# bcl/101998134.xml.gz
# ko/101998134.xml.gz


(src)="1"> Korona — An Literal Asin Piguratibong Gamit Kaiyan
(trg)="5"> 17 ​ 세 된 타냐 ​ 가 한심 ​ 스럽다는 듯이 말 ​ 합니다 .

(src)="2"> IYAN sarong klase nin takop sa payo , simple o madekorasyon , na isinusulot nin nobleng mga tawo , siring kan mga hade , reyna , ibang namamahala , padi , asin indibiduwal tanganing tawan nin espesyal na onra o balos .
(trg)="6"> 자기 가족 ​ 이나 문화 , 언어 , 출신지 ​ 를 자랑 ​ 스럽게 여기는 것 ​ 은 아주 자연 ​ 스러운 일 ​ 입니다 .
(trg)="7"> 퐁 ​ 이라는 15 ​ 세 소녀 ​ 는 이렇게 말 ​ 합니다 .

(src)="3"> Pakatapos kan Baha , an mga korona ginamit na simbolo nin autoridad , dignidad , kapangyarihan , onra , asin balos .
(trg)="12"> “ 마음 ​ 에 가득 ​ 한 것 ​ 을 입 ​ 으로 말 ​ 하는 것 ​ 입니다 . ”

(src)="4"> An mga korona kaidto minalataw na diadema ( sa Hebreo , neʹzer ) , na sarong simpleng turbante na posibleng enot na ginamit na pan - ipit sa halabang buhok kan nagsusulot .
(trg)="19"> “ 학교 친구 ​ 들 중 ​ 에는 , 외국인 ​ 의 억양 ​ 으로 말 ​ 하는 아이 ​ 들 ​ 을 비웃고 놀리면서 자기 ​ 들 ​ 이 그 아이 ​ 들 ​ 보다 더 낫다고 말 ​ 하는 아이 ​ 들 ​ 이 더러 있어요 . ”
(trg)="20"> 타냐 ​ 도 비슷 ​ 하게 이렇게 말 ​ 합니다 .

(src)="5"> Minsan siring , iyan inadaptar bilang makahadeng sulot sa payo minsan kan mga tawo na halipot an buhok .
(trg)="21"> “ 학교 ​ 에서 어떤 아이 ​ 들 ​ 이 다른 아이 ​ 들 ​ 에게 ‘ 내 ​ 가 너 ​ 보다 낫다 ’ 고 노골적 ​ 으로 말 ​ 하는 걸 들 ​ 은 적 ​ 이 여러 번 있어요 . ”

(src)="6"> An siring na mga banda sa payo ipinaheheling sa mga eskultura sa Egipto , Ninive , asin Persepolis .
(trg)="22"> 미국 ​ 의 한 설문 조사 ​ 에서 , 응답자 ​ 의 거의 절반 ​ 은 지난해 ​ 에 어떤 형태 ​ 로인가 인종적 편견 ​ 을 개인적 ​ 으로 경험 ​ 한 적 ​ 이 있다고 말 ​ 하였습니다 .

(src)="7"> Ginibo an mga pagkakalaen para sa kagalanggalang na mga tawo kan huring mga panahon paagi sa paggamit nin mga diadema na laen - laen an kolor asin klase nin paghabol o disenyo .
(trg)="24"> 나타샤 ​ 라는 청소년 ​ 의 말 ​ 입니다 .
(trg)="25"> 이제 , 우리 ​ 가 이민자 ​ 들 ​ 이 계속 몰려들어 오는 바람 ​ 에 학교 ​ 나 이웃 ​ 이나 그리스도인 회중 ​ 의 양상 ​ 이 눈 ​ 에 띄게 달라진 나라 ​ 나 지역 ​ 에 살고 있다고 가정 ​ 해 봅시다 .
(trg)="26"> 당신 ​ 은 이런 상황 ​ 이 좀 불편 ​ 하게 느껴집니까 ?

(src)="8"> An nagkapira sa mga turbanteng ini mga limang sentimetro an lakbang asin de ilo , seda , asin pirak patin bulawan pa ngani .
(trg)="27"> 그렇다면 , 인종적 자존심 ​ 은 당신 ​ 이 생각 ​ 한 것 ​ 보다 당신 ​ 의 사고 방식 ​ 에 더 큰 영향 ​ 을 주는 요인 ​ 으로 작용 ​ 하고 있는지도 모릅니다 .

(src)="9"> Kun minsan an diadema isinusulot sa ibabaw nin sarong kupya .
(trg)="31"> 성서 ​ 는 합당 ​ 한 종류 ​ 의 자존심 ​ 도 있음 ​ 을 보여 줍니다 .

(src)="10"> Igwa man nin de - rayos na mga diadema ( na igwa nin mga panas sa palibot kan turbante na garo mga rayos ) , asin igwa nin mga may tampok .
(trg)="32"> 사도 바울 ​ 은 데살로니가 ​ 에 있는 그리스도인 ​ 들 ​ 에게 편지 ​ 할 때 이렇게 말 ​ 하였습니다 .

