# bg/102008000.xml.gz
# lue/102008000.xml.gz


(src)="1"> Съдържание
(trg)="1"> Vilimo

(src)="2"> Януари 2008 г .
(trg)="2"> April - June 2008

(src)="3"> Какъв е възгледът на Библията относно насилието над жените ?
(trg)="3"> Mbimbiliya Yamona Ngachilihi — Kuyanjisa Mapwevo ?

(src)="4"> Навсякъде по света жените стават жертва на насилие и дискриминация .
(trg)="4"> Mukaye kosena , mapwevo vali nakuvayanjisa nakuvamona nge kavapwa vavalemuko .

(src)="5"> Някои религии дори оправдават несправедливото отношение към жените .
(trg)="5"> Kaha namauka amwe akwitava etavisa vilinga kana .

(src)="6"> Какъв е обаче Божият възглед за всичко това ?
(trg)="6"> Uno Kalunga amona ngachilihi kuyanjisa mapwevo ?

(src)="7"> 3 Насилието над жените е световен проблем
(trg)="7"> 3 Kuyanjisa Mapwevo hiUkalu Uli muKaye Kosena

(src)="8"> 4 Какъв е възгледът на Бога и на Христос относно жените ?
(trg)="8"> 4 Uno Kalunga naKulishitu Vamona Ngachilihi Mapwevo ?

(src)="9"> 11 Как едно рибарско селце се превърнало в значим град
(trg)="9"> 11 Uno Uhwanga Vanahono Kuukumisa Tahi ?
(trg)="10"> 12 Uno Uhwanga Vanahase Kuukumisa Tahi ?
(trg)="11"> 16 Kalinwomu Uhwanga Upwenga “ Hipimbi ”

(src)="10"> 15 Габон — убежище за диви животни
(trg)="12"> 18 Omu Yahanjika Mbimbiliya Kupwa Mutwe waPwevo Chalumbununa Ika ?

(src)="11"> 22 Един необикновен мост
(trg)="13"> 20 Kwecha Mulimo waUswalale Nakupwa “ Liswalale lyaKulishitu ”

(src)="12"> 24 Дали това е било замислено ?
(trg)="14"> 24 Mukumbulula Ngwove Ngachilihi ?

(src)="14"> 25 Уникално море , което е мъртво
(trg)="15"> 25 Uno Kwatwama Kwitava Chamuchano Chimwe Kaha Tahi ?

(src)="16"> Какво означава мъжът да е глава на семейството ?
(trg)="16"> 27 Iya Atachikiza Kwitava Chamuchano ?

(src)="18"> 31 Как ще отговориш ?
(trg)="17"> 29 Mwakutachikijila Kwitava Chamuchano

(src)="19"> 32 Предпочитана пред всички играчки
(trg)="18"> 32 Chinoma Vazanga Vanyike Kuhambakana Vyuma Vyamalengeso

(src)="20"> Там , където кукли изнасят оперни представления 8
(trg)="19"> Ngunahase Kulipika Ngachilihi naMisongo ?
(trg)="20"> 8

(src)="23"> 18
(src)="24"> Много от електронните игри са изпълнени с насилие и сексуални сцени .
(trg)="21"> Tangenu ou mujimbu mumone omu vakweze vawana vali nakulipika namisongo nautonji .

# bg/102008001.xml.gz
# lue/102008001.xml.gz


(src)="1"> Насилието над жените е световен проблем
(trg)="1"> Kuyanjisa Mapwevo hiUkalu Uli muKaye Kosena

(src)="2"> ПРЕЗ 1999 г .
(src)="3"> Общото събрание на ООН обяви датата 25 ноември за Международен ден за борба с насилието над жените .
(trg)="3"> Likumbi kana valitongwele Kukukunguluka chaChinene chavaka - liuka lyaUnited Nations mu 1999 , mangana vakafwe vatu vejive ukalu vali nakumona mapwevo nakuhona kuvayanjisa .

(src)="5"> Защо се сметна за необходимо да бъде предприета тази стъпка ?
(trg)="4"> Mwomwo ika vatongwelele likumbi kana ?

(src)="6"> В много страни на жените се гледа като на по – низши , или по – маловажни личности .
(trg)="5"> Muvisemwa vyavivulu , mapwevo vavamona nge hivatu vamokomoko .

