# bcl/1993046.xml.gz
# km/1993046.xml.gz


(src)="4"> Marahay an pagkapahayag kan saboot niato sa Talinhaga 13 : ​ 12 , na nagsasabi : “ An paghalat na naglalawig kasakitan sa puso . ”
(trg)="1"> សំណួរ ​ ពី ​ អ្នក ​ អាន

(src)="5"> Ini an namatean nin ibang Kristiano kan sinda nagmawot na mag - agom pero dai nakanonompong nin tamang kapadis .
(src)="6"> Ini partikularmenteng totoo manongod sa mga sinasabi ni apostol Pablo na ‘ naglalaad sa horot . ’ ​ — 1 Corinto 7 : 9 .
(src)="7"> Ibinugtak ni Jehova sa mga tawo an kamawotan na makanompong nin tunay na komplemento sa sarong bakong kasekso .
(trg)="2"> តើ ​ គ្រិស្ដ ​ សាសនិក ​ អាច ​ ធ្វើ ​ យ៉ាង ​ ណា បើ ​ ពិបាក ​ រក ​ គូ ​ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ​ ល្អ ​ ម្នាក់ ?

(src)="8"> Kaya , bakong makangangalas na an siring na mga pagmate makosogon na namamatean nin dakol na Kristianong daing agom .
(src)="9"> ( Genesis 2 : 18 ) An normal na mga pagmateng ini tibaad madugangan sa mga kultura na nagdodoon na marhay sa pag - agom ( o pag - agom pag - abot sa sarong edad ) o kun an mga Kristianong daing agom napalilibotan nin maogmang mga mag - agom sa kongregasyon .
(src)="10"> Minsan siring , bakong marahay na togotan na lumawig na marhay an kahaditan .
(src)="11"> Kaya paano daw maaatubang nin sinserong mga Kristiano an situwasyon na dai nahahadit nin sobra ?
(src)="12"> Iyan bakong pasil , asin dai maninigong ibilang nin iba an kahaditan na ini na garo baga pagpasobra sana o daing halagang kadepisilan .
(src)="13"> Alagad sa kadaklan , an kakayahan na makaya o maresolberan an situwasyon depende sa mga paaging magigibo kan daing agom .
(src)="14"> May nakukua kitang liyabe sa praktikal na prinsipyong ini sa Biblia : “ Igwang orog na kaogmahan sa pagtao kisa sa pag - ako . ”
(src)="15"> Iyan isinabi kan solterong si Jesu - Cristo , asin aram nia an sinasabi nia .
(src)="16"> An paggibo nin mga bagay para sa iba na may motibong bakong paslo marahay na pormula na makatatabang sa siisay man sa sato na mahale an mga pakamate na bunga nin paghalat na naglalawig .
(src)="17"> Ano an boot sabihon kaini kun dapit sa Kristianong daing agom ?
(src)="18"> Maghingoa na gumibo nin mga kabootan sa saindong pamilya asin sa iba pa sa kongregasyon , asin dugangan an saindong aktibidad sa ministeryo .
(src)="19"> An hatol na ini bako sanang sarong paagi nin pagsabing , ‘ Magin kang sibot , asin malilingawan mo an pagmawot na mag - agom . ’
(trg)="3"> សូម្បី ​ តែ ​ គ្រិស្ដ ​ សាសនិក ​ ដែល ​ បម្រើ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ យ៉ាង ​ ស្មោះ ​ ត្រង់ ​ ក៏ ​ ដោយ ក៏ ​ អាច ​ កើត ​ ទុក្ខ ​ នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ សង្ឃឹម ​ ថា ​ នឹង ​ បាន ​ អ្វី ​ មួយ តែ ​ មិន ​ បាន ​ ដូច ​ ប្រាថ្នា ​ នោះ ។ អារម្មណ៍ ​ របស់ ​ យើង ​ បាន ​ រៀប ​ រាប់ ​ យ៉ាង ​ ត្រឹម ​ ត្រូវ ​ នៅ ​ ក្នុង ​ សៀវភៅ ​ សុភាសិត ​ ដែល ​ ចែង ​ ថា ​ ៖ « សេចក្ដី ​ សង្ឃឹម ​ ដែល ​ ចេះ ​ តែ ​ បន្ថយ ​ ទៅ នោះ ​ នាំ ​ ឲ្យ ​ រអា ​ ចិត្ដ » ​ ឬ ​ មួយ ​ ក៏ ​ « ការ ​ អស់ ​ សង្ឃឹម តែង ​ តែ ​ នាំ ​ អោយ ​ ព្រួយ ​ ចិត្ដ » ។ ( សុភាសិត ១៣ : ១២ ; ខ .