(src)="11"> An terminong Hebreo na neʹzer , dugang pa sa kahulogan na “ diadema ” ( 2 Cronica 23 : 11 ) , puedeng mangahulogan nin sarong bagay na isinuhay , ibinulag , o idinusay , siring sa kaso kan poon na saserdote na nasa saiya an “ tanda nin pagdusay , an lanang panlahid kan saiyang Dios . ”
(trg)="33"> “ 우리 자신 ​ 은 ·⁠ ·⁠ · 하느님 ​ 의 회중 ​ 들 가운데 ​ 서 여러분 ​ 을 자랑 ​ 합니다 . ”
(trg)="34"> 이와 비슷 ​ 하게 , 적어도 어느 정도 긍지 ​ 를 갖는 것 ​ 은 건전 ​ 하고 정상적 ​ 인 일 ​ 입니다 .

(src)="12"> ( Levitico 21 : ​ 10 - 12 ; ikomparar an Deuteronomio 33 : ​ 16 , nota sa ibaba . )
(trg)="35"> 그러므로 자기 인종 ​ 이나 가족 , 언어 , 피부색 , 출신지 ​ 에 대해 어느 정도 자랑 ​ 스럽게 여기는 것 ​ 은 그릇 ​ 된 일 ​ 이 아닙니다 .

(src)="13"> Huli sa pundamental na kahulogan na ini , an New World Translation tamang tinatradusir an neʹzer kun beses bilang “ tanda nin pagdusay , ” sa pagsambit sa plakang bulawan na isinusulot kan halangkaw na saserdote sa Israel sa ibabaw kan saiyang turbante .
(trg)="36"> 틀림 ​ 없이 하느님 ​ 께서는 우리 ​ 에게 그런 것 ​ 들 ​ 을 부끄럽게 여기라고 요구 ​ 하지 않으실 것 ​ 입니다 .

(src)="14"> Sa bulawan na plakang ini nakaukit an mga tataramon na “ An kabanalan ki Jehova . ” ​ — Exodo 29 : ​ 6 ; 39 : ​ 30 , nota sa ibaba ; Levitico 8 : 9 .
(trg)="37"> 사도 바울 ​ 은 이집트인 범죄자 ​ 로 오해 ​ 받았을 때 , 주저 ​ 하지 않고 이렇게 말 ​ 하였습니다 .

(src)="15"> An mga diadema bilang simbolo nin makahadeng posisyon isinusulot kan Hebreong mga hade , siring ki Saul .
(trg)="38"> “ 나 ​ 는 사실 유대인 ​ 으로 실리시아 ​ 의 타르수스 , 곧 결코 초라 ​ 하지 않은 도시 ​ 의 시민 ​ 입니다 . ” — 사도 21 : 39 .

(src)="16"> ( 2 Samuel 1 : 10 ) Minsan siring , an ʽata·rahʹ , hale sa ʽa·tarʹ , na an kahulogan “ palibotan ” iyo an mayor na Hebreong terminong nangangahulogan korona sa ordinaryong sentido asin sa pankagabsan tinatradusir na “ korona . ”
(trg)="39"> 하지만 인종적 자존심 ​ 으로 인해 자부심 ​ 이 지나치게 커지거나 다른 사람 ​ 들 ​ 을 얕잡아 보게 되면 , 그 자존심 ​ 은 추하게 변합니다 .

(src)="17"> ( Ikomparar an Salmo 5 : 12 . )
(trg)="40"> 성서 ​ 는 이렇게 말 ​ 합니다 .

(src)="18"> Iyan dai man pirmeng nangangahulogan na diadema .
(trg)="42"> 그리고 잠언 16 : 18 ​ 은 이렇게 말 ​ 합니다 .

(src)="19"> An korona ( ʽata·rahʹ ) na kinua ni David bilang premyo sa ralaban tumang sa mga Amonita sa Raba dati nakakorona sa idolong si Malcam .
(trg)="43"> “ 교만 ​ 은 패망 ​ 의 선봉 ​ 이요 거만 ​ 한 마음 ​ 은 넘어짐 ​ 의 앞잡이 ​ 니라 . ”

(src)="20"> An porma kan koronang ini dai sinasabi , alagad iyan “ nagtitimbang nin sarong talentong bulawan [ mga 34 kilos ] , asin igwa iyan nin mahahalagang gapo . ”
(trg)="44"> 그러므로 자기 인종 ​ 이 더 우월 ​ 하다고 자랑 ​ 하는 것 ​ 은 하느님 보시기 ​ 에 혐오 ​ 스러운 일 ​ 입니다 . — 비교 야고보 4 : 16 .

