# bem/2018240.xml.gz
# jw_spl/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 Baliipeele Abene mu Kuitemenwa mu Madagascar
(trg)="1"> 3 Ba Rorele — Madagascar ba sa Tšhofe ke Motho

(src)="2"> 7 “ Apeela Amaka ku Wanaka ”
(trg)="2"> 7 “ O Tiyisa bo ba Lelemelang ”

(src)="3"> Finshi tufwile ukucita nga twalamona ukuti amafya yafula ica kuti tatukwete na mwakulosha ?
(trg)="3"> Mo re kwa nkare tsa lephelo di šele di re phirwiye , re ka maka byang ?

(src)="4"> Cino cipande calalondolola ilembo lya mwaka wa 2018 no mulandu tulingile ukulekela Yehova aletukosha ne fyo acita pa kutukosha .
(trg)="4"> Hlogotaba yo yi bolabolela temanyana ya mongwaga wa 2018 fote yi re šupetsa gore ke ntaba re tshwanele re lesetse Jehova ye be yene a re neyang matšhika le gore tsotsone o nyoko di makisa goreng .

(src)="5"> 12 Ifyo Icibukisho Cilenga Twaikatana
(trg)="5"> 12 Go Jabola Goteya Segopotsong

(src)="6"> Icibukisho ca mfwa ya kwa Kristu cikabako pa Cibelushi pa 31 March 2018 .
(trg)="6"> Segopotso sa mongwaga wo mongwana le wo mongwana sa Kreste se nyoko tshwariwa ka Mokibela wa di - 31 March 2018 .

(src)="7"> Finshi tulingile ukucita pa kuipekanya , pa kuti tukanonkelamo nga twasangwako , kabili Icibukisho cilenga shani abantu ba kwa Lesa mwi sonde lyonse baikatana ?
(trg)="7"> Re ka lukiselela byang go sa le gana byalo , go ya ga sona go nyoko re gelepa ka ying fote Segopotso se thuša byang gore batho ba Modimo lefaseng ka moka ba be selo ka ssoši ?

(src)="8"> Sangeni amasuko kuli aya amepusho muli cino cipande .
(trg)="8"> Diphetolo di ka teng ga hlogotaba yowa .

(src)="9"> 17 Cinshi Tulingile Ukulapeelela Uwakwata Fyonse ?
(trg)="9"> 17 Re mo Neyela Ying ka Gore aa Gayele Selo ?

(src)="10"> Fyonse ifyo twakwata fyafuma kuli Yehova .
(trg)="10"> Tso re nang natso ka moka di tšwa ga Jehova .

(src)="11"> Lelo afwaya tulemupeela ifyuma fyesu , pa kutungilila umulimo wa cilonganino cakwe muno nshiku .
(trg)="11"> Mara o re re berekise tšheleta ya rune gore re thege mokgahlo wage lekgono .

(src)="12"> Muli cino cipande twalasambilila umulandu tulingile ukulapeelela Yehova ifyo twakwata ne fyo tunonkelamo nga tulemupeela ifyuma fyesu .
(trg)="12"> Hlogotaba yowa ye hlatolla gore ke ntaba le gore re nyoko tikwa re yenele go segela kaye mo re neyye Jehova dilo tsa rune .

(src)="13"> 22 Kutemwa Nshi Kwingalenga Twaba ne Nsansa sha Cine Cine ?
(trg)="13"> 22 Re ka Napa re ro Jabola mo re na le Lerato la Mošaga Mang ?

(src)="14"> 27 Moneni Ifyo Ababombela Yehova Bapusana na Bashimubombela
(trg)="14"> 27 Batho a ba Tshwane

(src)="15"> Mu cipande ca kubalilapo twalasambilila ukuti icilenga abantu baba ne nsansa sha cine cine kutemwa Lesa te kutemwa kwa bufi uko abantu abengi muno “ nshiku sha kulekelesha ” bakwata .
(trg)="15"> Hlogotaba ya mathomo ga tsowa yi hlatolla gore go rata Modimo go maka gore re jabole ka nnete , a re jabodisi ke mehlobohlobo ya go sa re selo ya lerato lo le tleleng “ matšatšing yawa ya mafelelo . ”
(trg)="16"> ( 2 Thim .

