# bcl/1993000.xml.gz
# ln/1993000.xml.gz


(src)="1"> An Satuyang Dakulang Kaglalang Asin an Saiyang mga Gibo
(trg)="1"> Mozalisi na biso Monene mpe misala na Ye

(src)="2"> KANIGOAN kadakula asin kagayon !
(trg)="2"> OYO nde monene mpe bonzenga !

(src)="3"> An makosogon na mga busay sa Iguaçú o Niagara , an harararom na ampas sa Arizona o Hawaii , an magagayon na fjord ( pagbolos kan dagat palaog sa kabukidan ) sa Norway o New Zealand ​ — mapakakagsing ka sa paghanga sa mga ngangalasan na ini sa naturalesa !
(trg)="3"> Boeta : ( chutes ) minene ya Iguagu mpe ya Niagara , mingala mozindo ya Arizona mpe ya Hawaii , mabeke kitoko ya Norvege mpe ya Nouvelle - Zelande ​ — biloko wana ya kozalisama bizali kitoko mpo na kotala !

(src)="4"> Pero an mga iyan daw nagkanorongod sanang bunga kan inaapod na Naturalesa ?
(trg)="4"> Kasi yango ekoki mpenza kozala bobele biloko bibimi pwasa na nzela na oyo ebengami ete Mama ya biloko nyonso ( Mere Nature ) ?

(src)="5"> Bako , an mga iyan orog pa dian !
(trg)="5"> Te , ekoki kozala boye soko te !

(src)="6"> An mga iyan makangangalas na mga gibo nin sarong Dakulang Kaglalang , mamomoton na langitnon na Ama na manongod sa saiya an madonong na si Hadeng Salomon nagsurat : “ An gabos saiyang ginibong magayon sa kapanahonan kaiyan .
(trg)="6"> Ezali nde misala kitoko ya Mozalisi moko Monene , Tata ya likolo oyo atondi na bolingo ; mokonzi Salomo akomaki na ntina na ye ete : “ Asalaki biloko nyonso kitoko na ntango na yango .

(src)="7"> Minsan an panahon na daing sagkod ibinugtak nia sa saindang puso , tanganing an katawohan dai noarin man makarorop sa ginibo kan tunay na Dios poon sa kapinonan sagkod sa katapusan . ”
(trg)="7"> Atii mpe likanisi ya kobika seko kati na mitema na bango , ete bato bayeba te mosala oyo Nzambe [ ya solo ] asalaki longwa na ebandeli kino nsuka . “

(src)="9"> Kanigoan kamakangangalas kan satong Dakulang Kaglalang !
(trg)="8"> Tozali solo na Mozalisi moko Monene !

(src)="10"> Asin ogmahon kita na an pinakamakapangyarihan na Dios na ini “ sa katapusan kan mga aldaw na ini nagtaram sa sato paagi sa sarong Aki , na ninombrahan niang paramana kan gabos na bagay , asin paagi sa saiya ginibo nia an mga palakaw nin mga bagay . ”
(trg)="9"> Mpe tozali mpenza na esengo ete Nzambe oyo mozwi - na - nguya - nyonso “ asili koloba na biso na nsuka na mikolo oyo , na nzela na Mwana oyo asili kotya ye mosangoli na biloko nyonso , mpe na nzela ye asalaki bibongiseli na biloko nyonso . ”

(src)="11"> An Aking ini , si Jesu - Cristo , nag - apresyar sa magagayon na bagay na linalang kan saiyang Ama .
(trg)="10"> Ya solo mpenza , biloko bizalisami na Nzambe na biso bizali mpenza minene mpe na bonzenga .

(src)="14"> An pan - aroaldaw niatong buhay maninigong magparisa kan siring na pagtubod . ​ — Santiago 2 : ​ 14 , 26 .
(src)="15"> Dakula nanggad an mga lalang kan satong Dios .
(trg)="11"> Bizali mpenza komonisa mayele na ye , nguya na ye , boyengebene na ye mpe bolingo na ye .