(src)="21"> “ Ibinugtak iyan sa payo ni David , ” na posibleng ikinaag nia an magabat na koronang ini sa saiyang payo nin madali sana , na tibaad tanganing ipakahulogan an saiyang kapangganahan tumang sa falsong dios . ​ — 1 Cronica 20 : 2 .
(trg)="45"> 인종적 자존심 ​ 의 기원
(trg)="46"> 사람 ​ 들 ​ 이 자기 인종 ​ 에 대해 지나친 자부심 ​ 을 갖게 되는 이유 ​ 는 무엇 ​ 입니까 ?
(trg)="47"> 리즈 푼더부르그 ​ 의 저서 「 흑인 , 백인 , 기타 인종 」 ( Black , White , Other ) 에서 ​ 는 이렇게 알려 줍니다 .

(src)="22"> May mga korona na gibo sa dinalisay na bulawan ( Salmo 21 : 3 ) ; an iba tinampokan pa nin mahahalagang gapo .
(trg)="48"> “ 많은 사람 ​ 들 ​ 의 경우 , 인종 ​ 에 대한 첫 ( 그리고 가장 오래 지속 ​ 되는 ) 인상 ​ 은 부모 ​ 와 가족 ​ 에 의해 새겨진다 . ”

(src)="23"> ( 2 Samuel 12 : 30 ) Kun beses , pinagsasaro an nagkapirang turbante , o diadema , asin minalataw na ini an parateng klase nin “ grandeng korona . ”
(trg)="50"> 어떤 청소년 ​ 들 ​ 은 자기 인종 ​ 이 더 우월 ​ 하다거나 다른 인종 ​ 의 사람 ​ 들 ​ 은 이상 ​ 하고 열등 ​ 하다는 말 ​ 을 직접 듣기 ​ 도 합니다 .

(src)="24"> ( Job 31 : 36 ) An pananaram na “ grandeng korona ” sa Zacarias 6 : ​ 14 , sa literal , “ mga korona ” sa Hebreo , alagad iyan may kaibang berbo na singular .
(trg)="51"> 하지만 청소년 ​ 들 ​ 이 자기 부모 ​ 가 다른 인종 ​ 에 속한 사람 ​ 들 ​ 과는 좀처럼 가깝게 지내지 않는 것 ​ 을 그냥 보고 알게 되는 경우 ​ 가 더 많습니다 .

(src)="25"> Huli kaini , minalataw na iyan nasa plural na pagkaekselente o kadakulaan .
(trg)="52"> 이렇게 보고 알게 된 사실 ​ 도 그 ​ 들 ​ 의 사고 방식 ​ 에 많은 영향 ​ 을 미칠 수 있습니다 .

(src)="26"> Kan an Iraya asin Ilawod na Egipto sakop pa kaidto nin sarong monarka , an makahadeng sulot sa payo sa Egipto nagin pinagsarong korona .
(trg)="53"> 조사 결과 ​ 는 , 십대 청소년 ​ 과 부모 ​ 가 옷 ​ 이나 음악 ​ 에 관해서는 취향 ​ 이 같지 않을지 모르지만 , 청소년 ​ 들 대다수 ​ 가 인종 ​ 에 관해서는 부모 ​ 와 같은 견해 ​ 를 보인다는 점 ​ 을 밝혀 줍니다 .

(src)="27"> An korona sa Ilawod na Egipto ( sarong lapnad na pulang kupya na halangkaw an likod asin may nag - uuldot na tikong poro paatubangan ) ibinabaw sa korona kan Irayang Egipto ( sarong bilog , halangkaw , puting kupya na pasadit sa nag - uuldot na poro ) .
(trg)="54"> 인종 ​ 에 관한 균형 잡히지 않은 태도 ​ 는 또한 압제 ​ 와 학대 ​ 에 대한 반응 ​ 으로 생길 수 ​ 도 있습니다 .
(trg)="55"> 그 예 ​ 로 , 교육자 ​ 들 ​ 은 이른바 소수 집단 ​ 에 속한 아이 ​ 들 ​ 에게는 흔히 자중심 ​ 이 결여 ​ 되어 있음 ​ 을 알게 되었습니다 .

(src)="28"> Sa parate an uraeus ( an sagradong halas kan mga Egipcio ) maheheling sa atubangan kan korona .
(trg)="56"> 문제 ​ 를 시정 ​ 해 보려고 , 일부 교육자 ​ 들 ​ 은 아이 ​ 들 ​ 에게 자기 인종 ​ 의 역사 ​ 를 가르치는 교과 과정 ​ 을 개발 ​ 하였습니다 .

(src)="29"> An makahadeng sulot sa payo kan hade sa Asiria , na ilinadawan na halangkaw na mitra , sa parate nasasamnohan nin mga ladawan na siring kan burak asin nabubudboran nin ilo asin seda .
(trg)="57"> 흥미 ​ 롭게도 , 비평가 ​ 들 ​ 은 이렇게 인종적 자존심 ​ 을 강조 ​ 하는 일 ​ 은 인종주의 ​ 를 산출 ​ 해 낼 뿐 ​ 이라고 주장 ​ 합니다 .

(src)="30"> Iyan sarong klase nin konikong kupya na kaagid nin fez sa presenteng panahon , pero mas halangkaw .
(trg)="58"> 개인적 ​ 인 경험 역시 , 인종 ​ 에 대한 불건전 ​ 한 태도 ​ 를 갖게 되는 데 한몫 ​ 을 할 수 있습니다 .

