# bem/102018012.xml.gz
# nya/102018012.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Ino magazini te yakushitisha .
(trg)="2"> Magazini ino si yogulitsa .

(src)="3"> Tuibomfya mu mulimo wa kusambilisha abantu Baibolo mwi sonde lyonse , kabili ubupe bwa kuitemenwa bulatwala pa ntanshi uyu umulimo .
(trg)="3"> Colinga cake ni kuthandiza pa nchito yophunzitsa Baibo imene ikucitika padziko lonse lapansi .
(trg)="4"> Zopeleka zaufulu n’zimene zimathandiza kupititsa patsogolo nchito imeneyi .

(src)="4"> Nga mulefwaya ukupeela ubupe , kabiyeni pa www.jw.org / bem .
(trg)="5"> Kuti mupeleke copeleka canu , yendani pa webusaiti ya www.jw.org .

(src)="5"> Amalembo ayali muli ino magazini yafumine muli Baibolo — Amalembo ya Calo Cipya , kano fye nga nabalembapo ishina lya Baibolo imbi .
(trg)="6"> Baibo imene taseŵenzetsa ni Baibulo la Dziko Latsopano la Malemba Opatulika kusiyapo ngati taonetsa ina .

# bem/102018013.xml.gz
# nya/102018013.xml.gz


(src)="1"> Ifilimo
(trg)="1"> Zamkati

(src)="2"> 3 Ukwishiba Ifyo Mwingacita pa Kuba ne Nsansa
(trg)="2"> 3 Mmene Mungaipezele

(src)="3"> 4 Ukuteka Umutima ku fyo Tukwete no Kuba Bakapekape
(trg)="3"> 4 Kukhutila Komanso Kupatsa

(src)="4"> 6 Ukuba no Bumi Ubusuma
(trg)="4"> 6 Thanzi Labwino na Kupilila

(src)="5"> 8 Ukutemwa
(trg)="5"> 8 Cikondi

(src)="6"> 10 Ukulaelela
(trg)="6"> 10 Kukhululuka

(src)="7"> 12 Ukwishiba ico Twabela Pano Calo
(trg)="7"> 12 Colinga ca Moyo

(src)="8"> 14 Isubilo
(trg)="8"> 14 Ciyembekezo

(src)="9"> 16 Ishibilenipo na Fimbi
(trg)="9"> 16 Dziŵani Zambili

# bem/102018014.xml.gz
# nya/102018014.xml.gz


(src)="1"> Baibolo itila : “ Balipaalwa aba kaele mu myendele yabo . ” — Amalumbo 119 : 1 .
(trg)="1"> Baibo imakamba kuti : “ Wodala ndi munthu amene . . . amakondwela ndi cilamulo ca Yehova , ndipo amaŵelenga ndi kusinkhasinkha cilamulo cake usana ndi usiku . ” — Salimo 1 : 1 , 2 .

(src)="2"> Ifipande 7 ifili muli ino magazini fyalalanda pa fingatwafwa ukuba ne nsansa .
(trg)="2"> Nkhani 7 zimenezi , zifotokoza mfundo zimene kwa nthawi yaitali zakhala zothandiza maningi kuti munthu akhale wacimwemwe .

# bem/102018015.xml.gz
# nya/102018015.xml.gz


(src)="1"> IFYA KUCITA PA KUBA NE NSANSA
(trg)="1"> NJILA YOPEZELA CIMWEMWE

(src)="2"> BUSHE MUMONA UKUTI MWALIBA NE NSANSA ?
(trg)="2"> KODI MUMAONA KUTI NDIMWE MUNTHU WACIMWEMWE ?

(src)="3"> Nga mwaliba ne nsansa , finshi filenga muleba ne nsansa ?
(trg)="3"> Ngati n’conco , n’ciani cimakucititsani kukhala wacimwemwe ?

(src)="4"> Bushe ni balupwa , incito , nelyo kuntu mupepa ?
(trg)="4"> Kodi ni banja lanu , nchito yanu , kapena cipembedzo canu ?

(src)="5"> Nalimo mumona kwati mukaba sana ne nsansa nga mwapwisha isukulu , mwatendeka ukubomba incito iisuma , nelyo mwashita motoka iipya .
(trg)="5"> Mwina muyembekezela cinthu cina cimene cingakupatseni cimwemwe , monga kutsiliza sukulu , kupeza nchito yabwino , kapena kugula motoka yanyowani .