(src)="16"> An mga iyan makangangalas na nagpaparisa kan saiyang kadonongan , kan saiyang kapangyarihan , kan saiyang katanosan , asin kan saiyang pagkamoot .
(trg)="12"> Na ndakisa , atengisaki mabele mpe asalaki yango ete ebalukaka zingazinga na moi na boye ete bato , bikelamu na ye oyo asengelaki kosala na nsima , bakoka kosepela na mbongwana kitoko ya bileko .

(src)="17"> Halimbawa , saiyang itinagilid an satong daga asin pinalibot iyan sa aldaw tanganing an saiyang lalalangon sa ngapit , an tawo , makaheling sa magayonon na pagkasunodsunod nin mga panahon .
(trg)="13"> Nzambe alobaki ete : “ Mikolo nyonso oyo mokili mokoumela , ntango ya kolona mpe ntango ya kobuka mbuma , eleko ya mpia mpe eleko ya molunge , eleko ya mbula mpe eleko ya elanga , mpe moi na butu yango ekozanga te . ”

(src)="19"> ( Genesis 8 : 22 ) Dugang pa , binugtakan nin Dios nin abundang mahahalagang mineral an satong daga .
(src)="20"> Nangorogna , nagtagama sia nin abundang tubig , na sa huri magigin kaipuhan na kabtang asin pansuportar sa gabos na nabubuhay sa daga .
(trg)="14"> Na ˈmikolo motoba ya kozalisamaˈ oyo milandanaki , oyo moko na moko ezalaki na boumeli ya bankoto na bambula mingi , “ Bokasi ya Nzambe bokosalaka mosala ” ekobaki kobongisa mabele ete ezala efandelo na moto .

(src)="22"> An liwanag na paagi kaiyan kita nakaheheling , an aire na hinahangos niato , an marang daga na iniistaran niato , an mga pananom , an pagkasunod nin aldaw asin banggi , an mga sira , gamgam , hayop ​ — gabos sunod - sunod na pinaluwas kan satong Dakulang Kaglalang para sa paglilingkod sa asin ikaoogma nin tawo .
(trg)="15"> Pole oyo mpo na yango tozali komona , mopepe oyo tozali kopema , mabele oyo tofandi likolo na yango , banzete , kolandana ya butu mpe moi , mbisi , bandeke , banyama ​ — nyonso wana ekelamaki na molongo na Mozalisi na biso Monene mpo na esengo mpe bolamu ya bato .

(src)="23"> ( Genesis 1 : ​ 2 - 25 ) Tunay na makaiiba kita sa salmista sa pagkagsing : “ Kanigoan kadakol kan saimong mga gibo , O Jehova !
(trg)="16"> Solo mpenza , tokoki koloba lokola mokomi na Nzembo oyo angangaki ete : “ Ɛ : Jehovah !
(trg)="17"> Misala na yo mizali mingi mpenza .

(src)="24"> Iyan gabos ginibo mo sa kadonongan .
(trg)="18"> Osali yango nyonso na mayele .

(src)="25"> An daga pano kan saimong mga ginibo . ” ​ — Salmo 104 : 24 .
(trg)="19"> Mabele matondi na biloko yo osala - ki . ” ​ — Nzembo 104 : 24 , MN .

(src)="26"> An Obra Maestra kan Paglalang nin Dios
(trg)="20"> Ekelamu na kokamwa kati na biloko bizalisami na Nzambe

(src)="27"> Kan naghihinanapos na an ikaanom na “ aldaw ” nin paglalang , ginibo nin Dios an lalaki dangan an katabang nia , an babae .
(trg)="21"> Lokola “ mokolo “ ya motoba ya kozalisama mokomaki na nsuka na yango , Nzambe asalaki moto mpe mosungi na ye , mwasi .

(src)="28"> Kanigoan karahay na kulminasyon sa daganon na paglalang , mas makangangalas nanggad sa gabos na naenot na pisikal na mga linalang !
(trg)="22"> Oyo nde bikelamu bileki na kokamwisa epai na biloko bizalisami na mabele , koleka biloko nyonso bikomonanaka oyo bizalaki liboso !