(src)="16"> Icipande ca bubili cilelanda pa fyo imibele iyo abantu mu nshiku sha kulekelesha bakwata yapusana sana ne mibele iyo abantu ba kwa Lesa bakwata .
(trg)="17"> 3 : 1 ) Hlogotaba ya go latela yi hlatolla mekgwa yo batho ba tišupetsang ka yona matšatšing yawa ya mafelelo gore yi fapanne kgole le mekgwa ya batho ba Modimo .

(src)="17"> 32 Bushe Kuti Mwayasuka Ici Cipusho ?
(trg)="18"> 32 Nje o di Kwelele ?

# bem/2018241.xml.gz
# jw_spl/2018241.xml.gz


(src)="1"> BA Sylviana abali ne myaka 27 batile : “ Ilyo naleumfwa abanandi abalebombela ukwaba ukukabila balelanda pa nsansa isho bakwata , nalekumbwa .
(src)="2"> Lelo nalemona kwati te kuti nkwanishe ukubombela ukwaba ukukabila . ”
(trg)="1"> SESI ye mongwana ye ba reng ke Sylviana wa gore ke lephayona kela mošupatsela a e botala a fitiye ga bo - 20 ya mongwaga , o re : “ Mo ke kwa banghana ba ka ba mpotsa ka mokg’o ba jabolelang go tšhomayela dipolekeng tsa kgole le gaye , ke mo ke nabela , mara ke tikwa ke tšhoga , ke bona nkare nka sa di kgone . ”

(src)="3"> Bushe na imwe mulomfwa ifyo ba Sylviana bomfwa ?
(trg)="2"> Kela le wene tso Sylviana a di bolabolang di yye tsa go makegela ?

(src)="4"> Bushe na imwe mulafwaisha ukubombela uko ababila pa Bufumu bacepa , lelo mulatwishika nga kuti mwakwanisha ?
(trg)="3"> O ka fo ba o nabela go ya polekeng ya kgole gore o thuše go tšhomayela ditaba tso tsa Mmušo , mara o kanakana .

(src)="5"> Nga ca kuti e fyo mumona , mwifuupulwa !
(src)="6"> Yehova alyafwa aba bwananyina abengi ukuleka ukutiina ukuya mu kubombela ukwaba ukukabila .
(trg)="4"> Mo nkare o tikwa ka mokg’onone , o sa hlopege , ka gore Jehova o nyoko go gelepa go tshwana le mo a gelepiye magagabo rune ba go tlala gore ba segelele le mo ye ba sa go nagane tšhomong .

(src)="7"> Pa kuti twishibe ifyo Yehova ayafwa bamo , natuleya ku calo ca Madagascar , icishi calenga bune pa fishi fyonse ifikalamba mwi sonde .
(trg)="5"> Koriyeneng re ye jika Madagascar , poleke yo yi yagelele ke lewatle , re nyoko ya re kwa ba bangwana gana ku , gore Jehova o yye a ba gelepa byang .

(src)="8"> Pa myaka ukucila pali 10 iyapitapo , bakasabankanya ukucila pali 70 na bapainiya abafuma mu fyalo 11 * baliya mu kubombela muli ici calo ca mu Africa umo abantu batemwa ukukutika imbila nsuma , kabili umo abantu abengi bacindika Baibolo .
(trg)="6"> Lesome la mengwaga ya go sa tšwa go feta , ne go na le 70 ya mašupatsela le ba go tšhomayela ba go tšwa ga 11 ya dipoleke , * bo ba yyeng ba tla go tšhomayela tšhomong yo ya Afrikha ya batho ba gore tso tsa Baebele ba di nyaka stereka .

