# bg/2000006.xml.gz
# tzo/2000006.xml.gz


(src)="1"> Когато ‘ ветровете са насрещни ’
(trg)="1"> Kʼalal ta jnup jbatik xchiʼuk ikʼe

(src)="2"> Като описва случка , действително преживяна от учениците на Исус , когато се опитвали да прекосят с лодка Галилейското езеро , евангелистът Марко казва , че те ‘ се мъчели , като гребели с веслата , защото вятърът им бил насрещен ’ .
(trg)="2"> KʼALAL la sloʼiltabe skʼoplal li kʼusi la snupik li yajtsʼaklomtak Jesuse , ti jaʼo kʼalal vokol tajek ta xtuchʼik jelavel ta jun kanova li nab ta Galileae , li Marcos ti laj yalbe skʼoplal Jesuse chal ti « lubemic xa ta xanubtasel li canavae yuʼun ta snup sbaic schiʼuc li iqʼue » .

(src)="3"> Докато още бил на брега , Исус видял тежкото им положение и извършил чудо , като започнал да ходи по водата , за да стигне до тях .
(trg)="3"> Kʼalal te toʼox oy ta tiʼnab li Jesuse , laj yil kʼuyelan oy li svokolike vaʼun ta sjuʼel Dios ixanav batel ta banab sventa chbat sta li yajtsʼaklomtake .

(src)="4"> Когато влязъл при тях в лодката , вятърът утихнал . — Марко 6 : 48 – 51 , „ Верен “ .
(trg)="4"> Kʼalal och xchiʼin ta yut kanovae , jech ta ora ichʼabi li ikʼe .

(src)="5"> Същият библейски писател съобщил , че при един по – ранен случай ‘ се вдигнала голяма ветрена буря ’ .
(trg)="5"> Li jtsʼibajom Marcose laj yal xtok ti jun veltae , kʼalal mu toʼox xkʼot ta pasel taje , « ilic tsots icʼ , tsots la syuqʼuilan li nabe » .

(src)="6"> Тогава Исус ‘ смъмрил вятъра . . . и той престанал , и настанала голяма тишина ’ . — Марко 4 : 37 – 39 .
(trg)="6"> Li Jesuse « la spajes li iqʼue [ . . . ] ta ora ichʼabi o li iqʼue ; batsʼi lec lamal icom scotol » .

(src)="7"> Въпреки че днес нямаме привилегията да сме свидетели на такива чудеса , от тях можем да научим много .
(trg)="7"> Manchuk mi mu xkiltik tana skʼelobiltak sjuʼel Dios kʼuchaʼal taje , oy kʼusitik lek xuʼ jchantik te .

(src)="8"> Като несъвършени хора , които живеят в кризисни времена , ние не сме застраховани против ветровете на бедите .
(trg)="8"> Ta skoj ti jmulavil krixchanoutike xchiʼuk ti xibal sba kʼusitik chkʼot ta pasel li avi kʼakʼale , mu xi jkol yuʼun li vokoliletike .

(src)="9"> Всъщност понякога можем да чувствуваме , че нещастието , свързано с лични изпитания , става силно като буря .
(trg)="9"> Jech noxtok , bateltike xuʼ van xkoʼolaj ta mukʼta tsatsal ikʼal voʼ chkaʼitik li xkʼuxul jvokoltik ta jujuntale .

(src)="10"> Но за него има облекчение !
(trg)="10"> Manchuk mi jech , ta jtatik koltael .

(src)="11"> Исус ни кани : „ Дойдете при Мене всички , които се трудите и сте обременени , и Аз ще ви успокоя . “ — Матей 11 : 28 .
(trg)="11"> Xi chalbutik li Jesuse : « Laʼic ta jtojol acotolic , voʼoxuc ti lubenoxuc yuʼun li tsatsal abtele , xchiʼuc li alal icatsile , vuʼun ta xcacʼ acux avoʼntonic » , xi .

(src)="12"> Когато изглежда , че ‘ ветровете са насрещни ’ , можем да изпитваме „ голяма тишина “ в сърцата си .
(trg)="12"> Kʼalal mi lubemutik xa ta xanubtasel jkanovatik ta skoj ti ta jnuptik vokoliletik ti jech stsatsal kʼuchaʼal ikʼe , xuʼ jtatik spatel koʼontontik .

