# bg/102008000.xml.gz
# loz/102008000.xml.gz


(src)="1"> Съдържание
(trg)="1"> Ze Mwahali

(src)="2"> Януари 2008 г .
(trg)="2"> April - June 2008

(src)="3"> Какъв е възгледът на Библията относно насилието над жените ?
(trg)="3"> Bibele I Bulelañi fa Taba ya ku Nyandiswa Kwa Basali ?

(src)="4"> Навсякъде по света жените стават жертва на насилие и дискриминация .
(trg)="4"> 3 - 7
(trg)="5"> Kai ni kai , basali ba nyandiswa ni ku ketululwa .

(src)="5"> Някои религии дори оправдават несправедливото отношение към жените .
(trg)="6"> Likeleke ze ñwi mane li lumela kuli basali ba swanela ku nyandiswa .

(src)="6"> Какъв е обаче Божият възглед за всичко това ?
(trg)="7"> Kono Mulimu u nga cwañi taba yeo ?

(src)="7"> 3 Насилието над жените е световен проблем
(trg)="8"> 3 Basali Ba Nyandiswa — Lifasi Lote

(src)="8"> 4 Какъв е възгледът на Бога и на Христос относно жените ?
(trg)="9"> 4 Mulimu ni Kreste Ba Nga Cwañi Basali ?

(src)="9"> 11 Как едно рибарско селце се превърнало в значим град
(trg)="10"> 11 Ku Ata kwa Bukebenga
(trg)="11"> 12 Kana Bukebenga Bwa Kona ku Feliswa ?
(trg)="12"> 16 Hona Cwale - Cwale Fa Bukebenga ‘ Ha Bu Sa Na Ku Ba Teñi ’

(src)="10"> 15 Габон — убежище за диви животни
(trg)="13"> 18 Ka Ku Ya Ka Bibele Ki Ifi Taluso Ya Kuli Munna Ki Toho ya Musali ?

(src)="11"> 22 Един необикновен мост
(trg)="14"> 20 Muzamaisi wa Masole U Ba ‘ Lisole la Kreste ’

(src)="12"> 24 Дали това е било замислено ?
(trg)="15"> 24 Mu Kona Ku Alaba Cwañi ?

(src)="14"> 25 Уникално море , което е мъртво
(trg)="16"> 25 Kana Ku Na ni Bulapeli bwa Niti Bu Li Buñwi Fela ?

(src)="15"> 28 Гледната точка на Библията
(trg)="17"> 27 Ki Mañi Ya Swanela Ku Lu Taluseza Bulapeli bwa Niti ?

(src)="18"> 31 Как ще отговориш ?
(trg)="18"> 29 Mo Mu Kona ku Fumanela Bulapeli bwa Niti ?

(src)="19"> 32 Предпочитана пред всички играчки
(trg)="19"> 32 Buka Ye Latiwa Hahulu ku Fita Libapaliso

(src)="20"> Там , където кукли изнасят оперни представления 8
(trg)="20"> Ni Kona ku Tiya Cwañi Haiba Ni Kula ?
(trg)="21"> 8

(src)="26"> Колко време трябва да отделя за тях ?
(trg)="22"> Mu ipalele za mikulwani ba bane ba ba tiyela matuku a sa foli ni buanga .

# bg/102008001.xml.gz
# loz/102008001.xml.gz


(src)="1"> Насилието над жените е световен проблем
(trg)="1"> Basali Ba Nyandiswa — Lifasi Lote
(trg)="2"> NOVEMBER 25 ki lizazi le ne li tomilwe la ku ambola za ku nyandiswa kwa basali mwa lifasi kaufela .

(src)="2"> ПРЕЗ 1999 г .
(trg)="3"> Lizazi leo ne li tomilwe ki Kopano ya ba Macaba ka 1999 kuli li hupuzange nyangela za manyando e ba talimana ni ona basali .

(src)="3"> Общото събрание на ООН обяви датата 25 ноември за Международен ден за борба с насилието над жените .
(trg)="4"> Ki kabakalañi muhato wo ha ne u ngilwe ?
(trg)="5"> Mwa lizo ze ñata , basali ba ngiwa kuli haki batu ba butokwa hahulu .
(trg)="6"> Mubonelo wo u atile hahulu .

