# bg/2016002.xml.gz
# kbp/2016002.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ДА СИ ЧЕСТЕН ?
(trg)="1"> TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM ?

(src)="2"> Хитоши работел в счетоводството на една агенция за работа в Япония .
(trg)="2"> Hitoshi kaakɛ liidiye akɔnta laɖʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa Japɔŋ ɛjaɖɛ taa .

(src)="3"> Веднъж , докато преглеждали някои сметки , неговият началник му казал да впише неверни данни в отчета .
(trg)="3"> Alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛ - tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ patazaɣ akɔnta takayɩsɩ taa yɔ , ɛlɛ heyi - i se ɛlɛɣzɩ nɛ ɛla akɔnta ŋgʋ kɩtɩtʋʋzɩ yɔ .

(src)="4"> Хитоши обяснил , че съвестта му не му позволява да постъпи нечестно , заради което бил заплашен с уволнение и в крайна сметка загубил работата си .
(trg)="4"> Hitoshi lɩzɩ - ɩ pɩ - taa se ɛ - ɛhʋyɛ ɛɛhaɣ - ɩ nʋmɔʋ se ɛla mulum lakasɩ .
(trg)="5"> Peeɖe eheyi Hitoshi se ye ekizaa se ɛɛlakɩ mbʋ ɛpɔzʋʋ - ɩ kɔyɔ ɛɖɔɔnʋʋ - ɩ tʋmɩyɛ taa , nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩtɛmnaa .

(src)="5"> През следващите месеци Хитоши се отчаял , защото нямал добри изгледи за работа .
(trg)="6"> Fenasɩ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ , tʋmɩyɛ ñɩnʋʋ kaalabɩ Hitoshi kaɖɛ nɛ pitibi - i yɔɔɔ .

(src)="6"> Например , когато на едно интервю той споменал , че не участва в нищо нечестно , интервюиращият казал : „ Вие сте странен човек . “
(trg)="7"> Kɩyakʋ nakʋyʋ pɔpɔzaɣ Histoshi tɔm tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa se pʋcɔ nɛ pamʋ - ɩ lɛ , ecosi se ɛnʋ tɩsɔɔlɩ se ɛla mulum lakasɩ nasɩyɩ ɛ - tʋmɩyɛ labʋ taa .
(trg)="8"> Peeɖe weyi ɛpɔzaɣ - ɩ tɔm yɔ ekitini - i se : “ Ñɔ - tɔm wɛ piti kpem . ”

(src)="7"> Семейството и приятелите на Хитоши го насърчавали да запази решимостта си да е честен , но той започнал да изпитва съмнения .
(trg)="9"> Hitoshi hɔʋ taa mba nɛ ɛ - taabalaa peseɣtaɣ - i se ɛɖɔkɩ kpam nɛ ɛwɛɛ toovenim mbʋ , paa mbʋ yɔ ɛkɔm nɛ ɛpaɣzɩ pɩtʋʋ .

(src)="8"> Хитоши споделя : „ Чудех се дали си струва да казвам какви са убежденията ми . “
(trg)="10"> Ɛkɛdaa se : “ Nabʋyʋ taa mɔnpɔzaɣ man - tɩ se ɛzɩ pɩwɛ ɖeu se mɛwɛɛ toovenim paa ɛzɩmtaa ɛzɩ men - tisuu pɔzʋʋ yɔ ? ”

(src)="9"> Случилото се с този мъж разкрива тъжната действителност , че не всички ценят честността .
(trg)="11"> Histoshi tɔm tʋnɛ , tɩtɔzʋʋ - ɖʋ se pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa maɣzɩɣna se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛ toovenim .

(src)="10"> Всъщност за някои тя дори може да е недостатък , особено в света на бизнеса .
(trg)="12"> Halɩ nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se ye ɛyʋ ɛwɛ toovenim tadɩyɛ nʋmɔʋ taa kɔyɔ , pɩɖʋzʋʋ - ɩ .