(src)="29"> Sinasabi sato kan Salmo 115 : 16 : “ Kun manongod sa kalangitan , an kalangitan rogaring ni Jehova , alagad an daga itinao nia sa mga aki nin mga tawo . ”
(trg)="23"> Nzembo 115 : 16 ( MN ) eyebisi biso ete : “ Na ntina na makolo , yango ezali mpo na Jehovah , nde apesi mabele epai na bana na bato . ”

(src)="30"> Kaya , kitang mga kalag na tawo dinisenyo ni Jehova tangani na kita maogma asin makagamit sa naenot niang mga linalang digdi sa daga .
(trg)="24"> Na yango , Jehovah asalaki biso milimo mpo ete tokoka kosepela na nyonso oyo asalaki liboso mpe tozwa matomba na yango .

(src)="31"> Maninigo kitang magpasalamat na marhay huli sa satong mga mata ​ — na mas komplikado kisa pinakamatibay na kamera — ​ na nakaheheling sa makolor na kinaban sa palibot niato !
(trg)="25"> Tosengeli mpenza kozala na botondi mpo na miso na biso ​ — oyo eleki mpenza apareye nyonso ya fɔtɔ ya malamu mingi ​ — na yango tokoki komona balangi kitoko ya biloko bizingi biso !

(src)="32"> Yaon an satong talinga ​ — na mas marahay kisa arin man na gibong - tawong sound system — ​ tanganing tumabang sato na maogma sa orolay , musika , asin magayon an tonong huni kan mga gamgam .
(trg)="26"> Tozali na matoyi ​ — oyo mazali malamu koleka bisaleli nyonso bisalemi na bato mpo na koyoka ​ — oyo mazali kosalisa biso na kosepela na masolo , na koyoka miziki mpe nzembo kitoko ya bandeke .

(src)="33"> Igwa kita nin natatakod nang mekanismo sa pagtaram , kaiba an maabilidad na dila .
(trg)="27"> Tozali mpe na ebongiseli ya koloba , kati na yango ezali na lolemo oyo ekokisaka mikumba ndenge na ndenge .

(src)="34"> An pangnamit kan dila , kapadis kan satong pagparong , nakatatabang man sa pagkawili sa pagnamit sa daing sagkod na pagkalaenlaen nin mga kakanon .
(trg)="28"> Lolemo , elongo na zolo na biso , ezali kopesa biso nsai ya komeka ebele na biloko ndenge na ndenge .

(src)="35"> Asin inaapresyar nanggad niato an pagduot nin sarong mamomoton na kamot !
(trg)="29"> Tozali mpenza kosepela kosimbama na lobaka ya moto oyo alingi biso !

(src)="36"> Tunay na mapasasalamatan niato an satong Kaglalang , arog kan salmistang nagsabi : “ Ika oomawon ko huli ta sa makangingirhat na paagi ako makangangalas na ginibo .
(trg)="30"> Ya solo , tokoki mpenza kotando Mozalisi na biso , lokola mokomi na Nzembo oyo alobaki ete : “ Nakotando yo mpo ete nasalami na motindo na kokamwa mingi .

(src)="37"> Makangangalas an saimong mga gibo , na aram na gayo kan sakuyang kalag . ” ​ — Salmo 139 : 14 .
(trg)="31"> Misala na yo mizali ya kokamwa mpe molimo na ngai moyebi yango malamu . ” ​ — Nzembo 139 : 14 .

(src)="38"> An Mamomoton na Kabootan kan Satong Kaglalang
(trg)="32"> Boboto ya Mozalisi na biso

(src)="39"> An salmista nagsurat : “ Magpasalamat kamo ki Jehova , O kamo banwaan , huli ta sia marahay . . . ; sa Paragibo nin makangangalas , darakulang bagay na sia sana ; huli ta an saiyang mamomoton na kabootan sagkod sa panahon na daing katapusan . ”
(trg)="33"> Mokomi na Nzembo akomaki ete : “ Ɛ bino mabota , botando Jehovah mpo ete azali malamu . . . ; epai na Mosali na biloko ya kokamwa mpe minene , mpo ete boboto na ye ekoumela seko . ”

(src)="44"> An enot na lalaki asin babae ibinugtak sa sarong mamuraway na paraiso , an Eden .
(trg)="34"> Babalani ya liboso batyamaki kati na paradis kitoko , Edene .