(src)="13"> Как ?
(trg)="13"> ¿ Kʼuxi ?

(src)="14"> Като оказваме доверие на надеждните обещания на Йехова Бог . — Сравни Исаия 55 : 9 – 11 ; Филипяни 4 : 5 – 7 .
(trg)="14"> Jaʼo mi la jpat koʼontontik li ta kʼusitik yaloj tspas Diose ( koʼoltaso xchiʼuk Isaías 55 : 9 - 11 ; Filipenses 4 : 5 - 7 ) .

# bg/2007285.xml.gz
# tzo/2007285.xml.gz


(src)="1"> Нека сборът хвали Йехова
(trg)="1"> Jkʼupil kʼoptatik ta tsobobbail li Jeovae

(src)="2"> „ Ще известя името ти на своите братя , ще те хваля с песни в сбора . “
(trg)="2"> « Ta to xcalbe yaʼyic acʼoplal li jchiʼiltac ta voqʼuele ; ta to jqʼuejinta alequilal ti bu tstsob sbaique . »

(src)="3"> 1 , 2 .
(trg)="3"> 1 , 2 .

(src)="4"> Какво можем да намерим в сбора , и коя е основната цел на тази уредба ?
(trg)="4"> ¿ Kʼu yuʼun toj ep sbalil li tsobobbaile , xchiʼuk kʼusi li yabtel mas tsots skʼoplale ?

(src)="5"> ХОРАТА винаги са намирали близко общуване и сигурност в семейството .
(trg)="5"> TI KʼU sjalil echʼem tal li kuxlejale , li krixchanoetike staojik kʼanelal xchiʼuk jun oʼontonal li ta utsʼ - alalile .

(src)="6"> В Библията обаче се говори за друга уредба , в която голям брой хора по света днес намират уникално близко общуване и сигурност .
(trg)="6"> Pe li Vivliae chakʼ ta ilel ti oy bu lek jun yoʼonton xuʼ chkuxiik epal miyon krixchanoetik xtok ti labal sbae : jaʼ li tsobobbail yuʼun yajtsʼaklomtak Cristoe .

(src)="7"> Това е християнският сбор .
(trg)="7"> * Akʼo mi jmoj tsobolot xchiʼuk avutsʼ avalal o mi moʼoj , li voʼote skʼan xchiʼuk xuʼ ep sbalil chavil skotol li kʼusitik chakʼbot Dios li ta tsobobbaile .

(src)="8"> Независимо дали имаш сплотено семейство , чиито членове се подкрепят взаимно , ти можеш и би трябвало да си признателен за онова , което Бог ни осигурява чрез сбора .
(trg)="8"> Jech , mi cha tsob xa aba xchiʼuk li yajrextikotak Jeovae , ta melel jech me chaval ti oy kʼanelal xchiʼuk ti oy lekilal tee .

(src)="10"> Сборът не е просто някаква група за социални контакти , нито клуб , посещаван от личности със сходен произход или общ интерес към даден спорт или хоби .
(trg)="9"> Li tsobobbaile maʼuk noʼox tsobajelal sventa li buchʼutik yamigo sbaike .

(src)="11"> Вместо това сборовете се събират главно , за да възхваляват Йехова Бог .
(trg)="10"> Maʼuk ti bu tstsob sba krixchanoetik ti jmoj kʼusitik nopem xaʼiik ti kʼuyelan chʼiemik tale o ti koʼol noʼox kʼusi chchʼay - o yoʼontonike o ti kʼusi koʼol lek chaʼiike .

(src)="12"> Още от древността Божиите служители се събирали с тази цел , както показва книгата Псалми .
(trg)="11"> Li yabtel mas tsots skʼoplale jaʼ ti tsmuyubta Jeova Diose , jaʼ onoʼox yabtel - o taje , jech kʼuchaʼal chal li slivroal Salmoe .

