# bem/102001248.xml.gz
# ky/102001248.xml.gz


(src)="1"> Ukulingana na Baibolo
(trg)="1"> Ыйык Китептин көз карашы

(src)="2"> Bushe Ifiloto Bukombe Ukufuma Kuli Lesa ?
(trg)="2"> Түштөр Кудайдан келген кабарларбы ?

(src)="3"> BASOSA ukuti Elias Howe , uwapangile mashini ya kubililako alotele fye inshila aipangilemo .
(trg)="3"> ОЙЛОП табуучу Элиас Хаунуга кийим тигүүчү машинанын конструкциясын ойлоп табуу идеясы түшүндө келген деп айтышат .

(src)="4"> Kashika wa nyimbo Mozart atile imitwe ya nyimbo ishingi isho alembele ashilotele fye .
(trg)="4"> Моцарт көптөгөн музыкалык чыгармаларынын темалары түшүнө киргенин айткан .

(src)="5"> Uwasambilila ifya miti Friedrich August Kekule von Stradonitz na o atungile ukuti aishibe ifyo ka molecule ka benzene kamoneka ukupitila mu ciloto .
(trg)="5"> Ошондой эле химик Фридрих Август Кекуле да бензолдун молекуласынын түзүлүшүн түшүмдө көрдүм деп ырастаган .

(src)="6"> Ifyalandwapo pa muulu fyaliseeka .
(trg)="6"> Ушу сыяктуу билдирүүлөр көп кездешет .

(src)="7"> Ukufuma ku kale , abantu abengi batunga ukuti ifiloto fifuma ku cintu cakwata amaka yacila pa bantunse .
(trg)="7"> Эзелтеден бери эле ар кайсы элдер түшкө табияттан тыш кубулуш катары карап келишкен .

(src)="8"> Bamo basumina ukuti ukulota no kulola cimo cine .
(trg)="8"> Айрымдар атүгүл эки реалдуу дүйнө — ойгоо болуунун жана уктоонун дүйнөсү — бар деп ойлошот .

(src)="9"> Mu Baibolo mwaba amalyashi umo ifiloto fyalondololwa nge ntulo yacindama iya fyebo — inshila ya kulandilamo na Lesa .
(trg)="10"> Ал түштөр аркылуу Кудай адамдар менен сүйлөшкөн .

(src)="10"> Ku ca kumwenako , Lesa alandile kuli Abrahamu , Yakobo , na Yosefe mu filoto .
(trg)="11"> Мисалга алсак , Ибрайым , Жакып , Жусуптар менен Кудай түш аркылуу сүйлөшкөн .

(src)="11"> Imfumu ya ku Babele Nebukadnesari yapokelele ifiloto fyalimo ukusesema ukufuma kuli Lesa .
(trg)="12"> Вавилондун падышасы Навуходоносор да Кудайдан келген пайгамбарлык түштөрдү көргөн . .

(src)="12"> E co bushe kuti kwaba cimo ico twingasuminina ukuti nangu fye ni lelo ifiloto fimo fiba bukombe ukufuma kuli Lesa ?
(trg)="13"> Ушулардан улам азыркы күндө да айрым түштөрдү Кудайдан келген кабарлар деп эсептөөгө болобу ?

(src)="13"> Ifiloto Ukufuma Kuli Lesa
(trg)="14"> Кудайдан берилген түштөр

(src)="14"> Muli Baibolo , lyonse kwaleba icalelenga ukuti ifiloto fyapuutilwemo na Lesa fipeelwe .
(trg)="15"> Ыйык Китепте жазылган убактарда Кудай түштөрдү адамдарга белгилүү бир максат менен бере турган .

(src)="15"> Ca cine , inshita shimo uwalota taleumfwikisha apo pene umo iciloto cilolele .
(trg)="16"> Кээде түш көргөн адам анын маанисин дароо эле түшүнө албагандыктан , « жашыруун сырды ачуучу » Кудай өзү ачып берчү .

