# bem/101999926.xml.gz
# mk/101999926.xml.gz


(src)="1"> Abacaice Bepusha Ukuti . . .
(trg)="1"> Младите прашуваат . . .

(src)="2"> Bushe Nkakwateko Kardi wa Kukongwelapo ?
(trg)="2"> Треба ли да имам кредитна картичка ?

(src)="3"> Kristin atila , “ Napokelele kardi wa kukongwelapo pa muku wa kubalilapo ilyo nali ne myaka 16 . . . .
(trg)="3"> „ Првата понуда за кредитна картичка ја добив по пошта кога имав 16 години . . .

(src)="4"> Lintu nakumenye imyaka 18 , nakongwele ukufika kuli badola 60,000 . ”
(trg)="4"> Кога наполнив 18 , должев околу 60.000 долари “ ( Кристин ) .

(src)="5"> PA KUBALA , Kristin apangile ukuti aali no kulabomfya fye kardi wakwe uwa kukongwelapo nga paima ifya mu kampampa , na limo limo nga kuli ico alefwaya ukushita ilyo ashikwete indalama .
(trg)="5"> НА ПОЧЕТОКОТ Кристин планирала да ја користи својата кредитна картичка само за итни потреби — и повремено можеби за нешто што сакала да го купи , но не можела да плати во готово .

(src)="6"> Lyene ifintu fyatendeke ukulubana .
(trg)="6"> Потоа работите излегле од контрола .

(src)="7"> Kristin asumina ukuti , “ Natendeke ukushita icishiteshite kabili nali ngo wapenene fye ku kushita ifyatantikwa pa mitande ya fya kushitisha .
(trg)="7"> „ Почнав да купувам неконтролирано и полудев нарачувајќи од каталози “ , признава Кристин .

(src)="8"> Naleshita na fintu nshatemenwe . ”
(trg)="8"> „ Купував работи кои не ми се ни допаѓаа . “

(src)="9"> Nomba Kristin tasaminwako ku makardi ya kukongwelapo .
(trg)="9"> Сега Кристин има поинакво гледиште за кредитните картички .

(src)="10"> Atila , “ Nshaishibe ukuti kalya kakardi ka pulastiki kuti kabifya ubumi bwandi nga filya . ” — Ukufuma muli magazini wa Teen .
(trg)="10"> „ Немав поим колкава збрка ќе ми направи од животот таа мала пластична картичка “ , вели таа ( списанието Teen ) .

(src)="11"> Te Kristin eka fye uwakumanyapo ici .
(trg)="11"> Искуството на Кристин не е единствено .

(src)="12"> Impendwa ya bacaice abaleponena mu masanso ya fya ndalama ukupitila mu kubomfya kakardi wa pulasitiki uwa kukongwelapo ilekulilako .
(trg)="12"> Сѐ поголем број млади одат кон финансиска пропаст користејќи го ова мало парче пластика — кредитната картичка .

(src)="13"> Limo limo , utwampani tubeleleka sana abacaice mu kukosa .
(trg)="13"> Во некои случаи , компаниите агресивно ги држат на нишан младите .

(src)="14"> Cimoneka ifyo balishiba ukuti abengi abashiilama mu mibomfeshe ya ndalama , kardi wa kukongwelapo aba nga cintu impanda mano mu fya ndalama Jane Bryant Quinn yaitile , “ indalama iikunkumya . ”
(trg)="14"> Веројатно знаеш дека за многу страсни потрошувачи , кредитните картички би можеле да станат , како што ги нарекува финансискиот советник Џејн Брајант Квин , „ финансиска дрога “ .

(src)="15"> Yatila , “ Lintu mwabomfya sana aya makardi ya kukongwelapo e lintu cikoselako ukuleka . ”
(trg)="15"> „ Колку повеќе ги користиш “ , вели таа , „ толку потешко е да престанеш . “

(src)="16"> Nalyo line , ukukwata kardi wa kukongwelapo cilaafwa .
(src)="17"> Ku ca kumwenako , lintu kwaima ifya mu kampampa nelyo lintu tacingaba bwino ukusenda indalama .
(trg)="16"> Точно , поседувањето кредитна картичка може да има и предности — на пример , кога ќе се појави некоја итна потреба или кога не е мудро да се носи готовина .

