# bcl/2000000.xml.gz
# tpi/2000000.xml.gz


(src)="1"> Puedeng Bagohon nin Pagtubod an Saindong Buhay
(trg)="1"> Bilip Inap Senisim i Stap Bilong Yu

(src)="2"> “ SIERTO nanggad na puedeng magkaigwa nin marahay na mga prinsipyo sa buhay dawa mayo nin Dios . ”
(trg)="2"> “ MASKI man i no bilip long wanpela God , em inap bihainim ol gutpela pasin . ”

(src)="3"> Ini an deklarasyon nin sarong agnostiko .
(trg)="3"> Em tok bilong wanpela meri i no save bilip long God .

(src)="4"> Sinabi nia na pinadakula nia an saiyang mga aki na may halangkaw na moral na mga prinsipyo sa buhay , asin pinadakula man ninda an saindang mga aki na may kaparehong halangkaw na mga pamantayan ​ — na gabos mayo nin pagtubod sa Dios .
(trg)="4"> Em i tok em i bin skulim ol pikinini bilong em long bihainim stretpela pasin , na taim ol i go bikpela ol i skulim ol pikinini bilong ol yet long bihainim ol wankain stretpela pasin ​ —⁠ ol i mekim olsem , maski ol i no bilip long God .
(trg)="5"> Olsem wanem ?

(src)="5"> Boot sabihon daw kaini na dai na kaipuhan an pagtubod sa Dios ?
(trg)="6"> Dispela i makim olsem yumi no gat wok long bilip long God ?

(src)="6"> Minalataw na iyan an inisip kan tawong ini .
(trg)="7"> Ating dispela meri i ting olsem .

(src)="7"> Asin totoo na an gabos na dai nagtutubod sa Dios bakong pirmeng maraot .
(trg)="8"> Na yumi save , ol man i no bilip long God , i no olgeta i man nogut , nogat .

(src)="8"> Si apostol Pablo nagsambit manongod sa “ mga tawo nin mga nasyon ” na dai nakamimidbid sa Dios alagad “ minagibo sa saindang naturalesa nin mga bagay kan ley . ”
(trg)="9"> Aposel Pol i bin toktok long “ ol arapela lain ” i no save long God , tasol “ ol i save bihainim pasin bilong lo . ”

(src)="9"> An gabos ​ — kabale an mga agnostiko ​ — namundag na igwa nin konsensia .
(trg)="10"> Olgeta man ​ —⁠ ol man i no bilip long God tu ​ —⁠ taim mama i karim ol , ol i gat maus bilong bel .

(src)="10"> Dakol an naghihingoang sunodon an mga dikta kan saindang konsensia dawa dai sinda nagtutubod sa Dios na nagtao sa sainda kan natural na pagmate na iyan nin tama asin sala .
(trg)="11"> Planti ol i save bihainim maus bilong bel , maski ol i no bilip long God i bin givim dispela samting long ol na ol inap pilim wanem pasin i stret na wanem pasin i no stret .

(src)="11"> Minsan siring , an marigon na pagtubod sa Dios ​ — pagtubod na basado sa Biblia ​ — orog nanggad na makosog na puersa para sa ikararahay kisa kan mayo nin tabang na paggiya kan konsensia .
(trg)="12"> Tasol pasin bilong bilip strong long God ​ —⁠ em Baibel i as bilong dispela kain bilip ​ —⁠ em i gat bikpela strong moa long kirapim man long bihainim gutpela pasin , winim maus bilong bel em Baibel i no save stiaim .

(src)="12"> An pagtubod na basado sa Tataramon nin Dios , an Biblia , iyo an nag - iimpormar sa konsensia , nagpapagin alisto kaiyan sa pagmansay kan kalaenan nin tama sa sala .
(trg)="13"> Sapos Baibel i as bilong wanpela bilip , orait dispela bilip bai givim toksave long maus bilong bel , na nau bel inap skelim gut wanem pasin i stret na wanem pasin i no stret .