(src)="31"> An mga korona nin mga Griego asin Romano mas simple ; kun beses iyan mga de - rayos na mga diadema o an mga iyan nasa pormang sinalapid na mga dahon .
(trg)="59"> 다른 인종 ​ 에 속한 어떤 사람 ​ 과 마주쳐 불쾌 ​ 한 경험 ​ 을 하고 나면 , 그 인종 ​ 에 속한 모든 사람 ​ 이 혐오 ​ 스럽고 편협 ​ 하다는 결론 ​ 을 내리게 될지 모릅니다 .

(src)="32"> Si Jehova nagtaram manongod sa mga lalaki na nagbubugtak nin mga pulseras sa kamot ni Ohola asin Oholiba asin “ magagayon na korona ” sa saindang payo .
(trg)="60"> 또한 보도 매체 ​ 가 인종 분쟁 , 경찰 ​ 의 잔학 행위 , 항 ​ 의 집회 ​ 에 초점 ​ 을 맞추거나 어떤 민족 집단 ​ 을 부정적 ​ 인 시각 ​ 으로 묘사 ​ 할 때 ​ 에도 , 비슷 ​ 하게 부정적 ​ 인 감정 ​ 이 생길 수 있을 것 ​ 입니다 .

(src)="33"> ( Ezequiel 23 : ​ 36 , 42 ) Sa dai pa sana nahahaloy na mga siglo , an noble asin mayaman na Arabeng mga babae nagsulot ( sa ibabaw nin korteng kupola na mga kupya ) nin mga korona na may bulawan na mga tampok .
(trg)="61"> 인종적 ​ 으로 우월 ​ 하다는 통념
(trg)="62"> 자기 인종 ​ 은 다른 인종 ​ 에 대해 우월감 ​ 을 가질 권리 ​ 가 있다는 일부 사람 ​ 들 ​ 의 주장 ​ 은 어떠 ​ 합니까 ?

(src)="34"> An kaagid na klase nin sulot sa payo tibaad isinulot nin nagkapirang babae kan suanoy na panahon .
(trg)="63"> 우선 , 사람 ​ 들 ​ 을 실제 ​ 로 별개 ​ 의 여러 인종 ​ 으로 구분 ​ 할 수 있다는 개념 ​ 부터가 의심 ​ 스럽습니다 .

(src)="35"> An termino sa Griego na steʹpha·nos tinatradusir na “ korona . ”
(trg)="64"> 「 뉴스위크 」 지 ​ 에 실린 한 기사 ​ 에서는 이렇게 보도 ​ 하였습니다 .

(src)="36"> An Romanong mga soldados , sa pag - olog - olog sa makahadeng posisyon ni Cristo asin posible man na tanganing dugangan an saiyang labi - labing kasakitan , nagsalapid nin koronang gibo sa mga tonok asin ibinugtak iyan sa payo ni Jesus .
(trg)="65"> “ 그 문제 ​ 를 조사 ​ 해 본 과학자 ​ 들 ​ 에게 인종 ​ 이란 , 정의 ​ 를 내리려고 아무리 진지 ​ 하게 노력 ​ 해도 정의 ​ 를 내릴 수 없는 , 모호 ​ 하기 ​ 로 악명 높은 개념 ​ 이다 . ”

(src)="37"> Nagkaigwa nin manlaenlaen na suhestion dapit sa tinanom na ginamit .
(trg)="66"> 사실 , “ 피부색 , 머리결 , 눈 ​ 이나 코 ​ 의 모양 ​ 에 눈 ​ 에 띄는 차이 ” 가 있을 수 있습니다 .

(src)="38"> Minsan siring , an mga kagsurat kan Ebanghelyo dai nginaranan an tinanom .
(trg)="68"> “ 이런 차이 ​ 는 기껏해야 피상적 ​ 인 것 ​ 에 불과 ​ 하다 .

(src)="39"> An mga korona na sinalapid na mga dahon o kuintas na burak ginamit manongod sa mga kawat .
(trg)="69"> 과학자 ​ 들 ​ 은 일반적 ​ 으로 아무리 노력 ​ 해 봐도 이제 ​ 까지 한 인종 집단 ​ 을 다른 인종 집단 ​ 과 구별 ​ 시켜 주는 일련 ​ 의 중요 ​ 한 차이점 ​ 들 ​ 을 알아낼 수 ​ 가 없었다 .

