# bem/102016122.xml.gz
# nd/102016122.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Ino magazini te yakushitisha .
(trg)="2"> Imagazini le kayithengiswa .

(src)="3"> Tuibomfya mu mulimo wa kusambilisha abantu Baibolo mwi sonde lyonse , kabili ubupe bwa kuitemenwa bulatwala pa ntanshi uyu umulimo .
(trg)="3"> Isetshenziswa emsebenzini wokufundisa iBhayibhili emhlabeni wonke osekelwa ngeminikelo yokuzithandela .

(src)="4"> Nga mulefwaya ukupeela ubupe , kabiyeni pa www.jw.org .
(trg)="4"> IMibhalo esetshenziswe lapha ithethwe ku - Holy Bible in Ndebele elidindwe yi - International Bible Society - Africa ngaphandle nxa kuphawulwe elinye .

(src)="5"> Amalembo ayali muli ino magazini yafumine muli Baibolo — Amalembo ya Calo Cipya , kano fye nga nabalembapo ishina lya Baibolo imbi .
(trg)="5"> Lapho okulo - NW iyabe ithethwe ku - New World Translation of the Holy Scriptures yesiNgisi ka - 2013 .

# bem/102016123.xml.gz
# nd/102016123.xml.gz


(src)="2"> 3 ICIPANDE ICIKALAMBA
(trg)="1"> Okumunyethweyo

(src)="4"> 1 Mulingile Ukutekanya
(trg)="2"> 1 Ungazikhami

(src)="5"> 2 Abantu Musangwa Nabo e lyo ne Fifulo Musangwako
(trg)="3"> 2 Balekela Okungakuphambanisa

(src)="6"> 3 Mwilanenuka
(trg)="4"> 3 Ungakhalali

(src)="8"> 7 7 Finshi Baibolo Yalandapo pa Baume Nelyo Abanakashi Abalaalana Beka Beka ?
(trg)="5"> 7 IBhayibhili Lithini Ngobutabane ?

(src)="9"> 10 IFINGAFWA ULUPWA
(trg)="6"> 10 OKUNCEDA IMULI

(src)="10"> Ifyo Wingacita nga ca Kuti Ifintu Fyayaluka
(trg)="7"> Ungenzani Izimo Zingantshintsha ?

(src)="11"> 12 IFYALO NA BANTU
(trg)="8"> 12 IZINDAWO LAMASIKO

(src)="12"> Kyrgyzstan
(trg)="9"> Ukwethekelela Kwele - Kyrgyzstan

(src)="13"> 14 IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA
(trg)="10"> 14 UMBONO WEBHAYIBHILI

(src)="14"> Ukuyemba
(trg)="11"> Ubuhle

(src)="15"> 16 IFILANGA UKUTI KWALIBA KABUMBA
(trg)="12"> 16 16 KWAZENZAKALELA YINI ?

(src)="16"> Ifyo Nyenye Ekala
(trg)="13"> Impilo Yenyeza Okuthiwa Yi - Periodical Cicada

# bem/102016124.xml.gz
# nd/102016124.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA
(trg)="1"> ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

(src)="2"> ILYO inkoloko yaleka ukulila , ba Austin babuuka ninshi bacili no tulo .
(trg)="2"> UBUTHONGO bulokhu bumphethe u - Austin lanxa i - alamu isimtshela ukuthi avuke .

(src)="3"> Bwangu bwangu bafuma pa busanshi kabili bafwala ifya kufwala no kuya mu kubutuka nga fintu bacita imiku itatu mu mulungu pa mwaka uutuntulu .
(trg)="3"> Kodwa njengensukwini , uyeqa embhedeni agqoke ezokugijima akade elele ezifake egcekeni .
(trg)="4"> Kathathu ngeviki uyaphuma ayegijima njalo yikho abevele ekwenza okomnyaka wonke ophelileyo .

(src)="4"> Ba Laurie e lyo bacifuma fye mu kuumana na bena mwabo .
(trg)="5"> ULaurie uyahaluzela eqonda ekhitshini esegcwalelene ngemva kokuxabana lomkakhe .

