# bem/2015401.xml.gz
# toj/2015401.xml.gz


(src)="1"> Ifilimo
(trg)="1"> Sbʼaʼal

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Ifyo Basayantisti Bapanga Filafwa Abantu 3
(trg)="16"> Ja jas kʼotel snaʼe ja matik jel chapani 3

(src)="4"> Bushe Basayantisti Balishiba Fyonse ?
(src)="5"> 6
(trg)="17"> Ja ciencia ayta yiʼoj stikʼanil 6

# bem/2015402.xml.gz
# toj/2015402.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA | BUSHE TULINGILE UKUCETEKELA SAYANSI UKUCILA UKUCETEKELA BAIBOLO ?
(trg)="1"> YOLOMAJEL JA BʼA SPATIKI | JA BIBLIA SOKA JAS KʼOTEL SNAʼE JA MATIK JEL CHAPANI

(src)="2"> Dikishonari imo yalondolola sayansi ukuti “ kusambilila sana pa fyo ifintu fyapangwa ne fyo fyaba nga twafilolekesha nelyo twabomfya fimashini . ”
(trg)="2"> Jun diccionario wa xyala ja yaljel ciencia jun « tsome snajelik sbʼaja jastik junuki , ja jastik wa xtax ja bʼa sutsatkʼinali , jakel sbʼaja spaklajel wa x - axi sok sbʼaja jas wa x - ilxi » .

(src)="3"> Ukwishiba ifyo ifintu fyapangwa takwayanguka kabili kulakalifya , lelo ukubombesha kulafwaikwa .
(trg)="3"> Skʼulajel ja it jelni wokol , pes tsatsal aʼtel sok ay ekʼele kechan lom aʼtel .

(src)="4"> Basayantisti balabombesha ukufwailisha pa fintu nalimo pa milungu , imyeshi nelyo fye imyaka .
(trg)="4"> Ja científico wa x - ekʼyujile jitsan semana , ixaw ma jabʼilik bʼa skʼulajel probar ja jas wa spaklayeʼi .

(src)="5"> Inshita shimo balafilwa no kusanga ifyo balefwaya ukwishiba pa fintu .
(src)="6"> Na lyo line , ifintu ifingi ifyo basanga filaafwa abantu .
(trg)="5"> Ayni ekʼele ja yaʼtel wa skʼulaneʼi mi jas wa staʼawesok , pe ay tuk yaʼtele yaʼuneje el slekilal ja ixuk winiki .

(src)="7"> Natulande pali fimo ifyo basayantisti basanga .
(trg)="6"> La kiltik jujuntik sjejel .

(src)="8"> Aba ku kampani imo iya ku Bulaya , balabomfya amapulastiki no twakusuushilako amenshi pa kupanga tumashini uto abantu bengabomfya pa kuicingilila ku malwele ayesa abantu nga balenwa amenshi yafiko .
(trg)="7"> Jun empresa bʼa Europa skʼulunej jun filtro jach sok plastiko bʼa jel x - albʼi sok wa xmakuni bʼa xchijel ja kuxil jaʼi bʼa lekxa yujel .

(src)="9"> Mu 2010 , balibomfesheko tumashini twa musango uyu ilyo kwali icinkukuma ku Haiti .
(trg)="8"> Aparatoʼik jastal ja it axel makunuk ja bʼa wa x - ek desgrasyaʼiki , jastal ja terremoto ekʼ ja bʼa Haití bʼa 2010 .

(src)="10"> Abantu balibika mu muulu fimashini ifikopa ifyo beta ati Global Positioning System ( GPS ) .
(trg)="9"> Bʼa jitsan kilometro bʼa nalanchaʼani , ay sateliteʼik bʼa wa xya ekʼ sbʼaje senyalik , sok jachuk wa xbʼobʼ sleʼ chikan jas lugar ja bʼa luʼumkʼinali , ja it wa xnaxi sbʼaj jastal GPS .

