# bem/101999921.xml.gz
# ka/101999921.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Kusangwike Ubukwebo bwa mwi Sonde Lyonse
(trg)="1"> ადამიანის მოტაცება — გლობალური ბიზნესი

(src)="2"> MU MYAKA 10 iyapitapo , ukwiba abantu nakwingilishiwako apakalamba mwi sonde lyonse .
(trg)="3"> ამ მოვლენამ მთელი მსოფლიო მოიცვა .

(src)="3"> Lipoti umo atile pa kati ka 1968 na 1982 , mupepi na bantu 1,000 balibilwe mu fyalo 73 .
(trg)="4"> ერთ ცნობაში ნათქვამია , რომ 1968 და 1982 წლებს შორის 73 ქვეყანაში დაახლოებით ათასი მძევალი იყო აყვანილი .

(src)="4"> Lelo ku mpela ya ba 1990 , abantu abatunganishiwa ukuti e baaleibwa cila mwaka bali ukufuma pali 20,000 ukufika kuli 30,000 .
(trg)="5"> მაგრამ შეფასების თანახმად 90 - იანი წლების ბოლოსთვის ყოველწლიურად 20 000 - დან 30 000 - მდე ადამიანი იყო მოტაცებული .

(src)="5"> Ukwiba abantu ni bumpulamafunde ubulemoneka ukuseeka sana pali bampulamafunde ukushinguluke calo conse , kabili abeeba bantu balaipekanya ukwiba icili conse ica mweo .
(trg)="6"> როგორც ჩანს , ადამიანების მოტაცება , რუსეთსა თუ ფილიპინებში , პოპულარობით სარგებლობს მათ შორის , ვინც მზად არის , ხელი სტაცოს ყველაფერს , რაც კი მოძრაობს .

(src)="6"> Inshita imo balibile akanya ka bushiku fye bumo .
(trg)="7"> ერთხელ ერთი დღის ბავშვი გაიტაცეს .

(src)="7"> Mu Guatemala nakulubantu uwa myaka 84 uwendela mu cicinga ca balemana balimufyushishe no kumufisa ku ncende imo pa myeshi ibili .
(trg)="8"> გვატემალაში , ინვალიდის სავარძელს მიჯაჭვული 84 წლის ქალი მოიტაცეს და ორი თვის განმავლობაში ტყვედ ჰყავდათ .

(src)="8"> Mu Rio de Janeiro , abepaya abantu mu misebo baleiba abantu ilyo baleenda mu misebo , kabili limo indalama bafwaya ukulipilwa nga baiba umuntu shilacepa ukufika fye na ku madola 100 .
(trg)="9"> რიო - დე - ჟანეიროში ბანდიტები სულ რაღაც 100 აშშ დოლარისთვის ზოგჯერ ქუჩიდანვე იტაცებენ ადამიანებს .

(src)="9"> Nangu fye ni nama ni nkupilwa kumo .
(trg)="10"> ცხოველებიც კი არ არიან დაცული .

(src)="10"> Mu myaka ya ku numa bampulamafunde abene bene mu calo ca Thailand baibile insofu iyalebomfiwa mu milimo iyafinine amatani 6 no kweba umwine ukuti abafute indalama amadola 1,500 .
(trg)="11"> წლების წინათ ტაილანდში სინდისგარეცხილმა ადამიანებმა ექვსტონიანი მუშა - სპილო გაიტაცეს და გამოსასყიდად 1 500 აშშ დოლარი მოითხოვეს .

(src)="11"> Cashimikwa ukuti ibungwe lya bampulamafunde mu Mexico likoselesha abaice ukuti balebelesesha kabela ifyo bengeba abantu ukupitila mu kwiba ifitekwa ne finama .
(src)="12"> Kale , abeeba abantu bapoosele amano ku kwiba abakankaala , lelo nomba ifintu nafyaluka .
(trg)="13"> წარსულში მომტაცებლებს , ძირითადად , მდიდრები ჰყავდათ სამიზნეში ამოღებული , მაგრამ დრო შეიცვალა .