(src)="13"> В Псалм 35 : 18 четем : „ Аз ще Те славословя в голямо събрание , ще Те хваля между многочислени люде . “
(trg)="12"> « Colaval xacutot ta sba ta sat yepal ti ateclumale ; ti cʼu yepal oyique , ta sba ta satic ta jlequil - cʼoptaot » , xi chal li Salmo 35 : 18 ta XChʼul Cʼop ti Jtotic Diose .

(src)="14"> Подобно на това в Псалм 107 : 31 , 32 сме призовани ‘ да славословим Господа за Неговата благост , и за чудесните Му дела към човешките чада ; да Го възвисяваме в събранието на людете ’ .
(trg)="13"> « Tojbeic ta vocol slequil yoʼnton li Mucʼul Diose , xchiʼuc li sqʼuelubiltac stsatsal tspas ta stojol cristianoetique .
(trg)="14"> Albeic slequilal ti cʼalal chatsob abaique » , xi chalbutik xtok li Salmo 107 : 31 , 32 .

(src)="15"> Каква роля изпълнява сборът , както посочва Павел ?
(trg)="15"> Jech kʼuchaʼal laj yal li jtakbol Pabloe , ¿ kʼusi yan yabtel li tsobobbaile ?

(src)="16"> Апостол Павел наблегнал на друга важна роля , която играе сборът , като говорел за „ Божия дом , който е сборът на живия Бог , стълб и опора на истината “ .
(trg)="16"> Li jtakbol Pabloe laj yal ti oy yan yabtel ti tsots skʼoplal li tsobobbail kʼalal laj yalbe skʼoplal « li steclumal cuxul Diose , [ ti ] jaʼ yoyal ; jaʼ snacleb cʼotem li cʼusi melele » .

(src)="17"> Кой сбор имал предвид Павел ?
(trg)="17"> ¿ Kʼusi tsobobbailal laj yalbe skʼoplal li Pabloe ?

(src)="18"> По какви начини се използва думата „ сбор “ в Библията ?
(trg)="18"> ¿ Kʼusitik smelolal li jpʼel kʼop tsobobbail ti tstunes Vivliae ?

(src)="19"> Какво влияние трябва да има сборът върху нашия живот и изгледите ни за бъдещето ?
(trg)="19"> ¿ Kʼuxi ch - abtej ta jkuxlejaltik ti jechuke xchiʼuk li ta kʼusitik ta jkʼan ta jtatike ?

(src)="20"> За да разберем отговорите на тези въпроси , нека първо да видим значенията на думата „ сбор “ в Божието Слово .
(trg)="20"> Jkʼeltik baʼyel kʼutik yelan chichʼ tunesel ta Vivlia li jpʼel kʼop taje .

(src)="21"> За кого се отнася най – често думата каха̀л в Еврейските писания ?
(trg)="21"> ¿ Kʼusi ti mas chalbe skʼoplal li jpʼel kʼop tsobobbail ti chichʼ tunesel li ta Tsʼibetik ta Hebreo Kʼope ?

(src)="22"> В Еврейските писания се използва думата каха̀л , която се превежда като „ сбор “ , „ събрание “ , „ общество “ или „ множество “ .
(trg)="22"> Li jpʼel kʼop ta hebreo ti « tsobobbail » chichʼ jelubtasele likem tal ta yibel kʼop ti « tsobel » smelolale ( Deuteronomio 4 : 10 ; 9 : 10 ) .

(src)="23"> Тя произлиза от корен със значение „ събирам “ .
(trg)="23"> Li jtsʼibajom yuʼun Salmoe la stunes li jpʼel kʼop taje sventa chalbe skʼoplal li jtsop chopol krixchanoetike ( Salmo 26 : 5 ) .

(src)="24"> Тази дума била използвана от псалмиста относно ангелите в небесата и може да се приложи също за група от зли хора .
(trg)="24"> Pe kʼalal chichʼ alel li ta Tsʼibetik ta Hebreo Kʼope jaʼ mas chalbe skʼoplal li j - israeletike .

(src)="25"> В повечето случаи обаче в Еврейските писания тя се отнася за израилтяните .
(trg)="25"> Li Diose xi laj yalbe li Jacobe : « Voʼot ta aventa ta xlic ep mucʼtiquil lumetic [ « tsobobbail » , NM ] » , x - utat .

