# bem/101999921.xml.gz
# ny/101999921.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Kusangwike Ubukwebo bwa mwi Sonde Lyonse
(trg)="1"> Malonda a Kuba Anthu Ali Padziko Lonse

(src)="2"> MU MYAKA 10 iyapitapo , ukwiba abantu nakwingilishiwako apakalamba mwi sonde lyonse .
(trg)="2"> KUYAMBIRA zaka khumi zapitazo , kuba anthu kwafala kwambiri padziko lonse .

(src)="3"> Lipoti umo atile pa kati ka 1968 na 1982 , mupepi na bantu 1,000 balibilwe mu fyalo 73 .
(trg)="3"> Lipoti lina linati , pakati pa 1968 ndi 1982 , anthu pafupifupi chikwi anagwidwa m’mayiko 73 .

(src)="4"> Lelo ku mpela ya ba 1990 , abantu abatunganishiwa ukuti e baaleibwa cila mwaka bali ukufuma pali 20,000 ukufika kuli 30,000 .
(trg)="4"> Koma kumapeto kwa m’ma 1990 , anthu pafupifupi 20,000 kapena mpaka 30,000 ankabedwa chaka chilichonse .

(src)="5"> Ukwiba abantu ni bumpulamafunde ubulemoneka ukuseeka sana pali bampulamafunde ukushinguluke calo conse , kabili abeeba bantu balaipekanya ukwiba icili conse ica mweo .
(trg)="5"> Kuba anthu kukuoneka kuti ndi mchitidwe wophwanya lamulo umene watchuka kwambiri pakati pa mbava kuchokera ku Russia mpaka kukafika ku Phillipines , ndipo mbava zimenezi zimakhala zokonzeka kuba chamoyo chilichonse .

(src)="6"> Inshita imo balibile akanya ka bushiku fye bumo .
(trg)="6"> Nthaŵi ina mwana wa tsiku limodzi lokha anabedwa .

(src)="7"> Mu Guatemala nakulubantu uwa myaka 84 uwendela mu cicinga ca balemana balimufyushishe no kumufisa ku ncende imo pa myeshi ibili .
(trg)="7"> Ku Guatemala mayi wazaka 84 anabedwa ali khale pampando wake wamatayala wochita kukankha kwa miyezi iŵiri .

(src)="8"> Mu Rio de Janeiro , abepaya abantu mu misebo baleiba abantu ilyo baleenda mu misebo , kabili limo indalama bafwaya ukulipilwa nga baiba umuntu shilacepa ukufika fye na ku madola 100 .
(trg)="8"> Ku Rio de Janeiro , mbava za m’misewu zikuba anthu oyenda m’misewuyo , ndipo nthaŵi zina zimafuna ndalama zokwana madola 100 okha basi monga chikole choombolera munthuyo .

(src)="9"> Nangu fye ni nama ni nkupilwa kumo .
(trg)="9"> Nazonso nyama n’zosatetezeka .

(src)="10"> Mu myaka ya ku numa bampulamafunde abene bene mu calo ca Thailand baibile insofu iyalebomfiwa mu milimo iyafinine amatani 6 no kweba umwine ukuti abafute indalama amadola 1,500 .
(trg)="10"> Zaka zapitazo mbava zoopsa ku Thailand zinaba njovu yogwira ntchito yolemera matani asanu ndi limodzi ndipo zinafuna ndalama zokwana madola 1,500 zoiombolera .

(src)="11"> Cashimikwa ukuti ibungwe lya bampulamafunde mu Mexico likoselesha abaice ukuti balebelesesha kabela ifyo bengeba abantu ukupitila mu kwiba ifitekwa ne finama .
(trg)="11"> Magulu achifwamba ku Mexico akuti amalimbikitsa ana a m’maguluwo kuti aziyeserera pomaba nyama monga agalu ndiponso nyama zina zoŵeta kuti azoloŵere ndipo kuti kenaka azikaba bwino anthu .

(src)="12"> Kale , abeeba abantu bapoosele amano ku kwiba abakankaala , lelo nomba ifintu nafyaluka .
(trg)="12"> M’mbuyomo , oba anthu anali kwenikweni kuba anthu olemera , koma zinthu zasintha .

