# bem/101999926.xml.gz
# si/101999926.xml.gz


(src)="1"> Abacaice Bepusha Ukuti . . .
(trg)="1"> යෞවන අය අසති . . .

(src)="2"> Bushe Nkakwateko Kardi wa Kukongwelapo ?
(trg)="2"> මම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ලබාගත යුතුද ?

(src)="3"> Kristin atila , “ Napokelele kardi wa kukongwelapo pa muku wa kubalilapo ilyo nali ne myaka 16 . . . .
(trg)="3"> “ මට මුල්ම වරට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකට අයැදුම් පතක් ලැබුණේ වයස අවුරුදු 16දී .

(src)="4"> Lintu nakumenye imyaka 18 , nakongwele ukufika kuli badola 60,000 . ”
(trg)="4"> ඒක ආවේ තැපෑලෙන් . . .

(src)="5"> PA KUBALA , Kristin apangile ukuti aali no kulabomfya fye kardi wakwe uwa kukongwelapo nga paima ifya mu kampampa , na limo limo nga kuli ico alefwaya ukushita ilyo ashikwete indalama .
(trg)="6"> ක්‍රිස්ටන් මුලදී ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ලබාගත්තේ හදිසි අවශ්‍යතාවකදී භාවිත කිරීමටයි .

(src)="6"> Lyene ifintu fyatendeke ukulubana .
(trg)="8"> නමුත් තත්වය එක පාරටම වෙනතකට හැරුණා .

(src)="7"> Kristin asumina ukuti , “ Natendeke ukushita icishiteshite kabili nali ngo wapenene fye ku kushita ifyatantikwa pa mitande ya fya kushitisha .
(trg)="9"> “ මට මාවම පාලනය කරගන්න බැරි වුණා .

(src)="8"> Naleshita na fintu nshatemenwe . ”
(src)="9"> Nomba Kristin tasaminwako ku makardi ya kukongwelapo .
(trg)="10"> හරියට පිස්සෙක් වගේ ඇණවුම් පොත්වල දකින දකින හැම දෙයක්ම මං ගන්න පටන්ගත්තා ” කියා ක්‍රිස්ටන් පිළිගන්නවා .

(src)="10"> Atila , “ Nshaishibe ukuti kalya kakardi ka pulastiki kuti kabifya ubumi bwandi nga filya . ” — Ukufuma muli magazini wa Teen .
(trg)="11"> “ පොඩ්ඩක්වත් මගේ හිතට ඇල්ලුවේ නැති දේවලුත් මම අරං තියෙනවා ” කියා ඇය තවදුරට පවසනවා .

(src)="11"> Te Kristin eka fye uwakumanyapo ici .
(trg)="12"> දැන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිස්ටන් දරන ආකල්පය සෑහෙන වෙනස් වී තිබෙනවා .

(src)="12"> Impendwa ya bacaice abaleponena mu masanso ya fya ndalama ukupitila mu kubomfya kakardi wa pulasitiki uwa kukongwelapo ilekulilako .
(trg)="13"> ඇගේ අදහස : “ පුංචි ප්ලාස්ටික් කාඩ් එකක් හින්දා මගේ ජීවිතයේ මෙච්චර ලොකු අවුලක් ඇති වෙයි කියලා මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ . ” — ටීන් සඟරාව .

(src)="13"> Limo limo , utwampani tubeleleka sana abacaice mu kukosa .
(trg)="14"> මෙය ක්‍රිස්ටන්ට පමණක් සීමා වූ අද්දැකීමක් නොවෙයි .

(src)="14"> Cimoneka ifyo balishiba ukuti abengi abashiilama mu mibomfeshe ya ndalama , kardi wa kukongwelapo aba nga cintu impanda mano mu fya ndalama Jane Bryant Quinn yaitile , “ indalama iikunkumya . ”
(trg)="18"> මූල්‍ය උපදේශකවරියක් වන ජේන් බ්‍රයන්ට් ක්වින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත හඳුන්වන්නේ “ වාණිජ්‍ය ලොවේ මත්ද්‍රව්‍යයක් ” වශයෙනුයි .

