# bem/101999921.xml.gz
# ilo/101999921.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Kusangwike Ubukwebo bwa mwi Sonde Lyonse
(trg)="1"> Panangkidnap — Sangalubongan a Negosio

(src)="2"> MU MYAKA 10 iyapitapo , ukwiba abantu nakwingilishiwako apakalamba mwi sonde lyonse .
(trg)="2"> BAYAT ti napalabas a dekada , nakaskasdaaw ti panagraira ti panangkidnap iti intero a lubong .

(src)="3"> Lipoti umo atile pa kati ka 1968 na 1982 , mupepi na bantu 1,000 balibilwe mu fyalo 73 .
(trg)="3"> Kuna ti maysa a report nga iti nagbaetan ti 1968 ken 1982 , gistay sangaribu ti nakautibo iti 73 a pagilian .

(src)="4"> Lelo ku mpela ya ba 1990 , abantu abatunganishiwa ukuti e baaleibwa cila mwaka bali ukufuma pali 20,000 ukufika kuli 30,000 .
(trg)="4"> Ngem idi arinunos ti dekada 1990 , napattapatta a 20,000 agingga iti 30,000 a tattao ti nakidnap iti kada tawen .

(src)="5"> Ukwiba abantu ni bumpulamafunde ubulemoneka ukuseeka sana pali bampulamafunde ukushinguluke calo conse , kabili abeeba bantu balaipekanya ukwiba icili conse ica mweo .
(trg)="5"> Ti panangkidnap ket maysa a krimen a kasla uso kadagiti kriminal manipud Russia agingga iti Pilipinas , nga addaan kadagiti kidnaper a sisasagana a mangkidnap iti aniaman a sibibiag .

(src)="6"> Inshita imo balibile akanya ka bushiku fye bumo .
(trg)="6"> Naminsan , nakidnap ti maysa a maladaga nga agarup maysa nga aldaw pay laeng a naipasngay .

(src)="7"> Mu Guatemala nakulubantu uwa myaka 84 uwendela mu cicinga ca balemana balimufyushishe no kumufisa ku ncende imo pa myeshi ibili .
(trg)="7"> Idiay Guatemala , nakidnap ken nakautibo iti dua a bulan ti maysa a 84 anyos a baket a naka - wheelchair .

(src)="8"> Mu Rio de Janeiro , abepaya abantu mu misebo baleiba abantu ilyo baleenda mu misebo , kabili limo indalama bafwaya ukulipilwa nga baiba umuntu shilacepa ukufika fye na ku madola 100 .
(trg)="8"> Idiay Rio de Janeiro , dagiti butangero kidnapenda dagiti tattao iti mismo a lansangan , a kiddawenda no dadduma ti nagbassit a subbot a $ 100 .

(src)="9"> Nangu fye ni nama ni nkupilwa kumo .
(trg)="9"> Uray dagiti animal kasla saanda a natalged .

(src)="10"> Mu myaka ya ku numa bampulamafunde abene bene mu calo ca Thailand baibile insofu iyalebomfiwa mu milimo iyafinine amatani 6 no kweba umwine ukuti abafute indalama amadola 1,500 .
(trg)="10"> Adu a tawenen ti napalabas , sumagmamano a natured unay a kriminal idiay Thailand ti nangkidnap iti innem a tonelada a para - trabaho nga elepante ket kiniddawda ti subbot a $ 1,500 .

(src)="11"> Cashimikwa ukuti ibungwe lya bampulamafunde mu Mexico likoselesha abaice ukuti balebelesesha kabela ifyo bengeba abantu ukupitila mu kwiba ifitekwa ne finama .
(trg)="11"> Naibaga a dagiti gang ti kriminal idiay Mexico paregtaenda dagiti agtutubo a miembroda nga agsanayda kadagiti taraken ken dinguen tapno maaddaanda iti umdas a kapadasan sakbay a mangkidnapda iti tao .

(src)="12"> Kale , abeeba abantu bapoosele amano ku kwiba abakankaala , lelo nomba ifintu nafyaluka .
(trg)="12"> Iti napalabas , dagiti baknang ti nangnangruna a puntiria dagiti kidnaper , ngem nagbalbaliwen dagiti kasasaad .

