# bem/2016840.xml.gz
# cse/2016840.xml.gz


(src)="2"> 4 Mulekoseleshanya Cila Bushiku
(trg)="1"> 4 Nezapomínej na povzbuzení a pochvalu

(src)="3"> Yehova Lesa na Yesu Kristu e baba sana pa ntanshi mu kukoselesha abantu .
(trg)="2"> V tom , jak povzbuzovat druhé , jsou nejlepšími příklady Jehova a Ježíš .

(src)="4"> Umutumwa Paulo na o alemona ukuti ukukoselesha bambi kwalicindama .
(trg)="3"> I apoštol Pavel si uvědomoval , že povzbuzení je důležité .

(src)="5"> Nga tulebapashanya tukalakoselesha aba mu lupwa lwesu na ba mu cilonganino kabili bakalaumfwa ukuti twalibatemwa .
(trg)="4"> Když budeme jejich příklad napodobovat , bude náš domov i sál Království místem , kde druzí najdou lásku a povzbuzení .

(src)="6"> 9 Lesa Aliteyanya Ifintu Ukulingana ne fyo Alanda mu Citabo Cakwe
(trg)="5"> 9 Jaký užitek máme z toho , že Jehova svůj lid organizuje

(src)="7"> 14 Bushe Mwalicindika Sana Icitabo ca kwa Yehova ?
(trg)="6"> 14 Jsi vděčný za Boží Slovo ?

(src)="8"> Muli fino fipande twalayasuka amepusho ayakonkapo : Mulandu nshi uo tulingile ukwenekela bakapepa ba kwa Yehova ukuteyanishiwa bwino ?
(trg)="7"> V těchto článcích si odpovíme na otázky : Proč bychom měli očekávat , že Jehovovi služebníci budou organizovaní ?

(src)="9"> Kuti twateyanishiwa shani ukulingana ne fyo Lesa alanda mu Citabo cakwe ?
(trg)="8"> Jaký z toho máme užitek ?

(src)="10"> Kuti twacita shani pa kulanga ukuti tulatungilila icilonganino ca kwa Yehova ?
(trg)="9"> A jak můžeme ukázat , že Jehovovu organizaci věrně podporujeme ?

(src)="12"> 21 Abetile Ukufuma mu Mfifi
(trg)="10"> 21 Ze tmy do světla

(src)="13"> 26 Balifumine mu Mipepele ya Bufi
(trg)="11"> 26 Vymanili se z vlivu falešného náboženství

(src)="14"> Fino fipande filelondolola ilyo abantu ba kwa Lesa bali bankole muli Babiloni kabili filelanda ne fyo Abena Kristu abasubwa babombeshe mu kupwa kwa myaka ya ba 1800 pa kuti bomfwikishe Icebo ca kwa Lesa .
(trg)="12"> Tyto články vysvětlují , kdy se Boží lid dostal do zajetí Velkého Babylonu a jak se pomazaní křesťané v druhé polovině 19 . století snažili správně porozumět Božímu Slovu .

(src)="15"> Na kabili twalasambilila na pa fyo Abasambi ba Baibolo bacitile pa kuti belayampana na Babiloni Mukalamba , twalasambilila na ilyo bafumine muli Babiloni Mukalamba .
(src)="16"> 31 Ilyashi Lya Kale
(trg)="13"> Také se v nich dočteme o pevném postoji , který badatelé Bible zaujali k Velkému Babylonu , a dozvíme se , kdy babylonské zajetí skončilo .

# bem/2016843.xml.gz
# cse/2016843.xml.gz


(src)="1"> “ [ Yehova ] amwitile ukuti mufume mu mfifi mwingile mu lubuuto lwakwe ulwapesha amano . ” — 1 PET .
(src)="2"> 2 : 9 .
(trg)="1"> „ [ Jehova ] vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla . “

(src)="3"> INYIMBO : 95 , 74
(trg)="2"> PÍSNĚ : 43 , 28

(src)="4"> Ni mu nshila nshi abantu ba kwa Lesa baali muli bunkole mu Babiloni pa numa ya mfwa ya batumwa ?
(trg)="3"> V jakém smyslu byl Boží lid od druhého století n . l . v babylonském zajetí ?