(src)="11"> Ifi fimashini bafipangiile ukuti fileafwa abashilika , lelo banamutekenya , abensha indeke , abensha amato , abalunshi e lyo na bantu bambi nabo balafibomfya pa kuti baleishiba uko baleya .
(trg)="10"> Ja it tojbʼesji bʼa oj yawe makunuk ja kʼakʼanumiki , pe ja wego wanxa xcha makuniyuj ja choperiki , yamuman abyon , yamuman barko , paxyalanum ma yama chanteʼik bʼa oj snaʼ bʼa lugar wa xtaxye .

(src)="12"> Tulatasha sana basayantisti abapangile ifi fimashini pantu filaafwa abantu ukwishiba uko balefwaya ukuya .
(trg)="11"> Stsʼakatal ja científico matik yawe eluki , ja wego jelxani xmakuni bʼa oj jnatik chikan bʼa lugar oj wajkotik .

(src)="13"> Bushe mwalibomfyapo foni , kompyuta nelyo Intaneti ?
(trg)="12"> ¿ Ay maʼ wiʼoj ja weʼn jun celular , jun computadora ma Internet ?

(src)="14"> Bushe mwalimona ifyo ubumi bwenu bwawaminako pa mulandu wa kuti mulabomfya imiti iyo basayantisti bapanga ?
(trg)="13"> ¿ Ay maʼ aʼanik bʼa stojbʼesneja yuj jun tikʼe chamel ?

(src)="15"> Bushe mulanina indeke nga muleya kumo ?
(trg)="14"> ¿ Ay maʼ bʼa kʼeʼela abyon ?

(src)="16"> Nga mwalibomfyapo ifi twalandapo , ninshi ifintu fimo ifyo basayantisti bapanga filamwafwa cine cine .
(trg)="15"> Ta jachuki , awaʼunejni el slekilal ja jastik lek skʼuluneje ja científico .

(src)="17"> Pa kuti basayantisti balepanga ifintu na fimbi , balafwailisha na pa fintu ifyo Lesa apanga .
(trg)="16"> Ja ciencia skoltunejni ja jsakʼaniltik bʼa tuktukil modoʼik .

(src)="18"> Basayantisti balasambilila sana pa ma atomu , kabili abasambilila pa fyaba mu muulu balasambilila na pa fintu ifya kale sana pa kuti fye bomfwikishe ifyo imyulu yabumbilwe .
(trg)="17"> Ja bʼa jtyempotiki , ja científico wane kʼotel snajel sok wane spaklajel mas sbʼaja sutsatkʼinali soka jastik ay bʼa Luʼumi .

(src)="19"> Apo basayantisti bamo balafwailisha sana pa fintu ica kuti baleshiba ne fintu ifyo tushimona , bamona kwati nga ca kuti Lesa uo Baibolo yalandapo e ko aaba , ninshi bafwile ukumumona .
(trg)="18"> Jujuntik científico wane slejel modo bʼa oj snaʼe jastal wa x - aʼtiji ja átomo , sok tuk wa xkumxiye jitsan miyon jabʼil bʼa snajel jastal kujlaji ja sutsatkʼinali .

(src)="20"> Basayantisti bamo abaishibikwa sana e lyo na basambilila sana tabasumina muli Lesa .
(trg)="19"> Jujuntik wa spensarane soka chaʼan spaklajel skʼuluneje sbʼaja jastik mi xbʼobʼ ilxuki soka bʼa mi xbʼobʼ yamxuki , ojxani sjeʼe ja sDyosil ja Biblia ja lek merani sakʼan ayi .

(src)="21"> Bakonka ifyo uwasambilila sana sayansi Amir D .
(trg)="20"> Ja científico soka filósofo matik jel naʼubʼal sbʼajeʼi wanto xjelxiye el soka jas wa spensaraneʼi .