(src)="26"> Бог заявил , че от Яков ще произлязат „ редица [ на еврейски : каха̀л ] народи “ и това се изпълнило .
(trg)="26"> Taje jaʼ jech ikʼot ta pasel ( Génesis 28 : 3 ; 35 : 11 ; 48 : 4 ) .

(src)="27"> Така израилтяните били избрани да бъдат „ Господно общество “ , „ Божие общество “ .
(trg)="27"> Li Israele laj yichʼ biiltasel , o laj yichʼ tʼujel sventa chkʼot ta « steclumal Dios » o stsobobbail Jeova ( Nehemías 13 : 1 ; Números 20 : 4 ; Josué 8 : 35 ; 1 Samuel 17 : 47 ; Miqueas 2 : 5 ) .

(src)="28"> Коя гръцка дума се превежда обикновено като „ сбор “ , и за какво може да се отнася тя ?
(trg)="28"> ¿ Kʼusi jpʼelukal kʼop ta griego chichʼ jelubtasel ta jutuk mu skotoluk velta kʼuchaʼal « tsobobbail » , xchiʼuk kʼusi skʼoplal xuʼ chalbe ?

(src)="29"> Съответстващата гръцка дума е еклисѝа , състояща се от две думи със значение „ из “ и „ викам “ .
(trg)="29"> Li jpʼel kʼop ta griego ti koʼol smelolal kʼuchaʼal taje jaʼ ek·klē·sí·a , ti pasbil ta chaʼpʼel kʼop ti jaʼ smelolal « ta pana » xchiʼuk « ikʼel » .

(src)="30"> Тя може да се отнася за светска група от хора , като например „ събралите се “ ефесяни , които Димитрий настроил срещу Павел .
(trg)="30"> Bateltike chalbe skʼoplal jtsop krixchanoetik ti maʼuk jchʼunolajeletike , jech kʼuchaʼal li « mucʼta tsobajel » ta Éfeso ti la spas Demetrio ta skontra li Pabloe .

(src)="31"> В Библията обаче тази дума се използва най – често за християнския сбор .
(trg)="31"> Akʼo mi jech , li ta Vivliae jaʼ mas chalbe skʼoplal li stsobobbail yajtsʼaklomtak Cristoe .

(src)="32"> В някои преводи тя е предадена като „ църква “ , но в „ Императорски библейски речник “ се посочва , че еклисѝа „ никога . . . не означава самата сграда , в която се събират християните за поклонение “ .
(trg)="32"> Manchuk mi oy vivliaetik ti tsjelubtasik kʼuchaʼal « chʼulnae » , li Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado chal ti « jpʼel kʼop taje maʼuk chalbe skʼoplal jpʼejuk na mi jaʼuk ti bu xuʼ ch - ichʼvanik ta mukʼe » .

(src)="33"> Все пак е интересно да се отбележи , че в Християнските гръцки писания думата „ сбор “ има най – малко четири значения .
(trg)="33"> Akʼo mi jech , lek jamal ta albel skʼoplal ti oy chanib smelolal , o mas , li jpʼel kʼop tsobobbail li ta Tsʼibetik ta Griego Kʼope .

(src)="34"> Сборът на Бога от помазани християни
(trg)="34"> Li tsobobbail yuʼun Dios ti tʼujbile

(src)="35"> Какво правели Давид и Исус в сбора ?
(trg)="35"> ¿ Kʼusi la spasik ta tsobobbail li David xchiʼuk Jesuse ?

(src)="36"> Като приложил думите на Давид от Псалм 22 : 22 за Исус , апостол Павел писал : „ ‘ Ще известя името ти на своите братя , ще те хваля с песни в сбора . ’
(trg)="36"> Li jtakbol Pabloe xi laj yalbe skʼoplal Jesús ta sventa li kʼusi la stsʼiba David ta Salmo 22 : 22 : « “ Ta to xcalbe yaʼyic acʼoplal li jchiʼiltac ta voqʼuele ; ta to jqʼuejinta alequilal ti bu tstsob sbaique ” , xi .