(src)="5"> Babutukila mu kicini ninshi nabafulwa kabili babuula amaswiti ayengi no kulya fye yonse , nga fintu bacita lyonse nga bakalipa .
(trg)="6"> Ufika adobhe iphakethi lama - chocolate ahle alitshayele esikhewini .
(trg)="7"> Yikho ahlala ekwenza nxa esezondile .

(src)="6"> Finshi fipalene pa ficita ba Austin na ba Laurie ?
(trg)="8"> U - Austin loLaurie bafanana ngani ?

(src)="7"> Kwaliba ifyo bonse babili batemwa ukulacita .
(trg)="9"> Bobabili bangabe bengakunanzeleli ukuthi sekulemikhuba esibangene egazini .

(src)="8"> Inga imwe ?
(trg)="10"> Wena - ke ?

(src)="9"> Bushe kwaliba ifisuma ifyo mufwaya ukulacita ?
(trg)="11"> Ikhona yini imikhuba emihle ofisa ukuba layo ?

(src)="10"> Nalimo mulafwaya ukulatukusha umubili lyonse , ukulalala sana , nelyo ukulalanshanya sana na bulupwa ne fibusa .
(trg)="12"> Mhlawumbe ufuna ukuhlala uselula umzimba , ukuphangisa ukulala loba ufisa ukuchitha isikhathi esinengi uxoxa lezihlobo zakho .

(src)="11"> Nalimo kwaliba imisango yabipa iyo mufwaya ukuleka , pamo nga ukupeepa fwaka , ukulya sana ifya kulya ifingalenga mwaina ukucila mu cipimo , nelyo ukulapoosa inshita iikalamba pa Intaneti .
(trg)="13"> Kungenzakala ukuthi ufuna ukutshiyana lemikhuba emibi enjengokubhema , ukudla ukudla okungakhi umzimba loba ukuchitha isikhathi eside uku - inthanethi .

(src)="12"> Icishinka ca kuti , calyafya ukuleka imisango yabipa .
(trg)="14"> Nxa sesikhuluma iqiniso , akulula ukutshiya imikhuba emibi .

(src)="13"> Na kuba , batila ukuleka imisango yabipa kwaba kwati kufuma mu malangeti ninshi nakutalala , e lyo ukutendeka imisango yabipa kwaba kwati kwingila mu malangeti ilyo kutalele .
(trg)="15"> Abanye baze bathi ukutshiya imikhuba emibi kufanana lengubo ezikhudumalayo mhla kumakhaza , kulula ukuzitshwathika phakathi kwazo kodwa kunzima ukuphuma kuzo .

(src)="14"> Nomba kuti mwacita shani pa kuti muleke imisango yabipa no kutendeka ukulacita ifintu ifingalenga mwaba abantu abasuma ?
(trg)="16"> Manje ungenzani ukuze ube lemikhuba ezakunceda kulokuthi ikulimaze ?

(src)="15"> Natulande pa fintu fitatu ifyo Baibolo yalanda ifingatwafwa .
(trg)="17"> Khangela amacebo amathathu alandelayo asekelwe ezimisweni eziseBhayibhilini .

# bem/102016125.xml.gz
# nd/102016125.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA | IFYO MWINGALUKA MU FYO MWATEMWA UKUCITA
(trg)="1"> ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | ONGAKWENZA UKUZE UBE LEMIKHUBA EMIHLE

(src)="2"> Nalimo kuti mwafwaisha ukwalula ifyo mwatemwa ukucita pa muku umo .
(trg)="2"> Kungakhanya kulula ukuntshintsha yonke into ngasikhathi sinye .

(src)="3"> Kuti mwalati , ‘ Uno mulungu nalaleka ukupeepa fwaka , ukutukana , ukulakokola ukuya mu kulaala , nalatendeka ukutukusha umubili , ukulalya ifya kulya ifishinganjinisha kabili nakulatuminako bamama na bashikulu amafoni . ’
(trg)="3"> Ungazitshela ukuthi , ‘ Leliviki ngiyayekela ukubhema lokukhuluma inhlamba njalo ngizaqalisa ukulala masinya , ukwelula umzimba , ukudla ukudla okwakha umzimba lokufonela ugogo lokhulu . ’

(src)="4"> Na lyo line , ukwesha ukwalula ifyo mwatemwa ukucita pa muku umo kuti kwalenga mwafilwa ukwalula fyonse ifyo mwatemwa ukucita .
(trg)="4"> Kodwa ukuzama ukuntshintsha konke ngasikhathi sinye kuzakwenza wehluleke lokuntshintsha okukodwa .