(src)="16"> Lelo , ilingi “ uusokolola ifya nkama ” umwine alelondolola pa kuti tapali ukutwishika pa bupilibulo bwa ciloto .
(trg)="17"> Ошондуктан түштүн туура жорулганына шектенүүгө негиз жок болчу .

(src)="17"> Ifiloto ifyalefuma kuli Lesa tafyaleyafyo kufyumfwikisha nge fyo ciba ku filoto ifingi ifya lelo .
(trg)="18"> Кудайдан берилген түштөр , кадимки түштөрдөн айырмаланып , эч качан баш аламан болгон эмес .

(src)="18"> Inshita shimo , Lesa alebomfya ifiloto ku kucingilila abantu alebomfya mu kufikilisha ubufwayo bwakwe .
(trg)="19"> Айрым учурларда Кудай өзүнүн эркин аткарууда маанилүү роль ойногон адамдарды коргош үчүн түш аркылуу билдирүүлөрдү берген .

(src)="19"> Te lyonse abalelota filya filoto baleba ababomfi ba kwa Lesa .
(trg)="20"> Түш көргөндөр сөзсүз түрдө эле Кудайдын кызматчысы болгон эмес .

(src)="20"> Ku ca kumwenako , bakapendula ba ntanda abatandalile Yesu ilyo ali akanya tababwelelemo ku kumona Herode nge fyo abebele .
(trg)="21"> Мисалы , кичинекей Ыйсага келген астрологдор Ыйсаны өлтүрүүнү каалаган Иродго , анын талап кылганына карабастан , кайрылып барышкан эмес болчу .

(src)="21"> Mulandu nshi ?
(trg)="22"> Эмнеге ?

(src)="22"> Balisokelwe mu ciloto .
(trg)="23"> Анткени аларга түш аркылуу эскертүү берилген .

(src)="23"> Ici calengele Yosefe , wishi umuleshi uwa kwa Yesu , ukucita nge fyo na o aebelwe mu ciloto no kufulumukila ku Egupti no lupwa lwakwe .
(trg)="24"> Натыйжада Ыйсанын асырап алган атасы Жусупта үй - бүлөсү менен , түшүндө алган көрсөтмөгө ылайык , Египетке качып кетүүгө жетишерлик убакыт болгон .

(src)="24"> Ukucite fi kwapuswishe Yesu ilyo aali akanya . — Mateo 2 : 13 - 15 .
(trg)="25"> Ыйсанын өмүрү мына ушундайча сакталып калган эле .

(src)="25"> Imyaka iingi mu kubangilila , farao wa ku Egupti alotele ingano 7 ishisuma ne ng’ombe 7 ishaina ukupusanako ne ngano 7 ishabipa ne ng’ombe 7 ishaonda .
(trg)="26"> Жүздөгөн жылдар мурун Египеттин фараону түшүндө жети чүрүшкөн буудай менен жети арык уйга карама - каршы коюлган бадырайган дандуу жети буудай , жети семиз уйду көргөн .

(src)="26"> Pa kwafwilishiwa na Lesa , Yosefe ailwile bwino ifiloto ukuti Egupti yali no kukwata ifya kulya ifingi pa imyaka 7 lyene mwali no kuba icipowe pa myaka 7 .
(trg)="27"> Жусуп жогортодон жардам алып , ал түштөрдү туура жоруп бере алган .

(src)="27"> Ukwishibila kabela ici kwalengele abena Egupti ukupekanya no kusunga ifya kulya .
(trg)="28"> Жети жылдык токчулуктан кийин Египет жерин жети жылга созулган ачарчылык басмак .

(src)="28"> Ici calyafwile sana ukusungilila abana ba kwa Abrahamu no kubaleta ku Egupti . — Ukutendeka , icipandwa 41 ; 45 : 5 - 8 .
(trg)="29"> Муну алдын ала билип алган египеттиктер азык - түлүктөрдү ашыгы менен камдап алышат .