(src)="13"> Abasabankanya ilyashi ba Reuters bashimika ukuti : “ Ukwiba abantu mu Guatemala nomba kulecitika fye cila bushiku , ica kuti abantu nomba balefuluka inshiku sha ku kale lintu bacisanguka baleiba fye bashimakwebo bakupenda abakwatiishe ifyuma .
(trg)="13"> Kastoy ti impadamag ti Reuters : “ Ti panangkidnap ket nagbalinen nga inaldaw a pasamak idiay Guatemala , a sadiay malaglagip ti tattao dagidi natalingenngen a tiempo idi dagiti radikal a rebelde biniktimada laeng ti sumagmamano a baknang a negosiante .

(src)="14"> Lelo nomba amabumba ya beeba abantu yaleiba abakankaala na bapiina , abanono na bakalamba kumo . ”
(trg)="14"> Ita , baknang man wenno napanglaw , agtutubo wenno nataengan , biktimaenen dagiti grupo ti kidnaper . ”

(src)="15"> Ilingi line icicitika ca kuti ukwiba abantu ukwa kapela makufi e kusabankanishiwa fye pa milabasa , lelo ukwashala ukwingi takwishibikwa ku bekala calo bonse abashala .
(trg)="15"> Dagiti nalatak a kaso ti nangnangruna nga ipablaak ti warnakan , ngem maareglo a di maipablaak ti kaaduan kadagiti panangkidnap .

(src)="16"> Na kuba , kwabako imilandu imo imo iyalenga ukuti ifyalo “ fiilabekelwa sana mu kusabankanya ubwafya bwa kwiba abantu . ”
(trg)="16"> Kinapudnona , gapu iti adu a rason , “ awan regget [ dagiti pagilian ] a mangibrodkas iti parikut a panangkidnap . ”

(src)="17"> Icipande cikonkelepo calalanda pali iyo milandu imo imo .
(trg)="17"> Usigen ti sumaganad nga artikulo ti adu kadagita a rason .

(src)="18"> [ Mapu pe bula 19 ]
(trg)="18"> [ Mapa iti panid 3 ]

(src)="19"> ( Nga mulefwaya ukumona mapu , moneni muli magazini )
(trg)="19"> ( Para iti aktual a pannakaurnosna , kitaem ti publikasion )

(src)="20"> MEXICO
(trg)="20"> MEXICO

(src)="21"> Uko abantu nalimo 2,000 bebwa cila mwaka , ukwiba abantu nomba kwitwa ukuti “ ubukwebo bunono . ”
(trg)="21"> Gapu iti agarup 2,000 a tattao a makidnap iti kada tawen , ti panangkidnap ket naawaganen a “ maysa a bassit nga industria . ”

(src)="22"> GREAT BRITAIN
(trg)="22"> GRAN BRITANIA

(src)="23"> Akampani ka inshuwalansi aka Lloyd’s ku London akalipililako abebilwe pa kuti babalekeko nomba kalilundako indalama kalipilisha abo kaleafwa ukufika ku mapesenti 50 pa mwaka ukutula fye 1990 .
(trg)="23"> Immadu iti 50 a porsiento iti kada tawen ti insurance iti panangkidnap iti Lloyd’s of London nanipud 1990 .

(src)="24"> RUSSIA
(trg)="24"> RUSSIA

(src)="25"> Mu citungu ceka fye ica Caucasus icabela lwa ku kapinda ka ku kulyo aka Russia , impendwa ya bantu abaibilwe yaninine ukufuma pali 272 mu 1996 ukwisafika kuli 1,500 mu 1998 .
(trg)="25"> Iti laengen rehion ti Caucasus iti makin - abagatan a Russia , ngimmato ti bilang dagidiay nakidnap manipud 272 idi 1996 agingga iti 1,500 idi 1998 .

(src)="26"> PHILIPPINES
(trg)="26"> PILIPINAS

(src)="27"> Ukulingana ne nyunshipepala ya “ Asiaweek , ” “ Philippines nakalimo e calo umo ukwiba abantu kwafula sana mu Asia . ”
(trg)="27"> Sigun iti “ Asiaweek , ” “ nalabit ti Pilipinas ti sentro ti panangkidnap iti Asia . ”

(src)="28"> Mwaliba amabumba ya beeba abantu ukucila pali 40 muli cilya calo .
(trg)="28"> Nasurok nga 40 nga organisado a gang dagiti kidnaper ti agtigtignay ditoy .