(src)="13"> Abasabankanya ilyashi ba Reuters bashimika ukuti : “ Ukwiba abantu mu Guatemala nomba kulecitika fye cila bushiku , ica kuti abantu nomba balefuluka inshiku sha ku kale lintu bacisanguka baleiba fye bashimakwebo bakupenda abakwatiishe ifyuma .
(trg)="13"> Lipoti lochokera ku bungwe la atolankhani lotchedwa Reuters linanena kuti : “ Ku Guatemala , kuba anthu kwangosanduka chinthu chochitika tsiku ndi tsiku .
(trg)="14"> Kumeneko , anthu amakumbukira masiku okoma a m’mbuyo pamene zigaŵenga zoukira boma zinkasankha kuba anthu amalonda ochepa amene anali olemera .

(src)="14"> Lelo nomba amabumba ya beeba abantu yaleiba abakankaala na bapiina , abanono na bakalamba kumo . ”
(trg)="15"> Koma lero , olemera ndi osauka omwe , ana ndi achikulire omwe , onse akubedwa ndi magulu oba anthu . ”

(src)="15"> Ilingi line icicitika ca kuti ukwiba abantu ukwa kapela makufi e kusabankanishiwa fye pa milabasa , lelo ukwashala ukwingi takwishibikwa ku bekala calo bonse abashala .
(trg)="16"> Nkhani zodziŵika kwambiri nthaŵi zambiri zimafalitsidwa zedi , komabe nkhani za kuba anthu zambiri zimatha popanda kufalitsidwa kulikonse .

(src)="16"> Na kuba , kwabako imilandu imo imo iyalenga ukuti ifyalo “ fiilabekelwa sana mu kusabankanya ubwafya bwa kwiba abantu . ”
(trg)="17"> Ndiponsotu , pazifukwa zosiyanasiyana , mayiko “ saona chifukwa chofalitsira nkhani zamavuto a kuba anthu . ”

(src)="17"> Icipande cikonkelepo calalanda pali iyo milandu imo imo .
(trg)="18"> Nkhani yotsatira ilongosola zina mwa zifukwa zimenezi .

(src)="18"> [ Mapu pe bula 19 ]
(trg)="19"> [ Mapu patsamba 19 ]

(src)="19"> ( Nga mulefwaya ukumona mapu , moneni muli magazini )
(trg)="20"> ( Onani m’magazini yeniyeni kuti mumvetse izi )

(src)="20"> MEXICO
(trg)="21"> MEXICO

(src)="21"> Uko abantu nalimo 2,000 bebwa cila mwaka , ukwiba abantu nomba kwitwa ukuti “ ubukwebo bunono . ”
(trg)="22"> Kumeneku anthu okwana 2,000 amabedwa chaka chilichonse , ndipo kuba anthu kwatchulidwa dzina lakuti “ malonda achinsinsi . ”

(src)="22"> GREAT BRITAIN
(trg)="23"> GREAT BRITAIN

(src)="23"> Akampani ka inshuwalansi aka Lloyd’s ku London akalipililako abebilwe pa kuti babalekeko nomba kalilundako indalama kalipilisha abo kaleafwa ukufika ku mapesenti 50 pa mwaka ukutula fye 1990 .
(trg)="24"> Kampani ya Lloyd’s of London yakhala ikukweza Inshuwalansi ya kuberedwa munthu ndi 50 peresenti chaka chilichonse kuchokera m ’ 1990 .

(src)="24"> RUSSIA
(trg)="25"> RUSSIA

(src)="25"> Mu citungu ceka fye ica Caucasus icabela lwa ku kapinda ka ku kulyo aka Russia , impendwa ya bantu abaibilwe yaninine ukufuma pali 272 mu 1996 ukwisafika kuli 1,500 mu 1998 .
(trg)="26"> Ku dera la Caucasus lokha limene lili kummwera kwa dziko la Russia , chiŵerengero cha obedwa chinakwera kuchoka pa 272 m’chaka cha 1996 kufika pa 1,500 mu 1998 .

(src)="26"> PHILIPPINES
(trg)="27"> PHILIPPINES

(src)="27"> Ukulingana ne nyunshipepala ya “ Asiaweek , ” “ Philippines nakalimo e calo umo ukwiba abantu kwafula sana mu Asia . ”
(trg)="28"> Malingana ndi magazini ya “ Asiaweek , ” “ Mwina dziko la Philippines ndilo likulu la kuba anthu ku Asia konse . ”

(src)="28"> Mwaliba amabumba ya beeba abantu ukucila pali 40 muli cilya calo .
(trg)="29"> Magulu a mbava opitirira 40 akuba anthu kumeneko .

