# bem/102017002.xml.gz
# hmn/102017002.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Ino magazini te yakushitisha .
(trg)="2"> Phau ntawv no tsis yog luam los muag yuav nyiaj .

(src)="3"> Tuibomfya mu mulimo wa kusambilisha abantu Baibolo mwi sonde lyonse , kabili ubupe bwa kuitemenwa bulatwala pa ntanshi uyu umulimo .
(trg)="3"> Phau ntawv no tau luam tawm los pab tibneeg thoob qab ntuj kawm phau Vajlugkub uas yog txhawb los ntawm cov nyiaj pub dawb .

(src)="4"> Nga mulefwaya ukupeela ubupe , kabiyeni pa www.jw.org / bem .
(trg)="4"> Yog xav pub nyiaj siab dawb , mus rau www.jw.org / hmn .

(src)="5"> Amalembo ayali muli ino magazini yafumine muli Baibolo — Amalembo ya Calo Cipya , kano fye nga nabalembapo ishina lya Baibolo imbi .
(trg)="5"> Yog tias tsis pom qhia , cov Nqe uas sau cia rau hauv phau ntawv no yog los ntawm phau Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004 .

# bem/102017003.xml.gz
# hmn/102017003.xml.gz


(src)="1"> Ifilimo
(trg)="1"> Cov Ntsiab Lus

(src)="2"> 8 Ukumwentula Bupe ubo Mulingile Ukupeelako Bambi
(trg)="2"> 8 Koj Puas Kheev Luag Thiab ?

(src)="3"> 10 IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA
(trg)="3"> 10 VAJTSWV TXOJLUS QHIA

(src)="4"> Ukuponya Ifumo
(trg)="4"> Kev Rho Menyuam

(src)="5"> 12 “ Ifyo Batulangile Ukutemwa Fyalitufikile pa Mutima ”
(trg)="5"> 12 “ Lawv Hlub Tshua Peb Kawg Li ”

(src)="6"> 14 IFINGAFWA ULUPWA
(trg)="6"> 14 KEV PAB LUB CUAB LUB YIG

(src)="7"> Ifyo Mwingalalanga Ukuti Mulatasha
(trg)="7"> Ris Txiaj Yog Li Cas ?

(src)="8"> 16 IFILANGA UKUTI KWALIBA KABUMBA
(trg)="8"> 16 PUAS MUAJ IB TUG TSIM ?

(src)="9"> Ificingilila Akanyelele Beta Ukuti Saharan Silver Ant ku Kukaba
(trg)="9"> Tus Ntsaum Nyiaj Cov Plaub

# bem/102017004.xml.gz
# hmn/102017004.xml.gz


(src)="1"> Abafwailisha pa fintu basanga ukuti , impendwa ya bacaice abalwala amasakamika ilekulilako fye .
(trg)="1"> Muaj xov tshaj tawm tias cov hluas uas muaj kev nyuaj siab coob zuj zus tuaj lawm xwb .

(src)="2"> Finshi fingafwa abacaice abakwata ubu bwafya ?
(trg)="2"> Dabtsi thiaj yuav pab tau lawv ?

(src)="3"> Ino magazini ya “ Loleni ! ”
(trg)="3"> Phau Tsim Dheev !

(src)="4"> nailanda pali fimo ifingafwa abacaice abalwala amasakamika , ne fyo abafyashi bengacita pa kwafwa abana abakwata ubu bwafya .
(trg)="4"> no qhia tias cov hluas uas muaj tus mob nyuaj siab yuav tsum ua li cas , thiab kuj qhia seb cov niam txiv yuav pab lawv li cas .

# bem/102017005.xml.gz
# hmn/102017005.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA
(trg)="2"> MAIM * yog ib tug ntxhais tau raug li no .