(src)="29"> BRAZIL
(trg)="29"> BRAZIL

(src)="30"> Cashimikwa ukuti kuli iyi ncende mu mwaka fye umo abeeba abantu bapangile indalama shishaifulila ukufika ku madola amabilioni 1.2 isho abene ba bantu babafutile .
(trg)="30"> Iti maysa a tawen naipadamag a nakabirok dagiti kidnaper sadiay iti $ 1.2 bilion kadagiti pangsubbot a kuarta .

(src)="31"> COLOMBIA
(trg)="31"> COLOMBIA

(src)="32"> Mu myaka ya nomba line abantu iminshipendwa baliibwa cila mwaka .
(trg)="32"> Kadagiti nabiit pay a tawen rinibu ti nakidnap iti kada tawen .

(src)="33"> Mu May 1999 , bacisanguka baibile intungulushi sha fya mapepo 100 pa nshita ya minsa .
(trg)="33"> Idi Mayo 1999 , kinidnap dagiti rebelde ti sangagasut a pasurot bayat ti Misa .

(src)="34"> [ Abatusuminishe ]
(trg)="34"> [ Credit Line ]

(src)="35"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .
(trg)="35"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .

# bem/101999922.xml.gz
# ilo/101999922.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Munsokwe Uusangwike Ubukwebo
(trg)="1"> Panangkidnap — Nakaam - amak a Pagsapulan

(src)="2"> MU CITABO cakwe ica The Kidnap Business , Mark Bles , asosele ukuti : “ Ukwiba abantu takwaba ngo kwiba ifipe .
(trg)="2"> “ TI PANANGKIDNAP ket saan a kapada ti krimen a maibusor iti sanikua .

(src)="3"> Ukwiba abantu te kwa cifyalilwa , kwa bukatu kabili tamwaba kumfwilako ubulanda ulupwa ulwaba e cintu icacindamisha sana ku bantunse . ”
(trg)="3"> Dayta ket mangallilaw , nadangkok ken indiperente a panangtrato iti kangrunaan a grupo ti tao , ti pamilia , ” kuna ni Mark Bles iti librona a The Kidnap Business .

(src)="4"> Ukwiba abantu kulalungulusha imintontonkanya ya ba mu lupwa .
(trg)="4"> Ti panangkidnap mamataud iti pakariribukan dagiti miembro ti pamilia .

(src)="5"> Akashita akali konse , icibasakamika ca kuti tabeshiba nampo nga umuntu wabo ali umutende atemwa nafwa , kabili balaipeela ne milandu , ukuipata no kuba mu kupeleelwa .
(trg)="5"> Iti kada minuto ken oras , mangnamnama ken maupayda bayat a makariknada iti pannakakonsiensia , gura , ken kinaawan gaway .

(src)="6"> Uku kulungulushiwa takulabwako bwangu , kuti kwasendako inshiku ishingi , imilungu , imyeshi , limo fye ne myaka .
(trg)="6"> Mabalin nga agpaut ti danagda iti sumagmamano nga aldaw , lawas , bulan wenno , no dadduma , adu pay ketdi a tawen .

(src)="7"> Pa mulandu wa kufwaisha ukukwata indalama , abeeba abantu balesha na maka ukusangako inshila bengasakamikilamo ba lupwa lwa muntu bebile .
(trg)="7"> Gapu iti awan sarday a panagsapulda iti kuarta , gundawayan dagiti kidnaper ti rikrikna ti pamilia .