(src)="18"> E mulandu umo untu amakardi ya kukongwelapo yafulile sana mu United States , e lyo na mu fyalo fimbi .
(trg)="17"> Тоа е една причина зошто кредитните картички станаа толку популарни во Соединетите Држави и во други земји .

(src)="19"> Nangu cibe fyo , kardi wa kukongwelapo nga talebomfiwa bwino , kuti abika umuntu mu nkongole ishingi isho engafilwa ukubwesha .
(trg)="18"> Меѓутоа , ако не се користи на одговорен начин , кредитната картичка може да го турне својот корисник во финансиска јама без дно .

(src)="20"> Na muli fyo , lipoti asabankanishiwe mu nyunshipepala ya ku Toronto iya Globe and Mail yalandile pa lwa kwingilishiwako ukufika ku miku itatu “ ukwa mpendwa ya ba myaka 20 ukufika kuli 23 abakwate nkongole .
(trg)="19"> Така , еден извештај што беше објавен во Globe and Mail од Торонто забележа трократен пораст „ на бројот на 20 до 23 - годишни млади кои се заглавени во долг и се обратиле за помош до Службата за кредитни консултации во Торонто “ .

(src)="21"> Aba balifilwa ukubwesha inkongole kabili balaya ku kabungwe ka Credit Counselling Service of Toronto pa kuti babafwilishe . ”
(src)="22"> Lipoti yalangilile ukuti abengi balikwata inkongole ukufika kuli badola 25,000 , kabili cimo icilenga inkongole shafule fi makardi ya kukongwelapo .
(trg)="20"> Извештајот забележал дека многумина должеле по 25.000 долари , а сметките на кредитните картички биле една од главните причини за долгот .

(src)="23"> Bushe ufwile ukukwata kardi wa kukongwelapo ?
(trg)="21"> Треба ли да имаш кредитна картичка ?

(src)="24"> Abafyashi bobe e bafwile ukupingulapo .
(trg)="22"> За тоа треба да одлучат твоите родители .

(src)="25"> Nga batila ufwile ukulolela , tekanya .
(trg)="23"> Ако мислат дека треба да почекаш , биди стрплив .

(src)="26"> Nga bashininwa ukuti ulabomfya bwino indalama , abafyashi bobe kuti bakupeela insambu shafulilako isha kubomfya indalama umo ulefwaila .
(trg)="24"> Ако покажеш дека си мудар во навиките на трошење , можеби нема да помине долго време пред твоите родители да ти доделат поголеми финансиски одговорности .

(src)="27"> ( Linganyako Luka 16 : 10 . )
(trg)="25"> ( Спореди Лука 16 : 10 . )

(src)="28"> Pali nomba , ufwile ukwishiba ukuti , ukubomfya kardi wa kukongwelapo caba fye kwati kwensha motoka , pantu fyonse fibili fyalikwata ubusuma no bubi .
(trg)="26"> Во меѓувреме , треба да знаеш дека користењето кредитна картичка — исто како и возењето автомобил — има и свои користи и свои ризици .

(src)="29"> Ukulinga Ishingapooswapo
(trg)="27"> Пресметување на трошокот

(src)="30"> Ukubomfya kardi wa kukongwelapo pa kushita , cimo cine fye no kukongola indalama .
(trg)="28"> Да се купува со кредитна картичка во суштина е исто како да се земаат пари на заем .

(src)="31"> Nga fintu ciba ilyo wayashima , ufwile ukubwesha ico bakwashimisha .
(trg)="29"> Како и секогаш кога земаш заем , мора да го вратиш она што ти е дадено на заем .

(src)="32"> Lelo bushe ukalipila shani ilyo washita ifipe ukubomfya kardi wa kukongwelapo ?
(trg)="30"> Но , како плаќаш за она што го купуваш со кредитна картичка ?