(src)="15"> Yatila , “ Lintu mwabomfya sana aya makardi ya kukongwelapo e lintu cikoselako ukuleka . ”
(trg)="19"> “ එය පාවිච්චි කරන්න කරන්න , එය නතර කරන එක එන්න එන්නම අමාරු වෙනවා ” කියා ඇය තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා .

(src)="16"> Nalyo line , ukukwata kardi wa kukongwelapo cilaafwa .
(trg)="20"> කොහොම වුණත් , ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් තිබීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි බව නොකිවමනාය .

(src)="17"> Ku ca kumwenako , lintu kwaima ifya mu kampampa nelyo lintu tacingaba bwino ukusenda indalama .
(trg)="22"> මෙය එක්සත් ජනපදයේ මෙන්ම වෙනත් රටවල වැසියන් අතර ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ජනප්‍රිය වීමට එක් හේතුවක් .

(src)="18"> E mulandu umo untu amakardi ya kukongwelapo yafulile sana mu United States , e lyo na mu fyalo fimbi .
(trg)="23"> නමුත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත ඥානවන්තව භාවිත නොකළොත් , ආර්ථිකමය වශයෙන් ගොඩ ඒමට බැරි උගුලකට අප හසු විය හැකියි .

(src)="19"> Nangu cibe fyo , kardi wa kukongwelapo nga talebomfiwa bwino , kuti abika umuntu mu nkongole ishingi isho engafilwa ukubwesha .
(trg)="24"> ටොරොන්ටෝහි ග්ලෝබ් ඇන්ඩ් මේල් නමැති පුවත්පතේ පළ කළ වාර්තාවක් මෙය තහවුරු කරනවා .

(src)="20"> Na muli fyo , lipoti asabankanishiwe mu nyunshipepala ya ku Toronto iya Globe and Mail yalandile pa lwa kwingilishiwako ukufika ku miku itatu “ ukwa mpendwa ya ba myaka 20 ukufika kuli 23 abakwate nkongole .
(trg)="25"> “ ටොරොන්ටෝහි ණය මුදල් පිළිබඳ උපදෙස් සපයන සේවා ආයතනයක් වෙතට උපකාරය පතා පැමිණෙන වයස අවුරුදු 20ත් 23ත් අතර තරුණ තරුණියන්ගේ සංඛ්‍යාව ” තෙගුණයකින් වැඩි වී ඇති බව එහි සඳහන් කර තිබුණා .

(src)="21"> Aba balifilwa ukubwesha inkongole kabili balaya ku kabungwe ka Credit Counselling Service of Toronto pa kuti babafwilishe . ”
(trg)="26"> “ ඔවුන් එසේ පැමිණෙන්නේ තම ණය මුදල් පියවීමට නොහැකි වීම නිසයි . ”

(src)="22"> Lipoti yalangilile ukuti abengi balikwata inkongole ukufika kuli badola 25,000 , kabili cimo icilenga inkongole shafule fi makardi ya kukongwelapo .
(trg)="27"> බොහෝදෙනෙකුට ඩොලර් 25,000ක් ( රුපියල් 12,12,500ක් ) තරම් විශාල ණය මුදලක් පියවීමට සිදු වූ අතර , ඒවායින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් නිසා ඇති වූ බවත් එම වාර්තාවේ පවසා තිබුණා .

(src)="23"> Bushe ufwile ukukwata kardi wa kukongwelapo ?
(trg)="28"> ඔබ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ලබාගත යුතුද ?

(src)="24"> Abafyashi bobe e bafwile ukupingulapo .
(trg)="29"> එය ඔබේ දෙමව්පියන් විසින් ගත යුතු තීරණයක් .

(src)="25"> Nga batila ufwile ukulolela , tekanya .
(trg)="30"> ඔබට තව ටික කාලයක් ඉන්න කියා ඔවුන් පවසනවා නම් ඉවසන්න .

(src)="26"> Nga bashininwa ukuti ulabomfya bwino indalama , abafyashi bobe kuti bakupeela insambu shafulilako isha kubomfya indalama umo ulefwaila .
(src)="27"> ( Linganyako Luka 16 : 10 . )
(trg)="32"> කොහොම වුණත් , ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිතය හරියට වාහනයක් එළවීම හා සමානයි කියා ඔබ වටහාගත යුතුයි .

