# bem/102000000.xml.gz
# gu/102000000.xml.gz


(src)="2"> January 8 , 2000
(trg)="1"> વિષય

(src)="3"> Abalefwaisha Ukundapwa no Kulepulwa Ukwabula Ukubikwamo Umulopa Balefulilako
(trg)="2"> લોહી વિનાની દવા અને સર્જરીની - માંગ વધી રહી છે ૩ - ૧૧

(src)="4"> Ukundapa no kulepula kwabula ukubikamo umulopa nomba nakuseeka sana .
(trg)="3"> પહેલાંના કરતાં , આજે લોહી વિનાની દવા અને સર્જરી સામાન્ય છે .

(src)="5"> Mulandu nshi abalefwaya kwene bafulile fi ?
(trg)="4"> એની માંગ આટલી બધી શા માટે છે ?

(src)="6"> Bushe nakuwamapo ukucila ukubikwamo umulopa ?
(src)="7"> 3 Basolwesolwe mu Kundapa Ukwabula Umulopa
(trg)="5"> શું એ લોહીની આપ - લે કરતાં , સલામત છે ?

(src)="8"> 4 Ukubikwamo Umulopa — Ilyashi Lyalenga Abantu Ukupaashanya pa Myaka Iyingi
(trg)="6"> શું અંગ વીંધવામાં કંઈ ખોટું છે ?

(src)="9"> 7 Abalefwaisha Ukundapwa no Kulepulwa Ukwabula Ukubikwamo Umulopa Balefulilako
(src)="10"> 12 Banacifyashi Abalwala AIDS Bali mu Bwafya
(src)="11"> 16 Ukwaafwa Abalungulushiwepo
(trg)="7"> ૧૩
(trg)="8"> ઘણા લોકો પોતાના શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં ઘરેણાં પહેરે છે .

(src)="12"> 19 Ukwiba Abantu — Kusangwike Ubukwebo bwa mwi Sonde Lyonse
(trg)="9"> શું એમાં કંઈ ખોટું છે ?

(src)="13"> 20 Ukwiba Abantu — Munsokwe Uusangwike Ubukwebo
(src)="14"> 24 Ukwiba Abantu — Ifikalamba Ifyalenga Ukuti Kubeko
(trg)="10"> આપણે એ વિષે શું કરવું જોઈએ ?

(src)="15"> 26 Ukwiba Abantu — Bushe Kuti Kwapwa ?
(trg)="11"> એલ નીન્યો શું છે ?

(src)="17"> Ifya Kumona Imyata Iyaseeka 14
(trg)="12"> ૨૪

(src)="18"> Imyata iingi yashimpwa pa kutiine mipashi ne fisambilisho fya mipepele ifya bufi .
(trg)="13"> એલ નીન્યોને પૃથ્વીના હવામાન માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે .

(src)="19"> Ni shani fintu Umwina Kristu alingile ukumona imyata ya musango yo ?
(trg)="14"> એની અસર ક્યાં સુધી પહોંચે છે ?

(src)="20"> Bushe Nkakwateko Kardi wa Kukongwelapo ?
(src)="21"> 29
(trg)="15"> [ પાન ૨ પર ચિત્રની ક્રેડીટ લાઈન ]

(src)="22"> Abacaice bafwile ukupoosako sana amano kuli ci cipusho , ukusanshako ubusuma no bubi bwaba muli kardi wa kukongwelapo .
(trg)="16"> Globes and maps on pages 2 , and 24 - 6 : Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .

# bem/102000001.xml.gz
# gu/102000001.xml.gz


(src)="1"> Basolwesolwe mu Kundapa Ukwabula Umulopa
(trg)="1"> હોશિયાર ડૉકટરો

(src)="2"> UMWINA Belgium wa myaka ya bukulu 61 , uwe shina lya José , uwa ku kalitauni ka Oupeye , aebelwe ukuti alekabila ukubikwamo ilibu limbi .
(trg)="2"> બેલ્જ્નમાં ઉપેય નામના એક નાના શહેરમાં , ૬૧ વર્ષના જૉશના ડૉક્ટરોએ જણાવ્યું કે , તેમને લીવર ટ્રાન્સપ્લાંટની જરૂર છે .