(src)="33"> Sitetimenti alapulintwa no kutumwa mupepi na ku mpela ya mweshi uuli onse , ukulangilila ifintu washitile ukubomfya kardi wa kukongwelapo pamo pene ne nkongole shonse isho ukwete .
(trg)="31"> Обично ти се испраќа извештај кон крајот на секој месец , кој ги покажува трошоците што биле направени со картичката , како и вкупниот износ што го должиш .

(src)="34"> Uyu sitetimenti na kabili alalangisha indalama ufwile ukulipila ilyo line fye .
(trg)="32"> На тој извештај е означено и колку се очекува од тебе да платиш веднаш .

(src)="35"> Ilingi line , ici cipendo ca ndalama cilaba icinono .
(trg)="33"> Обично , таа сума е многу ниска .

(src)="36"> Na pali uyu mulandu kuti watontonkanya ukuti , ‘ Tacibipile sana .
(trg)="34"> Затоа можеби размислуваш : ‚ Ова не е толку лошо .

(src)="37"> Nga nalalipilako fye iikabilwa cila mweshi , inkongole shikasuka shikapwe . ’
(trg)="35"> Ако ја платам само минималната сума што се бара секој месец , со текот на времето ќе го исплатам долгот ‘ .

(src)="38"> Lelo , ubwafya bwisako lintu iciputulwa ca nshita ico ufwile ukulipililamo fintu washita capwa , pantu balafwaya ulebikapo nsonsela pa nkongole ukwete .
(trg)="36"> Меѓутоа , проблемот е во тоа што после еден период на почек , ќе бидеш подложен на финансиска такса — камата — на износот што сѐ уште го должиш .

(src)="39"> Ifipimo fya nsonsela filaba ifikalamba sana .
(trg)="37"> А каматните стапки на кредитните картички можат да бидат прилично високи .

(src)="40"> *
(trg)="38"> *

(src)="41"> Natulande pali Joseph , untu sitetimenti wakwe umweshi umo alangilile ukuti ashele ne nkongole ukufika kuli badola 1,000 .
(trg)="39"> Размисли за Џозеф , чие салдо на месечниот извештај било околу 1.000 долари .

(src)="42"> Ca cine ukuti , Joseph alekabila ukulipilako iinono iyalekabilwa , iyali fye badola 20 .
(trg)="40"> Се разбира , Џозеф морал да го плати само минималниот задолжителен износ , кој бил 20 долари .

(src)="43"> Lelo lintu alolekeshe pali sitetimenti wakwe , Joseph asangile ukuti pa nkongole ali no kubwesha muli uyo mweshi batile abikepo nsonsela wa badola 17 !
(trg)="41"> Но , откако повнимателно го разгледал својот извештај , Џозеф открил дека во салдото за тој месец била вклучена и финансиска такса од речиси 17 долари !

(src)="44"> Ici capilibwile ukuti nga ca kuti Joseph alilipiile balya badola 20 abalekabilwa , ninshi afumisheko fye badola batatu ku misha yonse pamo iya badola 1,000 !
(trg)="42"> Тоа значело дека , дури и ако Џозеф го плати минимумот од 20 долари , би покрил само 3 долари од долгот од 1.000 долари !

(src)="45"> Butali bwaba shani cisendako pa kupwisha ukubwesha inkongole sha pali kardi wa kukongwelapo nga ulelipilako fye ishinono ishilefwaikwa ?
(trg)="43"> Колку време е потребно за да се поништи сметка на кредитна картичка доколку го плаќаш само минималниот задолжителен износ ?

(src)="46"> Ukulanda pa ca kumwenako cimo , akatabo kasabankanishiwa na ba Federal Trade Commission e lyo na American Express katila : “ Nga ca kuti ushele ne nkongole ukufika kuli badola 2,000 , e lyo na nsonsela wa mapesenti 18.5 , kabili tutile cila mweshi ulelipilako inono iilekabilwa , kuti cakusendela imyaka 11 pa kuti upwishe inkongole shonse .
(trg)="44"> Наведувајќи еден хипотетичен пример , една брошура издадена од Федералната трговска комисија и Американ експрес забележува : „ Ако имате неплатено салдо од 2.000 долари , со камата од 18,5 проценти и ниска минимална месечна исплата , би биле потребни 11 години за да го исплатите долгот и уште 1.934 долари ќе Ве чини само каматата , која речиси го удвојува вкупниот трошок на првобитно купената стока “ .