(src)="28"> Pali nomba , ufwile ukwishiba ukuti , ukubomfya kardi wa kukongwelapo caba fye kwati kwensha motoka , pantu fyonse fibili fyalikwata ubusuma no bubi .
(trg)="33"> එයට වාසි මෙන්ම අවාසි තිබෙනවා .

(src)="29"> Ukulinga Ishingapooswapo
(trg)="34"> වියදම ගණන් බැලීම

(src)="30"> Ukubomfya kardi wa kukongwelapo pa kushita , cimo cine fye no kukongola indalama .
(trg)="35"> ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතකින් භාණ්ඩ ගැනීම හරියට මුදල් ණයට ගැනීම හා සමානයි .

(src)="31"> Nga fintu ciba ilyo wayashima , ufwile ukubwesha ico bakwashimisha .
(trg)="37"> ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සම්බන්ධයෙන්ද එය සැබෑවකි .

(src)="32"> Lelo bushe ukalipila shani ilyo washita ifipe ukubomfya kardi wa kukongwelapo ?
(trg)="38"> නමුත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතකින් මිල දී ගත් භාණ්ඩවලට ගෙවන්නේ කොහොමද ?

(src)="33"> Sitetimenti alapulintwa no kutumwa mupepi na ku mpela ya mweshi uuli onse , ukulangilila ifintu washitile ukubomfya kardi wa kukongwelapo pamo pene ne nkongole shonse isho ukwete .
(trg)="39"> සාමාන්‍යයෙන් , ඔබ ගත් භාණ්ඩවල ලැයිස්තුවක් හා ඔබ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සඳහන් ප්‍රකාශයක් ඔබට සෑම මසකම අවසානයේදී ලැබෙනවා .

(src)="34"> Uyu sitetimenti na kabili alalangisha indalama ufwile ukulipila ilyo line fye .
(trg)="40"> ඔබ එකවරම ගෙවා දැමිය යුතු මුදලත් එහි සඳහන් කර ඇත .

(src)="35"> Ilingi line , ici cipendo ca ndalama cilaba icinono .
(trg)="41"> එය සාමාන්‍යයෙන් එතරම් විශාල මුදලක් නොවේ .

(src)="36"> Na pali uyu mulandu kuti watontonkanya ukuti , ‘ Tacibipile sana .
(trg)="42"> ‘ මේක එච්චර අමාරු වැඩක් නෙවෙයි .

(src)="37"> Nga nalalipilako fye iikabilwa cila mweshi , inkongole shikasuka shikapwe . ’
(trg)="43"> හැම මාසකදීම ගෙවිය යුතු අවම මුදල ගෙවලා දැම්මොත් ටික කාලයක් ගියාම මුළු මුදලම ගෙවලා දාන්න පුළුවන් ’ කියා ඔබ නිගමනය කළ හැකියි .

(src)="38"> Lelo , ubwafya bwisako lintu iciputulwa ca nshita ico ufwile ukulipililamo fintu washita capwa , pantu balafwaya ulebikapo nsonsela pa nkongole ukwete .
(trg)="44"> නමුත් එය සිතන තරම් පහසු දෙයක් නොවේ .

(src)="39"> Ifipimo fya nsonsela filaba ifikalamba sana .
(trg)="46"> ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්වලට සෑහෙන ලොකු පොලියක් එකතු වන බවත් අමතක කරන්න එපා .

(src)="40"> *
(trg)="47"> *

(src)="41"> Natulande pali Joseph , untu sitetimenti wakwe umweshi umo alangilile ukuti ashele ne nkongole ukufika kuli badola 1,000 .
(trg)="48"> ජෝසෆ්ගේ අද්දැකීම සලකා බලන්න .

(src)="42"> Ca cine ukuti , Joseph alekabila ukulipilako iinono iyalekabilwa , iyali fye badola 20 .
(trg)="49"> ඔහුට ලැබුණු එක් මාසික ප්‍රකාශයක , ගෙවිය යුතු මුළු මුදල ඩොලර් 1,000ක් ( රුපියල් 71,000ක් ) වශයෙන් සඳහන් කර තිබුණා .

