# bg/2010480.xml.gz
# nr/2010480.xml.gz


(src)="1"> Съдържание
(trg)="1"> Okungaphakathi

(src)="2"> 1 юли 2010
(trg)="2"> Arhostosi 1 , 2010

(src)="3"> Колко добре познаваш Бога ?
(trg)="3"> Umazi Kuhle na UZimu ?

(src)="4"> ТЕМА НА БРОЯ
(trg)="4"> EZIKHAMBISANA NESIHLOKO ESINGAPHANDLE

(src)="5"> 3 Възможно ли е да познаваш Бога добре ?
(trg)="5"> 3 Ungamazi UZimu Ngebizo ?

(src)="6"> 4 Какво е необходимо , за да познаваш Бога добре ?
(trg)="6"> 4 Lokho Okuhlanganiswa Kukwazi Ibizo LakaZimu

(src)="7"> 5 Защо е трудно да опознаеш Бога добре ?
(trg)="7"> 5 Ubudisi Bokwazi UZimu Ngebizo

(src)="8"> РУБРИКИ
(trg)="8"> OKHUNYE OKUKUMAGAZINI LO

(src)="9"> 9 Знаеш ли . . .
(trg)="9"> 9 Okubuzwa Bafundi Bakamagazini Lo . . .

(src)="10"> 14 Подражавай на вярата им : Тя изляла сърцето си пред Бога в молитва
(trg)="14"> Indlela UJesu Aphakamisa Ngayo Ukulunga KwakaZimu
(trg)="15"> IKHASI 14
(trg)="16"> IINGOMA : 46 [ 33 ] , 133 [ 195 ]

(src)="11"> 28 Въпроси на нашите читатели
(trg)="17"> Oktoba 4 - 10 , 2010
(trg)="18"> Indlela Isihlengo Esisiphulusa Ngayo
(trg)="19"> IKHASI 18

(src)="12"> 29 Приближи се до Бога : Той търси доброто
(trg)="21"> Oktoba 11 - 17 , 2010
(trg)="22"> Vumela “ Umthetho Womusa Wethando ” Uvikele Ilimi Lakho
(trg)="23"> IKHASI 23

(src)="13"> 30 За младите читатели : Как да си намериш добри приятели
(trg)="24"> IINGOMA : 77 [ 110 ] , 79 [ 66 ]
(trg)="25"> Oktoba 18 - 24 , 2010
(trg)="26"> Ngubani Ongatjhaphulula Labo Abalilela Irhelebho ?
(trg)="27"> IKHASI 27
(trg)="28"> IINGOMA : 68 [ 188 ] , 23 [ 47 ]
(trg)="29"> Umnqopho Weenhloko Ezifundwako

(src)="14"> ДРУГИ СТАТИИ
(trg)="30"> IINHLOKO EZIFUNDWAKO 1 , 2

(src)="15"> 10 Как да помогнеш на приятел , който е болен
(trg)="33"> Zindla ngenani lesihlengo sakaJesu esimhlatjelo , begodu cabanga ngokobana singakuphulusa njani .

(src)="16"> 19 Седем стъпки , за да извличаш полза от четенето на Библията
(trg)="37"> Godu zindla ngeendlela ifanelo ethabisa uZimu le , engatjengiswa ngayo emkhulumweni wangamalanga .

(src)="17"> 22 Защо Исус не участвал в политиката ?
(trg)="38"> Amaphuzu la kukhulunywa ngawo esihlokwenesi .
(trg)="39"> ISIHLOKO ESIFUNDWAKO 4

(src)="18"> 26 Един от първите книгоиздатели отпечатва Библията
(trg)="40"> IRhalani 72 , linehlathululo engokwesiporofido yokuBusa kwakaJesu Krestu , iNdodana kaZimu , kweMinyaka eyiKulungwana .

# bg/2010482.xml.gz
# nr/2010482.xml.gz


(src)="1"> Представи си , че имаш възможността да поздравиш и разговаряш с един високопоставен човек .
(trg)="1"> Ukunikelwa ithuba lokulotjhisa nokubiza isikhulu ngebizo kulidumo .