(src)="6"> Abantu bamo balaba ne nsansa nga bacita fimo ifyo balefwaisha ukucita nelyo bakwata icintu ico balefwaisha .
(trg)="6"> Anthu ambili amapeza cimwemwe akakwanilitsa colinga cawo , kapena akagula cinthu cimene anali kufuna .

(src)="7"> Nomba bushe ishi insansa bakwata shilatwalilila ?
(trg)="7"> Koma kodi cimwemwe cimene amapeza cimakhala cokhalitsa ?

(src)="8"> Ku ca bulanda , ilingi line ishi insansa shiba fye sha pa kashita akanono .
(trg)="8"> Nthawi zambili cimakhala ca kanthawi kocepa , zimene zingakhale zokhumudwitsa .

(src)="9"> Ishiwi lya kuti insansa talyalola mu kuti umuntu alingile fye ukumfwa bwino pa nshita iinono , lelo kutwalilila ukumfwa bwino no kulafwaisha ukuba uwa mweo .
(trg)="9"> Cimwemwe cimatanthauza kukhala na mtendele wamumtima umene umakhalapo nthaŵi zonse .

(src)="10"> Umuntu uwaba ne nsansa alamoneka ukuti ca cine aliba ne nsansa .
(trg)="10"> Munthu wacimwemwe amakhala wokhutila mumtima , komanso wosangalala , ndipo mwacibadwa amalaka - laka kuti mtendele wamumtima upitilize .

(src)="11"> Na kabili apo umuntu afwile ukulaba ne nsansa pa nshita iitali , kuti twatila ukuba ne nsansa takupwa , lelo kufwile fye ukutwalilila .
(trg)="11"> Ndiponso , popeza kuti cimwemwe ni mkhalidwe wofunika kupitilizabe , uli ngati ulendo , osati kumene ukupita .

(src)="12"> Kanshi umuntu nga alanda ukuti , “ nkaba ne nsansa nga . . ” ninshi tali ne nsansa pali iyo nshita , lelo akaba ne nsansa inshita imbi .
(trg)="12"> Conco , m’malo mokamba kuti , “ n’zakhala na cimwemwe . . . ” tifunika kukamba kuti nili na cimwemwe .

(src)="13"> Kuti twalinganya ukuba ne nsansa ku kuba no bumi busuma .
(trg)="13"> Kuti mucimvesetse cimwemwe , ganizilani za thanzi labwino .

(src)="14"> Finshi fitwafwa ukuba no bumi busuma ?
(trg)="14"> Kodi n’ciani cimatithandiza kukhala na thanzi labwino ?

(src)="15"> Kulalya ifya kulya ifisuma , ukutukusha umubili no kulaikala bwino .
(trg)="15"> Ni kudya vakudya vopatsa thanzi , kucita maseŵela olimbitsa thupi , na kukhala na makhalidwe abwino .

(src)="16"> Tulaba ne nsansa nga tulecita ifingalenga twaba ne nsansa kabili tulekonka amafunde ya kwa Lesa .
(trg)="16"> Mofananamo , kuti tikhale na cimwemwe tiyenela kukhala na makhalidwe abwino , na kutsatila mfundo zabwino mu umoyo wathu .

(src)="17"> Fintu nshi nelyo mibele nshi iingalenga twaba ne nsansa ?
(trg)="17"> Kodi ni mfundo ziti kapena makhalidwe ati amene tiyenela kukhala nawo kuti tipeze cimwemwe ?

(src)="18"> Nangu ca kuti ifintu fimo fyalicindama ukucila fimbi , ifi ifili pe samba kuti fyatwafwa sana ukuba ne nsansa :
(trg)="18"> Pali makhalidwe ambili ofunika , koma otsatilawa ni othandiza kwambili :

