# bem/101999921.xml.gz
# yo/101999921.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Kusangwike Ubukwebo bwa mwi Sonde Lyonse
(trg)="1"> Jíjí Èèyàn Gbé Ti Di Òwò Tó Kárí Ayé

(src)="2"> MU MYAKA 10 iyapitapo , ukwiba abantu nakwingilishiwako apakalamba mwi sonde lyonse .
(trg)="2"> Ọ̀RÀN jíjí èèyàn gbé ṣẹlẹ̀ gan - an káàkiri ayé láàárín ọdún mẹ́wàá tó kọjá .

(src)="3"> Lipoti umo atile pa kati ka 1968 na 1982 , mupepi na bantu 1,000 balibilwe mu fyalo 73 .
(trg)="3"> Ìròyìn kan sọ pé láàárín ọdún 1968 sí 1982 , àwọn èèyàn tí iye wọ́n fẹ́rẹ̀ẹ́ tó ẹgbẹ̀rún kan láti orílẹ̀ - èdè mẹ́tàléláàádọ́rin ní a mú ní òǹdè .

(src)="4"> Lelo ku mpela ya ba 1990 , abantu abatunganishiwa ukuti e baaleibwa cila mwaka bali ukufuma pali 20,000 ukufika kuli 30,000 .
(trg)="4"> Ṣùgbọ́n ní nǹkan bí ọdún 1997 sí 1999 , nǹkan bí ọ̀kẹ́ kan [ 20,000 ] sí ọ̀kẹ́ kan ààbọ̀ [ 30,000 ] èèyàn ni wọ́n ń jí gbé lọ́dọọdún .

(src)="5"> Ukwiba abantu ni bumpulamafunde ubulemoneka ukuseeka sana pali bampulamafunde ukushinguluke calo conse , kabili abeeba bantu balaipekanya ukwiba icili conse ica mweo .
(trg)="5"> Ó jọ pé òwò jíjí èèyàn gbé ló lòde báyìí láàárín àwọn ọ̀daràn lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé láti Rọ́ṣíà títí dé Philippines , tí kò sì sí ẹ̀dá táwọn ajínigbé ò lè jí gbé .

(src)="6"> Inshita imo balibile akanya ka bushiku fye bumo .
(trg)="6"> Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ kan , wọ́n jí ọmọ jòjòló tí kò tíì lò tó ọjọ́ kan láyé gbé .

(src)="7"> Mu Guatemala nakulubantu uwa myaka 84 uwendela mu cicinga ca balemana balimufyushishe no kumufisa ku ncende imo pa myeshi ibili .
(trg)="7"> Ní Guatemala , wọ́n jí ìyá arúgbó tó jẹ́ ẹni ọdún mẹ́rìnlélọ́gọ́rin kan tó wà lórí àga aláìsàn gbé pamọ́ fún oṣù méjì .

(src)="8"> Mu Rio de Janeiro , abepaya abantu mu misebo baleiba abantu ilyo baleenda mu misebo , kabili limo indalama bafwaya ukulipilwa nga baiba umuntu shilacepa ukufika fye na ku madola 100 .
(trg)="8"> Ní Rio de Janeiro , àwọn ọmọọ̀ta kan bẹ̀rẹ̀ sí ki àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ lójú pópó , wọ́n sì sọ pé àfi báa bá fún àwọn ní ọgọ́rùn - ún dọ́là péré làwọ́n máa tú àwọn èèyàn náà sílẹ̀ .

(src)="9"> Nangu fye ni nama ni nkupilwa kumo .
(trg)="9"> Àwọn ẹran pàápàá ò ṣàìfara gbá nínú ọ̀ràn yìí .

(src)="10"> Mu myaka ya ku numa bampulamafunde abene bene mu calo ca Thailand baibile insofu iyalebomfiwa mu milimo iyafinine amatani 6 no kweba umwine ukuti abafute indalama amadola 1,500 .
(trg)="10"> Ní ọdún mélòó kan sẹ́yìn , àwọn ọ̀daràn amójú - kuku kan ní Thailand jí erin kan tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ tó wọ̀n tó tọ́ọ̀nù mẹ́fà gbé , wọ́n wá ní àfi báa bá fún àwọn ní ẹgbẹ̀rún kan ààbọ̀ dọ́là làwọ́n máa tú erin náà sílẹ̀ .

(src)="11"> Cashimikwa ukuti ibungwe lya bampulamafunde mu Mexico likoselesha abaice ukuti balebelesesha kabela ifyo bengeba abantu ukupitila mu kwiba ifitekwa ne finama .
(trg)="11"> A gbọ́ pé àwọn ọ̀daràn ọmọọ̀ta ní Mexico ń rọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn kéékèèké láti máa fi jíjí ẹran ọ̀sìn àti ẹran agbéléjẹ̀ dánra wò kí wọ́n lè nírìírí tó nígbà tí wọ́n bá fi máa lọ jí èèyàn gbé .

(src)="12"> Kale , abeeba abantu bapoosele amano ku kwiba abakankaala , lelo nomba ifintu nafyaluka .
(trg)="12"> Nígbà kan , àwọn olówó làwọn tó ń jí èèyàn gbé ń ṣọdẹ kiri , ṣùgbọ́n ìlù ti yí padà báyìí .