(src)="13"> Apuera dian , pinaririgon kan pagtubod an mga tawo na papagdanayon an halangkaw na mga pamantayan sa atubangan nin grabeng pangigipit .
(trg)="14"> Na tu , bilip i save strongim man long holimpas ol stretpela lo , maski ol man i subim em strong long bihainim pasin bilong ol .

(src)="14"> Halimbawa , durante kan ika - 20 siglo , dakol na nasyon an napasairarom kan kapangyarihan nin maraot na politikal na mga rehimen , na pinirit an minalataw na disenteng mga tawo na magkomiter nin grabeng mga kabikoan .
(trg)="15"> Olsem : Nau long taim bilong yumi , ol gavman nogut i bin kirap bosim planti kantri , na ol i subim ol man em ol i olsem gutpela man long mekim ol pasin nogut tru long ol man .

(src)="15"> Minsan siring , an mga igwa nin tunay na pagtubod sa Dios habong ikompromiso an saindang mga prinsipyo , dawa nameligro an saindang buhay .
(trg)="16"> Tasol ol man i bilip tru long God ol i no laik lusim ol stretpela lo ol i save bihainim , maski ol dispela gavman i tok long kilim ol i dai .

(src)="16"> Dugang pa , puedeng bagohon kan pagtubod na basado sa Biblia an mga tawo .
(trg)="17"> Na tu , taim man i holim bilip em Baibel i as bilong en , dispela bilip inap senisim pasin bilong em .

(src)="17"> Puedeng balukaton kaiyan an buhay na garo baga dai nang direksion asin tabangan an mga tawo na malikayan an seryosong mga sala .
(trg)="18"> Em inap kisim bek ol man i olsem ol i lus , na helpim ol man long abrusim pasin bilong mekim ol bikpela rong .

(src)="18"> Estudyare an pirang halimbawa .
(trg)="19"> Yumi ken tingim stori bilong sampela .

(src)="19"> Puedeng Bagohon nin Pagtubod an Buhay Pampamilya
(trg)="20"> Bilip Inap Senisim i Stap Bilong Famili

(src)="20"> “ Paagi sa saindong pagtubod nagibo nindo an imposible . ”
(trg)="21"> “ Long bilip bilong yupela , yupela i bin mekim samting i olsem i no inap long man i ken mekim . ”

(src)="21"> Iyan an sabi nin sarong Ingles na huwes kan itao nia an saiyang desisyon manongod sa katanosan ni John asin Tania sa pag - ataman sa saindang mga aki .
(trg)="22"> Em tok bilong wanpela jas bilong Inglan taim John na Tania i kot long ol pikinini bilong tupela .

(src)="22"> Kan si John asin Tania makaabot sa atension kan mga autoridad , sinda bakong kasal asin labi - labi karaot an saindang buhay pampamilya .
(trg)="23"> Taim ol lain bilong gavman i bin kisim save pastaim long i stap bilong John na Tania , tupela i no marit , na sindaun bilong tupela i nogut tru .

(src)="23"> Si John , na nagdodroga asin naghuhuego , nagkomiter nin krimen tanganing may magasto sa saiyang mga bisyo .
(trg)="24"> John i save kisim ol drak na em i man bilong pilai laki , na bilong kisim mani bilong mekim ol dispela pasin em i kirap mekim pasin raskol .

(src)="24"> Pinabayaan nia an saiyang mga aki asin an ina kan mga ini .
(trg)="25"> Em i no lukautim ol pikinini bilong em na mama bilong ol .

(src)="25"> Kaya , anong “ milagro ” an nangyari ?
(trg)="26"> Olsem na wanem samting i kamap na i stap bilong ol i senis olgeta ?

(src)="26"> Sarong aldaw , nadangog ni John an saiyang aki pang sobrino na nagtataram manongod sa Paraiso .
(trg)="27"> Wanpela taim John i harim pikinini bilong brata bilong em i toktok long Paradais .