(src)="45"> Minsan siring , an sarong mapasaloib na anghel , si Satanas , nagpakangdios asin dinara an mag - agom na tawong idto sa pagrebelde tumang ki Jehova .
(trg)="35"> Nzokande , anzelu moko mopengwi , Satana , amikomisaki nzambe mpe apusaki babalani ya liboso na kolanda ye kati na botomboki epai na Jehovah .

(src)="46"> Makatanosan sana , sinentensiahan sinda nin Dios na magadan , na an resulta an saindang mga aki , an bilog na rasa nin tawo , dinara sa makasalan , magagadanon na kamugtakan .
(trg)="36"> Na sembo nyonso , Nzambe akatelaki bango etumbu ya liwa , mpe na yango , bana na bango , bato nyonso , babotamaki na ezalela ya masumu mpe basengelaki kokufa .

(src)="47"> ( Salmo 51 : 5 ) Ipinaririsa kan tala sa Biblia manongod ki Job na an Dios inangat ni Satanas , na nagsasabing mayo nin tawong makapagdadanay sa integridad sa Saiya kun binabalo .
(trg)="37"> Biblia eyebisi na likambo ya Yobo ete Satana abɛtɛlaki Nzambe ntembe , kolobaka ete moto moko te akoki kotikala sembo epai na Ye kati na momekamo .

(src)="48"> Alagad ta pinatunayan ni Job na si Satanas putikon na marhay , siring man nin dakol pang ibang maimbod na lingkod nin Dios kaidtong mga panahon kan Biblia asin sagkod sa satong kaaldawan .
(trg)="38"> Kasi Yobo amonisaki ete Satana azali mobuki monene ya lokuta , lokola yango esalemaki na basaleli mosusu na Nzambe na ntango ya kala mpe ya mikolo na biso .

(src)="49"> ( Job 1 : ​ 7 - 12 ; 2 : ​ 2 - 5 , 9 , 10 ; 27 : 5 ) Si Jesus , bilang sangkap na tawo , nagpaheling kan daing kaagid na pagdadanay sa integridad . ​ — 1 Pedro 2 : ​ 21 - 23 .
(trg)="39"> Lokola azalaki moto na kokoka , Yesu amonisaki ndakisa eleki malamu na ntina etali kotikala sembo . ​ — 1 Petelo 2 : 21 - 23 .

(src)="51"> Pero , sagkod ngonyan “ an bilog na kinaban namumugtak sa kapangyarihan kan maraot . ”
(trg)="40"> Yango wana , Yesu akokaki koloba ete , “ Nkolo ya mokili oyo [ Satana ] azali na bokonzi likolo na ngai te . ”

(src)="56"> Minsan siring , bako sana iyan !
(trg)="41"> Kasi , esuki wana te !

(src)="57"> An mamomoton na kabootan nin Dios orog pang ipaheheling basado sa mga tataramon ni Jesus sa Juan 3 : 16 : “ An Dios namoot na gayo sa kinaban [ nin katawohan ] na itinao nia an saiyang Aking bugtong , tanganing an lambang maggibo nin pagtubod sa saiya dai mapahamak kundi magkaigwa nin buhay na daing katapusan . ”
(trg)="42"> Na nsima , boboto ya Nzambe ekomonana lisusu , lokola yango emonisami na maloba na Yesu oyo mazwami na Yoane 3 : 16 ( MN ) , ete : “ Nzambe alingaki mokili [ bato ] na motindo boye ete apesi Mwana na ye bobele moko ete moto na moto oyo akondimela ye , abomama te kasi azwa bomoi ya seko . ”

(src)="58"> An pagbalik na ini sa katawohan kan paglaom na buhay na daing katapusan digdi sa daga may kalabot na paglalang nin bagong mga bagay .
(trg)="43"> Elikya oyo ezongisami epai na bato mpo na kozala na bomoi ya seko awa na mabele , esangisi mpe kozalisama ya biloko ya sika .