(src)="40"> An mga ganador sa mga pakawat sa Grecia tinatawan nin mga korona o sinalapid na sa parate gibo sa mga dahon nin mga kahoy asin sinamnohan nin mga burak .
(trg)="70"> ·⁠ ·⁠ · 요컨대 , 이 분야 ​ 에 종사 ​ 하는 과학자 ​ 들 대부분 ​ 에게 인종 ​ 이란 ‘ 사회적 개념 ’ — 편견 ​ 과 미신 ​ 과 통념 ​ 의 [ 부패 ​ 된 ] 혼합물 — 에 불과 ​ 한 것 ​ 이다 . ”

(src)="41"> Halimbawa , sa mga Pakawat sa Pitia an mga ganador nakareresibi nin sarong korona na gibo sa laurel ; an mga nanggana sa mga Pakawat sa Olimpiada nag - aako nin mga korona na gibo sa mga dahon nin kadlaganon na olibo ; asin an mga ganador sa mga Pakawat sa Istmus ( na ginibo harani sa Corinto ) tinatawan nin mga korona na gibo sa pino .
(trg)="71"> 인종 ​ 들 ​ 을 과학적 ​ 으로 구분 ​ 하는 일 ​ 이 가능 ​ 하다 하더라도 , “ 순수 ​ 한 ” 인종 ​ 에 대한 생각 ​ 은 허황 ​ 된 것 ​ 입니다 .
(trg)="72"> 「 신 브리태니카 백과 사전 」 은 이렇게 알려 줍니다 .
(trg)="73"> “ 순수 ​ 한 인종 ​ 이라는 것 ​ 은 없다 .

(src)="42"> An Ingles na terminong “ crown ” ( sa Bicol , korona ) aplikado man , kabilang sa iba pang bagay , sa alitoktok kan payo .
(trg)="74"> 현재 존재 ​ 하는 모든 인종 집단 ​ 은 철저 ​ 히 혼합 ​ 되어 있다 . ”

(src)="43"> Ginagamit man an kahulogan na iyan sa Kasuratan . ​ — Genesis 49 : ​ 26 ; Deuteronomio 28 : ​ 35 ; Salmo 68 : 21 .
(src)="44"> Piguratibong Gamit
(trg)="75"> 아무튼 , 성서 ​ 는 하느님 ​ 께서 “ 한 사람 ​ 에게서 각 나라 사람 ​ 들 ​ 을 만드 ” 셨다고 가르칩니다 .

(src)="45"> An may kakayahan na agom na babae ibinibilang na “ korona sa saiyang kagsadiri , ” huli ta an saiyang marahay na gawe - gawe nagtatao nin onra sa saiyang agom na lalaki , na ilinalangkaw sia sa pagheling kan iba .
(trg)="76"> 피부색 ​ 이나 머리결 ​ 이나 얼굴 모양 ​ 이 어떠 ​ 하든지 , 실제 ​ 로는 단 하나 ​ 의 인종 , 즉 인류 ​ 가 있을 뿐 ​ 입니다 .

(src)="46"> ( Talinhaga 12 : 4 ) An simbolikong babae na Sion magigin “ sarong korona nin kagayonan ” sa kamot ni Jehova , na posibleng nangangahulogan na sia produkto kan saiyang gibo na garo man sana nakakapotan sa kamot , tanganing maheling sia kan iba na may paghanga . ​ — Isaias 62 : ​ 1 - 3 .
(trg)="77"> 모든 인간 ​ 은 우리 ​ 의 조상 아담 ​ 을 통해 혈연 관계 ​ 를 맺고 있습니다 .
(trg)="78"> 고대 유대인 ​ 들 ​ 은 모든 인종 ​ 이 공통 기원 ​ 을 갖고 있음 ​ 을 잘 알고 있었습니다 .

(src)="47"> An ministeryo ni Pablo asin kan saiyang kairiba sa pagbiahe nagresulta sa pagkabilog nin sarong Kristianong kongregasyon sa Tesalonica , na ipinaggayagaya ni Pablo bilang sarong “ korona nin kaogmahan , ” mantang iyan saro kan pinakanangongorog na mga dahelan kan saiyang kagayagayahan . ​ — 1 Tesalonica 2 : ​ 19 , 20 ; ikomparar an Filipos 4 : 1 .
(trg)="79"> 그런데 심지어 그리스도인 ​ 이 된 다음 ​ 에도 어떤 사람 ​ 들 ​ 은 자기 ​ 들 ​ 이 비유대인 ​ 들 ​ 보다 우월 ​ 하다는 생각 ​ 에 집착 ​ 하였는데 , 여기 ​ 에는 비유대인 동료 ​ 인 믿는 사람 ​ 들 ​ 도 포함 ​ 되어 있었습니다 !

(src)="48"> An pagkaubanon siring sa sarong mamuraway na “ korona nin kagayonan kun iyan nakukua sa dalan nin katanosan , ” sarong pamumuhay na may takot ki Jehova mantang magayon sa saiyang punto de vista asin angay na mag - ako kan paggalang kan gabos na tawo bilang marahay na halimbawa .
(trg)="80"> 사도 바울 ​ 은 인종적 ​ 으로 우월 ​ 하다는 관념 ​ 을 로마 3 : 9 ​ 에 기록 ​ 되어 있는 다음 ​ 과 같은 말 ​ 로 논파 ​ 하였습니다 .

