# bg/101993123.xml.gz
# en/101993123.xml.gz


(src)="1"> Планиране на семейството — християнският възглед
(trg)="1"> Family Planning ​ — The Christian Viewpoint

(src)="2"> СТО и четиридесетте страни , които участвуваха в първата Световна конференция по въпросите на населението , проведена през 1974 г . , решиха , че всяко семейство „ има основното право да решава свободно и отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им , и да има информацията , образованието и средствата да прави това “ .
(trg)="2"> AT THE first World Population Conference , in 1974 , the 140 nations who met resolved that all couples “ have the basic right to decide freely and responsibly the number and spacing of their children and to have the information , education , and means to do so . ”

(src)="3"> Много хора смятат , че това решение е добро .
(trg)="3"> Many consider that resolve to be a good one .

(src)="4"> Вярно , Бог казал на Адам и Ева , а по – късно и на семейството на Ной , да ‘ се плодят и да се размножават ’ , но на християните не била дадена такава заповед .
(trg)="4"> True , God told Adam and Eve , and later Noah’s family , to “ be fruitful and become many and fill the earth , ” but no such command was given to Christians .

(src)="5"> Писанията нито насърчават християнските семейства да имат деца , нито им казват да нямат .
(trg)="5"> The Scriptures neither encourage Christian couples to have children nor tell them to refrain .

(src)="6"> Семейните партньори могат да решат сами дали да имат деца , или не , и ако планират да имат деца , колко и кога да имат .
(trg)="6"> Married couples may decide for themselves whether to have children or not and , if they do plan for children , how many they will have and when they will have them .

(src)="7"> Дадена от Бога отговорност
(trg)="7"> A God - Given Responsibility

(src)="8"> Но дали забеляза , че декларацията на Световната конференция по въпросите на населението казва , че семейните партньори трябва да решават „ отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им “ ?
(trg)="8"> Did you notice , though , that the World Population Conference statement said that couples should decide “ responsibly the number and spacing of their children ” ?

(src)="9"> Този принцип за отговорността е в съгласие и с Библията .
(trg)="9"> This principle of responsibility is also in harmony with the Bible .

(src)="10"> Родителите християни съзнават , че макар и децата да са скъпоценен дар от Бога , заедно с този дар идва и значителна отговорност .
(trg)="10"> Christian parents recognize that while children are a precious gift from God , along with the gift comes considerable responsibility .

(src)="11"> Първо , налице е отговорността за материалните грижи за децата .
(trg)="11"> First of all , there is the responsibility to care for children materially .

(src)="12"> Библията казва : „ Наистина , ако някой не осигурява онези , които му принадлежат , и особено онези , които са членове на семейството му , той се е отрекъл от вярата и е по – лош от човек , който няма вяра . “ — 1 Тимотей 5 : 8 , NW .
(trg)="12"> The Bible says : “ Certainly if anyone does not provide for those who are his own , and especially for those who are members of his household , he has disowned the faith and is worse than a person without faith . ” ​ — 1 Timothy 5 : 8 .

(src)="13"> Да осигуряваш семейството си означава нещо повече от това да слагаш храна на масата и да плащаш сметките , макар че често това само по себе си е сериозна работа .
(trg)="13"> Providing for one’s family involves more than just putting food on the table and paying the bills , though this is often a big job in itself .

(src)="14"> При планирането на размера на своето семейство християните с чувство за отговорност вземат предвид и физическото благополучие на майката , както и нейното емоционално , умствено и духовно добруване .
(trg)="14"> Responsible Christian couples , in planning the size of their families , take into consideration the mother’s physical well - being as well as her emotional , mental , and spiritual welfare .

(src)="15"> Грижите за едно дете отнемат много време и когато бебетата се раждат едно след друго , майките често жертвуват не само своята почивка , отдих , лично развитие и участието в християнските дейности , но също така и своето физическо и духовно здраве .
(trg)="15"> Taking care of a child occupies a lot of time , and when baby follows baby after baby , mothers often sacrifice not only their rest , recreation , personal development , and involvement in Christian activities but also their physical and spiritual health .