(src)="2"> ANNA * atile : “ Nga nasakamikwa , ng’umfwa kwati tapali ifyo ningacita kabili ndafilwa no kucita ifintu ifyo natemwa ukucita .
(trg)="3"> Nws hais tias : “ Thaum kuv nyuaj siab tuaj , kuv tsis xav ua dabtsi li , tej kuv ib txwm nyiam ua los kuv tsis xav ua li lawm .

(src)="3"> Mfwaya fye ukulaala .
(trg)="4"> Kuv xav pw xwb .

(src)="4"> Ilingi line ng’umfwa kwati abantu tabantemwa , nshacindama kabili ncusha fye abantu . ”
(trg)="5"> Kuv pheej xav tias tsis muaj leejtwg hlub kuv thiab kuv tsis muaj nqes li .
(trg)="6"> Kuv tsuas ua nra hnyav rau luag xwb . ”

(src)="5"> Julia atile : “ Nshalefwaya ukufwa , lelo apo nalesakamikwa sana , nalefwaya ukuyipaya .
(trg)="8"> Nws hais tias : “ Kuv xav tua kuv tus kheej , tsis yog kuv xav tuag tiamsis vim kuv tsis xav nyuaj siab lawm .

(src)="6"> Ilingi line ndabika sana amano ku bantu , nomba nga ninsakamikwa nshibika amano ku muntu uuli onse nelyo ku cintu icili conse . ”
(trg)="9"> Kuv yeej hlub tshua lwm tus , tiamsis thaum kuv nyuaj siab tsis muaj dabtsi tseem ceeb rau kuv li lawm . ”

(src)="7"> Anna na Julia batendeke ukulasakamikwa sana ninshi bali fye abaice .
(trg)="10"> Thaum Maim thiab Liag nkawd nyuam qhuav nto hluas nkauj , nkawd txawm tau tus mob nyuaj siab no lawm .

(src)="8"> Nangu ca kuti abacaice bambi balomfwa ububi inshita shimo , Anna na Julia bena balekwata sana ubu ubwafya limo pa milungu nelyo fye imyeshi .
(trg)="11"> Cov hluas coob tus yeej muaj kev nyuaj siab , tiamsis Maim thiab Liag nkawd tsis yog nyuaj siab ob peb hnub xwb , nkawd nyuaj siab tau ntau hnub ntau hli .

(src)="9"> Anna atile : “ Limo naleumfwa kwati ndi mu cilindi umwafiita sana umo nshingafuma .
(trg)="13"> Nws hais ntxiv tias : “ Kuv mloog zoo li kuv tsis yog tibneeg , zoo li yus tsis muaj hlwb li lawm . ”

(src)="10"> Naleumfwa kwati nimfulungana . ”
(trg)="14"> Tsis yog Maim thiab Liag nkawd thiaj raug li no xwb .

(src)="11"> Ificitikila Anna na Julia fyaliseeka sana .
(trg)="15"> Tej kws kho mob pom tias cov hluas uas tau tus mob nyuaj siab coob zuj zus tuaj lawm .

(src)="12"> Akabungwe ka World Health Organization ( WHO ) kalandile ukuti ubulwele bwa masakamika nabuseeka sana ku bacaice abengi kabili ubu ubulwele “ e bulenga maka maka abalumendo na bakashana abali ne myaka 10 ukufika ku myaka 19 balelwala amalwele yambi e lyo no kulemana . ”
(trg)="16"> Lub koom haum tshuaj xyuas kev noj qab haus huv ( World Health Organization lossis WHO ) pom tias vim muaj tus mob nyuaj siab , cov hluas coob tus ( 10 txog 19 xyoos ) thiaj muaj mob muaj nkeeg .
(trg)="17"> Tej kws kho mob pom tias cov hluas uas tau tus mob nyuaj siab , mas nyuaj siab txhua hnub txhua hmo mus txog ntau lub hlis .

(src)="13"> Umuntu kuti alwala amasakamika na lintu ali fye umwaice .
(trg)="18"> Lawv noj tsis qab pw tsis sov , tej txhia ho pw tas hnub tas hmo .

