiwerosi ( Arxxekssiisa I gidana ) 475n K.K .
(trg)="5"> ‘ Hinddeppe Toophiyaa gakkanaashin deˈiya , 127 biittata kawoppe garssaara haariyaageetussi ba awaajuwaa dumma dumma qaalaaninne dumma dumma pitaliyan xaafissidi ’ * kiittiis .

(src)="5"> Днес повечето организации , дори правителствата , не биха и опитали да се заемат с такова трудно начинание .
(trg)="6"> Ha wodiyan daro dirijjiteti , ubba qassi kawotettati hegaa mala metiyaabaa oottanawu malokkona .

(src)="6"> Но има една организация , която успешно прави това .
(trg)="7"> SHin issi dirijjitee hegaa malabaa oottiiddi deˈees .

(src)="7"> Свидетелите на Йехова издават списания , аудио – и видеоматериали и много книги , включително Библията , общо на над 750 езика .
(trg)="8"> Yihoowa Markkati muleera 750ppe dariya qaalan Geeshsha Maxaafaa gujjin , maxeeteta , cenggurssan , qassi biiduwan giigiyaabaanne daro maxaafata giigissoosona .

(src)="8"> В това число влизат и около 80 жестомимични езика .
(trg)="9"> Hegaa giddon 80 gidiya malaata qaalaykka deˈees .

(src)="9"> Свидетелите подготвят и издания с брайлова азбука за слепите .
(trg)="10"> Yihoowa Markkati ayfee xeellenna asawukka Bireeliyan xuufiyaa giigissoosona .

(src)="10"> Освен това Свидетелите на Йехова не получават заплащане за тази работа .
(trg)="11"> Keehi maalaalissiyaabay , Yihoowa Markkati hegaa oottiyoy miishshaassa gidenna .

(src)="11"> Всъщност техните преводачи и другите служители са доброволци .
(trg)="12"> Qassi eta xuufiyaa birshshiyaageetinne harabaa oottiya ubbay bantta dosan oottoosona .

(src)="12"> Защо полагат усилия да превеждат материали на толкова много езици и как го правят ?
(trg)="13"> Eti hegaa keena daro qaalan birshshanawu baaxetiyoy aybissee , qassi hegaa waati oottiyoonaa ?

(src)="13"> Виж Естир 8 : 9 в Библията .
(trg)="14"> Geeshsha Maxaafan Asttiro 8 : 9 xeella .

# bg/102016086.xml.gz
# wal/102016086.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ
(trg)="1"> SINTTA HUUPHE YOHUWAA

(src)="2"> „ Твърди се , че няма по – трудна задача от превода . “
(src)="3"> ( „ Кеймбриджка енциклопедия на езика “ )
(trg)="2"> “ Birshshiyo oosuwaa keenaa metiya hara oosoy deˈiyaaba milatenna . ” — “ Ze Kambrij Ensayklopidiya of Languwaj . ”

(src)="4"> ПРЕДИ да започне преводът , изданията на Свидетелите на Йехова са внимателно обмисляни , проучвани и написвани .
(trg)="3"> YIHOOWA MARKKATI birshshiyoogaa doommanaappe kase eti birshshanabay loytti halchidinne pilggidi xaafin giigees .

(src)="5"> Писателският отдел в световната централа в Ню Йорк старателно проверява текста за точност и граматически грешки .
(trg)="4"> Hegaadan giigiyo wode , Niwu Yorken waanna biiruwan xaafiyoogaara gayttidabaa kaalliya kifilee ubba xuufiyan deˈiya qofay likkenne ha wodiyaa asay goˈettiyo qaalan giigidaba gidiyoogaa yiggees .

(src)="6"> *
(trg)="5"> *

(src)="7"> След това Писателският отдел изпраща текста до стотици преводачески екипи по целия свят , повечето от които живеят и работят там , където се говори езикът , на който превеждат .
(trg)="6"> Hegaappe simmin , xaafiyoogaara gayttidabaa kaalliya he kifilee kumetta alamiyan deˈiya xeetan qoodettiya birshshiya citatuyyo he xuufiyaa kiittees ; etappe daroti asay he qaalaa haasayiyo heeran oottoosona .

(src)="8"> По – голямата част от преводачите превеждат на своя майчин език .
(trg)="7"> Daroti bantta yelettido biittaa qaalan birshshoosona .

(src)="9"> Те трябва напълно да разбират оригиналния текст , както и добре да владеят езика , на който превеждат .
(trg)="8"> Eti Inggilizettuwaakka bantta qaalaakka loytti akeekana bessees .

(src)="11"> В тази схема ще проследим процеса на превод на „ Пробудете се ! “
(trg)="9"> Ha misilee Beegottite !