(src)="16"> Родителите християни с чувство за отговорност имат предвид също и потребностите на своите деца .
(trg)="16"> Responsible Christian parents also consider the needs of their children .

(src)="17"> В изданието The State of the World’s Population 1991 [ „ Състоянието на населението на света през 1991 г . “ ] се казва : „ Децата , родени едно след друго в големи семейства , трябва да се състезават с братята и сестрите си за храна , дрехи и родителско внимание .
(trg)="17"> The State of the World’s Population 1991 says : “ Children born into large , closely - spaced families have to compete with brothers and sisters for food , clothing and parental affection .

(src)="18"> Освен това те са по – податливи на инфекции .
(trg)="18"> They are also more susceptible to infections .

(src)="19"> Ако тези деца преживеят уязвимите години на детството , вероятно растежът им ще бъде потиснат и интелектуалното им развитие — накърнено .
(trg)="19"> If these children survive their vulnerable childhood years , their growth is more likely to be stunted and their intellectual development impaired .

(src)="20"> Перспективите на тези деца в живота като възрастни са силно ограничени . “
(trg)="20"> The prospects of these children in adult life are greatly diminished . ”

(src)="21"> Това , разбира се , не е така във всички големи семейства , но е нещо , което партньорите християни трябва да имат предвид , когато планират броя на децата си .
(trg)="21"> This , of course , is not the case in all large families , but it is something that Christian couples should consider when planning the number of children they will have .

(src)="22"> Родителите християни са задължени да се грижат духовно за своите деца , както нарежда Библията : „ Вие , бащи , не дразнете децата си , но продължавайте да ги възпитавате с дисциплинирането и умственото ръководство на Йехова . “ — Ефесяни 6 : 4 , NW .
(trg)="22"> Christian parents have an obligation to care for their children spiritually , as the Bible commands : “ You , fathers , do not be irritating your children , but go on bringing them up in the discipline and mental - regulating of Jehovah . ” ​ — Ephesians 6 : 4 .

(src)="23"> Емека , християнин , който преподава право в Нигерия , е женен от една година и не бърза да става баща на голямо семейство .
(trg)="23"> Emeka , a Christian who teaches law in Nigeria , has been married one year and is in no hurry to father a large family .

(src)="24"> „ Заедно със съпругата ми обсъдихме въпроса за това колко деца ще имаме .
(trg)="24"> “ My wife and I have discussed how many children we will have .

(src)="25"> Мислехме да имаме пет , но се спряхме на три .
(trg)="25"> We considered having five but decided on three .

(src)="26"> По – късно стигнахме до извода , че две е по – добре .
(trg)="26"> Later we concluded that two would be better .

(src)="27"> Трудно е да се възпитават деца в съгласие с библейските принципи .
(trg)="27"> It is hard to bring up children according to Bible principles .

(src)="28"> Това е голяма отговорност . “
(trg)="28"> It is a big responsibility . ”

(src)="29"> Някои християнски семейства са решили да нямат деца , за да посветят цялото си време на служба на Бога .
(trg)="29"> Some Christian couples have decided to have no children in order to devote all their time to serving God .

(src)="30"> Една мисионерка в Африка , решила заедно със съпруга си да нямат деца , казва : „ Не смятам , че съм изпуснала нещо , като не съм родила дете .
(trg)="30"> Stated a missionary in Africa who agreed with her husband to remain childless : “ I don’t feel that I’ve missed out by not bearing children .

(src)="31"> Макар че съпругът ми и аз не сме изпитали радостта на родителството , животът ни е пълен с друга радост .
(trg)="31"> Although my husband and I haven’t experienced the joys of parenthood , our lives have been full of other joys .

(src)="32"> Тъй като помагаме на другите да научават библейската истина , ние имаме духовни деца в много краища на света .
(trg)="32"> By being involved in helping others learn Bible truth , we have spiritual children in many parts of the world .

(src)="33"> Ние ги обичаме и те ни обичат .
(trg)="33"> We love them , and they love us .

