# bcl/2015005.xml.gz
# ksw/2015005.xml.gz


(src)="1"> ANONG klaseng katiwasayan an dapat na itao kan lalaki sa saiyang agom ?
(trg)="1"> န မါ က တူၢ် ဘၣ် လၢ န က ဟု က ယာ် အီၤ ဂ့ၤ ဂ့ၤ အ ဂီၢ် န က ဘၣ် မၤ တၢ် မ နုၤ လဲၣ် .

(src)="2"> Dakul na tawo an pinadakula sa paniniwala na an panginot na paninimbagan kan agom na lalaki iyo na itao an pinansiyal na pangangaipo kan saiyang pamilya .
(trg)="2"> ပှၤ အါ ဂၤ ဆိ က မိၣ် ဝဲ လၢ ဝၤ အမူ ဒါ လၢ အ ရ့ ဒိၣ် က တၢၢ် န့ၣ် မ့ၢ် တၢ် လုၢ် အီၣ် လုၢ် အီ ဟံၣ် ဖိ ဃီ ဖိ လီၤ .

(src)="3"> Pero , may mga agom na babayi na dawa kadakul nin materyal na mga bagay nakakamati pa man giraray na may kulang ​ — an emosyonal na pangangaipo .
(trg)="3"> ဘၣ် ဆၣ် မါ တ နီၤ န့ၣ် ထူး တီၤ ဝဲ လၢ နီၢ် ခိ သ နာ် က့ တ ဒိး န့ၢ် ဘၣ် အ ဝၤ အ တၢ် က ဟု က ယာ် အ မဲာ် ညါ ဘၣ် ပျံၤ ဘၣ် ဖုး အ ဝၤ လီၤ .

(src)="4"> Halimbawa , ini an sinabi kan Español na si Rosa manungod sa agom niya : “ Pag sa ibang tawo mabuuton siya , pero sa harong bako . ”
(trg)="4"> ရိ စၤ လၢ အ မ့ၢ် ပှၤ စ ပ့ၣ် မုၣ် တ ဂၤ တဲ ဝဲ ဘၣ် ဃး အ ဝၤ အ ဂ့ၢ် ဒ် အံၤ “ မ့ မ့ၢ် လၢ တၢ် ချၢ န့ၣ် လီၤ ဂာ် ဒ် ပှၤ လၢ အ သး ဂ့ၤ တ ဂၤ လီၤ .

(src)="5"> Ini man an sinabi ni Joy na taga Nigeria : “ Pag dai ako uyon sa gusto kan agom ko , sinasabihan niya ako , ‘ Dapat mong gibuhon gabos na sinasabi ko ta ako an agom mo . ’ ”
(trg)="5"> ဘၣ် ဆၣ် မ့ မ့ၢ် လၢ ဟံၣ် န့ၣ် တ မ့ၢ် ဒ် န့ၣ် ဘၣ် . ”

(src)="6"> Paano magigibo kan agom na lalaki an saiyang papel sa mamumuton na paagi ?
(trg)="7"> ဒ် ဝၤ တ ဂၤ အ သိး န က မၤ လၢ ပှဲၤ န မူ ဒါ လၢ တၢ် အဲၣ် တၢ် ကွံ အ ပူၤ က သ့ ဒ် လဲၣ် .

(src)="7"> Ano an kaipuhan niyang gibuhon para magin tiwasay an saiyang harong asin sarong ‘ pahingaluan ’ kan saiyang agom ? ​ — Rut 1 : 9 .
(trg)="8"> ဝၤ တ ဂၤ ဒ် သိး အ ဟံၣ် ဃီ က မ့ၢ် တၢ် အိၣ် ဘှံး အ လီၢ် လၢ အ မါ အ ဂီၢ် န့ၣ် အ ဝဲ က ဘၣ် ဂုာ် ကျဲး စၢး မၤ တၢ် မ နုၤ လဲၣ် . ​ — ရူၤ သး ၁ : ၉ .

(src)="8"> Dawa ngani pantay an lalaki saka babayi sa paghiling nin Diyos , sinasabi kan Bibliya na magkaiba an papel ninda sa laog kan pamilya .
(trg)="9"> လၢ ယွၤ အ မဲာ် ညါ မါ ဒီး ဝၤ န့ၣ် အ ပ တီၢ် ထဲ သိး လိာ် အ သး သ နာ် က့ လံာ် စီ ဆှံ စံး ဝဲ လၢ အ ဝဲ သ့ၣ် ခံ ဂၤ အမူ ဒါ လီၤ ဆီ လိာ် အ သး လၢ ဟံၣ် ဃီ ပူၤ လီၤ .