(src)="59"> Ano an mga ini ?
(trg)="44"> Yango nini ?

(src)="60"> Paano iyan nagtatao nin pakinabang sa nag - aagrangay na katawohan ?
(trg)="45"> Lolenge nini yango ekomema bolamu na mokili oyo monyokwami na mpasi ?

(src)="61"> An minasunod niatong artikulo an magsasaysay .
(trg)="46"> Yango ekolobelama kati na lisolo na biso lilandi .

# bcl/1993001.xml.gz
# ln/1993001.xml.gz


(src)="1"> Bagong mga Linalang !
(trg)="1"> Bozalisi ya sika !

(src)="2"> AN MADONONG na si Hadeng Salomon sarong beses nagsabi : “ Mayo nin ano man na bago sa sirong kan aldaw . ”
(trg)="2"> SALOMO , mokonzi ya mayele , alobaki mokolo mosusu ete : “ Likambo na sika lizali te na nse na moi . “

(src)="3"> ( Eclesiastes 1 : 9 ) Totoo iyan sa pisikal na kinaban na iniistaran niato , alagad kumusta man an mahiwas na lugar kan espirituwal na mga linalang ni Jehova ?
(trg)="3"> Ya solo , yango elobeli mokili oyo tofandi , kasi ezali boni mpo na ebongiseli monene ya Jehovah mpo na kozalisama ya elimo ?

(src)="4"> Duman sa lugar na idto , an saro na orog na dakula ki Salomon , an totoo , iyo an pinakadakulang tawong nabuhay kasuarin pa man , nagin pambihirang bagong linalang .
(trg)="4"> Kati na ebongiseli yango , ezali na moto moko aleki Salomo na monene , oyo alekaki bato nyonso kino lelo , akomaki eloko ya sika oyo eleki monene .

(src)="5"> Paano ini nangyari ?
(trg)="5"> Lolenge nini yango esalemaki ?

(src)="6"> Kan taon 29 kan satong Komon na Kapanahonan , an sangkap na tawo , si Jesus , nagpresentar mismo na pabautismo ki Juan sa Salog nin Jordan .
(trg)="6"> Na mobu 29 ya ntango na biso , Yesu , moto ya kokoka , akendaki epai na Yoane mpo na kobatisama na ebale Yordani .

(src)="7"> “ Kan mabautismohan na si Jesus tolos man naghawas sa tubig ; asin , uya !
(trg)="7"> “ Esili Yesu kobatisama , abimi nokinoki na mai ; mpe tala makolo mafungwani , mpe amoni elimo na Nzambe kokitela ye lokola ebenga .

(src)="8"> an kalangitan nagkaburukasan , asin naheling nia an espiritu nin Dios na nag - iibaba siring sa salampati asin nagtogdon sa saiya .
(trg)="8"> Mpe mongongo moyokami longwa na makolo ete : ˈOyo azali Mwana molingami na ngai ; ngai nandimi ye .

(src)="9"> Uya !
(trg)="9"> ˈ ”

(src)="10"> May nadangog man na tingog sa langit na nagsasabi : ‘ Ini an sakong Aki , an namomotan , na sakong inooyonan . ’ ”
(src)="11"> Kaya , an tawong si Cristo Jesus iyo an enot sa bagong mga linalang , na linahidan sa pag - otob sa kabotan nin Dios .
(trg)="10"> Na boumeli ya bikeke , bapakolami wana , baklisto babotami na elimo bayanganisamaki na bomoko elongo na Klisto lokola lisanga ya boklisto ya solo , oyo ezali yango moko bozalisi ya sika .