(src)="29"> Imfumu Nebukadnesari iya ku Babele na yo yalotele iciloto .
(src)="30"> Casobele ukwima no kuwa kwa fyalo fyakwatisha amaka ukwali no kubako ku ntanshi kabili ukwali no kukuma sana abantu ba kwa Lesa .
(trg)="30"> Мына ошонун аркасында Ибрайымдын тукумдарынын аман калуусуна жана аларды Египетке алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн .

(src)="31"> Pa numa , alotele na fimbi ukukuma ku fyo ali no kupena no kupola ilyo papite nshita .
(trg)="31"> Вавилондун падышасы Навуходоносор да өзгөчө түш көргөн .

(src)="32"> Ici ciloto calimo ukusesema cali no kufishiwapo kwacilapo , calesonta ku kwimikwa kwa Bufumu bwa buMesia , ubo Lesa akabomfya ku kulenga ukufwaya kwakwe ukucitwa . — Daniele 4 : 10 - 37 .
(trg)="32"> Анын түшүндө Кудайдын элине тикеден - тике таасир тийгизе турган жети дүйнөлүк дөөлөттүн пайда болушу жана кулашы айтылган .

(src)="33"> Bushe Lesa Alalanda na Bantu mu Filoto lelo ?
(src)="34"> Ca cine ukuti Lesa alandile na bantu ukubomfya ifiloto .
(trg)="33"> Кийинчерээк ал падыша өзүнүн акыл - эстен ажырай турганын жана кайра айыгарын билдирген түш көрөт .

(src)="35"> Lelo Baibolo ilangilila ukuti te lyonse ici calecitika .
(trg)="35"> Азыркы убактагы түштөр

(src)="36"> Ifiloto te fyo Lesa alebomfya sana pa kulanshanya na bantu .
(trg)="36"> Ооба , өткөн убактарда Кудай айрым адамдар менен түш аркылуу сүйлөшчү .

(src)="37"> Kwali ababomfi ba kwa Lesa abashatalile abapokelela ubukombe kuli Lesa ukupitila mu filoto .
(trg)="37"> Бирок Ыйык Китептен көрүнүп тургандай , мындай учурлар өтө сейрек болгон .

(src)="38"> Ifyo Lesa alelanshanya na bantu mu filoto kuti fyalinganishiwa ku fyo ayakenye Bemba wa Kashika .
(trg)="38"> Түш эч убакта Кудайдын адамдар менен сүйлөшүүсүнүн негизги жолу болгон эмес .

(src)="39"> Twalishiba ukuti acitile fye ici umuku umo , lelo te fyo acita ku babomfi bakwe lyonse . — Ukufuma 14 : 21 .
(trg)="39"> Атүгүл Кудайдын көптөгөн берилген кызматчыларына да эч качан түш берилбеген .

(src)="40"> Umutumwa Paulo asumine ukuti mu nshiku shakwe umupashi wa kwa Lesa walengele ababomfi bakwe ukucita ifintu fya kupapusha ifingi .
(trg)="40"> Бул Кудайдын Кызыл деңизди экиге бөлгөндөгү окуядан байкалып турат .

(src)="41"> Paulo atile : “ Kuli umo kwapeelwa mu Mupashi icebo ca mano , na kuli umbi icebo ca kwishiba , umwabelo Mupashi icebo ca mano , na kuli umbi icebo ca kwishiba , umwabelo Mupashi umo wine ; na kuli umbi kwapeelwe citetekelo mu Mupashi umo wine , na kuli umbi ifya bupe fya kuundapila mu Mupashi umo wine ; na kuli umbi ukutukute fisunguko , na kuli umbi ukusesema , na kuli umbi ukushininkishe mipashi ; kuli umbi indimi sha misango misango , na kuli umbi ukwilule ndimi . ”
(trg)="41"> Кудай ал кереметти бир эле жолу жасаганын билебиз жана өзүнүн элине карата ошондой иш - аракетти дайыма эле жасап жүргөн деп айтууга болбойт .