(src)="11"> „ Заобиколена съм от хора , които постъпват нечестно — казва една работеща жена в Южна Африка , — и понякога натискът и ти да си такъв е много силен . “
(trg)="13"> Halʋ nɔɔyʋ lakɩ tʋmɩyɛ Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa .
(trg)="14"> Ɛyɔɔdaa se : “ Ɛyaa mba mɛwɛ pɛ - hɛkʋ taa yɔ , pɛfɛyɩ toovenim .
(trg)="15"> Nɛ nabʋyʋ taa lɛ , pɩtakɩɣ - m siŋŋ se mala ɛzɩ palakʋʋ yɔ . ”

(src)="12"> Един вид нечестност , който е доста разпространен днес , е лъжата .
(trg)="16"> Sɔnɔ , ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ .
(trg)="17"> Robert S .

(src)="13"> Преди няколко години проучване на Робърт Фелдман , психолог в Масачузетския университет в Амхърст , показа , че 60 % от хората лъжат поне веднъж в рамките на 10 – минутен разговор .
(trg)="18"> Feldman kɛ lɔŋsɩnɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Etaazuunii sukuli kɩtɛzʋʋ nakʋyʋ taa .
(trg)="19"> Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ , ɛñɩnaa nɛ ɛna se ɛyaa mɩnʋʋ yɔɔ lɛ , 60 yɔɔdʋʋ cɛtɩm tɔm ɛzɩ tam kʋɖʋmam mbʋ yɔ cɛcɛsɩ 10 taa alɩwaatʋ ndʋ palakɩ faawɩyɛ yɔ .

(src)="14"> Фелдман коментира : „ Този резултат беше много изненадващ .
(trg)="20"> Feldman yɔɔdaa se : “ Akɔnta ŋgʋ kɩlabɩ - ɖʋ piti kpem .

(src)="15"> Не очаквахме лъжата да е толкова срещана в ежедневието . “
(trg)="21"> Ðɩtaamaɣzɩ se cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ tɔyɩ ɛyaa wezuu caɣʋ taa mbʋ . ”

(src)="16"> Не е ли иронично , че хората обикновено не обичат да бъдат лъгани и все пак повечето от тях лъжат ?
(trg)="22"> Pɩlabɩ piti se ɛyaa sakɩyɛ tɩsɔɔlɩ se pɛcɛtɩ - wɛ , ɛlɛ pɔsɔɔlɩ lalaa cɛtʋʋ .

(src)="17"> Защо лъжата , кражбата и други форми на нечестност са толкова разпространени днес ?
(trg)="23"> Ɛbɛ yɔɔ cɛtɩm , mɩlɩm , nɛ mulum lakasɩ lɛɛsɩ tɔyɩ sɔnɔ mbʋ ?

(src)="18"> Как се отразяват на обществото като цяло ?
(trg)="24"> Ðoŋ weyi lakasɩ nzɩ sɩwɛnɩ ɛyaa tɩŋa yɔɔ ?

(src)="19"> И преди всичко как можем да се предпазим да не бъдем въвлечени в такива непочтени действия ?
(trg)="25"> Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ , ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖise mulum lakasɩ nzɩ ?

# bg/2016003.xml.gz
# kbp/2016003.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ДА СИ ЧЕСТЕН ?
(trg)="1"> TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM ?

(src)="2"> „ Винаги има трудни ситуации , с които можеш да се справиш с малко нечестност . “
(trg)="2"> “ Kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ wɛɛ lɛ , pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛcɛtɩ pazɩ nɛ pʋcɔ ɛpɩzɩ nɛ ɛcɔnɩ ti - ɖeɖe . ” — Samantha , Afrika Hadɛ Kiŋ .

(src)="4"> Съгласен ли си с това изказване ?
(trg)="3"> Ŋtisiɣ tɔm ndʋ tɩ - yɔɔ ?

(src)="5"> Като Саманта всички ние сме изпадали в трудно положение .
(trg)="4"> Ɛzɩ Samantha yɔ , pʋtɔma yɔ ɖɩtɛm katʋʋ kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ nɛ ɖɩna .

(src)="6"> Реакцията ни в ситуации , в които се изкушаваме да постъпим нечестно , показва какви са ценностите ни .
(trg)="5"> Mbʋ ɖɩlakɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩɣ - ɖʋ se ɖɩtaawɛɛ toovenim yɔ , pɩwɩlɩɣ mbʋ pɩ - tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ɖɛ - ɛzɩdaa yɔ .

(src)="7"> Например , ако за нас е най – важно да запазим репутацията си , навярно ще смятаме нечестността просто за още едно средство да постигнем това .
(trg)="6"> Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩtɔɔ fɛyɛ , ɛlɛ ye pɩ - tɔm ɛkɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖɛ - ɛzɩdaa kɔyɔ , ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se cɛtɩm wɛ ɖeu .