(src)="9"> Na kabili bakasabankanya aba pali ici cishi balaitemenwa ukuya ku ncende shimbi pali ici cine cishi ku kubila imbila nsuma iya Bufumu .
(trg)="7"> Le ba bangwana ba gana mone polekeng ya Madagascar bo go leng Dihlatse ba yye ba gapeletsega go tlogamela gore le bona ba tšhomayele ka matla gore ditaba tsowa tsa mmušo di sabalatsiwe .

(src)="10"> Natwishibeko fimo pali bamo .
(trg)="8"> Tla re tšibeneng ba bangwana ba bona .

(src)="11"> Ba Perrine na ba Louis
(trg)="9"> Perrine le Louis

(src)="12"> Ba Louis na ba Perrine abaupana abali ne myaka ukucila pali 30 bafumine ku France no kuya ku Madagascar .
(trg)="10"> Louis le Perrine ke monna le mosadi ba go dula Fora ba gore ba sepelela gana mola ga bo - 30 ya mongwaga , ba yye ba rorela Madagascar .

(src)="13"> Pa myaka iingi baletontonkanya pa ku kuukila ku calo cimbi ku kubila imbila nsuma , lelo ba Perrine baleshimunuka .
(trg)="11"> Ke botala ba nagana ka go rorela polekeng ye nngwana gore ba ye ba tšhomayele , mara Perrine yene ke mo a kanakana .

(src)="14"> Batile : “ Naletiina ukuya uko nshaishibe .
(src)="15"> Nshalefwaya ukusha ulupwa lwandi , icilonganino , ing’anda , ififulo fyonse ifyo naishibe , e lyo no kuleka ukucita ifyo twabeleshe ukucita .
(trg)="12"> Mo a hlatolla yene Perrine o re : “ Ke mo ke tšhaba go ya polekeng yo ke sa yi tšibing , ke sa nyake go šiya mašaga yaka , phutego , mutši , dipoleke tsa thina le dilo tso ke mo ke tlwayele go di maka .

(src)="16"> Cine cine ukusakamana pali ifi fintu e bwafya ubukalamba ubo nalingile ukupwisha . ”
(trg)="13"> Go bolabola nnete ke mo ke sa lesetse go šekela . ”

(src)="17"> Mu 2012 ba Perrine balisukile bashipa , e co bena na bena mwabo ba Louis baliile ku Madagascar .
(trg)="14"> Perrine ka 2012 o yye a hlola go kanakana , ke mokane yene le Louis ba rorela Madagascar .

(src)="18"> Bushe ba Perrine bomfwa shani pali ifi basalilepo ukuya ku Madagascar ?
(trg)="15"> Perrine o tikwa byang ka sepheto sa bona ?

(src)="19"> Abene batile : “ Nga naibukisha , kuti natila icitetekelo cesu calikoselako pantu tulamona ifyo Yehova atwafwa . ”
(trg)="16"> O re : “ Mo ke lebelela gabutši , go sale re segela mowa re bona Jehova a re rufa ka dilo tsa go tlala , sone se yye sa tiyisa tumelo ya ka . ”

(src)="20"> Ba Louis nabo batile , “ Ala caliweme , pa muku wa kubalilapo ukulongana Icibukisho mu Madagascar , pa basambi ba Baibolo abo twalesambilisha , abali 10 balisangilweko ! ”
(trg)="17"> Ke mokane Louis yene a re : “ Phela lesome la bo re tšhutang nabo Baebele ke mo ba le gona Segopotsong sa rune sa mathomo gana mo Madagascar . ”

(src)="21"> Finshi fyabafwile ukushipikisha no kutwalilila ukubombela Yehova muli ici calo ilyo bakwete amafya ?
(trg)="18"> Ba gelepiye king gore ba fo dula gana mone mmerekong wa bona le mo go nyarela mathata ?