(src)="27"> Napukaw an interes , hinapot nia an mga magurang kan aki .
(trg)="28"> Dispela tok i kirapim tru tingting bilong em na em i askim papamama bilong manki hia long dispela tok .

(src)="28"> An mga magurang Saksi ni Jehova , asin tinabangan ninda si John na makanood manongod dian paagi sa Biblia .
(trg)="29"> Papamama em ol Witnes Bilong Jehova na ol i helpim John long kisim save long dispela tok long rot bilong Baibel .

(src)="29"> Sa padikitdikit , si John asin Tania nakapatalubo nin pagtubod na basado sa Biblia na nakapabago kan saindang buhay .
(trg)="30"> Isi isi John na Tania i wok long kisim bilip em Baibel i as bilong en , na dispela bilip i senisim i stap bilong ol .

(src)="30"> Linegalisar ninda an saindang pagsasaro paagi sa kasal asin hinale an saindang mga bisyo .
(trg)="31"> Tupela i stretim marit long gavman na ol i lusim ol pasin nogut bilong ol .

(src)="31"> An mga autoridad na nagsiyasat kan saindang pamilya may nadiskobre na garo baga imposible kutana sa halipot na panahon bago kaidto ​ — sarong maogmang pamilya sa sarong malinig na harong , sarong makawiwiling lugar na padadakulaan kan mga aki .
(trg)="32"> Bihain ol lain bilong gavman i kam long haus bilong lukim sindaun bilong ol , na ol i lukim samting em ol i bin ting i no inap tru long kamap ​ —⁠ famili i stap amamas , na haus i klin na ol samting i stap stret , na em i gutpela ples bilong mekim bikpela long ol pikinini .

(src)="32"> Tama an huwes sa pagkredito kan “ milagrong ” ini sa bago pa sanang manompongan na pagtubod ni John asin Tania .
(trg)="33"> Olsem na jas i tok stret taim em i tok olsem nupela bilip bilong John na Tania i as bilong dispela gutpela samting i bin kamap .

(src)="33"> Rinibong kilometro hale sa Inglaterra , an sarong hoben pang agom na babae sa Haraning Sirangan magigin na kutanang kabtang nin sarong mamondong marhay na estadistika .
(trg)="34"> Orait longwe tru long Inglan , inap sampela tausen kilomita , wanpela yangpela meri marit long hap bilong Esia i laik katim marit bilong em .

(src)="34"> Sia nagpaplano kaidto na umayon sa minilyon taon - taon na an pag - agom natatapos sa diborsio .
(trg)="35"> Em i gat wanpela pikinini , tasol krismas bilong man bilong em i winim moa yet krismas bilong em .

(src)="35"> Igwa sia nin aki , alagad an saiyang agom na lalaki matuang marhay sa saiya .
(trg)="36"> Olsem na ol wanblut bilong meri i strong long em i mas katim marit , na em i kirap pinis long stretim rot bilong mekim olsem .

(src)="36"> Sa rason na ini , sinasadol sia kan saiyang mga paryente na makidiborsio , asin talagang pinonan na niang gumibo nin mga areglo na gibohon iyan .
(trg)="37"> Tasol em i stadi wantaim wanpela Witnes Bilong Jehova long Baibel .

(src)="37"> Minsan siring , nakikipag - adal sia sa Biblia sa saro sa Mga Saksi ni Jehova .
(trg)="38"> Taim dispela Witnes i kisim save long samting meri i laik mekim , em i stori gut long meri long ol tok Baibel i mekim long marit ​ —⁠ olsem marit em i wanpela presen God i givim long yumi , na em i no wanpela samting yumi ken tromoi nating .

(src)="38"> Kan maaraman kan Saksi an situwasyon , ipinaliwanag nia an sinasabi kan Biblia manongod sa pag - agom ​ — halimbawa , na an pag - agom regalo hale sa Dios asin bakong sarong bagay na basta na sana iaapon .
(trg)="39"> Orait nau meri i tingting , ‘ Maski dispela meri i no save gut long mi , em i laik helpim famili bilong mipela long i stap gut , tasol ol wanblut bilong mi i laik brukim famili bilong mi .