(src)="37"> Така че [ Исус ] беше длъжен да стане като своите братя във всяко отношение , за да бъде милостив и верен първосвещеник в служба на Бога . “
(trg)="37"> Jaʼ yuʼun persa la scoʼlajes sba jech chac cʼu chaʼal li xchiʼiltac ta voqʼuele , yuʼun jech jaʼ jcʼuxubinvanej , jaʼ tuqʼuil Banquilal Pale icʼot yuʼunic ta stojol Dios » .

(src)="38"> Давид хвалел Бога сред сбора , или събранието , на древния Израил .
(trg)="38"> Li Davide la skʼupil kʼopta Dios ta stsobobbail voʼneal Israel ( Salmo 40 : 9 ) .

(src)="39"> Какво обаче имал предвид Павел , когато казал , че Исус също хвали Бога „ в сбора “ ?
(trg)="39"> Pe ¿ kʼusi tsobobbailal laj yalbe skʼoplal Pablo kʼalal laj yal ti la skʼupil kʼopta Dios li Jesús « ti bu tstsob sbaique » ?

(src)="40"> За кой сбор говорел той ?
(trg)="40"> ¿ Kʼusi baʼyel smelolal li jpʼel kʼop tsobobbail ta Tsʼibetik ta Griego Kʼope ?

(src)="41"> Какво е основното значение на думата „ сбор “ в Християнските гръцки писания ?
(src)="42"> Можем отново да обърнем внимание на думите в Евреи 2 : 12 , 17 .
(trg)="41"> Li kʼusi chal Hebreos 2 : 12 , 17 toj jtunel sventa taje , yuʼun jech kʼuchaʼal chale , chichʼ aʼibel smelolal ti Jesuse te tsakal ta jun tsobobbail ti bu laj yalbe skʼoplal sbi Dios ta stojolal li xchiʼiltak ta vokʼele .

(src)="44"> Кои били неговите братя ?
(trg)="42"> ¿ Buchʼutik li xchiʼiltak ta vokʼele ?

(src)="45"> Това били онези , които съставлявали „ Авраамовото семе “ , помазаните с духа братя на Христос , които били „ участници в небесното призоваване “ .
(trg)="43"> Jaʼ li « smomnichʼnab Abrahame » , li xchiʼiltak ta vokʼel Cristo ti tʼujbilik ta espiritue , ti « icʼbil [ ik ] xa sventa [ ch - ] ochic ta vinajel [ e ] » .

(src)="46"> От това става ясно , че основното значение на думата „ сбор “ в Християнските гръцки писания е групата от помазани с духа последователи на Христос .
(trg)="44"> Li baʼyel smelolal li jpʼel kʼop tsobobbail ta Tsʼibetik ta Griego Kʼope , jaʼ chalbe skʼoplal li jtsop yajtsʼaklomtak Cristo ti tʼujbilike .

(src)="47"> Тези 144 000 християни образуват „ сбора на първородните , които са записани на небесата “ .
(trg)="45"> Skotolik taje , ti 144,000 yepalike , jaʼik « bu scʼoplal chcʼot stsob sbaic [ o « tsobobbail yuʼun » , NM ] li sba xnichʼnab Dios ti tsʼibabil xa ta vun sbiic te ta vinajele » .

(src)="48"> Как Исус предсказал , че ще бъде сформиран християнският сбор ?
(trg)="46"> ¿ Kʼusi kak laj yal Jesús ta sventa li slikeb tsobobbail yuʼun yajtsʼaklomtake ?

(src)="49"> Исус посочил предварително , че ще бъде сформиран такъв християнски „ сбор “ .
(trg)="47"> Li Jesuse kak laj yalbe skʼoplal li slikeb « tsobobbail » yuʼun yajtsʼaklomtake .

(src)="50"> Около година преди да умре , той казал на един от своите апостоли : „ Ти си Петър и върху тази скала ще изградя своя сбор , и вратите на хадес няма да го победят . “
(trg)="48"> Kʼalal jun toʼox van jabil skʼan xchame , xi laj yalbe li jun yajtakbole : « Voʼot Pedroot , li ta sba ton liʼe ta jvaʼan li tsobobbail kuʼune , xchiʼuk muʼyuk bu ta stsalat yuʼun li stiʼiltak Hadese » , xut .

