# bcl/2018480.xml.gz
# wes_ng/2018480.xml.gz


(src)="1"> 3 Gikan sa Buot na Iprinesentar an Saindang Sadiri ​ — Sa Myanmar
(trg)="1"> 3 Their Heart Move Them Go Preach ​ — For Myanmar

(src)="2"> 7 Kiisay na Pagmidbid an Hinihinguwa Mong Makamtan ?
(trg)="2"> 7 Who You Want Make E Value You ?

(src)="3"> Dakul ngunyan an hinihinguwang makamtan an pagmidbid kan maraot na kinaban na ini .
(trg)="3"> Plenty people today want dey popular inside this wicked world .

(src)="4"> Tutukaron kan artikulong ini kun taano ta dapat na padagos niyatong hinguwahon na makamtan an pinakanangungurog na klase nin pagmidbid — an pagmidbid na itinatao ni Jehova sa saiyang maimbod na mga lingkod .
(trg)="4"> This topic go talk why e dey important make we try to make friend with Jehovah .
(trg)="5"> Na so because na friendship with Jehovah better pass .

(src)="5"> Tutukaron ta man kun paano ipinapahiling ni Jehova an pagmidbid na ini , na kun minsan sa mga paaging dai nanggad inaasahan .
(trg)="6"> We go still talk how Jehovah don show e servants say e value them , for way wey they no expect .

(src)="6"> 12 Sain Nakahiling an Saimong mga Mata ?
(trg)="7"> 12 Which Person You De Look ?

(src)="7"> Sa artikulong ini , pag - uulayan ta kun taano ta naiwara ni Moises an pribilehiyong makalaog sa Dagang Panuga .
(trg)="8"> This topic go talk why Moses wey e serve God well no enter the Promise Land .

(src)="8"> Maaaraman ta man kun paano niyato malilikayan an arog kan nangyari ki Moises .
(trg)="9"> We go still learn wetin we fit do make the thing wey e happen to Moses no happen to us .

(src)="9"> 17 ‘ Siisay an Kampi ki Jehova ? ’
(trg)="10"> 17 “ Who De Support Jehovah ? ”

(src)="10"> 22 Sadiri Kita ni Jehova
(trg)="11"> 22 Na Jehovah Get Us

(src)="11"> May deretso si Jehova na sabihon na sadiri niya an gabos na tawo .
(trg)="12"> Na Jehovah get everybody .

(src)="12"> Kaya , hinahagad niya sa sato na siya sana an sambahon .
(trg)="13"> We no go worship any other god apart from Jehovah because na wetin e want be that .

(src)="13"> Pero may mga tawo na bakong makinuyog sa Diyos mantang nagsasagin na maimbod sa saiya .
(trg)="14"> But some people do wetin they want and de pretend say they hold God tight .

(src)="14"> Sa inot na artikulo , may manunudan kitang mahalagang marhay na mga leksiyon sa mga istorya sa Bibliya dapit ki Cain , Solomon , Moises , asin Aaron .
(trg)="15"> The first topic go show wetin we fit learn from the example of Cain , Solomon , Moses , and Aaron .

(src)="15"> Sa ikaduwang artikulo , tutukaron ta an manlain - lain na paagi na maipapahiling ta an pagpapahalaga sa pribilehiyong magin sadiri ni Jehova bilang saiyang banwaan .
(trg)="16"> For the second topic , we go see different - different way wey we fit thank Jehovah as e choose us make we be e people .

(src)="16"> 27 Magpahiling nin Pagmalasakit sa “ Gabos na Klase nin Tawo ”
(trg)="17"> 27 De Pity and Help “ All Kind of People ”

(src)="17"> 30 Kun Paano Magigin Mas Kapaki - pakinabang Asin Nakakaugma an Pag - adal Mo nin Bibliya
(trg)="18"> 30 How You Fit Study Bible Make You Benefit and Enjoy - am More

(src)="18"> 32 Hapot Hali sa mga Parabasa
(trg)="19"> 32 Question Wey Some People Don Ask

# bcl/2018481.xml.gz
# wes_ng/2018481.xml.gz


(src)="1"> “ KADAKUL kan aanihon , pero kakadikit kan paraani .
(trg)="1"> JESUS talk say : “ The things to harvest plenty , but people wey they go do the work no plenty .