(src)="39"> Sa isip - isip kan babae , ‘ Pambihira na an babaeng ini , na ibang tawo , naghihingoang isalbar an samong pamilya mantang idtong mga harani sa sako gustong laglagon iyan . ’
(trg)="40"> Dispela i narapela kain tru . ’

(src)="40"> Tinabangan sia kan saiyang bago pa sanang makuang pagtubod na mapreserbar an saiyang pag - agom .
(trg)="41"> Nupela bilip bilong em i helpim em na em i no katim marit bilong em .

(src)="41"> An sarong mamondong estadistika na nakaaapektar sa buhay pampamilya may koneksion sa aborsion .
(trg)="42"> Wanpela samting nogut i wok long kamap na i nogutim i stap bilong sampela famili , em pasin bilong rausim bel .

(src)="42"> Kinalkulo nin sarong report kan Naciones Unidas na kada taon kisuerra 45 milyones na dai pa namumundag na omboy an tuyong pinapakua .
(trg)="43"> Wanpela ripot bilong Yunaitet Nesen i tok , long olgeta yia inap olsem 45 milion meri i save rausim bel .

(src)="43"> An kada siring na pangyayari sarong trahedya .
(trg)="44"> Taim ol i rausim wanpela pikinini long bel , dispela em i samting nogut tru .

(src)="44"> An kaaraman sa Biblia nakatabang sa sarong babae sa Pilipinas na malikayan an pagigin kabtang kan estadistikang iyan .
(trg)="45"> Wanpela meri long Filipin i kisim save long tok bilong Baibel na dispela i helpim em long abrusim dispela pasin bilong rausim bel em planti meri i save mekim .

(src)="45"> An babae nanompongan kan mga Saksi ni Jehova , nag - ako nin brosyur para sa pag - adal sa Biblia na may titulong Ano an Kahagadan sa Sato nin Dios ? , * asin nagpoon na mag - adal sa Biblia .
(trg)="46"> Ol Witnes Bilong Jehova i bin bungim dispela meri na em i kisim wanpela liklik buk i kamapim ol tok bilong Baibel , nem bilong en God i Laik Yumi Mas Mekim Wanem ? , * na em i kirap stadi long Baibel .

(src)="46"> Pakalihis nin pirang bulan , ipinaliwanag nia kun taano .
(trg)="47"> Sampela mun bihain em i tokaut long as na em i mekim olsem .

(src)="47"> An babae bados kaidto kan enot na magsongko sa saiya an mga Saksi , alagad nagdesisyon sinda kan saiyang agom na lalaki na ipakua an omboy .
(trg)="48"> Taim ol Witnes i kam lukim em long namba wan taim , em i gat bel , tasol em wantaim man bilong em i bin pasim tok long rausim bel .

(src)="48"> Minsan siring , an retrato kan dai pa namumundag na omboy sa pahina 24 kan brosyur nakatudok sa puso kan babae .
(trg)="49"> Tasol taim meri i lukim pes 24 bilong dispela liklik buk , i gat piksa bilong wanpela pikinini i stap long bel bilong mama , em nau , bel bilong em i sori tru .

(src)="49"> An kaibang paliwanag na basado sa Biblia na an buhay sagrado huli ta ‘ yaon sa Dios an gikanan nin buhay ’ nakakombensir sa saiya na buhayon an saiyang aki .
(trg)="50"> Em i kaunim ol tok i kamapim ol tok bilong Baibel olsem laip em i holi , long wanem , ‘ God i as tru bilong laip bilong olgeta samting . ’
(trg)="51"> Dispela i mekim na em i senisim tingting bilong em na em i no rausim bel .