(src)="20"> Bako .
(trg)="4"> ស . )

(src)="21"> Mantang sibot sa mabungang mga gibong ini nin Kristiano , tibaad madiskobre nindo na kamo ‘ natrangkilo sa saindong puso , na may kapangyarihan sa sadiri nindong boot ’ asin magagamit an presente nindong kamugtakan sa kapakipakinabang na paagi . ​ — 1 Corinto 7 : 37 .
(src)="22"> An iba na nagmawot na gayong mag - agom tinogotan na magin nakababangkag na preokupasyon an kamawotan na ini .
(trg)="5"> បងប្អូន ​ គ្រិស្ដ ​ សាសនិក ​ ខ្លះ ​ មាន ​ អារម្មណ៍ ​ បែប ​ នេះ ពេល ​ ដែល ​ ពួក ​ គាត់ ​ ចង់ ​ រៀប ​ ការ តែ ​ មិន ​ អាច ​ រក ​ គូ ​ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ​ ដែល ​ ល្អ ​ សម ​ គ្នា ។ នេះ ​ គឺ ​ ពិបាក ​ ជាង ​ គេ ជា ​ ពិសេស ​ ចំពោះ ​ អស់ ​ អ្នក ​ ដែល ​ សាវ័ក ​ ប៉ុល ​ បាន ​ រៀប ​ រាប់ ​ ថា ​ ៖ « មាន ​ សេចក្ដី ​ រោលរាល » ​ ឬ ​ « ពុះ ​ កញ្ជ្រោល » ។ — កូរិនថូស ទី១ ៧ : ៩ ; ខ .

(src)="23"> Nagpaanunsio pa ngani sinda sa mga diaryo para sa agom .
(src)="24"> Alagad ta mas marahay nanggad na tawan nin orog na halaga an pag - apresyar sa mga pakinabang na makukua sa panahon nin pagigin daing agom . ​ — Tabi helingon an mga artikulong “ Daing Agom Alagad Kompleto Para sa Paglilingkod sa Dios ” sa An Torrengbantayan na Disyembre 1 , 1987 ( sa Ingles , Nobyembre 15 , 1987 ) asin “ Singleness — ​ A Rewarding Way of Life ” sa The Watchtower na Nobyembre 15 , 1987 , saka “ An Pag - agom Sana daw an Liyabe sa Kaogmahan ? ”
(trg)="8"> ការ ​ ទប់ ​ ចិត្ដ ​ មិន ​ តែង ​ តែ ​ ស្រួល ​ ទេ ហើយ ​ អ្នក ​ ដទៃ ​ ក៏ ​ មិន ​ គួរ ​ មាន ​ គំនិត ​ ថា អ្នក ​ នៅ ​ លីវ ​ នោះ ​ បំផ្លើស ​ ពី ​ អារម្មណ៍ ​ របស់ ​ ខ្លួន ឬ ​ ចាត់ ​ ទុក ​ នេះ ​ ជា ​ បញ្ហា ​ តូចតាច ​ ដែល ​ មិន ​ សូវ ​ សំខាន់ ​ ឡើយ ។ ក៏ ​ ប៉ុន្ដែ ការ ​ ទប់ទល់ ​ នឹង ​ អារម្មណ៍ ​ ដ៏ ​ ពិបាក ​ ក្នុង ​ ចិត្ដ និង ​ ការ ​ រិះ ​ រក ​ វិធី ​ ដោះស្រាយ ​ បញ្ហា ​ នេះ ច្រើន ​ តែ ​ អាស្រ័យ ​ ទៅ ​ លើ ​ ខ្លួន ​ អ្នក ​ ដែល ​ នៅ ​ លីវ ។