(src)="13"> Abasabankanya ilyashi ba Reuters bashimika ukuti : “ Ukwiba abantu mu Guatemala nomba kulecitika fye cila bushiku , ica kuti abantu nomba balefuluka inshiku sha ku kale lintu bacisanguka baleiba fye bashimakwebo bakupenda abakwatiishe ifyuma .
(trg)="13"> Ilé iṣẹ́ ìròyìn Reuters sọ pé : “ Ojoojúmọ́ ayé yìí ni wọ́n ń jí èèyàn gbé ní Guatemala , níbi tí àwọn èèyàn ti ń rántí ìgbà táyé ṣì dáa , tó jẹ́ pé díẹ̀ lára àwọn oníṣòwò tó rí ṣe nìkan làwọn ajàjàgbara ń jí gbé .

(src)="14"> Lelo nomba amabumba ya beeba abantu yaleiba abakankaala na bapiina , abanono na bakalamba kumo . ”
(trg)="14"> Láyé ìsinyìí , àtolówó àtòtòṣì , àtọmọdé àtàgbàlagbà làwọn ajínigbé ń kì mọ́lẹ̀ . ”

(src)="15"> Ilingi line icicitika ca kuti ukwiba abantu ukwa kapela makufi e kusabankanishiwa fye pa milabasa , lelo ukwashala ukwingi takwishibikwa ku bekala calo bonse abashala .
(trg)="15"> Èyí tó bá le gan - an la sábà máa ń gbọ́ nípa rẹ̀ nínú ìròyìn , àmọ́ èyí tó pọ̀ jù lọ lára ìṣẹ̀lẹ̀ jíjí èèyàn gbé ló máa ń yanjú láìsí ariwo .

(src)="16"> Na kuba , kwabako imilandu imo imo iyalenga ukuti ifyalo “ fiilabekelwa sana mu kusabankanya ubwafya bwa kwiba abantu . ”
(trg)="16"> Kódà , àwọn orílẹ̀ - èdè ti pinnu pé nítorí àwọn ìdí kan , “ kò sí ohun tó ń ṣí àwọn lórí tí àwọn á fi máa pariwo ọ̀ràn ìjínigbé síta . ”

(src)="17"> Icipande cikonkelepo calalanda pali iyo milandu imo imo .
(trg)="17"> Àpilẹ̀kọ tó tẹ̀ lé èyí yóò gbé mélòó kan lára àwọn ìdí wọ̀nyẹn yẹ̀ wò .

(src)="18"> [ Mapu pe bula 19 ]
(trg)="18"> [ Àwòrán ilẹ̀ tó wà ní ojú ìwé 13 ]

(src)="19"> ( Nga mulefwaya ukumona mapu , moneni muli magazini )
(trg)="19"> ( Láti rí bá a ṣe to ọ̀rọ̀ sójú ìwé , wo ìtẹ̀jáde náà gan - an )

(src)="20"> MEXICO
(trg)="20"> MEXICO

(src)="21"> Uko abantu nalimo 2,000 bebwa cila mwaka , ukwiba abantu nomba kwitwa ukuti “ ubukwebo bunono . ”
(trg)="21"> Bó ti jẹ́ pé ẹgbẹ̀rún méjì èèyàn ni wọ́n ń jí gbé lọ́dọọdún , wọ́n ti wá fún òwò jíjínigbé ní orúkọ , orúkọ náà ni “ iléeṣẹ́ kékeré . ”

(src)="22"> GREAT BRITAIN
(trg)="22"> ILẸ̀ GẸ̀Ẹ́SÌ

(src)="23"> Akampani ka inshuwalansi aka Lloyd’s ku London akalipililako abebilwe pa kuti babalekeko nomba kalilundako indalama kalipilisha abo kaleafwa ukufika ku mapesenti 50 pa mwaka ukutula fye 1990 .
(trg)="23"> Bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 1990 , iye àwọn tó wá ń ṣe ètò ìbánigbófò ní iléeṣẹ́ Lloyd’s of London , bó bá ṣẹlẹ̀ pé àwọn ajínigbé jí wọn gbé , ti ń fi ìpín àádọ́ta nínú ọgọ́rùn - ún pọ̀ sí i lọ́dọọdún .

(src)="24"> RUSSIA
(trg)="24"> RỌ́ṢÍÀ

(src)="25"> Mu citungu ceka fye ica Caucasus icabela lwa ku kapinda ka ku kulyo aka Russia , impendwa ya bantu abaibilwe yaninine ukufuma pali 272 mu 1996 ukwisafika kuli 1,500 mu 1998 .
(trg)="25"> Ní àgbègbè Caucasus níhà gúúsù Rọ́ṣíà nìkan , iye àwọn tí a jí gbé pọ̀ sí i láti igba ó lé méjìléláàádọ́rin lọ́dún 1996 sí ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀jọ lọ́dún 1998 .

(src)="26"> PHILIPPINES
(trg)="26"> PHILIPPINES

(src)="27"> Ukulingana ne nyunshipepala ya “ Asiaweek , ” “ Philippines nakalimo e calo umo ukwiba abantu kwafula sana mu Asia . ”
(trg)="27"> Ìwé ìròyìn “ Asiaweek , ” sọ pé , “ ó jọ pé orílẹ̀ - èdè Philippines ni ibùdó ìjínigbé ní Éṣíà . ”

(src)="28"> Mwaliba amabumba ya beeba abantu ukucila pali 40 muli cilya calo .
(trg)="28"> Ẹgbẹ́ àwọn ajínigbé tó wà níbẹ̀ lé ní ogójì .