(src)="22"> Balipapeete Yehova mwi pepo ukuti abapeele amaka pa kuti bashipikishe .
(trg)="19"> Ba yye ba llela Jehova , gore a ba neye matla ya go tiyisela .
(trg)="20"> ( Mafil .

(src)="23"> Ba Louis batile : “ Twalimwene ukuti Yehova alyaswike amapepo yesu , kabili alitupeele ‘ umutende wa kwa Lesa . ’
(trg)="21"> 4 : 13 ) Louis o re : “ Re di bonne gabutši gore Jehova wa re fetola ka gore o re neyye ‘ khutšo ya Modimo . ’

(src)="24"> Twabikile amano ku nsansa twalekwata ilyo twalebomba umulimo .
(src)="25"> Na kabili ifibusa fyesu ku France baletutumina amameseji ya pa intaneti na makalata pa kutukoselesha ukuti twinenuka . ” — Fil .
(trg)="22"> Go berekela Modimo go maka gore re dule re jabodiye fote re kraya di e - mail le marifi ya go tšwa ga banghana ba rune ba ku gae , ba re kgothatsa gore re sa tenwe . — Mafil .

(src)="26"> 4 : 6 , 7 ; 2 Kor .
(trg)="23"> 4 : 6 , 7 ; 2 Makor .

(src)="27"> 4 : 7 .
(trg)="24"> 4 : 7 .

(src)="28"> Yehova alipaalile sana ba Louis na ba Perrine pa fyo bashipikishe .
(trg)="25"> Ka gore Louis le Perrine ba yye ba tiyisela , Jehova o ba rufiye ka matla .

(src)="29"> Ba Louis batile : “ Mu October mu 2014 twaliile kwi Sukulu Ilya Bena Kristu Abaupana * ilyali mu France .
(trg)="26"> Louis o re : “ Ka October 2014 re tšwa le Skolo sa go Tšhutisa Baebele sa Makreste ya ma Nyalanneng sa ku Fora .

(src)="30"> Ukusangwa kuli ili isukulu bupe Yehova atupeele ubo tushakatale atulaba . ”
(trg)="27"> * A re tšibi gore re thomise kaye gore re hlayise tso Jehova a re makeleng tsona gore le rune re kene skolo sone . ”

(src)="31"> Ilyo ba Louis na ba Perrine bapwishishe isukulu balitemenwe nga nshi ilyo bababwekeshe ku Madagascar uko baile mu kubombela .
(trg)="28"> Mo ba pasa , ba yye ba jabola ka matla mo ba kwa gore ba boyela Madagascar go ye tšhomayela gona .
(trg)="29"> Nadine le Didier

(src)="32"> Ba Nadine na ba Didier
(trg)="30"> Didier le Nadine , ke monna le mosadi ba go tšwa Fora .

(src)="33"> Mu 2010 ba Didier na ba Nadine abaupana abali ne myaka ukucila pali 50 bafumine ku France no kuya ku Madagascar .
(trg)="31"> Mo ba rorela Madagascar ka 2010 ke mo ba tabogela gana mola ga bo 40 kela 50 ya mongwaga .

(src)="34"> Ba Didier batile : “ Ilyo twali abaice twali bapainiya lelo twalikwete abana batatu abo twatendeke ukukusha .
(trg)="32"> Didier o re : “ Re thomisiye re sa le ba banyana go phayona , ke mokane ra godisa bana ba rune ka bararo .

(src)="35"> Ilyo aba bana bakulile , twatontonkenye pa kuyabombela ku calo cimbi . ”
(trg)="33"> Mo bana bo ba šele ba gudiye , re yye ra nagana go ya polekeng ye nngwana gore re ye tšhomayela gona .