(src)="47"> Pa kuti imyaka yonse iyo ikapwe ukaba nupoosa badola na bambi 1,934 pali nsonsela fye .
(src)="48"> Icilelangilila ukuti indalama wali no kulipila pa fyo washitile shafushiwa mupepi ne miku ibili . ”
(src)="49"> Nga fintu wingamona , nga taucenjele , kardi wa kukongwelapo kuti akuletela amafya ya fya ndalama ayashaikulila .
(trg)="45"> Како што можеш да видиш , ако не внимаваш , со кредитната картичка можеш да си ископаш многу длабока финансиска дупка .

(src)="50"> Kristin atila , “ Na kuba nalelipila mupepi ne miku ibili pali fyonse ifyo naleshita .
(trg)="46"> „ Плаќав речиси двојно за сѐ “ , вели Кристин .

(src)="51"> Lintu natendeke ukufilwa ukulipila , batendeke ukulandipilisha indalama na shimbi pa mulandu wa kucelwa ukubwesha inkongole .
(trg)="47"> „ Кога почнаа проблемите со плаќањето , кредиторите додадоа давачки заради доцнење .

(src)="52"> Nshaishibe ica kucita . ”
(trg)="48"> Не знаев што да правам . “

(src)="53"> Ukubomfya Bwino Kardi ya Kukongwelapo
(trg)="49"> Одговорно користење на кредитната картичка

(src)="54"> Lintu Kristin apitile mu mafya e lintu asambilile ukuti filya balanda ati “ shita nomba no kulipila inshita imbi ” mulafuma ubusanso .
(trg)="50"> Кристин добила тешка лекција дека пристапот „ купи сега , плати после “ може да биде опасен .

(src)="55"> Inkongole shilaya shilefulilako fye , ilyo uleisa mu kwiluka ninshi indalama ulipilako pa mweshi iya fye kuli nsonsela .
(trg)="51"> Можат да ти се натрупаат долгови , и уште пред да сфатиш , твојата минимална месечна уплата може да стане само плаќање на финансиските такси .

(src)="56"> Ni shani fintu ababomfya bwino amakardi ya kukongwelapo basengauka ukuponena mu citeyo ca musango yo ica fya ndalama ?
(trg)="52"> На кој начин одговорните корисници на картичка избегнуваат да западнат во таква финансиска замка ?

(src)="57"> ● Baleshiba fintu bashita no kubebeta sitetimenti wa cila mweshi mu kusakamanishisha pa kuti bashininkishe ukuti balebalipilisha fye pa fintu bashitile .
(trg)="53"> ● Ги бележат своите трошоци и внимателно ги проверуваат месечните извештаи за да се уверат дека им се ставени на сметка само трошоците што ги направиле .

(src)="58"> ● Balalipila bwangu inkongole , pantu balishiba ukuti nga balecita ifyo kuti cabafwa ku ntanshi , limbi ilyo balefwaya incito nelyo ukwipusha pa lwa inshuwalansi nelyo lintu baleshita motoka nangu ing’anda .
(trg)="54"> ● Веднаш ги плаќаат сметките , сфаќајќи дека добриот кредитен извештај веројатно ќе им користи подоцна — можеби кога ќе поднесат молба за вработување или кога ќе уплатуваат за автомобил или стан .

(src)="59"> ● Nga cingacitika , balalipila shonse inkongole bakwete pa kuti basengauke ukubeba ukubikapo nsonsela pa ndalama shashalako .
(trg)="55"> ● Ако е можно , ја плаќаат целата сума што ја должат за да можат да избегнат да бидат оданочени со висока камата на салдото .

