# bcl/2018240.xml.gz
# mxv/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 Gikan sa Buot na Iprinesentar an Saindang Sadiri — Sa Madagascar
(trg)="1"> 3 Nda̱ka̱xinna ña̱ ku̱ʼu̱nna natúʼunna chí ñuu Madagascar

(src)="2"> 7 ‘ Nagtatao Siya nin Kusog sa mga Napapagal ’
(trg)="2"> 7 “ Táxira ndée ndaʼa̱ na̱ ku̱naa ”

(src)="3"> Kun pagmati ta dai ta na kaya an mga problema , ano an puwede niyatong gibuhon ?
(trg)="3"> ¿ Ndáaña kéʼéyó tá íyoní tu̱ndóʼo nu̱úyó ?

(src)="4"> Pag - uulayan sa artikulong ini an satong teksto para sa taon 2018 asin ipapahiling kun taano ta kaipuhan niyatong tawan si Jehova nin oportunidad na pakusugon kita asin kun paano niya iyan ginigibo .
(trg)="4"> Nu̱ú artículo yóʼo ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa ña̱ texto ña̱ ku̱i̱ya̱ 2018 ta ka̱ʼa̱nña xíʼinyó ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa chindeé táʼan Ndióxi̱ xíʼinyó ta kunda̱a̱ - iniyó ndáa ki̱ʼva chindeéra miíyó tá yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo .

(src)="5"> 12 Nakakaugmang Pagkasararo Asin an Memoryal
(trg)="5"> 12 Ña̱ conmemoración xíʼin ña̱ inkáchi kítáʼanyó

(src)="6"> An taunan na pagselebrar kan Memoryal kan kagadanan ni Cristo gigibuhon sa Sabado , Marso 31 , 2018 .
(trg)="6"> Ña̱ ku̱i̱ya̱ vitin ña̱ ndakaʼányó xa̱ʼa ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús kooña sábado 31 tí marzo ña̱ ku̱i̱ya̱ 2018 .

(src)="7"> Paano kita maandam para sa okasyon na ini , paano kita makikinabang sa pag - atender diyan , asin paano an taunan na okasyon na iyan nakakakontribwir sa pagkasararo kan mga lingkod nin Diyos sa bilog na daga ?
(trg)="7"> ¿ Ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa ku̱ʼu̱nyó conmemoración tasaá ndakiʼinyó ña̱ va̱ʼa ?
(trg)="8"> ¿ Nda̱chun chíndeé táʼan ña̱ conmemoración xíʼinyó ña̱ va̱ʼa kutáʼanyó xíʼin ndiʼina ?

(src)="8"> Aramon an simbag sa artikulong ini .
(trg)="9"> Nu̱ú artículo yóʼo sakuaʼayó xa̱ʼaña .

(src)="9"> 17 Kun Taano ta Nagtatao Kita sa Saro na Igwa Na kan Gabos
(trg)="10"> 17 ¿ Á kivi taxiyó iin ña̱ʼa ndaʼa̱ ta̱ xa̱a̱ kúúmií ndiʼiña ?

(src)="10"> An gabos na yaon sa sato hali ki Jehova .
(trg)="11"> Ndiʼi ña̱ kúúmiíyó Jehová kúú ta̱ táxiña .

(src)="11"> Pero linalauman pa man giraray niyang gagamiton ta an satong mahalagang mga bagay sa pagsuportar sa gibuhon kan saiyang organisasyon ngunyan .
(trg)="12"> Soo kúni̱ra ña̱ ná kuniñúʼuyó ña̱ kúúmiíyó ña̱ chindeé táʼanyó xíʼin na̱ ñuura .

(src)="12"> Pag - uulayan sa artikulong ini kun taano asin paano kita makikinabang sa pagtao nin onra ki Jehova paagi kan satong mahalagang mga bagay .
(trg)="13"> Nu̱ú artículo yóʼo sakuaʼayó nda̱chun ndásakáʼnuyó Jehová tá xíniñúʼuyó ña̱ʼa ña̱ kúúmiíyó ña̱ keʼéyó chiñu nu̱úra ta ndáa ña̱ va̱ʼa ndakiʼinyó xa̱ʼa ña̱yóʼo .

(src)="13"> 22 Anong Klase nin Pagkamuot an Nagtatao nin Tunay na Kaugmahan ?
(trg)="14"> 22 ¿ Ndáaña xíniñúʼu kuʼvi̱ - iniyó kúniyó ña̱ va̱ʼa si̱í kooyó ?