(src)="36"> Ba Nadine nabo batile : “ Nga natontonkanya pa kusha abana naleshimunuka , lelo abana bene batwebele abati : ‘ Nga mwaya ku kubombela ku calo cimbi , tukatemwa nga nshi ! ’
(trg)="34"> Nadine o re : “ Ke yye ka thoma go ba le dipelo ka dipedi mo ke tshwantse ke yarogane le bana ba ka , mara ba yye ba re mo ga rune : ‘ Re nyoko ro hlakela ka taba la lune mo le ka ya le ye tšhomayela polekeng ya kgole le gaye . ’

(src)="37"> Ifyo balandile fyalitukoseleshe no kuya twaliile .
(trg)="35"> Mo re kwa tsotsone , re yye ra napa re loka dilo tsa rune .

(src)="38"> Nangu ca kuti twikala ukutali no kwikala abana besu , tulomfwa bwino sana pantu tulalanshanya nabo imiku iingi . ”
(trg)="36"> Gana byalo re ya jabola ka gore re kgona go bolabodisana le bana ba rune ga tleletlele le mo re le kgole nabo .

(src)="39"> Ubwafya ba Didier na ba Nadine bakwete , kusambilila ululimi lwa ciMalagasy .
(trg)="37"> Ga Didier le Nadine , go tšhuta Semalagasy e go sa tshwane le go fo ja bušwa .

(src)="40"> Ba Nadine batile , “ Tatuli ne myaka 20 , nomba tuli bakalamba . ”
(trg)="38"> Nadine o bolabola a kene a ngwalangwala o re : “ Go tšhuta o šele o godiye a ye go kgana . ”

(src)="41"> Finshi bacitile pa kuti basambilile ulu ululimi ?
(trg)="39"> Mara ba yye ba phomelela byang ?

(src)="42"> Ico babalilepo ukucita , kuba mu cilonganino ca ciFrench .
(src)="43"> Pa numa ilyo bamwene ukuti nomba kuti bakwanisha ukusambilila iciMalagasy , bakukiile ku cilonganino icalebomfya ulu lulimi .
(trg)="40"> Ba yye ba gahlanela le phutego ya go bolabola Sefora , mo ba šele ba kgona go se bolabola , ba yye ba rorela phutegong ya go bolabola Semalagasy .

(src)="44"> Ba Nadine batile : “ Abantu abengi abo tusanga nga tulebila imbila nsuma balitemwa ukusambilila Baibolo .
(trg)="41"> Nadine o re : “ Ba go tlala bo re gahlanang nabo tšhomong ba di nyaka ka matla tso tsa Baebele , o kraya ba fo leboga ba sa fetse ba re ayitsano le vakašele rune !

(src)="45"> Ilingi line balatutasha pa kubasambilisha .
(src)="46"> Pa kubala nalemona kwati ndelota fye .
(trg)="42"> Ke mo ke fo re ke ya lora , gwa njabodisa go phayona mowa Madagascar .

(src)="48"> Nga nabuuka ulucelo , ntila , ‘ Ala cawama nalaya mu kubila imbila nsuma ! ’ ”
(trg)="43"> Ka bošego ke tsoga ke tiyelele , ke mokane di fo re ariye we tšhomayeleng ! ”

(src)="49"> Ba Didier balemwentula no kumwentula ilyo balelanda pa fyo cali ilyo batendeke ukusambilila iciMalagasy .
(trg)="44"> Didier mo a nagana nako ya mo a sa thomisa go tšhuta Semalagasy o fo ngwalangwala .

(src)="50"> Batile : “ Nine naletungulula ukulongana lelo nshaleumfwa ifyo aba bwananyina baleyasuka .
(trg)="45"> O re : “ Tšatši le lengwana mo nkene ke tshwere tšhuto ku mogahlanong , ke mo ke fo leboga phetolo ye nngwana le ye nngwana le mo go se yona ka gore ne ke sa ba kwe .

(src)="51"> Nalelanda fye nati ‘ Twatootela . ’
(trg)="46"> Ne ke fo titšibela , ‘ Re lebogiye . ’

(src)="52"> Ilyo natashishe nkashi umo pa fyo ayaswike , abaikele ku numa yakwe balencebusha pa kuti njishibe ukuti ifyo ayaswike te fishinka .
(trg)="47"> Mo ngwaneru ye mongwana wa mosadi a fetola ke yye ka mo leboga , mara ka bona ba bangwana ba šikinya dihlogo , ka yakgoswa ke di bona gore a e tsona .