(src)="29"> BRAZIL
(trg)="30"> BRAZIL

(src)="30"> Cashimikwa ukuti kuli iyi ncende mu mwaka fye umo abeeba abantu bapangile indalama shishaifulila ukufika ku madola amabilioni 1.2 isho abene ba bantu babafutile .
(trg)="31"> Kumeneko , m’chaka chimodzi chokha oba anthu anapeza ndalama zokwanira 1.2 biliyoni zoperekedwa poombolera anthu .

(src)="31"> COLOMBIA
(trg)="32"> COLOMBIA

(src)="32"> Mu myaka ya nomba line abantu iminshipendwa baliibwa cila mwaka .
(trg)="33"> M’zaka zaposachedwapa anthu zikwizikwi akhala akubedwa chaka chilichonse .

(src)="33"> Mu May 1999 , bacisanguka baibile intungulushi sha fya mapepo 100 pa nshita ya minsa .
(trg)="34"> Mu May 1999 , zigaŵenga zinaba anthu 100 ku parishi amene anali kuchita Misa .

(src)="34"> [ Abatusuminishe ]
(trg)="35"> [ Mawu a Chithunzi ]

(src)="35"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .
(trg)="36"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .

# bem/101999922.xml.gz
# ny/101999922.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Munsokwe Uusangwike Ubukwebo
(trg)="1"> Kuba Anthu — Malonda Oopsa

(src)="2"> MU CITABO cakwe ica The Kidnap Business , Mark Bles , asosele ukuti : “ Ukwiba abantu takwaba ngo kwiba ifipe .
(trg)="2"> “ KUBA anthu n’kosiyana ndi kuba katundu .

(src)="3"> Ukwiba abantu te kwa cifyalilwa , kwa bukatu kabili tamwaba kumfwilako ubulanda ulupwa ulwaba e cintu icacindamisha sana ku bantunse . ”
(trg)="3"> Ndi mchitidwe woipa , wankhanza , ndiponso wosaganizira ena umene umakhudza banja , lomwe lili gulu la anthu lofunika kwambiri . ”

(src)="4"> Ukwiba abantu kulalungulusha imintontonkanya ya ba mu lupwa .
(trg)="4"> Anatero Mark Bles , m’buku lake lotchedwa The Kidnap Business ( Malonda a Kuba Anthu ) .

(src)="5"> Akashita akali konse , icibasakamika ca kuti tabeshiba nampo nga umuntu wabo ali umutende atemwa nafwa , kabili balaipeela ne milandu , ukuipata no kuba mu kupeleelwa .
(trg)="5"> Kuba munthu kumachititsa achibale ake kuwawidwa mtima kopweteketsa mutu .

(src)="6"> Uku kulungulushiwa takulabwako bwangu , kuti kwasendako inshiku ishingi , imilungu , imyeshi , limo fye ne myaka .
(trg)="6"> Panthaŵi ina amakhala ndi chiyembekezo ndipo nthaŵi ina amataya mtima ndiponso amadzimva monga olakwa , kudana nazo , ndiponso sadziŵa chochita .

(src)="7"> Pa mulandu wa kufwaisha ukukwata indalama , abeeba abantu balesha na maka ukusangako inshila bengasakamikilamo ba lupwa lwa muntu bebile .
(trg)="7"> Mavuto ameneŵa mwina angathe masiku , milungu , miyezi ndipo nthaŵi zina , mpaka zaka .

(src)="8"> Ibumba limo iliiba abantu lyapatikishe uo lyaibile ukulemba kalata wakonkapo ku mulabasa pa kuti akasabankanishiwe .
(trg)="8"> Chifukwa chofunitsitsa ndalama , oba anthu amapezerera mabanja chifukwa amamva chisoni .