(src)="49"> ( Talinhaga 16 : 31 ; helingon an Levitico 19 : 32 . )
(trg)="81"> “ 유대인 ​ 이나 그리스인 ​ 이나 모두 죄 아래 있습니다 . ”

(src)="50"> An kadonongan , siring sa sarong korona , nagpapamuraway asin nagdadara nin paggalang sa kagsadiri kaiyan .
(trg)="83"> 사실 , 개개인 ​ 이 하느님 ​ 과 관계 ​ 를 누릴 수 있는 방법 ​ 은 오로지 예수 그리스도 ​ 에 대한 믿음 ​ 을 갖는 길 ​ 뿐입니다 .

(src)="51"> ( Talinhaga 4 : ​ 7 - 9 ) Si Jesu - Cristo , na ginibong “ hababa nin kadikit kisa mga anghel , ” “ kinoronahan nin kamurawayan asin onra [ bilang sarong langitnon na espiritung linalang na ilinangkaw na marhay kisa sa mga anghel ] huli sa pagtios nin kagadanan . ”
(trg)="84"> 그리고 하느님 ​ 의 뜻 ​ 은 “ 모든 부류 ​ 의 사람 ​ 들 ​ 이 구원 ​ 을 받고 진리 ​ 의 정확 ​ 한 지식 ​ 에 이르는 것 ​ 입니다 . ” — 디모데 첫째 2 : 4 .

(src)="52"> Sa langit , an linahidan na mga parasunod ni Jesus nag - aako bilang balos sa pagigin fiel nin “ dai napaparang korona nin kamurawayan , ” na “ bakong matutunawon . ”
(trg)="85"> 모든 인종 ​ 이 하느님 보시기 ​ 에 평등 ​ 하다는 사실 ​ 을 인정 ​ 하면 , 우리 ​ 가 자기 자신 ​ 과 다른 사람 ​ 을 보는 방식 ​ 이 크게 영향 ​ 을 받을 수 있습니다 .

(src)="53"> Alagad an pagigin bakong fiel na nagbubunga kan pagkawara nin saro kan intereses kan Kahadean digdi sa daga nangangahulogan man nin pagkawara kan saiyang langitnon na korona .
(trg)="86"> 우리 ​ 는 마음 ​ 이 움직 ​ 여 다른 사람 ​ 을 존경심 ​ 을 가지고 품위 있게 대할 수 있으며 , 그 ​ 들 ​ 이 지닌 다른 점 ​ 을 인식 ​ 하고 그 ​ 에 대해 감탄 ​ 하게 될 수 있습니다 .

(src)="54"> Huli kaini , an pinamuraway na si Jesu - Cristo nagsadol : “ Padagos mong pangaptan an nasa saimo na , tanganing mayo nin makakua kan saimong korona . ” ​ — Kapahayagan 3 : 11 .
(trg)="87"> 예 ​ 를 들면 , 앞 ​ 에서 언급 ​ 한 청소년 ​ 인 멜리사 ​ 는 학교 친구 ​ 들 ​ 이 외국인 ​ 의 억양 ​ 으로 말 ​ 하는 청소년 ​ 들 ​ 을 비웃을 때 가담 ​ 하지 않습니다 .

(src)="55"> Sa Kristianong Griegong Kasuratan , an termino sa Griego na di·aʹde·ma tinatradusir na “ diadema ” kan modernong mga traduksion .
(trg)="88"> 멜리사 ​ 는 이렇게 말 ​ 합니다 .
(trg)="89"> “ 두 가지 언어 ​ 를 하는 사람 ​ 들 ​ 은 머리 ​ 가 좋다고 생각 ​ 해요 .

(src)="56"> Iyan pirmeng ginagamit bilang simbolo nin makahadeng dignidad , baga man tunay o hinihingako sana .
(trg)="90"> 저 ​ 도 다른 언어 ​ 로 말 ​ 하고 싶지만 , 한 가지 ​ 밖에 못하거든요 . ”

(src)="57"> An “ dakulang mapulang dragon ” ( si Satanas na Diablo ) igwa nin diadema sa kada saro kan pitong payo kaiyan .
(trg)="91"> 또한 , 당신 ​ 의 인종 ​ 과 문화 ​ 에 속한 사람 ​ 들 ​ 에게도 자랑거리 ​ 가 틀림 ​ 없이 많이 있겠지만 , 다른 인종 ​ 에 속한 사람 ​ 들 ​ 도 마찬가지 ​ 라는 점 ​ 을 기억 ​ 해야 합니다 .

(src)="58"> Naaadornohan nin sarong diadema an kada saro kan sampulong sungay kan simbolikong “ mabangis na hayop ” na may pitong payo na minatunga sa “ dagat . ”
(trg)="92"> 그리고 당신 ​ 의 문화 ​ 와 당신 ​ 의 조상 ​ 이 이룬 업적 ​ 에 대해 어느 정도 자부심 ​ 을 갖는 것 ​ 이 합리적 ​ 일 수 있지만 , 노력 ​ 과 수고 ​ 를 통해 당신 ​ 이 개인적 ​ 으로 달성 ​ 한 일 ​ 에 대해 긍지 ​ 를 갖는 것 ​ 이 훨씬 더 만족 ​ 스럽습니다 !