(src)="14"> 27 Mahihiling Nindo an Pagkakalain nin mga Tawo
(trg)="15"> 27 Na̱ ndásakáʼnu Jehová xíʼin na̱ va̱ása ndásakáʼnu - ñaʼá

(src)="15"> Tutukaron sa inot na artikulo kun paanong an tunay na kaugmahan minagikan sa pagkamuot sa Diyos bakong sa palsipikadong mga klase nin pagkamuot na magigin risang - risa sa “ huring mga aldaw . ”
(trg)="16"> Nu̱ú ña̱ xa̱a̱ ka̱ʼviyó na̱kunda̱a̱ - iniyó ña̱ xíniñúʼu kuʼvi̱ - iniyó kuniyó Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa si̱í kooyó ta kǒo keʼéyó táki̱ʼva kéʼé na̱ yiví na̱ íyo ña̱ “ tiempo nu̱ú ndíʼi ” ( 2 Tim .

(src)="16"> Ipapaliwanag sa ikaduwang artikulo kun paano napapalain na marhay an mga ugali kan mga tawo sa huring mga aldaw sa mga ugaling mahihiling sa mga lingkod nin Diyos .
(trg)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="18"> Ña̱ kaʼviyó vitin sakuaʼayó nda̱chun síín íyoyó nu̱ú na̱ yiví na̱ va̱ása ndásakáʼnu Ndióxi̱ .

(src)="17"> 32 Aram Mo Daw ?
(trg)="19"> 32 ¿ Á xa̱a̱ xíni̱ún xa̱ʼa ña̱yóʼo ?

# bcl/2018241.xml.gz
# mxv/2018241.xml.gz


(src)="1"> “ PAG nag - iistorya kan saindang mga eksperyensiya an mga amiga kong naglilingkod sa mga lugar na nangangaipo nin dugang pang payunir , gustong - gusto ko man na maeksperyensiyahan iyan , ” an sabi ni Sylviana , sarong 27 anyos na payunir .
(trg)="1"> ÑÁ Sylviana iin ñá precursora ñá xa̱a̱ kúúmií 25 ku̱i̱ya̱ káʼa̱nñá ña̱yóʼo : “ Tá xi̱xiniso̱ʼi̱ ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n na̱ migoi̱ ña̱ si̱íní íyona xa̱ʼa ña̱ ni̱xa̱ʼa̱nna inka ñuu na̱túʼunna xa̱ʼa Ndióxi̱ , xi̱kutóoníi̱ keʼíi̱ táʼan ña̱ kéʼéna ” .

(src)="2"> “ Pero , ” an sabi niya , “ natakot akong magin need - greater ta huna ko dai ko iyan kaya . ”
(trg)="2"> Ta káʼa̱nkañá ña̱yóʼo : “ Soo nu̱ú miíi̱ va̱ása kuchiñui̱ ku̱ʼi̱n natúʼi̱n xa̱ʼa Ndióxi̱ inka ñuu túvii̱ ” .

(src)="3"> Arog ka man daw ki Sylviana ?
(trg)="3"> ¿ Á xa̱a̱ ndóʼún táki̱ʼva ndóʼo ñá Sylviana ?

(src)="4"> Gustong - gusto mo man daw na maglingkod sa sarong teritoryo na mas nangangaipo nin paraani kan Kahadian pero dai ka sigurado kun baga makakaya mo iyan ?
(trg)="4"> ¿ Á kúni̱ún ku̱ʼún natúʼún xa̱ʼa Ndióxi̱ iin ñuu nu̱ú íyoní na̱ yiví na̱ kúni̱ sakuaʼa xa̱ʼa Ndióxi̱ ?

(src)="5"> Kun iyo , kusugi an buot mo !
(trg)="5"> Soo , ¿ á xa̱a̱ ndákanixi̱níún ama kúú ña̱ keʼúnña ?

(src)="6"> Sa tabang ni Jehova , ribo - ribong brother asin sister an napangganahan an mga nakakaulang sa sainda na mapahiwas an saindang ministeryo .
(trg)="7"> Jehová xa̱a̱ ku̱a̱ʼání na̱ hermano chíndeé táʼanra xíʼin ña̱ va̱ʼa ku̱a̱ʼáka tiempo káchíñuna nu̱úra .