(src)="34"> Между нас съществува специална връзка .
(trg)="34"> There is a special bond between us .

(src)="35"> С основание апостол Павел се сравнил с кърмеща майка поради своята нежна обич към онези , на които помогнал в духовно отношение . “ — 1 Солунци 2 : 7 , 8 , NW .
(trg)="35"> With good reason , the apostle Paul likened himself to a nursing mother because of his tender affection for those whom he helped spiritually . ” ​ — 1 Thessalonians 2 : 7 , 8 .

(src)="36"> Контрол върху раждаемостта
(trg)="36"> Birth Control
(trg)="37"> Does the Bible condemn birth control ?

(src)="38"> Не , не го осъжда .
(trg)="38"> No , it does not .

(src)="39"> Решението е оставено на семейните партньори .
(trg)="39"> The choice is left with the couple .

(src)="40"> Ако двама брачни партньори решат да контролират раждаемостта в семейството , изборът на противозачатъчно средство е техен личен въпрос .
(trg)="40"> If a married couple decides to practice birth control , their choice of contraceptives is a personal matter .

(src)="41"> Но методът на контрол , избран от християнското семейство , трябва да бъде ръководен от уважение към светостта на живота .
(trg)="41"> However , the method of birth control a Christian couple chooses should be governed by a respect for the sanctity of life .

(src)="42"> Тъй като Библията показва , че животът на една личност започва при зачатието , християните трябва да избягват противозачатъчни методи , които абортират , или прекратяват , живота на развиващото се дете . — Псалм 139 : 16 ; сравни Изход 21 : 22 , 23 ; Йеремия 1 : 5 .
(trg)="42"> Since the Bible indicates that a person’s life begins at conception , Christians would avoid contraceptive methods that abort , or end the life of , the developing child . ​ — Psalm 139 : 16 ; compare Exodus 21 : 22 , 23 ; Jeremiah 1 : 5 .

(src)="43"> Така че е възможно семействата да вземат различни решения относно планирането на децата .
(trg)="43"> So couples may properly make different choices when it comes to family planning .

(src)="44"> Някои може да искат да ограничат броя на децата , които ще имат .
(trg)="44"> Some may desire to limit the number of children they will have .

(src)="45"> Други , които използуват някакво противозачатъчно средство , могат да решат изобщо да нямат деца .
(trg)="45"> Others , using some method of contraception , may decide not to have any children at all .

(src)="46"> На разположение са много методи за контрол на раждаемостта и всеки от тях има предимства и недостатъци .
(trg)="46"> Many birth - control methods are available , each with its advantages and disadvantages .

(src)="47"> При решаването на това кой метод е най – подходящ за тях , брачните партньори трябва да имат предвид , че някои методи са далеч по – резултатни от други .
(trg)="47"> In deciding which method is best for them , couples should remember that some methods are far more efficient than others .
(trg)="48"> They should also inquire about possible side effects .

(src)="48"> Те трябва също така да се поинтересуват и от възможните странични въздействия .
(trg)="49"> Doctors and family - planning clinics are equipped to offer advice about birth - control methods and to help couples choose the one that best meets their needs .

(src)="50"> Решението да имат много или малко деца , или изобщо да нямат деца е лично решение за всяко семейство .
(trg)="50"> The decision a couple makes to have many , few , or no children is a personal one .

(src)="51"> То е важно решение с дълготрайни последствия .
(trg)="51"> It is also an important decision with far - reaching consequences .

(src)="52"> Семейните партньори ще постъпят разумно , ако преценят въпроса внимателно и молитвено .
(trg)="52"> Married couples would be wise to weigh the matter carefully and prayerfully .

(src)="53"> [ Блок на страници 16 — 17 ]
(trg)="53"> [ Box on page 8 , 9 ]

(src)="54"> Разпространени методи за контрол на раждаемостта
(trg)="54"> Popular Birth - Control Methods

(src)="55"> Стерилизация
(trg)="55"> Sterilization

(src)="57"> При жените : Хирургическа процедура , при която фалопиевите тръби се връзват или прерязват , за да се попречи на яйцеклетката да премине в матката .
(trg)="56"> In men : A simple surgical procedure whereby a small incision is made in the scrotum and the tubes that carry sperm are cut .