(src)="59"> An saro na inaapod na Fiel asin Totoo , na iyo na ngani si Jesu - Cristo , igwa nin “ dakol na diadema ” sa saiyang payo , an saiyang pagigin hale ki Jehova , an may diretsong Gikanan nin autoridad asin kapangyarihan .
(trg)="93"> 사실 , 성서 ​ 가 우리 ​ 에게 자랑 ​ 하라고 강력 ​ 히 권하는 업적 ​ 이 한 가지 있습니다 .
(trg)="94"> 예레미야 9 : 24 ​ 에 기록 ​ 되어 있듯이 , 하느님 ​ 께서는 친히 이렇게 말씀 ​ 하십니다 .

(src)="60"> Siring man sa Kapahayagan 6 : 2 asin 14 : ​ 14 , si Jesu - Cristo ilinadawan na nagsusulot nin sarong korona ( steʹpha·nos ) .
(trg)="97"> [ 26 ​ 면 삽화 ]
(trg)="98"> 인종 ​ 에 대한 하느님 ​ 의 견해 ​ 를 알면 , 다른 인종 ​ 에 속한 사람 ​ 들 ​ 과 어울리는 일 ​ 을 즐기는 데 도움 ​ 이 된다

# bcl/1101993170.xml.gz
# ko/1101993170.xml.gz


(src)="1"> “ KUN naniniwala ka na an Bibliya tataramon nin Diyos para sa mga tawo , buot sabihon nakikipag - ulay sa sato an Diyos . . . .
(trg)="2"> “ 만일 성서 ​ 가 인류 ​ 에 대한 하느님 ​ 의 말씀 ​ 이라고 믿는다면 , 그것 ​ 은 하느님 ​ 께서 우리 ​ 와 의사 소통 ​ 을 하고 계심 ​ 을 의미 ​ 한다 .

(src)="2"> Kun an saimong relihiyon may epekto sa saimong buhay , dapat na [ an Bibliya ] nasa lengguwaheng ginagamit sa aroaldaw . ”
(trg)="3"> ·⁠ ·⁠ · 종교 ​ 가 우리 생활 전체 ​ 에 영향 ​ 을 미치려면 , [ 성서 ​ 의 ] 언어 ​ 는 일상 생활 ​ 의 언어 ​ 가 아니면 안 된다 . ”

(src)="3"> Iyan an isinurat ni Alan S .
(src)="4"> Duthie , sarong iskolar sa Bibliya , sa saiyang libro na Bible Translations and How to Choose Between Them .
(trg)="4"> 학자 앨런 더시 ​ 는 저서 「 성서 번역판 ​ 들 ​ 과 그 선택 방법 」 ( Bible Translations : And How to Choose Between Them ) 에서 그 ​ 와 같이 기술 ​ 하였다 .

(src)="5"> Minauyon nanggad diyan an mga namumuot sa Tataramon nin Diyos .
(trg)="5"> 하느님 ​ 의 말씀 ​ 을 사랑 ​ 하는 사람 ​ 들 ​ 은 진심 ​ 으로 이 말 ​ 에 동의 ​ 한다 .

(src)="6"> Lubos sindang naniniwala na “ an bilog na Kasuratan ipinasabong nin Diyos asin kapaki - pakinabang sa pagtukdo , sa pagsaway , sa pagtanos kan mga bagay - bagay , sa pagdisiplina uyon sa matanos na pamantayan . ”
(trg)="6"> 그 ​ 들 ​ 은 “ 모든 성경 ​ 은 하느님 ​ 의 영감 ​ 을 받은 것 ​ 으로 , 가르치고 책망 ​ 하고 사물 ​ 을 바로잡고 의 ​ 로 징계 ​ 하는 데 유익 ” 하다고 열렬 ​ 히 믿는다 .

(src)="7"> An Bibliya bako lang sarong suanoy na libro .
(trg)="7"> 성서 ​ 는 결코 케케묵은 종교적 상투 문구 ​ 로 된 책 ​ 이 아니다 .

(src)="8"> Iyan “ buhay asin igwa nin puwersa , ” na nagtatao nin tunay na solusyon sa mga problema sa aroaldaw .
(trg)="8"> 성서 ​ 는 “ 살아 있고 힘 ​ 을 발휘 ​ 하며 ” 일상 생활 ​ 의 문제 ​ 에 진정 ​ 한 해결책 ​ 을 제시 ​ 한다 .

(src)="9"> Pero tanganing masabutan saka maiaplikar kan mga nagbabasa an banal na librong iyan , dapat na iyan nasa lengguwaheng ginagamit sa aroaldaw .
(trg)="9"> 하지만 독자 ​ 들 ​ 이 그 거룩 ​ 한 책 ​ 을 이해 ​ 하고 적용 ​ 하기 위하여는 , 그 책 ​ 이 일상 생활 ​ 의 언어 ​ 로 되어 있지 않으면 안 된다 .