(src)="60"> ● Tabebako bambi pa lamya inambala ya kardi wabo uwa kukongwelapo nelyo ubushiku ulya kardi akaleka ukubomba nga ca kuti tababeshibe nelyo tabeshibe akampani balebomba na ko .
(trg)="56"> ● Не го кажуваат по телефон бројот на нивната кредитна картичка и датумот на важење освен ако го познаваат лицето или компанијата со која соработуваат .

(src)="61"> ● Tabaashimisha kardi wabo uwa kukongwelapo ku uli onse , nangu fye cibusa .
(trg)="57"> ● Никогаш не ја даваат на заем својата кредитна картичка , дури ни на пријател .

(src)="62"> Na kuba , umwine wa kardi e o bakamona ukuti talipila nkongole nga ca kuti ulya kardi tabomfiwe bwino .
(trg)="58"> Всушност , злоупотребата на картичката ќе се одрази врз нејзиниот сопственик .

(src)="63"> ● Balasengauka ukubomfya kardi wabo uwa kukongwelapo nge nshila ya kukwatilamo indalama shintu bengabomfya pa nshita iili yonse , pantu tali kardi wa ku banki iyo .
(trg)="59"> ● Избегнуваат да ја користат кредитната картичка како средство за брзо да дојдат до готовина , како да е банкарска картичка .

(src)="64"> Uleibukisha ukuti , nga wasalapo ukukongola indalama ukucila ifipe uli no kulipila nsonsela umukalamba .
(trg)="60"> Запомни , подигањето готовина обично носи повисока каматна стапка отколку купувањето .

(src)="65"> ● Tabesushisha no kutuma formu onse uwa kwipushishapo ukukwata kardi wa kukongwelapo untu bapokelela .
(trg)="61"> ● Не ја пополнуваат и испраќаат секоја молба за кредитна картичка што ја добиваат .

(src)="66"> Ku bacaice abengi , ukukwata kardi umo cilaba fye bwino .
(trg)="62"> На повеќето млади им е доволна една картичка .

(src)="67"> ● Balabomfya bwino amakardi yabo , pantu balishiba bwino sana ukuti lintu bashita fimo ukubomfya kardi , ni ndalama sha cine cine balepoosa , nangu cingati tabalebomfya indalama sha mapepala nelyo isha museke .
(trg)="63"> ● Внимателно ја користат кредитната картичка и сосема се свесни дека , кога купуваат со неа , тие сепак трошат вистински пари , иако не користат банкноти или монети .

(src)="68"> Ukuipakisha Ubusuma Bwabamo
(trg)="64"> Уживање во користите

(src)="69"> Nampo nga walikwata kardi wa kukongwelapo nelyo ulelanguluka ukukwata umo ku ntanshi , ufwile ukwishiba bwino sana ubusuma no bubi ubwaba mu kukwata kardi .
(trg)="65"> Без разлика дали во моментов имаш кредитна картичка или , пак , размислуваш да набавиш наскоро , добро запознај се и со користите и со ризиците .

(src)="70"> Ipushe we mwine ifipusho fyakonkapo : Mulandu nshi ndefwaila ukukwata kardi ?
(trg)="66"> Постави си ги следниве прашања : ‚ Зошто мислам дека ми е потребна кредитна картичка ?

(src)="71"> Bushe ndefwaya fye ukuba ne fikwatwa fya ku mubili , ukukwata ifipya ifyo bonse balekwatako , pa kuti ndekumbwisha abanandi ?
(trg)="67"> Дали само за да стекнам материјални работи , да бидам по последна мода , да ги импресионирам моите пријатели ?

(src)="72"> Bushe mfwile ukusambilila ukuteko mutima na fintu nkwete , ifyo umutumwa wa Bwina Kristu Paulo aitile ukuti “ ifya kulya ne fya kufwala ” ?
(trg)="68"> Треба ли да научам да бидам позадоволен со основните работи , со она што христијанскиот апостол Павле го нарекол „ храна и облекло “ ? ‘ .