(src)="42"> Nangu ca kuti ifiloto fyapuutwamo tafyalandwapo muli ili lembo , nalimo Abena Kristu bamo baloteleko ifiloto fyapuutwamo nge ca bupe ca mupashi mu kufikilisha ukusesema kwa pali Yoele 2 : 28 . — Imilimo 16 : 9 , 10 .
(trg)="42"> Расул Павел өзүнүн күндөрүндө Кудайдын руху анын кызматчыларында көптөгөн кереметтүү жолдор менен иш - аракет кылгандыгын ырастаган .

(src)="43"> Lelo , ukulosha ku fya bupe fimo fimo umutumwa atile : “ Lelo ukusesema , kukafubalishiwa ; kabili indimi , shikaleka ; kabili ukwishiba , kukafubalishiwa . ”
(trg)="44"> Бул жерде түштөр жөнүндө айтылбаганы менен , Иоил 2 : 28де айтылган пайгамбарлыктын аткарылышына ылайык , сыягы , Ыйсанын айрым жолдоочуларына рухтун белеги катары Кудайдан түштөр берилген көрүнөт .

(src)="44"> Nge fyo twamona , pa fintu ifyali no ‘ kufubalishiwa ’ pali inshila shalekanalekana isha kulandilamo na Lesa .
(trg)="45"> Расул Павел бул өзгөчө белектер тууралуу сөзүн улап минтип айткан : « Пайгамбарлыктар токтойт , тилдер токтойт , билим жок болот » .

(src)="45"> Ilyo abatumwa bafwile , Lesa alekele ukupeela ifi fya bupe fyaibela ku babomfi bakwe .
(trg)="46"> Калыбы , ушул « токтой турган » белектердин арасына Кудайдын адамдар менен сүйлөшүүсүнүн ар кандай ыкмалары да кирген шекилдүү .

(src)="46"> Pali lelo incenshi shicili shilefwaisha ukumfwikisha ukulota no kumona nga kwalicindama .
(trg)="47"> Расулдар өлгөндөн кийин , Кудай өзүнүн кызматчыларына ушул өзгөчө белектерди бергенин токтоткон .

(src)="47"> Baibolo tailondolola umulandu tulotela .
(trg)="49"> Ыйык Китепте бул тууралуу эчтеке айтылбайт .

(src)="48"> Lelo , Baibolo ilasoka abapampamina fye pa kupokelela ubukombe ukufuma kuli Lesa mu filoto fyabo .
(trg)="50"> Бирок көргөн түштөрүнөн жогортодон келген кандайдыр бир кабарларды табууга болбой эле аракет кыла бергендер үчүн Ыйык Китепте эскертүү бар .

(src)="49"> Pali Sekaria 10 : 2 , itila : “ Bakabuka , . . . filoto fya fye e fyo basosa . ”
(trg)="51"> Захария 10 : 2де : « Алдын ала айтуучулар . . . жалган түштөрдү сандырыктап жатышат » , — деп айтылат .

(src)="50"> Lesa na kabili alasoka ukukanacita amalele .
(trg)="52"> Ошону менен бирге Кудай ырым - жырымдарга ишенүүдөн да алыс болууга эскертүү берет .

(src)="51"> Pa mulandu wa uku kusoka , Abena Kristu lelo tabenekela Lesa ukubasoka ukupitila mu filoto .
(trg)="53"> Ушул эскертүүлөрдүн баарын эске алуу менен Ыйсанын азыркы жолдоочулары Кудайдан түш аркылуу жетектөөлөрдү күтүшпөйт .

(src)="52"> Lelo , bamona ifiloto nge cintu icicitika ilyo umo alele .
(trg)="54"> Түштөр алар үчүн уктап жатканда пайда болуучу образдар менен сүрөттөрдөн башка эчтекени билдирбейт .

# bem/102001400.xml.gz
# ky/102001400.xml.gz


(src)="1"> Ifilimo
(trg)="1"> Мазмуну

(src)="2"> June 8 , 2001
(trg)="2"> Июль — сентябрь , 2001

(src)="3"> Bushe Kuti Cacitika Bonse Ukukanalwala ?
(trg)="3"> Бардык адамдардын чың ден соолукта болушу мүмкүнбү ?

