# bcl/1990001.xml.gz
# th/1990001.xml.gz


(src)="1"> Panglobong Pagpahayag kan Maogmang Bareta
(trg)="1"> การ ​ ประกาศ ​ ข่าว ​ ดี ​ ทั่ว ​ โลก

(src)="2"> AN Kahadean nin Dios namamahala na ?
(trg)="2"> ราช อาณาจักร ​ ของ ​ พระเจ้า ​ ปกครอง !

(src)="3"> Ini an pinakamarahay nanggad na bareta .
(trg)="3"> นี้ ​ เป็น ​ ข่าว ​ ที่ ​ ดี ​ ที่ ​ สุด ​ จริง ๆ .

(src)="4"> Iyan an dahelan kun taano to kan 1989 an labing 3,700,000 Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban entusiastikong gayong nagpahayag kan “ maogmang bareta ” na ihinula ni Jesus asin kan “ maogmang bareta ” na ipinahayag kan anghel sa bisyon ni Juan .
(trg)="4"> เพราะ ​ เหตุ ​ นั้น ​ ใน ​ ปี 1989 พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ กว่า 3,700,000 คน ​ ตลอด ​ ทั่ว ​ โลก ​ ประกาศ ​ อย่าง ​ กระตือรือร้น ​ ถึง “ ข่าว ​ ดี ” ที่ ​ พระ ​ เยซู ​ ได้ ​ พยากรณ์ ​ ไว้ และ “ ข่าว ​ ดี ​ ที่ ​ น่า ​ ปีติ ​ ยินดี ” ซึ่ง ​ ทูต ​ สวรรค์ ​ ใน ​ นิมิต ​ ของ ​ โย ฮัน ​ ได้ ​ ประกาศ .

(src)="5"> Siring kan sinabi ni apostol Pablo : “ An saindang tingog nakalakop sa bilog na daga , asin an saindang mga tataramon sagkod sa kaporoporohi kan ineerokan na daga . ”
(trg)="5"> ดัง ​ ที่ ​ อัคร สาวก ​ เปาโล ​ ได้ ​ กล่าว ​ ว่า “ เสียง ​ ของ ​ เขา ​ ได้ ​ ออก ​ ไป ​ ทั่ว ​ ตลอด ​ แผ่น ดิน ​ โลก และ ​ คำ ​ ของ ​ เขา ​ ได้ ​ บันลือ ​ ไป ​ ถึง ​ ที่ ​ สุด ​ ปลาย ​ แผ่น ดิน ​ โลก . ”

(src)="6"> Asin an mga indibiduwal sa haros gabos na nasyon asin tribo asin tataramon asin mga banwaan maogmang naghimate sa saindang pagsabi na “ matakot sa Dios asin pamurawayon sia . ” — Kapahayagan 14 : 7 .
(trg)="6"> และ ​ ปัจเจก ชน ​ จาก ​ ทุก ​ ชาติ ทุก ​ ตระกูล ทุก ​ ภาษา และ ​ ทุก ​ คณะ ​ ตอบ รับ ​ ด้วย ​ ความ ​ ยินดี ​ ต่อ ​ เสียง ​ ร้อง ​ ของ ​ พวก ​ เขา ​ ที่ ​ ให้ “ เกรง ​ กลัว ​ พระเจ้า และ ​ ถวาย ​ เกียรติยศ ​ แด่ ​ พระองค์ . ” — วิวรณ์ 14 : 7 .

(src)="7"> Mayo Nang Pagpaseguro nin Buhay
(trg)="7"> ไม่ ​ มี ​ การ ​ ประกัน ​ ชีวิต ​ อีก ​ ต่อ ​ ไป

(src)="8"> An saro sainda iyo an lalaking taga - Inglaterra na naghahanap nin saiyang ikabubuhay hale sa pagkadaing kasegurohan nin buhay .
(trg)="8"> บุคคล ​ เช่น ​ นั้น ​ ก็ ​ มี ​ ชาย ​ คน ​ หนึ่ง ​ ใน ​ ประเทศ ​ อังกฤษ ​ ซึ่ง ​ หา ​ เลี้ยง ​ ชีพ ​ โดย ​ อาศัย ​ ความ ​ ไม่ ​ แน่นอน ​ ของ ​ ชีวิต .

(src)="9"> Si Ken sarong ahente nin seguro , asin kan sia nagduman sa harong nin mga Saksi ni Jehova , hinapot sia ninda : “ Mawot daw nindong mabuhay sa kinaban na dai na kaipuhan an pagseseguro nin buhay ? ”
(trg)="9"> เคน ​ เป็น ​ พนักงาน ​ ขาย ​ ประกัน และ ​ เมื่อ ​ เขา ​ ไป ​ เยี่ยม ​ ครอบครัว ​ หนึ่ง ​ ที่ ​ เป็น ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา พวก ​ เขา ​ ถาม ​ เขา ​ ว่า “ คุณ ​ อยาก ​ จะ ​ มี ​ ชีวิต ​ อยู่ ​ ใน ​ โลก ​ ที่ ​ ไม่ ​ จำเป็น ​ ต้อง ​ มี ​ การ ​ ประกัน ​ ชีวิต ​ ไหม ? ”

(src)="10"> Ano an boot sabihon ninda ?
(trg)="10"> พวก ​ เขา ​ หมาย ​ ความ ​ ว่า ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="11"> Na sono sa Biblia , sa pamamahala kan Kahadean nin Dios an kadakol na bagay na naggigibong bakong segurado an buhay ngonyan , kairiba na an helang asin kagadanan , mawawara na .
(trg)="11"> หมาย ​ ความ ​ ว่า ตาม ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ นั้น ภาย ​ ใต้ ​ ราช อาณาจักร ​ ของ ​ พระเจ้า สิ่ง ​ ต่าง ๆ ที่ ​ ทำ ​ ให้ ​ ชีวิต ​ ไม่ ​ แน่นอน ​ ใน ​ ขณะ ​ นี้ รวม ​ ทั้ง ​ ความ ​ เจ็บ ​ ป่วย ​ และ ​ ความ ​ ตาย ​ จะ ​ ไม่ ​ มี ​ อีก ​ ต่อ ​ ไป .

(src)="12"> Posible daw an bagay na iyan ?
(trg)="12"> สิ่ง ​ นั้น ​ จะ ​ เป็น ​ ไป ​ ได้ ​ หรือ ?

(src)="13"> Iyo , an Dios mismo an nanuga kaiyan .
(trg)="13"> ใช่ ​ แล้ว พระเจ้า ​ เอง ​ ได้ ​ ทรง ​ สัญญา ​ เรื่อง ​ นั้น ​ ไว้ .

(src)="14"> Bilang halimbawa , an Biblia nagsasabi : “ An Dios mismo masasakaibanan ninda [ kan katawohan ] .
(trg)="14"> ตัว ​ อย่าง ​ เช่น พระ ​ คัมภีร์ ​ แจ้ง ​ ว่า “ พระเจ้า ​ เอง ​ จะ ​ ดำรง ​ อยู่ ​ กับ ​ เขา [ มนุษยชาติ ] .