(src)="29"> BRAZIL
(trg)="29"> BRAZIL

(src)="30"> Cashimikwa ukuti kuli iyi ncende mu mwaka fye umo abeeba abantu bapangile indalama shishaifulila ukufika ku madola amabilioni 1.2 isho abene ba bantu babafutile .
(trg)="30"> Ní ọdún kan , a gbọ́ pé àwọn ajínigbé gba iye tó lé ní bílíọ̀nù kan dọ́là bí owó ìràpadà níbẹ̀ .

(src)="31"> COLOMBIA
(trg)="31"> KÒLÓŃBÍÀ

(src)="32"> Mu myaka ya nomba line abantu iminshipendwa baliibwa cila mwaka .
(trg)="32"> Ní àwọn ọdún àìpẹ́ yìí , ẹgbẹẹgbẹ̀rún èèyàn ni wọ́n ń jí gbé lọ́dọọdún .

(src)="33"> Mu May 1999 , bacisanguka baibile intungulushi sha fya mapepo 100 pa nshita ya minsa .
(trg)="33"> Ní oṣù May 1999 , àwọn aṣọ̀tẹ̀ sí ìjọba jí ọgọ́rùn - ún olùreṣọ́ọ̀ṣì gbé nígbà kan tí wọ́n ń ṣayẹyẹ Máàsì .

(src)="34"> [ Abatusuminishe ]
(trg)="34"> [ Credit Line ]

(src)="35"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .
(trg)="35"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .

# bem/101999922.xml.gz
# yo/101999922.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Munsokwe Uusangwike Ubukwebo
(trg)="1"> Jíjí Èèyàn Gbé — Òwò Àwọn Apanilẹ́kún - Jayé

(src)="2"> MU CITABO cakwe ica The Kidnap Business , Mark Bles , asosele ukuti : “ Ukwiba abantu takwaba ngo kwiba ifipe .
(trg)="2"> “ Ọ̀RÀN jíjí èèyàn gbé kò dà bíi jíjí ẹrù gbé .

(src)="3"> Ukwiba abantu te kwa cifyalilwa , kwa bukatu kabili tamwaba kumfwilako ubulanda ulupwa ulwaba e cintu icacindamisha sana ku bantunse . ”
(trg)="3"> Ó jẹ́ ìwà láabi , ìwà ìkà àti àìlójú - àánú sí ìdílé , tó jẹ́ agbo tó ṣe pàtàkì jù lọ láwùjọ ẹ̀dá , ” ni Mark Bles sọ nínú ìwé tó kọ , tó pè ní The Kidnap Business .

(src)="4"> Ukwiba abantu kulalungulusha imintontonkanya ya ba mu lupwa .
(trg)="4"> Tí wọ́n bá jí ẹnì kan gbé , ńṣe ni pákáǹleke máa ń bá àwọn mẹ́ńbà ìdílé rẹ̀ .

(src)="5"> Akashita akali konse , icibasakamika ca kuti tabeshiba nampo nga umuntu wabo ali umutende atemwa nafwa , kabili balaipeela ne milandu , ukuipata no kuba mu kupeleelwa .
(src)="6"> Uku kulungulushiwa takulabwako bwangu , kuti kwasendako inshiku ishingi , imilungu , imyeshi , limo fye ne myaka .
(trg)="5"> Ìṣẹ́jú kan ò ní lọ kí wọ́n máà jáyà pé bóyá ààyè ẹ̀ làwọ́n á rí tàbí òkú ẹ̀ , bẹ́ẹ̀ kẹ̀ wọ́n á tún máa ronú pé ẹ̀bi àwọn ni , inú á máa bí wọn , ọwọ́ wọn ò sì ní ran nǹkan kan .

(src)="7"> Pa mulandu wa kufwaisha ukukwata indalama , abeeba abantu balesha na maka ukusangako inshila bengasakamikilamo ba lupwa lwa muntu bebile .
(trg)="6"> Wọ́n lè wà nínú ìpayà yìí fún ọ̀pọ̀ ọjọ́ , tàbí ọ̀sẹ̀ , tàbí oṣù , tàbí nígbà míì , fún ọ̀pọ̀ ọdún pàápàá .

(src)="8"> Ibumba limo iliiba abantu lyapatikishe uo lyaibile ukulemba kalata wakonkapo ku mulabasa pa kuti akasabankanishiwe .
(trg)="7"> Àwọn ajínigbé náà máa ń lo bí ọ̀ràn náà ṣe rí lára ìdílé onítọ̀hún láti fi béèrè owó lọ́nàkọnà .