(src)="7"> Para maaraman kun paano sinda tinabangan ni Jehova , magduman kita sa Madagascar , an ikaapat sa pinakadakulang isla sa kinaban .
(trg)="8"> ¿ Ndáaña kéʼéra ña̱ chíndeé táʼanra xíʼinna ?
(trg)="9"> Ná sakuaʼayó xa̱ʼa ña̱ ñuu Madagascar , ña̱yóʼo kúú inka isla ña̱ káʼnuníka íyo .

(src)="8"> Sa nakaaging sampulong taon , labing 70 maigot na parahayag asin payunir hali sa 11 nasyon * an nagbalyo sa mabungang teritoryong ini sa Aprika , kun sain dakula an pagpapahalaga kan mga tawo sa Bibliya .
(trg)="10"> Xa̱a̱ yáʼaka u̱xu̱ ku̱i̱ya̱ , ta ki̱ʼva iin 70 na̱ precursor xíʼin na̱ publicador na̱ ki̱xi ki̱ʼva 11 país * kúsi̱íní - inina ku̱a̱ʼa̱nna chí ñuu África , ña̱ ñuu yóʼo ku̱a̱ʼání na̱ yiví kándíxana ña̱ káʼa̱n Biblia .

(src)="9"> Saka , dakul na parahayag na nakaistar mismo sa isla an andam na magtabang sa pagpalakop kan mensahe kan Kahadian sa mahiwason na isla .
(trg)="11"> Ta saátu ku̱a̱ʼání na̱ publicador na̱ íyo mií ñuu kán sándákoona veʼena ta ku̱a̱ʼa̱nna inka ñuu ña̱ va̱ʼaka natúʼunna xa̱ʼa Ndióxi̱ ña̱ iníísaá ña̱ isla .

(src)="10"> Midbidon niyato an pira sa sainda .
(trg)="12"> ¿ Á kúni̱ún kunda̱a̱ - iniún ndáana kúúna ?

(src)="11"> Si Perrine asin Louis
(trg)="13"> Ñá Perrine xíʼin ta̱ Louis

(src)="12"> An mag - agom na si Louis asin Perrine , na labi nang 30 anyos , nagbalyo sa Madagascar haling Pransia .
(trg)="14"> Ta̱ Louis xíʼin ñá Perrine iin na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ kúúna ta yáʼaka 30 ku̱i̱ya̱na , ta na̱yóʼo chí ñuu Francia ke̱ena ta ku̱a̱ʼa̱nna ñuu Madagascar .

(src)="13"> Haloy na nindang pinag - iisipan na pahiwason an saindang ministeryo paagi sa pagbalyo sa ibang nasyon , pero nagduwa - duwa kaidto si Perrine .
(trg)="15"> Xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ xi̱kuni̱na ku̱ʼu̱nna inka ñuu , soo ñá Perrine xi̱yi̱ʼvíñá ña̱ ku̱ʼu̱nñá inka ñuu .

(src)="14"> Sinabi niya : “ Natatakot akong magbalyo sa lugar na bako akong pamilyar .
(trg)="16"> Káchiñá : “ Xi̱yi̱ʼvíi̱ chi va̱ása xínii̱ ndáaña kuu .

(src)="15"> Nahahadit akong bayaan an sakong pamilya , kongregasyon , apartment , an gabos na kinatudan kong lugar , asin an samuyang rutina .
(trg)="17"> Va̱ása níxikuni̱i̱ sandákoi̱ na̱ veʼi̱ ni na̱ congregación , veʼe ña̱ xi̱kuumiíndi̱ xíʼin ndiʼika ña̱ʼa ña̱ xi̱keʼéndi̱ .

(src)="16"> Kaya an totoo , an mga ikinakahadit ko an pinakadakulang ulang na kinaipuhan kong pangganahan . ”
(trg)="18"> Xíniñúʼu ndakú koo inii̱ chí xi̱yi̱ʼvíníi̱ ” .

(src)="17"> Kan 2012 , nagkaigwa na nin kusog nin buot si Perrine , kaya nagbalyo na sinda ni Louis .
(trg)="19"> Soo tá 2012 ñá Perrine ndakú va̱ʼa ni̱xi̱yo iniñá ta ku̱a̱ʼa̱nñá xíʼin ta̱ Louis inka ñuu .

(src)="18"> Ano an masasabi niya sa nagin desisyon ninda ?
(trg)="20"> ¿ Ndáaña ndóʼoñá vitin ?