(src)="8"> Ibumba limo iliiba abantu lyapatikishe uo lyaibile ukulemba kalata wakonkapo ku mulabasa pa kuti akasabankanishiwe .
(src)="9"> Uyu kalata aleti : “ Ndelomba aba ku mulabasa ukusabankanya ku bekala calo bonse ukuti nalibwa kabili nga nshakamoneke umulandu ukaba wa banjibile ukubikako fye no lupwa lwandi lwine pa kufilwa ukundubula lelo ukutemwapo indalama ukucila umweo wandi . ”
(trg)="8"> Pinilit ti maysa a grupo dagiti kidnaper ti biktimada a mangisurat iti sumaganad a kiddaw a maipablaak iti warnakan : “ Kiddawek iti Warnakan nga ipablaakda daytoy iti amin a lugar tapno no saanak nga agsubli mapabasol dagiti nangkidnap kaniak ken kasta met ti pamiliak a nalawag a kaykayatda ti kuarta ngem siak . ”

(src)="10"> Pa kuti abene ba muntu uwibilwe bangweko ukulipila indalama sha kuti alekweko , abena Italy abeeba abantu balaputulako ifilundwa fya o bebile no kufituma kuli balupwa lwakwe atemwa ku mulabasa ukuti filangwe pa televishoni .
(trg)="9"> Agusar dagiti Italiano a kidnaper iti puersa tapno magun - odanda ti subbot a kuarta babaen ti panangputedda kadagiti paset ti bagi ti biktima sada ipatulod dagita kadagiti kabagian ti biktima wenno kadagiti estasion ti TV .

(src)="11"> Umwina Mexico uwiba bantu ena aalelungulusha fye no kulungulusha abantu ebile pa nshita alelanshanya na ba lupwa lwabo pa lwa ndalama sha kuti bamulipile .
(trg)="10"> Maysa a Mexicano a kidnaper ti nangtutuok pay kadagiti biktimana bayat a makiar - areglo iti telepono kadagiti pamiliada .

(src)="12"> Lubali lumbi , abeeba abantu bamo , baleesha ukubeleleka abo bebile ukupitila mu kubasunga bwino .
(trg)="11"> Iti kasumbangirna , ikagumaan ti dadduma a kidnaper ti manggun - od iti pabor babaen ti pananglamiongda kadagiti biktimada .

(src)="13"> Ku ca kumwenako mu calo ca Philippines shibukwebo umo uo baibile bamusungile mwi hotela lya mutengo nga nshi mu musumba wa Manila , umo balemushitila ubwalwa no kumuletela abanakashi ba cilende aba kusendama na bo ukufikila indalama sha ku mulubwila shikalipilwe .
(trg)="12"> Kas pagarigan , ditoy Pilipinas , maysa a nakidnap a negosiante ti nailemmeng iti maysa a naranga a hotel iti Manila , a sadiay inikkan dagiti nangkidnap kenkuana iti arak ken lininglingayda babaen kadagiti balangkantis agingga a nabayadan ti subbot .

(src)="14"> Nangu cibe fyo , abengi abeebwa balesalilwa beka ukwabula no kusakamanwa bwino mu fyo balekabila nangu ukusungwa mu ncende iya busaka .
(trg)="13"> Kaaduan kadagiti biktima , nupay kasta , ti maikulong a di man la maasikaso dagiti pisikal a kasapulanda .

(src)="15"> Abengi balapumwa icabipisha .
(trg)="14"> Adu ti matrato a sidadangkok .

(src)="16"> Ilingi line , abeebwa balalungulushiwa inshita yonse pantu tabeshiba icili no kubacitikila .
(trg)="15"> Malaksid iti dayta , kanayon nga agbutbuteng ti biktima a mangpampanunot no anianto ti mapasamak kenkuana .

(src)="17"> Ifya Kushipikisha Ififuma mu Kwibwa
(trg)="16"> Panangdaer iti Tension

(src)="18"> Nangu fye ni pa numa ya kulubulwa , abaibilwe balashala balelungulushiwa mu muntontonkanya pa nshita ntali .
(trg)="17"> Uray pay kalpasan a nawayawayaanen dagiti biktima , mabalin nga agtultuloy pay laeng ti panagamak .

(src)="19"> Nasi umo uwa ku Sweden uwaibilwe lintu ali ku Somalia alandilepo ukuti : “ Icintu cimo icacindamisha pali fyonse ca kuti nga ulefwaya ukwafwiwa ulingile ukulanda ku fibusa na kuli ba lupwa kabili no kuya ku ncenshi ishaishiba ifya kwaafwa abebilwe . ”
(trg)="18"> Maysa a nars a taga Sweden a nakidnap idiay Somalia inyebkasna daytoy a kapanunotan : “ Adda maysa a banag a napatpateg ngem ti aniaman .
(trg)="19"> Masapul a makisaritaka iti gagayyem ken kakabagiam ken agpabalakadka kadagiti propesional no kasapulam dayta . ”

(src)="20"> Impandamano shafwilisha abantu abaibilwe ukupuupuutuka mu co bapitilemo shalisangako inshila ya kwafwilamo aba musango uyo .
(trg)="20"> Nakapataud dagiti therapist iti pamay - an a tumulong kadagita a biktima .

