# bem/102013044.xml.gz
# tg/102013044.xml.gz


(src)="2"> Ukukuukila ku Calo Cimbi — Ifyo Abakuuka Benekela ne Ficitika
(trg)="1"> ҶОРҶ рӯҳафтодаву ғамгин буд , чунки ӯ оилаашро бо серӣ хӯронда наметавонист .

(src)="3"> Ukufwaya imikalile isuma
(src)="4"> BA GEORGE balisakamene sana .
(trg)="2"> Баъзе ҳамсоягонаш аз азоби гуруснагӣ бемор буданд .

(src)="5"> Balefilwa ukusanga ifya kulya fya kuliisha ulupwa lwabo lonse .
(trg)="3"> Лекин Ҷорҷ медонист , ки дар мамлакати ҳамсоя шароит хубтар аст .

(src)="6"> Pa nshita imo ine , na bena mupalamano babo balemoneka abalwele , e lyo bambi balemoneka ukuba ne nsala icine cine .
(trg)="4"> « Ман ба он ҷо меравам , кор меёбам ва баъд аҳли оилаи худро ба наздам гирифта меорам » , — фикр мекард Ҷорҷ .

(src)="7"> Lelo ba George balishibe ukuti amakilomita ukucila pali 100 ukulola ku kapinda ka ku kulyo kwali icalo icikankaala .
(trg)="5"> Патрисия низ орзу мекард , ки ба хориҷа рафта зиндагиашро беҳтар гардонад .

(src)="8"> E ico batontonkenye ukuti : ‘ Nalakuukila ku calo cimbi , nkafwaye incito , e lyo nkesesenda ulupwa lwandi . ’
(trg)="6"> Дар Нигерия вай ҷои кор надошт ва барои ҳаёти худро пеш бурдан дар он ҷо қариб ҳеҷ имконият набуд .

(src)="9"> Ba Patricia nabo balefwaisha ukukuukila ku calo cimbi pa kuti bakaleikala bwino .
(trg)="7"> Ӯ ва ҷавони дӯстдоштааш маслиҳат карданд , ки аз Алҷазоир гузашта ба Испания мераванд .

(src)="10"> Tabakwete incito kabili tabasambilile sana .
(trg)="9"> « Ман ҳомиладор будам , — мегӯяд Патрисия , — ва сахт мехостам , ки ба кӯдакам ҳаёти беҳтаре муҳайё созам » .

(src)="11"> Balikwete umwaume bale - enda na o , kabili bonse babili bafumine ku calo cabo ica Nigeria no kuya ku Algeria , pa kuti bakakuukile ku Spain , kabili tabaishibe no kuti ulu lwendo lwali ulwayafya pantu bali no kupita mu ciswebebe ca Sahara Desert .
(trg)="10"> Рейчел мехост барои беҳтар кардани ҳаёташ ба Аврупо сафар кунад .

(src)="12"> Ba Patricia batile : “ Nali ne fumo , kabili nalefwaisha ukukuuka pa kuti umwana wandi akekale bwino . ”
(src)="13"> Ba Rachel balefwaya ukukuukila ku Bulaya pa kuti imikalile yabo ibeko bwino .
(trg)="11"> Ӯ дар Филиппин ҷои корашро аз даст дод ва хешовандонаш ӯро бовар кунонданд , ки дар давлатҳои хориҷа барои касоне , ки хонаҳои шахсиро рӯбучин мекунанд , кор ёфтан осон аст .

(src)="14"> Ku Philippines uko baleikala , incito yabo yalipwile , kabili balupwa babele ukuti ku Bulaya , incito sha kubomba pa mayanda ya bantu shilamoneka .
(trg)="12"> Ва ӯ барои чиптаи ҳавопаймо пул қарз гирифта азми сафар кард .

(src)="15"> E ico bakongwele indalama sha kuninina indeke , awe e fyo bashalikepo abalume babo no mwana wabo umwanakashi , no kubalaya ukuti , “ Nomba line fye tuli no kuba pamo bonse . ”
(trg)="13"> Ҳангоми бо шавҳар ва духтарчааш хайрухуш кардан вай ба онҳо гуфт : « Ҷудоии мо бисёр нахоҳад буд » .