(src)="19"> “ Pag binabalikan ko an nakaagi , masasabi kong nakakapakusog sa pagtubod na maeksperyensiyahan mismo sa buhay mi an pagtabang ni Jehova . ”
(trg)="21"> Miíñá káʼa̱n ña̱yóʼo : “ Tá ndákaʼíi̱n xa̱ʼa ndiʼi ña̱ ndo̱ʼondi̱ kúnda̱a̱ - inii̱ ña̱ chíndeé táʼanní Ndióxi̱ xíʼi̱n ña̱ va̱ʼaní kándíxai̱ra ” .

(src)="20"> Ini man an sabi ni Louis , “ Isipon mo , sa inot ming pag - Memoryal sa Madagascar , sampulo sa mga Bible study mi an nag - atender ! ”
(trg)="22"> Ta̱ Louis káʼa̱ntura ña̱yóʼo : “ U̱xu̱ kúú na̱ káʼvi Biblia xíʼinndi̱ ta u̱xu̱ saána ni̱xa̱ʼa̱n xíʼinndi̱ ña̱ nu̱ú conmemoración ña̱ ni̱xa̱ʼa̱nndi̱ ñuu Madagascar .
(trg)="23"> Liviní ni̱xi̱yoña ” .

(src)="21"> Ano an nakatabang sa mag - agom na magdanay sa saindang asignasyon kan may nag - abot na mga kadipisilan ?
(trg)="24"> ¿ Ndáaña chi̱ndeé táʼan xíʼinna tá ni̱ya̱ʼana nu̱ú tu̱ndóʼo ña̱ va̱ʼa ni̱ndo̱ona ñuu Madagascar ?

(src)="22"> Nakimahirak sinda ki Jehova sa pamibi na tawan sinda nin kusog na kaipuhan tanganing makatagal .
(trg)="25"> Ni̱ka̱ʼa̱nnína xíʼin Jehová ña̱ ná taxira ndée ndaʼa̱na ña̱ ndakú koo inina ( Filip .

(src)="23"> Sinabi ni Louis : “ Namatian ming sinimbag ni Jehova an samuyang mga pamibi asin tinawan kami kan ‘ katuninungan nin Diyos . ’
(trg)="26"> 4 : 13 ) .
(trg)="27"> Ta̱ Louis káchira : “ Na̱kunda̱a̱ - inindi̱ ña̱ xi̱niso̱ʼo Ndióxi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼinra , ta va̱ʼaní chi̱ndeé táʼanra xíʼinndi̱ .

(src)="24"> Paagi kaiyan , nakapagpokus kami sa kaugmahan na itinatao samo kan samuyang paglilingkod .
(trg)="28"> Ta xa̱ʼa ña̱yóʼo va̱ʼava ka̱chíñundi̱ nu̱ú Ndióxi̱ .

(src)="25"> Saka , an mga amigo mi sa Pransia nagpadara samo nin mga e - mail saka surat tanganing pakusugon kaming dai sumuko . ” — Fil .
(trg)="29"> Na̱ migondi̱ na̱ íyo chí Francia chi̱ndaʼána correo xíʼin carta ndaʼa̱ndi̱ ña̱ chi̱ndeé táʼanna xíʼinndi̱ ña̱ ndakú ni̱xi̱yo inindi̱ ” ( Filip .

(src)="26"> 4 : 6 , 7 ; 2 Cor .
(trg)="30"> 4 : 6 , 7 ; 2 Cor .

(src)="27"> 4 : 7 .
(trg)="31"> 4 : 7 ) .

(src)="28"> Abundang binendisyunan ni Jehova si Louis asin Perrine huli sa saindang pakatagal .
(trg)="32"> Jehová chi̱ndeé táʼanra xíʼin ta̱ Louis xíʼin ñá Perrine xa̱ʼa ña̱ ndakú ni̱xi̱yo inina .

(src)="29"> “ Kan Oktubre 2014 , nakapagklase kami sa Bible School for Christian Couples * sa Pransia , ” an sabi ni Louis .
(trg)="33"> Ta̱ Louis káchira : “ Tá octubre ña̱ ku̱i̱ya̱ 2014 ni̱xa̱ʼa̱nndi̱ ña̱ Escuela nu̱ú xáʼa̱n na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ * chí ñuu Francia .

(src)="30"> “ Saro iyan sa dai malilingawan na regalo sa samo ni Jehova . ”
(trg)="34"> Va̱ása nándósóndi̱ xa̱ʼa ña̱yóʼo chi Jehová va̱ʼaní inira xíʼinndi̱ ” .