(src)="14"> Ifyo twingeshibilako ukuti nalwala , fintu pamo nga ukulaalisha nelyo ukukanalaalisha , ukuliisha nelyo ukukanaliisha e lyo no kwina sana nelyo ukonda .
(trg)="19"> Tej txhia yuag lossis rog tuaj .
(trg)="20"> Lawv tsis muaj kev cia siab , lawv nyob mluas mlob tu siab ntsuav .
(trg)="21"> Lawv xav nyob twm zeej , lawv saib zoo li lawv tsis tsim txiaj dabtsi .

(src)="15"> Uulwele amasakamika kuti alaumfwa uwapelelwa , uwa bulanda kabili limo kuti aleimona kwati tacindama .
(trg)="22"> Thaum lawv mus kawm ntawv lawv khaws tsis tau ib los tseem ceeb , lawv tsis muaj siab mloog , thiab lawv ua dabtsi los ua tsis tsheej .

(src)="16"> Limo kuti aleka no kulaba na bantu bambi , ukukanabika amano ku fintu nelyo ukulalaba , ukulatontonkanya pa kuyipaya e lyo na fimbipo ifyo aba ku cipatala bashaishiba .
(trg)="23"> Tej zaum lawv kuj xav txo lawv txojsia thiab .
(trg)="24"> Thaum mus cuag kws kho mob , luag hais tias tsis muaj mob dabtsi .

(src)="17"> Nga ca kutila aba ku cipatala balefwaya ukwishiba nga ca kuti umuntu nalwala amasakamika , ilingi line balatala bamona nga ca kuti kuli ifishibilo ifingi pa milungu iingi ifilelanga ukuti ca cine nalwala amasakamika .
(trg)="25"> Lub koom haum tshuaj xyuas kev noj qab haus huv ( WHO ) qhia tias muaj ntau yam raug cov hluas , lawv thiaj tau tus mob nyuaj siab .

(src)="18"> Akabungwe ka WHO kalandile ukuti , “ Limo icilenga abantu ukulasakamikwa sana fintu pamo nga , ificitika mu bwikashi , ifyo bongobongo ibomba e lyo ne cifyalilwa . ”
(trg)="26"> Tej zaum lwm tus saib tsis tau lawv , lossis lawv ntxhov siab dhau lawm , thiab tej zaum kuj yog tim roj ntsha lawv thiaj tau tus mob ntawd .

(src)="19"> Ku ca kumwenako :
(trg)="27"> Tej roj ntsha .

(src)="20"> Ifyo umubili wa muntu ubomba .
(trg)="28"> Yog caj ces mob , niam txiv mob ces tej zaum metub menyuam thiaj mob .

(src)="21"> Ubulwele bwa masakamika kuti bwaba bwa pa lupwa .
(trg)="29"> Tau muaj li no hauv Liag tsev neeg .

(src)="22"> Ku ca kumwenako mu lupwa lwa kwa Julila uo tulandilepo , balalwala sana amasakamika .
(trg)="30"> Kuj muaj lwm yam los ua kom xeeb tau tus mob nyuaj siab thiab , xws li thaum ib tug hluas lub cev tabtom loj hlob hloov mus ua tus neeg laus lossis tej hlab ntsha txhaws .

(src)="23"> Fimbi ifilenga ubu ubulwele ukutendeka nelyo ukubipilako , fintu pamo nga amalwele ya ku mutima , ukwaluka mu fyo umuntu omfwa , e lyo no kubomfya bubi bubi imiti ikola pa nshita iitali .
(trg)="31"> Tsis tas li ntawd , yog tus hluas haus yeeb haus tshuaj , haus dej haus cawv ces tej zaum yuav xeeb tus mob nyuaj siab thiab , lossis ua rau nws tus mob huam tuaj .