(src)="2"> Обикновено хората се обръщат към такива личности с тяхната титла , например „ Господин президент “ , „ Ваше Величество “ или „ Ваша Чест “ .
(trg)="2"> Iinkhulu kujayeleke bona zibizwe ngeziqu , njengesithi , “ Mongameli , ” “ Ndabezitha , ” nofana “ Mhlonitjhwa . ”

(src)="3"> Затова ако някой с висока позиция ти каже „ Моля те , обръщай се към мене по име “ , със сигурност ще сметнеш това за голяма чест .
(trg)="3"> Nje - ke , akunakuzaza bona ungazizwa uhloniphekile isikhulu esithileko nesingathi kuwe , “ Ngibawa ungibize ngebizo lami . ”

(src)="4"> В СВОЕТО писано Слово , Библията , истинският Бог ни казва : „ Аз съм Йехова .
(trg)="4"> ELIZWINI lakhe elitloliweko iBhayibhili , uZimu weqiniso uthi : “ NginguJehova .

(src)="5"> Това е моето име . “
(trg)="5"> Ngilelo ibizo lami . ”

(src)="6"> Въпреки че Йехова има много титли като „ Създател “ , „ Всемогъщ “ и „ Върховен господар “ , той удостоява лоялните си служители с честта да се обръщат към него с личното му име .
(trg)="6"> ( Isaya 42 : 8 ) Ngitjho nofana aneziqu ezinengi , njengesithi “ Mbumbi , ” “ Somandla , ” “ Mbusi Wezulu Nephasi , ” gade asolo ahlonipha iinceku zakhe ezithembekileko ngokuzivumela bona zimbize ngebizo lakhe .

(src)="7"> Например веднъж пророк Моисей умолявал Бога с думите : „ Прости ми , Йехова . “
(trg)="7"> Isibonelo , umporofidi uMosisi khewathoma isibawo sakhe kuZimu ngokuthi : “ Ngibawa ungilibalele Jehova . ”

(src)="8"> При посвещаването на храма в Йерусалим цар Соломон започнал своята молитва , като казал : „ О , Йехова . “
(trg)="8"> ( Eksodosi 4 : 10 ) Lokha nekuvulwa itempeli eJerusalema , iKosi uSolomoni yathoma umthandazwayo ngamezwi athi : “ Maye Jehova ! ”

(src)="9"> А когато се обърнал към Бога от името на израилтяните , пророк Исаия казал : „ Ти , Йехова , си наш Баща . “
(trg)="9"> ( 1 AmaKhosi 8 : 22 , 23 ) Umporofidi u - Isaya nekakhulumela ama - Israyeli kuZimu , wathi : “ Wena Jehova , unguBabethu . ”

(src)="10"> От тези примери разбираме , че нашият небесен Баща иска да се обръщаме към него , като използваме личното му име .
(trg)="10"> ( Isaya 63 : 16 ) Ngokukhanyako , uBabethu wezulwini ufuna simbize ngebizo lakhe .

(src)="11"> Важно е да се обръщаме към Йехова по име , но това не е достатъчно , за да можем да кажем , че Го познаваме добре .
(trg)="11"> Nanyana ukubiza uJehova ngebizo kuqakathekile , eqinisweni ukumazi ngebizo kuhlanganisa iintwezinengi .

(src)="12"> На всекиго , който го обича и се уповава на него , Йехова обещава : „ Ще го защитя , защото познава моето име . “
(trg)="12"> Malungana nawo woke umuntu omthandako nothembele kuye , uJehova uyathembisa : “ Ngizomvikela ngombana ulazile ibizo lami . ”

(src)="13"> Ясно е , че ‘ познаването на Божието име ’ включва много неща , тъй като това е основно изискване за получаването на Божията защита .
(trg)="13"> ( AmaRhalani 91 : 14 , NW ) Kuyakhanya , ukwazi ibizo lakaZimu kufuze bona kubandakanye okunengi , ngombana kusilodlhelo sokufamana isivikelo Sakhe .