(src)="9"> Uyu kalata aleti : “ Ndelomba aba ku mulabasa ukusabankanya ku bekala calo bonse ukuti nalibwa kabili nga nshakamoneke umulandu ukaba wa banjibile ukubikako fye no lupwa lwandi lwine pa kufilwa ukundubula lelo ukutemwapo indalama ukucila umweo wandi . ”
(trg)="9"> Gulu la oba anthu linakakamiza munthu amene linaba kuti alembe mawu otsatirawa m’kalata kwa ofalitsa nkhani : “ Ndikupempha ofalitsa nkhani onse kuti afalitse zili m’kalatayi kulikonse , kuti ndikapanda kumasulidwa olakwa sakhala ondiba okhawa komanso a m’banja mwanga amene asonyeza kuti amakonda ndalama koposa ine . ”

(src)="10"> Pa kuti abene ba muntu uwibilwe bangweko ukulipila indalama sha kuti alekweko , abena Italy abeeba abantu balaputulako ifilundwa fya o bebile no kufituma kuli balupwa lwakwe atemwa ku mulabasa ukuti filangwe pa televishoni .
(trg)="10"> Oba anthu a ku Italy akhala akukakamiza anthu kuti apereke ndalama zoombolera wobedwa pom’dulako ziwalo zake ndi kuzitumiza kwa achibale ake kapena ku siteshoni za TV .

(src)="11"> Umwina Mexico uwiba bantu ena aalelungulusha fye no kulungulusha abantu ebile pa nshita alelanshanya na ba lupwa lwabo pa lwa ndalama sha kuti bamulipile .
(trg)="11"> Woba anthu wina wa ku Mexico ankazunza obedwa uku akukambirana ndi abale awo pa telefoni .

(src)="12"> Lubali lumbi , abeeba abantu bamo , baleesha ukubeleleka abo bebile ukupitila mu kubasunga bwino .
(trg)="12"> Koma oba anthu ena , amafuna kunyengerera amene awaba .

(src)="13"> Ku ca kumwenako mu calo ca Philippines shibukwebo umo uo baibile bamusungile mwi hotela lya mutengo nga nshi mu musumba wa Manila , umo balemushitila ubwalwa no kumuletela abanakashi ba cilende aba kusendama na bo ukufikila indalama sha ku mulubwila shikalipilwe .
(trg)="13"> Mwachitsanzo , ku Phillipines munthu wina wabizinesi amene anabedwa anaikidwa m’hotela yapamwamba mu mzinda wa Manila , kumene omubawo anali kumupatsa moŵa ndiponso kumusangalatsa ndi mahule mpaka pamene ndalama zomuombolera zinaperekedwa .

(src)="14"> Nangu cibe fyo , abengi abeebwa balesalilwa beka ukwabula no kusakamanwa bwino mu fyo balekabila nangu ukusungwa mu ncende iya busaka .
(trg)="14"> Komabe , obedwa ambiri amawatsekera ndipo sasamalira thanzi lawo kapenanso ukhondo wawo .

(src)="15"> Abengi balapumwa icabipisha .
(trg)="15"> Ambiri a iwo amachitidwa nkhanza .

(src)="16"> Ilingi line , abeebwa balalungulushiwa inshita yonse pantu tabeshiba icili no kubacitikila .
(trg)="16"> Mulimonsemo , wogwidwayo amavutika ndi mantha aakulu chifukwa sadziŵa chimene chimuchitikire .

(src)="17"> Ifya Kushipikisha Ififuma mu Kwibwa
(trg)="17"> Kuthana ndi Kusokonezeka Maganizo

(src)="18"> Nangu fye ni pa numa ya kulubulwa , abaibilwe balashala balelungulushiwa mu muntontonkanya pa nshita ntali .
(trg)="18"> Ngakhale ogwidwa amasulidwe , angakhalebe ovutika m’maganizo .

(src)="19"> Nasi umo uwa ku Sweden uwaibilwe lintu ali ku Somalia alandilepo ukuti : “ Icintu cimo icacindamisha pali fyonse ca kuti nga ulefwaya ukwafwiwa ulingile ukulanda ku fibusa na kuli ba lupwa kabili no kuya ku ncenshi ishaishiba ifya kwaafwa abebilwe . ”
(trg)="19"> Namwino wa ku Sweden amene anabedwa ku Somalia ananena maganizo awa : “ Chinthu chofunika kwambiri kuposa zonse n’chimodzi .
(trg)="20"> Uyenera kukambirana ndi anzako ndiponso achibale ndiponso uyenera kuthandizidwa ndi akatswiri ngati kuli kofunika . ”

(src)="20"> Impandamano shafwilisha abantu abaibilwe ukupuupuutuka mu co bapitilemo shalisangako inshila ya kwafwilamo aba musango uyo .
(trg)="21"> Akatswiri okhazikitsa maganizo pansi apanga njira yothandizira anthu amene anagwidwa .