(src)="9"> Uyu kalata aleti : “ Ndelomba aba ku mulabasa ukusabankanya ku bekala calo bonse ukuti nalibwa kabili nga nshakamoneke umulandu ukaba wa banjibile ukubikako fye no lupwa lwandi lwine pa kufilwa ukundubula lelo ukutemwapo indalama ukucila umweo wandi . ”
(trg)="8"> Ẹgbẹ́ àwọn ajínigbé kan fipá mú ọkùnrin kan tí wọ́n jí gbé láti kọ ọ̀rọ̀ tó wà nísàlẹ̀ yìí sínú lẹ́tà kan tó kọ sí àwọn ilé iṣẹ́ ìròyìn , ó kọ̀wé pé : “ Mo fún àwọn oníròyìn láṣẹ láti gbé ohun tí mo ń kọ yìí fáyé gbọ́ kí wọ́n lè mọ̀ pé bí ẹ̀mí mi bá lọ sí i , ẹ̀bi àwọn tó jí mi gbé ni ṣùgbọ́n ìdílé mi yóò pín nínú ẹ̀bi náà nítorí wọ́n fẹ́ràn owó jù mí lọ . ”

(src)="10"> Pa kuti abene ba muntu uwibilwe bangweko ukulipila indalama sha kuti alekweko , abena Italy abeeba abantu balaputulako ifilundwa fya o bebile no kufituma kuli balupwa lwakwe atemwa ku mulabasa ukuti filangwe pa televishoni .
(trg)="9"> Àwọn tó ń jí èèyàn gbé ní Ítálì ti wá sọ ọ̀ràn gbígba owó ìtúsílẹ̀ di kàn - ńpá nípa gígé ẹ̀yà ara ẹni tí wọ́n jí gbé , wọ́n á wá fi ránṣẹ́ sí àwọn ẹbí rẹ̀ tàbí àwọn ilé iṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n .

(src)="11"> Umwina Mexico uwiba bantu ena aalelungulusha fye no kulungulusha abantu ebile pa nshita alelanshanya na ba lupwa lwabo pa lwa ndalama sha kuti bamulipile .
(trg)="10"> Ajínigbé kan ní Mexico tilẹ̀ máa ń dá àwọn tó bá jí gbé lóró nígbà tó bá ń dúnàádúrà owó ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìdílé ẹni náà lórí tẹlifóònù .

(src)="12"> Lubali lumbi , abeeba abantu bamo , baleesha ukubeleleka abo bebile ukupitila mu kubasunga bwino .
(trg)="11"> Ní ti àwọn ajínigbé mìíràn ẹ̀wẹ̀ , wọ́n máa ń gbìyànjú láti wá ojúure àwọn tí wọ́n jí gbé .

(src)="13"> Ku ca kumwenako mu calo ca Philippines shibukwebo umo uo baibile bamusungile mwi hotela lya mutengo nga nshi mu musumba wa Manila , umo balemushitila ubwalwa no kumuletela abanakashi ba cilende aba kusendama na bo ukufikila indalama sha ku mulubwila shikalipilwe .
(trg)="12"> Fún àpẹẹrẹ , ní Philippines , àwọn tó jí ọkùnrin oníṣòwò kan gbé fi í sí òtẹ́ẹ̀lì ńlá kan ní Manila , wọ́n tọ́jú ẹ̀ , wọ́n ra ọtí fún un , wọ́n sì kó àwọn aṣẹ́wó tì í láti máa fi tura títí wọ́n fi rí owó ìtúsílẹ̀ rẹ̀ gbà .

(src)="14"> Nangu cibe fyo , abengi abeebwa balesalilwa beka ukwabula no kusakamanwa bwino mu fyo balekabila nangu ukusungwa mu ncende iya busaka .
(trg)="13"> Ṣùgbọ́n èyí tó pọ̀ jù lọ lára àwọn tí wọ́n ń jí gbé ni wọ́n máa ń tì mọ́lé , wọn kì í sì í fi bẹ́ẹ̀ bìkítà nípa ìlera àwọn èèyàn náà .

(src)="15"> Abengi balapumwa icabipisha .
(trg)="14"> Ọ̀pọ̀ ni wọ́n máa ń dá lóró .

(src)="16"> Ilingi line , abeebwa balalungulushiwa inshita yonse pantu tabeshiba icili no kubacitikila .
(trg)="15"> Bó ti wù kó rí , ẹni tí wọ́n jí gbé kò lè ṣàìfi ojú winá ìpayà tí yóò mú kó máa ronú ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ sí òun .

(src)="17"> Ifya Kushipikisha Ififuma mu Kwibwa
(trg)="16"> Kíkojú Àìfararọ Tó Ń Fà

(src)="18"> Nangu fye ni pa numa ya kulubulwa , abaibilwe balashala balelungulushiwa mu muntontonkanya pa nshita ntali .
(trg)="17"> Kódà lẹ́yìn tí wọ́n bá tú ẹni tí wọ́n jí gbé sílẹ̀ , ara irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè má tètè balẹ̀ .

(src)="19"> Nasi umo uwa ku Sweden uwaibilwe lintu ali ku Somalia alandilepo ukuti : “ Icintu cimo icacindamisha pali fyonse ca kuti nga ulefwaya ukwafwiwa ulingile ukulanda ku fibusa na kuli ba lupwa kabili no kuya ku ncenshi ishaishiba ifya kwaafwa abebilwe . ”
(trg)="18"> Ọmọ ilẹ̀ Sweden kan tó jẹ́ nọ́ọ̀sì , tí wọ́n jí gbé ní Sòmálíà sọ èrò rẹ̀ pé : “ Ohun kan wà tó ṣe pàtàkì ju ohunkóhun mìíràn lọ .