(src)="43"> Lelo lintu alolekeshe pali sitetimenti wakwe , Joseph asangile ukuti pa nkongole ali no kubwesha muli uyo mweshi batile abikepo nsonsela wa badola 17 !
(trg)="50"> ජෝසෆ්ට ගෙවීමට තිබුණු අවම මුදල නම් ඩොලර් 20ක් ( රුපියල් 1,420ක් ) පමණයි .

(src)="44"> Ici capilibwile ukuti nga ca kuti Joseph alilipiile balya badola 20 abalekabilwa , ninshi afumisheko fye badola batatu ku misha yonse pamo iya badola 1,000 !
(trg)="51"> නමුත් ඔහු ප්‍රකාශය දෙස හොඳින් බැලූ විට , එම මාසයට ඩොලර් 17ක ( රුපියල් 1,207ක ) පොලියකුත් එකතු වී තිබුණා !

(src)="45"> Butali bwaba shani cisendako pa kupwisha ukubwesha inkongole sha pali kardi wa kukongwelapo nga ulelipilako fye ishinono ishilefwaikwa ?
(trg)="53"> අවම මුදල පමණක් ගෙවා දැමුවොත් , ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ණයක් සම්පූර්ණයෙන්ම පියවීමට කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවාද ?

(src)="46"> Ukulanda pa ca kumwenako cimo , akatabo kasabankanishiwa na ba Federal Trade Commission e lyo na American Express katila : “ Nga ca kuti ushele ne nkongole ukufika kuli badola 2,000 , e lyo na nsonsela wa mapesenti 18.5 , kabili tutile cila mweshi ulelipilako inono iilekabilwa , kuti cakusendela imyaka 11 pa kuti upwishe inkongole shonse .
(trg)="55"> “ ඔබට ඩොලර් 2,000ක ( රුපියල් 1,42,000ක ) ණයකුත් මාසිකව ගෙවිය යුතු අවම මුදල සමඟ සියයට 18.5 % ක පොලියකුත් ගෙවීමට තිබෙනවා කියා උපකල්පනය කරන්න .

(src)="47"> Pa kuti imyaka yonse iyo ikapwe ukaba nupoosa badola na bambi 1,934 pali nsonsela fye .
(trg)="56"> එය සම්පූර්ණයෙන්ම පියවීමට අවුරුදු 11කටත් වැඩි කාලයක් ගත වන අතර , ඩොලර් 1,934ක ( රුපියල් 1,37,314ක ) පොලී මුදලක් ඔබට ගෙවීමට සිදු වෙනවා .

(src)="48"> Icilelangilila ukuti indalama wali no kulipila pa fyo washitile shafushiwa mupepi ne miku ibili . ”
(trg)="57"> එයින් අදහස් වන්නේ , කලින් ගත් භාණ්ඩවල මිල මෙන් දෙගුණයකට ආසන්න මුදලක් ඔබට ගෙවීමට සිදු වන බවයි . ”

(src)="49"> Nga fintu wingamona , nga taucenjele , kardi wa kukongwelapo kuti akuletela amafya ya fya ndalama ayashaikulila .
(trg)="58"> ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත පරෙස්සමින් භාවිත නොකළොත් , භයංකර උගුලකට හසු විය හැකි බව ඔබට මින් පැහැදිලි වන්න ඇති .

(src)="50"> Kristin atila , “ Na kuba nalelipila mupepi ne miku ibili pali fyonse ifyo naleshita .
(trg)="59"> “ ගත්ත හැම දෙයකටම මට දෙගුණයක්ම වගේ ගෙවන්න වුණා .

(src)="51"> Lintu natendeke ukufilwa ukulipila , batendeke ukulandipilisha indalama na shimbi pa mulandu wa kucelwa ukubwesha inkongole .
(trg)="60"> මට ණය බේරගන්න බැරුව ගියාම ණයට දඩ මුදලකුත් එකතු වෙන්න පටන්ගත්තා .