(src)="21"> Abaibilwe balabala balanshanya ne ncenshi imiku yafulilako mu fiputulwa ifipi pa kuti bengafwilishiwa ilyo bashilamonana ne ndupwa shabo .
(trg)="22"> Njira yake ndiyakuti azikambirana zimene anakumana nazo ndi akatswiri ena , kwa kanthaŵi kochepa pa ulendo uliwonse ndipo azitero asanakumane ndi achibale ndiponso asanayambe kukhala moyo wanthaŵi zonse .

(src)="22"> Rigmor Gillberg , impandamano ya mu kabungwe ka Red Cross iyafwilisha abaibilwe ukupuupuutuka atile : “ Uku kusambilishiwa ukwa pa numa fye ya kulubulwa ku babebile kulacefyako ukusakamikwa kwa mutatakuya . ”
(trg)="23"> “ Chithandizo chokhazikitsa maganizo pansi choperekedwa utangomasulidwa chimathandiza kuti munthu asapenge , ” akutero Rigmor Gillberg , katswiri wa chithandizo chokhazikitsa maganizo panthaŵi yamavuto wa m’bungwe la Red Cross .

(src)="23"> Amafya na Yambi Ayafumamo
(trg)="24"> Zotsatirapo Zina

(src)="24"> Ukwiba abantu takulungulusha fye abaibilwe ne ndupwa shabo epela .
(trg)="25"> Ogwidwa ndiponso achibale awo si okhawo amene amakhudzidwa ndi kuba anthu .

(src)="25"> Kuti kwalenga na batandashi abafuma mu fyalo fimbi ukuleka ukwisa kabili kuti kwatompola na bafwaya ukuleta ubukwebo bwabo ukufuma ku fyalo fimbi kabili kulalenga na bantu ukuba no munsokwe mu bwikashi .
(trg)="26"> Kuopa kubedwa kungaimitse ntchito yokopa alendo ndipo kungachepetse kuchita malonda ; kumachititsanso anthu kukhala amantha .

(src)="26"> Mu myeshi fye iinono mu 1997 , utwampani 6 utukalamba utwaba na mu fyalo fimbi twaliseelwe mu Philippines pa mulandu wa cintiinya ca beeba abantu .
(trg)="27"> M’miyezi yoŵerengeka chabe m’chaka cha 1997 , makampani asanu ndi imodzi akunja anachoka ku Phillipines chifukwa choopa mchitidwe woba anthu .

(src)="27"> Umwanakashi umo uwa ku Philippines uubomba ku kabungwe ka Citizens Against Crime ( Abekashi Abacincintila Bumpulamafunde ) apapile ati : “ Nomba tuleikala mu munsokwe . ”
(trg)="28"> Mayi wina wa chifilipino amene amagwira ntchito m’gulu lotchedwa Nzika Zolimbana ndi Umbava anadandaula ponena kuti : “ Tikukhala mwamantha kwambiri . ”

(src)="28"> Icipande cimo muli magazini wa The Arizona Republic casosele ati : “ Abalashi ba ku Mexico bali no mwenso wa kwibwa , na cine balingile ukuba no yu mwenso . ”
(trg)="29"> Nkhani ina m’nyuzipepala yotchedwa Arizona Republic inati : “ Akuluakulu a ku Mexico ali ndi mantha aakulu kwambiri chifukwa choopa mchitidwe woba anthu , ndipo n’zomveka . ”

(src)="29"> Magazini wa ku Brazil uwa Veja ashimika ukuti ifipondo na beeba abantu e bapyana pali fishimweshimwe ifyo abana mu Brazil batiina nga nshi .
(trg)="30"> Magazini ya ku Brazil yotchedwa Veja inati ana a ku Brazil amaona oba anthu ndiponso mbava monga oloŵa m’malo mwa zilombo zoopsa zosimbidwa m’nthano .