(src)="20"> Impandamano shafwilisha abantu abaibilwe ukupuupuutuka mu co bapitilemo shalisangako inshila ya kwafwilamo aba musango uyo .
(trg)="19"> Òun ni pé kí o bá àwọn ọ̀rẹ́ àti ẹbí sọ̀rọ̀ , kí o sì wá ìrànlọ́wọ́ àwọn tó mọ̀ nípa ìṣòro rẹ dunjú tó bá pọndandan . ”

(src)="21"> Abaibilwe balabala balanshanya ne ncenshi imiku yafulilako mu fiputulwa ifipi pa kuti bengafwilishiwa ilyo bashilamonana ne ndupwa shabo .
(trg)="20"> Àwọn tí ń ṣètọ́jú àwọn tí a jí gbé ti ní ìlànà kan tí wọ́n fi ń tọ́jú irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ .

(src)="22"> Rigmor Gillberg , impandamano ya mu kabungwe ka Red Cross iyafwilisha abaibilwe ukupuupuutuka atile : “ Uku kusambilishiwa ukwa pa numa fye ya kulubulwa ku babebile kulacefyako ukusakamikwa kwa mutatakuya . ”
(trg)="22"> Rigmor Gillberg , ọmọ ẹgbẹ́ Alágbèélébùú Pupa , tó jẹ́ ògbóǹkangí nínú títọ́jú àwọn tó níṣòro ìmọ̀lára , sọ pé : “ Ìtọ́jú tí a ń fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ náà kò ní jẹ́ kí ìṣòro náà máa wà lọ kánrin . ”

(src)="23"> Amafya na Yambi Ayafumamo
(trg)="23"> Àwọn Ohun Mìíràn Tó Lè Ṣẹlẹ̀

(src)="24"> Ukwiba abantu takulungulusha fye abaibilwe ne ndupwa shabo epela .
(trg)="24"> Ẹni tí wọ́n jí gbé àti ìdílé rẹ̀ nìkan kọ́ ló ń fara gbá ìdààmú tó ń tìdí jíjínigbé wá .

(src)="25"> Kuti kwalenga na batandashi abafuma mu fyalo fimbi ukuleka ukwisa kabili kuti kwatompola na bafwaya ukuleta ubukwebo bwabo ukufuma ku fyalo fimbi kabili kulalenga na bantu ukuba no munsokwe mu bwikashi .
(trg)="25"> Ìbẹ̀rù pé a lè jíni gbé lè dí ìrìn àjò afẹ́ lọ́wọ́ kó sì ṣèdíwọ́ fún ìdókòwò ; kì í tún jẹ́ kí ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ .

(src)="26"> Mu myeshi fye iinono mu 1997 , utwampani 6 utukalamba utwaba na mu fyalo fimbi twaliseelwe mu Philippines pa mulandu wa cintiinya ca beeba abantu .
(trg)="26"> Láàárín oṣù díẹ̀ péré ní ọdún 1997 , ilé iṣẹ́ ńlá mẹ́fà tí òwò wọn nasẹ̀ jákèjádò ayé ló kógbá wọn kúrò ní orílẹ̀ - èdè Philippines nítorí ewu jíjí èèyàn gbé .

(src)="27"> Umwanakashi umo uwa ku Philippines uubomba ku kabungwe ka Citizens Against Crime ( Abekashi Abacincintila Bumpulamafunde ) apapile ati : “ Nomba tuleikala mu munsokwe . ”
(trg)="27"> Obìnrin kan tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Philippines , tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn kan tí wọ́n pe ara wọn ní Aráàlú Tí Ń Gbógun Ti Ìwà Ọ̀daràn sọ pé : “ Ọkàn wa ò balẹ̀ rárá . ”

(src)="28"> Icipande cimo muli magazini wa The Arizona Republic casosele ati : “ Abalashi ba ku Mexico bali no mwenso wa kwibwa , na cine balingile ukuba no yu mwenso . ”
(trg)="28"> Àpilẹ̀kọ kan nínú ìwé ìròyìn The Arizona Republic sọ pé : “ Ìbẹ̀rù jíjínigbé ń fa ṣìbáṣìbo lágbo àwọn lọ́gàálọ́gàá ní Mexico , kò sì lè ṣàìrí bẹ́ẹ̀ . ”

(src)="29"> Magazini wa ku Brazil uwa Veja ashimika ukuti ifipondo na beeba abantu e bapyana pali fishimweshimwe ifyo abana mu Brazil batiina nga nshi .
(trg)="29"> Ìwé ìròyìn Brazil náà , Veja , sọ pé àwọn gbọ́mọgbọ́mọ àti àwọn ìgárá ọlọ́ṣà ti rọ́pò àwọn ológòmùgomù tó máa ń dẹ́rù ba àwọn ọmọdé ní Brazil .

(src)="30"> Mu Taiwan , abana balasambilishiwa ifya kuicingilila ku beeba abantu , kumfwa mu United States , bakamera bakuceeceeta abeeba abantu balibikwa pa masukulu ya twana tunono pa kuti tulecingililwa .
(trg)="30"> Ní Taiwan , wọ́n máa ń kọ́ àwọn ọmọ iléèwé lọ́gbọ́n tí gbọ́mọgbọ́mọ ò fi ní jí wọn gbé , ní Orílẹ̀ - Èdè Amẹ́ríkà pẹ̀lú , wọ́n ti gbé àwọn kámẹ́rà amóhùnmáwòrán tí ń ṣọ́ èèyàn sí ilé ìwé àwọn ògowẹẹrẹ kí àwọn gbọ́mọgbọ́mọ má bàa gbé wọn .