(src)="13"> Abasabankanya ilyashi ba Reuters bashimika ukuti : “ Ukwiba abantu mu Guatemala nomba kulecitika fye cila bushiku , ica kuti abantu nomba balefuluka inshiku sha ku kale lintu bacisanguka baleiba fye bashimakwebo bakupenda abakwatiishe ifyuma .
(trg)="14"> სააგენტო „ რეიტერი “ იუწყება : „ ადამიანების მოტაცება ყოველდღიურ მოვლენად იქცა გვატემალაში .

(src)="14"> Lelo nomba amabumba ya beeba abantu yaleiba abakankaala na bapiina , abanono na bakalamba kumo . ”
(src)="15"> Ilingi line icicitika ca kuti ukwiba abantu ukwa kapela makufi e kusabankanishiwa fye pa milabasa , lelo ukwashala ukwingi takwishibikwa ku bekala calo bonse abashala .
(trg)="15"> იქაური ხალხი გულდაწყვეტით იხსენებს ძველ დროს , როდესაც მემარცხენეებს მხოლოდ მდიდარ მეწარმეთა უმცირესობა ჰყავდათ ამოჩემებული .

(src)="16"> Na kuba , kwabako imilandu imo imo iyalenga ukuti ifyalo “ fiilabekelwa sana mu kusabankanya ubwafya bwa kwiba abantu . ”
(trg)="16"> ახლა კი მდიდარი , ღარიბი , ახალგაზრდა თუ ხნიერი , ყველა მომტაცებლების სამიზნეა “ .

(src)="17"> Icipande cikonkelepo calalanda pali iyo milandu imo imo .
(trg)="19"> მომდევნო სტატია განიხილავს ზოგ მიზეზს .

(src)="18"> [ Mapu pe bula 19 ]
(trg)="20"> [ რუკა 3 გვერდზე ]

(src)="19"> ( Nga mulefwaya ukumona mapu , moneni muli magazini )
(trg)="21"> ( სრული ტექსტი იხილეთ პუბლიკაციაში )

(src)="20"> MEXICO
(trg)="22"> მექსიკა

(src)="21"> Uko abantu nalimo 2,000 bebwa cila mwaka , ukwiba abantu nomba kwitwa ukuti “ ubukwebo bunono . ”
(trg)="23"> აქ ამ ხელობამ „ შინამრეწველობის “ სახელი დაიმსახურა , რადგან წელიწადში თითქმის 2000 ადამიანს იტაცებენ .

(src)="22"> GREAT BRITAIN
(trg)="24"> დიდი ბრიტანეთი

(src)="23"> Akampani ka inshuwalansi aka Lloyd’s ku London akalipililako abebilwe pa kuti babalekeko nomba kalilundako indalama kalipilisha abo kaleafwa ukufika ku mapesenti 50 pa mwaka ukutula fye 1990 .
(trg)="25"> 1990 წლიდან ლონდონის სადაზღვევო კომპანია „ ლოიდში “ მოტაცებაზე დაზღვევა ყოველწლიურად 50 პროცენტით იზრდება .

(src)="24"> RUSSIA
(trg)="26"> რუსეთი

(src)="25"> Mu citungu ceka fye ica Caucasus icabela lwa ku kapinda ka ku kulyo aka Russia , impendwa ya bantu abaibilwe yaninine ukufuma pali 272 mu 1996 ukwisafika kuli 1,500 mu 1998 .
(trg)="27"> ჯერ მარტო რუსეთის სამხრეთით , კავკასიის რეგიონში , მოტაცებულთა რიცხვი გაიზარდა 272 - დან ( 1996 წელს ) 1 500 - მდე ( 1998 წელს ) .

(src)="26"> PHILIPPINES
(trg)="28"> ფილიპინები

(src)="27"> Ukulingana ne nyunshipepala ya “ Asiaweek , ” “ Philippines nakalimo e calo umo ukwiba abantu kwafula sana mu Asia . ”
(trg)="29"> „ ეიშაუიკის “ თანახმად „ ფილიპინები , ალბათ , ადამიანების მოტაცების ცენტრია აზიაში “ .