(src)="4"> Целта беше да се повиши общественото внимание към нарушаването на правата на жените .
(trg)="7"> Basali kai ni kai ba nyandiswa ka linzila ze shutana - shutana , nihaiba mwa linaha ze twi ki ze zwezipili .

(src)="6"> В много страни на жените се гледа като на по – низши , или по – маловажни личности .
(trg)="8"> Kofi Annan , ya na banga Muñoli yo Mutuna wa Kopano ya ba Macaba , n’a bulezi kuli : “ Lifasi ko li ya ko li kuwa , basali ba nyandiswa .

(src)="7"> Предразсъдъците спрямо тях имат дълбоки корени .
(trg)="9"> Mi ba nyandiswa ku si na taba ni mubala wa litalo la bona , simuluho ya bona , kamba miinelo ye miñwi cwalo . ”

(src)="8"> Насилието над жените във всичките му форми е постоянен проблем дори и в т.нар . развити страни .
(trg)="10"> Radhika Coomaraswamy , ya na li mubihi wa Kopano ya ba Macaba fa taba ya ku nyandiswa kwa basali , u bulela kuli basali ba bañata ba nga kuli ku nyandiswa kwa basali ki “ taba ye sa swanelwi ku ambolwa mi ki muinelo fela o swabisa o ka banga teñi nako kaufela . ”

(src)="9"> Според бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан „ насилието над жените има глобални мащаби и съществува във всички общности и социални групи .
(trg)="11"> Lipiho ze futuka kwa kopano ye ñwi ya kwa Holland li bonisa kuli basali ba bañata ba kwa naha ye ñwi ya South America ba nyandisezwa mwa malapa a bona beñi .

(src)="10"> То засяга жените независимо от тяхната раса , етническа принадлежност , социален произход , място на раждане или друг възможен статус “ .
(trg)="12"> Hape kopano ye ñwi ya kwa Yurope i biha kuli basali ba bañata ba kwa Yurope ba nyandiswa mwa malapa a bona .

(src)="13"> А по данни на Съвета на Европа 1 на всеки 4 жени в Европа също страда или е страдала от домашно насилие .
(trg)="13"> Likolo le liñwi la kwa Britain ne li bihile kuli cwanoñu fa mwa England ni Wales , ka avareji ne ku bulaiwa basali ba babeli mwa sunda ni sunda , mi ne ba bulaiwa ki banna ba bona ba ba ba nyezi kamba ba ne ba ba nyalanga .

(src)="15"> В списанието „ Индия Тудей Интернешънъл “ се казва , че „ в цяла Индия страхът постоянно съпътства жените , а изнасилването ги дебне зад всеки ъгъл , на всяка улица , на всяко обществено място и по всяко време “ .
(trg)="14"> Magazini ye bizwa India Today International ne i bihile kuli “ mwa India , basali ba ikalezwi nako kaufela mi ba kona ku swalwa likalala ka nako ifi kamba ifi ibe kuli ki mwa mikwakwa kamba mwa libaka za nyangela . ”

(src)="16"> Организацията за защита на човешките права Амнести Интернешънъл описва насилието над жени и момичета като „ най – широко разпространеното нарушаване на човешките права “ днес .
(trg)="15"> Kopano ya Amnesty International ne i bulezi kuli ku nyandiswa kwa basali ni basizana se li “ bona butata bo butuna hahulu bo bu yambile lifasi ” kacenu .

(src)="17"> Дали статистиките , споменати по – горе , отразяват Божия възглед за жените ?
(trg)="16"> Kana Mulimu wa tabela kuli basali ba nyandiswe sina mo li boniseza lipiho ze lu nyakisisize ?

(src)="18"> Този въпрос ще бъде разгледан в следващата статия .
(trg)="17"> Puzo yeo i ka nyakisiswa mwa taba ye tatama .