(src)="15"> Asin papahidon nia an gabos na luha sa saindang mga mata , asin an kagadanan mawawara na , dai na sagkod magkakaigwa nin pagmondo ni pagtangis ni kolog .
(trg)="15"> และ ​ พระเจ้า ​ จะ ​ ทรง ​ เช็ด ​ น้ำตา ​ ทุก ๆ หยด ​ จาก ​ ตา ​ ของ ​ เขา ความ ​ ตาย ​ จะ ​ ไม่ ​ มี ​ ต่อ ​ ไป การ ​ คร่ำ ​ ครวญ ​ และ ​ ร้องไห้ ​ และ ​ การ ​ เจ็บ ​ ป่วย ​ อย่าง ​ หนึ่ง ​ อย่าง ​ ใด ​ จะ ​ ไม่ ​ อีก ​ เลย .

(src)="16"> An enot na mga bagay nakalihis na . ”
(trg)="16"> เพราะ ​ เหตุ ​ การณ์ ​ ที่ ​ ได้ ​ มี ​ อยู่ ​ แต่ ​ ดั้งเดิม ​ นั้น ​ ได้ ​ ล่วง ​ พ้น ​ ไป ​ แล้ว . ”

(src)="17"> Ano an magpapangyari kan siring na pagbago ?
(trg)="17"> อะไร ​ จะ ​ นำ ​ มา ​ ซึ่ง ​ การ ​ เปลี่ยน ​ แปลง ​ ดัง ​ กล่าว ?

(src)="18"> An Kahadean nin Dios .
(trg)="18"> ราช อาณาจักร ​ ของ ​ พระเจ้า .

(src)="19"> Sono sa Tataramon nin Dios , dai na mahahaloy ini an “ maronot asin matapos kan gabos na ining [ modernong panahon na politikal na ] kahadean , asin iyan magdadanay sagkod lamang . ” — Daniel 2 : 44 .
(trg)="19"> ตาม ​ พระ ​ วจนะ ​ ของ ​ พระเจ้า ​ นั้น ราช อาณาจักร ​ นี้ ​ จะ “ ทำลาย ​ อาณาจักร ​ อื่น ๆ [ ฝ่าย ​ การ ​ เมือง ​ สมัย ​ ปัจจุบัน ] ลง ​ ให้ ​ ย่อยยับ ​ และ ​ เผา ​ ผลาญ ​ เสีย ​ สิ้น และ ​ อาณาจักร ​ นี้ ​ จะ ​ ดำรง ​ อยู่ ​ เป็น ​ นิจ . ” — ดา นิ เอล 2 : 44 .

(src)="20"> An mga kasuratan na siring kaini dinara sa atension sa ginatos na milyon na tawo kan mga Saksi ni Jehova durante kan saindang panglobong kampanya sa paghuhulit .
(trg)="20"> พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ ได้ ​ นำ ​ ข้อ ​ พระ ​ คัมภีร์ ​ ทำนอง ​ นี้ ​ มา ​ สู่ ​ ความ ​ สนใจ ​ ของ ​ ประชาชน ​ หลาย ​ ร้อย ​ ล้าน ​ คน ​ ระหว่าง ​ การ ​ ประกาศ ​ ของ ​ พวก ​ เขา ​ ทั่ว ​ โลก .

(src)="21"> Dakol an siring ki Ken , na nakarealisar na bako sana ining minamawot na gayong paghorophoropon .
(trg)="21"> เช่น ​ เดียว ​ กัน ​ กับ ​ เคน หลาย ​ คน ​ ได้ ​ มา ​ สำนึก ​ ว่า เรื่อง ​ นี้ ​ ใช่ ​ ว่า ​ เป็น ​ เพียง ​ ความ ​ เพ้อ ​ ฝัน .

(src)="22"> Mapaniniwalaan an mga patotoo .
(trg)="22"> หลัก ฐาน ​ ประจักษ์ ​ ชัด .

(src)="23"> An banal na mga panugang ini masasarigan asin maootob sa dai na mahahaloy .
(trg)="23"> คำ ​ สัญญา ​ เหล่า ​ นี้ ​ ของ ​ พระเจ้า ​ เชื่อ ถือ ​ ได้ และ ​ จะ ​ สำเร็จ ​ สม ​ จริง ​ ใน ​ ไม่ ​ ช้า .

(src)="24"> Sarong Naliwat na Pamantayan sa Buhay
(trg)="24"> ค่า ​ นิยม ​ ที่ ​ เปลี่ยน ​ ไป

(src)="25"> An mga naghinanyog sa mga Saksi ni Jehova mantang saindang itinaram man an magayagayang pahayag kan anghel nakarealisar na an pagkatakot sa Dios asin pagpamuraway saiya naglalabot nin orog pa kisa sa pagtubod sana sa mga panuga kan Biblia .
(trg)="25"> คน ​ เหล่า ​ นั้น ​ ที่ ​ รับ ​ ฟัง ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ ขณะ ​ ที่ ​ พวก ​ เขา ​ ส่ง ​ เสียง ​ สะท้อน ​ การ ​ ประกาศ ​ ด้วย ​ ความ ​ ยินดี ​ ของ ​ ทูต ​ สวรรค์ ​ ก็ ​ ได้ ​ มา ​ สำนึก ​ ว่า การ ​ เกรง ​ กลัว ​ พระเจ้า และ ​ ถวาย ​ เกียรติยศ ​ แด่ ​ พระองค์ ​ นั้น ​ พาด ​ พิง ​ ถึง ​ ยิ่ง ​ กว่า ​ เพียง ​ แค่ ​ การ ​ เชื่อ ​ ใน ​ คำ ​ สัญญา ​ ของ ​ พระ ​ คัมภีร์ .

(src)="26"> Liniliwat kaini an saindang bilog na pagmansay asin hinahale an kadakol na panluluya nin boot sa buhay .
(trg)="26"> สิ่ง ​ นั้น ​ เปลี่ยน ​ ทัศนะ ​ ทั้ง ​ สิ้น ​ ของ ​ เขา ​ และ ​ บรรเทา ​ ความ ​ คับ ข้อง ​ ใจ ​ หลาย ​ อย่าง ​ ใน ​ ชีวิต .

(src)="27"> Nanompongan ni Rafael asin kan saiyang agom na totoo ini .
(trg)="27"> รา ฟา เอล ​ กับ ​ ภรรยา ​ ของ ​ เขา ​ ได้ ​ ประสบ ​ ว่า ​ เรื่อง ​ นี้ ​ เป็น ​ จริง .

(src)="28"> Nag - eerok sinda sa Argentina , asin kan magpakasal sinda labi nang 40 taon an nakaagi , ginibo nindang pangenot na pasohan sa buhay an mahigos na pagtrabaho asin pagtipon para sa seguradong ngapit .
(trg)="28"> เขา ​ ทั้ง ​ สอง ​ อยู่ ​ ใน ​ ประเทศ ​ อาร์เจนตินา และ ​ เมื่อ ​ เขา ​ แต่งงาน ​ กัน 40 กว่า ​ ปี ​ มา ​ แล้ว เขา ​ ตั้ง ​ เป้า หมาย ​ สำคัญ ​ ใน ​ ชีวิต ​ คือ ​ ทำ ​ งาน ​ หนัก ​ และ ​ เก็บ ​ ออม ​ ไว้ ​ เพื่อ ​ อนาคต ​ ที่ ​ มั่นคง .