(src)="5"> Finshi fyacitike muli ba 1450 ifyalelanga ukuti amaka ayo imipepele ya bufi yakwete pa bantu yalitendeke ukucepa ?
(trg)="4"> Co v polovině 15 . století přispělo k tomu , že falešné náboženství začalo ztrácet svůj vliv ?

(src)="6"> Finshi Abena Kristu abasubwa bacitile mu kupwa kwa ba 1800 pa kuti bomfwikishe ifyaba mu Cebo ca kwa Lesa ?
(trg)="5"> Jaké úsilí vynaložili koncem 19 . století pomazaní křesťané , aby správně porozuměli Božímu Slovu ?

(src)="7"> Londololeni ifyacitike ilyo abena Babiloni baonawile umusumba wa Yerusalemu .
(trg)="6"> K čemu došlo při zničení Jeruzaléma ?

(src)="8"> MU MWAKA wa 607 ilyo Yesu ashilaisa pano isonde , ibumba ilikalamba ilya bashilika abena Babiloni ilyaletungululwa ne Mfumu Nebukadnesari II lyalisanshile umusumba wa Yerusalemu .
(trg)="7"> V ROCE 607 př . n . l . zaútočila početná babylonská armáda pod vedením krále Nebukadnecara II . na Jeruzalém .

(src)="9"> Baibolo itila : Imfumu Nebukadnesari “ yaipeye abalumendo babo ku lupanga , yabepaile mu ng’anda yabo iya mushilo , tayabelele uluse umulumendo nelyo umukashana , umukalamba nelyo umukote . . . .
(trg)="8"> V Bibli se píše , že král zabíjel „ mladé muže mečem a nepociťoval soucit s mladým mužem ani pannou , starým nebo sešlým . . . .

(src)="10"> Yaocele ing’anda ya kwa Lesa wa cine no kubongolola icibumba ca Yerusalemu ; kabili impungu sha uko shonse isha kwikalamo baocele ku mulilo ne fipe ifisuma fyonse , mpaka baonaula fyonse . ” — 2 Imila .
(src)="11"> 36 : 17 , 19 .
(trg)="9"> Spálil dům pravého Boha a strhl zeď Jeruzaléma ; a všechny jeho obytné věže spálili ohněm a také všechny jeho žádoucí předměty , takže způsobil zkázu . “

(src)="12"> Finshi Yehova alandile pa kusoka abaYuda pa fyo Yerusalemu yali no konaulwa , kabili finshi fyacitikile abaYuda ?
(trg)="10"> Na co Jehova upozorňoval svůj lid ?

(src)="13"> Abaleikala mu Yerusalemu tabapapile ilyo uyu musumba waonawilwe .
(src)="14"> Cinshi bashapapile ?
(trg)="11"> Zničení Jeruzaléma nemělo být pro jeho obyvatele žádným překvapením .

(src)="15"> Pantu pa myaka iingi , bakasesema ba kwa Lesa balesoka abaYuda ukuti baali no kubasenda muli bunkole ku Babiloni nga ca kuti batwalilila ukukanakonka Amafunde ya kwa Lesa .
(trg)="12"> Mnoho let dopředu Boží proroci upozorňovali Židy na to , že pokud budou dál ignorovat Boží zákon , padnou do rukou Babyloňanů .

(src)="16"> AbaYuda abengi baali no kubepaya ku lupanga e lyo abo bashaipeye baali no kubasenda muli bunkole ku Babiloni .
(trg)="13"> Hodně Židů zemře mečem a ti , kdo smrti uniknou , nejspíš stráví zbytek svého života v babylonském vyhnanství .

(src)="17"> Bushe abo basendele muli bunkole baleikala shani mu Babiloni ?
(trg)="14"> Jaký je tam čekal život ?

(src)="18"> Bushe kwaliba ifyacitikila Abena Kristu ifyapalana ne fyacitikile abo basendele muli bunkole ku Babiloni ?
(trg)="15"> Má toto vyhnanství nějakou paralelu v křesťanské éře ?