(src)="21"> Abaibilwe balabala balanshanya ne ncenshi imiku yafulilako mu fiputulwa ifipi pa kuti bengafwilishiwa ilyo bashilamonana ne ndupwa shabo .
(trg)="21"> Iti sumagmamano nga apagbiit a sesion , amirisen dagiti biktima dagiti kapadasanda babaen ti tulong ti propesional sakbay a makipagkitada iti pamiliada ken agsubli iti normal a biagda .

(src)="22"> Rigmor Gillberg , impandamano ya mu kabungwe ka Red Cross iyafwilisha abaibilwe ukupuupuutuka atile : “ Uku kusambilishiwa ukwa pa numa fye ya kulubulwa ku babebile kulacefyako ukusakamikwa kwa mutatakuya . ”
(trg)="22"> “ Ti therapy a maipaay kalpasan la unay ti napasamak kissayanna ti risgo ti naan - anay a pannakadangran , ” kuna ti agserserbi iti Red Cross a ni Rigmor Gillberg nga eksperto iti therapy para kadagiti madandanagan .

(src)="23"> Amafya na Yambi Ayafumamo
(trg)="23"> Kanayonan a Pagbanagan

(src)="24"> Ukwiba abantu takulungulusha fye abaibilwe ne ndupwa shabo epela .
(trg)="24"> Saan laeng a dagiti biktima ken ti pamiliada ti apektaran ti panangkidnap .

(src)="25"> Kuti kwalenga na batandashi abafuma mu fyalo fimbi ukuleka ukwisa kabili kuti kwatompola na bafwaya ukuleta ubukwebo bwabo ukufuma ku fyalo fimbi kabili kulalenga na bantu ukuba no munsokwe mu bwikashi .
(trg)="25"> Ti panagbuteng iti panangkidnap mapasardengna ti turismo ken pabannayatenna ti panagipuonan ; pataudenna met ti kinaawan talged iti kagimongan .

(src)="26"> Mu myeshi fye iinono mu 1997 , utwampani 6 utukalamba utwaba na mu fyalo fimbi twaliseelwe mu Philippines pa mulandu wa cintiinya ca beeba abantu .
(trg)="26"> Iti sumagmamano laeng a bulan idi 1997 , innem nga internasional a kompania ti pimmanaw ditoy Pilipinas gapu iti pangta a panangkidnap .

(src)="27"> Umwanakashi umo uwa ku Philippines uubomba ku kabungwe ka Citizens Against Crime ( Abekashi Abacincintila Bumpulamafunde ) apapile ati : “ Nomba tuleikala mu munsokwe . ”
(trg)="27"> Kastoy ti kinuna ti maysa a Filipina nga agserserbi iti grupo a maawagan Citizens Against Crime : “ Ti panagbiagtayo ket makapadanag . ”

(src)="28"> Icipande cimo muli magazini wa The Arizona Republic casosele ati : “ Abalashi ba ku Mexico bali no mwenso wa kwibwa , na cine balingile ukuba no yu mwenso . ”
(trg)="28"> Kastoy ti kuna ti maysa nga artikulo iti The Arizona Republic : “ Kadagiti ehekutibo a Mexicano , kasta unay ti panagamak iti panangkidnap , ket nainkalintegan dayta . ”

(src)="29"> Magazini wa ku Brazil uwa Veja ashimika ukuti ifipondo na beeba abantu e bapyana pali fishimweshimwe ifyo abana mu Brazil batiina nga nshi .
(trg)="29"> Ipadamag ti magasin a Veja iti Brazil a dagiti kidnaper ken mannanakaw ti simmukaten kadagiti nakabutbuteng ken karkarna nga animal a pagbutbutngan dagiti ubbing a taga Brazil .