(src)="3"> Atila , “ Ici cintu camponeshe pa musao . ”
(trg)="3"> જૉશ કહે છે કે , “ એ સાંભળીને હું એકદમ ગભરાઈ ગયો . ”

(src)="4"> Imyaka fye 40 iyapitapo , tacatalile acumfwikapo ukuti umuntu nabamubikamo ilibu limbi .
(trg)="4"> જો કે ચાળીસ વર્ષ પહેલાં લીવર ટ્રાન્સપ્લાંટ કરવાનો વિચાર પણ મનમાં આવતો નહિ .

(src)="5"> Nangu ni muli ba 1970 , abalepusuka pa balebikwamo amabu bali fye mupepi na mapesenti 30 .
(trg)="5"> વળી , ૧૯૭૦ના દાયકામાં પણ આવા ઑપરેશનમાંથી ફક્ત ૩૦ ટકા જ સફળ થતા .

(src)="6"> Nangu cibe fyo , ilelo , ukubika amabu mu bantu cintu cilecitwa lyonse , kabili banono fye balefwa .
(trg)="6"> છતાં , આજે લીવર ટ્રાન્સપ્લાંટ કરવું એકદમ સામાન્ય બની ગયું છે .

(src)="7"> Nalyo line kuciliko ubwafya ubukalamba .
(trg)="7"> છતાં , હજી એક મોટી મુસીબત રહેલી છે .

(src)="8"> Apantu pa kubika ilibu mu muntu kulaba umulopa uwingi uusuuma , badokota ilingi line balabikamo umulopa ilyo balebombela umulwele .
(trg)="8"> લીવર ટ્રાન્સપ્લાંટ કરતી વખતે પુષ્કળ લોહી વહી જતું હોવાથી , ડૉક્ટરો હંમેશા ઑપરેશન કરતી વખતે લોહી ચઢાવે છે .

(src)="9"> Pa mulandu wa fisumino fyakwe ifya mipepele , José alikeene ukumubikamo umulopa .
(trg)="9"> જૉશની ધાર્મિક માન્યતાના કારણે તે લોહી લેવા તૈયાર ન હતા .

(src)="10"> Lelo , alefwaya ukumubikamo ilibu .
(trg)="10"> તો એ શકય જ નથી !

(src)="11"> Bushe kuti cacitika ?
(src)="12"> E fyo bamo bengepusha .
(trg)="11"> કદાચ ઘણાને એવું લાગી શકે .

(src)="13"> Lelo umukalamba wa badokota babombela abantu capamo na babomfi banankwe bamwene ifyo kuti bamubombela fye bwino ukwabula no kumubikamo umulopa .
(trg)="12"> પરંતુ જૉશ જે હૉસ્પિટલમાં હતા એમાં મુખ્ય સર્જનને પૂરો ભરોસો હતો કે , તે બીજા ડૉક્ટરોની મદદથી લોહી ચઢાવ્યા વિના ઑપરેશન કરી શકશે .

(src)="14"> Kabili ifyo fine fye e fyo bacitile !
(trg)="13"> વળી , તેઓએ એમ જ કર્યું !

(src)="15"> Inshiku fye 25 pa numa ya kumubombela , José alifumine mu cipatala no kubwelela ku mwakwe ku mukashi no mwana wakwe umwanakashi .
(trg)="14"> આ રીતે જૉશનું ઑપરેશન થયા પછી ૨૫ દિવસમાં જ તે ઘરે જઈ શક્યા .

(src)="16"> *
(trg)="15"> *

(src)="17"> Pa mulandu wa kulamuka kwa balya badokota abo magazini wa Time eta ukuti “ impalume sha fya cipatala , ” umuti wabulamo umulopa no kulepula ukwabula ukubikwamo umulopa nomba nakuseeka ukucila na kale lyonse .
(trg)="16"> ટાઈમ મેગેઝીન અનુસાર આવા ‘ હોશિયાર ડૉક્ટરોનો ’ આભાર , કારણ કે તેઓની આવડતને કારણે , આજે લોહી વિના સારવારની માંગ વધતી જાય છે .

(src)="18"> Lelo mulandu nshi abengi balekufwaila ?
(trg)="17"> પરંતુ , શા માટે આજે એની આટલી માંગ છે ?

(src)="19"> Pa kwasuka ico cipusho , lekeni tupituluke mu lyashi lyakokwesha ililenga ukupusana pa lwa mimwene ya kubikwamo umulopa .
(trg)="18"> એનો જવાબ મેળવવા ચાલો આપણે લોહીની આપ - લેનો ઇતિહાસ તપાસીએ .