(src)="16"> Aba fwailisha ifishinka batunganya ukuti abantu ukucila pali 200 milioni , ababa nga ba George , ba Patricia , na ba Rachel balikuukila ku fyalo fimbi mu myaka ukucila pa 10 iyapita .
(trg)="14"> Аз рӯи баъзе маълумот , дар даҳсолаҳои охир зиёда аз 200 миллион одамон ба мисли Ҷорҷ , Патрисия ва Рейчел аз ватани худ ба хориҷа мераванд .

(src)="17"> Nangula icilenga bamo ukukuuka ni nkondo , amasanso , nelyo ukubacusha , abengi bakuukila pa mulandu wa mikalile ukwafya .
(trg)="15"> Ҳарчанд баъзеи муҳоҷирон аз ҷанг , офатҳои табиӣ ё таъқиботи диниву нажодӣ гуреза шудаанд , аксарияташон бо мақсади беҳтар кардани шароити иқтисодии худ ватанро тарк мекунанд .

(src)="18"> Mafya nshi abakuukila ku fyalo fimbi bakwata mu fyalo bakuukila ?
(trg)="16"> Дар ҷои нав муҳоҷирон бо кадом душвориҳо рӯ ба рӯ мешаванд ?

(src)="19"> Bushe bonse balasanga imikalile isuma iyo bafwaya ?
(trg)="17"> Оё ҳамаи онҳо ҳаёти беҳтареро , ки орзу мекунанд , ёфта метавонанд ?

(src)="20"> Nga abana bashala shani ilyo umufyashi wabo aya mukufwaya incito ku calo cimbi ?
(trg)="18"> Вақте ки волидон дар ҷустуҷӯи даромади хуб хонаро тарк мекунанд , аҳволи кӯдакон чӣ мешавад ?

(src)="21"> Moneni amasuko kuli aya mepusho .
(trg)="19"> Биёед ҷавоби ин саволҳоро дида мебароем .

(src)="22"> Ubwafya bwa kubalilapo ubo abakuukila ku calo cimbi bakwata , myendele .
(trg)="20"> Якум мушкилӣ барои муҳоҷирон бисёр вақт худи роҳ аст .

(src)="23"> Ba George , abo twacilandapo mu cipande ca kubalilapo , baendele amakilomita ayengi nga nshi ninshi bakwete fye utwa kulya utunono .
(trg)="21"> Ҷорҷ , ки дар борааш дар мақолаи аввал гуфта шуд , садҳо километрро бо нақлиёт паси сар кард ва дар давоми ин роҳ ӯ бо худ хӯрдании каме дошту халос .

(src)="24"> Batile : “ Ulu lwendo ala lwalibipile icine cine . ”
(trg)="22"> « Сафар даҳшатнок буд » , — ба ёд меорад Ҷорҷ .

(src)="25"> Abengi abakuukila ku calo cimbi tabafika no kufika iyo .
(trg)="23"> Бисёр муҳоҷирон ҳатто то манзилашон рафта намерасанд .

(src)="26"> Ba Patricia abo twacilandapo , bena balefwaya ukukuukila ku Spain .
(trg)="24"> Мақсади Патрисия ба Испания расидан буд .

(src)="27"> Baninine mu cimbayambaya icapitile mu ciswebebe ca Sahara Desert .
(trg)="25"> Ӯ аз биёбони Сахара дар мошини боркаши болояш кушода сафар мекард .

(src)="28"> Batile : “ Ukufuma ku Nigeria ukuya ku Algeria twaendelepo inshiku 7 , kabili mu cimbayambaya twalimo abantu 25 kabili twalititikene nga nshi .
(trg)="26"> « Роҳи Нигерия то Алҷазоир қариб як ҳафта давом ёфт ва 25 нафарро ба мошини боркаш болоиҳам бор карда буданд .

(src)="29"> Mu nshila twalemona ifitumbi fya bantu ifingi , na bantu abalendauka fye mu ciswebebe abali mupepi no kufwa .
(trg)="27"> Дар роҳ ҷасади бисёр мурдаҳо мехобид ва мо дар биёбон одамонеро медидем , ки сарсону саргардон мегаштанд ва интизори марг буданд .

(src)="30"> Ku ca bulanda , banamutekenya bamo ukwabula no kumfwako uluse , balasha na bantu pa kati ka nshila . ”
(trg)="28"> Аз афташ , баъзе ронандагон мусофиронро бераҳмона дар роҳ партофта мерафтанд » .