(src)="29"> Alagad , 21 taon pakatapos , an ikapapaheling sana ninda huli sa saindang mahigos na pagtrabaho iyo an sadit na harong na perming nangangaipo nin pag - irahay .
(trg)="29"> อย่าง ​ ไร ​ ก็ ​ ดี 21 ปี ​ ต่อ ​ มา ทั้ง ​ หมด ​ ที่ ​ เขา ​ ได้ ​ มา ​ จาก ​ การ ​ ทำ ​ งาน ​ หนัก ​ ของ ​ เขา ​ ก็ ​ คือ ​ บ้าน ​ หลัง ​ เล็ก ๆ ซึ่ง ​ จำเป็น ​ ต้อง ​ ซ่อม ​ อยู่ ​ เสมอ .

(src)="30"> Dai sinda nakamateng mas tiwasay kisa kan enot kan ikinasal sinda .
(trg)="30"> เขา ​ มิ ​ ได้ ​ รู้สึก ​ ว่า ​ มั่นคง ​ ไป ​ กว่า ​ เมื่อ ​ เขา ​ พึ่ง ​ แต่งงาน ​ แต่ ​ อย่าง ​ ใด .

(src)="31"> Dangan nadangog ninda an maogmang bareta hale sa mga Saksi ni Jehova asin nanodan an mas marahay na klase nin kayamanan asin mas marahay na klase nin seguridad .
(trg)="31"> ครั้น ​ แล้ว ​ เขา ​ ก็ ​ ได้ ​ ยิน ​ ข่าว ​ ดี ​ จาก ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา และ ​ ได้ ​ เรียน ​ รู้ ​ ถึง ​ ความ ​ มั่งคั่ง ​ และ ​ ความ ​ มั่นคง ​ ชนิด ​ ที่ ​ ดี ​ กว่า .

(src)="32"> Si Jesus , sa saiyang Sermon sa Bukid , nagtaram dapit kaini kan sabihon nia : “ Ontok na kamo sa pagtipon nin mga kayamanan sa daga , na digdi an polilya asin takla nakararaot , asin igwa nin mga parahabon na nananalakat asin naghahabon .
(trg)="32"> พระ ​ เยซู ​ ทรง ​ แถลง ​ เรื่อง ​ นี้ ​ ใน ​ คำ ​ เทศน์ ​ ของ ​ พระองค์ ​ บน ​ ภูเขา ​ เมื่อ ​ พระองค์ ​ ตรัส ​ ว่า “ อย่า ​ ส่ำ ​ สม ​ ทรัพย์ ​ สมบัติ ​ ไว้ ​ สำหรับ ​ ตัว ​ ใน ​ โลก ที่ ​ ตัว ​ หนอน ​ และ ​ สนิม ​ อาจ ​ ทำลาย ​ เสีย ​ ได้ และ ​ ที่ ​ ขโมย ​ อาจ ​ ขุด ​ ช่อง ​ ล้วง ​ ลัก ​ เอา ​ ไป ​ ได้ .

(src)="33"> Kundi , magtipon kamo nin mga kayamanan sa langit , na duman an polilya ni takla dai nakararaot , asin an mga parahabon dai nagsasalakat asin dai naghahabon . ” — Mateo 6 : 19 , 20 .
(trg)="33"> แต่ ​ จง ​ ส่ำ ​ สม ​ ทรัพย์ ​ สมบัติ ​ ไว้ ​ ใน ​ สวรรค์ ​ ที่ ​ หนอน ​ หรือ ​ สนิม ​ ทำลาย ​ เสีย ​ ไม่ ​ ได้ และ ​ ที่ ​ ไม่ ​ มี ​ ขโมย ​ ขุด ​ ช่อง ​ ล้วง ​ ลัก ​ เอา ​ ไป ​ ได้ . ” — มัด ธาย 6 : 19 , 20 .

(src)="34"> Mantang dai itinotokdo sato kan Biblia na magin impraktikal dapit sa materyal na kayamanan , sinasadol kita kaini na dai niato ibugtak an satong paglaom sa mga bagay na ini .
(trg)="34"> ขณะ ​ ที่ ​ พระ ​ คัมภีร์ ​ มิ ​ ได้ ​ สอน ​ เรา ​ ให้ ​ เป็น ​ คน ​ ที่ ​ ขาด ​ เหตุ ​ ผล ​ ใน ​ เรื่อง ​ ทรัพย์ ​ สมบัติ ​ ฝ่าย ​ วัตถุ ​ ก็ ​ ตาม พระ ​ คัมภีร์ ​ สนับสนุน ​ เรา ​ มิ ​ ให้ ​ ฝาก ​ ความ ​ หวัง ​ ไว้ ​ ใน ​ สิ่ง ​ ดัง ​ กล่าว .

(src)="35"> ( Eclesiastes 7 : 12 ) Imbes , kaipuhan na maghingoa kitang magkamit nin espirituwal na kayamanan paagi sa pag - adal sa Biblia , pakanood kan kabotan nin Dios , asin enoton sa satong buhay an paggibo kan kabotan na iyan .
(trg)="35"> แทน ​ ที่ ​ จะ ​ ทำ ​ เช่น ​ นั้น เรา ​ ควร ​ พยายาม ​ บรรลุ ​ ถึง ​ ความ ​ ร่ำรวย ​ ฝ่าย ​ วิญญาณ โดย ​ การ ​ ศึกษา ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล เรียน ​ รู้ ​ พระ ​ ประสงค์ ​ ของ ​ พระเจ้า ​ และ ​ เอา ​ การ ​ ทำ ​ ตาม ​ พระ ​ ประสงค์ ​ นั้น ​ เป็น ​ สิ่ง ​ สำคัญ ​ ประการ ​ แรก ​ ใน ​ ชีวิต ​ ของ ​ เรา .

(src)="36"> Si Rafael asin an saiyang agom nagpoon na magtipon nin espirituwal na kayamanan na ini , asin ngonyan nakamate sindang tunay na mayaman , . bakong huli sa saindang pinansial na kamugtakan , kundi huh sa saindang relasyon sa Dios .
(trg)="36"> รา ฟา เอล ​ กับ ​ ภรรยา ​ เริ่ม ​ สะสม ​ ทรัพย์ ​ สมบัติ ​ ฝ่าย ​ วิญญาณ ​ นี้ และ ​ ขณะ ​ นี้ ​ เขา ​ ทั้ง ​ สอง ​ รู้สึก ​ ว่า ​ ร่ำรวย ​ จริง ๆ หา ​ ใช่ ​ เนื่อง ​ จาก ​ สภาพ ​ ทาง ​ ด้าน ​ การ ​ เงิน ​ ของ ​ เขา ​ ไม่ แต่ ​ เนื่อง ​ จาก ​ สัมพันธภาพ ​ ของ ​ เขา ​ กับ ​ พระเจ้า .