(src)="14"> Но какво е необходимо да научиш , за да познаваш Бога добре ?
(trg)="14"> Khuyini - ke , efunekako kuwe bona wazi uJehova ngebizo ?

# bg/2010483.xml.gz
# nr/2010483.xml.gz


(src)="1"> ДАЛИ името ти има някакво значение ?
(trg)="1"> IIBIZO lakho litjho ukuthini ?

(src)="2"> В някои части на света е нещо обичайно името , което се дава на едно новородено дете , да има дълбоко значение .
(trg)="2"> Kezinye iinarha , kulisiko ukuthiya umntwana ibizo elikhulumako .

(src)="3"> То може да отразява вярванията и ценностите на родителите или техните очаквания за бъдещето на детето .
(trg)="3"> Ibizo elikhethiweko lingatjengisa iinkolelo zababelethi , izinto eziligugu kibo namtjhana amathemba namabhudango abanawo ngengomuso lomntwana .

(src)="4"> Обичаят на хората да се дават имена , носещи богато значение , не е нов .
(trg)="4"> Umukghwa wokuthiya ibizo elikhulumako awusimutjha .

(src)="5"> Още в библейски времена личните имена били давани поради значението , което имали .
(trg)="5"> Ngeenkhathi zeBhayibhili , amabizo wabantu ngokuvamileko gade athiywa ngokwalokho akutjhoko .

(src)="6"> Името обикновено било свързано с ролята , която даденият човек щял да има .
(trg)="6"> Amabizo angatjengisa indima elindeleke emntwini loyo .

(src)="7"> Например когато говорел на Давид за бъдещето на неговия син Соломон , Йехова обяснил : „ Той ще се казва Соломон [ коренът , от който е образувано това име , означава „ мир “ ] .
(trg)="7"> Isibonelo , uJehova nekatjela uDavidi ngengomuso lendodanakhe uSolomoni , Wathi : “ Ibizo lakhe lizokuba nguSolomoni , [ okutjho “ uKuthula ” ] begodu emalangenayo ngizokupha u - Israyeli ukuthula . ” — 1 IMilando 22 : 9 .

(src)="8"> Мир и спокойствие ще дам на Израил в неговите дни . “
(trg)="8"> Ngesinye isikhathi uJehova wathiya umuntu obekazokudlala indima etja ibizo elitjha .

(src)="10"> Бездетната жена на Авраам получила името Сара , което означава „ княгиня “ .
(trg)="9"> Umka - Abrahama obekayinyumba wathiywa ibizo elithi Sara , elitjho bona “ Kosazana . ”

(src)="11"> Защо ?
(trg)="10"> Kubayini athiywa ibizwelo ?

(src)="12"> Йехова обяснил : „ Аз ще я благословя и ще ти дам син от нея .
(trg)="11"> UJehova wahlathulula : “ Ngizomtjhudubaza akubelethele indodana ; begodu ngizomtjhudubaza uzokuba ziintjhaba ; amakhosi weentjhaba azokuvela kuye . ”

(src)="13"> Ще я благословя и от нея ще произлязат народи , от нея ще произлязат царе на народи . “
(trg)="12"> ( Genesisi 17 : 16 ) Ngokukhanyako , ukwazi bona kubayini uSara athiywa ibizo elitjha kuzokuhlanganisa nokuzwisisa indimakhe etja .

(src)="15"> Какво да кажем за най – важното от всички имена — Йехова ?
(trg)="13"> Kuthiwani ngebizo eliqakatheke ukuwadlula woke , elithi , Jehova ?

(src)="16"> Какво означава то ?
(trg)="14"> Litjho ukuthini ?