(src)="52"> Nshaishibe ica kucita . ”
(src)="53"> Ukubomfya Bwino Kardi ya Kukongwelapo
(trg)="61"> මොනවා කරන්නද කියා මට තේරුණේ නෑ ” කියා ක්‍රිස්ටන් ඇගේ අද්දැකීම විස්තර කරනවා .

(src)="54"> Lintu Kristin apitile mu mafya e lintu asambilile ukuti filya balanda ati “ shita nomba no kulipila inshita imbi ” mulafuma ubusanso .
(trg)="62"> ඥානවන්තව භාවිත කිරීම
(trg)="63"> “ අද ගන්න හෙට ගෙවන්න ” යන ආකල්පය කොයිතරම් භයානකද කියා ක්‍රිස්ටන් තම අද්දැකීමෙන් ඉගෙනගත්තා .

(src)="55"> Inkongole shilaya shilefulilako fye , ilyo uleisa mu kwiluka ninshi indalama ulipilako pa mweshi iya fye kuli nsonsela .
(trg)="64"> පොඩි ණය මුදලක් එක රැයකින්ම විශාල එකක් බවට පත් විය හැකියි .

(src)="56"> Ni shani fintu ababomfya bwino amakardi ya kukongwelapo basengauka ukuponena mu citeyo ca musango yo ica fya ndalama ?
(trg)="65"> වැඩි කල් නොගොස් , මාසිකව ඔබ ගෙවන අවම මුදල නිකම්ම පොලිය පියවීමක් බවට පත් වෙනවා .

(src)="57"> ● Baleshiba fintu bashita no kubebeta sitetimenti wa cila mweshi mu kusakamanishisha pa kuti bashininkishe ukuti balebalipilisha fye pa fintu bashitile .
(trg)="67"> ● ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතෙන් ගන්නා භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට හොඳ මතකයක් තිබෙනවා .

(src)="58"> ● Balalipila bwangu inkongole , pantu balishiba ukuti nga balecita ifyo kuti cabafwa ku ntanshi , limbi ilyo balefwaya incito nelyo ukwipusha pa lwa inshuwalansi nelyo lintu baleshita motoka nangu ing’anda .
(trg)="68"> මාසිකව ලැබෙන ප්‍රකාශය දෙස සුපරීක්ෂාකාරිව බලමින් එහි යම් නොගෙවිය යුතු මුදලක් වැටී ඇද්දයි ඔවුන් බලනවා .

(src)="59"> ● Nga cingacitika , balalipila shonse inkongole bakwete pa kuti basengauke ukubeba ukubikapo nsonsela pa ndalama shashalako .
(trg)="71"> ● ඔවුන් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම විශාල පොලියක් එකතු වීමට ඉඩ නොදී සම්පූර්ණ ණය මුදල එකවරම පියවන්න වෑයම් කරනවා .

(src)="60"> ● Tabebako bambi pa lamya inambala ya kardi wabo uwa kukongwelapo nelyo ubushiku ulya kardi akaleka ukubomba nga ca kuti tababeshibe nelyo tabeshibe akampani balebomba na ko .
(trg)="72"> ● ඔවුන් දූරකථනයෙන් නාඳුනන කෙනෙක් හෝ සමාගමක් අමතන විට , ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් අංකය හෝ එය ඉකුත් වන දිනය වැනි විස්තර සපයන්නේ නැත .

(src)="61"> ● Tabaashimisha kardi wabo uwa kukongwelapo ku uli onse , nangu fye cibusa .
(trg)="73"> ● ඔවුන් මිතුරෙකුට වුණත් තම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත දෙන්නේ නැහැ .

(src)="62"> Na kuba , umwine wa kardi e o bakamona ukuti talipila nkongole nga ca kuti ulya kardi tabomfiwe bwino .
(trg)="75"> ● ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත බැංකු කාඩ්පතක් මෙන් ඉක්මනින්ම මුදල් ලබාගැනීම සඳහා භාවිත කරන්නේ නැත .