(src)="50"> ( Salmo 36 : 9 ) Ngonyan sia an ina nin sarong magayon , marahay an salud na omboy .
(trg)="52"> ( Song 36 :⁠ 9 ) Nau em i gat wanpela naispela pikinini tru .

(src)="51"> Tinabangan kan Pagtubod an mga Minemenus
(trg)="53"> Bilip i Helpim Ol Man i Stap Tarangu

(src)="52"> Sa Etiopia , duwang lalaki na bakong magayon an bulos an nag - atender sa sarong pagtiripon para sa pagsamba na ginigibo kan Mga Saksi ni Jehova .
(trg)="54"> Long Itiopia , tupela man i pasim klos olsem bilong ol rabisman ol i go long wanpela miting bilong ol Witnes Bilong Jehova .

(src)="53"> Pagkatapos kan pagtiripon , an sarong Saksi nagpamidbid sa sainda sa makikatood na paagi .
(trg)="55"> Taim miting i pinis , wanpela Witnes i kam sekanim tupela na mekim gutpela pasin pren long tupela .

(src)="54"> An mga lalaki naghagad nin limos .
(trg)="56"> Tupela i singaut long sampela mani .

(src)="55"> An Saksi tinawan sinda , bakong nin kuarta , kundi nin sarong bagay na orog karahay .
(trg)="57"> Witnes i givim samting long ol i winim tru mani .

(src)="56"> Inenkaminar nia sinda na magpatalubo nin pagtubod sa Dios , na “ may orog nanggad na halaga kisa bulawan . ”
(trg)="58"> Em i givim sampela tok long tupela bilong kirapim ol long kisim pasin bilong bilip long God , em i “ winim gol na i gutpela moa . ”

(src)="57"> An saro sa sainda naghimate asin nagpoon na mag - adal sa Biblia .
(trg)="59"> Wanpela i harim gut dispela tok na em i kirap stadi long Baibel .

(src)="58"> Binago kaini an saiyang buhay .
(trg)="60"> Dispela i senisim i stap bilong em .

(src)="59"> Mantang nagtatalubo an saiyang pagtubod , tinalikdan nia an pagsigarilyo , makosog na pag - inom , inmoralidad , asin an paggamit nin khat ( pampabagsik na nakaaadikto ) .
(trg)="61"> Isi isi bilip bilong em i wok long kamap strong na em i lusim smok , na pasin bilong dring planti , na pasin pamuk , na drak ol i kolim kat .

(src)="60"> Nakanood sia na sustentohan an saiyang sadiri imbes na makilimos asin ngonyan malinig , kapakipakinabang na an pamumuhay .
(trg)="62"> Em i lain long mekim wok bilong lukautim em yet long ol samting bilong skin , na em i no singaut moa long mani .
(trg)="63"> Nau em i save bihainim stretpela pasin na mekim ol gutpela wok .

(src)="61"> Sa Italia an sarong 47 anyos na lalaki sinentensiahan nin sampulong taon na pagkabilanggo asin idinetener sa sarong hudisyal na ospital sa sikiyatriya .
(trg)="64"> Long Itali wanpela man i gat 47 krismas , kot i makim em bilong kalabus inap 10 - pela yia , na em i stap long wanpela haus sik bilong kalabus em bilong ol man i gat sik long tingting .

(src)="62"> An saro sa Mga Saksi ni Jehova na autorisadong lumaog sa mga institusyon nin presohan tanganing tumao nin espirituwal na tabang inadalan sia sa Biblia .
(trg)="65"> Wanpela Witnes Bilong Jehova i gat namba long gavman long go insait long ol haus kalabus na helpim ol man long ol samting bilong spirit , em i kirap stadi wantaim dispela man long Baibel .

(src)="63"> An lalaki marikas na nag - oswag .
(trg)="66"> Man hia i wok long kamap strong hariap .