(src)="31"> Utwampani Tupanda Amano pa fya Kuicingilila ku Beeba Abantu Natufula
(trg)="31"> Ìjẹ Ni Fáwọn Òṣìṣẹ́ Elétò Ààbò

(src)="32"> Pa mulandu wa kuti ukwiba abantu nakufula kabili apantu ubu bwafya bufwaya ukwishiba bwino bwino , cilengele ukuti no twampani twa kucingilila abantu ku kwibwa na to tufule .
(trg)="32"> Ọ̀ràn jíjí àwọn èèyàn gbé tó ń pọ̀ sí i àti àwọn ọ̀nà ẹlẹgẹ́ tí a ń gbà yanjú rẹ̀ ti mú kí àwọn iléeṣẹ́ elétò ààbò máa rí ṣe .

(src)="33"> Mu musumba wa ku Brazil uwa Rio de Janeiro , utu twampani natucila pali 500 , kabili tulepanga indalama ukufika ku madola amabilioni 1.8 .
(trg)="33"> Ó lé ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta irú ilé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tó wà ní ìlú Rio de Janeiro , lórílẹ̀ - èdè Brazil , wọ́n sì ń pa iye tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó bílíọ̀nù méjì dọ́là .

(src)="34"> Utwampani utuleya tulefulilako mu fyalo ifingi tusambilisha pa fya kuicingilila ku beeba abantu , tulalemba ifyebo pa lwa ncende isha busanso , kabili e tulanshanya na beeba abantu pa lwa ndalama balefwaya ukulipilwa .
(trg)="34"> Àwọn ilé iṣẹ́ elétò ààbò tó ń pọ̀ sí i kárí ayé , ló ń kọ́ àwọn èèyàn lọ́gbọ́n tí wọn ò fi ní kó sọ́wọ́ àwọn ajínigbé , wọ́n ń tẹ ìròyìn nípa àwọn àgbègbè tó léwu jáde , wọ́n sì ń dúnàádúrà fún ìtúsílẹ̀ .

(src)="35"> Balafunda indupwa no twampani pa lwa mingalato abeeba abantu babomfya no kubafwa pa fyo bengaipangasha lwa mu muntontonkanya ukushipikisha ubu bwafya .
(trg)="35"> Wọ́n máa ń gba àwọn ìdílé àti ilé iṣẹ́ nímọ̀ràn , nípa kíkọ́ wọn ní ọgbọ́n tí àwọn ajínigbé máa ń lò , wọ́n sì ń ràn wọ́n lọ́wọ́ láti mọ bí wọ́n ṣe lè fọkàn balẹ̀ .

(src)="36"> Utwampani tumo tulesha fye no kwikata abeeba abantu no kubapokolola indalama baalipilwe ilyo balekako untu baibile .
(trg)="36"> Àwọn ilé iṣẹ́ kan tilẹ̀ ń gbìyànjú láti mú àwọn tó ń jí èèyàn gbé kí wọ́n sì gba owó ìtúsílẹ̀ tí wọ́n san padà lẹ́yìn tí wọ́n bá ti tú ẹni tí wọ́n jí gbé sílẹ̀ .

(src)="37"> Nangu cibe fyo , utu twampani tatubomba fye ukwabula ukulipilwa .
(trg)="37"> Àmọ́ , ọ̀fẹ́ kọ́ ni wọ́n ń ṣe é .

(src)="38"> Te mulandu no kubombesha kwa musango yo , ukwiba abantu kuleiilako fye pa muulu mu fyalo ifingi .
(trg)="38"> Pẹ̀lú gbogbo ìsapá wọ̀nyí , ńṣe ni ọ̀ràn jíjí èèyàn gbé túbọ̀ ń pọ̀ sí i ní ọ̀pọ̀ orílẹ̀ - èdè .

(src)="39"> Richard Johnson inkonkani ku mukalamba wa Kampani ka Seitlin mu Latin America alanda apo ukwiba abantu kufikile muli cilya calo atila : “ Ico tuleenekela fye ca kuti impendwa ya bantu abaleibwa ikaiilako fye pa muulu . ”
(trg)="39"> Nígbà tí Richard Johnson , tó jẹ́ igbákejì ọ̀gá pátápátá nílé iṣẹ́ Seitlin & Company ń sọ bí ọ̀ràn náà ṣe rí ní Látìn Amẹ́ríkà , ó sọ pé : “ Kàkà kí ìwà jíjí èèyàn gbé dín kù , ṣe ni á túbọ̀ máa pọ̀ sí i . ”

(src)="40"> Umulandu Ukwiba Abantu Kufuliile
(trg)="40"> Ìdí Tí Ìṣẹ̀lẹ̀ Náà Fi Ń Pọ̀ Sí I

(src)="41"> Incenshi shilalumbula imilandu iingi iilengele ukuti ukwiba abantu kufule muno nshiku .
(trg)="41"> Àwọn ògbógi ṣàlàyé ìdí tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà fi pọ̀ sí i lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí .

(src)="42"> Umo wa kuti ubupiina nabucilamo ku bantu mu ncende shimo .
(trg)="42"> Ọ̀kan lára ìdí náà ni ipò ọrọ̀ ajé tó ń burú ní àwọn àgbègbè kan .