(src)="24"> *
(trg)="32"> *

(src)="25"> Amatontonkanyo .
(trg)="33"> Kev ntxhov siab .

(src)="26"> Nangu ca kutila amatontonkanyo yaliba fye bwino , nga yacila mu cipimo kuti yalenga uwacaice alwala amasakamika .
(trg)="34"> Yog leejtwg txhawj vim nws xav ua tes haujlwm zoo kuj pab tau nws thiab .
(trg)="35"> Tiamsis yog txhawj dhau lawm , nws yuav pib ntxhov siab ces yuav ua rau nws muaj mob muaj nkeeg .

(src)="27"> Na lyo line , cilafya ukwishiba icilenga maka maka umuntu alelwala amasakamika , kabili nga fintu tulandilepo kale , limo cilafya ukwishiba icilengele umuntu ukulwala .
(trg)="36"> Txojkev ntxhov siab thiaj ua rau cov hluas muaj tus mob nyuaj siab tiamsis tsis muaj leejtwg paub tseeb tias tim li cas lawv thiaj tau tus mob ntawd , puas yog tim ib yam xwb lossis ntau yam uas hais tas no , lawv thiaj mob .

(src)="28"> Amatontonkanyo kuti yalenga umwana ukulwala amasakamika nga ca kuti abafyashi bakwe bapatukana nelyo balekana , uo atemwa nga afwa , nga balemucusha nelyo ukumucenda , nga aba mu busanso , nga alwala , nelyo nga talecita bwino ku sukulu maka maka nga ca kuti ici calenga alamona kwati abantu balimupata .
(trg)="37"> Cov hluas ntxhov siab ntau yam .
(trg)="38"> Tej zaum lawv ntxhov siab vim lawv niam lawv txiv sib cais sib nrauj lossis muaj ib tug uas lawv hlub tshua tau tas sim neej lawm .

(src)="29"> Limo icingalenga umwana ukulwala amasakamika , bafyashi ukulamwenekela ukulabomba bwino ku sukulu ukucila ifyo engacita .
(trg)="39"> Tej zaum lawv raug txhom , raug yuam , raug ntaus , lossis raug tej xwm txheej loj .
(trg)="40"> Yog lawv kawm dabtsi los kawm tsis tau , lossis yog lawv niam lawv txiv xav kom lawv yog tus kawm keej tshaj kuj ua rau lawv ntxhov siab thiab .

(src)="30"> Fimbi ifingalenga , mwana nga balemucusha ku banankwe , nga alesakamana pa fyo ifintu fikaba ku ntanshi , abafyashi nga bali sana no bulanda , nelyo bafyashi bakwe nga balacita ifintu ifyo ashenekela ukuti balacita .
(trg)="41"> Yog cov menyuam pem tsev kawm ntawv pheej thab lawv , thiab yog lawv tsis paub lub neej tom hauv ntej yuav mus li cas , lossis yog lawv niam lawv txiv muaj tus mob nyuaj siab es tsis paub txhawb thiab nplig lawv , lossis nkawd tsis tab cuab tab yig , tag nrho tej no ua rau tus hluas ntxhov siab heev .

(src)="31"> Nomba finshi uwacaice engacita nga ca kuti alwala amasakamika ?
(trg)="42"> Ua li , yog lawv pib muaj tus mob nyuaj siab , dabtsi yuav pab tau lawv ?

(src)="32"> Umuntu nga alilwala amasakamika kuti apola nga bamupeela umuti nelyo nga alanshanya na basambilila pa fyo umuntu atontonkanya .
(trg)="43"> Tej zaum cov uas tau tus mob nyuaj siab yuav tau noj tshuaj pab thiab nrog ib tug kws kho mob nyuaj siab tham .

