# bg/102018012.xml.gz
# guc/102018012.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Това издание не е предназначено за продажба .
(trg)="2"> Karaloʼutakat tüü , süpüshi tü ekirajünakalü aka wayuu sainküin Mma , aainjünüsü süka tü nasülajakat na wayuukana süka naaʼin .

(src)="3"> Неговото разпространяване е част от световна библейска образователна дейност , поддържана от доброволни дарения .
(trg)="3"> Nnojotsü oikünajatüin .
(trg)="4"> Püsülajeere süpüshi pünneetse , puluwataa shia suluʼu www.jw.org .

(src)="4"> Може да направите дарение , като посетите www.jw.org .
(trg)="5"> Tü ashajünakat suluʼujee tü Wiwüliakat suluʼujeejatü Tü Nüchikimaajatkat Jesucristo otta Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ( con referencias ) , ( TNM ) .

(src)="5"> Ако не е посочено друго , библейските цитати са взети от „ Превод на новия свят на Свещеното писание “ .
(trg)="6"> Suluʼujeejatüle shia wanee Wiwülia naatajatü , ashajüneerü sünülia tü Wiwüliakat saʼatoʼu .

# bg/102018013.xml.gz
# guc/102018013.xml.gz


(src)="1"> Съдържание
(trg)="1"> Pütchi suluʼuka

(src)="2"> 3 Как да го откриеш
(trg)="2"> 3 ¿ Kasa waaʼinrajatka süpüla woʼunuin suluʼu tia wopukot ?

(src)="3"> 4 Задоволство и щедрост
(trg)="3"> 4 Talatüinjatü waaʼin sümaa tü eekat wamaʼana jee asülajüliinjana waya

(src)="4"> 6 Здраве и издръжливост
(trg)="4"> 6 Nnojolin ayuulin waya otta resiliencia

(src)="5"> 8 Любов
(trg)="5"> 8 Alinjatü wapüla wayuu

(src)="6"> 10 Прошка
(trg)="6"> 10 Motuinjatü waaʼin saainjala wayuu wamüin

(src)="7"> 12 Смисъл в живота
(trg)="7"> 12 Watüjaainjatü aaʼu kasapülajanain nukumajaka waya Maleiwa

(src)="8"> 14 Надежда
(trg)="8"> 14 Tü kasa anasü waʼatapajakat

(src)="9"> 16 Научи повече
(trg)="9"> 16 Sooʼomüin pütchi

# bg/102018014.xml.gz
# guc/102018014.xml.gz


(src)="2"> ( Псалм 119 : 1 )
(trg)="1"> Müsü tü Wiwüliakat : « Talatüsü maʼin naaʼin na nnojoliikana kaainjalain suluʼu tü wopu kaluʼukat naya , na oonookana sümaa tü nuluwataakalü anain Jeʼwaa » ( Salmo 119 : 1 ) .

(src)="3"> Тези седем статии разглеждат някои надеждни , изпитани принципи , които са особено важни за щастието .
(trg)="2"> Sünain tü akaratshisükat ekirajaaya suluʼuka rewiisütakat tüü , aküjünüsü waneirua pütchi akaaliinjeenaka waya süpüla talatüinjatüin waaʼin .

# bg/102018015.xml.gz
# guc/102018015.xml.gz


(src)="1"> ПЪТЯТ КЪМ ЩАСТИЕТО
(trg)="1"> WOPU TALATAKA ATUMA WAAʼIN

(src)="2"> ОПРЕДЕЛЯШ ЛИ СЕ КАТО ЩАСТЛИВ ЧОВЕК ?
(trg)="2"> ¿ PIACHE WANEE WAYUU TALATAKA AAʼIN WANEEPIA ?

(src)="3"> Ако да , какво те прави щастлив — семейството , работата , религиозните ти убеждения ?
(trg)="3"> Müle shia , ¿ jamüsü talataka paaʼin ?
(trg)="4"> ¿ Shiache sutuma püpüshi , piʼyataain , shiataapa sutuma tü punoujakalü anain ?