(src)="8"> Когато обаче истината излезе наяве , често последствията не са никак приятни .
(trg)="7"> Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa lalaa kɔŋ nɛ peɖiɣzina se ɖɩcɛtaa yɔ , pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ - ɖʋ kaɖɛ .

(src)="9"> Обърни внимание на следното .
(trg)="8"> Iyele nɛ ɖɩna kɩɖaŋ nɩɩyɩ .

(src)="10"> Отношенията се градят на взаимно доверие .
(trg)="9"> Pʋcɔ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɛyaa naalɛ hɛkʋ taa lɛ , pɩpɔzʋʋ se pataa ɖama liu .

(src)="11"> Когато двама души си вярват , те изпитват сигурност .
(trg)="10"> Ye pataɣ ɖama liu yɔ , sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ - wɛ nɛ ɖama .

(src)="12"> Но това не се постига за един ден .
(trg)="11"> Ɛlɛ pɩtɩkɛ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ yem pakʋyʋʋ nɛ papaɣzɩ ɖama liu taʋ .

(src)="13"> Те прекарват време заедно , като общуват открито и постъпват неегоистично .
(trg)="12"> Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa cakɩ ɖama cɔlɔ , pɛkɛdɩɣ nɛ pamaɣzɩɣ ɖama kɩcɛyɩm yɔɔ yɔ , piyeki nɛ papaɣzɩ ɖama liu taʋ .

(src)="14"> Доверието обаче може да бъде загубено само с една нечестна постъпка .
(trg)="13"> Ɛlɛ cɛtɩm pazɩ yem pɩzɩɣ piyele nɛ ɛyaa ɩɩtasɩɣ ɖama liu taʋ .

(src)="15"> И когато това стане , е много трудно да бъде върнато .
(trg)="14"> Nɛ ye pɩlabɩ mbʋ yɔ , pɩwɛ kaɖɛ se patasɩ paɣzʋʋ ɖama liu taʋ .

(src)="16"> Подвеждал ли те е човек , когото си смятал за добър приятел ?
(trg)="15"> Wiɖiyi ña - taabalʋ nɔɔyʋ tɛmɩ - ŋ cɛtʋʋ na ?

(src)="17"> Как се почувства ?
(trg)="16"> Ye ɛɛɛ , ɛzɩma pɩlabɩ - ŋ ?

(src)="18"> Вероятно наранен , дори предаден .
(trg)="17"> Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩwɩzɩ - ŋ , nɛ halɩ ŋmaɣzɩ se ɛlɩ ña - wayɩ .

(src)="19"> Това е разбираемо .
(trg)="18"> Ye ŋwɛnɩ lɩmaɣza ana yɔ , ŋwɛnɩ toovenim .

(src)="20"> Несъмнено нечестността може да срине из основи ценни приятелства .
(trg)="19"> Pɩnaɣ kaɣlaa se cɛtɩm pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ .

(src)="21"> Изследване на Робърт Инес , професор по икономика в Калифорнийския университет , сочи , че „ нечестността е заразна “ .
(trg)="20"> Robert Innes kɛ wɩlɩyʋ Kalifɔrnii sukuli kɩtɛzʋʋ taa Etaazuunii ɛjaɖɛ taa .

(src)="23"> Как да се предпазиш ?
(src)="24"> С помощта на Библията .
(trg)="21"> Ɛñɩnaa nɛ ɛna se ye ɛyʋ ɛfɛyɩ toovenim kɔyɔ , ɛyaa lalaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ - ɩ .

(src)="25"> Разгледай няколко библейски принципа .
(trg)="22"> Cɛtɩm wɛ ɛzɩ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩɖɛɣ ɛyaa yɔ .

(src)="29"> „ След като отхвърлихте лъжата , говорете истината , всеки с ближния си . “
(trg)="23"> Ye ŋcakɩ ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ cɛtʋʋ yɔ ɛ - cɔlɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ , ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɛzɩ - ŋ ɛ - wɛtʋ .

(src)="36"> ОПРЕДЕЛЕНИЕ : Да вземеш чужда вещ без позволение .
(trg)="24"> Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ŋ nɛ ŋwɛɛ toovenim ?