(src)="19"> Nga e ko fyaba , ninshi ni lilali fyacitike ?
(trg)="16"> Pokud ano , jakou ?

(src)="20"> Bushe ifyo bankole baleikala mu Babiloni fyapusene shani ne fyo abena Israele baleikala ilyo bali abasha mu Egupti ?
(trg)="17"> Jak se život Židů v babylonském vyhnanství lišil od života Izraelitů v egyptském otroctví ?

(src)="21"> Ifyo bakasesema basobele fyalicitike .
(trg)="18"> To , co proroci předpověděli , se stalo .

(src)="22"> Yehova aebele Yeremia ukweba abaYuda abo baali no kusenda muli bunkole ukuti balingile ukusumina ukuti baali ni bankole no kulabombesha pa kuti baleikala bwino .
(trg)="19"> Jehova Židům řekl , že novou situaci mají přijmout a žít , jak nejlépe to půjde .

(src)="23"> Yehova atile : “ Kuuleni amayanda no kwikalamo , kabili limeni amabala no kulya ifisabo fya yako .
(trg)="20"> Prostřednictvím Jeremjáše jim sdělil : „ Stavějte domy a obývejte je a sázejte zahrady a jezte jejich ovoce .

(src)="24"> Kabili lombeni ukuti mu musumba uo namutwalako muli bunkole mube umutende , kabili upepeleniko kuli Yehova , pantu nga mwaba umutende , na imwe mukaba no mutende . ”
(trg)="21"> Hledejte také pokoj města , do něhož jsem vás nechal jít do vyhnanství , a modlete se v jeho prospěch k Jehovovi , vždyť v jeho pokoji se prokáže být pokoj i pro vás . “

(src)="25"> AbaYuda abaumfwile ifyo Lesa abebele baleikala fye bwino .
(trg)="22"> Židé , kteří se řídili Jehovovými pokyny , měli ve vyhnanství docela normální život .

(src)="26"> Abena Babiloni balipeeleko abaYuda insambu shimo isha kulaicitila ifyo balefwaya .
(trg)="23"> Babyloňané jim dovolili , aby si do určité míry spravovali svoje záležitosti sami .

(src)="27"> AbaYuda balikwete no buntungwa bwa kuya konse uko balefwaya mu musumba wa Babiloni .
(trg)="24"> Dokonce mohli i volně cestovat .
(trg)="25"> V té době byl Babylon střediskem obchodu .

(src)="28"> Kale , mu musumba wa Babiloni e mo abantu abalefuma ku fyalo ifyalekanalekana balecitila amakwebo , kabili ifyo bashula filanga ukuti ilyo abaYuda bali mu Babiloni abengi balisambilile ifya kucita amakwebo ne fya kupanga ifintu .
(trg)="26"> Starověké dokumenty ukazují , že mnoho Židů se ve vyhnanství naučilo kupovat a prodávat a stali se zručnými řemeslníky .
(trg)="27"> Někteří si dokonce přišli na slušné peníze .

(src)="29"> Na kuba , abaYuda bamo balinonkele ne fyuma .
(trg)="28"> Život tam zdaleka nebyl tak těžký , jako byl pro Izraelity v egyptském otroctví stovky let předtím .

(src)="30"> Ifyo bankole baleikala mu Babiloni fyalipusene ne fyo abena Israele baleikala ilyo bali abasha mu Egupti . — Belengeni Ukufuma 2 : 23 - 25 .
(trg)="29"> ( Přečti 2 .
(trg)="30"> Mojžíšovu 2 : 23 – 25 . )

(src)="31"> Ni bani basendeele kumo na bacipondoka abena Israele muli bunkole ku Babiloni , kabili finshi fyalengele ukuti belapepa bwino Lesa ?
(trg)="31"> a ) Kdo musel ve vyhnanství trpět společně s nevěrnými Židy ?
(trg)="32"> b ) Proč nebylo možné ve vyhnanství uctívat Boha přijatelným způsobem ?

(src)="32"> Nangu ca kuti abaYuda balekwata ifyo balekabila , tabalepepa bwino Yehova .
(trg)="33"> Hmotné potřeby Židů ve vyhnanství sice byly uspokojeny , ale co jejich duchovní potřeby ?