(src)="16"> Kapareho ni Cristo Jesus , an enot na bagong lalang nin Dios , an suminunod na bagong linalang na ini may pangenot na obligasyon na maghulit kan maogmang bareta .
(src)="17"> Bilang indibiduwal , an mga miembro kaiyan , na sa katapustapusi magigin 144,000 , dapat na “ magsolog kan bagong pagkatawo na linalang oyon sa kabotan nin Dios sa tunay na katanosan asin kaimbodan . ”
(trg)="11"> Nzambe abyangi bango longwa na mokili oyo mpo na mokano moko , lokola ntoma Petelo alobaki yango ete : “ Bino bozali ˈlibota lipanami , bonganga na bokonzi , libota mosantu , bato balakami mpo na kosala libota ya ntina mingi , ete bosakola misala malamuˈ na ye oyo abyangaki bino longwa na molili mpo na kokɔta na pole na ye na kokamwa . ”

(src)="19"> Kumusta man an bagong linalang na ini sa modernong mga panahon ?
(trg)="12"> Ezali boni mpo na bozalisi yango ya sika na mikolo na biso ?

(src)="20"> Kan taon 1914 , siring kan ipinaheheling kan iskedyul kan Biblia , naotob an mga tataramon sa Kapahayagan 11 : 15 : “ An kahadean kan kinaban nagin nang kahadean kan satong Kagurangnan [ si Jehova ] asin kan saiyang Cristo , asin sia maghahade sagkod lamang . ”
(trg)="13"> Na mobu 1914 , lokola yango emonisamaki na manaka ya Biblia , maloba ya Emoniseli 11 : 15 makokanaki , ete : “ Bokonzi ya mokili oyo esili kokoma bokonzi ya Nkolo na biso [ Jehovah ] mpe ya Klisto na ye , mpe akozala mokonzi libela na libela . ”

(src)="21"> An enot na ginibo ni Cristo bilang an bagong patukawon na Hade iapon si Satanas asin an saiyang anghel na mga demonyo hale sa langit pasiring sa palibot kan daga .
(trg)="14"> Mosala ya liboso ya Klisto lokola Mokonzi oyo auti kotyama sika , ezalaki bongo ya kobengana Satana mpe bilimu mabe na ye longwa na likolo mpo na kobwaka bango na zingazinga ya mabele .

(src)="22"> Huli kaini “ herak man kan daga , ” huli sa enot na guerra mundial asin sa kaibang mga kasakitan . ​ — Kapahayagan 12 : ​ 9 , 12 , 17 .
(trg)="15"> Yango ebimisaki “ mawa mpo na mabele , ” na lolenge ya Etumba ya Liboso ya mokili mobimba mpe bampasi oyo eutaki na yango . ​ — Emoniseli 12 : 9 , 12 , 17 .

(src)="23"> Ini nagserbi man na paisi sa mga natatada kan bagong linalang digdi sa daga na sinda dapat na makikabtang sa pag - otob kan hula ni Jesus : “ An maogmang baretang ini kan [ napatindog nang ] kahadean ihuhulit sa bilog na inierokan na daga para sa pagpatotoo sa gabos na nasyon ; dangan madatong an katapusan . ”
(trg)="16"> Yango ezalaki mpe likebisi mpo na batikali ya bozalisi ya sika awa na mabele ete basengelaki kosala mpo na kokokisama ya esakweli oyo na Yesu ete : “ Nsango malamu oyo na bokonzi [ bosili kotyama ] ekosakolama na mokili mobimba , lokola litatoli na mabota nyonso ; mpe bongo nsuka ekoya . ”

(src)="24"> Ano an “ katapusan ” na iyan ?
(trg)="17"> “ Nsuka ” yango ezali nini ?

(src)="25"> Ipinaliwanag ni Jesus : “ Sa panahon na iyan magkakaigwa nin dakulang kahorasaan na dai pang kaagid na nangyari poon sa kapinonan kan kinaban sagkod ngonyan , dai pa , ni mangyayari pa giraray .
(trg)="18"> Yesu alandi kopesa ndimbola ete : “ Ekozala na bolozi monene lokola oyo emonani naino te uta ebandeli ya mokili kino sikawa , mpe ekobima lisusu te .