(src)="31"> Ukupusanako na ba George na ba Patricia , ba Rachel bena baninine indeke no kuya ku Bulaya , baileingila incito ya kuwamya pa ng’anda .
(trg)="29"> Рейчел баръакси Ҷорҷ ва Патрисия тавонист , ки ба Аврупо бо ҳавопаймо парвоз кунад .

(src)="32"> Nomba balefuluka sana umwana wabo umwanakashi uwa myaka ibili .
(trg)="30"> Дар он ҷо ӯро рӯбучини хонаи шахсие интизор буд .

(src)="33"> Batile : “ Lyonse nga namona namayo alesakamana umwana wakwe , naleumfwa icikonko ku mutima . ”
(trg)="32"> Ӯ ба хотир меорад : « Вақте ки ман модареро медидам , ки ба кӯдаки хурдаш ғамхорӣ мекард , дили ман ба духтарчаам гум мезад » .

(src)="34"> Ba George baliculile pa kuti babeleshe ukwikala mu calo bakukiile .
(trg)="33"> Ба Ҷорҷ дар мамлакати нав одат кардан хеле душвор буд .

(src)="35"> Palipitile imyeshi ukwabula ukuti batumineko ulupwa lwabo indalama .
(trg)="34"> То ба оилааш пул фиристода тавонистани Ҷорҷ моҳҳо гузаштанд .

(src)="36"> Batile : “ Ilingi , mu nshita ya bushiku , nalelila pantu nalefuluka e lyo umutima wandi walefuupuka . ”
(trg)="35"> « Бисёр шабҳо ман аз танҳоӣ ва зиқӣ гиря мекардам » , — иқрор мешавад ӯ .

(src)="37"> Ba Patricia baikele imyeshi iingi mu Algeria , awe basukile bafika ku mupaka wa calo ca Morocco .
(trg)="36"> Баъди якчанд моҳи сафар аз Алҷазоир Патрисия ба сарҳади давлати Марокко расид .

(src)="38"> Batile : “ Kulya kwine eko napapiile umwana umwanakashi .
(trg)="37"> « Он ҷо ман духтарчаамро таваллуд кардам , — мегӯяд ӯ .

(src)="39"> Nalefisama ku fipondo ifisenda abanakashi ku bukangalume no kubapatikisha ukulaulungana na baume .
(trg)="38"> Ман бояд аз одамфурӯшон , ки занҳои муҳоҷирро дуздида ба фоҳишагӣ маҷбур мекарданд , пинҳон мешудам .

(src)="40"> Nasukile nasanga indalama sha kuninina ubwato ubwaleya ku Spain .
(trg)="39"> Оқибат , ман барои он ки роҳи хатарноки баҳриро гузашта ба Испания расам , пули кофӣ ба даст овардам .

(src)="41"> Ulu lwendo lwali lwa kapoosa mweo pantu twali abengi kabili ubwato nabo bwali ubwaonaika .
(trg)="40"> Киштии мо вайрона буд ва барои кашондани миқдори зиёди мусофирон тайёр набуд .

(src)="42"> Twalepila amenshi mu bwato ukubomfya insapato !
(trg)="41"> Мо бояд бо пойафзоли худ обҳои киштиро гирифта ба баҳр мепартофтем .

(src)="43"> Ilyo twafikile ku kulamba lwa Bemba ulwa Spain , nshakwete na maka ya kwenda . ”
(trg)="42"> Вақте ки мо базӯр ба Испания расидем , ман мадор надоштам , ки аз киштӣ ба соҳил фароям » .

(src)="44"> Kwena abafwaya ukukuukila ku fyalo fimbi balingile ukutontonkanya na pa mafya yambi ayacila pa fyo imyendele yabo ikaba .
(trg)="43"> Албатта , ба муҳоҷирон лозим аст , ки ғайр аз хавфу хатари сафар чизҳои дигарро низ ба назар гиранд .

(src)="45"> Bafwile ukutontonkanya na pa bwafya bwa kusambilila intambi ne citundu ku calo bakuukila , na mafya ya kupoka ifitupa fya kwikalila muli cilya calo nelyo pa kuti babasuminishe ukuba abekala calo .
(trg)="46"> Ҳамчунин гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ ва кушодани суратҳисоби бонкӣ барои чунин шахсон душвор буда метавонад .