(src)="30"> Mu Taiwan , abana balasambilishiwa ifya kuicingilila ku beeba abantu , kumfwa mu United States , bakamera bakuceeceeta abeeba abantu balibikwa pa masukulu ya twana tunono pa kuti tulecingililwa .
(trg)="30"> Idiay Taiwan , maisursuro iti eskuelaan ti pananglapped iti panangkidnap , ket idiay Estados Unidos , naikabiten dagiti kamera a makatulong iti kinatalged dagiti kindergarten tapno malapdan ti panangkidnap .

(src)="31"> Utwampani Tupanda Amano pa fya Kuicingilila ku Beeba Abantu Natufula
(trg)="31"> Napartak nga Iyaadu Dagiti Konsultant iti Kinatalged

(src)="32"> Pa mulandu wa kuti ukwiba abantu nakufula kabili apantu ubu bwafya bufwaya ukwishiba bwino bwino , cilengele ukuti no twampani twa kucingilila abantu ku kwibwa na to tufule .
(trg)="32"> Timmaud ti adu a pribado a kompania para iti kinatalged gapu iti iyaadu ti panangkidnap ken dagiti isyu a makasapul iti kinasaririt a mainaig kadagitoy .

(src)="33"> Mu musumba wa ku Brazil uwa Rio de Janeiro , utu twampani natucila pali 500 , kabili tulepanga indalama ukufika ku madola amabilioni 1.8 .
(trg)="33"> Iti siudad ti Rio de Janeiro , idiay Brazil , adda nasurok a 500 a kakasta a kompania , a makabirok iti nasurok a $ 1.8 a bilion .

(src)="34"> Utwampani utuleya tulefulilako mu fyalo ifingi tusambilisha pa fya kuicingilila ku beeba abantu , tulalemba ifyebo pa lwa ncende isha busanso , kabili e tulanshanya na beeba abantu pa lwa ndalama balefwaya ukulipilwa .
(trg)="34"> Isuro ti umad - adu nga internasional a kompania para iti kinatalged ti pananglapped iti panangkidnap , ipadamagda dagiti lugar a napeggad , ken aregluenda ti pannakasubbot .

(src)="35"> Balafunda indupwa no twampani pa lwa mingalato abeeba abantu babomfya no kubafwa pa fyo bengaipangasha lwa mu muntontonkanya ukushipikisha ubu bwafya .
(trg)="35"> Balakadanda dagiti pamilia ken kompania , isuroda kadakuada ti estratehia dagiti kidnaper ken tulonganda ida a mangdaer iti panagpampanunotda .

(src)="36"> Utwampani tumo tulesha fye no kwikata abeeba abantu no kubapokolola indalama baalipilwe ilyo balekako untu baibile .
(trg)="36"> Padasen pay ketdi ti dadduma a kompania a tiliwen dagiti kidnaper ken alaen ti kuarta a naisubbot kalpasan a nawayawayaanen ti nakautibo .

(src)="37"> Nangu cibe fyo , utu twampani tatubomba fye ukwabula ukulipilwa .
(trg)="37"> Ngem mabayadan ti serbisioda .

(src)="38"> Te mulandu no kubombesha kwa musango yo , ukwiba abantu kuleiilako fye pa muulu mu fyalo ifingi .
(trg)="38"> Uray adda dagita a panangikagumaan , umad - adu latta ti panangkidnap iti adu a lugar .

(src)="39"> Richard Johnson inkonkani ku mukalamba wa Kampani ka Seitlin mu Latin America alanda apo ukwiba abantu kufikile muli cilya calo atila : “ Ico tuleenekela fye ca kuti impendwa ya bantu abaleibwa ikaiilako fye pa muulu . ”
(trg)="39"> Iti panagkomentona maipapan iti kasasaad idiay Latin America , kuna ni Richard Johnson , bise presidente iti Seitlin & Company : “ Manamnama ti maysa a tao nga umadunto ti panangkidnap . ”

(src)="40"> Umulandu Ukwiba Abantu Kufuliile
(trg)="40"> Dagiti Gapu ti Iyaaduna

(src)="41"> Incenshi shilalumbula imilandu iingi iilengele ukuti ukwiba abantu kufule muno nshiku .
(trg)="41"> Adu ti ibaga dagiti eksperto a gapu ti nabiit pay nga iyaaduna .