(src)="64"> Dakulang marhay an pagbago kan saiyang buhay dahel sa pagtubod kaya an ibang mga preso sa saiya ngonyan nagrarani tanganing humagad nin hatol kun paano aatubangon an saindang mga problema .
(trg)="67"> Bilip i senisim tru i stap bilong em , olsem na nau ol narapela kalabus i save askim em long givim sampela tok long ol bilong helpim ol long stretim ol hevi bilong ol .

(src)="65"> Huli sa saiyang pagtubod na basado sa Biblia nakamit nia an paggalang , pagrekonoser , asin tiwala kan mga autoridad sa presohan .
(trg)="68"> Dispela bilip bilong em i mekim na ol narapela i save tingim gut em na givim biknem long em , na ol bos bilong haus kalabus i bilip long em .

(src)="67"> An partikularmenteng makatatakot na marhay iyo an manongod sa aki pang mga lalaki na sinasanay bilang soldados .
(trg)="69"> Long nau ol nius i bin stori long ol pait i kamap insait long sampela kantri long Afrika , na ol manki i lain long kamap soldia .

(src)="68"> An mga aking ini pinadodroga , pinagriringisan , asin pinipirit na gumawe nin bakong makatawo tumang sa saindang mga paryente tanganing siertohon na sinda solamenteng maimbod sa paksion na ipinakikipaglaban ninda .
(trg)="70"> Ol i save givim ol drak long ol dispela manki , na skulim ol long mekim nogut tru long ol man , na subim ol long mekim pasin nogut tru long ol wanblut bilong ol yet bambai ol i ken kisim pasin bilong i stap gut long dispela lain ol i pait bilong helpim ol , na ol i no tingim ol narapela lain .

(src)="69"> Igo daw an puersa kan pagtubod na basado sa Biblia na bagohon an buhay kan siring na mga aki ?
(trg)="71"> Orait yu ting wanpela bilip em Baibel i as bilong en em inap senisim pasin bilong ol kain manki olsem ?

(src)="70"> Sa kisuerra duwang kaso , iyo .
(trg)="72"> Em i bin mekim olsem long tupela manki .

(src)="71"> Sa Liberia , si Alex nagin akolito sa Iglesia Katolika .
(trg)="73"> Long Laibiria , Alex i bin mekim wok long Misin Katolik long helpim pris long taim bilong mekim misa .

(src)="72"> Alagad sa edad na 13 , uminayon sia sa sarong nakikiguerrang paksion asin nagin midbid na aking soldados .
(trg)="74"> Tasol taim em i gat 13 krismas , em i go insait long wanpela lain bilong pait na em i kamap wanpela soldia nogut tru .

(src)="73"> Tanganing sia magin maisog sa ralaban , naggibo sia nin panraratak .
(trg)="75"> Bilong helpim em na bai em i no ken pret long pait , em i kirap mekim ol pasin olsem marila posin samting .

(src)="74"> Naheling ni Alex an dakol sa saiyang kairiba na ginadan , alagad sia nakaligtas .
(trg)="76"> Alex i lukim planti poroman bilong em i dai long pait , tasol em yet i abrusim bagarap .

(src)="75"> Kan 1997 nanuparan nia an Mga Saksi ni Jehova asin naheling nia na dai sia ninda minenus .
(trg)="77"> Long 1997 em i bungim ol Witnes Bilong Jehova na em i lukim olsem ol i no tingim em i olsem pipia nating .

(src)="76"> Imbes , tinabangan ninda sia na manodan an sinasabi kan Biblia manongod sa kadahasan .
(trg)="78"> Ol i helpim em long kisim save long ol tok bilong Baibel long pasin bilong pait na bagarapim man .

(src)="77"> Naghale si Alex sa hukbo .
(trg)="79"> Alex i lusim ami .