(src)="46"> Abafilwa ukukwata ifitupa ku buteko , ilingi line tabakwata incito , amayanda , amasambililo , nelyo ukundapwa kusuma .
(trg)="47"> Ва аксар вақт муҳоҷиронеро , ки иҷозатномаи давлатӣ надоранд , дигарон истисмор мекунанд ва эҳтимол чун манбаи қувваи кории арзон истифода мебаранд .

(src)="47"> Limo balafilwa fye no kupoka icitupa ca kwenseshapo motoka nelyo ukusungisha indalama shabo ku banki .
(trg)="48"> Чизи дигаре , ки мо дар борааш бояд бохирадона фикр кунем , ин пул аст , ки аксар вақт сабаби муҳоҷират мегардад .

(src)="48"> E lyo ilingi line bamwisa abashakwata ifitupa fya buteko , balabaliila amasuku pa mutwe , ica kuti limo balabomba incito iikalamba e lyo babapeela indalama ishinono sana .
(trg)="49"> Оё ба даст овардани пули зиёд дар ҳақиқат метавонад ба мо бехатарӣ бахшад ?

(src)="49"> Cimbi ica kutontonkanyapo ni ndalama shiine .
(trg)="50"> Дар Китоби Муқаддас чунин маслиҳати равшан дода шудааст : « Барои сарват ғун кардан заҳмат накаш ; тадбирсозиҳои худро тарк намо .

(src)="50"> Bushe batini indalama cintu ico twingacetekela ?
(trg)="51"> Оё мехоҳӣ чашмони худро ба он бидӯзӣ , ва ҳол он ки он ғоиб шудааст ?

(src)="51"> Baibolo ilatupanda amano yasuma ilyo itila : “ Wilaicusha pa kuti unonke ifyuma .
(trg)="52"> Зеро ки он барои худ болҳо месозад ва мисли уқоб ба осмон парида меравад » ( Мас .

(src)="52"> Wishintilila pa mano yobe we mwine , . . .
(trg)="53"> 23 : 4 , 5 ) .

(src)="53"> Pantu icuma cilamena amapindo nga kapumpe no kupupuka caya . ”
(src)="54"> Muleibukisha ukuti ifyo tukabila sana fintu ifyo tushingashita ne ndalama , ifintu pamo nga , ukutemwa , ukukanakwata amasakamika , no kwikatana mu lupwa .
(trg)="54"> Ҳамчунин дар ёд доред , ки чизҳои барои мо заруртарин , махсусан муҳаббат , навозишу таваҷҷӯҳи шахсони наздик ва ягонагии оилавиро бо пул харида намешавад .

(src)="55"> Cilabipa sana nga ca kuti abafyashi batemwisha indalama ukucila ifyo batemwana abene nelyo ukucila ifyo batemwa abana babo ! — 2 Timote 3 : 1 - 3 .
(trg)="55"> То чӣ андоза андӯҳовар аст , вақте волидон роҳ медиҳанд , ки дар дилашон хоҳиши ба даст овардани пул аз муҳаббат ба ҳамдигар ва меҳру дилбастагӣ ба фарзандон пурзӯр мегардад ! .

(src)="56"> Fwe bantunse tulafwaisha no kwishiba Lesa .
(trg)="56"> Ба ғайр аз ин , одамон ҳамчунин ниёзҳои рӯҳонӣ доранд .

(src)="57"> E ico abafyashi abatemwa abana babo , balabombesha umulimo Lesa abapeela uwa kusambilisha abana babo pali Lesa , ubufwayo bwakwe , na mafunde atupeela . — Abena Efese 6 : 4 .
(trg)="57"> Аз ин рӯ , волидони бомасъулият ҳар кори аз дасташон меомадаро карда , вазифаи аз тарафи Худо супоридашударо иҷро мекунанд ва ба фарзандонашон оиди Худо , ниятҳои Ӯ ва меъёрҳояш таълим медиҳанд .