(src)="63"> ● Balasengauka ukubomfya kardi wabo uwa kukongwelapo nge nshila ya kukwatilamo indalama shintu bengabomfya pa nshita iili yonse , pantu tali kardi wa ku banki iyo .
(trg)="77"> ● ඔවුන්ට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් සඳහා ලැබෙන සෑම අයැදුම්පතක්ම පුරවා එවන්නේ නැහැ .

(src)="64"> Uleibukisha ukuti , nga wasalapo ukukongola indalama ukucila ifipe uli no kulipila nsonsela umukalamba .
(trg)="78"> බොහෝ යෞවනයන්ට එක කාඩ්පතක් සෑහෙයි .

(src)="65"> ● Tabesushisha no kutuma formu onse uwa kwipushishapo ukukwata kardi wa kukongwelapo untu bapokelela .
(trg)="79"> ● ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත ඔවුන් සුපරීක්ෂාකාරි ලෙස භාවිත කරනවා .

(src)="66"> Ku bacaice abengi , ukukwata kardi umo cilaba fye bwino .
(trg)="81"> වාසි ප්‍රයෝජන භුක්ති විඳීම

(src)="67"> ● Balabomfya bwino amakardi yabo , pantu balishiba bwino sana ukuti lintu bashita fimo ukubomfya kardi , ni ndalama sha cine cine balepoosa , nangu cingati tabalebomfya indalama sha mapepala nelyo isha museke .
(src)="68"> Ukuipakisha Ubusuma Bwabamo
(trg)="82"> ඔබට දැන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් තිබෙනවා නම් , එහෙමත් නැත්නම් ළඟදීම එකක් ලබාගැනීමට ඔබ තීරණය කර තිබෙනවා නම් , එයින් අත් කරගත හැකි ප්‍රයෝජන මෙන්ම එයින් ඇති විය හැකි අවාසි ගැනද හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව සිටින්න .

(src)="69"> Nampo nga walikwata kardi wa kukongwelapo nelyo ulelanguluka ukukwata umo ku ntanshi , ufwile ukwishiba bwino sana ubusuma no bubi ubwaba mu kukwata kardi .
(trg)="83"> පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ඔබෙන්ම අසාගන්න .

(src)="70"> Ipushe we mwine ifipusho fyakonkapo : Mulandu nshi ndefwaila ukukwata kardi ?
(trg)="84"> මම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ලබාගන්නේ ඇයි ?

(src)="71"> Bushe ndefwaya fye ukuba ne fikwatwa fya ku mubili , ukukwata ifipya ifyo bonse balekwatako , pa kuti ndekumbwisha abanandi ?
(trg)="85"> මට හුඟක් භාණ්ඩ රැස් කරගන්න ඕනේ නිසාද ?

(src)="72"> Bushe mfwile ukusambilila ukuteko mutima na fintu nkwete , ifyo umutumwa wa Bwina Kristu Paulo aitile ukuti “ ifya kulya ne fya kufwala ” ?
(trg)="86"> එහෙම නැත්නම් , අලුත්ම විලාසිතා ලබාගන්න හෝ මගේ මිතුරන් අතර කැපිලා පේන්න ඕනේ නිසාද ?

(src)="73"> Bushe kardi wa kukongwelapo kuti andetela icisendo ica fya ndalama icingalenga ukuti nasuula na ku fyacilamo mu bumi ? — Mateo 6 : 33 ; Abena Filipi 1 : 8 - 11 .
(trg)="88"> ජීවිතයේ වඩා වැදගත් දේවල් අතපසු කිරීමට මඟ පෑදිය හැකි විශාල ණයක් ගෙවීමට මට සිදු වෙයිද ? — මතෙව් 6 : 33 ; පිලිප්පි 1 : 8 - 11 .

(src)="74"> Tontonkanyapo sana pali ifi fipusho , no kulanshanya fyene na bafyashi bobe .
(trg)="89"> මෙම කාරණා හොඳින් මෙනෙහි කර , ඒවා ඔබගේ දෙමව්පියන් සමඟත් සාකච්ඡා කරන්න .