(src)="31"> Pagkatapos kan klase , naugmang marhay an mag - agom huling sa Madagascar man giraray sinda iinasignar .
(trg)="35"> Tá ni̱xa̱ʼa̱nna ña̱ escuela yóʼo , na̱kusi̱íní - inina chí ndi̱kó tukuna chí ñuu Madagascar .

(src)="32"> Si Nadine asin Didier
(trg)="36"> Ñá Nadine xíʼin ta̱ Didier

(src)="33"> Nagbalyo sa Madagascar kan 2010 an mag - agom na taga Pransia na si Didier asin Nadine kan sinda labing 50 anyos na .
(trg)="37"> Ta̱ Didier xíʼin ñá Nadine , iin na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ na̱ íyo chí ñuu Francia kúúna , yáʼaka 50 ku̱i̱ya̱na tá ke̱ena ku̱a̱ʼa̱nna chí ñuu Madagascar tá ku̱i̱ya̱ 2010 .

(src)="34"> Sinabi ni Didier : “ Nagpayunir kami kan hoben pa kami , dangan nagkaigwa kami nin tulong aki asin pinadakula sinda .
(trg)="38"> Ta̱ Didier káʼa̱nra ña̱yóʼo : “ Tá válíkandi̱ xi̱kuundi̱ precursor , tándi̱ʼi sa̱kuaʼnundi̱ u̱ni̱ se̱ʼendi̱ .

(src)="35"> Kan magin adulto na sinda , pinag - isipan mi kun puwede kaming maglingkod sa ibang nasyon . ”
(trg)="39"> Tá xa̱a̱ xa̱ʼnuna nda̱kanixi̱níndi̱ ña̱ ku̱ʼu̱nndi̱ inka ñuu ña̱ natúʼunndi̱ xa̱ʼa Ndióxi̱ ” .

(src)="36"> Sinabi ni Nadine : “ Garo dai ko kayang maparayo sa mga aki mi kaya nagduwa - duwa ako , pero sinabi ninda samo : ‘ Kun mabalyo po kamo sa ibang nasyon para magin need - greater , magigin proud kami sa saindo ! ’
(trg)="40"> Ñá Nadine káchiñá : “ Kǒo níxikuni̱i̱ ku̱ʼi̱n inka ñuu xa̱ʼa na̱ va̱lí se̱ʼi̱ , soo na̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinndi̱ : ‘ Tá ná ku̱ʼu̱nndó inka ñuu ña̱ natúʼunndó xa̱ʼa Ndióxi̱ kusi̱íní - inindi̱ xa̱ʼandóʼ .

(src)="37"> Napahiro kami kan sinabi ninda na bumalyo na .
(trg)="41"> Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna ña̱yóʼo chi̱ndeé táʼanña xíʼinndi̱ .

(src)="38"> Dawa nakaistar kami ngunyan harayo sa mga aki mi , maugma ako ta pirmi mi man sindang nakakaulay . ”
(trg)="42"> Ni xíkaní íyondi̱ nu̱ú na̱ va̱lí se̱ʼendi̱ , va̱ʼava káʼa̱nndi̱ xíʼinna xíʼin teléfono ta kúsi̱íní - inindi̱ ” .

(src)="39"> Dai nagin madali ki Didier asin Nadine an pag - adal kan lengguwaheng Malagasy .
(trg)="43"> Yo̱ʼvi̱ní ni̱xi̱yoña nu̱ú ta̱ Didier xíʼin ñá Nadine ña̱ sa̱kuaʼana ña̱ tu̱ʼun malgache .

(src)="40"> “ Bako na kaming mga hoben na madali sanang makanuod nin lengguwahe , ” an nakangirit na sabi ni Nadine .
(trg)="44"> “ Su̱ví na̱ válíka kúúndi̱ ” , káchi ñá Nadine ta iin xáku̱ñá káʼa̱nña ña̱yóʼo .

(src)="41"> Ano an ginibo ninda ?
(trg)="45"> ¿ Ndáaña ke̱ʼéna ña̱ va̱ʼa sa̱kuaʼana tu̱ʼun yóʼo ?

(src)="42"> Nag - atender nguna sinda sa kongregasyon na French .
(trg)="46"> Ña̱ nu̱ú siʼna ni̱xa̱ʼa̱nna iin congregación nu̱ú káʼa̱nna tu̱ʼun francés .