(src)="19"> UKUTEKA UMUTIMA KU FYO TUKWETE NO KUBA BAKAPEKAPE
(trg)="19"> KUKHUTILA KOMANSO KUPATSA

(src)="20"> UKUBA NO BUMI UBUSUMA
(trg)="20"> THANZI LABWINO NA KUPILILA

(src)="21"> UKUTEMWA
(trg)="21"> CIKONDI

(src)="22"> UKULAELELA
(trg)="22"> KUKHULULUKA

(src)="23"> UKWISHIBA ICO TWABELA PANO CALO
(trg)="23"> COLINGA CA MOYO

(src)="24"> ISUBILO
(trg)="24"> CIYEMBEKEZO

(src)="25"> Icitabo ico abantu bacindika sana citila : “ Balipaalwa aba kaele mu myendele yabo . ”
(trg)="25"> Buku lodalilika kwambili la malangizo anzelu limati : “ Odala [ acimwemwe ] ndi anthu osalakwitsa kanthu m’njila zawo . ”

(src)="26"> Lekeni nomba tulande pa fingatwafwa ukuba ne nsansa
(trg)="26"> ( Salimo 119 : 1 ) Manje tiyeni tikambilane mmene tingapezele njila yotithandiza kupeza cimwemwe .

# bem/102018016.xml.gz
# nya/102018016.xml.gz


(src)="1"> IFYA KUCITA PA KUBA NE NSANSA
(trg)="1"> NJILA YOPEZELA CIMWEMWE

(src)="2"> MIKU INGA MWAUMFWAPO UKUTI IFYUMA NELYO IFINTU IFYO UMUNTU AKWATA E FILENGA ABA NE NSANSA ?
(trg)="2"> ANTHU AMBILI AMAONA KUTI MUNTHU AMAKHALA WACIMWEMWE AKAKHALA NA CUMA CAMBILI .

(src)="3"> Apo abantu abengi bamona kwati ifi e filenga abantu ukuba ne nsansa , balabomba amaawala ayengi pa kuti balekwata indalama ishingi .
(trg)="3"> Cifukwa ca maganizo amene aya , anthu ofika mamiliyoni amagwila nchito ma awazi ambili kuti apeze ndalama zoculuka .

(src)="4"> Nomba bushe indalama nelyo ifyo umuntu akwata filalenga atwalilila ukuba ne nsansa ?
(trg)="4"> Kodi kukhala na ndalama komanso katundu wambili kumabweletsa cimwemwe cokhalitsa ?

(src)="5"> Bushe ifi balanda fya cine ?
(trg)="5"> Kodi zocitika zimaonetsa ciani ?

(src)="6"> Icitabo citila Journal of Happiness Studies , cilanda ukuti nga tulekwata ifyo tukabila , ukukwatilapo na fimbi te kwingalenga twabelako ne nsansa .
(trg)="6"> Malinga n’zimene linakamba buku lakuti Journal of Happiness Studies , munthu amakhala wacimwemwe akakhala na zinthu zofunikila kweni - kweni mu umoyo , monga cakudya , vovala na pogona .

(src)="7"> Ukuba ne ndalama takwabipa .
(trg)="7"> Kukhala na ndalama zambili sikulengetsa munthu kukhala wacimwemwe .

(src)="8"> Magazini ya Monitor on Psychology ilanda ukuti , “ ukufwaisha ukuba ne ndalama ishingi e kulenga twafilwa ukuba ne nsansa . ”
(trg)="8"> Koma sikuti ndalama ndiye vuto .
(trg)="9"> Nkhani ina m’magazini yochedwa Monitor on Psychology inati : Vuto ni “ kufunitsitsa [ ndalama ] n’kumene kumalengetsa munthu kusakhala wacimwemwe . ”

(src)="9"> Ifyo iyi magazini yalanda fyalipalana ne fyo Baibolo , icitabo calembelwe imyaka mupepi na 2,000 iyapita , yalanda .
(src)="10"> Itila : ‘ Ukutemwa indalama e ntulo ya bubi bwa misango yonse , kabili bamo pa kushitemwisha . . . baliilasaula abene amacushi ayengi . ’
(trg)="10"> Mau amenewa ni olingana kwambili na uphungu wa m’Baibo umene unalembewa zaka pafupi - fupi 2000 zapitazo , wakuti : “ Pakuti kukonda ndalama ndi muzu wa zopweteka za mtundu uliwonse , ndipo pokulitsa cikondi cimeneci , ena . . . adzibweletsela zopweteka zambili pathupi lawo . ”

(src)="11"> Bushe macushi nshi aya yene ?
(trg)="11"> ( 1 Timoteyo 6 : 9 , 10 ) Kodi zopweteka kapena kuti zoŵaŵa zimenezi zingaphatikizepo ciani ?