(src)="78"> Mantang nagpopoon na magtalubo an saiyang pagtubod , sinunod nia an pagboot kan Biblia : “ Rumayo sia sa maraot asin gumibo sia nin marahay ; hanapon nia an katoninongan asin gibohon iyan . ” ​ — 1 Pedro 3 : 11 .
(trg)="80"> Taim bilip bilong em i wok long kamap strong , em i bihainim tok bilong Baibel , olsem : “ Em i mas givim baksait long pasin nogut , na bihainim gutpela pasin tasol .
(trg)="81"> Em i mas wok long kamap wanbel wantaim ol arapela manmeri , na em i mas strong long bihainim dispela pasin . ” ​ —⁠ 1 Pita 3 : ​ 11 .

(src)="79"> Mientras tanto , an sarong dating aki na soldados na an ngaran Samson napaduman sa banwaan na ineerokan ngonyan ni Alex .
(trg)="82"> Orait wanpela manki pastaim em i wanpela soldia , nem bilong em Samson , em i kam long dispela taun nau Alex i sindaun long en .

(src)="80"> Dati siang miembro nin koro alagad kan 1993 nagin soldados asin naimbuelto sa pagdroga , espiritismo , asin inmoralidad .
(trg)="83"> Pastaim em save mekim singsing insait long haus lotu , tasol long 1993 em i kamap soldia na i kirap long kisim ol drak , na mekim wok bilong ol spirit nogut , na pasin pamuk .

(src)="81"> Kan 1997 hinale sia sa serbisyo .
(trg)="84"> Long 1997 em i pinis long ami .

(src)="82"> Si Samson pasiring kaidto sa Monrovia tanganing umayon sa sarong espesyal na puersang panseguridad kan kombensiron sia nin sarong katood na makipag - adal sa Biblia sa mga Saksi ni Jehova , asin bilang resulta , nakapatalubo sia nin pagtubod na basado sa Biblia .
(trg)="85"> Em i laik i go long Monrovia bilong go insait long wanpela ami bilong ol sekyuriti , na wanpela pren i kirapim em long stadi wantaim ol Witnes long Baibel .
(trg)="86"> Taim em i stadi , em i kisim bilip em Baibel i as bilong en .

(src)="83"> Nagtao ini sa saiya kan kosog nin boot na bayaan an saiyang pamumuhay na may hilig na makiguerra .
(trg)="87"> Dispela i strongim bel bilong em na em inap lusim pasin bilong pait .

(src)="84"> Si Alex asin Samson ngonyan pareho namumuhay na matoninong asin marahay an moral .
(trg)="88"> Alex na Samson i save stap isi wantaim ol man na bihainim stretpela pasin .

(src)="85"> Igwa daw nin ano man apuera sa pagtubod na basado sa Biblia na makakapabago sa buhay na pinagringisan na marhay ?
(trg)="89"> Bilip em Baibel i as bilong en , em tasol inap kirapim ol man long senisim pasin bilong ol , em pastaim ol i bin lain long mekim ol pasin i nogut tru .
(trg)="90"> Stretpela Kain Bilip

(src)="86"> An Tamang Klase nin Pagtubod
(trg)="91"> Yumi bin kamapim sampela bilong planti planti stori i kamapim klia olsem bilip tru em Baibel i as bilong en , em i gat bikpela strong .

(src)="87"> Pira sana ini sa kadakol na halimbawa na puedeng sambiton tanganing ipaheling an puersa nin tunay na pagtubod na basado sa Biblia .
(trg)="92"> Tasol sapos man i tok tasol olsem em i bilip long God , dispela i no makim olsem em i save bihainim ol stretpela lo bilong Baibel , nogat .

(src)="88"> Siempre , bakong gabos na naghihingako sanang may pagtubod sa Dios minagawe sono sa halangkaw na mga pamantayan kan Biblia .
(trg)="93"> Sampela man i tok i no gat God , ating ol i save bihainim gutpela pasin , winim sampela man i tok ol i Kristen .

(src)="89"> Sa katunayan , may mga ateista na tibaad mas marahay an pamumuhay kisa nagkapirang naghihingakong Kristiano .
(trg)="94"> As bilong dispela i olsem : Bilong kisim bilip em Baibel i as bilong en , yumi no ken tok tasol olsem yumi save bilip long God , nogat .