(src)="33"> * Yesu Kristu alandile ukuti : “ Abatuntulu tabakabila kondapa iyo , kano abalwele . ”
(trg)="44"> * Yexus Khetos hais tias : “ Cov neeg uas tsis muaj mob tsis cheem tsum Kws tshuaj , tsuas yog cov muaj mob thiaj cheem tsum xwb . ”

(src)="34"> Ukusakamikwa sana nako bulwele .
(trg)="46"> Tej uas peb ua tsis yog raug peb lub cev xwb , tiamsis raug peb lub siab thiab , yog li ntawd peb yuav tsum saib xyuas peb tus kheej .

(src)="35"> Na kabili umuntu nga alilwala amasakamika , afwile ukuleka ukucita ifintu fimo nelyo ukutendeka ukucita ifintu fimo , pantu ifyo umuntu acita kuti fyalenga alasakamikwa sana nelyo iyo .
(trg)="47"> Yog koj tau tus mob nyuaj siab , saib xyuas koj tus kheej zoo zoo , tsis hais ntawm sab nqaij tawv lossis txojkev xav .

(src)="36"> Nga ulalwala amasakamika ufwile ukulaisakamana sana .
(trg)="48"> Noj zaub mov zoo zoo , pw kom txaus , thiab dhia ua si .

(src)="37"> Ku ca kumwenako , ulingile ukulalya ifya kulya ifisuma , ukulalaala inshita iikalamba , no kulatukushako umubili libili libili .
(trg)="49"> Yog koj dhia ua si koj yuav kaj siab dua , koj yuav nquag tuaj , thiab koj yuav pw tuaj dab ntub dua .

(src)="38"> Nga uletukusha umubili kuti uleumfwako bwino , kuti uleba na maka , kabili te kuti cilekwafya ukulaala .
(trg)="50"> Ua tib zoo xav seb dabtsi ua rau koj nyuaj siab , xwv koj thiaj paub zam tej ntawd .

(src)="40"> Ulingile ukwebako umuntu uo wacetekela .
(trg)="51"> Npaj seb yuav ua li cas koj thiaj rov kaj siab .

(src)="41"> Ifibusa na balupwa kuti balenga walaumfwako bwino nga naulwala amasakamika .
(trg)="52"> Qhia koj tej kev nyuaj siab rau ib tug phoojywg uas koj ntseeg siab .

(src)="42"> Julia uo tulandilepo kale , alelemba ifyo aleumfwa ne fyo aletontonkanya , kanshi na iwe kuti wacita cimo cine .
(trg)="53"> Yog muaj tej kwvtij phoojywg txhawb koj ces yuav pab tau koj kaj siab zuj zus tuaj .

(src)="43"> Ne ca cindamisha ico ufwile ukucita kulaisambilisha ifya kwa Lesa .
(trg)="54"> Muab koj tej kev xav sau rau hauv ib phau ntawv .
(trg)="55"> Liag tau ua li ntawd .

(src)="44"> Ukucita ifi kuti kwalenga walaumfwako bwino .
(trg)="56"> Tiamsis koj txojkev ntseeg yog qhov tseem ceeb tshaj ; yuav pab tau koj muaj kev cia siab .

(src)="45"> Yesu Kristu atile : “ Balipaalwa abaishiba ukuti balakabila ifya kwa Lesa . ” — Mateo 5 : 3 .
(trg)="57"> Yexus Khetos hais tias : “ Cov uas hnov Vajtswv tej lus . . . yog cov uas tau nyob kaj siab lug . ” ​ — Luka 11 : 28 .

(src)="46"> Ulelya ifya kulya ifisuma , uletukusha umubili , kabili ulelaala inshita iikalamba
(trg)="58"> Noj zaub mov zoo , dhia ua si , pw kom txaus

(src)="47"> Nga ca kuti wabika amano ku fya kwa Lesa ukalaba ne nsansa
(trg)="59"> Nyeem Vajtswv Txojlus thiaj nplig tau koj lub siab

(src)="48"> Anna na Julia balimona ukuti ifyo Yesu alandile fya cine .
(trg)="60"> Maim thiab Liag pom tias yeej muaj tseeb li Yexus tau hais .