# bg/102008002.xml.gz
# loz/102008002.xml.gz


(src)="1"> Какъв е възгледът на Бога и на Христос относно жените ?
(trg)="1"> Mulimu ni Kreste Ba Nga Cwañi Basali ?

(src)="2"> КАК можем да придобием ясна представа за възгледа на Йехова Бог относно жените ?
(trg)="2"> LU KONA ku ziba cwañi hande Jehova Mulimu mwa ngela basali ?

(src)="3"> Един от начините е като изследваме нагласата и поведението на Исус Христос , който е „ образът на невидимия Бог “ и отразява съвършено Божия възглед за нещата .
(trg)="3"> Nzila ye ñwi ki ka ku nyakisisa mwa na ezelize Jesu Kreste , yena “ siswaniso sa Mulimu Ya sa bonwi ” ya na likanyisize Mulimu ka ku petahala mwa linto kaufela .

(src)="5"> Да разгледаме например случая , когато Исус разговарял с една жена край кладенеца .
(trg)="4"> Jesu mwa na sebelisanezi ni basali ba fa lifasi - mubu ku bonisa kuli Jehova ni Jesu ba kuteka basali ni kuli ha ba tabeli ni hanyinyani ku bona mo ba nyandisezwa basali mwa linaha ze ñata kacenu .

(src)="6"> В Евангелието според Йоан се казва : „ Една самарянка дойде да си налее вода .
(trg)="5"> Ka mutala , muta o muñwi Jesu na bulezi ni musali fa lisima .

(src)="7"> Исус ѝ каза : ‘ Дай ми да пия . ’ “
(trg)="6"> Taba ye ñozwi mwa buka ya Joani i bulela kuli : “ Musali wa Musamaria a taha ku t’o ka mezi ; Jesu a li ku yena : Ni fe kwa mezi , ni nwe . ”

(src)="8"> Той не се притеснявал да говори със самарянката на публично място , макар че повечето юдеи избягвали да общуват със самаряните .
(trg)="7"> Jesu na ambozi ni musali wa Musamaria fapil’a batu ba bañata , nihaike kuli Majuda ba bañata ne ba si na kopano ni Masamaria .

(src)="9"> Според „ Международна стандартна библейска енциклопедия “ за юдеите „ било особено скандално да се разговаря с жена на публично място “ .
(trg)="8"> Ka ku ya ka hatiso ye bizwa The International Standard Bible Encyclopedia , Majuda ne ba nga kuli “ ku ambola ni musali fapil’a batu ki kashwau ka katuna . ”

(src)="10"> Исус обаче се отнасял към жените с уважение и разбиране и не бил предубеден спрямо расата или пола на хората .
(trg)="9"> Kono Jesu yena na bonisize likute ni sishemo kwa basali mi na si ka ketulula batu ka libaka la kuli ne li basali kamba ka libaka la kuli ne li ba mushobo u sili .

(src)="11"> Напротив , именно на тази самарянка Исус за първи път казал ясно , че е Месията .
(trg)="10"> Mane ne li ku musali wa Musamaria kwa n’a patuluzi Jesu lwa pili kuli ki yena Mesiya . — Joani 4 : 7 - 9 , 25 , 26 .

(src)="12"> При друг случай към Исус се приближила жена , която в продължение на дванайсет години страдала от кръвотечение , което я изтощавало и я карало да се чувства зле пред хората .
(trg)="11"> Muta o muñwi hape Jesu na atumezwi ki musali ya na kulile butuku bo bu maswe ili bo bu swabisa bwa mweya ka lilimo ze 12 .

(src)="13"> Когато докоснала Исус , жената веднага била излекувана .
(trg)="12"> Musali yo ha na sweli Jesu , a fola kapili - pili .

(src)="14"> ‘ Исус се обърнал и като я забелязал , казал : „ Дъще , не се бой , твоята вяра те излекува . “ ’
(trg)="13"> “ Jesu a itemuna , a mu talima , a li ku yena : Tiisa pilu mwan’a ka , tumelo ya hao i ku pilisize . ”

(src)="15"> Моисеевият закон забранявал жена , която страда от кръвотечение , да бъде сред хората , камо ли да ги докосва .
(trg)="14"> Ka ku ya ka Mulao wa Mushe , musali ya kula butuku bo bu cwalo na sa swaneli ku ba mwahal’a batu , mi mane na sa swaneli nihaiba ku swala ba bañwi .