(src)="43"> Pero pag - abot nin panahon , kan sa hiling ninda andam na sindang mag - adal kan lengguwahe duman , nagbalyo na sinda sa sarong kongregasyon na Malagasy .
(trg)="47"> Tá xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo saá ni̱ya̱ʼana inka congregación nu̱ú káʼa̱nna tu̱ʼun malgache .

(src)="44"> Sinabi ni Nadine : “ Dakul sa mga nakakaulay mi sa ministeryo gustong - gustong pag - adalan an Bibliya .
(trg)="48"> Ñá Nadine káʼa̱nñá ña̱yóʼo : “ Tá xíkandi̱ nátúʼunndi̱ xínindi̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví kúni̱na kaʼvina Biblia , ta táxina tixaʼvi ndaʼa̱ndi̱ xa̱ʼa ña̱ xíkandi̱ nátúʼunndi̱ xíʼinna .

(src)="45"> Sa parati , pinapasalamatan ninda kami sa pagbisita mi sa sainda .
(trg)="49"> Tá xa̱ʼa , va̱ása níkandíxai̱ ña̱yóʼo .

(src)="46"> Kan primero , huna ko nangangaturugan sana ako .
(trg)="50"> Kúsi̱íní - inii̱ ña̱ ki̱xa̱i̱ yóʼo ta kúi̱ precursora .

(src)="47"> Gustuhon ko talaga an pagpayunir sa teritoryong ini .
(trg)="51"> Ndiʼi ki̱vi̱ ndákanixi̱níi̱ ña̱yóʼo : ‘ Va̱ʼaní chi tuku ku̱ʼi̱n natúʼi̱n xa̱ʼa Ndióxi̱ʼ ” .

(src)="48"> Sa pagmata ko kada aga , sinasabi ko sa sadiri , ‘ Ayos !
(src)="49"> Mahulit ako ngunyan ! ’ ”
(trg)="52"> Ta̱ Didier kúsi̱íní - inira tá ndákaʼánra tá ki̱xaʼára sákuaʼara ña̱ tu̱ʼun malgache .

(src)="50"> Napapangirit si Didier mantang iniistorya niya kaidtong nagpupuon pa sana siyang mag - Malagasy : “ Nagkokondukta ako kaidto sa sarong pagtiripon pero dai ko maintindihan an gabos na itinataong simbag kan mga tugang .
(trg)="53"> Káchira : “ Iin ki̱vi̱ ni̱ya̱ʼi̱ ta̱xii̱ iin reunión soo va̱ása níkunda̱a̱ - inii̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna tá xi̱nda̱ka̱tu̱ʼíi̱nna .

(src)="51"> An pirmi ko sanang nasasabi , ‘ Salamat . ’
(trg)="54"> Ndáa tixaʼvi xi̱taxii̱ ndaʼa̱na .

(src)="52"> Kan pasalamatan ko an sarong sister sa simbag niya , su mga nasa likod niya pigpaparasenyasan akong sala su simbag kan sister .
(trg)="55"> Soo tá xa̱a̱ ndi̱ʼi ña̱ nda̱kuiin iin ñá hermana ta ta̱xii̱ tixaʼvi ndaʼa̱ñá sava na̱ ndóo chí sa̱tá ndúkúna káʼa̱nna xíʼi̱n ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nñá .

(src)="53"> Dangan nag - apod tulos ako nin sarong brother na makakatao nin tamang simbag — siguro tama man su simbag niya . ”
(trg)="57"> Saá ndákanixi̱ní yi̱ʼi̱va chi va̱ása kúnda̱a̱ - inii̱ ñá káʼa̱nna ” .

(src)="54"> Sa sarong kumbensiyon kan 2005 , nahiling ni Thierry asin kan agom niyang si Nadia an dramang “ Pursue Goals That Honor God . ”
(trg)="58"> Tá ni̱xi̱yo asamblea ña̱ 2005 , ta̱ Thierry xíʼin ñá síʼíra ñá Nadia , xi̱nina ña̱ drama Vayamos tras metas que honran a Dios , ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa ña̱ ndo̱ʼo ta̱ Timoteo .

(src)="55"> Napahiro sinda kan dramang iyan dapit ki Timoteo asin napakusog kaiyan an saindang pagmawot na maglingkod kun sain mas nangangaipo nin mga paraani kan Kahadian .
(trg)="59"> Na̱yóʼo ku̱si̱íní - inina xíʼinña ta nda̱a̱ níma̱na ni̱xa̱a̱ña ta xa̱ʼa ña̱yóʼo nda̱kanixi̱nína ña̱ ku̱ʼu̱nna inka ñuu natúʼunna xa̱ʼa Ndióxi̱ .