(src)="20"> [ Futunoti ]
(trg)="19"> [ ફુટનોટ ]

(src)="21"> Inte sha kwa Yehova shimona opareshoni ya kukuushishamo ifilundwa fya mubili ngo mulandu wa kuipingwila ukulingana na kampingu .
(trg)="20"> કોઈ અંગનું ટ્રાન્સપ્લાંટ કરવું , વ્યક્તિગત પસંદગી છે , એમ યહોવાહના સાક્ષીઓ માને છે .

(src)="22"> [ Icikope pe bula 3 ]
(trg)="21"> [ પાન ૩ પર ચિત્ર ]

(src)="23"> Pali nomba kuliko badokota ukucila 90,000 mwi sonde lyonse abailandile abene ukuti bali abaipeelesha ukundapa Inte sha kwa Yehova ukwabula umulopa
(trg)="22"> આજે આખી દુનિયામાં લગભગ ૯૦,૦૦૦થી વધારે ડૉક્ટરો યહોવાહના સાક્ષીઓની લોહી વિના સારવાર કરવા તૈયાર છે

# bem/102000002.xml.gz
# gu/102000002.xml.gz


(src)="1"> Ukubikwamo Umulopa — Ilyashi lyalenga Abantu Ukupaashanya pa Myaka Iyingi
(trg)="1"> લોહીની આપ - લે વર્ષોથી ચર્ચાનો વિષય

(src)="2"> Dokota Jeffrey McCullough atile , “ Nga ca kuti insandesande shakashika isha mu mulopa shali e muti uupya pali lelo , kuti cakosa sana ukusuminishiwa ukuubomfya . ”
(trg)="5"> ડૉક્ટર દેનીસ પાસે મોરોવના ધૂની મગજ માટે સારો “ ઇલાજ ” હતો .

(src)="3"> MU MUPEPO wa 1667 , ishilu lyasakatuka ilye shina lya Antoine Mauroy lyaletelwe kuli Jean - Baptiste Denis , dokota walumbuka uwa kwa Louis Mfumu yalenga 14 iya ku France .
(trg)="6"> વાછરડાંનું લોહી ચઢાવવાથી તેના મનને ટાઢક વળશે , એવું તેનું માનવું હતું .

(src)="4"> Denis akwete umuti uyo atile kuti waposha ubushilu bwa kwa Mauroy .
(trg)="7"> પરંતુ , મોરોવને એનાથી સારું ન થયું .

(src)="5"> Atile pa kuti umulwele wakwe apole kano abikwamo umulopa wa ng’ombe .
(src)="6"> Nalyo line Mauroy tapolele .
(trg)="9"> પરંતુ , ફરીથી એ ગાંડો થઈ ગયો , અને થોડા જ સમયમાં તે મરણ પામ્યો .

(src)="7"> Pa numa ya kubikwamo umulopa umuku wa bubili , alyumfwileko eyefilya .
(trg)="10"> ભલેને મોડેથી ખબર પડી કે મોરવાનું મૃત્યુ વાસ્તવમાં આર્સેનિક ઝેરથી થયું હતું .

(src)="8"> Lelo mu kwangufyanya fye ubushilu bwalibwele na kabili muli ulya umwina France kabili ukwabula no kupoose inshita alifwile .
(trg)="12"> લોકોએ આ રીતે લોહી ચઢાવવાના ઉપચારની વિરુદ્ધ થયા અને ૧૬૭૦માં લોહી ચઢાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો .

(src)="9"> Nangu ca kuti caishileishibikwa pa numa ukuti Mauroy afwile kuli sumu wa arsenic , amatukuto ya kwa Denis pa lwa kubikamo umulopa wa nama yabalamwine ukupaashanya kukalamba mu France .
(trg)="13"> એ પછી બ્રિટનની સરકાર અને પોપે પણ આવા જ પગલાં ભર્યા .

(src)="10"> Kuli pele pele , mu 1670 ukubikwamo umulopa kwalibindilwe .
(trg)="14"> આમ ૧૫૦ વર્ષ સુધી લોહી ચઢાવવાનું નામ લેતા ભૂલી ગયા .