(src)="5"> ILEMBO ILANGAMWAFWA : “ Abafuuka e ba mano . ” — Amapinda 11 : 2 .
(trg)="5"> ISIMISO SEBHAYIBHILI : “ Ukuzithoba kuhamba lenhlakanipho . ” — IZaga 11 : 2 .

(src)="6"> Umuntu uwafuuka alatekanya .
(trg)="6"> Umuntu othobekileyo kazikhami .

(src)="7"> Aleshiba ukuti kwaliba ifyo engacita ne fyo engafilwa ukucita .
(trg)="7"> Uyakwazi ukuthi isikhathi lamandla akhe kanye lezinye izinto ngeke kumvumele ukuthi enze konke akufunayo .

(src)="8"> Kanshi mu nshita ya kufwaya ukwalula imisango yakwe pa muku umo , alaya alealuka panono panono .
(trg)="8"> Yikho - ke kulokuthi azame ukuntshintsha konke ngasikhathi sinye , uzama ukuntshintsha kancane kancane .

(src)="9"> Ukwesha ukwalula imisango yenu pa muku umo kuti kwalenga mwafilwa ukwalula imisango yenu yonse !
(trg)="9"> Ukuzama ukuntshintsha konke ngasikhathi sinye kuzakwenza wehluleke lokuntshintsha okukodwa .

(src)="10"> Muleyalula imisango yenu panono panono .
(trg)="10"> Zama ukuntshintsha umkhuba owodwa loba emibili ngesikhathi .

(src)="11"> Ukukonka ifi twalalandapo kuti kwamwafwa :
(trg)="11"> Amanyathelo alandelayo angakunceda :

(src)="12"> Lembeni ifintu ifisuma ifyo mulefwaya ukulacita e lyo ne misango yabipa iyo mulefwaya ukuleka .
(trg)="12"> Bhala imikhuba emihle ofuna ukuba layo kanye lemikhuba emibi ofuna ukuyitshiya .

(src)="13"> Mwilemba ifinono , lelo mulembe fye fyonse ifyo mulefwaya ukulacita ne fyo mulefwaya ukuleka ukucita .
(trg)="13"> Ungatshiyi lutho bhala yonke oyicabangayo .

(src)="14"> Mubalilepo ukulemba ifintu ifyo mulemona ukuti e ficindeme sana .
(trg)="14"> Kulokho okubhalileyo khetha ofuna ukukusebenzela kuqala .

(src)="15"> Lyena kuti mwatendeka ukubombela pali cimbi nelyo fibili .
(trg)="16"> Ngemva kwalokho usungakhetha eminye elandelayo .

(src)="16"> Pa kuti muleke bwangu imisango yabipa , esheni ukuipyanikishapo ne fintu ifisuma .
(trg)="17"> Ukuze wenelise ukukwenza masinya zama ukufaka umkhuba omuhle esikhundleni somubi .

(src)="17"> Ku ca kumwenako , nga ca kuti mulapoosa sana inshita ukutamba TV e lyo pa nshita imo ine mulafwaya ukulalanshanya sana na balupwa wenu ne fibusa , ninshi kuti mwacita ifi : ‘ Nga ca kuti mwainuka ku ncito , tamulingile ukwasha TV ilyo line fye mwafika , lelo kuti cawama ukulanshanya na lupwa wenu nelyo cibusa pa foni . ’
(trg)="18"> Ngokwesibonelo , nxa emikhubeni emibi ubhale ukuchitha isikhathi eside ubukele i - TV kanti emikhubeni emihle ubhale ukuxoxa labanye , ungahle uzitshele ukuthi : ‘ Nxa ngivela emsebenzini ngizahle ngiqalise ngokufonela umngane loba isihlobo kulokuthi ngifikele ukulayitha i - TV . ’

(src)="18"> “ Mwishibe bwino bwino ifyacilapo ukucindama . ” — Abena Filipi 1 : 10 .
(trg)="19"> “ Ukuba libe leqiniso ngezinto eziqakatheke kakhulu . ” — KwabaseFiliphi 1 : 10 , NW .