(src)="33"> Itempele lya kwa Yehova ne ciipailo fyalyonawilwe kabili bashimapepo tabateyanishiwe bwino .
(trg)="34"> Jehovův chrám s jeho oltářem byl zničený a kněží už nesloužili organizovaným způsobem .

(src)="34"> Pa baYuda abo basendele muli bunkole pali na babomfi ba kwa Lesa aba cishinka abashalingile ukukandwa lelo baleculila pamo na baYuda bonse .
(trg)="35"> Mezi vyhnanci byli věrní Boží služebníci , kteří si trest nezasloužili , ale museli trpět se zbytkem národa .

(src)="35"> Na lyo line , balebombesha ukulakonka Amafunde ya kwa Lesa .
(trg)="36"> Přesto se ze všech sil snažili Boží Zákon poslouchat .

(src)="36"> Ku ca kumwenako , Daniele , Shadraki , Meshaki na Abednego balikeene ukulya ifya kulya ifyo Lesa akeenye abaYuda ukulalya .
(trg)="37"> Například Daniel a jeho tři přátelé , Šadrak , Mešak a Abednego , odmítali jíst jídlo , které měli Židé zakázáno .

(src)="37"> Na kabili twalishiba ukuti Daniele alitwalilile ukupepa kuli Lesa .
(trg)="38"> A víme , že Daniel se pravidelně modlil .

(src)="38"> Nomba apo abaYuda bali muli bunkole , calyafishe ku bali ne cishinka ukutwalilila ukukonka Amafunde yonse aya kwa Lesa .
(trg)="39"> V prostředí , kde platil řád nastolený pohany , ale pro Boží služebníky stejně nebylo možné dělat všechno , co Zákon vyžadoval .

(src)="39"> Finshi Yehova alaile abantu bakwe , kabili mulandu nshi ubu bulayo bwabelele ubwa kupapusha ?
(trg)="40"> Jakou naději dal Jehova svému lidu a proč to bylo pozoruhodné ?

(src)="40"> Bushe abena Israele baali no kutendeka ukupepa Lesa na kabili ukulingana ne fyo afwaya ?
(trg)="41"> Budou moct Izraelité ještě někdy uctívat Boha v souladu se všemi jeho požadavky ?

(src)="41"> Kwena pali ilya nshita calemoneka kwati te kuti cicitike .
(trg)="42"> V té době se to zdálo vyloučené .

(src)="42"> Abena Babiloni tabaleleka abo baleikata bunkole ukubwelela ku mwabo .
(trg)="43"> Babyloňané svoje zajatce nikdy nepropouštěli .

(src)="43"> Nangu cali ifi , Yehova Lesa alilaile ukuti ali no kulubula abantu bakwe kabili alibalubwile .
(trg)="44"> To ale pro Jehovu nebylo žádnou překážkou .

(src)="44"> Fyonse ifyo Lesa alaya filafikilishiwa . — Esa .
(trg)="45"> Svému lidu slíbil , že ho vysvobodí , a také to nakonec udělal .

(src)="45"> 55 : 11 .
(trg)="46"> Bůh svoje sliby vždycky plní .

(src)="46"> 6 , 7 .
(trg)="47"> , 7 .

(src)="47"> Mulandu nshi twalukile mu fyo twaishibe pali bunkole bwa mu Babiloni ubwa muno nshiku ?
(trg)="48"> Proč je namístě upravit vysvětlení toho , kdy se křesťané dostali do područí Velkého Babylonu ?

(src)="48"> Bushe ifyacitikile abaYuda fyalicitikilapo Abena Kristu ?
(trg)="49"> Dá se říct , že něco podobného babylonskému zajetí zažili později křesťané ?

(src)="49"> Pa myaka iingi , twalelemba muli ino magazini ukuti ababomfi ba kwa Lesa muno nshiku baile muli bunkole mu Babiloni mu 1918 kabili balubwilwe mu 1919 .
(trg)="50"> Tento časopis dlouhá léta vysvětloval , že Boží novodobí služebníci se dostali do babylonského zajetí v roce 1918 a že z něj byli vysvobozeni v roce 1919 .