(src)="42"> Umo wa kuti ubupiina nabucilamo ku bantu mu ncende shimo .
(trg)="42"> Ti maysa a gapu isu ti nakalkaldaang a kasasaad ti ekonomia iti dadduma a lugar .

(src)="43"> Uubomba incito ya kukumbusuka abaponenwe no busanso uwa mwi tauni lya Nal’chik , mu Russia , atile : “ Inshila isuma iya kusangilamo indalama kucito ubu bwine bukwebo bwaseeka ubwa kwiba abantu . ”
(trg)="43"> Kastoy ti kinuna ti maysa a relief worker iti ili ti Nal’chik , Russia : “ Daytoy nalatak a pamuspusan , ti panangkidnap , ti kasayaatan a panggun - od iti kuarta . ”

(src)="44"> Mu fitungu fimo ifyaletekwa ne calo icali kale Soviet , cashimikwa ukuti mu kwiba abantu e mufuma indalama sha kutungilila ifita fya mu bumfisolo ifya bakalamba ba nkondo muli iyo ncende .
(trg)="44"> Iti dadduma kadagiti dati a republika ti Soviet , makuna a nausar dagiti panangkidnap tapno masuportaran dagiti pribado a buyot dagiti komander ti militar iti dayta a lugar .

(src)="45"> Ilelo abantu baleya ku fyalo fimbi ku kucito bukwebo atemwa ku kutandala fye nabafula ukucile fyo cali kale .
(trg)="45"> Itatta , umad - adu dagiti agbiahe gapu iti negosio wenno kas turista , isu nga adda baro a tay - ak a pagsapulan dagiti kidnaper iti biktima .

(src)="46"> Ici cilengele ukuti abeeba abantu bashukile abo bengeba .
(trg)="46"> Nagdoble ti bilang dagiti ganggannaet a nakidnap iti lima a tawen .

(src)="48"> Pa kati ka 1991 na 1997 , abatandashi ukufuma mu fyalo nalimo 26 baliibilwe .
(trg)="47"> Idi baet ti 1991 ken 1997 , nakidnap dagiti turista iti agarup 26 a lugar .

(src)="49"> Ni kwi aba bonse abeeba abantu bafuma ?
(trg)="48"> Sadino ti paggapuan dagitoy amin a kidnaper ?

(src)="50"> Apo ukukansana mu fya nkondo kuleya kulepwa mu ncende shimo , cilengele ukuti abali kale abashilika babe amalofwa ayabule ndalama .
(trg)="49"> Timmalnan ti sumagmamano a panagbibinnusor iti militaria , isu nga awanen ti trabaho dagiti dati a soldado .

(src)="51"> Aba bantu balicenjela icine cine mu fyo bengabomba uyu mulimo wa kwiba abantu .
(trg)="50"> Dagitoy a tattao ket addaan iti amin a nesesita a kinalaing a mangibanag iti daytoy narang - ay a negosio .

(src)="52"> Na kabili , pa mulandu wa kubomfya inshila shafikapo isha kwikatilamo ifipondo fitoba amabanki e lyo no kucefyako ubukwebo bwa kushitisha imiti ikola , cilengele bampulamafunde nomba ukutendeka ukwiba abantu pa kuti balesangilamo indalama .
(trg)="51"> Kasta met , sinukatan dagiti kriminal ti pagbirokanda iti panangkidnap gapu iti pannakausar dagiti mas epektibo a panglapped iti panagtakaw kadagiti banko ken pannakaipaulog dagiti linteg a maibusor iti panaglako iti droga .

(src)="53"> Mike Ackerman , incenshi pa fya kwiba abantu , alondolola ukuti : “ Pa mulandu wa nshila ishilebomfiwa isha kulenga ukuti cikosele bampulamafunde ukwiba ifipe , cilengele nomba ukuti baleiba abantu . ”
(trg)="52"> Kastoy ti inlawlawag ni Mike Ackerman , maysa nga eksperto maipapan iti panangkidnap : “ Gapu ta rumigrigaten ti panagtakaw iti sanikua kadagiti amin a kagimongan , umad - adu ti krimen a maibusor iti tattao . ”

(src)="54"> Ukusabankanya kwa ndalama ishingi ishilipilwa ku beeba abantu pa kuti balekeko untu bebile na ko kulenga bambi nabo ukutendeka ukwiba abantu .
(trg)="53"> Magutugot met dagiti potensial a kidnaper gapu iti panangipablaak iti dakkel a maisubbot .