(src)="4"> Или може би очакваш нещо , което ще ти донесе щастие , като например да завършиш образованието си , да си намериш добра работа или да си купиш нова кола .
(trg)="5"> Eesüjaʼa talateerüle paaʼin paashin kettaapa putuma tü koleejiaakat , püntapa sünain wanee aʼyatawaa eekai anain maʼin jee piyaʼlajapa wanee kemion jeketü .

(src)="5"> Мнозина изпитват известно щастие , когато постигнат определена цел или се сдобият с желана вещ .
(trg)="6"> Watta naalii wayuu talatakana aaʼin nasaʼwatüle wanee kasa naʼyataaka maʼin achiirua otta eepa namaʼana wanee kasa keeʼireeka maʼin naaʼin .

(src)="6"> Но колко дълго трае това щастие ?
(trg)="7"> ¿ Kakaliasüche talatüin naaʼin sutuma tia ?

(src)="7"> Често то е само временно , което може да бъде разочароващо .
(trg)="8"> Nnojotsü kakaliain tia talataakat otta eesü mojule neʼe naaʼin mapa .

(src)="8"> Щастието се определя като състояние на благополучие , което е сравнително постоянно .
(trg)="9"> Shiimainre talatüin naaʼin wanee wayuu , anasü naaʼin waneepia , keeʼireeshaatasü naaʼin katüinjatüin noʼu jee nnojotsü keeʼireein naaʼin sülatüin nuulia tü talataakalü aaʼin .

(src)="10"> Освен това , тъй като е трайно състояние на благополучие , щастието е описвано не като дестинация или цел , а като пътуване .
(trg)="10"> Sutuma eein süpüla kakaliain talatüin naaʼin wanee wayuu , watüjaa aaʼu nnojoluin talatüin naaʼin sutuma tü kasa eekat nümaʼana , shia talataka atuma naaʼin tü kasa naaʼinrakat .

(src)="11"> Ако някой казва „ Ще бъда щастлив , когато . . . “ , той всъщност отлага щастието .
(trg)="11"> « Talateerü taaʼin eepa tamaʼana tüü , taaʼinrapa tüü » , nümüle wanee wayuu , nükamaʼajüin tü naaʼinrajatkat süpüla talatüinjatüin naaʼin .

(src)="12"> Щастието може да бъде сравнено с доброто здраве .
(trg)="12"> Waʼwanaajireʼera tü talataakalü aaʼin sümaa nukuwaʼipa wanee wayuu eekai nnojolin ayuulin .

(src)="13"> За да се радваме на добро здраве , трябва да сме разумни по отношение на храненето , да правим упражнения и да водим уравновесен начин на живот .
(trg)="13"> Jamüshijaʼa wanee wayuu süpüla nnojoluin ayuulin nia , anainjatü niküin otta aainjainjachi ejercicio .

(src)="14"> Подобно на това можем да постигнем щастие , като се ръководим от надеждни принципи .
(trg)="14"> Akaataajaʼa süpüla talatüinjatüin naaʼin wanee wayuu , aainjainjachi kasa anasü , niʼitaainjatü tia suluʼu nukuwaʼipa .

(src)="15"> С какво се характеризира пътят към щастието ?
(trg)="15"> ¿ Kasa waaʼinrajatka süpüla woʼunuin suluʼu tü wopu süpülajatkat talatüin waaʼin ?

(src)="16"> Ето някои ключови фактори :
(trg)="16"> Mayaapejeʼe eein waneirua kasa choʼujaʼaleeka maʼin wamüin , choʼujaasüya maʼin wamüin tü wachuntajatkat anülia jooluʼu :

(src)="17"> ЗАДОВОЛСТВО И ЩЕДРОСТ
(trg)="17"> TALATÜINJATÜ WAAʼIN SÜMAA TÜ EEKAT WAMAʼANA JEE ASÜLAJÜLIINJANA WAYA

(src)="18"> ЗДРАВЕ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ
(trg)="18"> NNOJOLIN AYUULIN WAYA OTTA RESILIENCIA

(src)="19"> ЛЮБОВ
(src)="20"> ПРОШКА
(trg)="19"> ALINJATÜ WAPÜLA WAYUU

(src)="21"> СМИСЪЛ В ЖИВОТА
(trg)="20"> MOTUINJATÜ WAAʼIN SAAINJALA WAYUU WAMÜIN

(src)="22"> НАДЕЖДА
(trg)="22"> TÜ KASA ANASÜ WAʼATAPAJAKAT

(src)="23"> В една високоуважавана и мъдра книга пише : „ Щастливи са онези , които са безгрешни в своя път . “
(trg)="23"> Anuu sünüiki wanee karaloʼuta kojutuka maʼin sümüin wayuu sutuma anain maʼin sünüiki : « Talatüsü maʼin naaʼin na nnojoliikana kaainjalain suluʼu tü wopu kaluʼukat naya » ( Salmo 119 : 1 ) .