(src)="12"> UKULASAKAMANA NO KULAFILWA UKULAALA PA MULANDU WA KUFWAYA UKUCINGILILA ICUMA .
(trg)="12"> NKHAWA NA KUSOŴA TULO POFUNA KUTETEZA CUMA “ Wotumikila munthu wina amagona tulo tokoma ngakhale adye zocepa kapena zambili .

(src)="13"> Baibolo itila : “ Utulo twa mubomfi twalilowa , nangu alya utunono napamo ifingi ; lelo ifingi ifyakwata uwa cuma tafimuleka ukulaala utulo . ” — Lukala Milandu 5 : 12 .
(trg)="13"> Koma zambili zimene munthu wolemela amakhala nazo zimamulepheletsa kugona . ” — Mlaliki 5 : 12 .
(trg)="14"> KUKHUMUDWA NGATI SUNACIPEZE CIMWEMWE CIMENE UNALI KUYEMBEKEZELA .

(src)="14"> UKUMFWA UBUBI NGA CA KUTI IFYO TWALEENEKELA UKUTULETELA INSANSA TAFITULETEELE INSANSA .
(trg)="15"> M’mau ena tingakambe kuti munthu wotelo amakhumudwa cifukwa ca kusakhutila na ndalama zimene ali nazo .

(src)="15"> Icilenga ifya musango uyu ukucitika ni co indalama tashifula .
(trg)="16"> Kukonda ndalama kuli monga njala imene siikutha .

(src)="16"> Baibolo itila : “ Uwatemwa silfere tatila yafula , no watemwa ifyuma tatila fyafula . ”
(trg)="17"> Baibo imati : “ Munthu wokonda siliva sakhutila ndi siliva , ndipo wokonda cuma sakhutila ndi phindu limene amapeza . ”

(src)="17"> Na kabili ukufwaisha indalama kulalenga umuntu alafilwa ukubika amano ku fintu ifyacindama ifingalenga aba ne nsansa , pamo nga ukuba pamo no lupwa ne fibusa nelyo ukulacita ifyo Lesa afwaya .
(trg)="18"> ( Mlaliki 5 : 10 ) Komanso , kusakhutila kungacititse munthu kunyalanyaza zinthu zofunika kwambili zimene zimacititsa munthu kukhala wacimwemwe , monga kukhala na nthawi yoceza na banja , mabwenzi , komanso kucita zinthu zauzimu .

(src)="18"> UKUBA NO BULANDA NGA CA KUTI UBUNONSHI BWA CALO NELYO UBUKWEBO BWESU BWABWELELA PA NSHI .
(trg)="19"> CISONI NA KUVUTIKA MAGANIZO CUMA CIKASILA .

(src)="19"> Baibolo itila : “ Wilaicusha pa kuti unonke ifyuma .
(trg)="20"> ‘ Usamadzitopetse ndi nchito kuti upeze cuma .

(src)="20"> Wishintilila pa mano yobe we mwine .
(trg)="21"> Leka kudzidalila kuti ndiwe womvetsa zinthu .

(src)="21"> Bushe naulenga amenso yobe ukuceba pa cuma , icishilipo ?
(trg)="22"> Kodi maso ako amayang’anitsitsa cuma , pomwe ico sicicedwa kucoka ?

(src)="22"> Pantu icuma cilamena amapindo nga kapumpe no kupupuka caya . ” — Amapinda 23 : 4 , 5 .
(trg)="23"> Cifukwa ndithu , cimadzipangila mapiko ngati a ciwombankhanga n’kuuluka . ’ — Miyambo 23 : 4 , 5 .

(src)="23"> UKUTEKA UMUTIMA KU FYO TUKWETE .
(trg)="24"> KUKHUTILA .

(src)="24"> Baibolo itila : “ Tatwaletamo akantu muli ici calo , kabili teti tufumyemo akantu .
(trg)="25"> “ Sitinabwele ndi kanthu m’dziko , ndipo sitingatulukemo ndi kanthu .