(src)="16"> Исус обаче не я упрекнал .
(trg)="15"> Kono Jesu na si ka mu hanyaukela .

(src)="17"> Вместо това той състрадателно я утешил и се обърнал към нея с думата „ дъще “ .
(trg)="16"> Jesu na mu omba - ombile fela mi na mu bizize kuli “ mwan’a ka . ”

(src)="18"> Само какво облекчение трябва да е изпитала тя , като чула тази дума !
(trg)="17"> Ku si na kakanyo , ku mu biza cwalo ne ku mu wisize pilu !
(trg)="18"> Mi ku si na kakanyo , Jesu na tabile hahulu ku mu folisa kwa butuku bwa hae !

(src)="19"> И колко щастлив навярно бил Исус заради това , че я излекувал !
(trg)="19"> Jesu ha sa zuhile kwa bafu , pili na iponahalize ku Maria Magdalena ni ku yo muñwi wa balutiwa ba hae ya bizwa mwa Bibele kuli “ Maria yo muñwi . ”

(src)="20"> След възкресението си Исус се появил първо пред Мария Магдалина и една друга своя последователка , която Библията нарича „ другата Мария “ .
(trg)="20"> Kambe Jesu na lata , na ka iponahaza pili ku Pitrosi kamba ku Joani kamba ku mulutiwa wa hae yo muñwi fela wa munna .

(src)="21"> Той можел да се появи първо пред Петър , Йоан или пред някого от другите мъже , които били негови ученици .
(trg)="21"> Kono na kutekile basali ka ku iponahaza ku bona pili kuli ba bone kuli u zuhile kwa bafu .

(src)="22"> Вместо това Исус удостоил жените с честта първи да станат свидетели на неговото възкресение .
(trg)="22"> Lingeloi ne li laezi basali bao kuli ba yo zibisa balutiwa ba Jesu ba banna ka za makazo yeo .

(src)="23"> Един ангел им казал да съобщят на Исусовите ученици за това удивително събитие , и когато те се затичали , за да кажат новината , самият Исус се появил пред тях и им казал : „ Идете и съобщете на братята ми . “
(trg)="23"> Basali bao ha ne ba nze ba sheshela kuli ba yo fitisa lushango lo , Jesu a iponahaza ku bona mi a li : “ Mu y’o bulelela banabahesu . ”

(src)="24"> Несъмнено Исус не бил повлиян от предразсъдъците на юдеите от онова време , според които свидетелството на жените не притежавало законна сила .
(trg)="24"> Ku sina kuliñi Jesu na si na saluluti se ne ba na ni sona Majuda ba mwa miteñi ya hae ba ne ba sa koni nihaiba ku lumeleza basali ku ba lipaki mwa likuta .

(src)="25"> Оставайки чужд на всякаква предубеденост или шовинизъм относно жените , Исус показал , че ги уважава и цени .
(trg)="25"> Kacwalo , ku fita ku ketulula basali kamba ku ba nyaziseza , Jesu na bonisize likute ni buitumelo ku bona .

(src)="26"> Насилието над тях било в пълно противоречие на онова , което учел той , и можем да бъдем сигурни , че нагласата му съвършено отразявала възгледа на неговия Баща , Йехова .
(trg)="26"> Ku nyandisa basali ha ku lumelelani ni za na lutile Jesu mi lwa ziba hande - ndende kuli Jesu mwa na ngezi basali ki mona mwa ba ngela ni Jehova Ndat’ahe .

(src)="27"> Бог е загрижен за жените
(trg)="27"> Mulimu Mwa Ngela Basali

(src)="28"> „ Никъде из древната средиземноморска област или в Близкия Изток жените не са имали свободата , на която се радват в съвременното западно общество .
(trg)="28"> Hatiso ye ñwi ya Bibele i talusa cwana mo ne ba ngelwa basali mwa miteñi ya kwaikale , i li : ‘ Kwaikale basali ne ba si na tukuluho ye ba na ni yona kacenu .