(src)="7"> Предразсъдъците спрямо тях имат дълбоки корени .
(trg)="6"> Kumona ulumbi mapwevo hichuma chimwe chatwama mumichima yavatu vavavulu .

(src)="8"> Насилието над жените във всичките му форми е постоянен проблем дори и в т.нар . развити страни .
(trg)="7"> Kuyanjisa mapwevo hiukalu uli mukaye kosena numba vene mumafuchi aluheto .

(src)="9"> Според бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан „ насилието над жените има глобални мащаби и съществува във всички общности и социални групи .
(trg)="8"> Kofi Annan uze apwilenga Muka - kusoneka wamuliuka lyaUnited Nations ambile ngwenyi , “ kuyanjisa mapwevo hiukalu unakusoloka mukaye kosena namuvitungilo namuvisemwa vyosena .

(src)="10"> То засяга жените независимо от тяхната раса , етническа принадлежност , социален произход , място на раждане или друг възможен статус “ .
(trg)="9"> Mapwevo vavavulu vali nakumona ukalu chamokomoko namiyachi yavo , navisemwa , namafuchi vafuma , navihela vatwama navyo . ”

(src)="11"> Радхика Кумарасвами , бивша специална кореспондентка на Комисията по правата на човека към ООН във връзка с насилието над жените , казва , че за повечето жени този въпрос е „ табу и невидима за обществото , срамна действителност от живота им “ .
(trg)="10"> Chilolo Radhika Coomaraswamy , uze apwilenga muliuka lyaUN uze ahehwojwelenga vyaukalu wamapwevo kutalisa kuLisesa Vatwama Nalyo Vatu ahanjikile hakuyanjisa mapwevo ngwenyi , mapwevo vavavulu “ kavasaka kuhanjika haukalu kana , vaumona kwijiva nge hichuma chasonyi chize kavatela kulweza vatuko . ”

(src)="12"> Според статистическите данни , представени от един холандски институт по виктимология , 23 процента от жените в една страна от Южна Америка ( тоест около 1 на всеки 4 жени ) са жертва на някаква форма на домашно насилие .
(trg)="11"> Liuka limwe muHolland lize lyakekesele hachihande kana lyawanyine nge kafwe mapwevo jipaseti 23 vamulifuchi limwe lyakuSouth America veji kuvayanjisanga mumalo .

(src)="13"> А по данни на Съвета на Европа 1 на всеки 4 жени в Европа също страда или е страдала от домашно насилие .
(trg)="12"> Kaha nawa Liuka limwe lyamuEurope lyahanjikile ngwalyo pwevo umwe hamapwevo vawana muEurope veji kumuyanjisa kuulo .

(src)="14"> Според Бритиш Хоум Офис ( Министерство на вътрешните работи на Великобритания ) в Англия и Уелс през една от последните години всяка седмица средно по две жени били убивани от своя настоящ или бивш съпруг .
(trg)="13"> Lipatimende limwe lyafulumende muBritain lize lyatala hachiyoyelo chavatu muEngland namuWales , lyambile ngwalyo mumyaka yakalinwaha , kafwe mapwevo vavali chalumingo hichalumingo vali nakuvajiha kumalunga javo vavambata chipwe kuli vaze vasombokeleko kunyima .

(src)="15"> В списанието „ Индия Тудей Интернешънъл “ се казва , че „ в цяла Индия страхът постоянно съпътства жените , а изнасилването ги дебне зад всеки ъгъл , на всяка улица , на всяко обществено място и по всяко време “ .
(trg)="14"> Mangazini yakuIndia vavuluka ngwavo India Today International yambile ngwayo “ mapwevo vavavulu muIndia vatwama muchiwomawoma mwomwo vanahase kuvapika kumalunga kala lwola , numba kupwa kupenge chipwe kuvihela vyasanga . ”

(src)="16"> Организацията за защита на човешките права Амнести Интернешънъл описва насилието над жени и момичета като „ най – широко разпространеното нарушаване на човешките права “ днес .
(trg)="15"> Kaha Liuka limwe lyamuEngland lize lyatala halisesa lyavatu mukaye kosena lyalumbununa kuyanda vanakumona mapwevo vakukola navanyike ngwalyo “ ou hiukalu waunene uli mukaye kosena . ”

(src)="17"> Дали статистиките , споменати по – горе , отразяват Божия възглед за жените ?
(trg)="16"> Uno mijimbu tunavuluka yasolola nge omu mukiko Kalunga amona mapwevo tahi ?