(src)="11"> Mu kupita kwa nshita , Ing’anda ya mafunde iya ku Britain ukusanshako fye na papa bonse babindile ukubikwamo umulopa .
(trg)="15"> શરૂઆતની મુસીબતો
(trg)="16"> જેમ્સ બ્લન્ડલ નામના અંગ્રેજ ડૉક્ટરે ૧૯મી સદીમાં લોહીની આપ - લે કરવાની શોધ ફરીથી શરૂ કરી .

(src)="12"> Pa myaka 150 iyakonkelepo , ukubikwamo umulopa takwatalile akulandwapo .
(trg)="17"> બ્લન્ડલે આધુનિક સાધનો તેમ જ નવી રીતોનો ઉપયોગ કર્યો .

(src)="13"> Amasanso ya Kutendekelako
(trg)="18"> તેમણે ભાર મૂક્યો કે , ફક્ત માનવ લોહી જ ચઢાવવું જોઈએ .

(src)="14"> Muli ba 1800 , ukubikwamo umulopa kwalibukulwilwe .
(trg)="19"> વળી , આ રીતે બ્લન્ડલે લોહીની આપ - લે લોકપ્રિય બનાવી .

(src)="15"> Uwa kutendeke cipya cipya ali cimbusa umuNgeleshi uwe shina lya James Blundell .
(trg)="20"> પરંતુ , ૧૮૭૩માં પોલૅન્ડના ડૉક્ટર એફ .

(src)="16"> Mu kuba ne nshila shakwe ishawaminako ne fisolobelo fyakwe ifyacishapo ukuwama , e lyo no mupampamina wakwe uwa kufwaya ukubomfya umulopa wa buntunse , Blundell alengele ukuti abantu batendeke na kabili ukutontonkanya pa lwa kubikwamo umulopa .
(trg)="21"> ગેજેલિયસે ભય પમાડે , એવી શોધ કરી : જેટલાને લોહી ચઢાવવામાં આવ્યું હતું , તેઓમાંના અડધાથી વધારે મરણ પામ્યા હતા .

(src)="17"> Lelo mu 1873 , dokota umwina Poland , F .
(src)="18"> Gesellius , alengele ukubikwamo umulopa uko kwabukulwilwe ukukanaluminishiwa pa mulandu wa kusanga kwakwe ukwa kutiinya : Ukucila pali hafu wababikilwemo umulopa e bafwile .
(trg)="22"> ફરીથી જાણીતા ડૉક્ટરોએ એનો વિરોધ કર્યો અને પછી મોટા ભાગના ડૉક્ટરોએ એ રીતની સારવાર માંડી વાળી .

(src)="19"> Pa kumfwa ici , badokota balumbuka batendeke ukusuusha imyundapile ya kubikamo umulopa .
(trg)="23"> પછી , ૧૮૭૮માં ફ્રેંચ ડૉક્ટર જ્યોર્જ હાયેમે સલાઈન સોલ્યૂશનની શોધ કરી , જે લોહીની જગ્યાએ વાપરી શકાય એવું તેમનું કહેવું હતુ .

(src)="20"> Na kabili ukundapa kwa kubikamo umulopa kwabwelele pa nshi .
(trg)="24"> એના ઘણા ફાયદા હતા , જેમ કે એનાથી કોઈ આડ અસર ન થતી , અને સહેલાઈથી એકથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકાતું હતું .

(src)="21"> Lyene , mu 1878 , dokota umwina France Georges Hayem apwishishe ukupanga umuti wasongoloka uwe shina lya saline solution , uyo aatungile fyo kuti wapyanikapo umulopa .
(trg)="25"> એનું કારણ એ હતું કે , એ લોહીની જેમ થીજતું નથી .

(src)="22"> Ukupusanako no mulopa , umuti wasongoloka uwa saline tawakwetemo ubusanso , tawaletimba , kabili cali icayanguka ukuusenda .
(trg)="26"> આ રીતે હાયેમનું સલાઈન સોલ્યૂશન લોકપ્રિય બન્યું .

(src)="23"> Na muli fyo , saline solution iya kwa , Hayem e yatendeke ukubomfiwa mpanga fye yonse .
(trg)="27"> છતાં , લોકોનો મત ઝડપથી બદલાયો .

(src)="24"> Ku ca kupapusha , nangu cibe fyo , abantu na kabili bafwaile umulopa .
(trg)="28"> તેથી , તેઓ ફરીથી લોહીનો ઉપયોગ સારવારમાં કરવા લાગ્યા .