(src)="51"> Петър и Павел правилно разбрали , че предсказаната скала щял да бъде самият Исус .
(trg)="49"> Li Pedro xchiʼuk Pabloe lek laj yaʼibeik smelolal ti ton albil skʼoplal taje jaʼ li Jesuse .

(src)="52"> Петър писал , че онези , които са вграждани като „ живи камъни “ в един духовен дом върху скалата Христос , са ‘ хора , определени за Божие притежание , за да известяват навред превъзходните качества ’ на Онзи , който ги е извикал .
(trg)="50"> Li Pedroe la stsʼiba ti buchʼutik chichʼik tunesel kʼuchaʼal « ton ti cuxule » , yoʼ chichʼ vaʼanel jpʼej na sventa mantal ta sba li tone , ti jaʼ li Cristoe , jaʼ jun « chʼul mucʼta lum » yuʼun Dios sventa « [ ts ] pucbeic batel li cʼusitic toj lec la spas [ Dios ] ti [ ikʼatike ] » .

(src)="53"> Кога започнал да се образува сборът на Бога ?
(trg)="51"> ¿ Bakʼin ilik li tsobobbail yuʼun Diose ?

(src)="54"> Кога тези „ хора , определени за Божие притежание “ , започнали да образуват християнския сбор ?
(trg)="52"> ¿ Bakʼin ilik kʼuchaʼal tsobobbail yuʼun yajtsʼaklomtak Cristo li « chʼul mucʼta lum » yuʼun Diose ?

(src)="55"> Това станало на Петдесетница през 33 г . , когато Бог излял светия си дух върху учениците на Христос , които се били събрали в Йерусалим .
(trg)="53"> Jaʼo kʼalal laj yakʼ tal xchʼul espiritu Dios ta stojolal li yajtsʼaklomtak Jesús ti te tsobolik ta Jerusalén ta Pentecostés ta sjabilal 33 ta jkʼakʼaliltike .

(src)="56"> По – късно през същия ден Петър изнесъл забележителна реч пред едно множество от юдеи и прозелити .
(trg)="54"> Ta jlikel noʼoxe , li Pedroe laj yal jun lekil mantal ta stojolal epal judioetik xchiʼuk jyanlumetik ti koʼol xa xchʼunojik xchiʼuk li judioetike .

(src)="57"> Онова , което той казал за смъртта на Исус , пронизало сърцата на много от тях и ги подтикнало да се разкаят и да се покръстят .
(trg)="55"> Ep buchʼutik kʼux ta yoʼonton laj yaʼiik li slajel Jesuse , jaʼ yuʼun la sutes yoʼontonik xchiʼuk laj yichʼik voʼ .

(src)="58"> От Библията разбираме , че три хиляди души направили това и така се присъединили към растящия нов сбор на Бога .
(trg)="56"> Jech kʼuchaʼal chal li Vivliae , oxmil krixchanoetik ochik li ta achʼ jchʼiel tsobobbail yuʼun Diose .

(src)="59"> Сборът се разраствал , защото все повече юдеи и прозелити приемали факта , че физическият Израил е престанал да съставлява Божия сбор .
(trg)="57"> Mas xa ep judioetik xchiʼuk jyanlumetike , lik xchʼunik ti maʼuk xa melel stsobobbail Dios li Israel ta voʼnee , ti jaʼ xa steklumal Dios li « Israel [ . . . ] ta sventa Diose » , jaʼ xkaltik , li yajtsʼaklomtak Cristo ti tʼujbilike .

(src)="61"> Каква е връзката между Исус и сбора ?
(trg)="58"> ¿ Kʼuxi tsakal skʼoplal Jesús xchiʼuk li tsobobbail yuʼun Diose ?

(src)="62"> Библията често разграничава Исус от помазаните християни .
(trg)="59"> Li Vivliae nopolik noʼox jech chal kʼuchaʼal liʼe : « Jaʼ scʼoplal ti Cristo xchiʼuc ti jchʼunolajeletique » , taje jaʼ skʼoplal li Jesús xchiʼuk li buchʼutik tʼujbilike .