(src)="28"> Mwaliba amabumba ya beeba abantu ukucila pali 40 muli cilya calo .
(trg)="30"> აქ მომტაცებლების 40 - ზე მეტი ორგანიზებული დაჯგუფება თარეშობს .

(src)="29"> BRAZIL
(trg)="31"> ბრაზილია

(src)="30"> Cashimikwa ukuti kuli iyi ncende mu mwaka fye umo abeeba abantu bapangile indalama shishaifulila ukufika ku madola amabilioni 1.2 isho abene ba bantu babafutile .
(trg)="32"> როგორც იტყობინებიან , ერთ წელს მომტაცებელთა მოგებამ 1,2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა .

(src)="31"> COLOMBIA
(trg)="33"> კოლუმბია

(src)="32"> Mu myaka ya nomba line abantu iminshipendwa baliibwa cila mwaka .
(trg)="34"> უკანასკნელ წლებში ყოველწლიურად ათასობით ადამიანს იტაცებენ .

(src)="33"> Mu May 1999 , bacisanguka baibile intungulushi sha fya mapepo 100 pa nshita ya minsa .
(trg)="35"> 1999 წლის მაისში მესის დროს ბანდიტებმა მრევლის წევრი ასი ადამიანი მოიტაცეს .

(src)="34"> [ Abatusuminishe ]
(trg)="36"> [ საავტორო უფლება ]

(src)="35"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .
(trg)="37"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .

# bem/101999922.xml.gz
# ka/101999922.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Munsokwe Uusangwike Ubukwebo
(trg)="1"> ადამიანის მოტაცება — სარფიანი ტერორი

(src)="2"> MU CITABO cakwe ica The Kidnap Business , Mark Bles , asosele ukuti : “ Ukwiba abantu takwaba ngo kwiba ifipe .
(trg)="2"> „ ადამიანის მოტაცება ქონების გამოძალვა არ არის .

(src)="3"> Ukwiba abantu te kwa cifyalilwa , kwa bukatu kabili tamwaba kumfwilako ubulanda ulupwa ulwaba e cintu icacindamisha sana ku bantunse . ”
(trg)="4"> მოტაცებულის ოჯახის წევრები ემოციურ დაძაბულობას განიცდიან .

(src)="4"> Ukwiba abantu kulalungulusha imintontonkanya ya ba mu lupwa .
(src)="5"> Akashita akali konse , icibasakamika ca kuti tabeshiba nampo nga umuntu wabo ali umutende atemwa nafwa , kabili balaipeela ne milandu , ukuipata no kuba mu kupeleelwa .
(trg)="5"> ყოველ საათსა თუ წუთში მათი იმედი და სასოწარკვეთილება ერთმანეთს ენაცვლება .

(src)="6"> Uku kulungulushiwa takulabwako bwangu , kuti kwasendako inshiku ishingi , imilungu , imyeshi , limo fye ne myaka .
(trg)="6"> საკუთარი თავის დადანაშაულებას მტრისადმი სიძულვილი და უმწეობის გრძნობა ცვლის .

(src)="7"> Pa mulandu wa kufwaisha ukukwata indalama , abeeba abantu balesha na maka ukusangako inshila bengasakamikilamo ba lupwa lwa muntu bebile .
(trg)="8"> ფულის დაუსრულებელ ძიებაში მომტაცებლები ოჯახის გრძნობებზე მოქმედებენ .

(src)="8"> Ibumba limo iliiba abantu lyapatikishe uo lyaibile ukulemba kalata wakonkapo ku mulabasa pa kuti akasabankanishiwe .
(trg)="9"> მომტაცებლების ერთმა ჯგუფმა თავის მსხვერპლს პრესისთვის ღია ბარათი დააწერინა .