(src)="22"> Aczel , alandile ukuti “ nga mwakonka ifyo mwasambilila muli sayansi , kuti mwatila Lesa takwaba . ”
(trg)="21"> Jastal wa xyala ja tsʼijbʼanum Amir Aczel , wa xyala « ja ciencia yaʼata och probar bʼa mini ayuk meran ja Dyosi » .

(src)="23"> Ku ca kumwenako , sayantisti uwaishibikwa sana alandile ukuti , “ apo takwaba nangu cimo icilanga ukuti kwaliba Lesa uo bamo batila e wapangile umuulu na fyonse ifyabamo , ninshi kuti twatila Lesa takwaba . ”
(trg)="22"> Jun sjejel , jun científico bʼa jel naʼubʼal sbʼaj ja bʼa luʼumkʼinali yala yuja mey prebaʼik ja bʼa sutsatkʼinali bʼa wa sjeʼa ay jun Dyos , ja it wa sjeʼa mini ayuk jun dyos sakʼan .

(src)="24"> Abantu bamo balanda pa fyo Lesa apanga ukuti fyaishilebako fye ifine fyeka nelyo fyaishilebako mucinjelengwe .
(trg)="23"> Tuk wa xyalawe skʼuʼajel ja jastik wa skʼulan ja Dyos bʼa Biblia kechanta « magia » ma « trukoʼik bʼa mi x - abʼxi stojolil » .

(src)="25"> *
(trg)="24"> *

(src)="26"> Na lyo line , icipusho tulingile ukuyipusha ca kuti : Bushe abasambilila ifya sayansi balishiba ifingi pa fyo Lesa abuumba pa kuti bashininkishe ukuti ifyo basambilila fya cine ?
(trg)="25"> Pe ja wego tʼilan la jobʼ jbʼajtik : ¿ kʼotel maʼ snaʼe lek ja ciencia sbʼaja luʼumkʼinali bʼa oj yal - e ja jasa wa xyalaweʼi ?

(src)="27"> Iyo .
(trg)="26"> Ja smeranili miyuk .

(src)="28"> Basayantisti balilenga imikalile ukwanguka , na lyo line , basayantisti abengi baishiba ukuti kwaliba ifintu ifingi ifyo bashaishiba e lyo kwaliba ne fyo bashakatale abeshiba .
(trg)="27"> Anima ja ciencia jelxa yiʼoj snajel , pe jitsan científico wa snaʼawe aytoni jitsan jastik junuk mito xkʼot naxuk ma mini oj kʼot taxuka .

(src)="29"> Ba Steven Weinberg , basayantisti , balandile pa kusambilila pa fintu ifyo Lesa abuumba ukuti : “ Tatwakatale atwishiba fyonse . ”
(trg)="28"> Steven Weinberg , jun científico bʼa skʼulan ganar jun premio jel chaʼan , yala : « Mini oj kʼotkotik man bʼa yechalil ja jastik junuki » .

(src)="30"> Abasambilila sana ba Martin Rees , aba ku Bulaya , balembele ukuti : “ Kwaliba ifintu fimo ifyo abantu bashakatale abeshiba . ”
(trg)="29"> Martin Rees , jun científico sok maestro bʼa Gran Bretaña , yala : « Ayni jastik junuk bʼa mini oj kʼot snaʼe ja ixuk winiki » .

(src)="31"> Icishinka ca kuti , takwaba uwaishiba fyonse ifyo Lesa apaanga , nangu fye kantu akanono pamo nga kalusandesande nelyo ifintu ifikalamba ifyaba mu muulu .
(trg)="30"> Ja smeranili , jeltoni jitsan ja jastik oj kʼot jnatik sbʼaja luʼumkʼinal sjoybʼunejotiki , man ja bʼa yal chʼinik célula sok ja bʼa sniwanil ja sutsatkʼinali .