(src)="9"> Sinasabi kan Roma 7 : 2 na an babaying may agom sakop kan pagbuot o ‘ katugunan kan saiyang agom . ’
(trg)="10"> ရိ မ့ၤ ၇ : ၂ ပာ် ဖျါ ထီၣ် ဝဲ လၢ ပိာ် မုၣ် လၢ အိၣ် ဒီး အ ဝၤ န့ၣ် အိၣ် လၢ “ အ ဝၤ အ တၢ် သိၣ် တၢ် သီ ” အ ဖီ လာ် လီၤ .

(src)="10"> Kun paanong nagnonombra an dakul na institusyon nin mamamayo o manginginot sa mga aktibidad ninda , nagnombra man an Diyos nin magigin payo kan agom na babayi — an agom na lalaki .
(trg)="11"> ဒ် တၢ် က ရၢ က ရိ အါ ဖု အိၣ် ဒီး ပှၤ တီ ခိၣ် ရိၣ် မဲ တၢ် အ သိး က စၢ် ယွၤ ပာ် လီၤ ဝၤ ဒ် မါ တ ဂၤ အ ခိၣ် လီၤ .

(src)="11"> Siya an dapat na manginot sa saiyang pamilya .
(trg)="12"> ( ၁ က ရံၣ် သူး ၁၁ : ၃ ) ဝၤ န့ၣ် က ဘၣ် တီ ခိၣ် ရိၣ် မဲ တၢ် လၢ အ ဟံၣ် ဃီ ပူၤ လီၤ .

(src)="12"> Bilang agom na lalaki , paano nindo dapat gamiton an awtoridad na itinao sa saindo nin Diyos ?
(trg)="13"> ဝၤ သ့ၣ် ဧၢ န ကြၢး သူ န တၢ် န့ၢ် စိ န့ၢ် က မီၤ လၢ ကျဲ ဒ် လဲၣ် .

(src)="13"> Sinasabi kan Bibliya na padagos nindong ‘ mamutan an saindong agom na babayi , siring na si Cristo man namuot sa simbahan . ’
(trg)="14"> လံာ် စီ ဆှံ စံး ဝဲ “ အဲၣ် သု မါ , ဒ် ခ ရံာ် အဲၣ် တၢ် အိၣ် ဖှိၣ် ” အ သိး တ က့ၢ် .

(src)="14"> Iyo , dawa dai nuarin man nag - agom si Jesu - Cristo , an halimbawa niya makakatabang sa saindo na magin marahay na agom .
(trg)="15"> ( အ့း ဖ့း စူး ၅ : ၂၅ ) ယ့ၣ်ၡူး တ ဆီ ဟံၣ် ဆီ ဃီ သ နာ် က့ အ ဝဲ အ ဒိ အ တဲာ် လၢ အ ဂ့ၤ န့ၣ် က မၤ စၢၤ နၤ ဒ် သိး န က ကဲ ထီၣ် ဝၤ လၢ အ ဂ့ၤ က တၢၢ် လီၤ .

(src)="15"> Hilingon ta kun paano .
(trg)="16"> ကဲ ထီၣ် က သ့ ဒ် လဲၣ် .

(src)="16"> Naghinguwa si Jesus na tabangan an iba asin pagianon an pasan ninda .
(trg)="17"> ယ့ၣ်ၡူး ဃု ကျဲ ဒ် သိး က မၤ မုာ် ထီၣ် က့ၤ ပှၤ ဂၤ အ သး ဒီး မၤ ဖှံ လီၤ အ ဝဲ သ့ၣ် အ တၢ် ဝံ တၢ် ယိး လီၤ .

(src)="17"> Nanuga si Jesus sa mga inaapi saka sa mga nagagabatan huli sa problema : ‘ Madya kamo sa sako asin tatawan ko kamo nin kapahingaluan . ’
(trg)="18"> ပှၤ လၢ အ ဘၣ် တၢ် ဆီၣ် တံၢ် မၤ နၢၤ အီၤ ဒီး သူၣ် လီၤ ဘှံး သး လီၤ ဘှံး ခီ ဖျိ အ နီၢ် က စၢ် အ တၢ် ကီ တၢ် ခဲ တ ဖၣ် န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူး အၢၣ် လီၤ အ ဝဲ သ့ၣ် လၢ “ ဟဲ ဆူ ယ အိၣ် . . .
(trg)="19"> ဒီး ယ က ဒုး အိၣ် ဘှံး သု လီၤ . ”

(src)="18"> Parati niyang pinapagian an namamatian nindang pagsakit asin tinatabangan na magin harani sa Diyos .
(trg)="20"> ( မး သဲ ၁၁ : ၂၈ , ၂၉ ) ယ့ၣ်ၡူး မၤ ဘျါ နီၢ် ခိ တၢ် ဆူး တၢ် ဆါ ဒီး မၤ စၢၤ စ့ၢ် ကီး အ ဝဲ သ့ၣ် လၢ က သုး ဘူး အ သး ဆူ ယ ဟိ ဝၤ ယွၤ အ အိၣ် လီၤ .