(src)="19"> “ Impela ya mulandu yawama ukucila ukutendeka kwa uko . ” — Lukala Milandu 7 : 8 .
(trg)="20"> “ Isiphetho sendaba singcono kulokuqala kwayo . ” — UmTshumayeli 7 : 8 .

# bem/102016127.xml.gz
# nd/102016127.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA | IFYO MWINGALUKA MU FYO MWATEMWA UKUCITA
(trg)="1"> ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | ONGAKWENZA UKUZE UBE LEMIKHUBA EMIHLE

(src)="2"> Abantu bamo batila , umuntu pa kuti abeelele ukucita fimo pafwile papita imilungu itatu .
(trg)="2"> Kulomcabango ojayelekileyo ebantwini wokuthi kuthatha amalanga angu - 21 ukuze umkhuba othile ungene egazini .

(src)="3"> Na lyo line , abafwailisha pa fintu basanga ukuti abantu bamo tabakokola ukubeelela ukucita fimo , lelo bambi palapita inshita iikalamba pa kuti babeelele .
(trg)="3"> Ukuchwayisisa kutshengisa ukuthi abanye kungabathathela isikhathi eside ukuntshintsha imikhuba ethile kodwa abanye esincane .

(src)="4"> Bushe mwafuupulwa pa kwishiba ifi ?
(trg)="4"> Kumele kukuqede amandla yini lokhu ?

(src)="5"> Tontonkanyeni pali ici : Tutile mulefwaya ukulatukusha umubili imiku itatu mu mulungu .
(trg)="5"> Cabanga ngalokhu : Ake sithi ufuna ukwelula umzimba kathathu ngeviki .

(src)="6"> Mu mulungu wa kubalilapo , mwatukusha pa nshiku shonse shitatu .
(trg)="6"> Iviki yokuqala ukwenza kathathu .

(src)="7"> Mu mulungu wa bubili , mwatukushako fye pa nshiku shibili .
(trg)="7"> Iviki yesibili weqa ilanga elilodwa .

(src)="8"> Mu mulungu wa butatu , mwatukusha na kabili pa nshiku shonse shitatu .
(trg)="8"> Iviki yesithathu uphinda ukwenze amalanga amathathu .

(src)="9"> Pa mpela ya mweshi , mwatukusha fye pa bushiku bumo .
(trg)="9"> Iviki yesine ukwenza kanye kuphela iviki isiphela .

(src)="10"> Mu mulungu walenga 5 , mwatukusha umubili na kabili pa nshiku shonse shitatu , kabili ukutula ilyo mwabelela ukulautukusha .
(trg)="10"> Iviki yesihlanu uphinda ukwenze amalanga womathathu njalo kusukela khonapho usukwenza mtshokotsho .

(src)="11"> Papitile imilungu 5 pa kuti mubelele ukulatukusha umubili .
(trg)="11"> Kukuthethe amaviki amahlanu ukuze umkhuba lo ukungene .

(src)="12"> Nalimo kuti mwamona kwati palipitile inshita iitali pa kuti mubelele ukulatukusha umubili imiku itatu mu mulungu , lelo kulaba ukumfwa bwino sana nga mwalacita ifintu fimo ifisuma ifyo mwalefwaya ukulacita .
(trg)="12"> Kungakhanya kuyisikhathi eside kodwa nxa usukwenzile obukufisa uyathokoza .

(src)="13"> ILEMBO ILINGAMWAFWA : “ Umulungami kuti awa imiku 7 , lelo ukwima akema . ” — Amapinda 24 : 16 .
(trg)="13"> ISIMISO SEBHAYIBHILI : ‘ Ngoba loba angaze awe kasikhombisa umuntu olungileyo uyavuka futhi . ’ — IZaga 24 : 16 .

(src)="14"> Baibolo itweba ukuti twilanenuka .
(trg)="14"> IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi singakhalali .