(src)="43"> Uubomba incito ya kukumbusuka abaponenwe no busanso uwa mwi tauni lya Nal’chik , mu Russia , atile : “ Inshila isuma iya kusangilamo indalama kucito ubu bwine bukwebo bwaseeka ubwa kwiba abantu . ”
(trg)="43"> Òṣìṣẹ́ kan tó máa ń ṣèrànwọ́ fún àwọn èèyàn tí àjálù dé bá , tó ń gbé ìlú Nal’chik , ní Rọ́ṣíà , sọ pé : “ Ọ̀nà tó yá jù lọ , téèyàn lè tètè gbà rí owó ni ọ̀nà tó lókìkí yìí , ìyẹn ni jíjí èèyàn gbé . ”

(src)="44"> Mu fitungu fimo ifyaletekwa ne calo icali kale Soviet , cashimikwa ukuti mu kwiba abantu e mufuma indalama sha kutungilila ifita fya mu bumfisolo ifya bakalamba ba nkondo muli iyo ncende .
(trg)="44"> Ní àwọn orílẹ̀ - èdè olómìnira kan tó wà lábẹ́ Soviet tẹ́lẹ̀ rí , a gbọ́ pé wọ́n ń fi owó tó ń wá láti inú jíjí èèyàn gbé ṣètìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ ọmọ ogun àdáni ti àwọn aláṣẹ ológun tí ń fipá ṣàkóso níbẹ̀ .

(src)="45"> Ilelo abantu baleya ku fyalo fimbi ku kucito bukwebo atemwa ku kutandala fye nabafula ukucile fyo cali kale .
(src)="46"> Ici cilengele ukuti abeeba abantu bashukile abo bengeba .
(trg)="45"> Ju ti tẹ́lẹ̀ rí lọ , ọ̀pọ̀ èèyàn ń rìnrìn àjò nítorí àtilọ ṣòwò tàbí nítorí àtigbafẹ́ , èyí sì ń ṣínà tuntun fún àwọn ajínigbé tí ń wá ẹni tí wọ́n fẹ́ gbé .

(src)="47"> Mu myaka fye 5 impendwa ya bantu abafuma ku fyalo fimbi abaibwa yalinininako imiku ibili .
(trg)="46"> Iye àwọn àjèjì tí wọ́n ń jí gbé ti di ìlọ́po méjì láàárín ọdún márùn - ún .

(src)="48"> Pa kati ka 1991 na 1997 , abatandashi ukufuma mu fyalo nalimo 26 baliibilwe .
(trg)="47"> Láàárín ọdún 1991 sí 1997 , wọ́n jí àwọn arìnrìn - àjò afẹ́ gbé ní orílẹ̀ - èdè mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n .

(src)="49"> Ni kwi aba bonse abeeba abantu bafuma ?
(trg)="48"> Ibo ni gbogbo àwọn tó ń jí èèyàn gbé wọ̀nyí ti ń wá ?

(src)="50"> Apo ukukansana mu fya nkondo kuleya kulepwa mu ncende shimo , cilengele ukuti abali kale abashilika babe amalofwa ayabule ndalama .
(trg)="49"> Àwọn ogun mélòó kan ti ń parí , èyí sì túmọ̀ sí pé àwọn sójà tẹ́lẹ̀ rí ò ní ríṣẹ́ ṣe mọ́ , wọn ò sì ní lówó lọ́wọ́ .

(src)="51"> Aba bantu balicenjela icine cine mu fyo bengabomba uyu mulimo wa kwiba abantu .
(trg)="50"> Àwọn èèyàn yìí sì mọ gbogbo ọgbọ́n tí wọ́n lè fi ṣe iṣẹ́ tó ń mówó wọlé yìí .

(src)="52"> Na kabili , pa mulandu wa kubomfya inshila shafikapo isha kwikatilamo ifipondo fitoba amabanki e lyo no kucefyako ubukwebo bwa kushitisha imiti ikola , cilengele bampulamafunde nomba ukutendeka ukwiba abantu pa kuti balesangilamo indalama .
(trg)="51"> Bákan náà , lílo àwọn ọ̀nà tó túbọ̀ gbéṣẹ́ tó mú kó ṣòro láti ja báńkì lólè àti ṣíṣẹ́pá òwò oògùn olóró ti mú kí àwọn ọ̀daràn ṣí sí iṣẹ́ jíjí èèyàn gbé láti fi rọ́pò ọ̀nà tówó ń gbà wọlé fún wọn .

(src)="53"> Mike Ackerman , incenshi pa fya kwiba abantu , alondolola ukuti : “ Pa mulandu wa nshila ishilebomfiwa isha kulenga ukuti cikosele bampulamafunde ukwiba ifipe , cilengele nomba ukuti baleiba abantu . ”
(trg)="52"> Mike Ackerman , tó jẹ́ ògbógi nípa ọ̀ràn jíjí èèyàn gbé , ṣàlàyé pé : “ Bí a ti túbọ̀ ń dí ọ̀nà táwọn ọ̀daràn fi lè jí ohun ìní láwùjọ ni àwọn ọ̀daràn wá ń hùwà ipá sí èèyàn fúnra rẹ̀ . ”

(src)="54"> Ukusabankanya kwa ndalama ishingi ishilipilwa ku beeba abantu pa kuti balekeko untu bebile na ko kulenga bambi nabo ukutendeka ukwiba abantu .
(trg)="53"> Pípolongo owó gọbọi tí a san fún ìràpadà pẹ̀lú lè sún àwọn kan láti fẹ́ ṣí sí iṣẹ́ jíjí èèyàn gbé .