(src)="19"> Kaya bakong makangangalas na dakul an naparani an buot ki Jesus asin kumbinsido na tatabangan niya !
(trg)="21"> ပှၤ အါ ဂၤ ဟဲ ဆူ ယ့ၣ်ၡူး အ အိၣ် မ့ၢ် လၢ အ ဝဲ သ့ၣ် နာ် သ ပှၢ် တၢၢ် လၢ ယ့ၣ်ၡူး မၤ စၢၤ အီၤ သ့ အ ဃိ န့ၣ် လီၤ .

(src)="20"> Kun paano maaarog si Jesus .
(trg)="22"> ဝၤ တ ဖၣ် ကွၢ် လိ ယ့ၣ်ၡူး က သ့ ဒ် လဲၣ် .

(src)="21"> Humanap nin mga paagi para tabangan an saindong agom sa mga gibuhon niya .
(trg)="23"> ဝၤ တ ဖၣ် က ဘၣ် ဃု ကျဲ လၢ က မၤ စၢၤ အ မါ အ ဂီၢ် န့ၣ် လီၤ .

(src)="22"> May mga agom na babayi na nakakamati kan arog ki Rosa , na nagsabi : “ Daog ko pa an katabang sa harong . ”
(trg)="24"> မါ တ နီၤ တူၢ် ဘၣ် ဝဲ ဒ် ရိ စၤ တဲ ဖျါ ထီၣ် ဝဲ အ သိး “ ယ ဝၤ ပာ် ယၤ ဒ် အ ပျဲၢ် မုၣ် တ ဂၤ အ သိး လီၤ . ”

(src)="23"> Ini man an sabi kan lalaking si Kweku , na may marahay na pag - ibanan kan saiyang agom : “ Pirmi kong hinahapot an sakong agom kun pa’no ko siya matatabangan .
(trg)="25"> မ့ မ့ၢ် စီၤ ကွဲၤ ခုၣ် လၢ အိၣ် ဒီး ဟံၣ် မုာ် ဃီ ပၢၤ တ ဂၤ စံး ဝဲ လၢ “ ညီ နုၢ် ယ သံ ကွၢ် ယ မါ လၢ ယ က ဘၣ် မၤ စၢၤ နၤ တၢ် မ နုၤ လဲၣ် .

(src)="24"> Namumutan ko siya , kaya ako na mismo an minahiro para tabangan siya sa mga gibuhon sa harong . ”
(trg)="26"> မ့ၢ် လၢ ယ အဲၣ် အီၤ အ ဃိ ယ ဃု တၢ် ခွဲး တၢ် ယာ် လၢ ယ က မၤ စၢၤ အီၤ လီၤ . ”

(src)="25"> Makonsiderasyon saka may empatiya si Jesus .
(trg)="27"> ယ့ၣ်ၡူး မ့ၢ် ပှၤ လၢ ဆိ က မိၣ် တၢ် လၢ ပှၤ ဂၤ အ ဂီၢ် ဒီး ပှၤ လၢ ဒိ သူၣ် ဒိ သး သ့ တ ဂၤ လီၤ .

(src)="26"> Doseng taon nang nag - aagi nin grabeng sakit an sarong pobreng babayi huli sa hilang .
(trg)="28"> ပိာ် မုၣ် လၢ အ ဖှီၣ် အ ယာ် တ ဂၤ အံၤ တူၢ် ဘၣ် တၢ် ဆါ နး နး က လဲာ် အိၣ် ဝဲ ၁၂ နံၣ် လံ လီၤ .

(src)="27"> Kan madangog niya na may kapangyarihan si Jesus na maggibo nin milagro , ‘ siya nagsabi : “ Kun ako makakatikwil lamang kan saiyang gubing , mauumayan ako . ” ’
(src)="28"> Tama siya .
(trg)="29"> ဖဲ အ ဝဲ နၢ် ဟူ ဘၣ် လၢ ယ့ၣ်ၡူး အိၣ် ဒီး အစိ က မီၤ အခါ အဝဲ “ စံး ဝဲ ဒၣ် , ‘ ယ မ့ၢ် ထိး ဘၣ် ထဲ အကူ အ သိး ဧိၤ ဒီး , ယ က ဘျါ က့ၤ လီၤ . ’ ”

(src)="29"> Kan makarani siya asin madutan an gayad kan bado ni Jesus , tulos - tulos siyang naumayan .
(trg)="30"> အ ဝဲ အ တၢ် ဆိ က မိၣ် န့ၣ် ဘၣ် ဝဲ လီၤ .

