# bem/102017002.xml.gz
# jw_ssa/102017002.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Ino magazini te yakushitisha .
(trg)="2"> Makasine ena ha e rekiswe .

(src)="3"> Tuibomfya mu mulimo wa kusambilisha abantu Baibolo mwi sonde lyonse , kabili ubupe bwa kuitemenwa bulatwala pa ntanshi uyu umulimo .
(trg)="3"> Ho hatiswa ha yona ke karolo ya mosebetsi wa ho ruta Bibele o etswang lefatsheng lohle o tshehetswang ka menehelo ya boithatelo .

(src)="4"> Nga mulefwaya ukupeela ubupe , kabiyeni pa www.jw.org / bem .
(trg)="4"> Ha o batla ho ntsha monehelo , kena ho www.jw.org / jw - ssa .

(src)="5"> Amalembo ayali muli ino magazini yafumine muli Baibolo — Amalembo ya Calo Cipya , kano fye nga nabalembapo ishina lya Baibolo imbi .
(trg)="5"> Ntle le ha ho bontshitswe Bibele e nngwe , Mangolo a qotsitswe ho Phetolelo ea Lefatše le Lecha ya puo ya kajeno .
(trg)="6"> Leha ho le jwalo , ditemana tsa Bibele di ngotswe ka mongolo wa Sesotho sa Afrika Borwa .

# bem/102017003.xml.gz
# jw_ssa/102017003.xml.gz


(src)="1"> Ifilimo
(trg)="1"> Lethathamo la Tse ka Hare

(src)="2"> 8 Ukumwentula Bupe ubo Mulingile Ukupeelako Bambi
(trg)="2"> 8 Ho Bososela — Mpho eo o ka e Arolelanang le ba Bang

(src)="3"> 10 IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA
(trg)="3"> 10 SEO BIBELE E SE BUANG

(src)="4"> Ukuponya Ifumo
(trg)="4"> Ho Ntsha Mpa

(src)="5"> 12 “ Ifyo Batulangile Ukutemwa Fyalitufikile pa Mutima ”
(trg)="5"> 12 “ Re Ile ra Thaba Haholo ha re Bona Kamoo Ba re Ratang Kateng ”

(src)="6"> 14 IFINGAFWA ULUPWA
(trg)="6"> 14 SE KA THUSANG LELAPA

(src)="7"> Ifyo Mwingalalanga Ukuti Mulatasha
(trg)="7"> Tsela ya ho Bontsha Kananelo

(src)="8"> 16 IFILANGA UKUTI KWALIBA KABUMBA
(trg)="8"> 16 NA E ENTSWE ?

(src)="9"> Ificingilila Akanyelele Beta Ukuti Saharan Silver Ant ku Kukaba
(trg)="9"> Letlalo la Bohlwa ba Sahara bo le Sireletsang Motjhesong o Bataolang

# bem/102017004.xml.gz
# jw_ssa/102017004.xml.gz


(src)="1"> Abafwailisha pa fintu basanga ukuti , impendwa ya bacaice abalwala amasakamika ilekulilako fye .
(trg)="1"> Ho latela ditlaleho , palo ya batjha ba nang le kgatello ya maikutlo e ntse e eketseha haholo .

(src)="2"> Finshi fingafwa abacaice abakwata ubu bwafya ?
(trg)="2"> Ho ka etswang ka bothata boo ?

(src)="3"> Ino magazini ya “ Loleni ! ”
(trg)="3"> Makasine ena ya “ Fadimehang ! ”

(src)="4"> nailanda pali fimo ifingafwa abacaice abalwala amasakamika , ne fyo abafyashi bengacita pa kwafwa abana abakwata ubu bwafya .
(trg)="4"> e fana ka ditlhahiso tse ka thusang batjha ba nang le kgatello ya maikutlo le tse bontshang hore na batswadi ba ka ba thusa jwang .

# bem/102017005.xml.gz
# jw_ssa/102017005.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA
(trg)="1"> SEHLOOHO SE KA NTLE

(src)="2"> ANNA * atile : “ Nga nasakamikwa , ng’umfwa kwati tapali ifyo ningacita kabili ndafilwa no kucita ifintu ifyo natemwa ukucita .
(trg)="2"> ANNA * o re : “ Ha ke e na le kgatello ya maikutlo , ke utlwa ke sa batle ho etsa letho esita le dintho tseo ke di ratang .