(src)="75"> Nga wacite fyo , lyene nga walikwata kardi wa kukongwelapo nelyo tawakwata , ukeshiba ifya kusengauka amafya ya fya ndalama ayo abengi bayobwela fye . — Amapinda 22 : 3 .
(trg)="90"> එසේ කරනවා නම් , ඔබ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ලබාගත්තත් නැතත් බොහෝදෙනෙකු හසු වී තිබෙන ආර්ථික උගුලෙන් ඔබට බේරිය හැකියි . — හිතෝපදේශ 22 : 3 .

(src)="76"> [ Futunoti ]
(trg)="91"> [ පාදසටහන ]

(src)="77"> Kuti waishiba icipimo ca nsonsela akampani kamo na kamo kalipilisha ilyo wamona pa mapesenti yantu babikako cila mwaka ( APR ) ayaba pali formu wa kwipushishapo nelyo pali sitetimenti wa cila mweshi .
(trg)="92"> යම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සමාගමක් විසින් අය කරන පොලිය දැනගැනීම සඳහා එය සපයන අයැදුම්පතේ හෝ මාසික ප්‍රකාශයෙහි සඳහන් වාර්ෂික ප්‍රතිශතක අනුපාතය ( APR ) බලන්න .

(src)="78"> [ Akabokoshi pe bula 30 ]
(trg)="93"> [ 30වන පිටුවේ කොටුව ]

(src)="79"> Ubucindami bwa Kusuminisha kwa Bafyashi
(trg)="94"> දෙමාපිය අනුමැතිය — එහි වටිනාකම

(src)="80"> Abacaice abengi bakwata kardi wabo uwa ku kongwelapo pa muku wa kubalilapo fye lintu bapokelela kalata wa kwipushishapo kardi .
(trg)="95"> බොහෝ යෞවනයන්ට පෞද්ගලික ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ලබාගැනීමට මුලින්ම අවස්ථාව උදා වන්නේ ඒ සඳහා තැපෑලෙන් ඔවුන්ට අයැදුම් පතක් ලැබෙන විටයි .

(src)="81"> Na kuba , mu kupita kwa nshita bambi balapokelela ifipepala fya kwipushishapo ifingi .
(trg)="96"> ඇත්තෙන්ම , කාලය ගත වෙද්දී ඔවුන්ට අයැදුම් පත් කිහිපයක්ම ලැබෙන්න ඉඩ තිබෙනවා .

(src)="82"> Jane Bryant Quinn alondolola ukuti , “ Utwampani utupeela amakardi ya kukongwelapo tulacimfyanya mu kutambika abacaice aya makardi , pantu ukufwailisha kulanga ukuti ilingi tulafwaya ukusunga kardi wa kubalilapo twakwata . ”
(trg)="98"> සාමාන්‍යයෙන් දෙමව්පියෙක් හෝ වෙනත් වැඩිහිටියෙක් විසින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් අයැදුම් පත අත්සන් කරනවා .

(src)="83"> Ilingi line umufyashi nelyo umukalamba umbi uwaishibikwa ukuti alabwesha inkongole e ufwile ukusaina kardi pa kuti abapeela amakardi bashininwe ukuti wakulalipila isho bakupingula pa fyo washita .
(trg)="99"> එසේ කරන්නේ කාඩ්පත් ණය පියවන බවට එය නිකුත් කරන සමාගමට සහතිකයක් සැපයීම සඳහායි .

(src)="84"> Ku ca bulanda , abacaice abengi balabepa pa kuti ici ciicitwa .
(trg)="100"> කනගාටුදායක ලෙස , මෙය මඟහැරීමට බොහෝ යෞවනයන් උපායන් යොදාගන්නවා .

(src)="85"> Umukashana umo abikilepo ishina lya banakulu ukuti e baleipusha ukukwata kardi e lyo abikapo ne shina lyakwe pa kuti cimoneke kwati aleipushisha pamo na banakulu .
(src)="86"> Lelo banakulu tabaishibe .
(trg)="101"> එක් යෞවනියක් , ඇගේ ආච්චිගේ නම පළමුවන අයැදුම්කරු වශයෙන්ද ඇගේ නම හවුල් අයැදුම්කරු වශයෙන්ද සඳහන් කර තිබුණා .