(src)="58"> Предимства : От всички методи за контрол на раждаемостта стерилизацията е най – резултатна .
(trg)="57"> In women : A surgical procedure in which the Fallopian tubes are tied or cut in order to prevent the egg from passing into the uterus .

(src)="59"> Недостатъци : Може да бъде необратима .
(trg)="58"> Advantages : Of all birth - control methods , sterilization is the most effective .

(src)="60"> Както при мъжете , така и при жените плодовитостта е била възстановявана чрез операция , но това не може да бъде гарантирано .
(trg)="59"> Disadvantages : Can be permanent .
(trg)="60"> In both men and women , operations have restored fertility , but this cannot be guaranteed .

(src)="61"> *
(trg)="61"> *

(src)="62"> Противозачатъчни хапчета
(trg)="62"> Birth - Control Pills

(src)="63"> Едно от тях е минихапчето само с прогестин .
(trg)="63"> These include the progestin - only minipill .

(src)="64"> Те влияят върху нормалното хормонално равнище у жената , така че да попречат на яйцеклетката да узрее и да бъде отделена .
(trg)="64"> They work to interfere with a woman’s normal hormone levels in order to prevent the egg from maturing and being released .

(src)="65"> *
(trg)="65"> *

(src)="66"> Предимства : Много резултатно при предпазването от бременност .
(trg)="66"> Advantages : Highly effective in preventing pregnancy .

(src)="67"> Недостатъци : Има някои физиологични странични въздействия , но те са по – слаби при здрави непушачки под 40 години .
(trg)="67"> Disadvantages : Some physical side effects , but these are less for healthy nonsmokers under the age of 40 .

(src)="68"> Диафрагма и спермицид
(trg)="68"> Diaphragm and Spermicide

(src)="69"> Диафрагмата е куполообразна гумена чашка , опъната върху еластична рамка .
(trg)="69"> The diaphragm is a dome - shaped rubber cup stretched over a flexible rim .

(src)="70"> След намазването на чашката с убиващо спермата желе или крем ( спермицид ) , тя се поставя във влагалището около маточната шийка .
(trg)="70"> After spreading the sperm - killing jelly or cream ( the spermicide ) in the cup , the cup is inserted into the vagina to fit around the cervix .

(src)="71"> Предимства : Сигурен , доста надежден метод за контрол на раждаемостта , когато се прилага правилно .
(trg)="71"> Advantages : A safe , quite reliable form of birth control when used properly .

(src)="72"> Недостатъци : Трябва да се прилага всеки път , когато брачните партньори имат сексуално сношение .
(trg)="72"> Disadvantages : Must be used every time a couple has intercourse .

(src)="73"> За да се постави добре , е необходимо умение , трябва да бъде поставена преди сношението и да остане на място шест – осем часа след това .
(trg)="73"> Skill is required to insert the device properly , and it should be inserted prior to intercourse and left in six to eight hours afterward .

(src)="74"> Цервикална шапчица
(trg)="74"> Cervical Cap

(src)="75"> Пластмасова или гумена чашка , която е по – малка от диафрагмата .
(trg)="75"> A plastic or rubber cuplike device that is smaller than the diaphragm .

(src)="76"> Подобно на диафрагмата , тя се поставя върху шийката на матката , но е по – стегната и при нея е необходимо по – малко желе или крем .
(trg)="76"> Like the diaphragm , it is inserted over the cervix but fits more snugly and requires less spermicidal cream or jelly .

(src)="77"> Предимства : Може да се сравни с диафрагмата по ефикасност и може да остане на място 48 часа .
(trg)="77"> Advantages : The cap is comparable to the diaphragm in effectiveness , and it can remain in place for 48 hours .