(src)="38"> „ Не се заблуждавайте ! . . .
(trg)="25"> Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ - ŋ .

(src)="39"> Крадци , алчни хора , пияници , хулители , изнудвачи , няма да наследят Божието царство . “
(trg)="26"> Ðitendi - ŋ , yele nɛ ɖɩtazɩ Bibl paɣtʋ kila naayɛ taa .

# bg/2016004.xml.gz
# kbp/2016004.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ДА СИ ЧЕСТЕН ?
(trg)="1"> TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM ?

(src)="2"> „ Уверени сме , че имаме чиста съвест , понеже искаме да постъпваме честно във всичко . “
(trg)="2"> “ Ðɩmaɣzɩɣ se ɖɩwɛnɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ , ɖɩtɛm ɖa - taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ - taa . ” — Ebree 13 : 18 .

(src)="3"> Оригиналната гръцка дума в Библията , която понякога се превежда като „ честност “ , буквално означава „ нещо добро по своята същност “ .
(trg)="3"> Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ - ɖɩ cɩnɛ se “ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ ” yɔ , ɖɩ - tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se toovenim wɛʋ yaa mbʋ pɩkɛ kɩbam yɔ .

(src)="5"> Християните гледат сериозно на вдъхновените думи на Павел : „ Искаме да постъпваме честно във всичко . “
(trg)="4"> Krɩstʋ mba ñakɩ pana se pakpaɣ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ : “ Ðɩtɛm ɖa - taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ - taa . ”

(src)="6"> Какво включва това ?
(trg)="5"> Tɔm ndʋ , tɩ - tɔbʋʋ lɛ suwe ?

(src)="7"> Повечето хора се оглеждат в огледалото всяка сутрин , преди да излязат .
(trg)="6"> Paa tanaŋ ŋgʋ kɩ - tɛɛ lɛ , ɛyaa sakɩyɛ cɔŋnɩ pa - tɩ ñɩnʋʋ taa pʋcɔ nɛ palɩɣ ɛyaa taa .

(src)="8"> Защо ?
(trg)="7"> Ɛbɛ yɔɔ ?

(src)="9"> Защото искат да изглеждат възможно най – добре .
(trg)="8"> Mbʋ pʋyɔɔ yɔ , pɔsɔɔlaa se pɔñɔɔzɩ pa - tɩ nɛ peɖe .

(src)="10"> Но има нещо по – важно от хубавата прическа и модерните дрехи .
(trg)="9"> Ɛlɛ nabʋyʋ tɔm ñɛcɛyaa kpem nɛ pɩkɩlɩ ɖa - tɩ ñɔɔzʋʋ .

(src)="11"> Нашата личност , или какви сме отвътре , може или да ни разхубави , или да ни загрози външно .
(trg)="10"> Toovenim taa lɛ , ɛyʋ weyi ɖɩkɛnɩ pɩ - taa kiŋ yɔ , eyeki se ɖiɖe yaa ɖitaaɖe ɛyaa ɛzɩdaa .

(src)="12"> Божието Слово откровено признава , че сме склонни да вършим каквото е лошо .
(trg)="11"> Bibl wɩlɩɣ kpayɩ se ɖa - laŋɩyɛ tuzuuni - ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ .

(src)="13"> В Битие 8 : 21 се казва : „ Сърцето на човека клони към зло още от младостта му . “
(trg)="12"> Kiɖe Tɛɛ Tɔm 8 : 21 yɔɔdʋʋ se : “ Ɛyʋ laŋɩyɛ taa lɩmaɣza tɩkɛdɩ ɖooo e - pitu taa . ”

(src)="14"> Ето защо , за да сме честни , трябва да се борим срещу вродените си грешни склонности .
(trg)="13"> Ye mbʋ , pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim lɛ , pʋpɔzʋʋ se ɖɩlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩwɛ ɖa - taa yɔ .