(src)="37"> An mensahe kan Kahadean nin Dios tunay nanggad na maogmang bareta sainda .
(trg)="37"> ข่าวสาร ​ เรื่อง ​ ราช อาณาจักร ​ ของ ​ พระเจ้า ​ เป็น ​ ข่าว ​ ดี ​ จริง ๆ สำหรับ ​ เขา ​ ทั้ง ​ สอง .

(src)="38"> Sarong Nahusay na Pag - agoman
(trg)="38"> ชีวิต ​ สมรส ​ ที่ ​ ได้ ​ รับ ​ การ ​ ปรับ ​ ปรุง

(src)="39"> An maogmang bareta igwa nin tunay na puwersa na gumibo nin marahay .
(trg)="39"> ข่าว ​ ดี ​ มี ​ พลัง ​ อย่าง ​ แท้ ​ จริง ​ ที่ ​ จะ ​ สัมฤทธิ์ ​ ผล ​ ที่ ​ ดี .

(src)="40"> Bilang halimbawa , si John , na nag - eerok sa Inglaterra , bakong interesado sa Biblia , alagad an saiyang agom asin mga aki interesado .
(trg)="40"> ตัว ​ อย่าง ​ เช่น จอห์น ​ ซึ่ง ​ อยู่ ​ ใน ​ ประเทศ ​ อังกฤษ ไม่ ​ สนใจ ​ ใน ​ พระ ​ คัมภีร์ แต่ ​ ทว่า ​ ภรรยา ​ กับ ​ ลูก ๆ ของ ​ เขา ​ สนใจ .

(src)="41"> Kaya nagpoon sindang mag - atender sa mga pagtiripon kan mga Saksi ni Jehova mantang si John nakikipag - inoman sa saiyang mga amigo .
(trg)="41"> ดัง ​ นั้น ​ พวก ​ เขา ​ เริ่ม ​ เข้า ​ ร่วม ​ การ ​ ประชุม ​ ของ ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ขณะ ​ ที่ ​ จอห์น ​ ไป ​ ดื่ม ​ เหล้า ​ กับ ​ เพื่อน ๆ ของ ​ เขา .

(src)="42"> Bilang resulta , napalabot sia sa grabeng pag - inom , paninigarilyo , asin pakatapos , sa inmoralidad .
(trg)="42"> ผล ​ ก็ ​ คือ เขา ​ เข้า ​ ไป ​ พัวพัน ​ ใน ​ การ ​ ดื่ม ​ จัด การ ​ สูบ ​ บุหรี่ และ ​ ใน ​ ที่ ​ สุด ​ ก็ ​ การ ​ ผิด ​ ศีล ธรรม .

(src)="43"> Katapustapusi , binayaan nia an saiyang agom tanganing makisaro sa ibang babae .
(trg)="43"> ท้าย ​ สุด เขา ​ ได้ ​ ทิ้ง ​ ภรรยา ​ ไป ​ อยู่ ​ กิน ​ กับ ​ ผู้ ​ หญิง ​ อีก ​ คน ​ หนึ่ง .

(src)="44"> Nagpoon na an mga areglo sa diborsio .
(trg)="44"> การ ​ ฟ้อง ​ หย่า ​ ได้ ​ เริ่ม ​ ขึ้น .

(src)="45"> Alagad nagngalas si John kan maheling na an saiyang agom — na nakanood nin Kristianong paggawe hale sa saiyang pag - adal kan maogmang bareta — trinatar pa siang may konsiderasyon .
(trg)="45"> แต่ ​ จอห์น ​ ประหลาด ​ ใจ ​ ที่ ​ เห็น ​ ว่า ​ ภรรยา ​ ของ ​ เขา — ผู้ ​ ซึ่ง ​ ได้ ​ เรียน ​ รู้ ​ ความ ​ ประพฤติ ​ แบบ ​ คริสเตียน ​ จาก ​ การ ​ ที่ ​ เธอ ​ ศึกษา ​ ข่าว ​ ดี ​ นั้น — ยัง ​ คง ​ ปฏิบัติ ​ กับ ​ เขา ​ ด้วย ​ ความ ​ เห็น ​ อก ​ เห็น ​ ใจ ​ อยู่ .

(src)="46"> Dai masabotan ni John kun taano .
(src)="47"> Tolong semana bago magin pinal an diborsio , an Kristianong paggawe kan agom ni John nagkaigwa kan epekto kaini .
(trg)="46"> จอห์น ​ ไม่ ​ อาจ ​ เข้าใจ ​ เหตุ ​ ผล ​ ที่ ​ เธอ ​ ทำ ​ เช่น ​ นั้น .

(src)="48"> Nagpaheling sia nin tunay na kamondoan sa saiyang paggawe , asin inontok an mga areglo sa diborsio .
(trg)="47"> สาม ​ สัปดาห์ ​ ก่อน ​ การ ​ หย่า ​ ลงเอย การ ​ ประพฤติ ​ แบบ ​ คริสเตียน ​ ของ ​ ภรรยา ​ จอห์น ​ เกิด ​ ผล .

(src)="49"> Ngonyan nagsiyasat mismo si John kan maogmang bareta asin nakipag - adal kan Biblia sa mga Saksi ni Jehova .
(trg)="48"> เขา ​ แสดง ​ ความ ​ เสียใจ สำนึก ​ ผิด ​ อย่าง ​ แท้ ​ จริง ​ ใน ​ เรื่อง ​ ความ ​ ประพฤติ ​ ของ ​ เขา และ ​ การ ​ ฟ้อง ​ หย่า ​ เป็น ​ อัน ​ ยก ​ เลิก .

(src)="50"> Ngonyan sia man saro nang Kristiano asin , kairiba an saiyang agom , nagbabareta sa iba kan maogmang bareta kan Kahadean .
(trg)="49"> ครั้น ​ แล้ว ​ จอห์น ​ ตรวจ ​ สอบ ​ ดู ​ ข่าว ​ ดี ​ ด้วย ​ ตัว ​ เอง และ ​ ศึกษา ​ พระ ​ คัมภีร์ ​ กับ ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา .

(src)="51"> Sa mga panahon na ini na nanluluya an mga pamantayan sa pamilya , an dakol nangangaipo nin tabang na inaalok kan basado sa Biblia na maogmang bareta .
(trg)="50"> ขณะ ​ นี้ ​ เขา ​ ก็ ​ เช่น ​ กัน ​ เป็น ​ คริสเตียน และ ​ ด้วย ​ กัน ​ กับ ​ ภรรยา เขา ​ บอก ​ ข่าว ​ ดี ​ เรื่อง ​ ราช อาณาจักร ​ แก่ ​ คน ​ อื่น ๆ .