(src)="18"> Този въпрос ще бъде разгледан в следващата статия .
(trg)="17"> Chihula kana navachikumbulula muchihande chinakavangizaho .

# bg/102008002.xml.gz
# lue/102008002.xml.gz


(src)="1"> Какъв е възгледът на Бога и на Христос относно жените ?
(trg)="1"> Uno Kalunga Nakulishitu Vamona Ngachilihi Mapwevo ?

(src)="2"> КАК можем да придобием ясна представа за възгледа на Йехова Бог относно жените ?
(trg)="2"> UNO natuhasa kutachikiza ngachilihi omu Yehova Kalunga amona mapwevo ?

(src)="3"> Един от начините е като изследваме нагласата и поведението на Исус Христос , който е „ образът на невидимия Бог “ и отразява съвършено Божия възглед за нещата .
(trg)="3"> Jila yimwe shina yakukekesa vilinga vyaYesu Kulishitu uze “ alifwana henyihenyi naKalunga ” uze eji kulinganga vyuma kweseka nomu Kalunga amwenamo vyuma .

(src)="4"> Начинът , по който Исус се отнасял към жените показва , че Йехова и Исус уважават жените и със сигурност не одобряват потисническото отношение към тях , което е толкова разпространено в много страни днес .
(trg)="4"> Vyuma alingilenga Yesu kutalisa kumapwevo vamumakumbi enyi vyasolola nge Yehova naYesu vavumbika mapwevo kaha nawa veji kwivwanga kupihya hakumona mapwevo navavayanjisa nganomu chili makumbi ano .

(src)="5"> Да разгледаме например случая , когато Исус разговарял с една жена край кладенеца .
(trg)="5"> Achishinganyekenu lwola luze Yesu ahanjikile napwevo umwe halishima .

(src)="6"> В Евангелието според Йоан се казва : „ Една самарянка дойде да си налее вода .
(trg)="6"> Mukanda wamujimbu wamwaza waYowano watulweza ngwawo : “ Kwejile pwevo wakuSamaliya nakuswita meya .

(src)="7"> Исус ѝ каза : ‘ Дай ми да пия . ’ “
(trg)="7"> Yesu amwambile ngwenyi , Nguhaneko meya ngunwenga . ”

(src)="8"> Той не се притеснявал да говори със самарянката на публично място , макар че повечето юдеи избягвали да общуват със самаряните .
(trg)="8"> Yesu alisuwile kushimutwila napwevo wakaSamaliya haze halishima numba tuhu vaYuleya vavavulu kavalivwasanyine navaSamaliyako .

(src)="9"> Според „ Международна стандартна библейска енциклопедия “ за юдеите „ било особено скандално да се разговаря с жена на публично място “ .
(trg)="9"> Mukanda waThe International Standard Bible Encyclopedia wamba ngwawo , vaYuleya vamwene nge “ chapwilenga hichuma chasonyi kaha nawa chaunyengwe lunga kushimutwila napwevo kuchihela chasanga . ”

(src)="10"> Исус обаче се отнасял към жените с уважение и разбиране и не бил предубеден спрямо расата или пола на хората .
(trg)="10"> Oloze Yesu avumbikilenga mapwevo nakuvevwila keke kaha nawa kavamwenenga ulumbi mwomwo yamiyachi yavoko .

(src)="11"> Напротив , именно на тази самарянка Исус за първи път казал ясно , че е Месията .
(trg)="11"> Pwevo wakaSamaliya ikiye apwile mutu watete kwivwa Yesu mwalijimbula ngwenyi ikiye Meshiya . — Yowano 4 : 7 - 9 , 25 , 26 .

(src)="12"> При друг случай към Исус се приближила жена , която в продължение на дванайсет години страдала от кръвотечение , което я изтощавало и я карало да се чувства зле пред хората .
(trg)="12"> Halwola lweka nawa , kuli Yesu kwejile pwevo uze avijilenga musongo wakuhichisa manyinga hamyaka 12 .