(src)="53"> Bwangu bwangu nasontele munyinefwe umo uwalungike icasuko , ndeenekela alilungike . ”
(trg)="48"> Ngwaneru ye mongwana a yemisa letsogo , ka mo šupa a fetola , a ke ya mo kwa , mara ke a tshepa o fetodiye tsona . ”

(src)="54"> Mu 2005 ilyo ba Thierry na bena mwabo ba Nadia bali pa kulongana kwa citungu , balitambile icangalo icitila “ Konkeleleni Amabuyo Ayacindika Lesa . ”
(trg)="49"> Ka 2005 , Thierry le mosadi wage Nadia ke mo ba yye ga mogahlano wo mogolo , mo ba le gana ku , ba yye ba bona derama ya go ba le hlogotaba ya gore : “ Lelekisa tso di Makang Gore Modimo a Thanakiwe . ”

(src)="55"> Ici cangalo icilanda pali Timote calibafikile pa mitima , kabili batendeke ukufwaisha ukuya mu kubombela uko ababila pa Bufumu bacepa .
(trg)="50"> Derama yone ya Baebele ya go bolabola ka Thimothi e yye ya tikisa dipelo tsa bona ya napa ye maka gore ba nabele ka matla go ye tšhomayela mo go gayelang Dihlatse .

(src)="56"> Ba Thierry batile : “ Ilyo ici cangalo capwile , ninshi tucili tuletoota , nashintilile umwina mwandi kabili namwipushe nati , ‘ Ni kwi ifwe tukaya ? ’
(trg)="51"> Thierry o re : “ Mo derama yone yi fela , go kene go teyiwa matsogo , ke yye ka butsisa mosadi waka ke sebaseba gore , ‘ Byalo re nyoko ya kaye ? ’

(src)="57"> Umwina mwandi anjebele ati na o wine e fyo aletontonkanyapo . ”
(trg)="52"> Anthe le yene ke mo a kene a nagana ka yona . ”

(src)="58"> Tapakokwele batendeke ukucitapo fimo pa kuti bakafikilishe ifyo balefwaya ukucita .
(trg)="53"> Go tlugisela gana mone ba yye ba napa ba lukisa gore ba phanakele .

(src)="59"> Ba Nadia batile , “ Panono panono twatampile ukucefyako ifyo twakwete mpaka twashala fye ne fya kulonga mu fyola fine ! ”
(trg)="54"> Nadia o re : “ Re pomme dijumba tsa rune ka gonyana ka gonyana , tsa šinya tsa lekanela ka teng ga disutukheyisi ka dine ! ”

(src)="60"> Ku kuso : ba Nadia na ba Marie - Madeleine .
(src)="61"> Ku kulyo : ba Thierry
(trg)="55"> Ga sepata : Nadia le Marie - Madeleine ; Ga la go ja : Thierry

(src)="62"> Bafikile mu Madagascar mu 2006 , kabili ilyo line balitemenwe ukubila imbila nsuma .
(trg)="56"> Ba segele Madagascar ka 2006 , ba sa ro kena , tšhomo e yye ya ba natefela ka matla .

(src)="63"> Ba Nadia batile , “ Ifyo abantu batemwa ukumfwa imbila nsuma filalenga tuleba ne nsansa sana . ”
(trg)="57"> Nadia o re : “ Re jabodisa ke batho bo re gahlanang nabo . ”

(src)="64"> Pa numa ya kubombela muli ici calo , aba abaupana balikwete ubwafya .
(trg)="58"> Ka morago ga kobodi ( 6 ) ya mongwaga , ba yye ba gahlana le mathata .