(src)="26"> Sa katotoohan , kun dai pahalipoton an mga aldaw na iyan , mayong laman na makaliligtas ; alagad huli sa mga pinili an mga aldaw na iyan pahahalipoton . ” ​ — Mateo 24 : ​ 3 - 14 , 21 , 22 .
(trg)="19"> Ee , soki mikolo yango miyeisamaki mokuse te , mbele moto moko te akobika ; nde mikolo yango miyeisami mokuse mpo na baponami . ” ​ — Matai 24 : 3 - 14 , 21 , 22 , MN .

(src)="27"> Pinahiro kan espiritu ni Jehova an mga linahidan na idto sa saiyang bagong linalang na magmasibot sa pinakamahiwas na kampanya nin paghuhulit na nangyari sa dagang ini .
(trg)="20"> Elimo ya Jehovah epusaki bapakolami wana ya bozalisi na ye ya sika ete bamipesa mingi kati na mosala monene ya kosakola na motindo esalemaki naino te awa na mabele .

(src)="28"> Poon sa pirang ribo kan 1919 , an kabilangan kan mahihigos na parabalangibog na ini kan Kahadean nagin mga 50,000 kaidtong kabangaan kan mga taon 1930 .
(trg)="21"> Kobanda na mwa bankoto na 1919 , motuya ya basakoli na Bokonzi wana ya molende ekomaki soko 50 000 na katikati ya bambula 1930 .

(src)="29"> Siring sa ihinula , “ an saindang tingog nakalakop sa bilog na daga , asin an saindang mga tataramon sagkod sa kaporoporohi kan ineerokan na daga . ” ​ — Roma 10 : 18 .
(trg)="22"> Lokola yango esakolamaki , “ lokito na bango loyokani na mokili mobimba , maloba na bango kino na nsuka ya mokili . ” ​ — Baloma 10 : 18 .

(src)="30"> An mga natatada sana daw sa bagong linalang an titiponon para sa kaligtasan ?
(trg)="23"> Ezali bobele batikali ya bozalisi ya sika nde basengeli koyanganisama mpo na lobiko ?

(src)="31"> Bako , ta sinabi kan hula na popogolan kan mga anghel nin Dios an mga doros kan dakulang kahorasaan sagkod na matapos an pagtipon bako sanang kan palangit na espirituwal na mga Israelitang ini kundi nin iba pa , nin “ sarong dakulang kadaklan , na dai nin siisay man na makabibilang , hale sa gabos na nasyon asin tribo asin banwaan patin tataramon . ”
(trg)="24"> Te , mpamba te esakweli elobaki ete baanzelu ya Nzambe bakosimba mipepe ya bolozi monene kino nsuka na koyanganisama bobele te ya Bayisraele ya elimo oyo bakokende na likolo ; kasi mpe ya bato mosusu , “ ebele monene , oyo moto te akoki kotanga motuya na bango ; bauti na mabota nyonso , na mikili nyonso , na bikolo nyonso , mpe na minoko nyonso . ”

(src)="32"> Ano daw an kaaabtan ninda ?
(trg)="25"> Nsuka na bango ekozala nini ?

(src)="33"> Tara , maruluwas sinda “ sa dakulang kahorasaan ” na ligtas tanganing magkamit nin buhay na daing katapusan sa paraisong daga ! ​ — Kapahayagan 7 : ​ 1 - 4 , 9 , 14 .
(trg)="26"> Ee , bakobika na “ bolozi monene ” mpo na kozwa bomoi ya seko kati na paradis awa na mabele ! ​ — Emoniseli 7 : 1 - 4 , 9 , 14 .

(src)="34"> Makaoogma , an dakulang kadaklan na ini , na tinipon sa mga 229 kadagaan , nagin nang haros 4,500,000 na aktibong Saksi .
(trg)="27"> Na esengo nyonso , ebele monene wana , baoyo bauti soko na mikili 229 , basili kokoma Batemwe ya molende pene na 4.500.000 .