(src)="49"> Anna atile : “ Ukubika amano ku fya kwa Lesa kulalenga ndetontonkanya sana pa bantu mu nshita ya kulatontonkanya fye pa mafya nkwata .
(trg)="61"> Maim hais tias : “ Thaum kuv ua Vajtswv tes haujlwm kuv xav txog lwm tus xwb .
(trg)="62"> Kuv tsis nco qab xav txog kuv tej teeb meem lawm .

(src)="50"> Nangu ca kuti ukucita ifi takwayanguka , ndaba sana ne nsansa nga ndecita ifi . ”
(trg)="63"> Yeej tsis yoojyim tiamsis pab tau kuv kaj siab dua . ”
(trg)="64"> Thaum Liag nyeem Vajlugkub thiab thov Vajtswv , nplig tau nws lub siab heev .

(src)="51"> Julia na o alandile ukuti ipepo no kubelenga Baibolo filamwafwa sana .
(trg)="65"> Nws hais tias : “ Thaum kuv thov Vajtswv kuv qhia txhua yam rau nws , kuv thiaj muaj lub siab tus .

(src)="52"> Atile : “ Nga napepa kuli Lesa ndomfwako bwino kabili ukubelenga Baibolo kulangafwa ukumona ukuti nalicindama kuli Lesa kabili alimbikako amano .
(trg)="66"> Thaum kuv nyeem Vajlugkub kuv pom tias Vajtswv yeej hlub kuv tiag , thiab kuv muaj nqes heev rau nws .

(src)="53"> Ukubelenga Baibolo kulalenga ndeishiba no kuti ku ntanshi ifintu fikawama . ”
(trg)="67"> Tej uas kuv nyeem pab kuv cia siab ntsoov rau yav tom hauv ntej . ”

(src)="54"> Kabumba wesu Yehova Lesa , alishiba bwino ifilenga tulelwala amasakamika .
(trg)="68"> Vajtswv Yehauvas yog tus uas tsim peb , nws yeej paub peb lub siab thiab tej uas peb raug hauv peb lub neej tibsi .

(src)="55"> Apo alitwishiba bwino , kuti atusansamusha no kutwafwa kabili limo kuti abomfya abantu .
(trg)="69"> Nws paub zoo tias vim li cas peb thiaj muaj kev nyuaj siab .

(src)="56"> Na kabili , nomba line fye Lesa ali no kundapa amalwele yesu yonse .
(trg)="70"> Nws yuav nplig peb siab , tej zaum nws kuj txib lwm tus tuaj nplig peb thiab .

(src)="57"> Baibolo itila : “ Takuli umwikashi uukatila : ‘ Nindwala . ’ ” — Esaya 33 : 24 .
(trg)="72"> Yaxaya 33 : 24 hais tias : “ Tsis muaj ib tug uas nyob hauv lub tebchaws yuav hais tias , ‘ Kuv mob lawm . ’ ”

(src)="58"> Baibolo yalitulaya no kuti Lesa “ akafuuta ifilamba fyonse ku menso yabo , ne mfwa tayakabeko na kabili , takwakabe no kuloosha nangu ukuteta nangu ukukalipwa na kabili . ”
(trg)="73"> Vajtswv cog lus tseg hauv phau Vajlugkub tias nws “ yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag , txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm , txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm . ”

(src)="59"> Aya amashiwi yalatusansamusha sana .
(trg)="74"> ( Qhia Tshwm 21 : 4 ) Tej lus no yeej nplig tau peb siab heev !

(src)="60"> Nga kuti watemwa ukwishibilapo na fimbi pa fyo Lesa alaya ukucitila abantu , kabiye pa www.jw.org / bem .
(trg)="75"> Yog koj xav kawm ntxiv txog Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb thiab noob neej , mus saib peb lub vej xaij jw.org / hmn .