(src)="9"> Uyu kalata aleti : “ Ndelomba aba ku mulabasa ukusabankanya ku bekala calo bonse ukuti nalibwa kabili nga nshakamoneke umulandu ukaba wa banjibile ukubikako fye no lupwa lwandi lwine pa kufilwa ukundubula lelo ukutemwapo indalama ukucila umweo wandi . ”
(trg)="11"> ფულის გამოძალვისთვის იტალიელმა მომტაცებლებმა შემდეგ მეთოდს მიმართეს : მსხვერპლს სხეულის ნაწილებს აჭრიდნენ და ნათესავებს ან სატელევიზიო არხებს უგზავნიდნენ .

(src)="10"> Pa kuti abene ba muntu uwibilwe bangweko ukulipila indalama sha kuti alekweko , abena Italy abeeba abantu balaputulako ifilundwa fya o bebile no kufituma kuli balupwa lwakwe atemwa ku mulabasa ukuti filangwe pa televishoni .
(trg)="12"> ერთი მექსიკელი მომტაცებელი აწამებდა კიდეც თავის მსხვერპლს , როცა მის ოჯახს ტელეფონით ელაპარაკებოდა .

(src)="11"> Umwina Mexico uwiba bantu ena aalelungulusha fye no kulungulusha abantu ebile pa nshita alelanshanya na ba lupwa lwabo pa lwa ndalama sha kuti bamulipile .
(src)="12"> Lubali lumbi , abeeba abantu bamo , baleesha ukubeleleka abo bebile ukupitila mu kubasunga bwino .
(trg)="13"> სხვა მხრივ , ზოგი მომტაცებელი თავისი მსხვერპლის კეთილგანწყობის მოპოვებას ცდილობს .

(src)="13"> Ku ca kumwenako mu calo ca Philippines shibukwebo umo uo baibile bamusungile mwi hotela lya mutengo nga nshi mu musumba wa Manila , umo balemushitila ubwalwa no kumuletela abanakashi ba cilende aba kusendama na bo ukufikila indalama sha ku mulubwila shikalipilwe .
(trg)="14"> მაგალითად , ფილიპინებში მოტაცებული ბიზნესმენი მანილას საუკეთესო სასტუმროში მოათავსეს , სადაც მისი მომტაცებლები სასმელით უმასპინძლდებოდნენ და მეძავებით ართობდნენ , სანამ გამოსასყიდს მიიღებდნენ .

(src)="14"> Nangu cibe fyo , abengi abeebwa balesalilwa beka ukwabula no kusakamanwa bwino mu fyo balekabila nangu ukusungwa mu ncende iya busaka .
(src)="15"> Abengi balapumwa icabipisha .
(trg)="15"> მაგრამ მსხვერპლთა უმეტესობას ამწყვდევენ და არც მათ ფიზიკურ საჭიროებებზე ზრუნავენ , არც ჰიგიენაზე .

(src)="16"> Ilingi line , abeebwa balalungulushiwa inshita yonse pantu tabeshiba icili no kubacitikila .
(trg)="16"> ბევრს სასტიკად ექცევიან .

(src)="17"> Ifya Kushipikisha Ififuma mu Kwibwa
(src)="18"> Nangu fye ni pa numa ya kulubulwa , abaibilwe balashala balelungulushiwa mu muntontonkanya pa nshita ntali .
(trg)="17"> ნებისმიერ შემთხვევაში , მსხვერპლი იტანჯება იმის შიშით , თუ რა მოუვა .

(src)="19"> Nasi umo uwa ku Sweden uwaibilwe lintu ali ku Somalia alandilepo ukuti : “ Icintu cimo icacindamisha pali fyonse ca kuti nga ulefwaya ukwafwiwa ulingile ukulanda ku fibusa na kuli ba lupwa kabili no kuya ku ncenshi ishaishiba ifya kwaafwa abebilwe . ”
(trg)="19"> გათავისუფლების შემდეგაც კი მსხვერპლს შეიძლება ხანგრძლივი ემოციური ჭრილობა დარჩეს .