(src)="13"> Когато докоснала Исус , жената веднага била излекувана .
(trg)="13"> Musongo kana wapwile waupi kaha nawa wakwivwisa sonyi .

(src)="14"> ‘ Исус се обърнал и като я забелязал , казал : „ Дъще , не се бой , твоята вяра те излекува . “ ’
(trg)="14"> Omu asalikile livoko lyenyi hali Yesu , musongo wenyi wakumine hahaze vene .
(trg)="15"> “ Oloze Yesu hakwalumuka nakumumona amwambile ngwenyi , Ove mwanami , likolezeze !

(src)="15"> Моисеевият закон забранявал жена , която страда от кръвотечение , да бъде сред хората , камо ли да ги докосва .
(trg)="16"> Kufwelela chove chinakuhindula . ”
(trg)="17"> Kweseka naJishimbi jaMose , pwevo uze avijilenga musongo kana katelele kupwa halizavu lyavatu chipwe kukwata vakwavoko .

(src)="16"> Исус обаче не я упрекнал .
(trg)="18"> Oloze Yesu kamutenukilileko , amwivwililile keke nakumuvendejeka hakumuvuluka ngwenyi “ ove mwanami . ”

(src)="17"> Вместо това той състрадателно я утешил и се обърнал към нея с думата „ дъще “ .
(trg)="19"> Chikupu vene awa mazu evwishile ou pwevo kuwaha .
(trg)="20"> NaYesu nawa evwile kuwaha hakuka ou pwevo .

(src)="18"> Само какво облекчение трябва да е изпитала тя , като чула тази дума !
(trg)="21"> Omu Yesu vamusangwile , asolokele chakavanga kuli Maliya wakuMangatala nakuli kambaji kenyi weka uze Mbimbiliya yavuluka ngwayo “ Maliya mukwavo . ”

(src)="19"> И колко щастлив навярно бил Исус заради това , че я излекувал !
(trg)="22"> Yesu kachi alivangile kusoloka kuli Petulu naYowano chipwe kuli tumbaji twenyi veka vamalunga .

(src)="21"> Той можел да се появи първо пред Петър , Йоан или пред някого от другите мъже , които били негови ученици .
(trg)="23"> Oloze avumbikile mapwevo hakuvetavisa vapwenga vatete kumumona hanyima yakusanguka .

(src)="22"> Вместо това Исус удостоил жените с честта първи да станат свидетели на неговото възкресение .
(trg)="24"> Kangelo uze vakawanyine kuchimbumbe avalwezele vayenga nakulweza tumbaji twaYesu vamalunga ngwavo Yesu nasanguka .

(src)="23"> Един ангел им казал да съобщят на Исусовите ученици за това удивително събитие , и когато те се затичали , за да кажат новината , самият Исус се появил пред тях и им казал : „ Идете и съобщете на братята ми . “
(trg)="25"> Omu vapwile nakukinduluka valiwanyine naYesu , kaha avalwezele ngwenyi : “ Yenu mukavalweze vandumbwami . ”

(src)="24"> Несъмнено Исус не бил повлиян от предразсъдъците на юдеите от онова време , според които свидетелството на жените не притежавало законна сила .
(trg)="26"> Yesu kapwile nge vaYuleya vamumakumbi enyi vaze vamwenenga mapwevo ulumbi vaze kavetavililenga unjiho wakufuma kumapwevoko .

(src)="25"> Оставайки чужд на всякаква предубеденост или шовинизъм относно жените , Исус показал , че ги уважава и цени .
(trg)="27"> Vyuma tunashimutwila vinasolola nge Yesu kamwenenga mapwevo ulumbi chipwe kuvapopololako , oloze avavumbikile nakuvamona kupwa vavalemu .

(src)="26"> Насилието над тях било в пълно противоречие на онова , което учел той , и можем да бъдем сигурни , че нагласата му съвършено отразявала възгледа на неговия Баща , Йехова .
(trg)="28"> Kuyanjisa mapwevo chalimbalaka navyuma anangwile Yesu nomu avamwenenga , ngocho tunahase kufwelela ngwetu omu mukiko naIse Yehova amona mapwevo .