(src)="63"> Например в нея се говори „ за Христос и сбора “ .
(trg)="60"> Li Jesuse jaʼ Jolil ta tsobobbail yuʼun li yajtsʼaklomtak ti tʼujbilike .

(src)="64"> Исус е главата на сбора от помазани с духа християни .
(trg)="61"> Li Pabloe laj yal ti « jaʼ Jolil icʼot yuʼun scotol li steclumal Diose .

(src)="65"> Павел писал , че Бог направил Исус „ глава над всичко за сбора , който е неговото тяло “ .
(trg)="62"> Jaʼ sbecʼtal icʼot li steclumale » .

(src)="66"> Днес на земята са останали много малко от помазаните членове на този сбор .
(trg)="63"> Li avie , jutuk xa tajmek komemik ta Balumil li buchʼutik tʼujbilik li ta tsobobbail taje .

(src)="68"> В Ефесяни 5 : 25 се говори за онова , което той изпитва към тях : „ Христос обичаше сбора и предаде себе си за него . “
(trg)="64"> Tana un , jchʼunojtik ta melel ti Jesuse , li Jolil yuʼunike , skʼanoj tajmek jech kʼuchaʼal chal ta Efesios 5 : 25 : « Scʼanoj steclumal li Cristoe , yuʼun laj yacʼ sba ta milel ta scoj » .

(src)="69"> Той ги обича , защото те полагат много усилия , за да принасят на Бога „ жертва на възхвала , плодът на устните , които изявяват пред всички неговото име “ , както правел самият Исус , когато бил на земята .
(trg)="65"> Skʼanoj tajmek li tsobobbaile , yuʼun jech kʼuchaʼal la spas stuk kʼalal liʼ toʼox oy ta Balumile , yakʼojbeik yipal ta yakʼbel « smoton Dios [ . . . ] ti [ chichʼik ] ta muqʼue , ti chlocʼ ta [ ye ] ic ti jaʼ [ Y ] ajval [ i ] que » .

(src)="70"> Други значения на думата „ сбор “
(trg)="66"> Yantik smelolal li jpʼel kʼop tsobobbaile

(src)="71"> Какво е второто значение на думата „ сбор “ в Християнските гръцки писания ?
(trg)="67"> ¿ Kʼusi li xchibal smelolal li jpʼel kʼop tsobobbail li ta Tsʼibetik ta Griego Kʼope ?

(src)="72"> На някои места в Библията думата „ сбор “ е използвана в по – тесен смисъл , без да се имат предвид всички 144 000 помазани , които съставляват „ сбора на Бога “ .
(trg)="68"> Bateltike , li jpʼel kʼop tsobobbail ta Vivliae maʼuk chalbe skʼoplal skotol li 144,000 ti jaʼik li « steclumal [ o tsobobbail yuʼun ] Diose » , moʼoj , jaʼ chichʼ tunesel kʼalal chichʼ albel skʼoplal junantik o jayvoʼik noʼoxe .

(src)="73"> Например Павел писал до една група християни : „ Внимавайте да не станете препятствие за юдеите или за гърците , или за Божия сбор . “
(trg)="69"> Jech kʼuchaʼal liʼe , li Pabloe xi la stsʼibabe batel jtsop jchʼunolajeletike : « Mu me bochʼo xbolib yoʼnton avuʼunic , me judío , me yanlum cristiano [ jgriegoetik ] , o me steclumal Dios » , xi .

(src)="74"> Ако някой от християните в древния Коринт постъпвал неправилно , това можело да се окаже препятствие за някои хора .
(trg)="70"> Melel onoʼox , mi oy junuk jchʼunolajel ti chopol stalelal li ta voʼneal Corintoe , xuʼ tspʼosi yok ta mantal yuʼun jun xchiʼil .

(src)="75"> Дали обаче би могло да бъде препятствие за всички гърци , юдеи или помазани , живели от древността до ден днешен ?
(trg)="71"> Pe ¿ mi xuʼ to van tspʼosibe yok ta mantal skotol jgriegoetik , judioetik o li buchʼutik tʼujbilik ta skʼakʼalil taje xchiʼuk kʼalal to liʼ ta jkʼakʼaliltike ?