(src)="12"> на испански език
(trg)="10"> maxeetee Isppeene qaalan birshshettiyo ogiyaa bessees

(src)="13"> Екип от преводачи в Испания получава оригиналния текст на английски от световната централа на Свидетелите на Йехова в САЩ
(trg)="11"> Amarkkan deˈiya Yihoowa Markkatu waanna biiroy Inggilizettuwan giigida koyro xuufiyaa Isppeenen birshshiya citaassi kiittees

(src)="14"> Всеки член на екипа старателно изследва текста
(trg)="12"> Birshshiyaageeti he xuufiyaa loytti pilggoosona

(src)="15"> Преди преводът да започне , екипът се събира да обсъди текста
(trg)="13"> Birshshiyoogaa doommanaappe kase , birshshiyaageeti giigido qofaa tobboosona

(src)="16"> Преводачите се стараят преводът да звучи естествено , да е ясен , точен и съобразен с граматическите правила
(trg)="14"> Birshshettidabay asay darotoo haasayiyo hanotan xaafettidoogaa , qoncce , qofay Inggilizettuwan deˈiyaagaara issi mala gidiyoogaa , qassi wogaa maaran xaafettidoogaa birshshiyaageeti kaalloosona

(src)="17"> След последна проверка преведеният текст се изпраща до различни места за печатане и разпространяване
(trg)="15"> Ubbabay poletti simmin , birshshettidabay attamettiyoosaanne haratuyyo imettiyoosaa kiitettees

(src)="18"> Читателите по целия свят извличат полза от библейската мъдрост на майчиния си език
(trg)="16"> Nu xuufiyaa nabbabiya kumetta saˈan deˈiya asay Geeshsha Maxaafaappe ba qaalan giigida maaddiya zoriyan goˈettees

(src)="19"> — Как се извършва преводаческата дейност ?
(trg)="17"> Birshshiyaageeti bantta oosuwaa waati oottiyoonaa ?

(src)="20"> — Работя в екип от преводачи , така че доброто сътрудничество е много важно .
(trg)="18"> Birttaaniyan deˈiya , Gerant giyo birshshiyaagee hagaadan giis : “ Taani birshshiyaageetuura issi citan oottays ; hegaa gishshawu maayettidi oottiyoogee keehi koshshiyaaba .

(src)="21"> Заедно търсим решение на трудните въпроси при превода .
(trg)="19"> Birshshanawu mettiyaabata qoppidi issippe birshshanawu maloos .

(src)="22"> Обръщаме внимание не само на отделни думи , но на групи от думи .
(trg)="20"> Hegaadan oottiyo wode , qaalatu xalla gidennan qofaa birshshanawu baaxetoos .

(src)="23"> Добре обмисляме тяхното значение и цел и постоянно си напомняме за кого е предназначена всяка статия .
(trg)="21"> Nuuni suure birshshanawunne geetettana koyettida qofaa qonccissanawu loytti qoppoos ; qassi nu birshshiyo xuufiyaa nabbabiya asaa ubbatoo hassayoos . ”

(src)="24"> — Каква е целта ти като преводач ?
(trg)="22"> Birshshiyaageetu halchoy aybee ?

(src)="25"> — Целта е за читателя материалът да звучи като написан на майчиния му език , а не като превод .
(trg)="23"> “ Nu halchoy asay ba qaalan koyro xaafettidabadan qoppidi xuufiyaa nabbabanaadaana .
(trg)="24"> Birshshettidaba milatana bessenna .

(src)="26"> Затова се стараем да изразяваме мислите естествено .
(trg)="25"> Hegaa gishshawu , asay darotoo haasayiyo ogiyan birshshanawu maloos .

(src)="27"> По този начин грабваме вниманието на читателя и той продължава да чете с удоволствие , сякаш се наслаждава на вкусно ястие .
(trg)="26"> Yaatiyoogan , issi uri nu xuufiyaa dosanaadan , qassi malˈˈiya qumaa ufayttidi miyoogaadan ubbatoo ufayttidi nabbabanaadan koyoos . ”

(src)="28"> — Какви са предимствата да живееш там , където се говори езикът , на който превеждаш ?
(trg)="27"> Birshshiyaageeti asay he qaalaa haasayiyo heeran deˈiyoogawu goˈˈay aybee ?

(src)="29"> — Общуването с местните хора е от голяма полза .
(trg)="28"> “ He qaalaa haasaya asaara deˈiyoogee geliya ogiyan etawu birshshanawu maaddees .

(src)="30"> Тук чуваме местния език всеки ден .
(trg)="29"> Welsse biittan deˈiya daro asay ubba galla Welsse qaalaa haasayees .