(src)="30"> Mu Taiwan , abana balasambilishiwa ifya kuicingilila ku beeba abantu , kumfwa mu United States , bakamera bakuceeceeta abeeba abantu balibikwa pa masukulu ya twana tunono pa kuti tulecingililwa .
(trg)="31"> Ku Taiwan , kupeŵa kubedwa kumaphunzitsidwa kusukulu , ndipo ku United States , m’masukulu a mkaka aikamo makamera a chitetezo kuti apeŵe mchitidwe woba anthu .

(src)="31"> Utwampani Tupanda Amano pa fya Kuicingilila ku Beeba Abantu Natufula
(trg)="32"> Kufala kwa Magulu a Zachitetezo

(src)="32"> Pa mulandu wa kuti ukwiba abantu nakufula kabili apantu ubu bwafya bufwaya ukwishiba bwino bwino , cilengele ukuti no twampani twa kucingilila abantu ku kwibwa na to tufule .
(trg)="33"> Kuchuluka kwa mchitidwe wa kuba anthu ndiponso nkhani zovuta zimene umayambitsa kwachititsa kuti pakhale mabungwe ambiri a zachitetezo .

(src)="33"> Mu musumba wa ku Brazil uwa Rio de Janeiro , utu twampani natucila pali 500 , kabili tulepanga indalama ukufika ku madola amabilioni 1.8 .
(trg)="34"> Ku Brazil , mumzinda wa Rio de Janeiro muli mabungwe oterewa okwana 500 , ndipo amapeza ndalama zokwana madola 1.8 biliyoni .

(src)="34"> Utwampani utuleya tulefulilako mu fyalo ifingi tusambilisha pa fya kuicingilila ku beeba abantu , tulalemba ifyebo pa lwa ncende isha busanso , kabili e tulanshanya na beeba abantu pa lwa ndalama balefwaya ukulipilwa .
(trg)="35"> Mabungwe a zachitetezo opezeka m’mayiko osiyanasiyana , amaphunzitsa kupeŵa kubedwa , amafalitsa malipoti osonyeza malo oopsa , ndipo amakambirana za ndalama zoombolera obedwa .

(src)="35"> Balafunda indupwa no twampani pa lwa mingalato abeeba abantu babomfya no kubafwa pa fyo bengaipangasha lwa mu muntontonkanya ukushipikisha ubu bwafya .
(trg)="36"> Amalangiza mabanja ndiponso makampani , powaphunzitsa machenjera a akuba ndi kuwathandiza kuti asavutike nazo maganizo .

(src)="36"> Utwampani tumo tulesha fye no kwikata abeeba abantu no kubapokolola indalama baalipilwe ilyo balekako untu baibile .
(trg)="37"> Ogwidwa uja akamasulidwa mabungwe ena amayesa kugwira akubawo ndi kuwalanda ndalama zoombolerazo .

(src)="37"> Nangu cibe fyo , utu twampani tatubomba fye ukwabula ukulipilwa .
(trg)="38"> Komabe , ntchito yawo si yaulele .

(src)="38"> Te mulandu no kubombesha kwa musango yo , ukwiba abantu kuleiilako fye pa muulu mu fyalo ifingi .
(trg)="39"> Ngakhale kuti pali zoyesayesa zonsezi , mchitidwe wa kuba anthu ukufala m’mayiko ambiri .

(src)="39"> Richard Johnson inkonkani ku mukalamba wa Kampani ka Seitlin mu Latin America alanda apo ukwiba abantu kufikile muli cilya calo atila : “ Ico tuleenekela fye ca kuti impendwa ya bantu abaleibwa ikaiilako fye pa muulu . ”
(trg)="40"> Ponenapo za mchitidwewu m’mayiko a ku Latin America , Richard Johnson , amene ali wachiŵiri kwa woyang’anira kampani yotchedwa Seitlin & Company , anati : “ Aliyense angaone kuti m’tsogolo muno kuba anthu kufala zedi . ”

(src)="40"> Umulandu Ukwiba Abantu Kufuliile
(trg)="41"> Zimene Zikukufalitsa

(src)="41"> Incenshi shilalumbula imilandu iingi iilengele ukuti ukwiba abantu kufule muno nshiku .
(trg)="42"> Akatswiri akuti pali zifukwa zambiri zimene zikuchititsa kuti mchitidwewu ufale .