(src)="65"> Ba Marie - Madeleine banyina ba ba Nadia abali ku France baliwile no kuifuna ukuboko kabili baliicenene ku mutwe .
(trg)="59"> Mmane wa Nadia wa go dula Fora ye lebitso lage ba reng ke Marie - Madeleine o yye a wa a robega letsogo , a kwalela le hlogo .

(src)="66"> Ilyo ba Nadia na bena mwabo balanshenye na badokota ba banyinabo , baliitile banyinabo pa kuti baleikala nabo mu Madagascar .
(trg)="60"> Ba yye ba butsisa dokotela ya Marie - Madeleine gore go byang mo mmane wa bona a ka tla a dula nabo ku Madagascar .

(src)="67"> Nangu ca kuti banyinabo bali ne myaka 80 balisumine ukuya mu kwikala nabo .
(trg)="61"> Le mo a šele a kgekolele a na le 80 ya mongwaga , o yye a jabolela go ya nabo .

(src)="68"> Bushe ba Marie - Madeleine bomfwa shani ifi bekala mu calo cimbi ?
(trg)="62"> O tikwa byang ka go dula kgole le gaye ?

(src)="69"> Bailandile abati : “ Limo cilafya ukubelela , lelo nangu ca kuti te kuti mombe imilimo iingi , ndabombako imilimo imo mu cilonganino .
(trg)="63"> Mo a tipolabolela o re : “ Le mo ke soko napa ke tlwayela , ke leketsa gore ku mogahlanong ke gelepe ho nka segelelang gona , le mo nkene ke le sekoka .

(src)="70"> Na kabili icilenga ndeba sana ne nsansa ca kuti , ifi njikala na bana bandi calenga batwalilila ukubila imbila nsuma muli cino calo umo abantu batemwa ifya kwa Lesa . ”
(trg)="64"> Ke jabodisa ke gore bana baka a ba šitege go ya mahlong ba tšhomayela ka taba la go lwala gaka , sone se njabodisa stereka . ”
(trg)="65"> Riana o beya polabolo ka Setandroy

(src)="71"> Riana alelanda ilyashi mu ciTandroy
(trg)="66"> Riana ke mosogana wa Mokreste wa go ba le gana mola ga bo - 20 ya mongwaga .

(src)="72"> Munyinefwe Riana uuli ne myaka 22 akuliile mu citungu ca Alaotra Mangoro umwaba umushili wa mufundo sana icabela ku kabanga ka calo ca Madagascar .
(trg)="67"> O golele ga poleke ya mobu wa go nona ka bohlabatšatši bya Madagascar mo ba reng ke Alaotra Mangoro .

(src)="73"> Ali na mano ku sukulu kabili alefwaya ukuya kwi sukulu lya pa muulu .
(trg)="68"> Ke mo a kgona skolo , a tipotsa gore o nyaka go tšhutela se sengwana .

(src)="74"> Lelo ilyo asambilile Baibolo alyalwile ifyo alefwaya ukucita .
(trg)="69"> Mara mo a thomisa go tšhuta Baebele , o yye a lesetsa tsone ka moka .

(src)="75"> Alandile ati : “ Nalibombeshe pa kuti mpwishe bwangu isukulu lya ku sekondari kabili nalaile Yehova nati , ‘ Nga napita amashindano , nkatendeka bupainiya . ’ ”
(trg)="70"> O re : “ Ke yye ka lwela go yakgoswa ke fetsa skolo ka boya ka tshepisa Jehova ka re : ‘ Mo nka pasa , ke nyoko ba lephayona . ’ ”

(src)="76"> Ilyo Riana apwishishe isukulu , alicitile ifyo alaile Yehova .
(trg)="71"> Nnete mo Riana a fetsa skolo o yye a maka tso a di tshepisiyeng .

(src)="77"> Atampile ukulaikala na munyinefwe umo painiya , alingile incito ya kulabomba fye inshiku ishinono mu mulungu , kabili alitendeke bupainiya .
(trg)="72"> O šinnye a rora a ye dula le ngwaneru ye mongwana wa lephayona , a kraya sekoropo nyana , ke mokane a thomisa go phayona .