(src)="52"> An saro sa mga Saksi ni Jehova sa Peru nagtutukaw kataed nin sarong koronel sa armada sa paglunad sa eroplano .
(trg)="51"> ใน ​ ยุค ​ ที่ ​ ค่า ​ นิยม ​ ของ ​ ครอบครัว ​ แตก ​ สลาย ​ เช่น ​ นี้ หลาย ​ คน ​ จำเป็น ​ ต้อง ​ ได้ ​ รับ ​ ความ ​ ช่วย เหลือ ​ ที่ ​ ข่าว ​ ดี ​ ซึ่ง ​ อาศัย ​ พระ ​ คัมภีร์ ​ เสนอ ​ ให้ .

(src)="53"> Nag - olay sinda asin nagpoon na isaysay kan koronel an mga problema nia sa pamilya , kairiba an katotoohan na an saiyang agom adikto na sa droga asin haros babayaan.na sia tanganing makiiba sa mas hoben na lalaki .
(trg)="52"> พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ คน ​ หนึ่ง ​ ใน ​ ประเทศ ​ เปรู ​ นั่ง ​ ข้าง ๆ นาย ​ พัน ​ ทหาร ​ คน ​ หนึ่ง ​ ระหว่าง ​ โดยสาร ​ เครื่อง บิน .

(src)="54"> Mataktikang ipinaheling saiya kan Saksi na an Biblia nagtatao nin marahay , solidong sadol dapit sa mga bagay sa pamilya asin na iyan nakatabang saiya na resolberan an saiya mismong mga problema sa pamilya . — Efeso 5 : 21 - 6 : 4 .
(trg)="54"> พยาน ​ ฯ แสดง ​ ให้ ​ เขา ​ เห็น ​ อย่าง ​ ผ่อน ​ หนัก ​ ผ่อน ​ เบา ​ ว่า คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ ให้ ​ คำ ​ แนะ ​ นำ ​ ที่ ​ ดี เชื่อ ถือ ​ ได้ ใน ​ เรื่อง ​ ครอบครัว และ ​ บอก ​ ว่า คำ ​ แนะ ​ นำ ​ นั้น ​ ได้ ​ ช่วย ​ เขา ​ เป็น ​ ส่วน ​ ตัว ​ ให้ ​ แก้ ​ ปัญหา ​ ใน ​ ครอบครัว ​ ของ ​ เขา ​ เอง . — เอ เฟ โซ 5 : 21 – 6 : 4 .

(src)="55"> Pinasalamatan kan koronel an Saksi huh kan saiyang nakararangang mga tataramon asin nagsuskribe para sa mga magasin na Watchtower asin Awake !
(trg)="55"> นาย ​ พัน ​ ขอบคุณ ​ พยาน ​ ฯ สำหรับ ​ คำ ​ ปลอบโยน ​ ของ ​ เขา ​ และ ​ ได้ ​ บอก รับ ​ วารสาร ​ หอ สังเกตการณ์ กับ ​ ตื่น เถิด เพื่อ ​ ว่า ​ เขา ​ จะ ​ เพิ่ม ​ พูน ​ ความ ​ รู้ ​ ของ ​ เขา ​ ต่อ ​ ไป ​ ใน ​ เรื่อง ​ ข่าว ​ ดี ได้ .

(src)="56"> tanganing madugangan ma an saiyang kaaraman sa maogmang bareta .
(trg)="56"> ต่อ ​ จาก ​ นั้น เมื่อ ​ พยาน ​ ฯ กำลัง ​ จะ ​ ลง ​ จาก ​ เครื่อง บิน คู่ ​ สมรส ​ หนุ่ม ​ สาว ​ คู่ ​ หนึ่ง ​ รีบ ​ มา ​ หา ​ เขา ​ และ ​ ขอ ​ พูด ​ คุย ​ ด้วย .

(src)="57"> Dangan , kan mahale na an Saksi sa eroplano , may hoben na mag - agom na naghihidali sa paglapag saiya asin naghagad na makipag - olay sa saiya .
(trg)="57"> เขา ​ ทั้ง ​ สอง ​ บอก ​ ว่า “ เรา ​ นั่ง ​ อยู่ ​ ข้าง ​ หน้า ​ คุณ และ ​ เรา ​ ได้ ​ ยิน ​ การ ​ สนทนา ​ ของ ​ คุณ ​ กับ ​ สุภาพ ​ บุรุษ ​ คน ​ นั้น .

(src)="58"> “ Nagtutukaw kami sa enotan mismo nindo , ” an sabi ninda , “ asin nadangog niamo an pag - oolay nindo asin kan lalaki .
(trg)="58"> เรา ​ อยาก ​ จะ ​ บอก รับ ​ วารสาร ​ เหล่า ​ นั้น ​ ด้วย . ”

(src)="59"> Mawot man niamong magsuskribe para sa mga magasin na idto . ”
(trg)="59"> เขา ​ ทั้ง ​ สอง ​ ต้องการ ​ เรียน ​ รู้ ​ ข่าว ​ ดี ​ ซึ่ง ​ สามารถ ​ ปรับ ​ ปรุง ​ ชีวิต ​ ให้ ​ ดี ​ ขึ้น ​ ได้ .

(src)="60"> Mawot man nindang makanood kan maogmang bareta na nagpapaoswag sa buhay .
(trg)="60"> ชีวิต ​ ที่ ​ เปลี่ยน ​ ไป

(src)="61"> Sarong Nabagong Buhay
(src)="62"> Orog pa , an basado sa Biblia na maogmang bareta nagbabago nin mga tawo .
(trg)="61"> นอก ​ จาก ​ นั้น ข่าว ​ ดี ​ ที่ ​ อาศัย ​ พระ ​ คัมภีร์ ​ นั้น ​ ทำ ​ ให้ ​ ประชาชน ​ เปลี่ยน ​ ไป .

(src)="63"> Siring kan sinabi ni apostol Pablo : “ An tataramon nin Dios buhay asin mapuwersa . ”
(trg)="62"> ดัง ​ ที่ ​ อัคร สาวก ​ เปาโล ​ บอก ​ ว่า “ พระ ​ คำ ​ ของ ​ พระเจ้า ​ ประกอบ ​ ด้วย ​ ชีวิต และ ​ ด้วย ​ ฤทธิ์ ​ เดช . ”

(src)="64"> Totoo ini sa kaso kan sarong hoben na lalaki sa Macedonia , Grecia .
(trg)="63"> เป็น ​ จริง ​ เช่น ​ นี้ ​ ใน ​ กรณี ​ ของ ​ ชาย ​ หนุ่ม ​ คน ​ หนึ่ง ​ ใน ​ มา ซิ โด เนีย ประเทศ ​ กรีซ .

(src)="65"> Nagngalas siang maaraman na , sono sa Biblia , Jehova an ngaran nin Dios .
(trg)="64"> เขา ​ แปลก ​ ใจ ​ ที่ ​ รู้ ​ ว่า ตาม ​ พระ ​ คัมภีร์ ​ แล้ว พระ ​ นาม ​ ของ ​ พระเจ้า ​ คือ ​ ยะ โฮ วา .