(src)="58"> Ukuba Pamo No Lupwa — kwalicindama Ukucila Indalama
(src)="59"> Amalyashi ya bakuukila ku fyalo fimbi yalapusanapusana , lelo ilingi line ifibacitikila fimo fine , nga fintu cali kuli ba George , ba Rachel , na ba Patricia abo tulandilepo mu fipande fifumineko .
(trg)="58"> Ҳаёти муҳоҷирон метавонад аз ҳам фарқ кунад , вале аз мисоли Ҷорҷ , Рейчел ва Патрисия , ки дар ин силсилаи мақолаҳо оварда шудааст , дидем , ки қисмати бисёри онҳо одатан ба ҳам монанд аст .

(src)="60"> Aba mu lupwa balacula nga ca kutila umufyashi akuuka nelyo umo pa baupana asha umwina mwakwe no kukuukila ku calo cimbi , e lyo papita ne myaka iingi pa kuti babe capamo no lupwa .
(trg)="59"> Вақте ки волидон ё ҳамсаре хонаро тарк мекунанд , оила азоб мекашад ва то аз нав якҷоя шудани он метавонад солҳо сипарӣ гардад .

(src)="61"> Nga ni ba George bena , papitile imyaka ukucila pali 4 pa kuti babe capamo no lupwa na kabili .
(trg)="60"> Дар мавриди Ҷорҷ , оилаи ӯ баъди чор сол аз нав якҷоя шуд .

(src)="62"> Ba Rachel basukile banina indeke no kubwelelamo ku Philippines no kuyasenda umwana wabo umwanakashi uo bapatukene nankwe mupepi ne myaka 5 .
(trg)="61"> Рейчел баъди қариб панҷ соли ҷудоӣ оқибат ба Филиппин баргашта , духтарчаашро ҳамроҳаш гирифта бурд .

(src)="63"> Ba Patricia balifikile ku Spain ninshi nabafukata no mwana wabo umwanakashi .
(trg)="62"> Патрисия бо кӯдакаш ба Испания расид .

(src)="64"> Batile : “ Uyu mwana , e lupwa uo nakwata fye , kanshi ndamusunga bwino sana . ”
(trg)="63"> « Оилаи ман танҳо ӯ асту халос , барои ҳамин ман кӯшиш мекунам , ки ба вай хуб ғамхорӣ кунам » , — мегӯяд Патрисия .

(src)="65"> Abengi abakuukila ku fyalo fimbi balatwalilila fye ukwikala kulya kwine nangu ca kuti balomfwa icitendwe , imikalile ilabafya , kabili tababa no lupwa lwabo pa nshita ntali .
(trg)="64"> Бисёри муҳоҷирон дар мамлакати дигар аз танҳоӣ , душвориҳои иқтисодӣ ва дурӣ аз оила азоб кашанд ҳам , бо вуҷуди он ҳамон ҷо мемонанд .

(src)="66"> Balapoosapo inshita , amaka ne ndalama ishingi nga nshi ica kuti nangu ifintu tafyendele bwino abengi tabafwaya ukubwelela ku mwabo pa mulandu wa kutiina ukuseebana .
(trg)="66"> Шумораи ками онҳо ҷасорат пайдо карда ба хона бармегарданд .

(src)="67"> Nomba ba Allan aba ku Philippines , bena balishipile no kubwelela ku mwabo .
(trg)="67"> Яке аз онҳое , ки чунин ҷасорат зоҳир кард , Алэн мебошад , ки дар Филиппин зиндагӣ мекунад .

(src)="68"> Balisangile incito iisuma ku Spain , lelo ilyo papitile imyeshi 18 balibwelelemo ku mwabo .
(trg)="68"> Ӯ ба Испания рафта кори хубе ёфт , вале баъди 18 моҳ ба хона баргашт .

(src)="69"> Batile : “ Nalifulwike sana umukashi wandi no mwana wandi umwanakashi .
(trg)="69"> « Ман зану духтарчаамро хеле сахт ёд кардам , — мегӯяд Алэн .

(src)="70"> Natile nshakatale momba incito ku calo cimbi , nga kubomba ninshi mfwile ukusenda na ba mu ng’anda yandi bonse .
(trg)="70"> Ва қарор додам , ки дигар ҳеҷ гоҳ оилаамро гузошта ба хориҷа намеравам ва агар равам ҳам , оилаамро ҳамроҳ мебарам .

(src)="71"> Kabili ifi fine , e fyo twaishilecita .
(trg)="71"> Оқибат мо маҳз ҳамин тавр кардем .