(src)="24"> Нека научим повече за този път .
(trg)="24"> Joʼu wekirajaai süchiki tia wopukot .

# bg/102018016.xml.gz
# guc/102018016.xml.gz


(src)="1"> ПЪТЯТ КЪМ ЩАСТИЕТО
(trg)="1"> WOPU TALATAKA ATUMA WAAʼIN

(src)="2"> ЧУВАЛ ЛИ СИ , ЧЕ ЩАСТИЕТО И УСПЕХЪТ СЕ ИЗМЕРВАТ С ПРИТЕЖАНИЯТА И ПАРИТЕ ?
(trg)="2"> ¿ AASHIN NAYAIN TALATÜIN AAʼIN SAASHIN WAYUU OTTA ANAIN AKUWAʼIPA NA WASHINNUUKANA ?

(src)="3"> Водени от този възглед , милиони хора работят дълги часове , за да печелят повече пари .
(trg)="3"> Wainma wayuu kacheʼeka sümüin tia , müsüjeseʼe kachiiruain maʼin naaʼin wainmain nanneetse .

(src)="4"> Но дали парите и притежанията носят трайно щастие ?
(trg)="4"> ¿ Shiache talateetka maʼin atuma waaʼin tia ?

(src)="5"> Какво сочат фактите ?
(trg)="5"> ¿ Jamüsü nakuwaʼipa na kachiiruakana aaʼin washirüü ?

(src)="6"> Според едно списание , щом човек има достатъчно за основните си нужди , по – високите доходи не допринасят значително за щастието и чувството на благополучие .
(trg)="6"> Saashin tü rewiisütakat Journal of Happiness Studies , eepa nümaʼana wanee wayuu tü choʼujaakat nümüin , nnojotsü talatüin maʼin naaʼin jee nnojotsü anain maʼin naaʼin sutuma kooʼomüin nükanain .

(src)="7"> ( Journal of Happiness Studies ) Всъщност не парите , а „ стремежът към [ тях ] води до нещастие “ , гласи една статия в списание Monitor on Psychology .
(trg)="7"> « Tü nnojotkat talatüin atuma waaʼin shia sutuma kachiiruain waaʼin washirüü , nnojotsü shiain sutuma kanneetsein waya » , müsü tü rewiisütakat Monitor on Psychology .

(src)="8"> Това е в съгласие със следните думи , записани в Библията преди почти 2000 години : „ Любовта към парите е коренът на всякакво зло и като развиха тази любов , някои . . . си причиниха много страдания . “
(trg)="8"> Tia meematüsü aka saaʼin tü sümakat tü Wiwüliakat , alüʼütsü süpüla 2.000 juya süchikijee süshajünüin tia , müsü mayaa : « Chi eekai kachiiruain naaʼin tü nneetkat , eʼreechi kasa mojusü sünainjee tia otta eeshii eekai [ . . . ] neʼrüin namüliala sutuma tia » ( 1 Timoteo 6 : 9 , 10 , TNM ) .

(src)="9"> Какви може да са тези страдания ?
(trg)="9"> ¿ Kasa wayu tia müliakalü atuma naaʼin wanee wayuu ?

(src)="10"> БЕЗПОКОЙСТВО И БЕЗСЪНИЕ ОТ СТРАХ БОГАТСТВОТО ДА НЕ БЪДЕ ЗАГУБЕНО .
(trg)="10"> SHAPAAJEERÜ WAAʼIN JEE MATUNKUINJEENA WAYA SUTUMA JÜLÜJAIN WAAʼIN TÜ KASA WAMAʼANAKAT .