(src)="76"> Едва ли .
(trg)="72"> Moʼoj ta melel .

(src)="77"> Изглежда в този стих изразът „ Божия сбор “ се отнася за християните , живеещи в определено време .
(trg)="73"> Jech oxal chaʼa , li ta versikulo taje , li jpʼel kʼop « steclumal Dios » ti xie , yaʼeluke jaʼ chalbe skʼoplal yajtsʼaklomtak Cristo ti kuxulik ta buuk noʼox kʼakʼale .

(src)="78"> Затова може да се каже например , че Бог ръководи , подкрепя или благославя сбора , с което се имат предвид всички християни в даден момент от историята , независимо къде се намират .
(trg)="74"> Jaʼ yuʼun xuʼ xkaltik ti Diose tsbeiltas , tskolta o chakʼbe bendision li tsobobbaile , ti jaʼ jech chkalbetik - o skʼoplal skotol li yajtsʼaklomtak Cristo ti kuxulik ta buuk noʼox kʼakʼale , manchuk mi buyuk noʼox oyik .

(src)="79"> Или можем да говорим за щастието и мира сред Божия сбор днес , тоест сред цялото християнско братство .
(trg)="75"> O xuʼ van chkalbetik skʼoplal li muyubajel xchiʼuk lekilal ti oy ta tsobobbail yuʼun Dios ta jkʼakʼaliltike , ti jaʼ jech - o chkalbetik skʼoplal skotol yajtsʼaklomtak Cristoe .

(src)="80"> В какво трето значение се използва думата „ сбор “ в Библията ?
(trg)="76"> ¿ Kʼusi yoxibal smelolal ta Vivlia li jpʼel kʼop tsobobbaile ?

(src)="81"> Третото значение , което Библията придава на думата „ сбор “ , е всички християни в дадена географска област .
(trg)="77"> Li yoxibal smelolal kʼuyelan chichʼ tunesel ta Vivlia li jpʼel kʼop tsobobbaile jaʼ li bu chalbe skʼoplal skotol yajtsʼaklomtak Cristo ti oyik ta jvokʼ lume .

(src)="82"> В Божието Слово четем : „ За сбора в цяла Юдея , Галилея и Самария настъпи мирно време . “
(trg)="78"> Jech kʼuchaʼal chal liʼe : « Ipaj svocolic li jujutsob jchʼunolajeletic [ o « li tsobobbail » , NM ] ta scotol Judea banamil , ta Galilea banamil , xchiʼuc ta Samaria banamile » .

(src)="83"> В голямата област , обхващаща Юдея , Галилея и Самария , имало повече от една група християни , но въпреки това за всички тях се говорело като за един „ сбор “ .
(trg)="79"> Jech , oy jaytsop jchʼunolajeletik li ta osil taje , pe skotolik laj yichʼik biiltasel kʼuchaʼal « tsobobbail » .

(src)="84"> Предвид броя на покръстените на Петдесетница през 33 г . и скоро след това , в района на Йерусалим навярно имало няколко групи християни , които се събирали редовно .
(trg)="80"> Ta sventa ti kʼuyepal laj yichʼik voʼ ta Pentecostés ta sjabilal 33 xchiʼuk ta tsʼakal jutuke , oy srasonal ta nopel chaʼa ti maʼuk noʼox jun tsobobbail oy li ta Jerusalén xchiʼuk li ta sjoylejale .

(src)="85"> Ирод Агрипа I управлявал Юдея до смъртта си през 44 г . , а от 1 Солунци 2 : 14 става ясно , че през 50 г . в областта вече имало няколко сбора .
(trg)="81"> Li Herodes Agripa I , ajvalilaj ta Judea jaʼ to ti kʼalal cham ta sjabilal 44 .

(src)="87"> Кое е четвъртото и често срещано значение на думата „ сбор “ в Библията ?
(trg)="82"> Jech oxal chaʼa , jamal ta aʼibel smelolal ti ta sjabilal 50 oy xaʼox jayibuk tsobobbailetik li ta jvokʼ osil taje , jech kʼuchaʼal chal 1 Tesalonicenses 2 : 14 .