(src)="27"> Бог е загрижен за жените
(trg)="29"> Mapwevo Vaze Azakamine Kalunga

(src)="28"> „ Никъде из древната средиземноморска област или в Близкия Изток жените не са имали свободата , на която се радват в съвременното западно общество .
(trg)="30"> Ndikishonali yimwe yahanjika vyaMbimbiliya yalumbununa omu vatu vamwenenga mapwevo kushikulu ngwayo : “ Kakweshi ngalila yimwe kuMendetelenya yakushikulu chipwe Kumututuko kuze mapwevo vapwilenga nalisesa lyakulilingila vyuma vanasake nganomu chili makumbi anoko .

(src)="29"> Общият образец бил жените да бъдат подчинени на мъжете , така както робите били подчинени на свободните хора , и младите — на възрастните . . . .
(trg)="31"> Vatu vavavulu vamwenenga mapwevo kupwa mwishi yamalunga , nganomu vandungo vapwile mwishi yamwanakachisemi , nomu nawa vanyike apwile mwishi yamukulwane . . . .

(src)="30"> Мъжките рожби били по – високо ценени от женските , и понякога бебетата момиченца били изоставяни , за да умрат . “
(trg)="32"> Vanyike vamalunga vavamwene kupwa vavalemu kuhambakana vamapwevo , kaha vakemba vamapwevo lwola lumwe vavasezelenga valifwile . ”

(src)="31"> Така един библейски речник описва преобладаващата нагласа към жените в древността .
(trg)="33"> Kakavulu mapwevo vavamwenenga nge vandungo .
(trg)="34"> Mbimbiliya vayisonekele halwola kanelu kwapwilenga visemwa kanevi tunavuluka .

(src)="32"> Често към тях се отнасяли почти като към роби .
(trg)="35"> Chipwe ngocho , jishimbi jaKalunga jasolwele nge mapwevo vapwa vavalemu .

(src)="33"> Библията била писана по времето , когато обичаите отразявали точно тази нагласа .
(trg)="36"> Chuma kana chalihandunwine nomu vatu vakushikulu vamwenenga mapwevo .

(src)="35"> Загрижеността на Йехова за добруването на жените се вижда от няколкото случая , при които той действал в полза на онези жени , които му отдавали поклонение .
(trg)="37"> Unjiho wakusolola nge Yehova azakama mapwevo tunahase kuuwana hakukekesa mijimbu yize yavuluka omu akafwile vangamba jenyi vamapwevo .

(src)="36"> Два пъти той се намесил , за да защити красивата съпруга на Авраам , Сара , така че тя да не бъде изнасилена .
(trg)="38"> Yehova akingile Sala pwevo lyaApalahama mapapa kavali kumalunga vaze vasakile kumupika .

(src)="37"> Бог проявил милост към Лия , по – малко обичаната съпруга на Яков , като ‘ отворил утробата ѝ ’ и тя родила син .
(trg)="39"> Kalunga evwilile nawa keke Leya uze kavazangile chikuma kuli lunga lyenyi Yakova ‘ hakumuhana lusemo , ’ kaha asemene mwana walunga .

(src)="38"> Когато две боящи се от Бога израилтянки , които помагали на сънародничките си при раждане , рискували живота си , за да запазят живи еврейските мъжки рожби по време на детеубийството , предприето от фараона в Египет , Йехова с благодарност ‘ ги възнаградил със семейства ’ .
(trg)="40"> Kaha nawa omu vifungwiji vavali vavaIsalele vaze vevwilenga Kalunga woma vahakile myono yavo muponde mangana vakinge vana vamalunga vavaHepeleu kuchina kuvajiha kuli vaka - Ejipitu , Yehova avakiswile ‘ hakuvahana mazuvo ’ chipwe ngwetu jitanga javo .

(src)="39"> Той също така отговорил на пламенната молитва на Анна .
(trg)="41"> Yehova akumbulwile nawa kulomba chaHana .

(src)="40"> А когато вдовицата на един пророк трябвало да се изправи пред „ заемодавеца “ , който искал да вземе децата ѝ като роби , за да изплатят дълга ѝ , Йехова не я изоставил в този труден за нея момент .
(trg)="42"> Kaha nawa Yehova akafwile tuliwe umwe wapwevo uze asombokele kuli kapolofweto omu mutu umwe asakile kumutambula vana venyi mwomwo yamukuli amukongwele .