(src)="3"> Mfwaya fye ukulaala .
(trg)="3"> Ntho feela eo ke e etsang ke ho robala .

(src)="4"> Ilingi line ng’umfwa kwati abantu tabantemwa , nshacindama kabili ncusha fye abantu . ”
(trg)="4"> Ke utlwa eka batho ha ba nthate , ha ba nke ke le wa bohlokwa ebile ekare ke morwalo wa bona . ”

(src)="5"> Julia atile : “ Nshalefwaya ukufwa , lelo apo nalesakamikwa sana , nalefwaya ukuyipaya .
(trg)="5"> Julia o re : “ Ke ile ka nahana ho ipolaya .

(src)="6"> Ilingi line ndabika sana amano ku bantu , nomba nga ninsakamikwa nshibika amano ku muntu uuli onse nelyo ku cintu icili conse . ”
(trg)="6"> Hase hore ke ne ke batla ho shwa .

(src)="7"> Anna na Julia batendeke ukulasakamikwa sana ninshi bali fye abaice .
(trg)="7"> Ke ne ke mpa feela ke batla ho kgaotsa kgatello ya maikutlo .

(src)="8"> Nangu ca kuti abacaice bambi balomfwa ububi inshita shimo , Anna na Julia bena balekwata sana ubu ubwafya limo pa milungu nelyo fye imyeshi .
(trg)="8"> Ha e le hantle ke motho ya kgathallang ba bang empa ha ke na le kgatello ya maikutlo , ha ke kgathalle letho . ”

(src)="9"> Anna atile : “ Limo naleumfwa kwati ndi mu cilindi umwafiita sana umo nshingafuma .
(trg)="9"> Anna le Julia ba ne ba sa tswa kena dilemong tsa botjha ha ba ne ba qala ho ba le kgatello ya maikutlo .

(src)="10"> Naleumfwa kwati nimfulungana . ”
(trg)="11"> Anna o re : “ Ho tshwana le ha eka o kwalletswe ka mokoting o moholo o lefifi mme o sitwa ho tswa ebile ekare o lahlehelwa ke kelello . ”

(src)="11"> Ificitikila Anna na Julia fyaliseeka sana .
(trg)="12"> Boemo ba Anna le Julia bo tlwaelehile .

(src)="12"> Akabungwe ka World Health Organization ( WHO ) kalandile ukuti ubulwele bwa masakamika nabuseeka sana ku bacaice abengi kabili ubu ubulwele “ e bulenga maka maka abalumendo na bakashana abali ne myaka 10 ukufika ku myaka 19 balelwala amalwele yambi e lyo no kulemana . ”
(src)="13"> Umuntu kuti alwala amasakamika na lintu ali fye umwaice .
(trg)="13"> Palo ya batjha ba nang le kgatello ya maikutlo e ntse e eketseha haholo mme Mokgatlo wa Lefatshe wa Bophelo , o tsebahalang ka hore ke WHO , o hlalosa hore kgatello ya maikutlo “ ke sesosa se ka sehloohong sa malwetse a mangata a akarelletsang le a kelello ho bashanyana le banana ba ka bang dilemo tse 10 ho ya ho tse 19 . ”

(src)="14"> Ifyo twingeshibilako ukuti nalwala , fintu pamo nga ukulaalisha nelyo ukukanalaalisha , ukuliisha nelyo ukukanaliisha e lyo no kwina sana nelyo ukonda .
(trg)="14"> Kgatello ya maikutlo e ka bonahala dilemong tsa botjha mme e ka nna ya ama takatso ya motho ya dijo , boima ba hae ba mmele le hore a se ke a robala hantle .

(src)="15"> Uulwele amasakamika kuti alaumfwa uwapelelwa , uwa bulanda kabili limo kuti aleimona kwati tacindama .
(trg)="15"> Matshwao a mang a ka akarelletsa maikutlo a ho nyahama , a ho fellwa ke tshepo , a ho hlora le ho ikutlwa o se wa bohlokwa .