(src)="72"> Ulupwa lwalicindama sana ukucila indalama . ”
(trg)="72"> Оила аз пул то чӣ андоза муҳимтар аст » .

(src)="73"> Ba Patricia basangile ukuti kwaliba icintu na cimbi icacindama sana ukucila indalama .
(trg)="73"> Патрисия фаҳмид , ки аз пул дида боз чизи муҳимтаре ҳаст .

(src)="74"> Bafikile mu Spain ninshi nabakwata ne “ Cipingo Cipya , ” e kutila Amalembo ya Bena Kristu aya ciGriki .
(trg)="74"> Ӯ вақти ба Испания омадан ҳамроҳаш нусхаи Аҳди Ҷадид , яъне Навиштаҳои Муқаддаси юнониро оварда буд .

(src)="75"> Batile : “ Nalemona kwati ili ibuuku kuti lyandetela ishuko nangu ukuncingilila .
(trg)="75"> « Ман ба ин китоб чун ба тӯморе , ки кушоиш меорад , менигаристам , — мегӯяд ӯ .

(src)="76"> Lyena nakumene no mwanakashi Inte ya kwa Yehova .
(trg)="76"> Баъд ман бо як зане , ки Шоҳиди Яҳува буд , вохӯрдам .

(src)="77"> Akale nshalefwaya ukulanshanya ne Nte sha kwa Yehova .
(trg)="77"> Пештар , ман барои бо намояндагони ин дин сӯҳбат кардан хоҳиш надоштам .

(src)="78"> E ico naipwishe uyu Nte amepusho ayengi nga nshi pa kuti eshibe ukuti ifyo asuminamo fya bufi .
(trg)="78"> Барои ҳамин , ман ба он зан бисёр савол додам , то нодуруст будани таълимоти онҳоро фош кунам .

(src)="79"> Lelo alilondolwele bwino bwino ifyo asuminamo kabili alyaswike amepusho yandi yonse ukubomfya Baibolo . ”
(trg)="79"> Вале зан ба таври бароям ногаҳонӣ тавонист , ки эътиқоди худро ҳимоя кунад ва ба саволҳои ман аз худи Китоби Муқаддас ҷавоб диҳад » .

(src)="80"> Ba Patricia basambilile ukuti indalama te shingalenga umuntu ukukwata insansa lyonse no kukwata isubilo lya kuti ifintu ku ntanshi fikawama , lelo icingalenga kwishiba Lesa no kwishiba ifyo afwaya ukutucitila .
(trg)="80"> Аз чизҳои фаҳмидааш Патрисия ба хулоса омад , ки хушбахтии бардавом ва умеди ҳақиқӣ ба оянда на аз ҷои истиқомат ва пул , балки аз шинохтани Худо ва донистани ниятҳои Ӯ вобаста аст .

(src)="81"> Ukulunda pali ifi , ba Patricia basambilile no kuti Lesa wa cine alikwata ishina , ne lyo ishina ni Yehova .
(trg)="81"> Патрисия боз фаҳмид , ки номи Худои ҳақиқӣ Яҳува аст ( Заб .

(src)="82"> Balibelengele na muli Baibolo ukuti Lesa nomba line akapwisha ubupiina ukubomfya Ubufumu bwakwe ubo Yesu Kristu aba e Mfumu .
(trg)="82"> 83 : 18 , Тарҷумаи форсӣ ) .
(trg)="83"> Ҳамчунин ӯ аз Китоби Муқаддас хонд , ки Худо ба қарибӣ тавассути Салтанаташ , ки ба дасти Исои Масеҳ дода шудааст , ба тамоми камбағалӣ хотима мебахшад ( Дон .
(trg)="84"> 7 : 13 , 14 ) .

(src)="83"> Amalumbo 72 : 12 , 14 yatila : “ [ Yesu ] akapususha umulanda uulekuuta mutuule , no wacula na onse uushakwata wa kumwafwa .
(trg)="85"> Дар Забур 71 : 12 , 14 гуфта мешавад : « [ Исо ] мискинеро , ки истиғоса мебарад , ва мазлумеро , ки мададгор надорад , халос хоҳад кард .

(src)="84"> Akalubula imyeo yabo ukufuma ku ba mutitikisha na ku ba bunkalwe . ”
(trg)="86"> Аз макр ва зулм ҷонҳои онҳоро раҳо хоҳад кард » .