(src)="30"> Posibleng marhay na igwa sa mga nagmamasid nin nag - isip na pangahas an babaying idto , pero nasabutan ni Jesus kun gurano kasakit an sitwasyon kan babayi kaya handa kaining gibuhon an gabos maumayan sana .
(trg)="31"> အ ဝဲ သုး ဘူး အ သး ဆူ ယ့ၣ်ၡူး အ အိၣ် ဒီး ထိး ဝဲ အ ဆ့ ကၤ အ နွံ ဝံၤ အ တၢ် ဆါ ဘျါ က့ၤ ဝဲ တ ဘျီ ဃီ လီၤ .

(src)="31"> * Mabuot niyang sinabihan an babayi : ‘ Aki , maumayan ka kan saimong hilang . ’
(trg)="32"> ပှၤ တ နီၤ လၢ အ ထံၣ် ဘၣ် တၢ် အံၤ န့ၣ် က ဆိ က မိၣ် ဝဲ လၢ ပိာ် မုၣ် တ ဂၤ အံၤ တ ကြၢး မၤ ဝဲ ဒ် အံၤ ဘၣ် .

(src)="32"> Dai niya sana piglikayan na ipasupog o anggutan an babayi kundi ipinahiling niya na nasasabutan niya an inaagihan kaining hilang .
(trg)="33"> ဘၣ် ဆၣ် မ့ မ့ၢ် ယ့ၣ်ၡူး န့ၣ် နၢ် ပၢၢ် ဝဲ လၢ ပိာ် မုၣ် တ ဂၤ အံၤ လိၣ် ဘၣ် တၢ် မၤ စၢၤ သ ပှၢ် တၢၢ် လီၤ .

(src)="33"> Sa paaging iyan , ipinahiling niya kun anong klase siyang tawo — saro na may empatiya . ​ — Marcos 5 : 25 - 34 .
(trg)="34"> * ယ့ၣ်ၡူ တဲ ဘၣ် အီၤ လၢ တၢ် သး က ညီၤ အ ပူၤ “ ဖိ မုၣ် ဧၢ . . .

(src)="34"> Kun paano maaarog si Jesus .
(trg)="35"> အိၣ် ဘျါ က့ၤ လၢ န တၢ် ဆါ တ က့ၢ် . ”

(src)="35"> Pag bakong marahay an pagmati kan saimong agom , magin mas makonsiderasyon asin mapasensiya .
(trg)="36"> ယ့ၣ်ၡူး တ မၤ မဲာ် ဆှး အီၤ ဒီး တ ဒူ အ လိၤ ဘၣ် .

(src)="36"> Hinguwahon na ibugtak an sadiri sa kamugtakan niya asin sabuton an reaksiyon niya .
(trg)="37"> အ ဝဲ နၢ် ပၢၢ် စၢၤ ဝဲ လၢ ပိာ် မုၣ် အ ဝဲ အံၤ အိၣ် ဒီး တၢ် ဆါ လၢ အ နး န့ၣ် လီၤ .

(src)="37"> Halimbawa , sabi ni Ricardo : “ Pag naririsa ko na madaling mairitar an agom ko , pighihinguwa kong dai makataram nin makakapagrabe pa kan namamatian niya . ”
(trg)="38"> ခီ ဖျိ ယ့ၣ်ၡူး မၤ ဒ် အံၤ အ ဃိ ပာ် ဖျါ ထီၣ် ဝဲ လၢ အ ဝဲ မ့ၢ် ပိာ် ခွါ လၢ အိၣ် ဒီး တၢ် ဒိ သူၣ် ဒိ သး တ ဂၤ လီၤ . ​ — မၢ် ကူး ၅ : ၂၅ - ၃၄ .

(src)="38"> Nakikipag - ulay si Jesus sa mga disipulo niya .
(trg)="39"> ဝၤ တ ဖၣ် ကွၢ် လိ ယ့ၣ်ၡူး က သ့ ဒ် လဲၣ် .

(src)="39"> Pirming nakikipag - ulay si Jesus sa mga amigo niya .
(trg)="40"> ဖဲ န မါ အိၣ် တ ဆူၣ် ဘၣ် အခါ ပာ် ဖျါ ထီၣ် န တၢ် နၢ် ပၢၢ် စၢၤ အီၤ ဒီး ဝံ သး စူၤ အီၤ တ က့ၢ် .