(src)="2"> Kun siring , makimahirak kamo sa Kagurangnan kan pag - ani na magsugo nin mga trabahador sa saiyang pagpaani . ”
(trg)="2"> So , make wuna beg the Master of the harvest make e send people go harvest e farm . ”

(src)="3"> An sinabing iyan ni Jesus mga 2,000 na taon na an nakaagi iyo mismo an masasabi sa kamugtakan sa Myanmar ngunyan .
(trg)="3"> ( Luke 10 : 2 ) This thing wey Jesus talk about 2,000 years ago , really show wetin de happen for Myanmar for this our time .

(src)="4"> Taano ?
(trg)="4"> Why e dey like that ?

(src)="5"> Sa Myanmar , mga 4,200 sana an parahayag na nagpapaabot kan maugmang bareta sa 55 milyon katawo .
(trg)="5"> Myanmar get around 4,200 publishers wey them de preach the good news .
(trg)="6"> But the country get 55 million people .

(src)="6"> Pero pinahiro kan “ Kagurangnan kan pag - ani , ” si Jehova , an puso kan ginatos na mga tugang hali sa manlain - lain na kadagaan , asin nagbalyo sinda sa nasyon na ini sa Timog - Sirangan na Asia para tumabang sa espirituwal na pag - ani .
(trg)="7"> But Jehovah , “ the Master of the harvest , ” don touch the heart of many brothers and sisters from different - different country make they go help preach for Myanmar .
(trg)="8"> Na for Southeast Asia this country dey .

(src)="7"> Taano ta binayaan ninda an sadiri nindang lugar ?
(trg)="9"> Wetin make them leave their country ?

(src)="8"> Ano an nakatabang sa sainda na bumalyo ?
(trg)="10"> Wetin help them fit leave their country ?

(src)="9"> Asin anong mga bendisyon an inako ninda ?
(trg)="11"> And which blessing them de enjoy ?

(src)="10"> Hilingon ta .
(trg)="12"> Make we see - am .

(src)="11"> Mga pirang taon na an nakaagi , si Kazuhiro , na payunir sa Japan , inatake nin subi - subi , nadismayo , asin dinara sa ospital .
(trg)="13"> Kazuhiro na one pioneer for Japan .

(src)="12"> Sinabi sa saiya kan doktor na dai nguna siya magmaneho sa laog nin duwang taon .
(trg)="14"> Some years ago , this brother faint because e get epilepsy .

(src)="13"> Nabigla si Kazuhiro .
(trg)="16"> The thing wey doctor talk surprise Kazuhiro .

(src)="14"> ‘ Paano ko maipapadagos an gibuhon na gustong - gusto ko — an pagpayunir ? ’
(trg)="17"> So e ask e self say , ‘ How I go fit continue with my pioneer work wey I really like ? ’

(src)="15"> an hapot niya sa sadiri .
(src)="16"> Udok siyang namibi na tabangan siya ni Jehova na makapagpadagos sa pagpayunir .
(trg)="18"> Kazuhiro pray and beg Jehovah for help so that e go fit continue to preach as pioneer .

(src)="17"> Si Kazuhiro asin Mari
(trg)="19"> Kazuhiro and Mari

(src)="18"> Sinabi ni Kazuhiro : “ Pakalihis nin sarong bulan , nabaretaan kan amigo kong naglilingkod sa Myanmar an dapit sa kamugtakan ko .
(trg)="20"> Kazuhiro talk say : “ After one month , my friend wey e de serve for Myanmar hear about my condition .

(src)="19"> Inapudan niya ako asin sinabi : ‘ Sa Myanmar bus an panginot na transportasyon .
(trg)="21"> E call me and tell me say : ‘ For Myanmar , any place wey person want go , na bus e go use .

(src)="20"> Kun mabalyo ka digdi , makakapaghulit ka dawa mayo kang awto ! ’
(trg)="22"> So if you come this place , you fit continue as pioneer and you no go need car . ’

(src)="21"> Hinapot ko an doktor kun okey lang sa kondisyon ko na magpa - Myanmar .
(trg)="23"> Then I go ask my doctor if my condition fit allow me go stay for Myanmar .

(src)="22"> Naugma talaga ako sa sinabi niya : ‘ Nasa Japan ngunyan an sarong espesyalista sa hutok na taga Myanmar .
(trg)="24"> E tell me say : ‘ As we de talk so , one brain doctor from Myanmar de visit Japan .

(src)="23"> Ipapabisto taka saiya .
(trg)="25"> I go arrange make you and the doctor see .