(src)="66"> Kaya pinakiolayan nia an saiyang amigo na hanapon an mga Saksi ni Jehova tolos - tolos kun posible .
(trg)="65"> ดัง ​ นั้น เขา ​ ขอ ​ เพื่อน ​ คน ​ หนึ่ง ​ จัดแจง ​ ให้ ​ เขา ​ ติด ​ ต่อ ​ กับ ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ เร็ว ​ ที่ ​ สุด ​ เท่า ​ ที่ ​ จะ ​ เร็ว ​ ได้ .

(src)="67"> Duwang pag - orolay an inareglo sa mga Saksi , na an lambang saro naglawig nin haros apat na oras .
(trg)="66"> มี ​ การ ​ จัด ​ การ ​ ถก ​ กับ ​ พยาน ​ ฯ สอง ​ ครั้ง แต่ ​ ละ ​ ครั้ง ​ นาน ​ ราว ๆ สี่ ​ ชั่วโมง .

(src)="68"> Dangan an hoben na lalaki nagkaigwa nin regular na pag - adal sa Biblia , an enot naglawig sagkod sa alas dos nin aga !
(trg)="67"> ต่อ ​ จาก ​ นั้น ชาย ​ หนุ่ม ​ คน ​ นั้น ​ ได้ ​ ลง ​ มือ ​ ศึกษา ​ พระ ​ คัมภีร์ ​ เป็น ​ ประจำ ซึ่ง ​ การ ​ ศึกษา ​ ครั้ง ​ แรก ​ นั้น ​ ใช้ ​ เวลา ​ นาน ​ จน ​ กระทั่ง ​ ถึง ​ ตี ​ สอง !

(src)="69"> Magpoon kan enot na pag - adal na iyan , an hoben na lalaki marikas na inoyon an saiyang buhay sa mga pamantayan kan Biblia .
(trg)="68"> ตั้ง ​ แต่ ​ การ ​ ศึกษา ​ ครั้ง ​ แรก ​ เป็น ​ ต้น ​ มา ชาย ​ หนุ่ม ​ ได้ ​ ปรับ ​ ชีวิต ​ ของ ​ เขา ​ เข้า ​ กับ ​ มาตรฐาน ​ ของ ​ พระ ​ คัมภีร์ ​ อย่าง ​ รวด ​ เร็ว .

(src)="70"> Nag - atender sia sa mga pagtiripon para sa pagsamba kairiba kan mga Saksi ni Jehova asin namotan na gayo an Kaglalang .
(trg)="69"> เขา ​ ได้ ​ เข้า ​ ร่วม ​ การ ​ ประชุม ​ ต่าง ๆ เพื่อ ​ นมัสการ ​ ร่วม ​ กับ ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา และ ​ เกิด ​ ความ ​ รู้สึก ​ รัก ​ พระ ​ ผู้ ​ สร้าง ​ มาก ​ ที ​ เดียว .

(src)="71"> Asin binendisyonan man sia ni Jehova .
(trg)="70"> และ ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ ทรง ​ อวย ​ พระ ​ พร ​ เขา .

(src)="72"> Kan enot na semana kan saiyang halabang pag - adal sa Biblia , ginunting nia an buhok .
(trg)="71"> สัปดาห์ ​ แรก ​ ใน ​ การ ​ ศึกษา ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล เขา ​ ได้ ​ ตัด ​ ผม ​ ที่ ​ ยาว ​ ของ ​ เขา .

(src)="73"> Kan ikaduwang semana , inontok na nia an pagduman sa mga kabaret asin mga disco tanganing magkaigwa nin nakaoogmang mga kairiba .
(trg)="72"> สัปดาห์ ​ ที่ ​ สอง เขา ​ เลิก ​ ไป ​ เที่ยว ​ บาร์ ​ และ ​ ดิส โก้ ​ เพื่อ ​ แสวง ​ หา ​ เพื่อน ​ ที่ ​ ทำ ​ ให้ ​ ตื่น เต้น ​ เร้า ​ ใจ .

(src)="74"> Kan ikatolong semana , inapon nia an huri niang sigarilyo .
(trg)="73"> สัปดาห์ ​ ที่ ​ สาม เขา ​ ทิ้ง ​ บุหรี่ ​ มวน ​ สุด ​ ท้าย ​ ของ ​ เขา .

(src)="75"> Pakatapos mag - adal sa laog nin duwang bulan , nagpoon siang makiiba sa mga Saksi sa pagbabareta sa iba kan maogmang bareta kan Kahadean .
(trg)="74"> หลัง ​ จาก ​ ศึกษา ​ เป็น ​ เวลา ​ สอง ​ เดือน เขา ​ เริ่ม ​ สมทบ ​ กับ ​ พวก ​ พยาน ​ ฯ ใน ​ การ ​ บอก ​ ข่าว ​ ดี ​ เรื่อง ​ ราช อาณาจักร ​ แก่ ​ คน ​ อื่น ๆ .

(src)="76"> Iyo , naoogma siang dinara kan mga Saksi ni Jehova an maogmang bareta sa saiya sa kabtang na idto nin daga .
(trg)="75"> ถูก ​ แล้ว เขา ​ ยินดี ​ ที่ ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ ได้ ​ นำ ​ ข่าว ​ ดี ​ ไป ​ ยัง ​ ภูมิภาค ​ ของ ​ แผ่น ดิน ​ โลก ​ ที่ ​ เขา ​ อยู่ ​ นั้น .

(src)="77"> An Maogmang Bareta sa Bilanggoan
(trg)="76"> ข่าว ​ ดี ​ ใน ​ คุก

(src)="78"> Maski an mga rehas kan bilanggoan bakong olang sa maogmang bareta .
(trg)="77"> แม้ ​ แต่ ​ ลูก ​ กรง ​ คุก ​ ก็ ​ ไม่ ​ เป็น ​ เครื่อง ​ กีด ​ ขวาง ​ ข่าว ​ ดี .

(src)="79"> Sa Espana sarong hoben na lalaking an ngaran Jose nagdudusa nin halawig na sentensia sa bilanggoan huli sa paghabon na armado asin iba pang kriminal na gibo .
(trg)="78"> ใน ​ สเปน ชาย ​ หนุ่ม ​ คน ​ หนึ่ง ​ ชื่อ ​ โฮเซ ​ ถูก ​ ตัดสิน ​ จำ ​ คุก ​ หลาย ​ ปี ​ เนื่อง ​ จาก ​ ทำ ​ การ ​ ปล้น และ ​ อาชญากรรม ​ แบบ ​ อื่น ๆ .

(src)="80"> Alagad , nagin posible sa mga Saksi ni Jehova na ibareta saiya an maogmang bareta , asin an mensahe kan Biblia lubos na nagliwat kan saiyang pagmansay .
(trg)="79"> อย่าง ​ ไร ​ ก็ ​ ดี พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ สามารถ ​ บอก ​ ข่าว ​ ดี ​ แก่ ​ เขา และ ​ ข่าวสาร ​ ของ ​ พระ ​ คัมภีร์ ​ ทำ ​ ให้ ​ เขา ​ เปลี่ยน ​ ทัศนะ ​ ของ ​ เขา ​ อย่าง ​ สิ้น เชิง .