(src)="55"> Ifilenga Abantu Ukwiba Abantu Fyalipusanapusana
(trg)="54"> Saan a Parepareho Dagiti Motibo

(src)="56"> Abengi abeeba abantu bafwaya fye indalama epela .
(trg)="55"> Kuarta laeng ti tarigagayan ti kaaduan a kidnaper .

(src)="57"> Indalama abeeba abantu bafwaya ukulipilwa kuti shatendekela fye pa tumadola utunono no kufika ku madola yashaifulila nga filya cali lintu amadola amamilioni 60 yalipilwe pa kuti fye balekeko shibukwebo wa fikuulwa mu Hong Kong uwanonka sana nangu line bashamulekeleko na pa numa ya kumulipililako isho ndalama .
(trg)="56"> Agduduma dagiti makalikaguman a subbot manipud iti sumagmamano laeng a doliar agingga iti nagdakkelan nga $ 60 a milion a naibayad para iti nakabakbaknang a negosiante idiay Hong Kong a di pulos a nawayawayaan nupay naited ti subbot .

(src)="58"> Lubali lumbi , bamo abeeba abantu nga balefwaya ukongola abantu ukuti babe ku lubali lwabo , nangu nga balefwaya ukusange fya kulya , umuti , ifilimba , bamotoka , ukukuulilwa amasukulu yapya , imisebo , ne fipatala , babomfya abo bebile .
(trg)="57"> Iti kasumbangirna , inusar ti dadduma a kidnaper dagiti biktimada nga agkiddaw iti publisidad , taraon , agas , radio , ken kotse agraman kadagiti baro nga eskuelaan , kalsada , ken ospital .

(src)="59"> Umulashi umo uwaibilwe ku Asia bamulekeeleko lintu abamwibile bapeelwe amayuniformu ne mipila ya kubomfya mu kuteya basiketibo .
(trg)="58"> Maysa nga ehekutibo a nakidnap iti Asia ti nawayawayaan kalpasan a naikkan dagiti kidnaper kadagiti uniporme ken bola ti basketball .

(src)="60"> Bambi na bo ico beebila abantu kufwayo kutiinya no kulesha bashimakwebo na batandashi abafuma mu fyalo fimbi abafwaya ukuleta ubuyantanshi mu fya bukwebo mu calo cimbi , pa kuti tabeshile mu kunonkela pa calo cishili cabo na pa fyuma fyabamo .
(trg)="59"> Dadduma a grupo usarenda met ti panangkidnap tapno pagdanagen ken butbutngen dagiti ganggannaet a kapitalista ken turista , tapno pasardengen ti pananggundaway ken panangrarit iti daga ken iti nainkasigudan a kinabaknangna .

(src)="61"> Kanshi ifilenga abantu ukwiba abantu fyena fingi , ne nshila babomfya na sho shingi , kabili abacenjela muli uyu mulimo na bo bengi e lyo na bengeebwa na bo bengi .
(trg)="60"> Isu nga adu dagiti motibo , pamay - an , potensial a kidnaper wenno biktima .

(src)="62"> Bushe e fyafula ne nshila sha kucefeshamo ubu bwafya ?
(trg)="61"> Adu met kadi dagiti solusion ?

(src)="63"> Ni nshila nshi shimo shimo isho shine , kabili bushe cine cine kuti shapwisha ubu bwafya ?
(trg)="62"> Ania ti sumagmamano kadagitoy , ken pudno aya a masolbarda ti parikut ?

(src)="64"> Ilyo tushilayasuka ifyo fipusho , natubale tubebete fimo ifikalamba , ifilengele ukuti ubu bukwebo bwa kwiba abantu bufule .
(trg)="63"> Sakbay a sungbatantayo dagita a saludsod , usigentay dagiti nakarkaro , nangnangruna a pakaigapuan ti iyaadu ti negosio a panangkidnap .

(src)="65"> [ Akabokoshi pe bula 21 ]
(trg)="64"> [ Kahon iti panid 5 ]

(src)="66"> Nga ca Kuti Mwaibwa
(trg)="65"> No Makidnapka