(src)="4"> Akabungwe ka World Health Organization kaimike ubuyo bwa “ ukufika pa cipimo cimo ica kulenga abantu ba mwi sonde lyonse ukukanalwala . ”
(trg)="4"> Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму алдына « дүйнө жүзүндөгү бардык адамдардын ден соолугун дээрлик дурус деңгээлге жеткирүүнү » максат кылып койду .
(trg)="5"> Бул — зор максат .

(src)="5"> Bushe sayansi wa fya cipatala kuti afika pali ubo buyo ?
(trg)="6"> Аны медицина аркылуу ишке ашырууга болобу ?

(src)="6"> 3 Bushe Bonse Kuti Baikala Ukwabula Ukulwala ?
(trg)="7"> 3 Бардык адамдардын чың ден соолукта болушу ишке ашкыс максатпы ?

(src)="7"> 4 Umuti wa Ndakai Ni Pi Wingafika ?
(trg)="8"> 4 Азыркы медицинанын жетишкендиктери чектелүүбү ?

(src)="8"> 9 Ukulwala Kwalaswa Kupwe Kuli Bonse !
(trg)="9"> 9 Жакында баары чың ден соолукта болушат !

(src)="9"> 11 Utupondo Twatendeka Amatukuto Ayapya
(trg)="10"> 11 Ата - энем таштап кетсе да , Кудай мээриминен өксүткөн жок

(src)="10"> 15 Ukulolenkana ne Cintiinya ca Tupondo
(src)="11"> 19 Ukusansa kwa Tupondo Kwalaswa Kupwe !
(trg)="12"> 20 Төөлөр менен жылкылар ээн - эркин жүргөн өлкө

(src)="12"> 24 Ukuya pa Lwendo mu Ghana
(trg)="13"> 24 Көпөлөктөрдүн , өсүмдүктөрдүн жана кумурскалардын өз ара пайдалуу эмгектештиги

(src)="13"> 28 Bushe Ukwipayaula Abantu Kuti Kwacitika na Kabili ?
(trg)="14"> 29 « Тамекини таштай аласыңар .

(src)="14"> 32 Mwaiseni kwi Bungano lya Citungu Ilileti “ Bakasambilisha wa Cebo ca kwa Lesa ” !
(trg)="15"> Биз таштай алдык ! »
(trg)="16"> 32 Кудай чынында эле барбы ?

(src)="15"> Ni Shani Ningalundulula Bucibusa na Bashikulu na Bamama ?
(trg)="17"> 15 Тиленүүлөрүмдү Кудай угабы ?

(src)="16"> 21
(src)="17"> Sambilila inshila shimo isho wingabomfya pa kulundulula no kusungilila bucibusa na basokulu e lyo na banokokulu .
(trg)="18"> Тиленүүлөрүңдү Кудайдын угарына кантип ишеним өрчүтсөң болот ?

(src)="18"> Bushe Imipepele Yonse ni Nshila Shapusanapusana Ishitwala Kuli Lesa ?
(trg)="19"> Канткенде өзүңдү Кудайга жакын сезе аласың ?

(src)="19"> 30
(src)="20"> Abengi kuti bayasuka ati ee .
(src)="21"> Nga Baibolo yena itila
(trg)="20"> 27 Ден соолукту сактоонун алты жолу

# bem/102001401.xml.gz
# ky/102001401.xml.gz


(src)="1"> Bushe Bonse Kuti Baikala Ukwabula Ukulwala ?
(trg)="1"> Бардык адамдардын чың ден соолукта болушу ишке ашкыс максатпы ?

(src)="2"> BUSHE mulafwaya ukuti imwe no lupwa lwenu mwilalwala ?
(trg)="2"> ӨЗҮҢӨРДҮН жана үй - бүлөңөрдүн чың ден соолукта болушун каалайсыңарбы ?

(src)="3"> Ukwabula no kutwishika e co mufwaisha .
(trg)="3"> Албетте , каалайсыңар .