(src)="90"> Iyan huli ta an kalabot sa pagtubod na basado sa Biblia bako sanang paghingako na an saro may pagtubod sa Dios .
(trg)="96"> Yumi save gut tru olsem , olgeta gutpela samting God i promis pinis long givim yumi na yumi wet long kisim , em bai yumi kisim tru .

(src)="91"> Inapod ni apostol Pablo an pagtubod na “ an siertong paghalat sa mga bagay na linalaoman , an hayag na pagpapaheling kan mga katunayan minsan dai naheheling . ”
(trg)="97"> Maski ai bilong yumi i no lukim ol dispela samting , yumi save gut tru olsem , dispela olgeta samting i stap . ”

(src)="92"> Huli kaini , kabale sa pagtubod an makosog na paniniwala ​ — basado sa dai mapahihimutikan na ebidensia ​ — sa mga bagay na dai naheheling .
(trg)="98"> Olsem na wanpela insait bilong dispela tok bilip , i olsem yumi bilip strong long ol samting em ai bilong yumi i no inap lukim ​ —⁠ tasol ol samting i kamapim klia tru olsem dispela bilip i gat as bilong en .

(src)="93"> Espesyalmenteng kabale dian an daing ano man na pagduda na an Dios nag - eeksister , na sia interesado sa sato , asin na bebendisyonan nia an mga naggigibo kan saiyang kabotan .
(trg)="99"> Na yumi mas bilip tru olsem God i stap , na em i save tingim yumi , na em bai mekim gut long ol man i save mekim laik bilong em .

(src)="94"> An apostol nagsabi man : “ An minadolok sa Dios kaipuhan na magtubod na sia iyo nanggad asin na sia nagigin an parabalos sa mga maigot na naghahanap sa saiya . ” ​ — Hebreo 11 : 6 .
(trg)="100"> Aposel Pol i tok tu olsem : “ Man i laik i go klostu long God , em i mas bilip olsem God i stap , na em i mas bilip olsem God i save mekim gut tru long ol man i wok long painim em . ” ​ —⁠ Hibru 11 :⁠ 6 .

(src)="95"> An klaseng ini nin pagtubod an nakapabago sa buhay ni John , Tania , asin kan iba pa na sinambit sa artikulong ini .
(trg)="101"> Em dispela kain bilip i bin senisim i stap bilong John na Tania , na ol narapela em yumi stori pinis long ol .

(src)="96"> Minotibar sinda kaiyan na lubos na magkompiar sa Tataramon nin Dios , an Biblia , para sa giya sa pagdedesisyon .
(trg)="102"> Em i bin kirapim ol long bilip strong long Baibel na larim tok bilong en i stiaim ol .

(src)="97"> Tinabangan sinda kaiyan na gumibo nin temporaryong mga pagsasakripisyo tangani na dai lumakaw sa kombenyente , alagad sala , na dalan .
(trg)="103"> Em i helpim ol long lusim sampela laik bilong ol inap liklik taim bambai ol i no ken bihainim rot i no stret .

(src)="98"> Minsan ngani magkalaen an kada eksperyensia , an gabos magkapareho an kapinonan .
(trg)="104"> Tru , stori bilong ol dispela manmeri i narapela narapela kain , tasol kirap bilong ol dispela stori i wankain .

(src)="99"> An saro sa Mga Saksi ni Jehova inadalan sa Biblia an mga indibiduwal na ini , asin naeksperyensiahan ninda an pagigin totoo kan sinasabi kan Biblia : “ An tataramon nin Dios buhay asin mapuersa . ”
(trg)="105"> Wanpela Witnes Bilong Jehova i bin stadi wantaim ol long Baibel , na samting i painim ol i helpim ol long pilim tru olsem tok bilong Baibel i stret , em i tok : “ Tok bilong God em i gat laip , na em i wok strong i stap . ”