(src)="31"> Също така можем да се допитваме до читателите за някои думи и изрази , за да разберем дали им звучат естествено , дали ги разбират и приемат добре .
(trg)="30"> Qassi , nu birshshiyoobay asay ubbatoo goˈettiyo ogiyan giigidaba , akeekiyoobanne ufaytti nabbabiyooba gidiyoogaa eranawu heeran deˈiya asaa xeegidi qofaa yootanaadan oottana danddayoos .

(src)="32"> Това ни помага да предадем точното значение на оригиналния текст .
(trg)="31"> Hegee Inggilizettuwan deˈiya qofaa loytti birshshanawu maaddees . ”

(src)="33"> — Как е организирана работата ви ?
(trg)="32"> Intte oosoy waani oosettii ?

(src)="34"> — За всеки проект се назначава екип .
(trg)="33"> “ Birshshiyaageeti citan oottoosona .

(src)="35"> Първо всеки член на екипа чете самостоятелно оригиналния текст , за да го разбере , да определи какви са основните му характеристики и за каква група от хора е предназначен .
(trg)="34"> Koyro , birshshiyaageeti ubbay Inggilizettuwan giigida xuufiyan deˈiya qofaanne xaafettido hanotaa , qassi oossi xaafettidaakko loytti akeekanawu hegaa nabbaboosona .

(src)="36"> Задаваме си въпроси като : Каква е темата и целта на текста ?
(trg)="35"> Nuuni , ‘ Ha huuphe yohoy giigidoy aybissee ?
(trg)="36"> Waanna qofaynne halchoy aybee ?

(src)="37"> Какво очаквам да науча от него ?
(trg)="37"> Taani hagaappe ay tamaariyaanaa ? ’

(src)="38"> Това ни помага да мислим за предложения , които ще са полезни при превода .
(trg)="38"> yaagidi nuna oychoos .
(trg)="39"> Hegaadan oottiyoogee nuuni loytti birshshanawu maaddees .

(src)="39"> След това членовете на екипа споделят идеите си и се учат един от друг .
(trg)="40"> “ Kaallidi , birshshiyaageeti giigettidobaa tobboosona , issoy issuwaappe tamaaroosona .

(src)="40"> Сигурни ли сме , че разбираме текста ?
(trg)="41"> Nuuni birshshanabaa loytti akeekidoo ?

(src)="41"> Как да предадем стила на материала ?
(trg)="42"> Inggilizettuwan deˈiya qofaadan waati birshshana danddayiyoo ?

(src)="42"> Целта ни е преведеният текст да предизвика в нашите читатели реакцията , замислена от автора на текста .
(trg)="43"> Inggilizetto xuufiyaa xaafidaagee hegaa nabbabiya asawu siyettanaadan koyido qofaa , nu qaalan giigida xuufiyaa nabbabiya asawukka siyettanaadan koyoos . ”

(src)="43"> — Как си сътрудничат членовете на екипа ?
(trg)="44"> Birshshiya heezzu asati issippe waati oottiyoonaa ?

(src)="44"> — Стараем се читателите да разберат текста още от първия прочит .
(trg)="45"> “ Asay nu xuufiyaa nabbabidi sohuwaara akeekanaadan koyoos .

(src)="45"> Затова четем всеки преведен абзац на глас няколко пъти .
(trg)="46"> Yaatanawu , birshshido mentto ubbaa cenggurssaa xoqqu oottidi zaari zaaridi nabbaboos .

(src)="46"> Преводачът превежда един абзац , който виждаме на мониторите .
(trg)="47"> “ Birshshiya uri menttota nu qaalan xaafiyo wode , nuuni i xaafiyoobaa komppiyuteriyan beˈoos .

(src)="47"> Внимаваме да не бъдат изпуснати или добавени мисли .
(trg)="48"> Qofay paccennan woy gujettennan xaafettidoogaa kaalloos .

(src)="48"> Също следим дали текстът звучи естествено , както и за правописни и граматически грешки .
(trg)="49"> Asay darotoo haasayiyo hanotan xaafettidoogaa , pitaleti likke gidiyoogaa , qassi wogaa maaran xaafettidoogaakka kaalloos .

(src)="49"> След това някой чете абзаца на глас .
(trg)="50"> Hegaappe simmin , issi uri cenggurssaa xoqqu oottidi he menttuwaa nabbabees .

(src)="50"> Ако той се затрудни при четенето , търсим причината .
(trg)="51"> I woy a nabbabiiddi xubettikko , ayssi xubettidaakko qoppoos .