(src)="4"> Lelo nangu ca kuti fwe bengi tulwalako fye mu nshita mu nshita , abantu abengi nga nshi balalwala icabipisha ica kuti tabapola .
(trg)="4"> Көбүбүз кез - кезде гана ооруйттурбуз , бирок дүйнөдө миллиондогон адамдар өмүр бою денелик кеселдин азабын тартып келишет .

(src)="5"> Nalyo line , kuli ukubombesha kwa kucefyanyako amalwele .
(trg)="5"> Адамдарды оору - сыркоодон коргоп калыш үчүн күрдөөлдүү күч - аракеттер жумшалууда .

(src)="6"> Nga fintu tulemona akabungwe ka World Health Organization ( WHO ) , akaba United Nations kalebomba .
(trg)="6"> Бул боюнча Бириккен Улуттар Уюму тарабынан адистештирилген Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ( БДССУ ) көп чара көрүп жатат .

(src)="7"> Pa cilonganino ba WHO bateyenye mu 1978 , abeminishi ukufuma mu fyalo 134 na mu tubungwe 67 utwa ba United Nations basumine ukuti ukwikala umutuntulu takufwile fye ukupelela pa kukanalwala .
(trg)="7"> БУУнун курамына кирген 134 өлкөнүн жана 67 уюмдун өкүлдөрү 1978 - жылы БДССУнун демөөрү менен өткөрүлгөн конференцияда ден соолукта болуу оорудан бошонуу гана эмес деген тыянакка келишип , ден соолукту « денелик , психикалык жана коомдук сак - саламаттыкта болуу абалы » дешкен .

(src)="8"> Batile , ukuba umutuntulu , “ kukanaumfwapo nangu kamo akakukalipa mu mubili , mu muntontonkanya no kwikala bwino na bantu . ”
(trg)="8"> Конференцияда ден соолуктун адамдын « негизги укуктарынын » бири деп жарыяланышынын өзү эле чечкиндүү кадам болгон .

(src)="9"> Lyene aba beminishi basuminishenye ukubilisha ukuti ukwikala ukwabulo kulwala “ ni nsambu shikabilwa ku muntu onse ” !
(trg)="9"> Ошентип , БДССУ алдына « дүйнө жүзүндөгү бардык адамдардын ден соолугун дээрлик дурус деңгээлге жеткирүүнү » максат кылып койгон .

(src)="10"> Ukukonka pali uku kubilisha ba WHO batile bafwile “ ukufika pa cipimo cimo ica kulenga abantu ba mwi sonde lyonse ukukanalwala . ”
(trg)="10"> Бул — дурус , ал түгүл мактоого татырлык максат .

(src)="11"> Ubu buyo busuma kabili bwa mano .
(src)="12"> Lelo bushe cilemoneka ukuti bukafikwapo ?
(trg)="11"> Бирок ага чынында эле жетүүгө болобу ?

(src)="13"> Muli fyonse ifyo umuntu atukuta ukucita , umulimo wa kundapa e wacetekelwa sana no kulumbanishiwa .
(trg)="12"> Медицина — коомдогу адамдар ишеним артып , суктанып келген тармактардын бири .

(src)="14"> Ukulingana ne nyunshipepala ya bena Britain iya The European , abantu ba mu fyalo ifikankaala babelesha “ ukundapa batila ukwa cisungusho : e kuti ukunwa fye akabulungwa ka muti no bulwele bwapwa . ”
(trg)="13"> Британ гезити « Юропиэнде » айтылгандай , Батыш өлкөлөрүндөгү элдер үчүн « оорудан бир эле жолу дары ичип коюп , сыйкырдуу таяк колдонгонсуп , айыгып кетүүгө болот » деп ойлоо жат эмес .

(src)="15"> E kutila ku bulwele bonse , twenekela aba ku fipatala ukwangalapo fye pa bulwele .
(trg)="14"> Башкача айтканда , адамдар медицинаны бардык ооруларды айыктырыш үчүн жөнөкөй жана натыйжалуу дары же ыкма табат деп күтүшөт .