(src)="16"> Limo kuti aleka no kulaba na bantu bambi , ukukanabika amano ku fintu nelyo ukulalaba , ukulatontonkanya pa kuyipaya e lyo na fimbipo ifyo aba ku cipatala bashaishiba .
(trg)="16"> A mang a akarelletsa ho batla ho ba mong , ho hloleha ho tsepamisa kelello kapa ho lebala , ho batla ho ipolaya le boitshwaro bo bong boo dingaka di hlolehang ho bo hlalosa .

(src)="17"> Nga ca kutila aba ku cipatala balefwaya ukwishiba nga ca kuti umuntu nalwala amasakamika , ilingi line balatala bamona nga ca kuti kuli ifishibilo ifingi pa milungu iingi ifilelanga ukuti ca cine nalwala amasakamika .
(trg)="17"> Ha dingaka tse sebetsanang le malwetse a kelello di belaela hore motho o na le kgatello ya maikutlo , hangata di sheba matshwao a itseng a nkang dibeke , a mo sitisang ho phela ka tsela eo a neng a tlwaetse ho phela ka yona .

(src)="18"> Akabungwe ka WHO kalandile ukuti , “ Limo icilenga abantu ukulasakamikwa sana fintu pamo nga , ificitika mu bwikashi , ifyo bongobongo ibomba e lyo ne cifyalilwa . ”
(src)="19"> Ku ca kumwenako :
(trg)="18"> Ho latela WHO , “ kgatello ya maikutlo e bakwa ke dintho tse sa tshwaneng tse akarelletsang maemo a moo motho a phelang teng , tsela eo a nahanang le ho etsa dintho ka yona hammoho le lefutso . ”

(src)="20"> Ifyo umubili wa muntu ubomba .
(trg)="19"> Dintho tseo di ka akarellatsa tse latelang .

(src)="21"> Ubulwele bwa masakamika kuti bwaba bwa pa lupwa .
(trg)="20"> Dintho tse amang mmele wa motho .

(src)="22"> Ku ca kumwenako mu lupwa lwa kwa Julila uo tulandilepo , balalwala sana amasakamika .
(trg)="21"> Jwalo ka Julia , hangata motho a ka futsa kgatello ya maikutlo e leng se bontshang hore mohlomong diphatsa tsa lefutso di ama tsela eo boko bo sebetsang ka yona .

(src)="23"> Fimbi ifilenga ubu ubulwele ukutendeka nelyo ukubipilako , fintu pamo nga amalwele ya ku mutima , ukwaluka mu fyo umuntu omfwa , e lyo no kubomfya bubi bubi imiti ikola pa nshita iitali .
(trg)="22"> Dintho tse ding tse ka bakang kgatello ya maikutlo di akarelletsa lefu la pelo , ho fetofetoha ha di - hormone le tshebediso e mpe ya dithethefatsi .

(src)="24"> *
(trg)="23"> *

(src)="25"> Amatontonkanyo .
(trg)="24"> Ho tshwenyeha .

(src)="26"> Nangu ca kutila amatontonkanyo yaliba fye bwino , nga yacila mu cipimo kuti yalenga uwacaice alwala amasakamika .
(trg)="25"> Le hoja ho tshwenyeha e se ntho e mpe , ho tshwenyeha haholo ho ka etsa hore motho a kule mmeleng le kelellong , hoo ka dinako tse ding ho ka etsang hore motjha a be le kgatello ya maikutlo , haholo haeba a phela tlasa maemo a ka etsang hore a be le yona ha bonolo .

(src)="27"> Na lyo line , cilafya ukwishiba icilenga maka maka umuntu alelwala amasakamika , kabili nga fintu tulandilepo kale , limo cilafya ukwishiba icilengele umuntu ukulwala .
(trg)="26"> Ho ntse ho le jwalo , ha ho tsebahale hantle hore keng e bakang kgatello ya maikutlo .

(src)="28"> Amatontonkanyo kuti yalenga umwana ukulwala amasakamika nga ca kuti abafyashi bakwe bapatukana nelyo balekana , uo atemwa nga afwa , nga balemucusha nelyo ukumucenda , nga aba mu busanso , nga alwala , nelyo nga talecita bwino ku sukulu maka maka nga ca kuti ici calenga alamona kwati abantu balimupata .
(trg)="27"> Motjha a ka tshwenyeha haholo hoo a ka qetellang a e na le kgatello ya maikutlo haeba batswadi ba hlalane kapa ba arohane , a hlokahalletswe ke motho eo a mo ratang , a hlekefetswa mmeleng kapa ka thobalano , a amehile kotsing e itseng , a kula kapa a hloleha ho ithuta .
(trg)="28"> Sena se ka etsahala haholoholo haeba a ikutlwa eka ba bang ba a mo kgetholla .