(src)="20"> Impandamano shafwilisha abantu abaibilwe ukupuupuutuka mu co bapitilemo shalisangako inshila ya kwafwilamo aba musango uyo .
(src)="21"> Abaibilwe balabala balanshanya ne ncenshi imiku yafulilako mu fiputulwa ifipi pa kuti bengafwilishiwa ilyo bashilamonana ne ndupwa shabo .
(trg)="20"> ამასთან დაკავშირებით ერთმა შვედმა მედდამ , რომელიც სომალიში გაიტაცეს , ასეთი აზრი გამოთქვა : „ ერთი რამ ყველაზე მნიშვნელოვანია — უნდა ელაპარაკო მეგობრებს , ნათესავებსა და , თუ აუცილებელია , პროფესიულ დახმარებასაც უნდა მიმართო “ .

(src)="22"> Rigmor Gillberg , impandamano ya mu kabungwe ka Red Cross iyafwilisha abaibilwe ukupuupuutuka atile : “ Uku kusambilishiwa ukwa pa numa fye ya kulubulwa ku babebile kulacefyako ukusakamikwa kwa mutatakuya . ”
(src)="23"> Amafya na Yambi Ayafumamo
(trg)="22"> „ ასეთი შემთხვევების შემდეგ მაშინვე ჩატარებული თერაპიული კურსი ამცირებს ხანგრძლივი ზიანის რისკს “ , — ამბობს „ წითელი ჯვრის “ სასწრაფო ფსიქოლოგიური დახმარების ექსპერტი რიგმორ გილბერგი .

(src)="24"> Ukwiba abantu takulungulusha fye abaibilwe ne ndupwa shabo epela .
(trg)="23"> დამატებითი შედეგები

(src)="25"> Kuti kwalenga na batandashi abafuma mu fyalo fimbi ukuleka ukwisa kabili kuti kwatompola na bafwaya ukuleta ubukwebo bwabo ukufuma ku fyalo fimbi kabili kulalenga na bantu ukuba no munsokwe mu bwikashi .
(trg)="24"> ადამიანთა მოტაცება მხოლოდ მსხვერპლსა და მის ოჯახზე როდი მოქმედებს .

(src)="26"> Mu myeshi fye iinono mu 1997 , utwampani 6 utukalamba utwaba na mu fyalo fimbi twaliseelwe mu Philippines pa mulandu wa cintiinya ca beeba abantu .
(trg)="26"> 1997 წელს , სულ რაღაც რამდენიმე თვეში , მოტაცების საშიშროების გამო ექვსმა საერთაშორისო კომპანიამ დატოვა ფილიპინები .

(src)="27"> Umwanakashi umo uwa ku Philippines uubomba ku kabungwe ka Citizens Against Crime ( Abekashi Abacincintila Bumpulamafunde ) apapile ati : “ Nomba tuleikala mu munsokwe . ”
(trg)="27"> ასეთი მდგომარეობით შეშფოთებულმა , ანტიდამნაშავეობრივ ჯგუფში , სახელწოდებით „ მოქალაქეები დამნაშავეობის წინააღმდეგ “ , მომუშავე ფილიპინელმა ქალმა , თქვა : „ ჩვენ კოშმარში ვცხოვრობთ „ .

(src)="28"> Icipande cimo muli magazini wa The Arizona Republic casosele ati : “ Abalashi ba ku Mexico bali no mwenso wa kwibwa , na cine balingile ukuba no yu mwenso . ”
(trg)="28"> ჟურნალ „ არიზონა რიპაბლიკის “ სტატიაში ნათქვამია : „ მექსიკელ თანამდებობის პირებს მოტაცების საფრთხის გამო პანიკური შიში იპყრობთ და არცთუ უსაფუძვლოდ “ .

(src)="29"> Magazini wa ku Brazil uwa Veja ashimika ukuti ifipondo na beeba abantu e bapyana pali fishimweshimwe ifyo abana mu Brazil batiina nga nshi .
(src)="30"> Mu Taiwan , abana balasambilishiwa ifya kuicingilila ku beeba abantu , kumfwa mu United States , bakamera bakuceeceeta abeeba abantu balibikwa pa masukulu ya twana tunono pa kuti tulecingililwa .
(trg)="29"> ბრაზილიაში გამომავალი ჟურნალი „ ვეჟა “ იტყობინება , რომ ბრაზილიელი ბავშვების საშინელ სიზმრებში ურჩხულების ადგილი მომტაცებლებმა და მძარცველებმა დაიკავეს .