(src)="17"> Когато Моисей попитал Бога за Неговото име , Йехова отговорил : „ Аз ще стана това , което пожелая да стана . “
(trg)="15"> UMosisi nekabuza uZimu bona litjho ukuthini ibizo Lakhe , uJehova waphendula wathi : “ Ngizokuba ngilokho engizokuba ngikho . ”

(src)="18"> Следователно името „ Йехова “ разкрива , че той е Бог , който изпълнява многобройни роли .
(trg)="16"> ( Eksodosi 3 : 14 ) Itjhugululo ka - Rotherham ithi : “ Ngizokuba nginanyana yini engiyithandako . ”

(src)="19"> Да обясним това с пример .
(trg)="17"> Ibizo lakaJehova limbula bona unguZimu ozalisa iindima ezinengi .

(src)="20"> В рамките на един ден на една майка може да ѝ се наложи да действа като медицинска сестра , готвачка или учителка — в зависимост от нуждите на нейните деца .
(trg)="18"> Ukuberegisa isitjengiso esilula : Umma kungatlhogeka bona azalise iindima ezinengi qobe langa ukutlhogomela abantwabakhe — njengenesi , umpheki , nothitjhere — kuye ngetlhogakalo .

(src)="21"> Това е така и с Йехова , макар и на по – възвишено ниво .
(trg)="19"> Kungokufanako nangoJehova , ngitjho nofana yena akwenza ngezinga eliphakeme khulu .

(src)="22"> За да изпълни любещото си намерение за човечеството , той може да стане каквото пожелае и да изпълни каквато и да е роля .
(trg)="20"> Nekazakuzalisa umnqophwakhe wethando ngabantu , angaba nginanyana yini ayithandako , aphethe nanyana ngiyiphi indima efunekako .

(src)="23"> Следователно ако искаме да познаваме Йехова добре , трябва да разбираме и да ценим многобройните роли , които той изпълнява .
(trg)="21"> Ukwazi bona litjho ukuthini ibizo elithi Jehova kuhlanganisa ukwazi nokuthabela iindima zakhe ezinengi .

(src)="24"> За съжаление прекрасната личност на Бога остава скрита за онези , които не знаят значението на името му .
(trg)="22"> Ngokudanisako , ubuhle bobuntu bakaZimu bufihlekile kilabo abangamazi ngebizo .

(src)="25"> Но като изучаваш Библията , ще можеш да оцениш ролите на Йехова като мъдър Съветник , могъщ Спасител и щедър Баща .
(trg)="23"> Nokho , ngokufundisisa iBhayibhili , singazithokozela iindima zakaJehova njengoMluleki ohlakaniphileko , uMphulusi onamandla , noMuphi onomusa , ukubala ezimbalwa kwaphela .

(src)="26"> Наистина , богатото значение на Божието име вдъхва страхопочитание у неговите служители !
(trg)="24"> Ukwazisisa lokho okutjhiwo libizo lakaJehova , kwamambala , kusitjhiya sibambe ongenzasi .

(src)="27"> Но все пак може да не е много лесно да опознаеш Бога добре .
(trg)="25"> Nokho , ukwazi bona ibizo lakaZimu litjho ukuthini akusilula ngaso soke isikhathi .

(src)="28"> От следващата статия ще разберем каква е причината за това .
(trg)="26"> Isihloko esilandelako sizokutjengisa bona kubayini .

# bg/2010484.xml.gz
# nr/2010484.xml.gz


(src)="1"> ИМА една зла личност , която иска да попречи на хората да опознаят Бога и да развият близки взаимоотношения с него .
(trg)="1"> KUNOMUNTU ofuna ukukuvimbela ekwazini ibizo lakaJehova nokuthabela ubuhlobo obuseduze Naye .

(src)="2"> Коя е тя ?
(trg)="2"> Ngubani inaba elimbeli ?

(src)="3"> В Библията се обяснява , че ‘ богът на тази система е заслепил умовете на невярващите ’ .
(trg)="3"> IBhayibhili iyahlathulula : “ Usingazimu wephaseli uphophaze imikhumbulo yabo . ”

(src)="4"> Богът на днешния свят е Сатана Дяволът .
(trg)="4"> Usingazimu wephaseli elingamhloniphiko uZimu nguSathana uDeveli .