(src)="32"> Natulande pa fya kumwenako :
(trg)="31"> La kiltik jujuntik sjejel :

(src)="33"> Basayantisti tabaishiba bwino bwino ificitika mu nsandesande .
(src)="34"> Tabaishiba bwino bwino ifyo insandesande shikwata amaka , ifyo shipanga amaproteni e lyo ne fyo shakanikana .
(trg)="32"> Ja paklanumik sbʼaja kwerpoʼali mito xkʼot snaʼe jasa wa x - ekʼ ja bʼa yojol ja celulaʼiki : bʼa wa xjak ja yipalil bʼa oj aʼtijuki , bʼa wa xjak ja proteínas sok jastal wa spila sbʼaj .

(src)="35"> Amaka ayatinta yalabomba lyonse .
(trg)="33"> Ja it sjobʼjelik bʼa mito snaʼunejuk ja ciencia .

(src)="36"> Na lyo line , basayantisti tabaishiba bwino ifyo aya maka yabomba .
(trg)="34"> Ja gravedad kʼakʼu kʼakʼu wa xmakuni , pe mitoni xkʼot naxuk jastal mero ay .

(src)="37"> Tabaishiba bwino ico umuntu abwelela pa nshi nga atoloka nelyo icilenga umweshi ukulashinguluka fye ukwabula ukupona .
(trg)="35"> Ja científico mito xkʼot snaʼe lek jastal ja ipal it wa sjokowotik bʼa luʼum ja yajni wala lujpitiki soka jastal wan sututuk ja Luna bʼa sutanal ja Luʼumi .

(src)="38"> Basayantisti basanga ukuti ifintu ifingi nga nshi ifyaba mu muulu tafimoneka na menso yesu na kuli fimashini ifyo bapanga .
(trg)="36"> Ja paklanumik sbʼaja sutsatkʼinali wa xyalawe junuk 95 % ja bʼa jastik ay ja bʼa sutsatkʼinali mi x - ilxi sok mi xbʼobʼ bʼisxuk soka yaʼtijubʼe ja científico .

(src)="39"> Basanga no kuti kwaliba fye ifintu ifishimoneka kabili takwaba no waishiba ifyo ifi fintu fimoneka .
(trg)="37"> Ja it wa xnaxi sbʼaj : jastik junuk bʼa mi x - ilxi sok ipal bʼa mi x - ilxi .
(trg)="38"> ¿ Jasun kʼotel ?
(trg)="39"> Mini maʼ wa snaʼa .

(src)="40"> Kwaliba ifintu na fimbi ifipapusha basayantisti .
(trg)="40"> Sok aytoni tuk jastik junuk mi xkʼot snaʼe ja científico .

(src)="41"> Mulandu nshi ?
(trg)="41"> ¿ Jas yuj jel ay stʼilanil ja it ?

(src)="42"> Umuntu uwaishibikwa sana kabili uulemba pa fya sayansi atile : “ Ifintu ifyo tushaishiba , fingi sana ukucila ifyo twaishiba .
(trg)="42"> Jun científico jel naʼubʼal sbʼaj , stsʼijbʼan : « Ja jastik jun mi xnaʼatik sbʼaji mastoni jel jitsan yuja jastik wa xnaʼatik sbʼaji .

(src)="43"> Kanshi tatufwile ukulapapa fye pa fyo basayanstisti balanda , lelo tufwile no kulafwaya ukwishibilapo na fimbi . ”
(trg)="43"> Bʼa keʼna , ja ciencia wa skoltayon bʼa oj kʼan spaklajel sok snajel mas sok mi kechan bʼa oj slut ja jpensari » .

(src)="44"> Kanshi nga ca kuti ifyo musambilila muli sayansi kuti fyalenga mwakaana ukusumina ifyalembwa mu Baibolo e lyo no kusumina muli Lesa , ninshi mulingile ukutontonkanya pali ici : Nga ca kuti basayantisti ababa na mano icine cine kabili ababomfya fimashini ifya maka baishiba fye ifintu ifinono pa fyo Lesa abuumba , bushe kuti caba fye bwino ukukaana ifyebo ifyalanda pa fintu ifyo basayantisti bafilwa ukwishiba ?
(trg)="44"> Bʼobʼta ja weʼn xa pensaran yuja ciencia ayxa naka yiʼoj ja sjakʼjeliki , wanxa ni xbʼobʼ slokʼolukan yuja jas wa xyala ja Dyosi soka Biblia .
(trg)="45"> Pe ajuluka kʼujol , anima ja científico jelxa chapan ja yaʼtijubʼe bʼa spaklajel ja jastik junuki , mini kʼoteluk snaʼe yibʼanal sbʼaja luʼumkʼinal sjoybʼunejotiki .