(src)="56"> Sinabi ni Thierry : “ Sa pagtatapos kan drama , mantang nagpapalakpak kami , nagsandig ako ki agom dangan hinapot ko siya , ‘ Sain kita mabalyo ? ’
(trg)="60"> Ta̱ Thierry káʼa̱nra : “ Tá ndi̱ʼi ña̱ drama ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin ñá síʼíi̱ : ‘ ¿ Míí ku̱ʼu̱n miíyó vitin ?
(trg)="61"> ʼ .

(src)="57"> Sinabi ni agom na iyan man an iniisip niya . ”
(trg)="62"> Ta nda̱kuiinñá ña̱ saátu ndákanixi̱níñá ” .

(src)="58"> Dai nahaloy pagkatapos kaiyan , naggibo sinda nin mga pagbabago tanganing maabot an saindang pasuhan .
(trg)="63"> Ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo chi̱ka̱a̱na ndée ña̱ va̱ʼa kéʼéna ña̱ kúni̱na .

(src)="59"> Sinabi ni Nadia , “ Padiit - diit ming binawasan an mga gamit mi sagkod na an natada husto na sana sa apat na maleta ! ”
(trg)="64"> Ñá Nadia káchiñá : “ Loʼo tá loʼo ndi̱ʼi ña̱ʼa ña̱ ku̱a̱ʼání xi̱kuumiíndi̱ .

(src)="60"> Sa pinakapuro sa wala : Si Nadia asin Marie - Madeleine ; Sa pinakapuro sa tuo : Si Thierry
(trg)="66"> Chí yítin : Ñá Nadia xíʼin ñá Marie - Madeleine Chí kúaʼa : Ta̱ Thierry

(src)="61"> Nag - abot sinda sa Madagascar kan 2006 asin sa puon pa sana , ikinaugma na ninda an saindang ministeryo .
(trg)="67"> Ni̱xa̱a̱na nda̱a̱ ñuu Madagascar tá ku̱i̱ya̱ 2006 ta ku̱tóonína ña̱ na̱túʼunna xa̱ʼa Ndióxi̱ xíʼin na̱ yiví .

(src)="62"> Sinabi ni Nadia , “ Nauugma kaming marhay sa kun paano naghihimati sa mensahe an mga tawong nakakaulay mi . ”
(trg)="68"> Ñá Nadia káchiñá : “ Kúsi̱íní - inindi̱ chi va̱ʼaní kútóo na̱ yiví sakuaʼana xa̱ʼa Ndióxi̱ ” .

(src)="63"> Pero pakalihis nin anom na taon , nagkaproblema an mag - agom .
(trg)="69"> Soo tá xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa i̱ñu̱ ku̱i̱ya̱ íyo iin tu̱ndóʼo ki̱xi nu̱úna .

(src)="64"> An ina ni Nadia na si Marie - Madeleine , na nakaistar sa Pransia , nadarinas kaya nabari an saiyang takyag asin nalugadan an payo .
(trg)="70"> Siʼí ñá Nadia , ñá naní Marie - Madeleine , íyoñá chí Francia , ta ndo̱ʼoñá iin tu̱ndóʼo chi nda̱kavañá ta tu̱kue̱ʼe̱ xi̱níñá ta ni̱ta̱ʼnu ndaʼa̱ñá .

(src)="65"> Pagkatapos magkonsulta sa doktor , hinapot kan mag - agom an saindang ina kun gusto kaining umiba sa sainda sa Madagascar asin duman na mag - istar .
(trg)="71"> Tá xa̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin ta̱ doctor ta̱ kíʼin kuenta xíʼin ñá Marie - Madeleine , ta̱ Thierry xíʼin ñá Nadia ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunnañá á kúni̱ñá ku̱ʼu̱nñá kooñá xíʼinna chí Madagascar .

(src)="66"> Dawa 80 anyos na si Marie - Madeleine kan panahon na iyan , maugma niyang inako an alok kan mag - agom .
(trg)="72"> Ni xa̱a̱ 80 ku̱i̱ya̱ kúúmiíñá ku̱a̱ʼa̱nvañá .

(src)="67"> Ano an masasabi niya dapit sa pag - istar sa ibang nasyon ?
(trg)="73"> ¿ Ndáaña káʼa̱nñá xa̱ʼa ña̱ íyoñá inka ñuu ?