(src)="51"> Щом цялата статия бъде преведена , някой я прочита на глас , а другите си отбелязват проблемни места в текста , които може да е необходимо да се подобрят .
(trg)="52"> Menttoti ubbay birshshettidi wuriyo wode , issi uri cenggurssaa xoqqu oottidi nabbabishin , harati giigissana bessiyaabaa bantta masttooshan xaafoosona . ”

(src)="52"> — Изглежда , това е усърдна работа !
(trg)="53"> Hegee keehi deexxiya ooso !

(src)="53"> — Така е !
(trg)="54"> “ Ee , tuma !

(src)="54"> В края на деня сме уморени .
(trg)="55"> Omarssan oosuwaappe kiyiyo wode daafuroos .

(src)="55"> Затова преглеждаме материала отново на следващата сутрин , когато сме свежи .
(trg)="56"> SHemppidi maallado , kase oosettidabaa zaarettidi beˈoos .

(src)="56"> Няколко седмици по – късно Писателският отдел изпраща окончателните поправки по текста .
(trg)="57"> Amarida saaminttappe guyyiyan , xaafiyoogaara gayttidabaa kaalliya kifilee giigissana bessiyo wurssettabaa kiittees .

(src)="57"> След като е минало известно време , още веднъж го четем и правим последни подобрения .
(trg)="58"> Hegaappe simmin , nuuni birshshidobaa zaaretti nabbabidi giigissana bessiyaabaa giigissoos . ”

(src)="58"> — Какви компютърни програми използвате ?
(trg)="59"> Komppiyuteriyaara gayttidaagan goˈettiyo miishshati awugeetee ?

(src)="59"> — Компютрите все още не могат да заменят самите преводачи .
(trg)="60"> “ Komppiyuteree asaagaadan birshshana danddayenna .

(src)="60"> Но Свидетелите на Йехова са разработили програми , които улесняват работата при превода .
(trg)="61"> SHin Yihoowa Markkati birshshanawu keehi maaddiya miishshata giigissidosona .

(src)="61"> Например разполагаме с речник , който съдържа често използвани от нас думи и изрази .
(trg)="62"> Issi miishshay nuuni darotoo goˈettiyo qaalati deˈiyo dikshineeriyaa .

(src)="62"> Също имаме електронна библиотека с всички материали , преведени досега от нашия отдел , където можем да направим справка и да видим какъв подход е бил използван при определени преводачески въпроси .
(trg)="63"> Hara miishshay qassi nu citay kase birshshidobaa ubbaa pilgganawunne metiya qaalata waati birshshidaakko beˈanawu maaddees . ”

(src)="63"> — Как гледате на работата си ?
(trg)="64"> He oosuwaa xeelliyaagan intteyyo aybi siyettii ?

(src)="64"> — За нас тя е като подарък за читателите , който искаме да опаковаме красиво .
(trg)="65"> “ Nuuni nu oosuwaa asawu oottiyo loˈˈobadan xeelloos .
(trg)="66"> Asay ufayttidi nabbabanaadaaninne hegaappe goˈettanaadan loytti oottana koyoos .

(src)="65"> Много сме щастливи , ако статия от списание или нещо от сайта докосне сърцето на някого и го подтикне да подобри живота си .
(trg)="67"> Maxeetiyaaninne weyb saytiyan kiyiya qofay nabbabiya uraa wozanaa denttettanaagaanne a deˈoy kaseegaappe giiga gidanaadan oottanaagaa eriyoogan keehi ufayttoos . ”

(src)="66"> Милиони хора по света извличат полза от изданията на Свидетелите на Йехова на майчиния си език .
(trg)="68"> Kumetta saˈan xeetu miilooniyan qoodettiya asay , Yihoowa Markkati eta qaalan giigissido xuufiyaa nabbabiyoogan goˈettees .

(src)="67"> Източникът на мъдростта , съдържаща се в техните издания и видеоматериали , както и на уебсайта jw.org , е Библията .
(trg)="69"> Eta xuufiyan , biiduwaaninne jw.org saytiyan kiyiya keehi maaddiya zoree Geeshsha Maxaafaappe ekettidaagaa .

(src)="68"> В тази свята книга Бог , чието име е Йехова , ни казва , че иска посланието му да стигне до хора от „ всеки народ и племе , и език “ .
(trg)="70"> Qassi , sunttay Yihoowa gidido Xoossay ba qofay ‘ zare ubbaayyo , qommo ubbaayyo , dumma dumma biittaa qaala ubbaayyo ’ odettanaadan koyiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees . — Ajjuutaa 14 : 6 .

(src)="69"> *
(trg)="71"> *

(src)="70"> Оригиналният текст се подготвя на английски език .
(trg)="72"> Xuufee koyro xaafettiyoy Inggilizettuwaana .