(src)="16"> Bushe incenshi sha fya cipatala kuti shacita icintu ca musango yo ?
(trg)="15"> Ал эми медицина кызматкерлери андай үмүттөрдү актай алышабы ?

# bem/102001402.xml.gz
# ky/102001402.xml.gz


(src)="1"> Umuti wa Ndakai Ni Pi Wingafika ?
(trg)="1"> Азыркы медицинанын жетишкендиктери чектелүүбү ?

(src)="2"> MU FYALO umo imiti ya maapele imena , abana basambilila ku bwaice fye ukuti nga balefwaya ukusaba iapele ilili apatali ku muti , bafwile ukunina pa mapeya ya banabo .
(trg)="2"> КОЛУ жетпеген алманы досторунун ийнине чыгып үзүп жесе болорун балдардын көбү билет .

(src)="3"> E fyaba no mulimo wa kundapa .
(trg)="3"> Медицинадагы жагдай дал ушуга салыштырарлык .

(src)="4"> Caba kwati bakasapika ba miti ya mu cipatala banina pa mapeya ya badokota ba kale ne ncenshi shimbi pa kuti bafike apalepesha mu kusapika kwabo .
(trg)="4"> Медицина кызматкерлери өткөндүн атактуу врачтарынын ачылыштарына таянып , дагы да жаңы бийиктиктерге жетип жатышат .

(src)="5"> Pali bakondapa ba kale aba musango yo pali abaume baishibikwa bwino pamo nga Hippocrates na Pasteur , e lyo na Vesalius na William Morton — abo fwe bengi tushaishiba no kwishiba .
(trg)="5"> Алгачкы дарыгерлердин арасында жалпыга белгилүү Гиппократ менен Пастер , ошондой эле анчейин атагы чыкпаган Везалий менен Уильям Мортон бар .

(src)="6"> Ni mu nshila nshi aba baume basangwilileko ku mibombele ya muti wa ndakai ?
(trg)="6"> Булар медицинанын өнүгүшүнө кандай салым кошушту эле ?

(src)="7"> Ku kale ukuposha abantu takwalimo inshila sha sayansi lelo kwalemenene maka maka ku malele na ku mpupo sha mipepele .
(trg)="7"> Байыркы замандарда дарыгерчилик көбүнчө илимге эмес , ырым - жырымдар менен диний ишенимдерге байланыша турган .

(src)="8"> Icitabo ca The Epic of Medicine , icapitulwikwemo na Dokota Felix Marti - Ibañez , citila : “ Pa kucimfya ubulwele . . . , abena Mesopotamia balesakanya imiti ne mipepele , pantu basumine ukuti ukulwala e nshila tulesa twabo twalebakandilamo . ”
(trg)="8"> Д - р Феликс Марти - Ибанес тарабынан редакцияланган « Медицина эпопеясы » ( « The Epic of Medicine » ) аттуу китепте деп айтылат : « Оору менен күрөшүү үчүн . . .

(src)="9"> Umuti wa bena Egupti , uwakonkele pa wa bena Mesopotamia , na o wine walimo ifya mipepele .
(trg)="10"> Месопотамия медицинасынан кийин пайда болгон Египет медицинасы да динге терең тамыр байлаган .

(src)="10"> E co , ukufuma fye ku kutendeka , kondapa alemonwa ukuti muntu uwaishibisha ifya mipepele .
(trg)="11"> Ошол себептүү башынан эле дарыгерлерге диний кастарлоо сезими менен карашчу .

(src)="11"> Mu citabo cakwe ica The Clay Pedestal , Dokota Thomas A .
(src)="12"> Preston atile : “ Ifisumino ifingi ifya bena kale fyashile fyasonga inshila ya kundapilamo iyabako na pali lelo .
(trg)="12"> « Чопо пьедестал » ( « The Clay Pedestal » ) аттуу китепте д - р Томас Престон : « Байыркылардын диний ишенимдеринин көбүнүн медицинада калтырып кеткен изи ушул күнгө чейин байкалат .