(src)="24"> Kun atakihon ka kan hilang mo , siya na an bahala saimo . ’
(trg)="26"> If your sickness worry you again , e go fit help you . ’

(src)="25"> Ibinilang kong simbag hali ki Jehova an sinabing iyan kan doktor . ”
(trg)="27"> I no expect wetin my doctor tell me .
(trg)="28"> So , I believe say Jehovah answer my prayer . ”

(src)="26"> Nag - e - mail tulos si Kazuhiro sa sangang opisina sa Myanmar asin sinabi na gusto nindang mag - agom na maglingkod sa Myanmar bilang mga payunir .
(trg)="29"> Kazuhiro and e wife decide say them go go Myanmar .
(trg)="30"> So , Kazuhiro no waste time , e send mail to Myanmar branch office .
(trg)="31"> E tell them say they go like to serve as pioneer for that country .

(src)="27"> Pakalihis sana nin limang aldaw , nagsimbag an sangang opisina , “ Madya , kaipuhan mi nin dakul pang payunir ! ”
(trg)="32"> Just after five days , the branch office tell them say : “ Make wuna come , we need more pioneers ! ”

(src)="28"> Ipinabakal ni Kazuhiro asin kan saiyang agom na si Mari an saindang mga awto , nagkua nin visa , asin nagbakal nin tiket sa eroplano .
(trg)="33"> Kazuhiro and e wife , wey e name na Mari , sell the two car wey they get .
(trg)="34"> After , they give them visa and Kazuhiro and e wife pay for their plane ticket .

(src)="29"> Ngunyan , maugma sindang naglilingkod sa sarong sign - language group sa Mandalay .
(trg)="35"> Today , them dey happy as them de serve with one sign - language group , for one city wey the name na Mandalay .

(src)="30"> Sinabi ni Kazuhiro : “ Huli sa eksperyensiya ming ini , namati ming napakusog an samuyang pagtitiwala sa panuga nin Diyos na nasa Salmo 37 : 5 : ‘ Ipagkatiwala mo ki Jehova an saimong dalan ; manarig ka sa saiya , asin siya mahiro para sa saimo . ’ ”
(src)="31"> ( NW )
(trg)="36"> Kazuhiro talk say : “ Because of this thing wey e happen for our life , we feel say our faith for wetin Bible talk for Psalm 37 : 5 don strong more - more .
(trg)="37"> E talk say : ‘ Trust Jehovah , put everything for e hand , and e go help you . ’ ”

(src)="32"> Kan 2014 , nagkapribilehiyo an mga Saksi ni Jehova sa Myanmar na mag - host nin espesyal na kumbensiyon .
(trg)="38"> For 2014 , they arrange special convention for Myanmar .

(src)="33"> Dakul na delegado hali sa ibang mga nasyon an nag - atender diyan .
(trg)="39"> So , plenty brothers and sisters from different - different country come the convention .

(src)="34"> Saro sa sainda si Monique , na sarong sister na 34 anyos hali sa Estados Unidos .
(trg)="40"> One of them na Monique from United States .

(src)="35"> Sinabi niya : “ Pakapuli hali sa kumbensiyon , namibi ako ki Jehova kun ano an sunod na dapat kong gibuhon .
(trg)="41"> This sister dey around 35 years and e talk say : “ When I go back after the convention , I pray make Jehovah help me make I know the next thing wey I go do for my life .

(src)="36"> Ipinakipag - ulay ko man sa mga magurang ko an dapit sa mga pasuhan ko sa espirituwal .
(trg)="42"> I tell my papa and mama wetin I plan to do for Jehovah .

(src)="37"> Namatian mi na dapat akong magbalik sa Myanmar , pero medyo nahaloy - haloy saka kadakul ngunang pamibi an ginibo ko bago ako nakapagdesisyon . ”
(trg)="43"> Me and my family feel say e good make I go Myanmar again .

(src)="38"> Iinistorya ni Monique kun taano .
(trg)="44"> But e no just easy make I go like that .

(src)="39"> Si Monique asin Li
(trg)="47"> Monique and Li

(src)="40"> “ Sinabi ni Jesus sa saiyang mga parasunod na ‘ kuwentahon an gastos . ’
(trg)="48"> E talk say : “ Jesus tell e disciples make they ‘ calculate the cost . ’

(src)="41"> Kaya ihinapot ko sa sadiri : ‘ Kun sa pinansiyal , kaya ko daw na magbalyo ?
(trg)="49"> Na e make I ask myself say : ‘ I get money wey I go use go another country ?