(src)="45"> Icitabo ca Encyclopedia Britannica calilanda mu cipande cimo pa lyashi lya kale na pa fintu ifyaba mu muulu ukuti : “ Pa numa ya myaka nalimo 4,000 iya kusambilila pa fyaba mu muulu , casangwa ukuti ifyo abena Babiloni baishibe pa fyaba mu muulu tafyapusana sana ne fyo basayantisti basangile . ”
(trg)="46"> Pilan preba sbʼaja it jaʼa jas wa xyala ja Encyclopedia Britannica sbʼaja kʼiʼeljan spaklajel ja kʼanaliki soka planetaʼiki : « Ja bʼa jtyempotiki , junukxa 4,000 jabʼil bʼa spaklajeljan ja kʼanalik soka planetaʼiki , ja sutsatkʼinali jelni wokol bʼa keʼntik yabʼjel stojolil jastalni maʼ cha ekʼ sbʼaje ja swinkil Babilonia » .

(src)="46"> Inte sha kwa Yehova balaleka cila muntu aisalila ifyo alefwaya ukusuminamo .
(trg)="49"> Ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba wa xkisatikon ja sderecho yiʼoj bʼa jujune oj spensaraʼuk sbʼaja jaw .

(src)="47"> Tulakonka ifyo Baibolo yalanda ukuti : “ Mwiba nga bashashilimuka , lelo muleiluka icaba ukufwaya kwa kwa Yehova . ”
(trg)="50"> Wani xkʼujolantikon snochjel ja rason it bʼa Biblia : « Sbej ni spetzanil ja cristiano oj yil que tzamal ja hua modoexi » ( Filipenses 4 : 5 ) .

(src)="48"> Kanshi lekeni tumone ifyo basayanstisti balanda fyumfwana ne fyo Baibolo ilanda .
(trg)="51"> Wa xlokowatikon bʼa oja paklay sok juna pensar bʼa jaman jujuntik ja jas wa xyala ja Biblia wa slaja sbʼaj soka ciencia sok jastal wa syaktalan sbʼaj .

(src)="49"> Abantu bamo balakaana ukucetekela ifyo Baibolo ilanda pa mulandu wa fyo babasambilisha mu ma calici .
(trg)="52"> Jujuntik mi skisawe ja Biblia yuja jas sjeʼuneje ja Iglesia ja tyempo ekʼta soka bʼa jtyempotiki .

(src)="50"> Babasambilisha ukuti isonde lyaba pa kati na nkati ka fya mu muulu fyonse , kabili babasambilisha no kuti Lesa abuumbile isonde mu nshiku 6 isha ma - awala 24 . — Belengeni akabokoshi akaleti , “ Ifyo Baibolo Yalanda ne fyo Abasambilila Sayansi Basanga . ”
(trg)="53"> Pes wa skʼuʼane ja Luʼumi jaʼa mero snalan ja sutsatkʼinali ma ja Dyosi skʼulan ja luʼumkʼinali bʼa wake kʼakʼu bʼa 24 ora ( kʼela ja rekwagro « Ja jas wa xyala ja Biblia soka ja ciencia » ) .

(src)="51"> Baibolo te citabo ca sayansi .
(trg)="54"> Ja Biblia mi kʼoteluk jun libro bʼa científico .