(src)="50"> Lelo ukulingana ne fyo twalalandapo muli cino cipande e lyo na mu cikonkelepo , natwaluka mu fyo twaishibe .
(trg)="51"> V tomto a příštím článku si ale ukážeme , proč je nutné toto vysvětlení upravit .

(src)="51"> Tontonkanyeni pali ifi : Babiloni Mukalamba mipepele yonse iya bufi .
(trg)="52"> Zamysli se nad tímhle : Velký Babylon představuje všechna falešná náboženství na světě .

(src)="52"> Kanshi pa kuti abantu ba kwa Lesa babe muli Babiloni Mukalamba mu 1918 balingile ukulakonka fimo ifyo ababa mu mipepele ya bufi balecita pali ilya nshita .
(trg)="53"> Pokud by se Boží lid dostal do jeho zajetí v roce 1918 , musel by jím tehdy být nějakým způsobem zotročen .

(src)="53"> Lelo kwaliba ifishinka ifilanga ukuti imyaka iingi ku numa ilyo Inkondo ya Calo iya Kubalilapo ishilatendeka , ababomfi ba kwa Lesa abasubwa balilekele ukukonka ifyo ababa muli Babiloni Mukalamba balecita .
(trg)="54"> Skutečnosti ale ukazují , že během několika desítek let před první světovou válkou se Boží pomazaní služebníci z pout Velkého Babylonu vymaňovali .

(src)="54"> Nangu ca kutila abasubwa balebacusha ilyo kwali iyi Nkondo , abalebacusha balashi ba buteko te Babiloni Mukalamba .
(trg)="55"> Je sice pravda , že během první světové války byli pomazaní pronásledováni , ale těžkosti jim tehdy působily především vlády , ne Velký Babylon .

(src)="55"> Kanshi te kuti tutile abantu ba kwa Yehova batendeke ukuba muli Babiloni Mukalamba mu 1918 .
(trg)="56"> Nezdá se tedy , že by se Boží lid dostal do područí Velkého Babylonu v roce 1918 .

(src)="56"> Londololeni ifyo cali pa kuti mu kupepa kwa cine mube ifisambilisho fya bufi .
(trg)="57"> Co se stalo po smrti apoštolů ?

(src)="57"> ( Moneni icikope pa ntendekelo ya cino cipande . )
(trg)="58"> ( Viz úvodní obrázek . )

(src)="58"> Pa Pentekoste mu mwaka wa 33 abaYuda abengi na basangwike abaYuda balisubilwe no mupashi wa mushilo .
(trg)="59"> O Letnicích roku 33 n . l . byly tisíce Židů a proselytů pomazány svatým duchem .

(src)="59"> Aba Abena Kristu abapya baishileba “ umushobo uwasalwa , bashimapepo kabili ishamfumu , uluko lwa mushilo , abantu bakwe abaibela . ”
(trg)="60"> Z těchto nových křesťanů se stal „ vyvolený rod , královské kněžstvo , svatý národ , lid pro zvláštní vlastnictví “ .

(src)="60"> ( Belengeni 1 Petro 2 : 9 , 10 . )
(trg)="61"> ( Přečti 1 .
(trg)="62"> Petra 2 : 9 , 10 . )

(src)="61"> Abatumwa balesunga bwino icilonganino ca bantu ba kwa Lesa mpaka ne mfwa yabo .
(trg)="63"> Dokud žili apoštolové , starostlivě dohlíželi na sbory Božího lidu .

(src)="62"> Nomba ilyo abatumwa bapwile ukufwa , kwaishileba abaume abalesambilisha “ ifyanyongana pa kuti bongole abasambi , balebakonka . ”
(trg)="64"> Po jejich smrti ale někteří muži začali vyučovat falešné nauky , aby druhé odvedli od pravdy .

(src)="63"> Abaume abengi pali aba balebomba imilimo iingi mu filonganino bamo bali ni baeluda , nomba baishileba “ bashikofu ” .
(trg)="65"> Mnozí z nich sloužili ve sborech jako dozorci a později jako biskupové .