(src)="10"> Sa katunayan , an inaapod na Bagong Tipan isinurat bako sa klasikong Griego , na ginagamit kan mga pilosopo arog ni Plato , kundi sa Koine , an Griegong lengguwahe na ginagamit sa aroaldaw .
(trg)="10"> 사실상 , 이른바 신약 ​ 이라는 책 ​ 이 기록 ​ 된 언어 ​ 는 플라톤 ​ 과 같은 철학자 ​ 들 ​ 이 쓰던 고전 그리스어 ​ 가 아니라 , 코이네 ​ 라고 하는 일상적 ​ 인 통용 그리스어 ​ 였다 .
(trg)="11"> 그렇다 .

(src)="11"> Iyo , isinurat an Bibliya para mabasa saka masabutan kan ordinaryong mga tawo .
(trg)="12"> 성서 ​ 는 보통 사람 ​ 들 ​ 이 읽고 이해 ​ 할 수 있도록 기록 ​ 되었다 .

(src)="12"> Huli kaini , sa nakaaging mga taon , dakul na modernong traduksiyon nin Bibliya an itrinadusir sa manlain - lain na lengguwahe .
(trg)="13"> 이런 목적 ​ 으로 , 근년 ​ 에 여러 언어 ​ 로 많은 현대 번역판 ​ 들 ​ 이 발행 ​ 되었다 .

(src)="13"> Sa pangkagabsan , magayon man an nagin resulta kaini .
(trg)="14"> 그 결과 ​ 는 대체 ​ 로 상당 ​ 히 유익 ​ 하였다 .

(src)="14"> Mas madali nang makakua nin Bibliya an kadaklan na tawo .
(trg)="15"> 일반적 ​ 으로 대중 ​ 은 더 쉽게 성경 ​ 을 접할 수 있게 되었다 .

(src)="15"> Pero , dakul sa mga bagong bersiyon na ini an dai nakaabot sa pamantayan nin pagigin eksakto , malinaw , asin daing pinapaburan na traduksiyon .
(trg)="16"> 하지만 이 새로운 번역판 ​ 들 중 상당수 ​ 가 , 편견 없는 정확성 ​ 과 일관성 ​ 에 관하여는 애석 ​ 하게도 수준 ​ 에 못 미치는 것 ​ 들 ​ 이다 .

(src)="16"> Halimbawa , sa nagkapirang traduksiyon , pinalabog ninda an malinaw na katukduan sa Bibliya manungod sa kamugtakan kan mga gadan asin sa pangaran kan tunay na Diyos .
(trg)="17"> 예 ​ 를 들어 , 일부 번역판 ​ 들 ​ 은 죽은 사람 ​ 의 상태 , 인간 영혼 ​ 의 실체 , 참 하느님 ​ 의 이름 ​ 에 관한 성서 ​ 의 명백 ​ 한 가르침 ​ 을 모호 ​ 하게 하는 경향 ​ 이 있다 .

(src)="17"> Kaya ugmahon an mga namumuot sa Tataramon nin Diyos kan iluwas an Bagong Kinaban na Traduksiyon kan Kristiyanong Griegong Kasuratan sa lengguwaheng Bicol .
(trg)="18"> 그러므로 하느님 ​ 의 말씀 ​ 을 사랑 ​ 하는 사람 ​ 들 ​ 은 한국어 ​ 로 「 그리스도인 그리스어 성경 신세계역 」 ( New World Translation of the Christian Greek Scriptures ) 이 발표 ​ 된 것 ​ 을 환영 ​ 한다 .

(src)="18"> Kan Nobyembre 11 , 2016 , inanunsiyar kan mga Saksi ni Jehova an release kan modernong traduksiyon na ini .
(trg)="19"> 여호와 ​ 의 증인 ​ 은 1994 ​ 년 지역 대회 ​ 에서 이 현대 번역판 ​ 을 발표 ​ 하였다 .

(src)="19"> Huling dai tinugutan kan mga paratradusir na maimpluwensiyahan nin mga katukduan sa relihiyon an saindang pagtradusir , nagin tama asin eksakto an saindang traduksiyon , kaya ngunyan mas malinaw nang nasasabutan an Bibliya sa lengguwaheng Bicol .
(trg)="20"> 「 신세계역 」 은 종교적 신조 ​ 에 구애 ​ 됨 없이 번역문 ​ 에서 유례 없는 정확성 ​ 을 나타냄 ​ 으로써 , 이전 ​ 에 고대 언어 ​ 에 생소 ​ 한 사람 ​ 들 ​ 에게는 허락 ​ 되지 않았던 깊이 있는 성서 이해 ​ 를 얻을 수 있게 해준다 .
(trg)="21"> 하지만 궁금 ​ 한 점 ​ 이 있을 것 ​ 이다 .

(src)="20"> Pero tibaad maisip mo , siisay an responsable sa magayon na traduksiyon na ini ?
(trg)="22"> 과연 이 뛰어난 번역 ​ 의 책임 ​ 을 맡은 사람 ​ 은 누구 ​ 인가 ?