(src)="81"> Si Jehova ‵ nagtao nin kapangyarihan ’ sa saiya . — Filipos 4 : 13 .
(trg)="80"> พระ ​ ยะ โฮ วา ​ ทรง ‘ ชู ​ กำลัง ’ แก่ ​ เขา . — ฟิ ลิ ป ปอย 4 : 13 .

(src)="82"> Sinasabi ni Jose na tibaad marahay na gamiton nia an natatada kan saiyang buhay sa sistemang ini nin mga bagay sa likod nin mga rehas huh kan saiyang dating paggawe .
(trg)="81"> โฮเซ ​ บอก ​ ว่า ​ เขา ​ อาจ ​ ใช้ ​ ชีวิต ​ ของ ​ เขา ​ ที่ ​ เหลือ ​ อยู่ ​ ใน ​ ระบบ ​ นี้ ​ เบื้อง ​ หลัง ​ ลูก ​ กรง ​ เนื่อง ​ จาก ​ พฤติการณ์ ​ แต่ ​ ก่อน ​ ของ ​ เขา .

(src)="83"> Alagad nabautismohan na sia asin ngonyan saro nang Kristiano .
(trg)="82"> แต่ ​ เขา ​ ก็ ​ ได้ ​ รับ ​ บัพ ติ สมา ​ แล้ว และ ​ ขณะ ​ นี้ ​ เป็น ​ คริสเตียน .

(src)="84"> An saiyang agom marigon na nagsusuportar sa saiya , asin nagmamaigot siang tawan an saindang hoben na aking lalaki nin Kristianong pagpadakula .
(trg)="83"> ภรรยา ​ ของ ​ เขา ​ สนับสนุน ​ เขา ​ อย่าง ​ เหนียว แน่น ​ และ ​ เธอ ​ พยายาม ​ ให้ ​ การ ​ อบรม ​ แบบ ​ คริสเตียน ​ แก่ ​ ลูก ​ ชาย ​ วัย ​ เยาว์ .

(src)="85"> Mientras tanto , ihinihiras ni Jose an maogmang bareta sa mga kapuwa bilanggo , mga tawong masakit mapaabotan kan mga nasa luwas kan mga lanob kan bilanggoan .
(trg)="84"> ระหว่าง ​ นั้น โฮเซ ​ ก็ ​ แบ่ง ​ ปัน ​ ข่าว ​ ดี ​ ให้ ​ กับ ​ เพื่อน ​ นัก ​ โทษ ​ ด้วย ​ กัน ซึ่ง ​ เป็น ​ กลุ่ม ​ ชน ​ ที่ ​ ยาก ​ ที่ ​ คน ​ เหล่า ​ นั้น ​ ซึ่ง ​ อยู่ ​ นอก ​ กำแพง ​ คุก ​ จะ ​ เข้า ​ ไป ​ ถึง ​ ได้ .

(src)="86"> Ngonyan an kairiba nia sa selda saro na man na bautisadong Kristiano .
(trg)="85"> ตอน ​ นี้ ​ เพื่อน ​ ร่วม ​ ห้อง ​ ขัง ​ ของ ​ เขา ​ เป็น ​ คริสเตียน ​ ที่ ​ รับ ​ บัพ ติ สมา ​ แล้ว ​ เช่น ​ กัน .

(src)="87"> Ini dikit sanang halimbawa tanganing ipaheling an mga resulta kan panglobong kampanya sa paghuhulit kan mga Saksi ni Jehova .
(trg)="86"> นี้ ​ เป็น ​ เพียง ​ ไม่ ​ กี่ ​ ตัว ​ อย่าง ​ ที่ ​ แสดง ​ ให้ ​ เห็น ​ ผลลัพธ์ ​ จาก ​ การ ​ ประกาศ ​ ทั่ว ​ โลก ​ ของ ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา .

(src)="88"> Tunay nanggad , an maogmang bareta na ihinayag kan dai naheheling na anghel ipinahahayag man kan mga Saksi ni Jehova “ bilang maogmang bareta sa mga nag - eerok sa daga , asin sa lambang nasyon asin tribo asin tataramon patin banwaan . ”
(trg)="87"> จริง ๆ แล้ว พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ ได้ ​ ส่ง ​ เสียง ​ สะท้อน ​ ข่าว ​ ดี ​ ที่ ​ ประกาศ ​ โดย ​ ทูต ​ สวรรค์ ​ ซึ่ง ​ ไม่ ​ ประจักษ์ “ เป็น ​ ข่าว ​ ที่ ​ น่า ​ ปีติ ​ ยินดี ​ แก่ ​ บรรดา ​ ผู้ ​ อาศัย ​ อยู่ ​ บน ​ แผ่น ดิน ​ โลก และ ​ แก่ ​ ทุก ​ ชาติ ทุก ​ ตระกูล ทุก ​ ภาษา ​ และ ​ ทุก ​ คณะ . ”

(src)="89"> Ini an pinakamarahay na bareta , asin ini an solamenteng paglaom kan katawohan .
(trg)="88"> นั่น ​ เป็น ​ ข่าว ​ ดี ​ ที่ ​ สุด และ ​ เป็น ​ ความ ​ หวัง ​ อย่าง ​ เดียว ​ เท่า ​ นั้น ​ ของ ​ มนุษยชาติ .

(src)="90"> Sinasadol niamo kamo na sunudon ini .
(trg)="89"> เรา ​ ขอ ​ เร่งเร้า ​ คุณ ​ ให้ ​ เอา ​ ใจ ​ ใส่ ​ ฟัง ​ ข่าว ​ นั้น .

(src)="91"> Siring ki Ken asin John sa Inglaterra , siring ki Rafael asin kan saiyang agom sa Argentina , siring ki Jose sa Espana , asin siring kan riniboribong iba pa , kairiba kita kan anghel sa pagdagka sa gabos na “ matakot sa Dios asin pamurawayon sia , huli to nag - abot na an oras kan saiyang paghokom , asin kaya sambahon an Saro na naglalang kan langit asin daga asin dagat asin mga burabod nin tubig . ” — Kapahayagan 14 : 7 .
(trg)="90"> เช่น ​ เดียว ​ กับ ​ เคน ​ และ ​ จอห์น ​ ใน ​ ประเทศ ​ อังกฤษ รา ฟา เอล ​ กับ ​ ภรรยา ​ ของ ​ เขา ​ ใน ​ อาร์เจนตินา โฮเซ ​ ใน ​ สเปน และ ​ เหมือน ​ กับ ​ คน ​ อื่น ๆ อีก ​ หลาย ​ หมื่น ​ คน เรา ​ สมทบ ​ กับ ​ ทูต ​ สวรรค์ ​ ใน ​ การ ​ กระตุ้น ​ ให้ ​ ทุก ​ คน “ เกรง ​ กลัว ​ พระเจ้า ​ และ ​ ถวาย ​ เกียรติยศ ​ แด่ ​ พระองค์ เพราะ ​ ว่า ​ เวลา ​ ที่ ​ พระองค์ ​ จะ ​ ทรง ​ พิพากษา ​ นั้น ​ มา ​ ถึง ​ แล้ว และ ​ จง ​ บูชา ​ พระองค์ ​ ผู้ ​ ได้ ​ ทรง ​ สร้าง ​ สวรรค์ ​ และ ​ แผ่น ดิน ​ โลก และ ​ ทะเล ​ และ ​ ธาร ​ น้ำ ​ ทั้ง ​ หลาย . ” — วิวรณ์ 14 : 7 .