(src)="64"> Kwaishileba ne bumba lya bashimapepo , nangu ca kuti Yesu alyebele abasambi bakwe ukuti : “ Imwe bonse muli ba bwananyina . ”
(trg)="66"> Postupně se vytvořila privilegovaná skupina duchovních , přestože Ježíš svým následovníkům řekl : „ Vy všichni jste bratři . “

(src)="65"> Abaume abalumbwike sana abatemenwe ifyo Aristotle na Plato balesambilisha batendeke ukusambilisha ifya bufi mu nshita ya kusambilisha icine icaba mu Cebo ca kwa Lesa .
(trg)="67"> Muži v odpovědném postavení , kteří si zamilovali filozofické názory Aristotela a Platóna , začali vyučovat falešné nauky , které postupně nahradily čistou pravdu z Božího Slova .

(src)="66"> Londololeni ifyo cali pa kuti Ubuteko bwa Roma butendeke ukutungilila abasangu , kabili finshi fyacitike ?
(trg)="68"> Jak začalo odpadlé křesťanství spolupracovat s římskou vládou a k čemu to vedlo ?

(src)="67"> Mu mwaka wa 313 ninshi Yesu aliya kale ku muulu , Kateka wa bena Roma Constantine uushalepepa Lesa wa cine , alipeele Abena Kristu abali abasangu insambu sha kupepa .
(trg)="69"> V roce 313 n . l . vládl v Římské říši pohanský císař Konstantin a odpadlou formu křesťanství zlegalizoval .

(src)="68"> Ukutula lilya amacalici na mabuteko yalitendeke ukubombela pamo .
(trg)="70"> Církev tehdy začala úzce spolupracovat s římskou vládou .

(src)="69"> Ku ca kumwenako , ilyo kateka Constantine akumene na bashikofu mu musumba wa Nicaea , apingwile ukuti shimapepo Arius bamutwale muli bunkole pa mulandu wa kuti alikeene icisambilisho ca kuti Yesu ni Lesa .
(trg)="71"> Konstantin například uspořádal setkání s církevními představiteli , které je známé jako nikajský koncil .
(trg)="72"> Po něm poslal do vyhnanství kněze Aria , protože odmítl přijmout názor , že Ježíš je Bůh .

(src)="70"> Pa numa ilyo Kateka Theodosius I , aleteka , icalici lya Katolika lyaishileba e calici uko abantu abengi abaleikala mu ncende ubuteko bwa Roma bwaleteka balepepa .
(trg)="73"> Za vlády císaře Theodosia I . ( 379 – 395 n . l . ) se katolická církev – jak začalo být odpadlé křesťanství známo – stala v Římské říši oficiálním náboženstvím .

(src)="71"> Abasambilila ilyashi lya kale batila abena Roma batendeke ukuitunga ukuba Abena Kristu mu myaka ya ba 300 ninshi Yesu alibwelela ku muulu .
(trg)="74"> Historikové říkají , že pohanský Řím se během vlády tohoto císaře stal křesťanským .

(src)="72"> Icishinka ca kutila pali ilya nshita ninshi abasangu balingila kale mu mipepele ya bufi iyali mu calo ca Roma e kutila bali mu Babiloni Mukalamba .
(trg)="75"> Pravda je ale taková , že v té době už odpadlí křesťané přijali pohanské nauky , takže byli součástí Velkého Babylonu .

(src)="73"> Na lyo line , kwali ibumba ilinono ilya Bena Kristu abasubwa abali nga ingano isho Yesu alandilepo , abalebombesha mu kupepa Lesa lelo abantu tababikileko amano ku fyo balesambilisha .
(trg)="76"> I tehdy ale žilo několik málo pomazaných křesťanů , o kterých Ježíš mluvil jako o pšenici .
(trg)="77"> Ze všech sil se snažili Boha uctívat správným způsobem , ale nikdo jim nenaslouchal .

(src)="74"> ( Belengeni Mateo 13 : 24 , 25 , 37 - 39 . )
(trg)="78"> ( Přečti Matouše 13 : 24 , 25 , 37 – 39 . )

(src)="75"> Ukwabula no kutwishika Abena Kristu ba cine bali muli bunkole mu Babiloni !
(trg)="79"> Byli v zajetí Velkého Babylonu !