(src)="61"> Pali iyi webusaiti paliba amaBaibolo ayasuma sana , e lyo na malyashi yambi ayalanda pali Baibolo ukubikako fye na malyashi yalanda pa kusakamikwa .
(trg)="76"> Muaj phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv uas tham txog ntau lub ntsiab .
(trg)="77"> Kuj qhia txog tus mob nyuaj siab thiab .

(src)="62"> Amashina nayalulwa .
(trg)="78"> Tau muab cov npe hauv zaj no hloov lawm .

(src)="63"> Apo kwaba amalwele yalekanalekana , umuntu alingile ukupeelwa umuti uulingene no bulwele alwele pantu ukubomfya bubi bubi imiti kuti kwayalula ifyo umuntu aaba .
(trg)="79"> Yuav tau mus cuag kws kho mob luag thiaj paub tias puas yog mob nyuaj siab , los yog mob lwm yam .

(src)="64"> Abalemba Loleni !
(trg)="80"> Tsim Dheev !

(src)="65"> tabasalila abantu umuti wa kubomfya ne myundapilwe .
(trg)="81"> tsis txhawb ib txojkev kho mob twg .

(src)="66"> Mufwile ukwishiba ukuti abacaice abalwala amasakamikwa balafilwa ukulondolola bwino ifyo baleumfwa kabili tabeshiba bwino ifilebacitikila .
(trg)="82"> Nco ntsoov tias tej zaum cov hluas uas muaj tus mob nyuaj siab tsis paub tias ua li cas rau lawv lawm , nyuaj heev rau lawv piav lawv tej kev nyuaj siab tawm .

(src)="67"> Limo te kuti beshibe no kuti nabalwala amasakamika .
(trg)="83"> Tej zaum lawv twb tsis paub tias cov uas muaj tus mob nyuaj siab coj li cas thiab .

(src)="68"> Ifyo abacaice bacita nga nabalwala amasakamika filapusana ne ficita abakalamba , kanshi mufwile ukubika sana amano ku mwana wenu nga atendeka ukucita ifintu ifyo ashicita , ayaluka mu miliile , mu fyo omfwa , nga atendeka ukulaala sana nelyo aleka ukulaala sana , nelyo nga alafwaya fye ukulaba eka , maka maka nga ca kuti atwalilila ukucita ifi pa milungu iingi .
(trg)="84"> Cov laus cov hluas uas muaj tus mob nyuaj siab tsis coj tib tug cwj pwm .
(trg)="85"> Yog li ntawd , xav seb ib ntus no koj tus menyuam puas qab los noj mov , nws puas chim taus , nws puas pw tas hnub tas hmo lossis nyob nruab hnub hmo ntuj , nws coj li cas nrog lwm tus ?

(src)="69"> Tamufwile ukusuulako fye nga alanda pa kuyipaya nelyo acita fimo ifilelanga ukutila kuti ayipaya .
(trg)="86"> Yog koj hnov nws nroo tias tsis xav ua neeg nyob , cia li nrhiav kev pab kom sai sai .

(src)="70"> Nga pali ifishinka ifilelenga mulemona kwati umwana wenu nalwaala amasakamika , mulingile ukumutwala ku cipatala .
(trg)="87"> Yog koj xav tias tej zaum nws tau tus mob nyuaj siab lawm , zoo rau koj coj nws mus cuag ib tug kws kho mob nyuaj siab .

(src)="71"> Afweni umwana wenu ukulacita ifyo aba ku cipatala balandile kabili nga mwamona ukuti talepola nelyo umuti bamupeele ulelenga alelwalilako , landeni na ba ku cipatala na kabili .
(trg)="88"> Ua raws nraim li tus kws kho mob hais .
(trg)="89"> Yog tsis txawj zoo lossis hajyam mob tuaj xwb , rov mus cuag kws kho mob .
(trg)="90"> Teem sijhawm noj mov thiab sijhawm dhia ua si .