(src)="5"> Той иска да държи хората в тъмнина , така че сърцата им да не бъдат озарени от „ славното познание “ за Бога .
(trg)="5"> Ufuna bona ungatjheji khona ihliziywakho ingazokukhanyelwa ‘ kukhanya kwendaba ezimnandi zephazimulo yakaKrestu , ofuze uZimu . ’

(src)="6"> Сатана не иска хората да знаят името на Бога .
(trg)="6"> USathana akafuni bona wazi uJehova ngebizo .

(src)="7"> Как той заслепява умовете им ?
(trg)="7"> Nokho , uSathana uyiphophaze njani imikhumbulo yabantu ? — 2 KwebeKorinte 4 : 4 - 6 .

(src)="8"> Сатана използва фалшивата религия , за да попречи на хората да научат Божието име .
(trg)="8"> USathana uberegise ikolo yamala ukuvimbela abantu bona bazi uZimu ngebizo .

(src)="9"> Например в древни времена някои юдеи решили да пренебрегнат вдъхновеното Писание и да следват една човешка традиция , която забранявала използването на Божието име .
(trg)="9"> Isibonelo , ekadeni amanye amaJuda akhetha ukungayitjheji iMitlolo ephefumulelweko ngebanga lokuthanda amasiko avimbela ukuberegiswa kwebizo lakaZimu .

(src)="10"> През първи век юдеите , които четели от Свещеното писание пред другите в синагогите , били напътствани да не произнасят Божието име , а да го заместват с думата „ адона̀й “ , която означава „ Господар “ .
(trg)="10"> Ngekhulu lokuthoma lesiKhathi sethu esiVamileko , abafundi abamaJuda abafundela inengi , kubonakala kwanga balayelwa bona bangalifundi ibizo lakaZimu njengombana livela eMitlolwenabo eCwengileko , kodwana balijamiselele ngebizo ʼAdho·naiʹ , elitjho bona “ Kosi . ”

(src)="11"> Без съмнение това допринесло за духовния упадък сред народа .
(trg)="11"> Ngokunganakuzaza , lokhu kwaphumela ekubeni abantu bangabi nobuhlobo obuseduze noZimu .

(src)="12"> Мнозина не могли да извлекат ползата , идваща от близките взаимоотношения с Бога .
(trg)="12"> Abanengi akhenge bafumane iinzuzo zokuba nobuhlobo bomuntu mathupha obuseduze noZimu .

(src)="13"> Но какво да кажем за Исус ?
(trg)="13"> Nokho , kuthiwani ngoJesu ?

(src)="14"> Какво било неговото отношение към Божието име , Йехова ?
(trg)="14"> Bewuyini umbonwakhe ngebizo lakaJehova ?

(src)="15"> Исус казал в молитва към Баща си : „ Аз . . . известих твоето име и още ще го известявам . “
(trg)="15"> UJesu wathi emthandazwenakhe kuYise : “ Ngikwazisile kibo , ngizasolo ngiraga ngokwenza njalo . ”

(src)="16"> Без съмнение той произнасял Божието име при многото пъти , когато четял , цитирал или обяснявал части от Еврейските писания , които съдържали това важно име .
(trg)="16"> Ngokunganakuzaza uJesu wabiza ibizo lakaZimu ezehlakalweni ezinengi nekafundako , adzubhulako , namtjhana ahlathulula iingcenye zeMitlolo yesiHebheru enebizo eliqakathekilekwelo .

(src)="17"> Исус използвал Божието име свободно , точно както правели всички пророци , живели преди него .
(trg)="17"> UJesu waberegisa ibizo lakaZimu ngokutjhaphulukileko njengombana kwenza abaporofidi bangaphambi kwakhe .

(src)="19"> Той строго порицал религиозните водачи , като им казал : „ Заради вашите обичаи отменихте казаното от Бога . “
(trg)="18"> Nengabe kunamaJuda abalekela ukusebenzisa ibizo lakaZimu phakathi kwesikhathi sekonzo kaJesu , ngokunganakuzaza uJesu bekangekhe alandele isiko lawo .