(src)="78"> Riana atile , “ Ukutendeka bupainiya e cintu icawama sana ico nasalilepo ukucita . ”
(trg)="73"> Mo a hlatolla o re : “ A ke tisoli ka sepheto so ke se makiyeng . ”

(src)="79"> Lelo balupwa wa kwa Riana tabaishibe ico ashasalilepo ukuya ku sukulu lya pa muulu .
(trg)="74"> Mara mašaga ya Riana ke mo ba sa kwisisi gore ke ntaba a lesetsa go tšhutela mmereko wa gabutši .

(src)="80"> Riana alandile ati : “ Batata , bayama , na baice ba bamama balenkoselesha ukuya ku sukulu lya pa muulu .
(src)="81"> Lelo nshalefwaya ukuleka bupainiya no kucita ifintu fimbi . ”
(trg)="75"> Riana o re : “ Papa , rangwane le kokwane wa mosadi ke mo ba nkutšetsela gore ke tšhutege ke be le maphephe , mara nna ke sa nyake gore go be le so se mphereketsang go phayona . ”

(src)="82"> Tapakokwele Riana atampile ukufwaya ukuya mu kubombela uko ababila pa Bufumu bacepa .
(trg)="76"> A di ya mo tseya nako gore a nyake go ye tšhomayela mo go gayelang Dihlatse .

(src)="83"> Cinshi calengele afwaye ukuya ?
(trg)="77"> O nabetsiye ke ying ?

(src)="84"> Atile : “ Abapupu baliingile mu ng’anda yesu no kunjibila ifintu ifingi .
(trg)="78"> O re : “ Go yye gwa kena dikgohlane ku re dulang gona tsa yetswa dilo tsaka tsa go tlala .

(src)="85"> Ici calengele natontonkanya pa mashiwi ayo Yesu alandile aya kuti mulelonganikila ‘ ifyuma ku muulu . ’
(trg)="79"> Ke yye ka napa ke di bona gabutši gore Jeso ke mo a resa mo a re re ‘ kgobaketsele makgumo legedimong . ’

(src)="86"> Nasalilepo ukubombesha ukuilonganikila ifyuma ku muulu . ”
(trg)="80"> Ke yye ka ganya dikobo mo mmerekong wa Modimo . ”
(trg)="81"> ( Mat .

(src)="87"> Riana akukiile ku citungu ca ku kapinda ka ku kulyo ukuba sana icilala apalepa amakilomita 1,300 ukufuma apo aleikala .
(trg)="82"> 6 : 19 , 20 ) O yye a rorela polekeng ye nngwana ya kgole ka matla — poleke ya gore go dula go na le kgwaakgwa fote o sipidiye 1 300 ya dikhilomitha gore a segele gona .

(src)="88"> Muli ici citungu e mwikala abaAntandroy .
(trg)="83"> Batho ba mohlobo wa Maantandroy ba dula gana hone .

(src)="89"> Mulandu nshi ailiile kuli ici citungu ?
(trg)="84"> Ke mo a ye maka ying gana ku ?

(src)="90"> Umweshi umo ku numa ilyo abapupu bashilamwibila , Riana alitampile ukusambilisha abaume babili abaAntandroy Baibolo .
(trg)="85"> Mo go sa šele kgwedi Riana a soko kenela ke dikgohlane , ke mo a šele a balela bo papa ba bangwana ka babedi ba Maantandroy Baebele .

(src)="91"> Alisambilileko amashiwi yamo mu lulimi balanda kabili atontonkenye pa baAntandroy abengi abashabalile abomfwapo imbila ya Bufumu .
(trg)="86"> O yye a tšhuta mantsu nyana ka mabedi ka mararo ya Setandroy a nyaka go gelepa ba go tlala ba gore ditaba tsa Mmušo wa Modimo a di so ba segelele .