(src)="76"> Mulandu nshi bamo batendekele ukutwishikila ifyo icalici lyalesambilisha ?
(trg)="80"> Díky čemu mohli někteří lidé během několika staletí po Kristu zpochybnit učení církve ?

(src)="77"> Nomba ilyo papitile imyaka iingi ukutula apo Yesu abwelele ku muulu , abantu abengi balitendeke ukubelenga Baibolo mu ciGriki nelyo mu ciLatini .
(trg)="81"> Během několika staletí po Kristu mohli mnozí lidé číst Bibli buď v řečtině , nebo v latině .

(src)="78"> Kanshi batampile ukulinganya ifyo balebelenga mu Cebo ca kwa Lesa ku fyo icalici lyalesambilisha .
(trg)="82"> Měli tak možnost srovnat to , co učí Boží Slovo , s tím , co učí církev .

(src)="79"> Ifyo balebelenga fyalengele bamo batendeka ukukaana ifisambilisho fya bufi ifyo icalici lyalesambilisha .
(trg)="83"> Někteří pak církevní dogmata odmítli .

(src)="80"> Lelo calyafishe ukwebako bambi ifyo balebelenga mu Baibolo pantu baletiina ukwipaiwa .
(trg)="84"> Nemohli ale svoje názory říkat nahlas , protože to bylo nebezpečné , a dokonce tím riskovali život .

(src)="81"> Finshi bashimapepo bacitile pa kulesha abantu ukulabelenga Baibolo ?
(trg)="85"> Jak církev bránila lidem číst Bibli ?

(src)="82"> Mu kupita kwa nshita , abantu balilekele ukulanda indimi isho babomfeshe pa kulemba Baibolo , kabili icalici lya ba Katolika lyalekaanya abalefwaya ukupilibula Icebo ca kwa Lesa mu ndimi isho abantu balelanda .
(trg)="86"> Časem ale řecky a latinsky mluvilo stále méně lidí .
(trg)="87"> Církevní představitelé bránili tomu , aby Boží Slovo bylo překládáno do běžně používaných jazyků .

(src)="83"> Apo Baibolo yali fye mu ciGriki ne ciLatini , ni bashimapepo fye na bantu abanono abasambilila e balebelenga Baibolo , e lyo bashimapepo bamo tabaishibe no kubelenga nelyo ukulemba bwino .
(trg)="88"> Výsledkem bylo , že Bibli si mohli číst pouze duchovní – ačkoli ne všichni uměli dobře číst a psát – a někteří vzdělanci .

(src)="84"> Bonse abalekaana ifyo icalici lyalesambilisha balebakanda sana .
(trg)="89"> Každý , kdo vyjádřil nesouhlas s učením církve , byl krutě potrestán .

(src)="85"> Ababomfi ba kwa Lesa abasubwa abali ne cishinka balelongana mu bumfisolo mu mabumba e lyo bambi bena tabalelongana no kulongana .
(trg)="90"> Věrní pomazaní křesťané se tajně scházeli v malých skupinách , pokud vůbec .

(src)="86"> Filya fine cali kuli bashimapepo abali muli bunkole ku Babiloni , Abena Kristu abasubwa kabili “ bashimapepo , ” nabo tabateyanishiwe bwino mu kupepa Lesa .
(trg)="91"> Podobně jako Židé v babylonském zajetí ani pomazaní neboli „ královské kněžstvo “ nemohli uctívat Jehovu organizovaným způsobem .

(src)="87"> Ala Babiloni Mukalamba alititikishe sana abantu !
(trg)="92"> Velký Babylon držel lidi v pevném sevření .

(src)="88"> 12 , 13 .
(src)="89"> Fintu nshi fibili ifyalengele ukuti Babiloni Mukalamba aleke ukutitikisha sana abantu ?
(src)="90"> Londololeni .
(trg)="93"> Jaký byl první faktor , který přispěl k tomu , že Velký Babylon začal ztrácet svůj vliv ?