# bcl/1990004.xml.gz
# th/1990004.xml.gz


(src)="1"> “ Dai Ikinasosopog an Maogmang Bareta ”
(trg)="1"> “ ไม่ ​ รู้สึก ​ ละอาย ​ ใน ​ เรื่อง ​ ข่าว ​ ดี ”

(src)="2"> “ Dai ko ikinasosopog an maogmang bareta ; iyan , sa katotoohan , iyo an kapangyarihan nin Dios para sa kaligtasan kan lambang saro na nagtutubod . ” — ROMA 1 : 16 .
(trg)="2"> “ ข้าพเจ้า ​ ไม่ ​ รู้สึก ​ ละอาย ​ ใน ​ เรื่อง ​ ข่าว ​ ดี แท้ ​ จริง ข่าว ​ ดี ​ นั้น ​ เป็น ​ ฤทธิ์ ​ เดช ​ ของ ​ พระเจ้า เพื่อ ​ ทุก ​ คน ​ ที่ ​ มี ​ ความ ​ เชื่อ ​ จะ ​ ได้ ​ ความ ​ รอด . ” — โรม 1 : 16 , ล .
(trg)="3"> ม .

(src)="3"> Paano parateng inaako an maogmang bareta , alagad paano minamansay kan daing pagtubod na mga tawo an maoginang bareta kan Kahadean nin Dios ?
(trg)="4"> โดย ​ ทั่ว ​ ไป ข่าว ​ ดี ​ ได้ ​ รับ ​ การ ​ ตอบ ​ สนอง ​ อย่าง ​ ไร แต่ ​ ชาว ​ โลก ​ ที่ ​ ไม่ ​ มี ​ ความ ​ เชื่อ ​ มี ​ ทัศนะ ​ เช่น ​ ไร ​ ต่อ ​ ข่าว ​ ดี ​ เรื่อง ​ ราช อาณาจักร ​ ของ ​ พระเจ้า ?

(src)="4"> AN HINOHONA nin sarong tawo na maogmang bareta tibaad dai mansayon bilang maogmang bareta nin iba .
(trg)="5"> สิ่ง ​ ที่ ​ ปรากฏ ​ แก่ ​ คน ​ หนึ่ง ​ ว่า ​ เป็น ​ ข่าว ​ ดี ​ อาจ ​ ไม่ ​ ใช่ ​ ข่าว ​ ดี ​ สำหรับ ​ อีก ​ คน ​ หนึ่ง ​ ก็ ​ ได้ .

(src)="5"> Ordinaryo sana , an paradara nin maogmang bareta inaako na may kaogmahan , asin an talingang galagang magdangog nin mga bareta ikikiling sa saiya .
(trg)="6"> ปกติ ​ แล้ว คน ​ ที่ ​ มี ​ ข่าว ​ ดี ​ มัก ​ จะ ​ ได้ ​ รับ ​ การ ​ ต้อนรับ ​ ด้วย ​ ความ ​ ยินดี และ ​ ผู้ ​ ที่ ​ อยาก ​ รู้ ​ ข่าว ​ ดี ​ อยู่ ​ แล้ว ​ ก็ ​ จะ ​ ตั้งใจ ​ ฟัง ​ อย่าง ​ หู ​ ผึ่ง ​ ที ​ เดียว .

(src)="6"> Alagad , naghula an Biblia na an daing pagtubod na mga tawo sa kinaban dai mamansayon na may kaogmahan an maogmang bareta kan Kahadean nin Dios asin an mensahe nin kaligtasan kaini . — Ikomparar an 2 Corinto 2 : 15 , 16 .
(trg)="7"> อย่าง ​ ไร ​ ก็ ​ ดี คำ ​ พยากรณ์ ​ ใน ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ ได้ ​ แจ้ง ​ ล่วง ​ หน้า ​ ว่า คน ​ ไม่ ​ มี ​ ความ ​ เชื่อ ​ แห่ง ​ โลก ​ นี้ ​ กลับ ​ รู้สึก ​ ว่า ข่าว ​ ดี ​ เรื่อง ​ ราช อาณาจักร ​ ของ ​ พระเจ้า ​ และ ​ ข่าวสาร ​ เรื่อง ​ ความ ​ รอด ​ นั้น ​ ไม่ ​ ใช่ ​ เรื่อง ​ น่า ​ ปีติ ​ ยินดี ​ อะไร ​ เลย . — เทียบ ​ กับ 2 โก ริน โธ 2 : 15 , 16 .

(src)="7"> Ano an sinabi ni apostol Pablo dapit sa maogmang baretang ipinahayag nia , asin taano an mensaheng ipinahayag nia ta maogmang bareta sagkod ngonyan ?
(trg)="8"> อัคร สาวก ​ เปาโล ​ กล่าว ​ อย่าง ​ ไร ​ เกี่ยว ​ กับ ​ ข่าว ​ ดี ​ ที่ ​ ท่าน ​ ได้ ​ ประกาศ ​ ไป และ ​ ทำไม ​ ข่าว ​ ที่ ​ ท่าน ​ แถลง ​ ยัง ​ คง ​ เป็น ​ ข่าว ​ ดี ​ ใน ​ ทุก ​ วัน ​ นี้ ?

(src)="8"> Si apostol Pablo saro sa mga isinugo na magdara kan maogmang bareta sa publiko .
(trg)="9"> อัคร สาวก ​ เปาโล ​ เป็น ​ คน ​ หนึ่ง ​ ที่ ​ ถูก ​ ส่ง ​ ไป ​ บอก ​ ข่าว ​ ดี ​ แก่ ​ สาธารณชน .

(src)="9"> Ano an namatean nia dapit sa saiyang gibohon ?
(trg)="10"> ท่าน ​ มี ​ ความ ​ รู้สึก ​ อย่าง ​ ไร ​ ต่อ ​ งาน ​ ที่ ​ ท่าน ​ รับ ​ มอบ หมาย ​ ให้ ​ กระทำ ?

(src)="10"> Sinabi nia : “ Kaya ako galagang ipahayag man an maogmang bareta sa saindo na yaon sa Roma .
(trg)="11"> ท่าน ​ กล่าว ​ ว่า “ ข้าพเจ้า ​ เต็ม ​ ใจ ​ พร้อม ​ ที่ ​ จะ ​ ประกาศ ​ ข่าว ​ ดี ​ แก่ ​ ท่าน ​ ทั้ง ​ หลาย ​ ที่ ​ อยู่ ​ ใน ​ กรุง ​ โรม ​ ด้วย .