(src)="31"> Utwampani Tupanda Amano pa fya Kuicingilila ku Beeba Abantu Natufula
(trg)="31"> უსაფრთხოების კონსულტანტების მომრავლება

(src)="32"> Pa mulandu wa kuti ukwiba abantu nakufula kabili apantu ubu bwafya bufwaya ukwishiba bwino bwino , cilengele ukuti no twampani twa kucingilila abantu ku kwibwa na to tufule .
(trg)="32"> ადამიანთა მოტაცებისა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების ზრდის გამო უსაფრთხოების დამცავი კერძო ფირმები იქმნება .

(src)="33"> Mu musumba wa ku Brazil uwa Rio de Janeiro , utu twampani natucila pali 500 , kabili tulepanga indalama ukufika ku madola amabilioni 1.8 .
(trg)="33"> ბრაზილიის დედაქალაქ რიო - დე - ჟანეიროში არსებობს 500 - ზე მეტი ასეთი ფირმა , რომელთა შემოსავალიც თითქმის 1,8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს .

(src)="34"> Utwampani utuleya tulefulilako mu fyalo ifingi tusambilisha pa fya kuicingilila ku beeba abantu , tulalemba ifyebo pa lwa ncende isha busanso , kabili e tulanshanya na beeba abantu pa lwa ndalama balefwaya ukulipilwa .
(trg)="35"> ეს ფირმები კონსულტაციებს უტარებენ ოჯახებსა და კომპანიებს : ასწავლიან მომტაცებლების სტრატეგიას და ეხმარებიან პრობლემასთან ფსიქოლოგიურად გამკლავებაში .

(src)="35"> Balafunda indupwa no twampani pa lwa mingalato abeeba abantu babomfya no kubafwa pa fyo bengaipangasha lwa mu muntontonkanya ukushipikisha ubu bwafya .
(trg)="36"> ზოგი ფირმა მძევლის გათავისუფლების შემდეგ მომტაცებლების დაჭერასა და გამოსასყიდი თანხის დაბრუნებასაც კი ცდილობს .

(src)="36"> Utwampani tumo tulesha fye no kwikata abeeba abantu no kubapokolola indalama baalipilwe ilyo balekako untu baibile .
(trg)="37"> მაგრამ მათი სამსახური უფასო არ არის .

(src)="37"> Nangu cibe fyo , utu twampani tatubomba fye ukwabula ukulipilwa .
(trg)="38"> ასეთი მცდელობების მიუხედავად , ადამიანების მოტაცების შემთხვევების რაოდენობა ბევრ ქვეყანაში იზრდება .

(src)="38"> Te mulandu no kubombesha kwa musango yo , ukwiba abantu kuleiilako fye pa muulu mu fyalo ifingi .
(trg)="40"> მოტაცების შემთხვევების ზრდის მიზეზები

(src)="39"> Richard Johnson inkonkani ku mukalamba wa Kampani ka Seitlin mu Latin America alanda apo ukwiba abantu kufikile muli cilya calo atila : “ Ico tuleenekela fye ca kuti impendwa ya bantu abaleibwa ikaiilako fye pa muulu . ”
(trg)="41"> სპეციალისტებს მოტაცების შემთხვევების ზრდის უამრავი მიზეზი მოჰყავთ .

(src)="40"> Umulandu Ukwiba Abantu Kufuliile
(src)="41"> Incenshi shilalumbula imilandu iingi iilengele ukuti ukwiba abantu kufule muno nshiku .
(src)="42"> Umo wa kuti ubupiina nabucilamo ku bantu mu ncende shimo .
(trg)="42"> ერთი ასეთი მიზეზი ზოგ ქვეყანაში კრიტიკული ეკონომიკური მდგომარეობაა .