(src)="29"> Limo icingalenga umwana ukulwala amasakamika , bafyashi ukulamwenekela ukulabomba bwino ku sukulu ukucila ifyo engacita .
(trg)="29"> Ntho e nngwe hape e ka bakang kgatello ya maikutlo ke haeba batswadi ba lebelletse dintho tse ngata haholo ho ngwana wa bona , mohlomong ba batla hore a pasetse hodimo sekolong .

(src)="30"> Fimbi ifingalenga , mwana nga balemucusha ku banankwe , nga alesakamana pa fyo ifintu fikaba ku ntanshi , abafyashi nga bali sana no bulanda , nelyo bafyashi bakwe nga balacita ifintu ifyo ashenekela ukuti balacita .
(trg)="30"> Dintho tse ding di akarelletsa ho hloriswa ke bana ba bang , ho tshwenyeha ka bokamoso , ho se khathallwe ke motswadi ya nang le kgatello ya maikutlo hammoho le ho fetoha ha maemo a batswadi .

(src)="31"> Nomba finshi uwacaice engacita nga ca kuti alwala amasakamika ?
(trg)="31"> Haeba motjha a ba le kgatello ya maikutlo , a ka thuswa keng ?

(src)="32"> Umuntu nga alilwala amasakamika kuti apola nga bamupeela umuti nelyo nga alanshanya na basambilila pa fyo umuntu atontonkanya .
(trg)="32"> Ha kgatello ya maikutlo e qala kapa e se e le matla , hangata e ka kokobetswa ka meriana kapa ka hore motho a buisane le setsebi sa kelello .

(src)="33"> * Yesu Kristu alandile ukuti : “ Abatuntulu tabakabila kondapa iyo , kano abalwele . ”
(trg)="33"> * ­ Jesu Kreste o ile a re : “ Ba matla ha ba hloke ngaka , empa ba kulang baa e hloka . ”

(src)="34"> Ukusakamikwa sana nako bulwele .
(trg)="34"> Ho kula ho ka ama karolo efe kapa efe ya mmele ya rona , ho akarelletsa le boko !

(src)="35"> Na kabili umuntu nga alilwala amasakamika , afwile ukuleka ukucita ifintu fimo nelyo ukutendeka ukucita ifintu fimo , pantu ifyo umuntu acita kuti fyalenga alasakamikwa sana nelyo iyo .
(trg)="35"> Mohlomong ho ka hlokahala hore motho a fetole tsela eo a neng a phela ka yona kaha mmele ya rona le dikelello di sebetsa hammoho .

(src)="36"> Nga ulalwala amasakamika ufwile ukulaisakamana sana .
(trg)="36"> Haeba o na le kgatello ya maikutlo , leka ho itlhokomela mmeleng le kelellong .

(src)="37"> Ku ca kumwenako , ulingile ukulalya ifya kulya ifisuma , ukulalaala inshita iikalamba , no kulatukushako umubili libili libili .
(trg)="37"> Ka mohlala , eja dijo tse loketseng , robala ka ho lekaneng mme o ikwetlise nako le nako .

(src)="38"> Nga uletukusha umubili kuti uleumfwako bwino , kuti uleba na maka , kabili te kuti cilekwafya ukulaala .
(trg)="38"> Ho ikwetlisa ho etsa hore boko ba hao bo ntshe dikhemikhale tse ka etsang hore o thabe , o be le matla mme o robale hantle .

(src)="39"> Nga cingacitika , uleesha ukufwailisha ifilenga ulesakamikwa sana e lyo ne fishibilo fya kuti walalwala amasakamika , kabili uleipekanishisha libela pa fyo walacita .
(trg)="39"> Haeba ho kgoneha , leka ho bona hore na keng e etsang hore o be le kgatello ya maikutlo mme o leke ho sebetsana le bothata boo .