(src)="52"> Na lyo line , abalembele Baibolo balilanda pa fintu fimo ifyo basayantisti bengatemwa ukumfwa .
(trg)="55"> Pe ayiʼojan jastik junuk bʼa stojolil lek bʼa oj bʼobʼ makunuk yujile ja científico ja bʼa jtyempotiki .

(src)="53"> Natulande pa fya kumwenako fimo .
(trg)="56"> Jujuntik sjejel .

(src)="54"> Ilyo Lesa abuumbile imyulu ne sonde
(trg)="57"> Ja sjabʼil ja sutsatkʼinali soka Luʼumi

(src)="55"> Basayantisti batila palipitia imyaka nalimo 4 bilioni ukutula apo isonde lyabeleleko , e lyo batila palipita imyaka 13 bilioni nelyo 14 bilioni ukutula apo imyulu yabeleleko .
(trg)="58"> Ja científico wa xyilawe ja Luʼumi ayxa yiʼoj junuk 4 mil miyonik jabʼil sok ja skujlajel ja sutsatkʼinali ayxa yiʼoj junuk 13 ma 14 mil miyonik jabʼilik bʼajtanto .

(src)="56"> Baibolo tayalanda ilyo imyulu ne sonde fyabumbilwe kabili tayalandapo no kuti icalo cabako fye pa myaka iinono .
(trg)="59"> Ja Biblia mi xyaʼa jun yajtabʼ sbʼaja skujlajel ja sutsatkʼinali .
(trg)="60"> Chomajkil mi xyala ta ja Luʼumi masto tʼusan jabʼil yiʼoj .

(src)="57"> Amashiwi ya kubalilapo fye mu Baibolo yatila : “ Pa kutendeka Lesa apangile umuulu e lyo ne sonde . ”
(trg)="61"> Ja bʼajtan bersikulo bʼa Biblia wa xyala : « Ja kʼe kujlajuki ja Dyosi skʼulan ja satkʼinali sok ja luʼumi » ( Génesis 1 : 1 ) .

(src)="58"> Aya amashiwi kuti yaafwa basayantisti ukwishiba ilyo Lesa abumbile isonde , nga ca kuti babomfya ifyo basambilila muli sayansi .
(trg)="62"> Ja it wa x - ajikan ja científico bʼa yeʼn oj yil - e ja sjabʼil yiʼoj ja sutsatkʼinali yajel makunuk ja snajel yiʼojeʼi .

(src)="59"> Inshita iyo Lesa abuumbilemo icalo
(trg)="63"> Ja xchapjelal ja Luʼum sbʼaja ixuk winiki

(src)="60"> Mu Ukutendeka icipandwa 1 , mwaliba ishiwi lya kuti “ ubushiku ” ku kulangilila inshita iyalepitapo ilyo Lesa alebuumba isonde na fyonse ifyabamo .
(trg)="64"> Ja bʼa Génesis kapitulo 1 wa xya makunuk ja yaljel kʼakʼu bʼa sjejel ja jastal kajkajil chʼak kujlajuk ja Luʼumi soka sakʼanili .

(src)="61"> Ica kulekelesha ico Lesa abuumbile ico Baibolo yalandapo , bantu .
(trg)="65"> Ja skujlajel ja ixuk winiki jaʼa mas chaʼanyabʼalil sbʼaja it .

(src)="62"> Baibolo tayalanda pa fyo “ inshiku ” 6 isho abuumbilemo ifintu shalepele .
(trg)="66"> Ja Biblia mi xyala janekʼ albʼi ja wake « kʼakʼuʼik » it .

(src)="63"> Na lyo line , ifyo Baibolo yalanda filaafwa ba sayantisti ukwishiba ifyo ubushiku bumo bwalelepa .
(trg)="67"> Ja científico yeʼnleni oj spaklaye jasa ekʼ ja bʼa skajkajil ja tyempo sok yiljel janekʼ albʼi jujune .