(src)="55"> Ifilenga Abantu Ukwiba Abantu Fyalipusanapusana
(trg)="54"> Wọ́n Ní Èrò Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀

(src)="56"> Abengi abeeba abantu bafwaya fye indalama epela .
(trg)="55"> Owó ni ọ̀pọ̀ jù lọ lára àwọn tí ń jí èèyàn gbé ń wá kì í ṣe nǹkan míì .

(src)="57"> Indalama abeeba abantu bafwaya ukulipilwa kuti shatendekela fye pa tumadola utunono no kufika ku madola yashaifulila nga filya cali lintu amadola amamilioni 60 yalipilwe pa kuti fye balekeko shibukwebo wa fikuulwa mu Hong Kong uwanonka sana nangu line bashamulekeleko na pa numa ya kumulipililako isho ndalama .
(trg)="56"> Owó tí wọ́n máa ń béèrè máa ń yàtọ̀ síra , ó lè jẹ́ owó díẹ̀ tàbí èyí tó pọ̀ , bíi ọgọ́ta mílíọ̀nù dọ́là tí àwọn kan gbà bí owó ìtúsílẹ̀ ọ̀gbẹ́ni ọlọ́rọ̀ jìngbìnnì kan , tó jẹ́ oníṣòwò ní Hong Kong , àmọ́ tí wọn kò tú sílẹ̀ .

(src)="58"> Lubali lumbi , bamo abeeba abantu nga balefwaya ukongola abantu ukuti babe ku lubali lwabo , nangu nga balefwaya ukusange fya kulya , umuti , ifilimba , bamotoka , ukukuulilwa amasukulu yapya , imisebo , ne fipatala , babomfya abo bebile .
(trg)="57"> Ní ọwọ́ mìíràn ẹ̀wẹ̀ , àwọn kan tó ń jí èèyàn gbé máa ń lo ẹni tí wọ́n jí gbé láti jẹ́ kí àwọn ará ìlú lè mọ̀ nípa wọn , kí wọ́n lè rí oúnjẹ , oògùn , rédíò , ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gbà , kí a sì lè pèsè ilé ẹ̀kọ́ tuntun , ọ̀nà , àti ilé ìwòsàn fún wọn .

(src)="59"> Umulashi umo uwaibilwe ku Asia bamulekeeleko lintu abamwibile bapeelwe amayuniformu ne mipila ya kubomfya mu kuteya basiketibo .
(trg)="58"> Àwọn ajínigbé tú ọ̀gá ilé iṣẹ́ kan tí wọ́n jí gbé ní Éṣíà sílẹ̀ nígbà tí wọ́n fún wọn ní aṣọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù alápẹ̀rẹ̀ àti àwọn bọ́ọ̀lù alápẹ̀rẹ̀ .

(src)="60"> Bambi na bo ico beebila abantu kufwayo kutiinya no kulesha bashimakwebo na batandashi abafuma mu fyalo fimbi abafwaya ukuleta ubuyantanshi mu fya bukwebo mu calo cimbi , pa kuti tabeshile mu kunonkela pa calo cishili cabo na pa fyuma fyabamo .
(trg)="59"> Àwọn mìíràn máa ń lo ìjínigbé láti dẹ́rù ba àwọn olùdókòwò àti àwọn arìnrìn - àjò afẹ́ láti àwọn orílẹ̀ - èdè mìíràn kí wọ́n sì kó wọn láyà jẹ , kí àwọn ará ilẹ̀ òkèèrè yìí lè ṣíwọ́ fífi ilẹ̀ wọn àti ohun àmúṣọrọ̀ wọn ṣèjẹ .

(src)="61"> Kanshi ifilenga abantu ukwiba abantu fyena fingi , ne nshila babomfya na sho shingi , kabili abacenjela muli uyu mulimo na bo bengi e lyo na bengeebwa na bo bengi .
(trg)="60"> Nítorí náà , wọ́n ní ète tó pọ̀ , ọ̀nà àtiṣe é kò sì wọ́n wọn , bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tó ń ronú àtidi ajínigbé àti àwọn tí wọ́n máa jí gbé pọ̀ rẹpẹtẹ .

(src)="62"> Bushe e fyafula ne nshila sha kucefeshamo ubu bwafya ?
(trg)="61"> Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ojútùú ìṣòro náà pọ̀ ?

(src)="63"> Ni nshila nshi shimo shimo isho shine , kabili bushe cine cine kuti shapwisha ubu bwafya ?
(trg)="62"> Kí ni díẹ̀ lára ojútùú rẹ̀ , àti pé ṣé wọ́n lè yanjú ìṣòro náà ní tòótọ́ ?

(src)="64"> Ilyo tushilayasuka ifyo fipusho , natubale tubebete fimo ifikalamba , ifilengele ukuti ubu bukwebo bwa kwiba abantu bufule .
(trg)="63"> Ká tó dáhùn irú ìbéèrè wọ̀nyẹn , ẹ jẹ́ ká ṣàyẹ̀wò àwọn okùnfà pàtàkì tó fara sin tó ń jẹ́ kí òwò jíjí èèyàn gbé máa gbọ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ .

(src)="65"> [ Akabokoshi pe bula 21 ]
(trg)="64"> [ Àpótí tó wà ní ojú ìwé 15 ]

(src)="66"> Nga ca Kuti Mwaibwa
(trg)="65"> Bí Wọ́n Bá Jí Ọ Gbé