(src)="40"> ‘ An gabos na bagay na nadangog ko sa Ama ihinayag ko sa saindo , ’ an sabi niya .
(trg)="41"> ဂုာ် ကျဲး စၢး ထံၣ် တၢ် ဒ် အ ဝဲ အ တၢ် ထံၣ် အ သိး ဒီး နၢ် ပၢၢ် စၢၤ အ ဝဲ အ တၢ် ပာ် သူၣ် ပာ် သး တ က့ၢ် .

(src)="41"> Totoo na kun minsan , gusto man ni Jesus na makapagsolo tanganing makapag - isip - isip asin mamibi .
(trg)="42"> အဒိ ရံၣ် ခါ ဒိၣ် တဲ ဝဲ လၢ “ ဖဲ ယ သ့ၣ် ညါ လၢ ယ မါ အ သး အ့ န့ အခါ ယ ဟး ဆှဲး တၢ် က တိၤ လၢ က မၤ နး ထီၣ် အ တၢ် အိၣ် သး န့ၣ် လီၤ . ”

(src)="42"> Pero parati niyang sinasabi sa mga disipulo niya an talagang namamatian niya .
(trg)="43"> ယ့ၣ်ၡူး တဲ သ ကိး တၢ် ဒီး အ ပျဲၢ် အ ဘီၣ် တ ဖၣ် လီၤ .

(src)="43"> Kaidtong banggi bago siya gadanon bilang sinentensiyahan na kriminal , sinabi niya talaga sa sainda na siya ‘ mamunduon na gayo . ’
(trg)="44"> ယ့ၣ်ၡူး တဲ သ ကိး တၢ် ဂ့ၢ် အါ မံၤ ဒီး အ သ ကိး တ ဖၣ် လီၤ .

(src)="44"> Dawa kan namundo si Jesus sa mga ginibo ninda , dai siya nuarin man nagsawa na makipag - ulay sa mga amigo niya . ​ — Mateo 26 : 40 , 41 .
(trg)="45"> ယ့ၣ်ၡူး တဲ ဝဲ လၢ “ က ယဲၢ် ယ နၢ် ဟူ တၢ် လၢ ပၢ် အ အိၣ် န့ၣ် ယ ဘိး ဘၣ် သ့ၣ် ညါ သု လီၤ . ”

(src)="45"> An paghurop - hurop sa halimbawa ni Jesus matabang sa saro na magin mas marahay na agom saka ama
(trg)="46"> ( ယိၤ ဟၣ် ၁၅ : ၁၅ ) တ ဘျီ တ ခီၣ် ယ့ၣ်ၡူး အဲၣ် ဒိး အိၣ် ထဲ တ ဂၤ ဧိၤ လၢ က ဆိ က မိၣ် တၢ် အ ဂီၢ် ဒီး က ဃ့ ဘါ ထု က ဖၣ် တၢ် အ ဂီၢ် လီၤ .

(src)="46"> Kun paano maaarog si Jesus .
(src)="47"> Makipag - ulay sa saindong agom na sinasabi an iniisip nindo asin namamatian .
(trg)="47"> ဘၣ် ဆၣ် ယ့ၣ်ၡူး အ တၢ် တူၢ် ဘၣ် တ ဖၣ် လၢ အိၣ် လၢ အ သး ပူၤ န့ၣ် အ ဝဲ တဲ ဖျါ ထီၣ် ဝဲ လၢ အ ပျဲၢ် အ ဘီၣ် အ မဲာ် ညါ လီၤ .

(src)="48"> Puwedeng magreklamo an sarong babayi na an saiyang agom garo mayong problema sa pakikipag - ulay sa iba , pero sa laog kan harong dai mo na makaulay .
(trg)="48"> မုၢ် တ နၤ ဖဲ တ ချုး တၢ် မၤ သံ ယ့ၣ်ၡူး ဒ် ပှၤ မၤ တၢ် က မၣ် ဖိ တ ဂၤ အ သိး န့ၣ် အ ဝဲ တဲ ဘၣ် အ ပျဲၢ် အ ဘီၣ် တ ဖၣ် လၢ “ တၢ် သး အုး အိၣ် ဝး တ ရံး ယၤ ” လီၤ .

(src)="49"> Sa ibong na lado , mangnuhon an sinabi ni Ana pag sinasabi kan agom niya an nasa buot kaini .
(trg)="49"> ( မး သဲ ၂၆ : ၃၈ ) အခါ ဖဲ အ ပျဲၢ် အ ဘီၣ် တ ဖၣ် မၤ တၢ် လၢ တ ဘၣ် အ သး ဒၣ် လဲာ် အ ဝဲ တ ပ တုာ် က တိၤ တၢ် ဒီး အ ဝဲ သ့ၣ် ဘၣ် . ​ — မး သဲ ၂၆ : ၄၀ , ၄၁ .