(src)="42"> Masusuportaran ko daw an sadiri ko sa nasyon na iyan dawa dai ako maggamit nin mas dakul na panahon sa sekular na trabaho ? ’ ”
(trg)="50"> I go fit support myself for there , make I no spend plenty time de do other work ? ’ ”

(src)="43"> Inadmitir niya : “ Narealisar ko tulos na bakong igo an kuwarta ko tanganing magbalyo sa ibong na parte kan kinaban . ”
(trg)="51"> E still talk say : “ Then I just notice say I no get enough money wey e go fit take me go another country . ”

(src)="44"> Kun siring , paano siya nakabalyo ? — Luc .
(src)="45"> 14 : 28 .
(trg)="52"> So , wetin help Monique make e fit travel go another country ? ​ — Luke 14 : 28 .

(src)="46"> Nag - istorya si Monique : “ Sarong aldaw , gusto akong kaulayon kan boss ko .
(trg)="53"> E talk say : “ One day , my oga for work call me .

(src)="47"> Ninerbiyos ako ta huna ko tatanggalon ako sa trabaho .
(trg)="54"> I begin fear say e go sack me from work .

(src)="48"> Idto palan , papasalamatan niya ako sa marahay kong pagtrabaho .
(trg)="55"> But instead , e thank me for my fine work .

(src)="49"> Dangan sinabi niya sako na iinareglo niya na matawan ako nin bonus , na an kantidad eksakto para mabayadan ko an mga kaipuhan kong bayadan ! ”
(trg)="56"> And e tell me say e don arrange make they give me bonus .
(trg)="57"> The money wey they give me na just the correct amount wey I need ! ”

(src)="50"> Nagpuon na maglingkod si Monique sa Myanmar kan Disyembre 2014 .
(trg)="58"> Monique don de serve for Myanmar since December 2014 .

(src)="51"> Bilang sarong need - greater , ano an namamatian niya dapit sa saiyang ministeryo ?
(trg)="59"> How e de feel to preach for another country wey they need more publishers ?

(src)="52"> “ Maugma akong marhay na yaon ako digdi , ” an sabi niya .
(trg)="60"> E talk say : “ E sweet me say I come here . ”

(src)="53"> “ Igwa akong tulong Bible study .
(src)="54"> An saro sainda 67 anyos na babayi .
(trg)="61"> E still say : “ I get three Bible student and one of them dey 67 years .

(src)="55"> Pirmi niya akong binabati paagi sa ngirit asin higot na kugos .
(trg)="62"> E de always smile and hug me when e de greet me .

(src)="56"> Kan maaraman niya na Jehova palan an pangaran nin Diyos , napaluha siya .
(trg)="63"> When e learn say the name of God na Jehovah , e begin cry .

(src)="57"> Sinabi niya : ‘ Sa bilog na buhay ko , ini an primero kong pakadangog na Jehova an pangaran nin Diyos .
(trg)="64"> E tell me say : ‘ Na the first time for my life wey I learn say the name of God na Jehovah .

(src)="58"> An edad ko doble kan sa saimo , pero itinukdo mo sako an pinakaimportanteng bagay sa gabos . ’
(trg)="65"> You really young pass me , but you don teach me something wey e dey important pass anything wey I don ever know . ’

(src)="59"> Siyempre napaluha man ako .
(trg)="66"> Me self begin cry too .

(src)="60"> An mga eksperyensiyang arog kaini an dahilan kun taano ta talagang nakakaugma an pagigin need - greater . ”
(trg)="67"> When you meet people like this , e de give you joy to preach for place wey they need more publishers . ”

(src)="61"> Dai pa sana nahahaloy , nagkapribilehiyo si Monique na magklase sa School for Kingdom Evangelizers .
(trg)="68"> And Jehovah don bless Monique to attend the School for Kingdom Evangelizers .

(src)="62"> An saro pang dahilan kaya nagbalyo sa Myanmar an iba iyo an pagkasaysay mapadapit sa nasyon na ini sa 2013 Yearbook of Jehovah’s Witnesses .
(trg)="69"> Another thing wey e make some brothers come stay Myanmar , na the story wey they read for our 2013 Yearbook about this country .

(src)="63"> Si Li sarong sister na mga labing 30 anyos asin dati nang nakaistar sa Timog - Sirangan na Asia .
(trg)="70"> One sister wey e dey around 30 years don de live for Southeast Asia before e pack go Myanmar .
(trg)="71"> E name na Li .

(src)="64"> Full - time an trabaho niya , pero napahiro siya kan nabasa niya sa Yearbook na pag - isipan na maglingkod sa Myanmar .
(trg)="72"> This sister get work wey e de do .
(trg)="73"> But because of the thing wey e read for the Yearbook , e begin think how e go pack go Myanmar go de preach .