(src)="25"> Mulandu nshi ?
(trg)="29"> પરંતુ શા માટે ?

(src)="26"> Mu 1900 , umwina Austria we shina lya Karl Landsteiner dokota wa pathology asangile ukuti umulopa waba mu misango yalekanalekana , kabili ukuti te lyonse umulopa ubombela pamo no unankwe .
(trg)="30"> ઑસ્ટ્રિયાના એક પૅથોલૉજીસ્ટ કાર્લ લેન્ડસ્ટીનરે , ૧૯૦૦માં લોહીના ભિન્ન ભિન્ન ગૃપ શોધી કાઢ્યા .

(src)="27"> E mulandu wine tushingapapila umulandu abengi ababikilwemo umulopa mu nshita ya ku numa balefwila !
(trg)="34"> હવે ફક્ત એ જ જોવાનું હતુ કે , લોહી આપનારનું અને લેનારનું ગૃપ એક જ છે કે નહિ .

(src)="28"> Pali lelo ico kuti casengaukwa pa kushininkisha fye ukuti ulya alepeela umulopa akwete umusango umo wine no mulopa wa ulebikwamo .
(trg)="35"> પહેલું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે , એવા સમયે આ માહિતી મળી હતી .

(src)="29"> Ubu bwishibilo bwalengele badokota ukubukulula cipya cipya ukucetekela kwabo mu kubikamo umulopa ilyo fye Inkondo ya Calo iya 1 yatendeke .
(trg)="36"> તેથી , ડૉક્ટરો ફરીથી લોહીની આપ - લે કરવાનું શરૂ કર્યું .

(src)="30"> Inkondo no Kubikwamo Umulopa
(trg)="37"> યુદ્ધમાં લોહીની આપ - લે

(src)="31"> Mu Nkondo ya Calo iya 1 , abalebikwamo sana umulopa bashilika balecenwa .
(trg)="40"> પરંતુ ૨૦મી સદીની શરૂઆતમાં જ ન્યૂયૉર્ક શહેરમાં માઉન્ટ સાઈનાઈ હૉસ્પિટલના ડૉ .

(src)="32"> Ca cine , umulopa ulatimba bwangu , kabili ku numa tacali na kucitika ukusenda umulopa ku nkondo .
(trg)="41"> રીચર્ડ લુએસેને સોડિયમ સાઇટ્રેટ નામનો એક પદાર્થ શોધી કાઢ્યો , જેને લોહીની સાથે મિશ્ર કરવાથી તેમાં ગઠ્ઠા ન થતા .

(src)="33"> Lelo ku kutendeka kwa ba 1900 , Dokota Richard Lewisohn , uwa pa cipatala ca Mount Sinai Hospital mu New York City , alibombeshe pa kupanga umuti wa ku kanatikamika umulopa uwitwa ukuti sodium citrate .
(trg)="42"> તેથી અમુક ડૉક્ટરો માનવા લાગ્યા કે , આ તો એક ચમત્કાર કહેવાય .

(src)="34"> Uku kulunduluka kwa kucincimusha kwamwenwe kuli badokota nge cipesha amano .
(src)="35"> Dokota Bertram M .
(trg)="43"> એ સમયના પ્રખ્યાત ડૉક્ટર બર્ટરમ એમ .

(src)="36"> Bernheim , shing’anga walumbwike pali ilya nshita alembele ukuti : “ Cali fye kwati akasuba kapene ukwiminikwa shilili . ”
(trg)="44"> બર્નહાઈમે લખ્યું કે , “ આ બનાવથી એવું લાગ્યું કે સૂર્યાસ્ત કદી થશે નહિ . ”

(src)="37"> Kwaliko ukufwaisha kwakulilako ukwa mulopa mu Nkondo ya Calo iya 2 .
(trg)="45"> વળી , બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં લોહીની માંગ વધતી જ ગઈ .

(src)="38"> Mpanga fye yonse kwali ifipampa fyalembelwepo amashiwi ya kuti “ Sanguleni Umulopa , ” “ Umulopa Wenu Kuti Wapususha Umuntu , ” na “ Alipeele Umulopa Wakwe .
(trg)="46"> બધે જ ઠેકાણે દીવાલો પર પોસ્ટરો ચોંટાડવામાં આવ્યા જેમાં લખેલું હતું કે , “ લોહી આપો , ” “ તમારું લોહી તેને જીવન આપી શકે ” અને “ તેમણે રક્તદાન કર્યું છે .