(src)="68"> Ini an sabi niya : “ Masakit kun minsan mag - adjust , pero dawa limitado na an nagigibo ko , namamatian kong mahalaga ako sa kongregasyon .
(trg)="74"> Ñá Marie - Madeleine káchiñá : “ Íxayo̱ʼvi̱ña xíʼi̱n chi íyo sava ña̱ʼa ña̱ kǒo kívi keʼíi̱ , soo kúsi̱íní - inii̱ chi chíndeé táʼi̱n xíʼin na̱ congregación .

(src)="69"> Saka an talagang nakakapaugma sako , ta kan mag - istar ako digdi , nakapagpadagos an mga aki ko sa mabunga nindang ministeryo sa lugar na ini . ”
(trg)="75"> Ta kúsi̱íní - inii̱ chi se̱ʼi̱ xíʼin yiíñá sánáʼa̱na ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ kúni̱ sákuaʼa xa̱ʼa Ndióxi̱ ” .

(src)="70"> Si Riana na nagpapahayag sa lengguwaheng Tandroy
(trg)="77"> Ta̱ Riana kúúmiíra ki̱ʼva o̱ko̱ ku̱i̱ya̱ .

(src)="71"> Si Riana na sarong brother na 22 anyos pa sana nagdakula sa Alaotra Mangoro , sarong rehiyon na may produktibong daga sa sirangan na parte kan Madagascar .
(trg)="78"> Ta ñuu Alaotra Mangoro xa̱ʼnura , va̱ʼaní ñuʼú kúú ña̱yóʼo ta ndíka̱a̱ña chí este ña̱ ñuu Madagascar .

(src)="72"> Matibay siya sa klase asin gusto niya kaidtong magkua nin halangkaw na edukasyon .
(trg)="79"> Va̱ʼaní xi̱kaʼvira escuela , ta xi̱kuni̱ra kaʼvi va̱ʼara .

(src)="73"> Pero kan nag - aadal na siya nin Bibliya , nagbago an isip niya .
(trg)="80"> Soo ta ki̱xaʼára káʼvira Biblia , na̱sama ña̱ ndákanixi̱níra .

(src)="74"> Inistorya niya : “ Hininguwa kong makatapos tulos sa hayskul saka nanuga ako ki Jehova , ‘ Kun makakapasar po ako sa final exam , mapayunir na ako . ’ ”
(trg)="81"> Ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo : “ Nda̱kanixi̱níi̱ ña̱ sandiʼi̱ kaʼvii̱ ña̱ preparatoria ta ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin Jehová : ‘ Tá ná ya̱ʼi̱ ña̱ examen so̱ndíʼi , xa̱i̱ koi̱ precursorʼ ” .

(src)="75"> Pakagradwar , inutob ni Riana an saiyang panuga .
(trg)="82"> Tá xa̱a̱ ki̱tara ña̱ escuela sa̱xínura ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra .

(src)="76"> Nag - istar siya kaiba nin sarong payunir na brother , nagkua nin part - time na trabaho , dangan nagpayunir .
(trg)="83"> Ta ku̱a̱ʼa̱nra koora veʼe iin ta̱ precursor , ndu̱kúra iin chiñu ña̱ loʼo ki̱vi̱ kachíñura ta ki̱xaʼára kúúra precursor .

(src)="77"> Sinabi niya , “ Ini an pinakamarahay na desisyon na nagibo ko . ”
(trg)="84"> Ta káʼa̱nra ña̱yóʼo : “ Kúsi̱íní - ini ña̱ nda̱ka̱xi̱n keʼíi̱ ña̱yóʼo ” .

(src)="78"> Pero dai naintindihan kan mga paryentes ni Riana kun taano ta dai siya nag - abot nin sekular na karera .
(trg)="85"> Soo na̱ veʼera va̱ása níkunda̱a̱ - inina nda̱chun sa̱ndákoora ña̱ kaʼvira escuela .

(src)="79"> Sinabi niya : “ Si Papa , su tiyo ko , saka su nguhod ni Lola , gabos sinda gustong kumua ako nin halangkaw na edukasyon .
(trg)="86"> Káchira : “ Yivái̱ , xitoi̱ xíʼin xi̱tái̱n xi̱kuni̱na ña̱ kaʼvi va̱ʼi̱ .

(src)="80"> Pero habo kong magpundo sa pagpapayunir nin basta na sana . ”
(trg)="87"> Soo va̱ása níxikuni̱i̱ sandákooi̱ ña̱ kúi̱ precursor ” .