(src)="78"> При повторно сношение не е необходимо ново използуване на спермицид .
(trg)="78"> Spermicide need not be applied upon repeated intercourse .

(src)="79"> Недостатъци : По – трудна е за поставяне от диафрагмата и точното поставяне върху шийката на матката трябва да бъде проверявано преди и след всяко полово сношение .
(trg)="79"> Disadvantages : It is more difficult to insert than the diaphragm , and placement over the cervix should be checked before and after each act of intercourse .

(src)="80"> Съществува риск от маточни или цервикални възпаления .
(trg)="80"> Uterine or cervical infections are possible risks .

(src)="81"> Шапчицата може да бъде прилагана само от жени с нормална цервикална намазка .
(trg)="81"> The cap should be worn only by women with normal Pap tests .

(src)="82"> Гъбичка
(trg)="82"> Sponge

(src)="83"> Съдържаща спермицид полиуретанова гъбичка , която се поставя във влагалището , за да покрие маточната шийка , като така образува механична и химична преграда за спермата .
(trg)="83"> A spermicide - containing polyurethane sponge that is inserted into the vagina to cover the cervix , thus forming a physical and chemical barrier to sperm .

(src)="84"> Изхвърля се след употреба .
(trg)="84"> It is discarded after use .

(src)="85"> Предимства : Гъбичката може да остане на място до 24 часа и е ефикасна , ако сношението се повтори през това време .
(trg)="85"> Advantages : The sponge can be left in place up to 24 hours and is effective if intercourse is repeated during that time .

(src)="86"> Недостатъци : Има сведения за някои алергични реакции и за няколко случая на синдром на токсичния шок .
(trg)="86"> Disadvantages : Some allergic reactions and a few cases of toxic shock syndrome reported .

(src)="87"> Вътрематочна спирала
(trg)="87"> The Intrauterine Device

(src)="88"> Наричана още вътрематочно средство , пръстен , примка , тази метална или пластмасова спирала се поставя в матката .
(trg)="88"> Also called IUD , loop , or coil , this metal or plastic device is placed in the uterus .

(src)="89"> Макар че не е сигурно как точно действува , лекарите смятат , че тя предпазва от забременяване по няколко начина .
(trg)="89"> While there is uncertainty as to how it actually works , doctors believe that it prevents fertility in several ways .

(src)="90"> Един от тях вероятно е възпрепятствуването на оплодената вече яйцеклетка да се закрепи за стената на матката .
(trg)="90"> One of these ways probably is to prevent the fertilized egg from attaching itself to the wall of the womb .

(src)="91"> Предимства : Надеждно средство за контрол на раждаемостта .
(trg)="91"> Advantages : A reliable means of birth control .

(src)="92"> Недостатъци : Понякога води до кървене или болка , и понякога може да предизвика аборт при своето действие .
(trg)="92"> Disadvantages : Sometimes results in bleeding or pain , and may sometimes be abortive in its mode of operation .

(src)="93"> *
(trg)="93"> *

(src)="94"> Презервативи
(trg)="94"> Condoms

(src)="95"> Предпазител , който покрива пениса , за да попречи на семенната течност да попадне във влагалището .
(trg)="95"> A sheath that fits over the penis to prevent semen from entering the vagina .

(src)="96"> Предимства : Сигурно , ефикасно средство за контрол върху раждаемостта .
(trg)="96"> Advantages : A safe , effective means of birth control .

(src)="97"> Намалява вероятността от заразяване с предавани по полов път заболявания , включително и СПИН .
(trg)="97"> Reduces the chances of transmission of sexually transmitted diseases , including AIDS .

(src)="98"> Недостатъци : Не се харесва на някои хора , защото за поставянето му е необходимо прекъсване на половия акт .
(trg)="98"> Disadvantages : Disliked by some because application requires interruption of sexual act .

(src)="99"> Оттегляне
(trg)="99"> Withdrawal

(src)="100"> Оттегляне на пениса от влагалището точно преди еякулацията .
(trg)="100"> Withdrawal of the penis from the vagina just before ejaculation .