(src)="40"> Ulingile ukwebako umuntu uo wacetekela .
(trg)="40"> Bua le motho eo o mo tshepang .

(src)="41"> Ifibusa na balupwa kuti balenga walaumfwako bwino nga naulwala amasakamika .
(trg)="41"> Ho ba haufi le ba lelapa le metswalle ho ka o thusa hore o sebetsane le kgatello ya maikutlo mohlomong le pele eba matla .

(src)="42"> Julia uo tulandilepo kale , alelemba ifyo aleumfwa ne fyo aletontonkanya , kanshi na iwe kuti wacita cimo cine .
(trg)="42"> Julia o ile a thuswa ke ho ngola hore na o ikutlwa jwang le wena o ka leka ho etsa seo .

(src)="43"> Ne ca cindamisha ico ufwile ukucita kulaisambilisha ifya kwa Lesa .
(trg)="43"> Ntho ya bohlokwa ka ho fetisisa , ke hore o matlafatse kamano ya hao le Jehova .

(src)="44"> Ukucita ifi kuti kwalenga walaumfwako bwino .
(trg)="44"> Ho etsa jwalo ho ka etsa hore o thabe .

(src)="45"> Yesu Kristu atile : “ Balipaalwa abaishiba ukuti balakabila ifya kwa Lesa . ” — Mateo 5 : 3 .
(trg)="45"> Jesu Kreste o ile a re : “ Ho thaba ba elang hloko tlhoko ya bona ya moya . ” —⁠ Matheu 5 :⁠ 3 .

(src)="48"> Anna na Julia balimona ukuti ifyo Yesu alandile fya cine .
(trg)="46"> Anna le Julia ba dumellana le mantswe a Jesu .

(src)="49"> Anna atile : “ Ukubika amano ku fya kwa Lesa kulalenga ndetontonkanya sana pa bantu mu nshita ya kulatontonkanya fye pa mafya nkwata .
(trg)="47"> Anna o re : “ Ha ke phathahane ka ho sebeletsa Jehova , ke ameha haholo ka batho ba bang ho e na le ho nahana feela ka mathata a ka .

(src)="50"> Nangu ca kuti ukucita ifi takwayanguka , ndaba sana ne nsansa nga ndecita ifi . ”
(trg)="48"> Ho etsa jwalo ha ho bonolo empa qetellong ke a thaba . ”

(src)="51"> Julia na o alandile ukuti ipepo no kubelenga Baibolo filamwafwa sana .
(trg)="49"> Julia yena o tshediswa ke ho rapela le ho bala Bibele .

(src)="52"> Atile : “ Nga napepa kuli Lesa ndomfwako bwino kabili ukubelenga Baibolo kulangafwa ukumona ukuti nalicindama kuli Lesa kabili alimbikako amano .
(trg)="50"> O re : “ Ke ikutlwa ke imolohile ha ke qeta ho bolella Modimo mathata a ka .

(src)="53"> Ukubelenga Baibolo kulalenga ndeishiba no kuti ku ntanshi ifintu fikawama . ”
(trg)="51"> Ha ke bala Bibele ke kgona ho bona hore ke wa bohlokwa ho Modimo le hore o a nkgathalla .

(src)="54"> Kabumba wesu Yehova Lesa , alishiba bwino ifilenga tulelwala amasakamika .
(trg)="52"> Bibele e boetse e etsa hore ke bone hore haufinyane maemo a tla fetoha . ”

(src)="55"> Apo alitwishiba bwino , kuti atusansamusha no kutwafwa kabili limo kuti abomfya abantu .
(trg)="54"> Kahoo , o tla re thusa le ho re tshedisa , mohlomong a sebedisa batho ba lerato le ba tla re utlwisisa .

(src)="56"> Na kabili , nomba line fye Lesa ali no kundapa amalwele yesu yonse .
(trg)="55"> Ho feta moo , nako e tla tla moo Modimo a tla fodisa malwetse ohle a rona , ebang ke mmeleng kapa kelellong .