(src)="50"> “ Namamatian ko na talagang namumutan niya ako , ” an sabi niya , “ kaya harani an buot ko saiya . ”
(trg)="50"> တၢ် ကွၢ် လိ ယ့ၣ်ၡူး အ ဒိ အ တဲာ် န့ၣ် က မၤ စၢၤ ပိာ် ခွါ တ ဖၣ် လၢ က ကဲ ထီၣ် ဝၤ လၢ အ ဂ့ၤ ဒီး ပၢ် လၢ အ ဂ့ၤ လီၤ .

(src)="51"> Dai paggamiton an pagsilensiyo para pasakitan an saimong agom .
(trg)="51"> ဝၤ တ ဖၣ် ကွၢ် လိ ယ့ၣ်ၡူး က သ့ ဒ် လဲၣ် .

(src)="52"> “ Pag anggot sako an agom ko , ” sabi kan sarong babayi , “ pirang aldaw niya akong dai kinakaulay .
(trg)="52"> န တၢ် ဆိ က မိၣ် ဒီး န သး အ တၢ် တူၢ် ဘၣ် န့ၣ် တဲ ဖျါ ထီၣ် လၢ န မါ အ မဲာ် ညါ တ က့ၢ် .

(src)="53"> Ipinapamati niya sako na may ginibo akong sala saka habo niya sakuya . ”
(trg)="55"> တ ဘၣ် မၤ ဆၢ က့ၤ န မါ ခီ ဖျိ လၢ န တ က တိၤ တၢ် ဒီး အီၤ န့ၣ် တ ဂ့ၤ .

(src)="54"> Si Edwin man , na naghihinguwang arugon si Jesus , nagsabi : “ Pag nauuyam ako , dai tulos ako nagsisimbag .
(trg)="56"> ပိာ် မုၣ် တ ဂၤ စံး ဝဲ လၢ “ ဖဲ ယ ဝၤ သး ထီၣ် ယၤ အခါ တ က တိၤ တၢ် ဒီး ယၤ တ ဘျုး သီ ညါ လီၤ .

(src)="55"> Imbes , naghahanap ako nin tamang panahon na makapag - ulay talaga kami . ”
(trg)="57"> ဖဲ အ ဝဲ မၤ ဒ် အံၤ အခါ ယ တူၢ် ဘၣ် လၢ ယ တၢ် က မၣ် အိၣ် ဒီး အ ဝဲ သး ဟ့ ယၤ လီၤ .

(src)="56"> Si Joy , na nasambit sa inutan , igwang nahiling na mga pagbabago sa saiyang agom puon kan makipag - adal ini nin Bibliya sa mga Saksi ni Jehova .
(trg)="59"> မ့ မ့ၢ် ယ အိၣ် ခိး တၢ် ဆၢ က တီၢ် အ ဂ့ၤ ဒ် သိး ယ က မၤ ဘၣ် လိာ် ဖိး ဒ့ က့ၤ တၢ် သ ဘံၣ် သ ဘုၣ် အ ဂီၢ် န့ၣ် လီၤ .

(src)="57"> Sinabi ni Joy , “ Dakula an pagbabago niya saka nagmamaigot siya na magin mas mamumuton na agom bilang pag - arog ki Jesus . ”
(trg)="61"> အ ဝဲ တဲ က ဒီး လၢ “ ယ ဝၤ န့ၣ် ကွၢ် လိ ယ့ၣ်ၡူး အ ဒိ အ တဲာ် ဒီး ဂုာ် ကျဲး စၢး ကဲ ထီၣ် ဝၤ လၢ အ ဂ့ၤ ဒီး အဲၣ် တၢ် ကွံ တၢ် တ ဂၤ လီၤ . ”

(src)="58"> Minilyon na mag - agom an nakikinabang sa pag - adal na iyan sa Bibliya .
(src)="59"> Gusto mo daw mapabilang sa sainda ?
(trg)="63"> မ့ၢ် န အဲၣ် ဒိး ဒိး န့ၢ် ဘၣ် တၢ် ဘျုး တၢ် ဖှိၣ် စ့ၢ် ကီး ဧါ .

(src)="60"> Puwede kang magpatabang sa sarong Saksi ni Jehova para sa libreng pag - adal sa Bibliya . .
(trg)="64"> န မၤ သ့ ခီ ဖျိ န မၤ လိ လံာ် စီ ဆှံ ဒီး ယ ဟိ ဝၤ ပှၤ အုၣ် အ သး န့ၣ် လီၤ .