(src)="65"> “ Kan mag - atender ako sa espesyal na kumbensiyon sa Yangon kan 2014 , may nakabisto akong mag - agom na need - greater na naglilingkod sa Chinese territory sa Myanmar .
(trg)="74"> The sister talk say : “ For 2014 , I attend one convention for Yangon .
(trg)="75"> Na for there I see one husband and wife wey they leave their country come de preach for Myanmar .

(src)="66"> Nagtataram ako nin Chinese kaya nagdesisyon ako na bumalyo sa Myanmar tanganing tumabang sa Chinese group diyan .
(trg)="76"> For there , na Chinese people them de preach to .
(trg)="77"> Since I sabi Chinese language , I pack go Myanmar and I begin support the Chinese group .

(src)="67"> Nakipartner ako ki Monique , asin nagbalyo kami sa Mandalay .
(trg)="78"> I arrange with Monique , so we pack go Mandalay for Myanmar .

(src)="68"> Binendisyunan kami ni Jehova nin part - time na trabaho bilang paratukdo sa sarong eskuwelahan , asin nakahanap kami nin apartment harani diyan .
(trg)="79"> Jehovah bless us .
(trg)="80"> We see part - time work as teacher for the same school , and we see house wey e near the school .

(src)="69"> Mainit an klima saka may mga kadipisilan , pero maugma ako sa paglilingkod digdi .
(trg)="81"> Even though say the weather hot and I never master plenty things for the area , I still de enjoy my preaching for here .

(src)="70"> Simple an buhay kan mga taga Myanmar , pero magalang sinda saka andam na magtao nin panahon para magdangog sa maugmang bareta .
(trg)="82"> Life no easy for people for Myanmar .
(trg)="83"> But they sabi talk to person with respect , and they ready to hear the good news .

(src)="71"> Nakakaugmang mahiling kun paano pinaparikas ni Jehova an gibuhon .
(trg)="84"> I really dey happy the way Jehovah de make the work grow fast - fast .

(src)="72"> Nagtutubod ako na kabutan ni Jehova na maglingkod ako digdi sa Mandalay . ”
(trg)="85"> I get strong belief say na Jehovah want make I come Mandalay . ”

(src)="73"> Naeksperyensiyahan kan dakul na need - greater an nagigibo kan pamibi .
(trg)="86"> Some of this brothers and sisters don see say prayer get power .

(src)="74"> Halimbawa kaiyan si Jumpei , na 37 anyos , asin an saiyang agom na si Nao , na 35 anyos .
(trg)="87"> Jumpei and e wife , Nao , na one example .
(trg)="88"> Two of them dey around 35 years .

(src)="75"> Dati na sindang naglilingkod sa sarong sign - language congregation sa Japan .
(trg)="89"> Them dey sign - language congregation for Japan before they pack go Myanmar .

(src)="76"> Taano ta nagbalyo sinda sa Myanmar ?
(trg)="90"> Wetin make them pack go Myanmar go de preach ?

(src)="77"> Sinabi ni Jumpei : “ Kaidto pa , pasuhan mi na ni agom na magin mga need - greater sa ibang nasyon .
(trg)="91"> Jumpei talk say : “ Me and my wife don always get - am for mind to go stay another country wey they need more publishers to preach .

(src)="78"> May kakongregasyon kaming brother sa Japan na nagbalyo sa Myanmar .
(trg)="92"> One brother wey e dey the same congregation with us for Japan pack go Myanmar .

(src)="79"> Kan Mayo 2010 , nagbalyo man kami dawa diit sana an tipon ming kuwarta .
(trg)="93"> Even though say we no save plenty money , for May 2010 we self pack go Myanmar .

(src)="80"> Maugma an nagin pag - ako samo kan mga tugang sa Myanmar ! ”
(trg)="94"> The brothers and sisters for Myanmar really welcome us ! ”

(src)="81"> Ano an pagmati niya dapit sa sign - language territory sa Myanmar ?
(trg)="95"> How Jumpei feel as e de use sign - language preach for Myanmar ?

(src)="82"> “ Dakul an mga interesado .
(trg)="96"> E talk say : “ Plenty people want learn the truth .

(src)="83"> Pag ipinapahiling mi sa mga kagharong na púla an mga video sa sign - language , napapangalas sinda diyan .
(trg)="97"> The deaf people wey we de preach to de happy when we show them sign - language video .