(src)="73"> Bushe kardi wa kukongwelapo kuti andetela icisendo ica fya ndalama icingalenga ukuti nasuula na ku fyacilamo mu bumi ? — Mateo 6 : 33 ; Abena Filipi 1 : 8 - 11 .
(trg)="69"> Дали долговите на кредитната картичка ќе водат до тежок финансиски товар кој ќе биде причина да ги изгубам од вид поважните работи во животот ? .

(src)="74"> Tontonkanyapo sana pali ifi fipusho , no kulanshanya fyene na bafyashi bobe .
(trg)="70"> Размислувај за овие прашања и дискутирај за нив со своите родители .

(src)="75"> Nga wacite fyo , lyene nga walikwata kardi wa kukongwelapo nelyo tawakwata , ukeshiba ifya kusengauka amafya ya fya ndalama ayo abengi bayobwela fye . — Amapinda 22 : 3 .
(trg)="71"> Ако постапиш така , тогаш ќе ги избегнеш финансиските тешкотии што многумина си ги навлекле , без разлика дали имаат кредитна картичка или не .

(src)="76"> [ Futunoti ]
(trg)="72"> [ Фуснота ]

(src)="77"> Kuti waishiba icipimo ca nsonsela akampani kamo na kamo kalipilisha ilyo wamona pa mapesenti yantu babikako cila mwaka ( APR ) ayaba pali formu wa kwipushishapo nelyo pali sitetimenti wa cila mweshi .
(trg)="73"> Можеш да ја дознаеш каматата што ја зема извесна компанија за кредитни картички ако побараш во годишните процентуални стапки што се запишани на молбата или на месечниот извештај .

(src)="78"> [ Akabokoshi pe bula 30 ]
(trg)="74"> [ Рамка на страница 30 ]

(src)="79"> Ubucindami bwa Kusuminisha kwa Bafyashi
(trg)="75"> Вредноста на согласноста од родителите

(src)="80"> Abacaice abengi bakwata kardi wabo uwa ku kongwelapo pa muku wa kubalilapo fye lintu bapokelela kalata wa kwipushishapo kardi .
(trg)="76"> На многу млади за прв пат им се дава прилика да набават сопствена кредитна картичка тогаш кога ќе добијат молба преку пошта .

(src)="81"> Na kuba , mu kupita kwa nshita bambi balapokelela ifipepala fya kwipushishapo ifingi .
(trg)="77"> Всушност , во текот на извесен временски период , некои добиваат неколку молби .

(src)="82"> Jane Bryant Quinn alondolola ukuti , “ Utwampani utupeela amakardi ya kukongwelapo tulacimfyanya mu kutambika abacaice aya makardi , pantu ukufwailisha kulanga ukuti ilingi tulafwaya ukusunga kardi wa kubalilapo twakwata . ”
(trg)="78"> „ Меѓу оние што издаваат кредитни картички постои голема конкуренција за да бидат први кои ќе ги стават картичките во рацете на младите луѓе “ , објаснува Џејн Брајант Квин , „ затоа што истражувањата покажуваат дека сме склони да ја задржиме картичката со која сме започнале . “

(src)="83"> Ilingi line umufyashi nelyo umukalamba umbi uwaishibikwa ukuti alabwesha inkongole e ufwile ukusaina kardi pa kuti abapeela amakardi bashininwe ukuti wakulalipila isho bakupingula pa fyo washita .
(trg)="79"> Обично родителот или некој друг возрасен со докажана кредитоспособност мора да ја потпише молбата за кредитна картичка за да може оној кој ја издава картичката да има некаква гаранција дека ќе бидат платени трошоците .

(src)="84"> Ku ca bulanda , abacaice abengi balabepa pa kuti ici ciicitwa .
(trg)="80"> За жал , многу млади се користат со измама за да го избегнат овој чекор .

(src)="85"> Umukashana umo abikilepo ishina lya banakulu ukuti e baleipusha ukukwata kardi e lyo abikapo ne shina lyakwe pa kuti cimoneke kwati aleipushisha pamo na banakulu .
(src)="86"> Lelo banakulu tabaishibe .
(trg)="81"> Една младинка го ставила името на својата баба како прв поднесител на молбата и своето име како втор поднесител , без знаење на баба ѝ .