(src)="43"> Uubomba incito ya kukumbusuka abaponenwe no busanso uwa mwi tauni lya Nal’chik , mu Russia , atile : “ Inshila isuma iya kusangilamo indalama kucito ubu bwine bukwebo bwaseeka ubwa kwiba abantu . ”
(trg)="43"> ქალაქ ნალჩიკში მცხოვრებმა სოციალურ სფეროში მომუშავემ თქვა : „ ფულის შოვნის საუკეთესო საშუალება ადამიანების მოტაცებაა “ .

(src)="44"> Mu fitungu fimo ifyaletekwa ne calo icali kale Soviet , cashimikwa ukuti mu kwiba abantu e mufuma indalama sha kutungilila ifita fya mu bumfisolo ifya bakalamba ba nkondo muli iyo ncende .
(trg)="44"> ამბობენ , ზოგიერთ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში ადამიანებს იმის გამო იტაცებენ , რომ ადგილობრივი სარდლების კერძო ჯარები დააფინანსონო .

(src)="45"> Ilelo abantu baleya ku fyalo fimbi ku kucito bukwebo atemwa ku kutandala fye nabafula ukucile fyo cali kale .
(src)="46"> Ici cilengele ukuti abeeba abantu bashukile abo bengeba .
(trg)="45"> დღეს საქმიანი ადამიანები თუ ტურისტები ადრინდელზე მეტად მოგზაურობენ და ეს ახალ საშუალებებს უხსნის სანადიროდ გამოსულ მომტაცებლებს .

(src)="47"> Mu myaka fye 5 impendwa ya bantu abafuma ku fyalo fimbi abaibwa yalinininako imiku ibili .
(trg)="46"> ხუთ წელიწადში მოტაცებული უცხოელების რიცხვი ორჯერ გაიზარდა .

(src)="48"> Pa kati ka 1991 na 1997 , abatandashi ukufuma mu fyalo nalimo 26 baliibilwe .
(trg)="47"> 1991 — 1997 წლებში ტურისტების მოტაცება 26 ქვეყანაში შეინიშნებოდა .

(src)="49"> Ni kwi aba bonse abeeba abantu bafuma ?
(trg)="48"> საიდან გაჩნდა ყველა ეს მომტაცებელი ?

(src)="50"> Apo ukukansana mu fya nkondo kuleya kulepwa mu ncende shimo , cilengele ukuti abali kale abashilika babe amalofwa ayabule ndalama .
(trg)="49"> ამა თუ იმ შეიარაღებული კონფლიქტის მოწესრიგების შემდეგ ყოფილი ჯარისკაცები უმუშევრები დარჩნენ .

(src)="51"> Aba bantu balicenjela icine cine mu fyo bengabomba uyu mulimo wa kwiba abantu .
(trg)="50"> ეს ადამიანები ყველანაირად დახელოვნებული არიან ამ სარფიანი საქმისთვის .

(src)="52"> Na kabili , pa mulandu wa kubomfya inshila shafikapo isha kwikatilamo ifipondo fitoba amabanki e lyo no kucefyako ubukwebo bwa kushitisha imiti ikola , cilengele bampulamafunde nomba ukutendeka ukwiba abantu pa kuti balesangilamo indalama .
(trg)="51"> ბანკების მძარცველთა საწინააღმდეგოდ მიღებული მკაცრი ზომებიც იმის მიზეზი ხდება , რომ ბოროტმოქმედებმა თავიანთი შემოსავალი ადამიანთა მოტაცებით გაზარდონ .

(src)="53"> Mike Ackerman , incenshi pa fya kwiba abantu , alondolola ukuti : “ Pa mulandu wa nshila ishilebomfiwa isha kulenga ukuti cikosele bampulamafunde ukwiba ifipe , cilengele nomba ukuti baleiba abantu . ”
(trg)="52"> ადამიანთა მოტაცების პრობლემაზე მომუშავე სპეციალისტმა მაიკ აკერმანმა თქვა : „ რაც უფრო ვურთულებთ ბოროტმოქმედებს ქონების დატაცებას , მით უფრო მრავლდება ბოროტმოქმედება ადამიანების წინააღმდეგ “ .