(src)="57"> Baibolo itila : “ Takuli umwikashi uukatila : ‘ Nindwala . ’ ” — Esaya 33 : 24 .
(trg)="56"> Esaia 33 : 24 e re : “ Ha ho moahi ya tla re : ‘ Kea kula . ’ ”

(src)="58"> Baibolo yalitulaya no kuti Lesa “ akafuuta ifilamba fyonse ku menso yabo , ne mfwa tayakabeko na kabili , takwakabe no kuloosha nangu ukuteta nangu ukukalipwa na kabili . ”
(trg)="57"> Bible e re tshepisa hore Modimo “ o tla hlakola meokgo yohle mahlong a [ rona ] ; lefu ha le sa tla hlola le eba teng ; mme ha ho sa tla ba maswabi , leha e le ho bokolla , kapa bohloko . ”

(src)="59"> Aya amashiwi yalatusansamusha sana .
(trg)="58"> Ruri sena sea re tshedisa !

(src)="60"> Nga kuti watemwa ukwishibilapo na fimbi pa fyo Lesa alaya ukucitila abantu , kabiye pa www.jw.org / bem .
(trg)="59"> Haeba o batla ho tseba ho eketsehileng ka hore na ke hobaneng ha Modimo a entse batho le lefatshe , kena websaeteng ya jw.org / jw - ssa .

(src)="61"> Pali iyi webusaiti paliba amaBaibolo ayasuma sana , e lyo na malyashi yambi ayalanda pali Baibolo ukubikako fye na malyashi yalanda pa kusakamikwa .
(trg)="60"> Ha o kena moo , o tla fumana Bibele le dihlooho tse ngata tse akarelletsang tse buang ka kgatello ya maikutlo .

(src)="62"> Amashina nayalulwa .
(trg)="61"> Mabitso a fetotswe .

(src)="63"> Apo kwaba amalwele yalekanalekana , umuntu alingile ukupeelwa umuti uulingene no bulwele alwele pantu ukubomfya bubi bubi imiti kuti kwayalula ifyo umuntu aaba .
(trg)="62"> Mafu a mang a mangata , meriana le dithethefatsi di ka etsa hore motho a tepelle , ke ka hona ho leng bohlokwa hore dingaka di netefatse pele hore na motho o na le kgatello ya maikutlo kapa tjhe .

(src)="64"> Abalemba Loleni !
(trg)="63"> Fadimehang !

(src)="65"> tabasalila abantu umuti wa kubomfya ne myundapilwe .
(trg)="64"> ha e buelle mofuta o itseng wa phekolo ka ho kgetheha .

(src)="66"> Mufwile ukwishiba ukuti abacaice abalwala amasakamikwa balafilwa ukulondolola bwino ifyo baleumfwa kabili tabeshiba bwino ifilebacitikila .
(trg)="65"> Hlokomela hore batjha ba nang le kgatello ya maikutlo ba ka nna ba sitwa ho bolela tsela eo ba ikutlwang ka yona kapa ba hloleha ho utlwisisa hore na ho etsahalang ka bona .

(src)="67"> Limo te kuti beshibe no kuti nabalwala amasakamika .
(trg)="66"> Ba ka nna ba se ke ba bona le matshwao a bontshang kgatello ya maikutlo .

(src)="68"> Ifyo abacaice bacita nga nabalwala amasakamika filapusana ne ficita abakalamba , kanshi mufwile ukubika sana amano ku mwana wenu nga atendeka ukucita ifintu ifyo ashicita , ayaluka mu miliile , mu fyo omfwa , nga atendeka ukulaala sana nelyo aleka ukulaala sana , nelyo nga alafwaya fye ukulaba eka , maka maka nga ca kuti atwalilila ukucita ifi pa milungu iingi .
(trg)="67"> Hangata batjha ba bontsha hore ba na le kgatello ya maikutlo ka tsela e fapaneng le eo batho ba baholo ba ka bontshang ka yona .
(trg)="68"> Kahoo , ela hloko ha ngwana wa hao a se a sa robale hantle le ha ho eba le diphetoho tseleng eo a itshwarang ka yona , a jang ka yona , a ikutlwang ka yona le hore na o sa ntse a thabela ho kopana le batho ba bang kapa tjhe , haholoholo haeba dintho tsena di etsahala ka nako e telele .

(src)="69"> Tamufwile ukusuulako fye nga alanda pa kuyipaya nelyo acita fimo ifilelanga ukutila kuti ayipaya .
(trg)="69"> Mamela ka hloko ha ngwana wa hao a bua ka hore o batla ho ipolaya mme o ele hloko matshwao a bontshang hore o batla ho etsa seo .