(src)="11"> „ Сладък е сънят на онзи , който служи , независимо дали е ял малко , или много , а изобилието на богатия не го оставя да спи . “
(trg)="11"> « Atunkushi maʼin wanee wayuu eekai niʼyataalin , jaʼitairü paliʼirüin jee wainmain niküin ; akaisaʼa chi eekai washirüin , matuinkuinsai sutuma wainmain kasa nümaʼana » ( Eclesiastés 5 : 12 ) .

(src)="12"> РАЗОЧАРОВАНИЕ , КОГАТО ОЧАКВАНОТО ЩАСТИЕ НЕ ИДВА .
(trg)="12"> ÜTTEERÜ NEʼE WAAʼIN SUTUMA NNOJOLUIN WEʼRÜIN TALATÜIN WAAʼIN .

(src)="13"> Отчасти причината за това е , че жаждата за пари не може да бъде утолена .
(trg)="13"> Üttüsü naaʼin wanee wayuu eekai kachiiruain naaʼin tü nneetkat süka ayatüin keeʼireein naaʼin kooʼomüin shia nümüin .

(src)="14"> В Библията се казва : „ Който обича среброто , никога няма да се насити на сребро и който обича богатството — на печалба . “
(trg)="14"> « Chi wayuu keeʼireekai aaʼin washirüü , nnojotsü talatüin naaʼin sümaa tü kasa eekat nümaʼana , keeʼireesü naaʼin sooʼomüin » ( Eclesiastés 5 : 10 ) .

(src)="15"> Жаждата за богатство може също да накара човек да жертва важни неща , които наистина носят щастие , като времето със семейството и приятелите или духовните дейности .
(trg)="15"> Eeshii eekai nnojoluin naaʼinrüin waneirua kasa talateetkalü atuma naaʼin süka kachiiruain naaʼin tü nneetkat .

(src)="16"> ОГОРЧЕНИЕ ПОРАДИ ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА ПАРИТЕ ИЛИ НЕУСПЕШНИ ВЛОЖЕНИЯ .
(trg)="16"> Nnojoishii naya namaain napüshi , naʼaleewainyuu otta nnojoishii naya sünainpünaain aʼwaajaa Maleiwa .

(src)="17"> „ Не се мъчи да събираш богатство .
(trg)="17"> EʼREENA WAYA WAMÜLIALA OTTA MOJEERÜ WAAʼIN MALIAJAALE JEE SÜMÜLOUIRE WANNEETSE OTTA TÜ KASA EEKAT WAMAʼANA .

(src)="18"> Престани да се осланяш на своето разбиране .
(trg)="18"> « Nnojo kachiiruain maʼin paaʼin washirüü .
(trg)="19"> [ . . . ]

(src)="19"> Ще насочиш ли очите си към богатството , въпреки че то изчезва в един миг ?
(trg)="20"> ¿ Jülüjasü paaʼin tia sümaa nnojoleerüin kakaliain shia pümaʼana ?

(src)="20"> Защото то си прави крила като на орел и отлита . “
(trg)="21"> Katünasü shia maʼaka saaʼin sütüna warulapai otta awatüsü iipünaamüin » ( Proverbios 23 : 4 , 5 ) .

(src)="21"> ЗАДОВОЛСТВО .
(trg)="22"> TALATÜINJATÜ WAAʼIN SÜMAA TÜ EEKAT WAMAʼANA .

(src)="22"> „ Не сме донесли нищо на света , нито можем да изнесем нещо от него .
(trg)="23"> « Jemeishii waya sümaa makoroloin .
(trg)="24"> Je ouktapa waya , nnojoleerü kasain walüʼüjain .

(src)="23"> Така че като имаме храна , облекло и покрив над главата си , ще се задоволяваме с тези неща . “
(trg)="25"> Je maaʼulu yaa , müleka eere tü wekakat , eere washeʼin , talatüinjana waya sümaa tia » ( 1 Timoteo 6 : 7 , 8 ) .

(src)="24"> Хората , които изпитват задоволство , обикновено не се оплакват , не мърморят и не завиждат на другите .
(trg)="26"> Na wayuu talatakana aaʼin sümaa tü kasa eekat namaʼana , « mojukatche maʼin takuwaʼipa » , nnojoishii majakuʼu müin otta nnojoliishii naya kachumüraliin .