(src)="61"> Sa relihiyosong pamantayan base sa Ley ni Moises , nagin maati an babayi huli sa kamugtakan niya ; an siisay man na madutan niya magigin maati man . — Levitico 15 : 19 , 25 .
(trg)="65"> ဒ် စီၤ မိၤၡ့ အ တၢ် သိၣ် တၢ် သီ အိၣ် ဝဲ အ သိး ပိာ် မုၣ် အံၤ တ က ဆှီ ဘၣ် လၢ အ တၢ် ဆါ အံၤ အ ဃိ ဒီး ပှၤ တ ဂၤ ဂၤ လၢ ပိာ် မုၣ် ထိး ဘၣ် အီၤ န့ၣ် ကဲ ထီၣ် ပှၤ တ က ဆှီ ဘၣ် လီၤ . ​ — ၃ မိၤၡ့ ၁၅ : ၁၉ , ၂၅ .

# bcl/2015241.xml.gz
# ksw/2015241.xml.gz


(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Taano ta Kaipuhan Mag - adal nin Bibliya ?
(trg)="3"> လံာ် တၢ် မၤ လိ တ ဖၣ် အ ဂီၢ်

(src)="4"> 3
(src)="5"> Sarong Programa nin Pag - Adal sa Bibliya Para sa Gabos 4
(trg)="10"> န တၢ် ရ့ လိာ် သး ဒီး ယ ဟိ ဝၤ ယွၤ န့ၣ် ဂၢၢ် ကျၢၤ ထဲ လဲၣ်

(src)="6"> Nailigtas sa Basurahan an Sarong Suanoy na Kayamanan 8
(trg)="11"> နာ် န့ၢ် ယ ဟိ ဝၤ ယွၤ ထီ ဘိ တ က့ၢ်

(src)="7"> Pakikipag - ulay sa Iba
(src)="8"> Taano ta Dapat Girumdumon an Kagadanan ni Jesus ?
(src)="9"> 10
(trg)="14"> လံာ် အံၤ အ ပူၤ ပၣ် ဃုာ် ဒီး တၢ် ဂ့ၢ် လၢ ဘၣ် ဃး

(src)="10"> Istorya nin Buhay
(src)="11"> Mga Mata ni Jairo — An Ginagamit Niya sa Paglilingkod sa Diyos 13
(trg)="15"> ဘၣ် မ နုၤ အ ဃိ ပ ဘၣ် မၤ လိ လံာ် စီ ဆှံ လဲၣ် ၃

(src)="12"> Simbag sa mga Hapot sa Bibliya 16
(src)="13"> NABUBUHAY NA DAW KITA SA “ HURING MGA ALDAW ” ?
(trg)="16"> တၢ် မၤ လိ လံာ် စီ ဆှံ အ တၢ် ရဲၣ် တၢ် ကျဲၤ လၢ ပှၤ ခဲ လၢာ် အ ဂီၢ် ၄

(src)="14"> Aramon an simbag sa librong Itinotokdo kan Bibliya
(trg)="17"> ဝၤ သ့ၣ် ဧၢ က ဟု က ယာ် သု မါ ဂ့ၤ ဂ့ၤ တ က့ၢ် ၂၉

(src)="15"> ( Hanapon sa PUBLIKASYON > LIBRO ASIN BROSYUR > ITINOTOKDO KAN BIBLIYA )
(trg)="18"> လံာ် စီ ဆှံ တၢ် သံ ကွၢ် တ ဖၣ် အ တၢ် စံး ဆၢ ၃၂

# bcl/2015242.xml.gz
# ksw/2015242.xml.gz


(src)="1"> TEMA SA COVER | GUSTO MO DAW MAG - ADAL NIN BIBLIYA ?
(trg)="2"> တၢ် အိၣ် မူ အ တၢ် တိာ် ပာ် န့ၣ် မ့ၢ် မ နုၤ လဲၣ်

(src)="2"> Ano an katuyuhan nin buhay ?
(src)="3"> Taano ta nagsasakit asin nagagadan an mga tawo ?
(trg)="3"> ဘၣ် မ နုၤ အ ဃိ ပှၤ ဟီၣ် ခိၣ် ဖိ တ ဖၣ် တူၢ် ဘၣ် တၢ် နး တၢ် ဖှီၣ် ဒီး တၢ် သံ လဲၣ်

(src)="4"> Ano an mangyayari sa maabot na panahon ?
(trg)="4"> ခါ ဆူ ညါ တၢ် က မၤ အ သး ဒ် လဲၣ်

(src)="5"> May pagmakulog daw sa sako an Diyos ?
(trg)="5"> မ့ၢ် က စၢ် ယွၤ အ သး အိၣ် ယၤ စ့ၢ် ကီး ဧါ

(src)="6"> Naihapot mo na daw iyan sa saimong sadiri ?
(trg)="6"> မ့ၢ် န သံ ကွၢ် လီၤ က့ၤ န သး လၢ တၢ် သံ ကွၢ် တ ဖၣ် အံၤ တ ဘျီ ဘျီ ဧါ .