(src)="70"> Nga pali ifishinka ifilelenga mulemona kwati umwana wenu nalwaala amasakamika , mulingile ukumutwala ku cipatala .
(trg)="70"> Haeba o belaela hore ngwana wa hao o na le kgatello ya maikutlo , mo ise ngakeng e le hore e ka netefatsa seo .

(src)="71"> Afweni umwana wenu ukulacita ifyo aba ku cipatala balandile kabili nga mwamona ukuti talepola nelyo umuti bamupeele ulelenga alelwalilako , landeni na ba ku cipatala na kabili .
(trg)="71"> Thusa ngwana wa hao hore a sebedise meriana eo ngaka e mo fileng yona mme haeba o sa bone diphetoho kapa o hlokomela hore meriana eo e etsa hore boemo bo mpefale kopa thuso ya ngaka .

(src)="72"> Mulingile ukulalya , ukulala , no kulatukusha umubili pa nshita imo ine .
(trg)="72"> Jwalo ka lelapa , e bang le nako e sa fetoheng ya ho ja , ya ho ikwetlisa le ho robala .

(src)="73"> Mulelanshanya sana no mwana wenu , kabili mulemwafwa ukwishiba ifyo engacita nga kwaba ifingalenga alwala amasakamika .
(trg)="73"> Buisana kamehla le ngwana wa hao mme o mo thuse hore a sebetsane le maikutlo ao a nang le ona a bakwang ke kgatello ya maikutlo .

(src)="74"> Apo ukulwala amasakamika kuti kwalenga umuntu ukulatalalilwa , ukulaumfwa ububi nelyo ukuisuula , libili libili mufwile ukulalanga umwana wenu ukuti mwalimutemwa .
(trg)="74"> Kgatello ya maikutlo e ka etsa hore motho a ikutlwe eka ha se wa bohlokwa ebile ba bang ha ba mo rate , kahoo dula o bolella ngwana wa hao hore o a mo rata .

(src)="75"> Nga ca kuti ulalwala amasakamika , cimo icingakwafwa , kulabika pamo ifintu ifya ku kwafwa ukumfwako bwino nga waumfwa sana ububi .
(trg)="75"> Haeba o na le kgatello ya maikutlo , o ka thuswa ke ho iketsetsa lethathamo la dintho tse tla o nolofalletsa ho laola maikutlo a hao .

(src)="76"> Kuti wasunga fye ifyo ulemona ukutila kuti fya kwafwa , kabili pali ifyo kuti paba ne fili pali lino ibuula :
(trg)="76"> Lethathamo leo le ka akarelletsa dintho tse latelang :

(src)="77"> Amanambala ya bantu abo wingeta pa kuti bakusansamushe nga waumfwa ububi
(trg)="77"> Dinomoro tsa mohala tsa batho bao o ka ba ­ letsetsang ha o nyahame

(src)="78"> Inyimbo isho watemwa sana ishingalenga waumfwako bwino
(trg)="78"> Dipina tseo o di ratang tse etsang hore o thabe

(src)="79"> Insoselo na malyashi ayalenga uleumfwako bwino
(trg)="79"> Dipuo le dihlooho tsa dibuka tse kgothatsang

(src)="80"> Amalembo ya mu Baibolo ayengalenga waumfwako bwino pamo nga , Amalumbo 34 : 18 ; 51 : 17 ; 94 : 19 ; Abena Filipi 4 : 6 , 7
(trg)="80"> Lethathamo la Mangolo a Bibele a kgothatsang a jwalo ka Pesaleme ya 34 : 18 ; 51 : 17 ; 94 : 19 ; Bafilipi 4 : 6 , 7

(src)="81"> Ifintu ifikwibukisha pa bantu abakutemwa
(trg)="81"> Dinepe le dintho tse ding tse tla o hopotsa batho bao o ba ratang

(src)="82"> Magazini ne fitabo umwaba amashiwi ya kusansamusha na malyashi ayalanda pa bantu ayo watemwa sana
(trg)="82"> Buka eo ho yona o tla ngola maikutlo le dintho tseo o ileng wa di etsa tse thabisang