(src)="15"> Icacindama te miku tufilwa ukucita ifintu fimo , lelo miku tuibikilishako ukuficita na kabili .
(trg)="15"> Okuqakathekileyo yikuthi uvuke kangaki hatshi ukuthi uwe kangaki .

(src)="16"> Icacindama te miku tufilwa ukucita ifintu fimo , lelo miku tuibikilishako ukuficita na kabili
(trg)="16"> Ukuze ungakhalali kufanele ukhangele ukuthi uvuke kangaki hatshi ukuthi uwe kangaki

(src)="17"> Mwilamona kwati nga mwabwekeshapo ukucita ifyo mulefwaya ukuleka ukucita nelyo mwafilwa ukucita ifyo mulefwaya ukulacita ninshi calala capwa .
(trg)="17"> Ungazitsheli ukuthi ukwehluleka kutsho ukuthi uyisehluleki .

(src)="18"> Muleenekela ukutila limo mwakulabwekeshapo ukucita ifyo mulefwaya ukuleka nelyo mwakulafilwa ukucita ifyo mulefwaya ukulacita .
(trg)="18"> Kulindele ukuthi uzahamba usiwa ukuze uphumelele .

(src)="19"> Muletontonkanya sana pa nshita ilyo mwacitile bwino .
(trg)="19"> Cabanga kakhulu ngalapho owenza khona kuhle .

(src)="20"> Ku ca kumwenako , nga mulefwaya ukulalanshanya bwino na bana , muleyipusha amuti : ‘ Ni lilali naumfwile kwati ndefwaya ukusasukila abana bandi , lelo nshabasasukile ?
(trg)="20"> Ngokwesibonelo nxa uzama ukuthuthukisa indlela okhuluma ngayo labantwabakho ungazibuza ukuthi , ‘ Kunini lapho engaphosa ngatshingela khona abantwana ngasengizibamba ?

(src)="21"> Finshi nacitile pa kuti nibasasukila ?
(trg)="21"> Kulokuthi ngitshinge kuyini engakwenzayo ?

(src)="22"> Kuti nacita shani na kabili pa kuti nikabasasukila ? ’
(trg)="22"> Ngingakuphinda njani futhi ? ’

(src)="23"> Ukuipusha aya amepusho kuti kwamwafwa ukubika sana amano ku fyo mulecitamo bwino ukucila mu fyo mushilecita bwino .
(trg)="23"> Ukuzibuza imibuzo le kungakunceda ukuthi uphikelele ukwenza okuhle kulokuthi uhlale ucabanga ngalapho owehluleke khona .

(src)="24"> Bushe mulafwaya ukwishiba ifyo Baibolo ingamwafwa ukucita pa fintu fimo , pamo nge fyo mwingacefyako amasakamika , ifyo mwingaba ne nsansa mu lupwa , ne fyo mwingacita pa kuba ne nsansa ?
(trg)="24"> Khululeka ukukhuluma laboFakazi bakaJehova loba uvakatshele iwebhusayithi yethu i - jw.org ukuze ufunde ezinye izimiso eziseBhayibhilini ezingakunceda empilweni .

(src)="25"> Landeni ne Nte sha kwa Yehova , nelyo kabiyeni pa webusaiti yesu iya jw.org / bem .
(trg)="26"> Ngingenzani ukuze ngithole intokozo empilweni loba ukuthi imuli yami ithokoze ?

(src)="26"> “ [ Amenso yobe ] yatontomeshe fye ku ntanshi . ” — Amapinda 4 : 25 .
(trg)="27"> “ Uwathi nhlo amehlo akho kulokho okuphambi kwakho . ” — IZaga 4 : 25 .

(src)="27"> “ Nalilaba ifya ku numa no kukonkelela ifya ku ntanshi , ndekonkelela ubuyo bwa cilambu . ” — Abena Filipi 3 : 13 , 14 .
(trg)="28"> “ Ngiyakukhohlwa okusemuva ngizama ngamandla ukufinyelela kokuphambili , ngilwisela ukufinyelela ekucineni . ” — KwabaseFiliphi 3 : 13 , 14 .

# bem/102016128.xml.gz
# nd/102016128.xml.gz


(src)="1"> MU FYALO ifingi , abantu bacili balalanda ifingi pa baume ukulaupana na baume banabo na banakashi ukulaupana na banakashi banabo .
(trg)="1"> EMAZWENI amanengi balokhu betshukana lodaba lokutshadiswa kwezitabane .