(src)="54"> Ukusabankanya kwa ndalama ishingi ishilipilwa ku beeba abantu pa kuti balekeko untu bebile na ko kulenga bambi nabo ukutendeka ukwiba abantu .
(trg)="53"> მაღალი გამოსასყიდის გახმაურებასაც შეუძლია პოტენციური მომტაცებლების გამოწვევა .

(src)="55"> Ifilenga Abantu Ukwiba Abantu Fyalipusanapusana
(src)="56"> Abengi abeeba abantu bafwaya fye indalama epela .
(trg)="54"> მიზეზები ყოველთვის ერთნაირი არ არის

(src)="57"> Indalama abeeba abantu bafwaya ukulipilwa kuti shatendekela fye pa tumadola utunono no kufika ku madola yashaifulila nga filya cali lintu amadola amamilioni 60 yalipilwe pa kuti fye balekeko shibukwebo wa fikuulwa mu Hong Kong uwanonka sana nangu line bashamulekeleko na pa numa ya kumulipililako isho ndalama .
(trg)="56"> გამოსასყიდი მცირე რაოდენობიდან რეკორდულ თანხამდე — 60 მილიონ აშშ დოლარამდე აღწევს ; გამტაცებლებმა ეს თანხა ჰონკონგის მსხვილი მაგნატის გამოსასყიდად მოითხოვეს , რომელიც ფულის მიღების მიუხედავად არ გაუთავისუფლებიათ .

(src)="58"> Lubali lumbi , bamo abeeba abantu nga balefwaya ukongola abantu ukuti babe ku lubali lwabo , nangu nga balefwaya ukusange fya kulya , umuti , ifilimba , bamotoka , ukukuulilwa amasukulu yapya , imisebo , ne fipatala , babomfya abo bebile .
(trg)="57"> მაგრამ არიან მომტაცებლები , რომლებიც თავიანთ მსხვერპლს იმისათვის იყენებენ , რომ სახელი გაითქვან , ან შეიძინონ საკვები , მედიკამენტები , რადიო , ავტომობილები თუ ახალი სკოლები , გზები და საავადმყოფოები .

(src)="59"> Umulashi umo uwaibilwe ku Asia bamulekeeleko lintu abamwibile bapeelwe amayuniformu ne mipila ya kubomfya mu kuteya basiketibo .
(trg)="58"> აზიაში მოტაცებული ერთი თანამდებობის პირი მას შემდეგ გაათავისუფლეს , რაც მომტაცებლებმა კალათბურთელის ფორმები და ბურთები მიიღეს .

(src)="60"> Bambi na bo ico beebila abantu kufwayo kutiinya no kulesha bashimakwebo na batandashi abafuma mu fyalo fimbi abafwaya ukuleta ubuyantanshi mu fya bukwebo mu calo cimbi , pa kuti tabeshile mu kunonkela pa calo cishili cabo na pa fyuma fyabamo .
(trg)="60"> ასე რომ , საკმარისად არის მიზეზები , ხერხები , პოტენციური მომტაცებლები თუ მსხვერპლი .

(src)="61"> Kanshi ifilenga abantu ukwiba abantu fyena fingi , ne nshila babomfya na sho shingi , kabili abacenjela muli uyu mulimo na bo bengi e lyo na bengeebwa na bo bengi .
(trg)="61"> მაგრამ საკმარისად თუ არსებობს ამ პრობლემის გადაჭრის საშუალებები ?

(src)="62"> Bushe e fyafula ne nshila sha kucefeshamo ubu bwafya ?
(trg)="62"> რომელია ზოგი მათგანი ?

(src)="63"> Ni nshila nshi shimo shimo isho shine , kabili bushe cine cine kuti shapwisha ubu bwafya ?
(trg)="63"> და მათი გამოყენებით შესაძლებელია პრობლემების ნამდვილად გადაწყვეტა ?