(src)="42"> Umo wa kuti ubupiina nabucilamo ku bantu mu ncende shimo .
(trg)="43"> M’madera ena n’chifukwa cha umphaŵi .

(src)="43"> Uubomba incito ya kukumbusuka abaponenwe no busanso uwa mwi tauni lya Nal’chik , mu Russia , atile : “ Inshila isuma iya kusangilamo indalama kucito ubu bwine bukwebo bwaseeka ubwa kwiba abantu . ”
(trg)="44"> Munthu wina wogwira ntchito yothandiza anthu pamavuto a mwadzidzidzi m’dera la Nal’chik , m’dziko la Russia ananena kuti : “ Njira yabwino kwambiri yopezera ndalama ndi yomwe yatchukayi , ya kuba anthu . ”

(src)="44"> Mu fitungu fimo ifyaletekwa ne calo icali kale Soviet , cashimikwa ukuti mu kwiba abantu e mufuma indalama sha kutungilila ifita fya mu bumfisolo ifya bakalamba ba nkondo muli iyo ncende .
(trg)="45"> M’mayiko ena a mumgwirizano wakale wa mayiko a Soviet , akuti akumaba anthu kuti apezere ndalama magulu a nkhondo a atsogoleri ena .

(src)="45"> Ilelo abantu baleya ku fyalo fimbi ku kucito bukwebo atemwa ku kutandala fye nabafula ukucile fyo cali kale .
(src)="46"> Ici cilengele ukuti abeeba abantu bashukile abo bengeba .
(trg)="46"> Anthu ochuluka masiku ano akuyenda maulendo okachita bizinesi kapena kukayendera malo koposa n’kale lonse , motero akupatsa oba anthu njira yatsopano yopezera anthu owaba .

(src)="47"> Mu myaka fye 5 impendwa ya bantu abafuma ku fyalo fimbi abaibwa yalinininako imiku ibili .
(trg)="47"> Chiŵerengero cha alendo obedwa chakwera moŵirikiza m’zaka zisanu .

(src)="48"> Pa kati ka 1991 na 1997 , abatandashi ukufuma mu fyalo nalimo 26 baliibilwe .
(trg)="48"> Pakati pa 1991 ndi 1997 , anthu oyendera malo anabedwa m’mayiko okwana 26 .

(src)="49"> Ni kwi aba bonse abeeba abantu bafuma ?
(trg)="49"> Kodi oba anthu ambiri chonchi amachokera kuti ?

(src)="50"> Apo ukukansana mu fya nkondo kuleya kulepwa mu ncende shimo , cilengele ukuti abali kale abashilika babe amalofwa ayabule ndalama .
(trg)="50"> Nkhondo zina zikumka zichepa , ndipo amene anali asilikali akusoŵa ntchito , motero akusoŵa ndalama .

(src)="51"> Aba bantu balicenjela icine cine mu fyo bengabomba uyu mulimo wa kwiba abantu .
(trg)="51"> Anthu ameneŵa ali ndi maluso onse ofunika kuti ayambe malonda opindulitsawa .

(src)="52"> Na kabili , pa mulandu wa kubomfya inshila shafikapo isha kwikatilamo ifipondo fitoba amabanki e lyo no kucefyako ubukwebo bwa kushitisha imiti ikola , cilengele bampulamafunde nomba ukutendeka ukwiba abantu pa kuti balesangilamo indalama .
(trg)="52"> Mofananamo , kukhwimitsa kwambiri chitetezo m’mabanki kuti asabemo ndiponso kuletsedwa kwa malonda a mankhwala osokoneza bongo kwachititsa mbava kuyamba kuba anthu monga njira ina yopezera ndalama .

(src)="53"> Mike Ackerman , incenshi pa fya kwiba abantu , alondolola ukuti : “ Pa mulandu wa nshila ishilebomfiwa isha kulenga ukuti cikosele bampulamafunde ukwiba ifipe , cilengele nomba ukuti baleiba abantu . ”
(trg)="53"> Mike Ackerman , amene ndi katswiri woona nkhani za kuba anthu , analongosola kuti : “ Pakuti tachititsa kuba katundu kukhala kovuta kwambiri kulikonse , zimenezi zayambitsa kuba anthu . ”

(src)="54"> Ukusabankanya kwa ndalama ishingi ishilipilwa ku beeba abantu pa kuti balekeko untu bebile na ko kulenga bambi nabo ukutendeka ukwiba abantu .
(trg)="54"> Kufalitsa ndalama zoombolera zochulukazo , kungakopenso ena amene angathe kuyamba kuba anthu .