(src)="64"> Twalishiba ukuti “ ubushiku ” bumo tabwaleba bushiku bwa ma - awala 24 .
(trg)="68"> Ja jasa wa xnaxi leki jani ja « kʼakʼuʼik » kʼe kʼulajuki mi kechanukta albʼi kʼakʼuʼik bʼa 24 ora .

(src)="65"> Apo Lesa abika icalo
(trg)="69"> ¿ Jasun kuchubʼalyuj ja Luʼumi ?

(src)="66"> Baibolo itila Lesa abika icalo “ apashaba kantu . ”
(trg)="70"> Ja Biblia wa xyala ja Luʼumi mini jas kuchubʼalyuj ( Job 26 : 7 ) .

(src)="67"> Baibolo tailanda ukuti icalo caikala pa nsofu ishanina pali fulwe nangu pa cintu icikalamba .
(trg)="71"> Mi wa xyala ta ja Luʼumi tey bʼa stejlubʼ jun jasunuk bʼa jel niwan ma kuchubʼalyuj elefanteʼik bʼa kajane ekʼ bʼa jun tortuga , jastalni wa skʼuʼane jujuntik ixuk winik .

(src)="68"> Basayantisti abafwaya ukwishiba apo Lesa abika icalo kuti babelenga fye muli Baibolo .
(trg)="72"> Yeʼnxani oj yil - e ja científico jastal ay .

(src)="69"> Mu kuya kwa nshita , ba Nicolaus Copernicus na ba Johannes Kepler , balilondolola ifyo amaplaneti yatintwa na maka yamo ilyo yashinguluka akasuba .
(trg)="73"> Nicolás Copérnico soka Johannes Kepler sjeʼawe ja Luʼumi wan sututuk ekʼ bʼa sutanal ja Kʼaʼuji sok ikʼubʼal ekʼ yuj jun ipal bʼa mi x - ilxi .

(src)="70"> Ba Isaac Newton , balilondolwele ifyo amaka ayatinta yalenga ifintu ukulaenda mu muulu .
(trg)="74"> Jabʼilik tsaʼan , ja Isaac Newton sjeʼa ja ipal jaw yeʼnani yamanyuj ja jastik ay bʼa sutsatkʼinali .

(src)="71"> Ifyo Baibolo yalanda pa kuicingilila ku malwele e lyo na pa busaka
(trg)="75"> Rasonik sbʼaja chameliki soka ajyel asyado

(src)="72"> Mwi buuku lya Ubwina Lebi mwaba ifyebo ifyo Lesa apeele abena Israele ifilanda pa fyo baliingile ukucita pa kuicingilila ku malwele ayambukila .
(trg)="76"> Ja juʼun bʼa Levítico ayiʼoj jujuntik mandarik ajiyile ja israʼelenyo bʼa mi oj ekʼ sbʼaje ja kistal chameliki , jastal yajel pilan ja matik maloʼayi .

(src)="73"> Lesa alipeele abena Israele ifunde ilyalelanda pa busaka .
(src)="74"> Pa Amalango 23 : 12 , 13 , Lesa abebele ukulashiika ubusali ku nse ya nkambi .
(src)="75"> Baalingile “ ukushiika pa busali . ”
(trg)="77"> Chomajkil , ja ley bʼa Deuteronomio 23 : 12 , 13 ajiyile mandar ja israʼelenyo bʼa oj eluke el ja bʼa wa xjijliyeʼi yajni oj wajuke jun paxyal sok smukjel ja spaxyaleʼi .

(src)="76"> Imyaka 200 e yapitapo fye ukutula apo basayantisti na badokota basangile ifyo balingile ukucita pa kuti abantu baleicingilila ku malwele .
(trg)="78"> Kechanto ayiʼoj 200 jabʼil masan ja científico soka loktoriki yilawe stʼilanil snochjel mandarik jastal jaw .

(src)="77"> Ifyo mwacibelenga mu Baibolo fyalembelwe kale sana .
(trg)="79"> Ja jastik it ayxa yiʼoj jitsan sigloʼik tsʼijbʼaji .