(src)="87"> Elenganya fintu banakulu bayumfwile ilyo baishibe ukuti baali ne nkongole ukufika kuli badola amakana ayengi !
(trg)="82"> Замисли си колку била изненадена баба ѝ кога дознала дека должи десетици илјади долари !

(src)="88"> Ukukopolwela ukusaina kwa bafyashi nelyo abakalamba bambi pali kardi wa kukongwelapo caba kubulwa ubufumacumi , kabili Lesa alikaanya ico .
(trg)="83"> Фалсификувањето на потписот на родителот или на некој друг возрасен на молбата за кредитна картичка е нечесно , а Бог ја осудува нечесноста .

(src)="89"> E co nga ulefwaya kardi wa kukongwelapo , landa na bafyashi bobe pa lwa cene .
(trg)="84"> Затоа , ако сакаш кредитна картичка , прво разговарај со своите родители .

(src)="90"> Nga ca kuti abafyashi bobe basuminishako , e lyo ukamwenamo sana .
(trg)="85"> Долгорочно гледано , многу е подобро да ја имаш нивната согласност .

(src)="91"> Ibukisha ukuti , abafyashi bobe balikongolapo no kubwesha inkongole , na muli fyo kuti bakupandako amano .
(trg)="86"> Запомни , твоите родители веројатно имаат искуство во плаќањето долгови и можат да ти дадат добар совет .

(src)="92"> E co landa na bo , kabili te kwesha ukubomfya inshila sha bufumfuntungu pa kuti fye ukwate kardi wa kukongwelapo .
(trg)="87"> Затоа , разговарај со нив и никогаш немој да се служиш со нечесни средства за да добиеш кредитна картичка .

(src)="93"> [ Icikope pe bula 31 ]
(trg)="88"> [ Слика на страница 29 ]

(src)="94"> Ukubomfya kardi wa kukongwelapo ukwabula ukusakamana kulaleta amafya ya fya ndalama
(trg)="89"> Лекомисленото користење на кредитната картичка може да води до финансиска катастрофа

# bem/102000000.xml.gz
# mk/102000000.xml.gz


(src)="1"> Ifilimo
(trg)="1"> Содржина

(src)="2"> January 8 , 2000
(trg)="2"> 8 април 2000

(src)="3"> Abalefwaisha Ukundapwa no Kulepulwa Ukwabula Ukubikwamo Umulopa Balefulilako
(trg)="3"> Бескрвна медицина и хирургија — сѐ повеќе барани

(src)="4"> Ukundapa no kulepula kwabula ukubikamo umulopa nomba nakuseeka sana .
(trg)="4"> Бескрвната медицина и хирургија сега се пораширени од порано .

(src)="5"> Mulandu nshi abalefwaya kwene bafulile fi ?
(trg)="5"> Зошто се толку барани ?

(src)="6"> Bushe nakuwamapo ukucila ukubikwamo umulopa ?
(trg)="6"> Дали се сигурна алтернатива за трансфузијата на крв ?

(src)="7"> 3 Basolwesolwe mu Kundapa Ukwabula Umulopa
(trg)="7"> 3 Пионери во медицината

(src)="8"> 4 Ukubikwamo Umulopa — Ilyashi Lyalenga Abantu Ukupaashanya pa Myaka Iyingi
(trg)="8"> 4 Трансфузија на крв — долга историја на полемика

(src)="9"> 7 Abalefwaisha Ukundapwa no Kulepulwa Ukwabula Ukubikwamo Umulopa Balefulilako
(trg)="9"> 7 Сѐ поголема побарувачка за бескрвна медицина и хирургија

(src)="10"> 12 Banacifyashi Abalwala AIDS Bali mu Bwafya
(trg)="10"> 12 Дали сакате да научите странски јазик ?

(src)="11"> 16 Ukwaafwa Abalungulushiwepo
(trg)="11"> 14 Поткрепена од надежта за да ги издржам неволјите