(src)="15"> Апостол Павел ярко описва собствената си борба срещу греха : „ Наистина намирам радост в Божия закон според човека , който съм отвътре , но в тялото си виждам друг закон , който воюва срещу закона на ума ми и ме отвежда в плен на закона на греха в тялото ми . “
(trg)="14"> Apostoloo Pɔɔlɩ kɛdɩ ɛzɩma ɛlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm yɔ nɛ ɛtɔ se : “ Mɛ - ɛyʋtʋ taa kiŋ lɛ , mɔnsɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ .
(trg)="15"> Ɛlɛ manɩɣ paɣtʋ lɛɛtʋ taŋ men - pilinzi taa nɛ tiyou man - taa lɔŋ paɣtʋ , nɛ tɩhɔkʋʋ - m nɛ kɩwɛɛkɩm paɣtʋ ndʋ tɩwɛ men - pilinzi taa yɔ . ” ​ — Roma 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Например сърцето ни може да ни подтиква да постъпим нечестно и ние силно да се изкушаваме да го направим , но не е нужно да ставаме роби на сърцето си .
(trg)="16"> Ye ɖa - laŋɩyɛ etuzuu - ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yaa ɖɩtaawɛɛ toovenim kɔyɔ , pɩwɛɛ se ɖɩlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ .

(src)="17"> Имаме право на избор .
(trg)="17"> Ða pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩlakɩ yɔ .

(src)="18"> Ако решим да отхвърлим лошите мисли , можем да останем честни въпреки безчестието около нас .
(trg)="18"> Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩlɔʋ lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim , paa mba pɔcɔ - ɖʋ nɛ pata yɔ pɛfɛyɩ toovenim kɔyɔ .

(src)="19"> За да сме честни , трябва да имаме здрав морал .
(trg)="19"> Pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim lɛ , pʋpɔzʋʋ se ɖɩɖɔ paɣtʋ kila wena asɩɣnɩ - ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ , a - yɔɔ .

(src)="20"> Но за съжаление много хора прекарват повече време в мислене какво ще облекат , отколкото какви са ценностите им .
(trg)="20"> Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa sakɩyɛ kpakɩɣ pa - alɩwaatʋ nɛ pamaɣzɩɣ po - wondu suu yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma pacaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ .

(src)="21"> В резултат на това , ако малко нечестност ще им е удобна , те си я позволяват и я оправдават .
(trg)="21"> Piyeki nɛ pamaɣzɩɣ se hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ , papɩzɩɣ nɛ pɛcɛtɩ pazɩ .

(src)="22"> В книгата „ ( Честната ) истина за нечестността “ се казва : „ Като цяло мамим дотолкова , доколкото след това можем да продължим да се смятаме за честни хора . “
(trg)="22"> Takayaɣ nakɛyɛ ( La vérité ( honnête ) sur la malhonnêteté ) yɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa cɛtɩɣ yɔ , pañakɩ pana se ɛyaa ɩtaakɩlɩ naʋ se pɛkɛ cɛtɩyaa .

(src)="23"> Има ли обаче надежден стандарт , според който да определим колко нечестност е допустима , ако изобщо е допустима ?
(trg)="23"> Ɛlɛ , nabʋyʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩna se cɛtɩm nabʋyʋ fɛyɩ se pɩwɛ ɖeu na ?

(src)="24"> За щастие има .
(trg)="24"> Ɛɛɛ , nabʋyʋ wɛɛ se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ - ɖʋ .

(src)="25"> Милиони хора по света са разбрали , че той се намира в Библията .
(trg)="25"> Bibl sɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ - taa .

(src)="26"> Тя съдържа морални ценности , които нямат равни на себе си .
(trg)="26"> Paɣtʋ kila wena awɛ Bibl taa yɔ , awɛnɩ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa .

(src)="27"> Осигурява надеждно ръководство за семейния живот , работата , морала и духовността .
(trg)="27"> ( Keɣa 18 : 8 ) Bibl sɩɣnɩ - ɖʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa ɛzɩ hɔʋ taa , tʋmɩyɛ labʋ taa , wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa .

(src)="28"> Библията е издържала проверката на времето и нейните закони и принципи се отнасят за всички нации , раси , племена и народи .
(trg)="28"> Paa ɛzɩmtaa lɛ , paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila wena awɛ kɩ - taa yɔ , awazɩɣ ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa .

(src)="29"> Като изследваме Библията , размишляваме върху нея и прилагаме съветите ѝ , се учим да сме честни и почтени в сърцето си .
(trg)="29"> Ye ɖɩkalɩɣ Bibl , ɖɩmaɣzɩɣ kɩ - taa tɔm yɔɔ nɛ ɖɩkpakɩɣ kɩ - lɔŋ tasʋʋ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ , pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖa - laŋɩyɛ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim .

(src)="30"> И все пак , за да спечелим битката с нечестността , е необходимо повече от точно познание върху Библията .
(trg)="30"> Ɛlɛ , Bibl sɩmtʋ ɖeke ɛɛpɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim .

(src)="31"> В крайна сметка живеем в покварен свят , който ни оказва натиск да приемем западналите му стандарти .
(trg)="31"> Ðɩwɛ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩ - taa yɔ , ɖɩñɩkɩɣ ɖɔ - yɔɔ se ɖɩkpaɣ ɖi - mulum lakasɩ .

(src)="32"> Затова трябва да се молим на Бога за помощ и подкрепа .
(trg)="32"> Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛsɩnɩ - ɖʋ .

(src)="33"> Така ще имаме смелост да се застъпваме за онова , което е правилно , и да сме честни във всичко .
(trg)="33"> ( Filiipu 4 : 6 , 7 , 13 ) Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ , pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ ɖɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ , nɛ ɖɩwɛɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ - taa .

(src)="34"> Хитоши , цитиран в първата статия , спечелил от репутацията си на честен работник .
(trg)="34"> Hitoshi weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ - tɔm kajalaɣ ñʋʋ taa yɔ , ɛkɔm nɛ ehiɣ wazasɩ sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ toovenim ɛ - tʋmɩyɛ labʋ taa .

(src)="35"> Сегашният му работодател цени честността му .
(trg)="35"> Lɛɛlɛɛyɔ ehiɣ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ nɛ ɛ - tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ taa lakɩ - ɩ nɛ leleŋ ɛzɩma ɛwɛ toovenim yɔ , pɩ - yɔɔ .

(src)="36"> „ Благодарен съм — казва Хитоши , — че можах да намеря работа , с която съвестта ми остава чиста . “
(trg)="37"> Ɛyaa lalaa ɖɔɖɔ kpaɣ Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩtɔŋ se “ ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ - taa ” yɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩwazɩ - wɛ siŋŋ .
(trg)="38"> Iyele nɛ ɖɩna pa - kɩɖaŋ .

(src)="37"> Други също имат подобен опит .
(trg)="39"> “ Maawɛnɩ pɩnzɩ 13 lɛ , meyele sukuli nɛ ma nɛ mɩlaa ɖɩɖʋ ɛgbɛyɛ .

(src)="38"> Да разгледаме примери на хора , които са извлекли полза , като са приложили библейския принцип „ да постъпваме честно във всичко “ .
(trg)="40"> Piyeba nɛ ñɩm mbʋ maawɛna yɔ , cɛtɩm nʋmɔŋ yɔɔ mantɩŋnaa nɛ mehiɣ pɩ - taa sakɩyɛ .
(trg)="41"> Pʋwayɩ lɛ , mawalɩ abalʋ nɔɔyʋ , nɛ ɖa nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ .

(src)="39"> „ Напуснах училище на 13 години , за да работя с крадци , и 95 % от доходите си придобивах по нечестен път .
(trg)="42"> Ðɩkpɛlɩkaa se Yehowa * Ɛsɔ paɖɩɣ cɛtɩm lakasɩ .
(trg)="43"> Peeɖe ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩlɛɣzɩɣ ɖe - wezuu caɣʋ .

(src)="40"> По – късно се омъжих и със съпруга ми започнахме да изучаваме Библията със Свидетелите на Йехова .
(trg)="44"> Pɩnaɣ 1990 taa , ɖɩkpaɣ ɖa - tɩ nɛ ɖɩha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ - ɖʋ lɩm nɛ ɖɩpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa . ” — Aduwa 6 : 16 - 19 .

(src)="41"> Разбрахме , че Йехова * Бог мрази нечестните действия , затова решихме да направим промени .
(trg)="45"> “ Ðooo lɛ , wondu ndʋ tɩɩwɛ man - ɖɩɣa taa yɔ , mamɩlɩ tɩ - taa sakɩyɛ kɩmɩlʋ .

(src)="42"> През 1990 г . отдадохме живота си на Йехова и се покръстихме като Свидетели на Йехова .
(trg)="46"> Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ , tɩtɩtasɩ wɛʋ .
(trg)="47"> Piyeba nɛ mɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kele kele ñɩnɖɛ .