(src)="7"> Kun iyo , dai ka nagsosolo .
(trg)="7"> န မ့ၢ် ဆိ က မိၣ် ဘၣ် န့ၣ် တ မ့ၢ် ထဲ နၤ တ ဂၤ ဘၣ် .

(src)="8"> Iniisip - isip kan mga tawo sa bilog na kinaban an mahahalagang hapot na iyan sa buhay .
(trg)="8"> ပှၤ အါ ဂၤ လၢ အိၣ် လၢ ဟီၣ် ခိၣ် ဒီ ဘ့ၣ် န့ၣ် ဆိ က မိၣ် ဘၣ် ဝဲ တၢ် သံ ကွၢ် လၢ အ ရ့ ဒိၣ် တ ဖၣ် အံၤ လီၤ .

(src)="9"> May makukua ka daw na simbag ?
(trg)="9"> မ့ၢ် န ဃု ထံၣ် န့ၢ် တၢ် စံး ဆၢ က သ့ ဧါ .

(src)="10"> Minilyon an masabing “ Iyo ! ”
(trg)="10"> ပှၤ လၢ အ က ကွဲၢ် တ ဖၣ် က စံး လၢ “ သ့ ဝဲ ” လီၤ .

(src)="11"> Taano ?
(trg)="11"> ဘၣ် မ နုၤ အ ဃိ လဲၣ် .

(src)="12"> Huling nakua ninda sa Bibliya an nakakakontentong simbag sa mga hapot ninda .
(trg)="12"> မ့ၢ် လၢ အ ဝဲ သ့ၣ် ဃု ထံၣ် န့ၢ် လံ တၢ် စံး ဆၢ လၢ အ လီၤ သူၣ် မံ သး မံ လၢ လံာ် စီ ဆှံ ပူၤ အ ဃိ န့ၣ် လီၤ .

(src)="13"> Gusto mong maaraman kun ano an sinasabi kan Bibliya ?
(trg)="13"> လံာ် စီ ဆှံ တဲ တၢ် မ နုၤ လဲၣ် န့ၣ် မ့ၢ် န အဲၣ် ဒိး သ့ၣ် ညါ စ့ၢ် ကီး ဧါ .

(src)="14"> Kun iyo , tibaad gusto mong makinabang sa daing bayad na pag - adal sa Bibliya na iinaalok kan Mga Saksi ni Jehova .
(trg)="14"> ဒ် သိး န က သ့ၣ် ညါ အါ ထီၣ် အ ဂီၢ် န မၤ လိ လံာ် စီ ဆှံ ဒီး ယ ဟိ ဝၤ ပှၤ အုၣ် အ သး တ ဖၣ် သ့ ဝဲ ဒီး တ လိၣ် လၢ န ဟ့ၣ် အ ဘူး အ လဲ ဘၣ် လီၤ .

(src)="15"> *
(trg)="15"> *

(src)="16"> Totoo na pag - abot sa pag - adal nin Bibliya , igwa nin mga nagsasabi : “ Mayo akong panahon . ”
(src)="17"> “ Masakiton maintindihan iyan . ”
(trg)="16"> ဖဲ ပ သံ ကွၢ် ပှၤ လၢ မ့ၢ် န အဲၣ် ဒိး မၤ လိ လံာ် စီ ဆှံ ဧါ န့ၣ် ပှၤ တ နီၤ စံး ဝဲ “ ယ တၢ် မၤ အါ ” “ လံာ် စီ ဆှံ န့ၣ် နၢ် ပၢၢ် ဘၣ် အီၤ ကီ ဒိၣ် မး ” “ ယ ဟ့ၣ် တၢ် ဆၢ က တီၢ် လၢ ယ က မၤ လိ လံာ် စီ ဆှံ အ ဂီၢ် တ န့ၢ် ဘၣ် . ”

(src)="18"> “ Habo kong mangako . ”
(src)="19"> Pero lain man an opinyon kan iba .
(trg)="17"> ဘၣ် ဆၣ် ပှၤ တ နီၤ နီၤ အ တၢ် ထံၣ် တ မ့ၢ် ဒ် န့ၣ် ဘၣ် .