(src)="29"> Общият образец бил жените да бъдат подчинени на мъжете , така както робите били подчинени на свободните хора , и младите — на възрастните . . . .
(trg)="29"> Ne ku ngiwa kuli basali ba kwatas’a banna , sina batanga ha ba li kwatas’a batu ba ba lukuluhile ni sina banana ha ba li kwatas’a ba bahulu . . . .

(src)="30"> Мъжките рожби били по – високо ценени от женските , и понякога бебетата момиченца били изоставяни , за да умрат . “
(trg)="30"> Bana ba bashimani ne ba tabelwa hahulu ku fita bana ba basizana , mi limbututu za basizana fokuñwi ne li siiwanga fela kuli li ishwele . ’

(src)="31"> Така един библейски речник описва преобладаващата нагласа към жените в древността .
(trg)="31"> Hañata basali ne ba ngiwanga fela sina batanga .

(src)="32"> Често към тях се отнасяли почти като към роби .
(trg)="32"> Bibele ne i ñozwi ka nako ye ne li tumile hahulu lizo ze cwalo .

(src)="33"> Библията била писана по времето , когато обичаите отразявали точно тази нагласа .
(trg)="33"> Nihakulicwalo , milao ya Mulimu ya mwa Bibele ne i bonisize kuli basali ne ba swanela ku kutekiwa , ili nto ye ne shutanela kwahule ni mo ne ba ngelwa basali mwa lizo ze ñata za kwaikale .

(src)="34"> Въпреки това Божият закон , който се намира в Библията , изразявал високо уважение към жените , което било в ярък контраст с традициите на много от древните народи .
(trg)="34"> Bupaki bo bu bonisa kuli Jehova u iyakatwa basali ki bwa kuli ka linako ze ñata na lamulezi balapeli ba hae ba basali kwa likozi .

(src)="35"> Загрижеността на Йехова за добруването на жените се вижда от няколкото случая , при които той действал в полза на онези жени , които му отдавали поклонение .
(trg)="35"> Habeli na lamulezi Sara musal’a Abrahama ya n’a buheha kuli a si ke a swalwa likalala .

(src)="36"> Два пъти той се намесил , за да защити красивата съпруга на Авраам , Сара , така че тя да не бъде изнасилена .
(trg)="36"> Mulimu na shemubile Lea musal’a Jakobo ya na sa latiwi hahulu ka ku “ mu fa lupepo ” mi Lea na pepile mwan’a mushimani .

(src)="37"> Бог проявил милост към Лия , по – малко обичаната съпруга на Яков , като ‘ отворил утробата ѝ ’ и тя родила син .
(trg)="37"> Bapepisi ba babeli ba Maisilaele ba ne ba saba Mulimu ha ne ba itombozi bupilo bwa bona ni ku punyusa bana ba bashimani ba Maisilaele mwa Egepita , Jehova na bonisize buitebuho ka ku “ fuyola mandu a bona . ”

(src)="39"> Той също така отговорил на пламенната молитва на Анна .
(trg)="38"> Mulimu hape na alabile tapelo ya Anna ye ne zwelela kwatas’a pilu .

(src)="40"> А когато вдовицата на един пророк трябвало да се изправи пред „ заемодавеца “ , който искал да вземе децата ѝ като роби , за да изплатят дълга ѝ , Йехова не я изоставил в този труден за нея момент .
(trg)="39"> Mi mbelwa yo muñwi ya na siilwe ki mupolofita ha na zekisizwe ki munna ya na bata ku nga bana ba hae kuli a ba eze batanga kabakala sikoloti sa hae , Jehova na si ka yumba mbelwa yo simulamu .

(src)="41"> Той любещо дал възможност на пророк Елисей да увеличи нейния запас от зехтин , така че тя не само успяла да върне дълга си , но и имала достатъчно зехтин за семейството си .
(trg)="40"> Ka lilato , Mulimu na file mupolofita Elisha m’ata a ku ñatafaza oli kuli mbelwa yo a i lekise ni ku lifa mulatu wa hae ni ku siyala ni ye ñwi ya na ka ipilisa ka yona ni bana ba hae .