(src)="39"> Bushe Na Imwe Te Kuti Mupeeleko Umulopa Wenu ? ”
(trg)="47"> શું તમે નહિ કરો ? ”

(src)="40"> Pa mulandu wa uku kukoselesha abengi balisangwilileko umulopa wabo .
(trg)="48"> એવી રીતે ઘણાએ લોહી આપ્યું .

(src)="41"> Mu Nkondo ya Calo iya 2 , mupepi na malita amamilioni 6 e yapeelwe mu United States .
(trg)="49"> તેથી , બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં અમેરિકાના લોકોએ લગભગ ૬૫,૦૦,૦૦૦ લીટર રક્તદાન કર્યું .

(src)="42"> Catunganishiwa ukuti ukucila pa malita 260,000 aya mulopa e yalonganikwe no kusalanganishiwa mu London .
(trg)="50"> તેમ જ એક અંદાજ મુજબ લંડનમાં પણ ૨,૬૦,૦૦૦ લીટર રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું .

(src)="43"> Lelo kwena , ukubikwamo umulopa kwaleteleko amalwele ayengi , nga fintu caishileishibwa mu kwangufyanya .
(trg)="53"> જો કે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી દવાની શોધમાં પુષ્કળ પ્રગતિ થઈ છે .

(src)="44"> Amalwele Yapitila mu Mulopa
(trg)="54"> તેથી , આજે એવા ઑપરેશન થઈ રહ્યા છે , જે વિષે અગાઉ વિચારવું પણ શક્ય ન હતું .

(src)="45"> Pa numa ya Nkondo ya Calo iya 2 , ukulunduluka kukalamba mu fya miti ya cipatala kwaleteleko ukulepula uko inshita imo baleti takwingacitwa .
(trg)="56"> આમ , લોહીની આપ - લેથી વધતી જતી બીમારીઓ વિષે ચિંતા થવા લાગી .

(src)="46"> Pali uyu mulandu akabungwe kalipangilwe mu fyalo fyonse akalesanga indalama ishishaifulila ukupitila mu kulapayanya umulopa wa kubikamo abalwele , uo badokota bamwene ukuti ufwile fye ukubapo ilyo abalwele balebombelwa .
(trg)="57"> દાખલા તરીકે , કોરિયામાં ૧૯૫૦થી ૧૯૫૩ના યુદ્ધમાં લગભગ ૨૨ ટકાના લોકોને પ્લાઝમાનું ટ્રાન્સફયુઝન આપવામાં આવ્યું હતું .

(src)="47"> Mu kwangufyanya , nangu cibe fyo , kwaliko isakamika lya malwele yendela pamo no kubikwamo umulopa .
(trg)="58"> તેનાથી તેઓને હેપટાઈટિસ બીનો ચેપ લાગ્યો હતો .

(src)="48"> Ku ca kumwenako , mu nkondo ya bena Korea , mupepi na mapesenti 22 aya babikilwemo umulopa balilwele ubulwele bwa ku libu uko e kuti mupepi ne miku itatu ukucila pa cipimo ca balwele mu Nkondo ya Calo iya 2 .
(trg)="59"> બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ચેપ લાગ્યો હતો , એના કરતાં ત્રણ ગણો વધારે આ યુદ્ધમાં થયો .

(src)="49"> Muli ba 1970 , akabungwe ka U.S .
(trg)="60"> આમ , ૧૯૭૦ની સાલ સુધીમાં યુ .
(trg)="61"> એસ .

(src)="50"> Centers for Disease Control katungenye ukuti pa mwaka abalefwa ku bulwele bwa ku libu pa mulandu wa kubikwamo umulopa bali 3,500 .
(trg)="62"> સેંટર્સ ફોર ડિઝીઝ કંટ્રોલના અંદાજ પ્રમાણે લોહીની આપ - લેથી લગભગ દર વર્ષે ૩,૫૦૦ લોકો મરણ પામ્યા હતા .

(src)="51"> Bambi batunganya ukuti icipendo cali imiku 10 ukucilapo .
(trg)="63"> બીજા લોકો એ સંખ્યા ૧૦ ટકા વધારે હોવાનું જણાવે છે .