(src)="25"> E ico , pa kuba ne fya kulya ne fya kufwala no mwa kwikala , tuteke imitima kuli ifi fine . ”
(trg)="26"> Conco , pokhala ndi cakudya , zovala ndi pogona , tikhale okhutila ndi zinthu zimenezi . ”

(src)="26"> Abantu abateka imitima ku fyo bakwata tabailishanya kabili tababa no lunkumbwa .
(trg)="27"> ( 1 Timoteyo 6 : 7 , 8 ) Anthu amene ni okhutila , nthawi zambili sadandaula ndipo zimenezi zimawathandiza kupewa kaduka .

(src)="27"> Na kabili tabasakamikwa pantu tabafwaya ifintu ifyo bashingakwanisha ukushita .
(trg)="28"> Cifukwa cakuti salaka - laka zinthu zimene sangakwanitse , sakhala na nkhawa kwambili komanso savutika maganizo .

(src)="28"> BUKAPEKAPE .
(trg)="29"> KUPATSA .

(src)="29"> Baibolo itila : “ Mwaba insansa ishingi mu kupeela ukucila ishaba mu kupokelela . ”
(trg)="30"> “ Kupatsa kumabweletsa cimwemwe coculuka kuposa kulandila . ”

(src)="30"> Abantu abatemwa ukupeela balaba ne nsansa pantu balomfwa bwino ukulenga bambi baba ne nsansa nangu ca kuti ifyo bapeela nelyo ukucitila umuntu finono fye .
(trg)="31"> ( Machitidwe 20 : 35 ) Anthu opatsa amakhala acimwemwe cifukwa amapangitsa ena kukhala acimwemwe , ngakhale kuti angoŵapatsa nthawi cabe kapena kuŵacitila zinthu zina zocepa .

(src)="31"> Ilingi line bakapekape balapokelela ifintu ifingi ifyo ne ndalama shishingashita , pantu abantu balabatemwa , balabacindika kabili balakwata ifibusa ifisuma ifibapeelako ifyo fikwete . — Luka 6 : 38 .
(trg)="32"> Cifukwa cokhala opatsa , nthawi zambili amapeza zoculuka zimene sakanagula na ndalama — anthu amawakonda , na kuŵalemekeza , ndipo amakhala na mabwenzi abwino amene naonso amapatsa moolowa manja ! — Luka 6 : 38 .

(src)="32"> UKUBIKA AMANO KU BANTU .
(trg)="33"> KUIKA ANTHU PATSOGOLO , ZINTHU PAMBUYO .

(src)="33"> Baibolo itila : “ Imbale ya musalu apali ukutemwa yawama ukucila ing’ombe iyanona no lupatopo . ”
(trg)="34"> “ Ndi bwino kudya zamasamba koma pali cikondi , kusiyana ndi kudya nyama ya ng’ombe yamphongo yodyetsedwa bwino pali cidani . ”

(src)="34"> Ni mwi mwalola aya mashiwi ?
(trg)="35"> ( Miyambo 15 : 17 ) Pali mfundo yanji ?

(src)="35"> Ukuba na bucibusa busuma na bantu kwalicindama ukucila ifyuma .
(trg)="36"> Kukhala paubwenzi wabwino na ena n’kofunika kwambili kuposa cuma coculuka .

(src)="36"> Na kabili nga fintu twalamona , ukutemwa kwalicindama pantu kulalenga twaba ne nsansa .
(trg)="37"> Monga mmene tidzaonela , cikondi n’cofunika ngako kuti munthu akhale wacimwemwe .

(src)="37"> Ba Sabina , abanakashi abekala ku South America , balimona ukuti ifyaba mu Cebo ca kwa Lesa fyalicindama .
(trg)="38"> Mayi wina ku South America dzina lake Sabina , anaona kuti mfundo za m’Baibo n’zothandiza .

(src)="38"> Apo ba Sabina balibashiile ku bena mwabo , calebafya ukuisakamana e lyo no kusakamana abana babo babili abakashana .
(trg)="39"> Mwamuna wake atamusiya , Sabina anali kuvutika kupeza zofunikila mu umoyo wake ndi ana ake acitsikana aŵili .

(src)="39"> Balebomba incito shibili kabili cila bushiku baleima ku macaaca ukuya ku ncito .
(trg)="40"> Anali kugwila nchito ziŵili ndipo tsiku lililonse anali kuuka 4 koloko m’maŵa .

(src)="40"> Nangu ca kuti balebomba incito pa nshita iikalamba , ba Sabina balitendeke ukusambilila Baibolo .
(trg)="41"> Olo kuti anali wotangwanika kwambili , anayamba kuphunzila Baibo .