(src)="25"> Тъй като желанията им не надвишават възможностите им , те си спестяват ненужни тревоги и стрес .
(trg)="27"> Nnojotsü shapaakuʼu müin naaʼinya süka nnojoluin keeʼireein naaʼin wanee kasa isaka nachiki nayaʼlajüin .

(src)="26"> ЩЕДРОСТ .
(trg)="28"> ASÜLAJÜLIINJANA WAYA .

(src)="27"> „ Повече щастие има в даването , отколкото в получаването . “
(trg)="29"> « Anakuaippaʼireʼeya chi wayuu aapakai nuulia chi aapünakai amüin » ( Aluwataaushikana 20 : 35 ) .

(src)="28"> Щедрите хора са щастливи , защото правят другите щастливи , дори ако могат да дадат само малко от времето и силите си .
(trg)="30"> Talatüsü naaʼin na asülajüliikana süka anain namüin talatüin wayuu natuma .
(trg)="31"> Jaʼitairü neʼe nakatarüle kaʼi süpüla namaain naya jee naaʼinrüin wanee kasa napüleerua .

(src)="29"> Често те получават в изобилие онова , което не може да се купи с пари — любов , уважение и истински приятели , които също отвръщат с щедрост .
(trg)="32"> Wainma kasa anasü neʼraka naya wayuukana , tia shia wanee kasa nnojotka oikünüin : aishii naya süpüla wayuu , kojutushii naya atumawaa , wayuu anashii naʼaleewainyuu jee müsia keeʼirakeerü namüin tü nasülajakat ( Lucas 6 : 38 ) .

(src)="30"> ХОРАТА СА ПО – ВАЖНИ ОТ ВЕЩИТЕ .
(trg)="33"> KOJUTULEEINJATÜ WAYUU WAMÜIN SUULIALEʼEYA KOROLO .

(src)="31"> „ По – добре е ястие от зеленчуци там , където има любов , отколкото угоен бик заедно с омраза . “
(trg)="34"> « Anaʼleeshia wanee wayuu eekai niküin neʼe süchon aʼttiee sümaa wayuu aika apüla nia nuulialeʼeya chi wayuu ekakai paaʼairuku sümaa wayuu üttaka aaʼin nünain » ( Proverbios 15 : 17 ) .

(src)="32"> Сърдечните отношения с другите са по – ценни от притежанията .
(trg)="35"> ¿ Jamaluʼulu tia ?
(trg)="36"> Shia anaʼleeka kaʼaleewainre waya wayuu aika apüla waya suulialeʼeya washirüü .

(src)="33"> И както ще видим по – нататък , любовта е изключително важна за щастието .
(trg)="37"> Wekirajaweerü anain mapa aipüraliinjanain waya wayuu süpüla talatüin waaʼin .

(src)="34"> Една жена от Южна Америка на име Сабина разбрала стойността на библейските принципи .
(trg)="38"> Sabina shia wanee wayuu yaajeʼewat Sudamérica , shiyaawata aaʼu anain maʼin sukuwaʼipa wayuu sutuma tü sümakat tü Wiwüliakat .

(src)="35"> След като съпругът ѝ я изоставил , ѝ било много трудно да осигурява нужното за себе си и двете си дъщери .
(trg)="39"> Wanaa sümaa nüpütüin shia chi suʼwayuusekai , aʼyataasü maʼin shia süpüleerua tü choʼujaakat sümüin otta sümüin tü piamasükat süchonnii .

(src)="36"> Тя работела на две места и всеки ден ставала в 4 часа сутринта .
(trg)="40"> Piamasü shiʼyataain Sabina otta atamaʼawaisü shia 4 maalia .

(src)="37"> Въпреки изтощителната си програма Сабина решила да изучава Библията .
(trg)="41"> Shikirajaaka sünain tü Wiwüliakat mayaapejeʼe mapüsawalin shia waneepia .

(src)="38"> Какъв бил резултатът ?
(trg)="42"> ¿ Kasaka shiʼrüin sünainjee tia ?

(src)="39"> Финансовото ѝ положение не се променило особено .
(trg)="43"> Mayaapejeʼe nnojoluin kooʼomüin sünneetse Sabina , anoutaasü sukuwaʼipa .