(src)="2"> Na lyo line , mu calo ca America , icilye ca Supreme Court , mu 2015 calisuminishe abaume ukulaupana na baume banabo na banakashi ukulaupana na banakashi banabo .
(trg)="2"> Kodwa ngo 2015 uMthethwandaba Omkhulu we - United States wathi sekusemthethweni ukutshadisa izitabane kulelo .

(src)="3"> Pa numa ya ifi , ili lyashi lyaliseekele sana pa Intaneti .
(trg)="3"> Kusukela lapho indaba le yahle yadla ubhedu ku - inthanethi .

(src)="4"> Icipusho ico abantu baleipusha sana pa Intaneti ca kuti , “ Finshi Baibolo yalandapo pa baume ukulaupana na baume banabo na banakashi ukulaupana na banakashi banabo ? ”
(trg)="4"> Omunye umbuzo owawusegudwini ngothi , “ Lithini iBhayibhili ngokutshadisa izitabane ? ”

(src)="5"> Baibolo tayalanda mu kulungatika pa mafunde yasuminisha abaume ukulaupana na baume banabo na banakashi ukulaupana na banakashi banabo .
(trg)="5"> IBhayibhili alitsho lutho ngamalungelo asemthethweni okutshadiswa kwezitabane .

(src)="6"> Icipusho icacindama ico abantu bafwile ukwipusha ca kuti , Finshi Baibolo yalandapo pa baume abalaala na baume banabo na banakashi abalaala na banakashi banabo ?
(trg)="6"> Kodwa umbuzo oqakathekileyo ngothi , IBhayibhili lithini ngobutabane ?

(src)="7"> Ukwabula no kuti bafwailishe bwino bwino ifyo Baibolo ilanda , abantu abengi batontonkanya ukutila balishiba icasuko kuli ici cipusho , lelo ifyo basuka filapusanapusana .
(trg)="7"> Abanye bathi bona bayayazi impendulo lanxa bengazange balihlolisise iBhayibhili , okumangalisayo yikuthi impendulo zabo ziyaphikisana .

(src)="8"> Bamo batila Baibolo tayasuminisha abaume nelyo abanakashi ukulaalana beka beka .
(trg)="8"> Abanye bathi iBhayibhili vele alibuvumeli ubutabane .

(src)="9"> Bambi nabo batila apo mu Baibolo mwaliba ifunde litila “ uletemwa umunobe , ” ninshi ilasumininsha abantu ukulacita ifi . — Abena Roma 13 : 9 .
(trg)="9"> Abanye bathi umlayo oseBhayibhilini othi “ thanda umakhelwane wakho ” utsho ukuthi kumele samukele loba ngubani kungelani lokuthi ukhethani kwezemacansini . — KwabaseRoma 13 : 9 .

(src)="10"> Bushe mashiwi nshi ayali pe samba ayo mulemona ukuti ya cine ?
(trg)="10"> Yiwuphi umutsho oqondileyo kule elandelayo ?

(src)="11"> Baibolo tayasuminisha abaume nelyo abanakashi ukulalaalana beka beka .
(trg)="11"> IBhayibhili kalibuvumeli ubutabane .

(src)="12"> Baibolo yalisuminisha abaume nelyo abanakashi ukulalaalana beka beka .
(trg)="12"> IBhayibhili kalilandaba lobutabane .

(src)="13"> Baibolo ilasuminisha abantu ukulapata abaume e lyo na banakashi abalalaana beka beka .
(trg)="13"> IBhayibhili lithi izitabane kumele zibandlululwe .

(src)="14"> IFYASUKO :
(trg)="14"> IZIMPENDULO :

(src)="15"> CINE .
(trg)="15"> LIQINISO .

(src)="16"> Baibolo itila : “ Abaume abalaala na baume banabo . . . tabakapyane Ubufumu bwa kwa Lesa . ”
(trg)="16"> IBhayibhili lithi : ‘ Akula . . . abesilisa abaphinganayo . . . abazakudla ilifa loMbuso kaNkulunkulu . ’