(src)="42"> Така вдовицата запазила синовете си , а също и достойнството си .
(trg)="41"> Ka ku eza cwalo , bana ba hae ne ba si ka ngiwa mi na si ka utwa maswabi . — Exoda 22 : 22 , 23 ; 2 Malena 4 : 1 - 7 .

(src)="43"> Пророците многократно осъждали експлоатацията или насилието над жените .
(trg)="42"> Bapolofita ne ba kuta - kutelanga ku nyaza batu ba ne ba nyandisa ni ku lwanisa basali .

(src)="44"> Пророк Йеремия казал на израилтяните от името на Йехова : „ Извършвайте правосъдие и правда , и отървавайте обрания от ръката на насилника ; не онеправдавайте , нито насилвайте чужденеца , сирачето и вдовицата , и невинна кръв не проливайте на това място . “
(trg)="43"> Mupolofita Jeremia na bulelezi Maisilaele ka libizo la Jehova kuli : “ Mu atule ka niti ya taba , mu lamulele mubotana mwa lizoho la ya mu limba ; mu si ke mwa putelela muzwahule , ni kuzana , ni musali wa mbelwa , mu si ke mwa ba eza maswe , mu si ke mwa sulula mali a ’ si na mulatu mwa sibaka se . ”

(src)="45"> Преди това богатите и влиятелните израилтяни били порицани , загдето изгонили някои жени от домовете им и се отнасяли зле към децата им .
(trg)="44"> Mi batu ba ba fumile ni ba ba tumile mwa Isilaele ne ba nyazizwe bakeñisa ku leleka basali mwa mandu a bona ni ku nyandisa bana ba basali bao .

(src)="46"> Богът на справедливостта вижда и смята за зло страданията , причинявани на жените и на техните деца .
(trg)="45"> Mulimu ya ziba ku atula wa bonanga basali ni bana ba bona mo ba nyandisezwa mi u toile buezalibi bo bu cwalo .

(src)="47"> „ Добродетелната жена “
(trg)="46"> “ Musali ya Sepahala ”

(src)="48"> Правилният начин , по който трябва да гледаме на една добродетелна съпруга , е посочен от древния писател на книгата Притчи .
(trg)="47"> Muñoli wa kwaikale wa buka ya Liproverbia na bonisize mwa swanelwa ku ngelwa musali ya sepahala .

(src)="49"> Тъй като това хубаво описание е включено в Словото на Йехова , можем да бъдем сигурни , че той одобрява подобна роля и положение на съпругата .
(trg)="48"> Mi bakeñisa kuli manzwi a mande a na bulezi muñoli yo a ñozwi mwa Linzwi la Jehova , lu na ni buikolwiso bwa kuli Mulimu wa a tabela .

(src)="50"> Вместо да е потискана или смятана за по – низша , такава жена е ценена , уважавана и смятана за достойна за доверие .
(trg)="49"> Ku fita ku mu nyandisa kamba ku mu nga kuli ha na tuso , musali ya sepahala u swanelwa ku itebuhiwa ni ku kutekiwa ni ku sepiwa .

(src)="51"> „ Добродетелната жена “ от Притчи , 31 глава , е енергична и трудолюбива .
(trg)="50"> “ Musali ya sepahala ” ya bulezwi kwa Liproverbia 31 ki musali wa miswalo .

(src)="52"> Тя работи усърдно „ това , що ѝ е угодно “ , и се занимава с търговия и дори със сделки с недвижими имоти .
(trg)="51"> U beleka ka t’ata “ s’a lata kaufela ka mazoho a hae ” mi u eza lipisinisi mane ni ku leka mubu .
(trg)="52"> Ha bona simu , wa i leka .

(src)="53"> Тази съпруга разглежда нива и я купува .
(trg)="53"> U luka liapalo ni ku li lekisa .
(trg)="54"> U lekisa makanda kwa balekisi .

(src)="54"> Тъче платно и го продава .
(trg)="55"> U beleka ka t’ata mi u patehile .