(src)="40"> Но възгледът ѝ за живота се променил значително !
(trg)="44"> Talatüsü maʼin saaʼin sutuma shikirajaain nüchiki Maleiwa otta shikirajüin wayuu nüchiki ( Mateo 5 : 3 ) .

(src)="42"> Тя намерила истински приятели сред братята си по вяра .
(trg)="45"> Aleewajiraasü maʼin shiaya sümaa waneirua wayuu sunoujiraaka amaa .

(src)="43"> Освен това се радвала да дава на другите , като споделяла с тях наученото .
(trg)="46"> « Atüjaaneechi aaʼu kekiin maʼin wanee wayuu sutuma tü kasa anasü naaʼinrakat » , müsü tü Wiwüliakat ( Mateo 11 : 19 , TNM ) .

(src)="44"> В Библията пише : „ Мъдростта доказва , че е праведна , чрез делата си . “
(trg)="47"> Atüjaaneena aaʼu kekiin maʼin waya talatüle waaʼin sümaa tü eekat wamaʼana , wasülajüliire otta kojutule wayuu wamüin suulialeʼeya korolo .

(src)="46"> „ Любовта към парите е коренът на всякакво зло и като развиха тази любов , някои . . . си причиниха много страдания . “
(src)="47"> ( 1 Тимотей 6 : 10 )
(trg)="48"> « Chi eekai kachiiruain naaʼin tü nneetkat , eʼreechi kasa mojusü sünainjee tia otta eeshii eekai [ . . . ] neʼrüin namüliala sutuma tia » ( 1 Timoteo 6 : 10 , TNM ) .

(src)="48"> „ Любовта към парите “ причинява . . .
(trg)="49"> ¿ Jameerü wakuwaʼipa kachiiruale waaʼin tü nneetkat ?

(src)="49"> безпокойство и безсъние
(trg)="50"> Shapaajeerü waaʼin otta matunkuinjeena waya .

(src)="50"> разочарование
(trg)="51"> Ütteerü neʼe waaʼin .

(src)="51"> огорчение .
(trg)="52"> Eʼreena waya wamüliala otta mojeerü waaʼin .

(src)="52"> Щастливи са онези , които . . .
(trg)="53"> ¿ Kasa talateetka atuma waaʼin ?

(src)="53"> са доволни от това , което имат
(trg)="54"> Talatüle waya sümaa tü eekat wamaʼana .

(src)="54"> са щедри
(trg)="55"> Wasülajüliire .

(src)="55"> поставят хората пред вещите .
(trg)="56"> Kojutule wayuu wamüin suulialeʼeya korolo .

# bg/102018017.xml.gz
# guc/102018017.xml.gz


(src)="1"> ПЪТЯТ КЪМ ЩАСТИЕТО
(trg)="1"> WOPU TALATAKA ATUMA WAAʼIN

(src)="2"> ХРОНИЧНА БОЛЕСТ ИЛИ ФИЗИЧЕСКО УВРЕЖДАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ СЕРИОЗНО НА ЖИВОТА НИ .
(trg)="2"> MOJUSÜ NAAʼIN WANEE WAYUU MEPIRE TÜ AYUULII NÜNAINKAT OTTA ISALE NÜCHIKI AAʼINRAA WANEE KASA SUTUMA NEEWAAIN .

(src)="3"> След като останал парализиран , един мъж на име Улф , който преди бил здрав и жизнен , казал : „ Изпаднах в депресия .
(trg)="3"> Mojushaatasü naaʼin Ulf sutuma masaʼain nia , jama wayuuin maʼlechesai nia nümaiwa otta wainmain kasa naaʼinrapuʼuka .

(src)="4"> Загубих силите и куража си . . . .
(src)="5"> Бях съсипан . “
(trg)="4"> Anuu nünüiki süchiki tü alatakat nümüin : « Mojushaatasü maʼin taaʼin soʼu tia .

(src)="6"> Случилото се с Улф ни напомня , че никой от нас няма пълен контрол върху здравето си .
(trg)="5"> Matsüinsat taaʼin otta nnojoishi taya aaʼinreein wanee kasa » .