(src)="55"> Ifilenga Abantu Ukwiba Abantu Fyalipusanapusana
(trg)="56"> Zolinga Sizikhala Zofanana Nthaŵi Zonse

(src)="56"> Abengi abeeba abantu bafwaya fye indalama epela .
(trg)="57"> Oba anthu ambiri safuna china ayi koma ndalama basi .

(src)="57"> Indalama abeeba abantu bafwaya ukulipilwa kuti shatendekela fye pa tumadola utunono no kufika ku madola yashaifulila nga filya cali lintu amadola amamilioni 60 yalipilwe pa kuti fye balekeko shibukwebo wa fikuulwa mu Hong Kong uwanonka sana nangu line bashamulekeleko na pa numa ya kumulipililako isho ndalama .
(trg)="58"> Kuchuluka kwa ndalama zoombolera zimene amafuna kumasiyanasiyana .
(trg)="59"> Zingakhale zochepa chabe koma pena zingakhale zambiri , monga madola 60 miliyoni amene anaperekedwa kuti awombolere munthu wina wolemera wa ku Hong Kong amene sanamasulidwe ngakhale kuti ndalamazo anazipereka .

(src)="58"> Lubali lumbi , bamo abeeba abantu nga balefwaya ukongola abantu ukuti babe ku lubali lwabo , nangu nga balefwaya ukusange fya kulya , umuti , ifilimba , bamotoka , ukukuulilwa amasukulu yapya , imisebo , ne fipatala , babomfya abo bebile .
(trg)="60"> Koma oba anthu ena amaba anthu chifukwa chofuna kufalitsa nkhani , kupeza chakudya , mankhwala , mawailesi , ndiponso magalimoto ndi sukulu , misewu komanso zipatala .

(src)="59"> Umulashi umo uwaibilwe ku Asia bamulekeeleko lintu abamwibile bapeelwe amayuniformu ne mipila ya kubomfya mu kuteya basiketibo .
(trg)="61"> Bwana wina anabedwa ku Asia ndipo anamasulidwa pamene omubawo anapatsidwa mayunifomu a mpira ndiponso mipira .

(src)="60"> Bambi na bo ico beebila abantu kufwayo kutiinya no kulesha bashimakwebo na batandashi abafuma mu fyalo fimbi abafwaya ukuleta ubuyantanshi mu fya bukwebo mu calo cimbi , pa kuti tabeshile mu kunonkela pa calo cishili cabo na pa fyuma fyabamo .
(trg)="62"> Magulu ena amaba anthu kuti awopseze a malonda ochokera kunja ndiponso alendo oyendera malo , n’cholinga chochepetsa kuwonongeka kwa nthaka ndiponso zinthu zachilengedwe .

(src)="61"> Kanshi ifilenga abantu ukwiba abantu fyena fingi , ne nshila babomfya na sho shingi , kabili abacenjela muli uyu mulimo na bo bengi e lyo na bengeebwa na bo bengi .
(trg)="63"> Motero pali zifukwa zambiri , pali njira zambiri , ndiponso pali anthu ambiri amene angathe kuyamba kuba anthu kapena kubedwa .

(src)="62"> Bushe e fyafula ne nshila sha kucefeshamo ubu bwafya ?
(trg)="64"> Kodi njira zothetsera mchitidwewu n’zambirinso ?

(src)="63"> Ni nshila nshi shimo shimo isho shine , kabili bushe cine cine kuti shapwisha ubu bwafya ?
(trg)="65"> Kodi zina mwa izo n’ziti , ndipo kodi zingathetsedi vutoli ?

(src)="64"> Ilyo tushilayasuka ifyo fipusho , natubale tubebete fimo ifikalamba , ifilengele ukuti ubu bukwebo bwa kwiba abantu bufule .
(trg)="66"> Tisanayankhe mafunso ameneŵa , tiyeni tione kaye zifukwa zenizeni zimene zachititsa kufala kotereku kwa malonda oba anthu .

(src)="65"> [ Akabokoshi pe bula 21 ]
(trg)="67"> [ Bokosi patsamba 21 ]