(src)="41"> Finshi fyacitike ?
(trg)="42"> Kodi panakhala zotulukapo zotani ?

(src)="42"> Nangu ca kuti tabatampile ukukwata indalama ishingi ilyo balesambilila Baibolo , ifintu fyalyalwike .
(trg)="43"> Sikuti ndalama zake zinawonjezeka .
(trg)="44"> Koma kaonedwe kake ka zinthu mu umoyo ndiye kanasintha kwambili .

(src)="43"> Ku ca kumwenako , balitendeke ukuba ne nsansa isho umuntu akwata nga aishiba ifya kwa Lesa .
(trg)="45"> Mwacitsanzo : Anayamba kukhala wacimwemwe cifukwa cokhutilitsa zosoŵa zake zauzimu .

(src)="44"> Balikwete ne fibusa fya cine abo bapepa nabo .
(trg)="46"> ( Mateyu 5 : 3 ) Anapeza mabwenzi abwino pakati pa okhulupilila anzake .

(src)="45"> Na kabili bali ne nsansa pantu baleebako abantu ifyo balesambilila mu Baibolo .
(trg)="47"> Anapezanso cimwemwe cimene cimabwela cifukwa cokhala wopatsa mwa kuuzako ena zimene anaphunzila .

(src)="46"> Baibolo itila : “ Ifyo umuntu acita e filanga ukuti wa mano . ”
(trg)="48"> Baibo imati : “ Nzelu imatsimikizilika kuti ndi yolungama cifukwa ca nchito zake . ”

(src)="47"> Kanshi ukuteka umutima ku fyo tukwete , bukapekape e lyo no kulabika amano ku bantu e filanga ukuti tuli ba mano .
(trg)="49"> ( Mateyu 11 : 19 ) Mogwilizana na mfundo imeneyi , kukhala wokhutila , ndi wopatsa , komanso kuona anthu kukhala ofunika kuposa zinthu , ndiye zimathandiza munthu kukhala wacimwemwe .

(src)="48"> ‘ Ukutemwa indalama e ntulo ya bubi bwa misango yonse , kabili bamo pa kushitemwisha . . . baliilasaula abene amacushi ayengi . ’ — 1 Timote 6 : 10 .
(trg)="50"> “ Pakuti kukonda ndalama ndi muzu wa zopweteka za mtundu uliwonse , ndipo pokulitsa cikondi cimeneci , ena asoceletsedwa n’kusiya cikhulupililo ndipo adzibweletsela zopweteka zambili pathupi lawo . ” — 1 Timoteyo 6 : 10 .

(src)="49"> “ Ukutemwa indalama ” kulalenga umuntu . . .
(trg)="51"> “ Kukonda ndalama ” kungacititse munthu . . .

(src)="50"> Ukulasakamikwa no kulafilwa ukulaala utulo
(trg)="52"> Kukhala na nkhawa komanso kusoŵa tulo

(src)="51"> Ukulaumfwa ububi
(trg)="53"> Kukhumudwa

(src)="52"> Ukuba no bulanda
(trg)="54"> Kumva cisoni na kuvutika maganizo

(src)="53"> Abantu balaba ne nsansa nga . . .
(trg)="55"> Anthu acimwemwe ndi amene . . .

(src)="54"> Baleteka imitima ku fyo bakwete
(trg)="56"> Amakhala okhutila na zimene ali nazo

(src)="55"> Ni bakapekape
(trg)="57"> Amakhala opatsa

(src)="56"> Balebika amano ku bantu banabo
(trg)="58"> Amaona anthu kukhala ofunika kuposa zinthu

# bem/102018017.xml.gz
# nya/102018017.xml.gz


(src)="1"> IFYA KUCITA PA KUBA NE NSANSA
(trg)="2"> MATENDA AAKULU NA KULEMALA ZIMASINTHA KWAMBILI UMOYO WA MUNTHU .

(src)="2"> UKULWALA AMALWELE AYAKOKOLA UKUPOLA NO KULEMANA KULALENGA UBUMI BWA MUNTU UKWALUKA .
(trg)="3"> Munthu wina dzina lake Ulf , amene poyamba anali na thanzi labwino , anazizila ziwalo .