(src)="41"> Той любещо дал възможност на пророк Елисей да увеличи нейния запас от зехтин , така че тя не само успяла да върне дълга си , но и имала достатъчно зехтин за семейството си .
(trg)="43"> Kalunga alingishile kapolofweto Elisha avulise maji ayou tuliwe mangana alanjise nakufweta uze mukuli nakusala nawa namaji amavulu akulikafwa nawo natanga yenyi .

(src)="42"> Така вдовицата запазила синовете си , а също и достойнството си .
(trg)="44"> Ngocho ou pwevo alyanjile sonyi nakukinga vana venyi . — Kulovoka 22 : 22 , 23 , Vamyangana 2 , 4 : 1 - 7 .

(src)="43"> Пророците многократно осъждали експлоатацията или насилието над жените .
(trg)="45"> Kakavulu vapolofweto vahuhumwinenga vatu vaze vayanjishilenga mapwevo .

(src)="44"> Пророк Йеремия казал на израилтяните от името на Йехова : „ Извършвайте правосъдие и правда , и отървавайте обрания от ръката на насилника ; не онеправдавайте , нито насилвайте чужденеца , сирачето и вдовицата , и невинна кръв не проливайте на това място . “
(trg)="46"> Yehova atumine kapolofweto Yelemiya alwezele vaIsalele ngwenyi : “ Lingenunga mwachiyulo mwakwoloka , muvapulululengava vanapupu mumavoko avaka - kuvalyapula .
(trg)="47"> Vaka - kuzuzumana navava vazeneka masevo navatuliwe jamapwevo kanda muvapihisako chipwe kuvalyana .

(src)="45"> Преди това богатите и влиятелните израилтяни били порицани , загдето изгонили някои жени от домовете им и се отнасяли зле към децата им .
(trg)="48"> Kaha manyinga ayou azeneka chuma chakumuhanyina mulonga kanda muwamwanga hano homako . ”
(trg)="49"> NavaIsalele vaze vapwilenga naluheto vavahuhumwine vaseza vilinga vyavo vyavipi vyakuhanga mapwevo mujizuvo javo nakuyanjisa vana vavo .

(src)="46"> Богът на справедливостта вижда и смята за зло страданията , причинявани на жените и на техните деца .
(trg)="50"> Ngachize , Kalunga wachiyulo eji kumona nakuhunga vaze veji kuyanjisanga mapwevo navana vavo .

(src)="47"> „ Добродетелната жена “
(trg)="51"> “ Pwevo Wakushishika ”

(src)="48"> Правилният начин , по който трябва да гледаме на една добродетелна съпруга , е посочен от древния писател на книгата Притчи .
(trg)="52"> “ Pwevo wakushishika ” vamulumbununa kanawa kuli mutu wakushikulu uze asonekele mukanda waVishimo .

(src)="49"> Тъй като това хубаво описание е включено в Словото на Йехова , можем да бъдем сигурни , че той одобрява подобна роля и положение на съпругата .
(trg)="53"> Hakuwana nge milimo navilinga vyenyi vyamwaza vavisoneka muMazu aYehova , ngocho tunahase kufwelela ngwetu Kalunga amona mapwevo kupwa vavalemu .

(src)="50"> Вместо да е потискана или смятана за по – низша , такава жена е ценена , уважавана и смятана за достойна за доверие .
(trg)="54"> Pwevo kana kavamumona ulumbi chipwe kumumona nge wamokomokoko , oloze apwa wamulemu , kaha twatela kumuvumbika nakumufwelela .

(src)="51"> „ Добродетелната жена “ от Притчи , 31 глава , е енергична и трудолюбива .
(trg)="55"> “ Pwevo wakushishika ” vavuluka hali Vishimo kapetulu 31 apwa nyamalikita .

(src)="52"> Тя работи усърдно „ това , що ѝ е угодно “ , и се занимава с търговия и дори със сделки с недвижими имоти .
(trg)="56"> Eji kuzatanga nangolo ‘ nakwivwila chipepa kuzata chamavoko enyi , ’ kaha nawa eji kusekasananga nakuneha vikumba vyavivulu .

(src)="53"> Тази съпруга разглежда нива и я купува .
(trg)="57"> Nge namono wande wamwaza , kaha eji kuulandanga .

(src)="54"> Тъче платно и го продава .
(trg)="58"> Eji kutongatonga vikovelo nakuvilandulula .