(src)="85"> Tulemikoselesha ukufwailisha ifishinka ifyaba mu Baibolo !
(trg)="88"> Ин китоб хиради илоҳиро дар бар мегирад .

(src)="86"> Ici citabo umwaba amano ya kwa Lesa kuti camwafwa ukupanga ifya kucita ifisuma , ukupingula bwino nga mwakwata ubwafya , no kushipikisha amafya mwingakwata pali ino nshita no kuba ne nsansa ne subilo . — Amapinda 2 : 6 - 9 , 20 , 21 .
(trg)="89"> Он ба шумо кӯмак мекунад , ки дар ҳаётатон кадом чиз муҳим буданашро дарк кунед , қарорҳои оқилона қабул намоед ва дар вақти мушкилиҳо истодагарӣ карда хурсандиву умедро гум накунед ( Мас .

(src)="87"> [ Akabokoshi pe bula 7 ]
(trg)="90"> 2 : 6 – 9 , 20 , 21 ) .

(src)="88"> UMWINA KALE UWAKUUKILE
(src)="89"> Uwasambilila pa bunonshi bwa calo , J .
(trg)="91"> « Муҳоҷират . . . роҳи қадимаи мубориза бар зидди камабағалӣ аст » , — навишта буд иқтисодчӣ Ҷ .

(src)="90"> K .
(trg)="92"> К .

(src)="92"> E fyacitile ne cikolwe Yakobo , wishi wa bena Israele .
(trg)="93"> Гэлбрейт .
(trg)="94"> Яъқуб - пайғамбар — асосгузори халқи Исроил ба ин роҳ қадам монд .

(src)="93"> Pa mulandu wa cipowe icali mu Kanaani , Yakobo no lupwa lwakwe abali bonse pamo 70 bakukiile ku Egupti , uko baikele pa nshita ntali .
(trg)="95"> Аз сабаби рӯй додани гуруснагӣ дар сарзамини Канъон , Яъқуб бо аҳли хонадони худ , ки қариб аз 70 нафар иборат буд , ба Миср сафар кард ва муддати дурудароз дар он ҷо монд ( Ҳас .
(trg)="96"> 42 : 1 – 5 ; 45 : 9 – 11 ; 46 : 26 , 27 ) .

(src)="94"> Na kuba , Yakobo afwilile kulya kwine , na bana bakwe batwalilile ukwikala mu Egupti pa myaka 200 , lyena babwelele ku Kanaani .
(src)="95"> [ Akabokoshi pe bula 8 ]
(trg)="97"> Дар ҳамон ҷо Яъқуб вафот кард ва то даме , ки наслаш аз Миср ба ватан баргаштанд , аз байн тахминан 200 сол сипарӣ шуд .

(src)="96"> “ NGA CALIWEME NGA TABAKUUKILE ”
(src)="97"> Airen , uwaleikala mu Philippines atile , “ Nine nali umukalamba pa bakashana batatu , kabili nali ne myaka 9 ilyo bamayo batushiile no kuya ku Bulaya .
(trg)="98"> Айрени 21 - сола , ки аз Филиппин аст , нақл мекунад : « Вақте ки модарам моро гузошта ба Аврупо рафт , ман нӯҳсола будам ва дар байни се хоҳарон калонӣ будам .

(src)="98"> Batulaile ukuti bakulatupeela ifya kulya ifisuma , tukalasambilila bwino , no kwikala mu ng’anda iisuma .
(trg)="99"> Модарам ба мо ваъда дод , ки мо аз хӯрдан танқисӣ намекашем , дар мактаби хуб мехонем ва дар хонаи нағз зиндагӣ мекунем .

(src)="99"> Na nomba ndebukisha bulya bushiku batushiile .
(trg)="100"> Рӯзеро , ки вай рафт , ман то ҳол дар ёд дорам .

(src)="100"> Balinkumbatiile no kunjeba ati ndesakamana abaice bandi , Rhea na Shullamite .
(trg)="101"> Ӯ маро ба оғӯш гирифта гуфт , ки хоҳараконам Рия ва Шулламитро нигоҳубин кунам .

(src)="101"> Nalililile pa nshita ntali .
(trg)="102"> Баъди рафтани ӯ ман бисёр гиря кардам .