(src)="20"> Исус оставил пример , като известявал на другите Божието име
(trg)="19"> Wabasola ngamandla abadosiphambili bekolo nekathi kibo : “ Nilahla umlayo kaZimu , khona nizalandela ifundiso yesikhenu . ” — Matewu 15 : 6 .

(src)="21"> Исусовите верни последователи продължили да известяват Божието име след смъртта и възкресението на Исус .
(trg)="20"> Abalandeli bakaJesu abathembekileko baragela phambili nokwenza ibizo lakaZimu laziwa ngemva kokufa nokuvuswa Kwakhe .

(src)="22"> ( Виж блока „ Дали първите християни използвали Божието име ? “ . )
(trg)="21"> ( Qala ibhoksi elithi , “ AmaKrestu Wokuthoma Aliberegisa Ibizo LakaZimu ? ” )

(src)="23"> На Петдесетница през 33 г . , когато бил основан християнският сбор , апостол Петър цитирал от пророчеството на Йоил , казвайки следното пред събралите се юдеи и прозелити : „ Всеки , който призове името на Йехова , ще бъде спасен . “
(trg)="22"> NgePentekosi laka - 33 C.E . , ngelanga ibandla lamaKrestu elajanyiswa ngalo , umpostoli uPitrosi , adzubhula ubuporofidi bakaJuweli , wathi esiqubuthwini samaJuda namaphroselithe : “ Woke umuntu obiza ibizo lakaJehova uzakuphuluswa . ”

(src)="24"> Първите християни помогнали на хора от различни народи да опознаят Йехова .
(trg)="23"> AmaKrestu wokuthoma arhelebha abantu abavela eentjhabeni ezinengi bona bazi uJehova ngebizo .

(src)="25"> Затова на едно събрание на апостолите и старейшините в Йерусалим ученикът Яков казал : „ Бог . . . насочи вниманието си към народите , за да изведе от тях народ за своето име . “
(trg)="24"> Ngalokho , emhlanganweni wabapostoli namadoda amadala eJerusalema , umfundi uJakobosi wathi : ‘ UZimu watjengisa . . . umusa wakhe kwabatjhili ngokuthatha hlangana nabo isitjhaba esibizwa ngebizo lakhe . ’ — IZenzo 15 : 14 .

(src)="26"> Но врагът на Бога не се отказал от своята цел .
(trg)="25"> Namtjhana kunjalo , inaba lebizo lakaZimu akhenge liphelelwe mamandla .

(src)="27"> Веднага след смъртта на апостолите Сатана започнал да подхранва отстъпничество сред християните .
(trg)="26"> Ngemva kokuhlongakala kwabapostoli , uSathana akhenge amorose isikhathi ekutjaleni ukuhlubuka .

(src)="28"> Например писателят Юстин Философ , който бил роден по времето , когато умрял последният от апостолите , Йоан , и който твърдял , че е християнин , многократно казвал в произведенията си , че Дарителят на всички неща е „ Бог , към когото не се обръщаме по име “ .
(trg)="27"> Isibonelo , loyo okuthiwa mtloli omKrestu u - Justin Martyr wabelethwa pheze ngesikhathi sokuhlongakala kompostoli uJwanisi .
(trg)="28"> Nokho , u - Justin ngokuphindiweko wagandelela emitlolwenakhe bona uMuphi wazo zoke izinto “ nguZimu okungakafuzi abizwe ngebizo elinqophileko . ”

(src)="29"> Когато отстъпниците правели преписи на Християнските гръцки писания , те явно премахвали личното име на Бога и го замествали с „ кѝриос “ , гръцка дума , означаваща „ Господар “ .
(trg)="29"> Lokha amaKrestu aziinhlubuki nekakopulula iMitlolo yamaKrestu yesiGirigi , kusemtarini bona akhupha ibizo lakaJehova alijamiselela ngebizo lesiGirigi elithi Kyʹri·os , elitjho bona “ Kosi . ”