(src)="35"> Dakol pa an minaabot , arog kan ipinaririsa kan nag - atender na 11,431,171 sa Memorial kan kagadanan ni Jesus kan Abril 17 kaining nakaaging taon .
(trg)="28"> Mingi mosusu bazali koya , lokola yango emonisami na motuya ya bayangani 11.431.171 na Ekaniseli ya liwa na Yesu na le 17 avril ya mobu oyo mouti koleka .

(src)="36"> Sa minilyon na ini , 8,683 sana , na naghihingakong kabilang sa mga natatada sa daga kan bagong linalang , an nakikabtang sa mga emblema kan Memorial .
(trg)="29"> Kati na bamili6 nyonso wana , bobele 8.683 baoyo bazali koyambola ete bazali batikali ya bozalisi ya sika awa na mabele , nde balyaki limpa mpe bamelaki vinyo na Ekaniseli .

(src)="37"> An mga kaiba sa sadit na grupong ini nungka na makakayang gibohon , kun sinda sana , an mahiwas na paghuhulit ngonyan .
(trg)="30"> Baoyo bazali kati na etuluku oyo moke bakokaki te , bango moko , kokokisa mosala monene ya kosakola oyo mozali kosalema na mikolo na biso .

(src)="38"> An minilyon na minakompuwesto sa dakulang kadaklan ngonyan nagtatabang sa sainda sa paghaman sa gibohon .
(trg)="31"> Bamilio na bato oyo basali ebele monene bazali kosala sikawa elongo na bango kati na mosala yango .

(src)="39"> ( Sofonias 3 : 9 ) Dugang pa , an natokdoan nin marhay na mga miembro kan dakulang kadaklan ngonyan naggigibo nin administratibo asin iba pang responsableng trabaho kaiba kan linahidan na Namamahalang Grupo nin espirituwal na Israel , kun paanong an mga Netinim na bakong Israelita nagtrabaho kaiba kan mga saserdote sa paghirahay kan mga lanob nin Jerusalem . ​ — Nehemias 3 : ​ 22 - 26 .
(trg)="32"> Lisusu , basangani mosusu ya ebele monene oyo bazali na makoki , bazali kosala sikawa na babiro mpe basusu bazali kokokisa mikumba misusu na kosalisaka bapakolami ya College central ya Yisraele ya elimo , lokola Banetinime oyo bazalaki Bayisraele te , bazalaki kosala elongo na banganga mpo na kotonga lisusu lopango ya Yelusaleme . ​ — Nehemya 3 : 22 - 26 .

(src)="40"> Paglalang nin “ Bagong Kalangitan Asin Sarong Bagong Daga ”
(trg)="33"> Kozalisama ya “ makolo ya sika mpe mabele ya sika ”

(src)="41"> Kanigoan na kagayagayahan an kaiba sa pagtipon na ini !
(trg)="34"> Oyo nde esengo ezwami na koyanganisama wana !

(src)="42"> An nangyayari siring nanggad sa isinabing mangyayari ni Jehova : “ Uya ako naglalalang nin bagong kalangitan asin sarong bagong daga ; asin an dating mga bagay dai na magigirumdoman , ni masabong pa iyan sa puso .
(trg)="35"> Ezali lokola Jehovah ayebisaki ete : “ Tala nazali kozalisa makolo ya sika mpe mabele ya sika ; mpe makambo ya liboso makokanisama te , makoya mpe na motema te .

(src)="43"> Alagad ta maggayagaya kamo , kamong banwaan , asin mag - orogma kamo sagkod lamang sa sakong linalalang .
(trg)="36"> Kasi bosepela mpe bozala na esengo libela na ntina na oyo ezali ngai kozalisa .

(src)="44"> Huli ta uya linalalang ko an Jerusalem na magin dahelan nin kaogmahan asin an saiyang banwaan na magin dahelan nin kagayagayahan .
(trg)="37"> Mpo ete nazali kotonga Yelusaleme mpo na kopesa esengo mpe bato na ye bakozala mpo na kosepelisa .