(src)="25"> sa An Torrengbantayan na Hunyo 1 , 1992 .
(src)="26"> Arangon an tabang ni Jehova na magmaigot mantang daing agom .
(trg)="9"> គោលការណ៍ ​ មួយ ​ នេះ ​ ក្នុង ​ គម្ពីរ បញ្ជាក់ ​ ពី ​ វិធី ​ ម្យ៉ាង ​ ដែល ​ អ្នក ​ នៅ ​ លីវ ​ អាច ​ ទប់ទល់ ​ និង ​ មិន ​ បណ្ដោយ ​ ខ្លួន ​ ឲ្យ ​ ខូច ​ ចិត្ដ ​ ខ្លាំង ​ ពេក ។ បទ ​ គម្ពីរ ​ ចែង ​ ថា ​ ៖ « ដែល ​ ឲ្យ នោះ ​ បាន ​ ពរ ​ ជាជាង ​ ទទួល » ។ នេះ ​ ជា ​ ពាក្យ ​ របស់ ​ បុរស ​ ម្នាក់ ​ ដែល ​ នៅ ​ លីវ គឺ ​ ព្រះ ​ យេស៊ូ ហើយ ​ ទ្រង់ ​ ក៏ ​ យល់ ​ ច្បាស់ ​ ពី ​ អ្វី ​ ដែល ​ ទ្រង់ ​ បាន ​ និយាយ ​ ដែរ ។ ពេល ​ យើង ​ ជាប់ ​ រវល់ ​ ក្នុង ​ ការ ​ ធ្វើ ​ ល្អ ​ ចំពោះ ​ អ្នក ​ ដទៃ ដោយ ​ មិន ​ គិត ​ ពី ​ ប្រយោជន៍ ​ ខ្លួន នេះ ​ ជា ​ វិធី ​ មួយ ​ ដ៏ ​ សមរម្យ ​ មែន ដើម្បី ​ ជួយ ​ យើង ​ ឲ្យ ​ យក ​ ឈ្នះ ​ លើ ​ ចិត្ដ ​ អស់ ​ សង្ឃឹម ​ នោះ ។ ចំពោះ ​ គ្រិស្ដ ​ សាសនិក ​ ដែល ​ នៅ ​ លីវ តើ ​ គោលការណ៍ ​ នេះ ​ លើក ​ ទឹក ​ ចិត្ដ ​ ពួក ​ គាត់ ​ ឲ្យ ​ ធ្វើ ​ អ្វី ​ ខ្លះ ?

(src)="27"> Nadiskobre nin dakol na Kristianong daing agom na sa paggamit kan saindang panahon sa pag - adal asin paghorophorop sa Tataramon nin Dios saka sa pag - atender asin pakikakabtang sa Kristianong mga pagtiripon , nagkamit sinda nin dugang na ‘ kaginhawahan para sa saindang kalag , ’ siring sa ipinanuga ni Jesus sa mga nagsusunod sa saiya .
(src)="28"> Nakatabang ini sainda na makultibar an espirituwalidad , tangani na sinda magin mas marahay na agom na lalaki o babae kun pag - abot nin panahon makanompong sinda nin tamang agom .
(src)="29"> Nungkang paglingawan na nasasabotan ni Jehova an situwasyon nin gabos na daing agom na naglilingkod sa saiya .
(trg)="10"> គោលការណ៍ ​ នេះ ​ លើក ​ ទឹក ​ ចិត្ដ ​ ពួក ​ អ្នក ​ ដែល ​ នៅ ​ លីវ ​ ឲ្យ ​ ធ្វើ ​ ការ ​ ល្អ ៗ ​ ចំពោះ ​ សមាជិក ​ នៃ ​ ក្រុម ​ គ្រួសារ ​ របស់ ​ ខ្លួន និង ​ អ្នក ​ ឯ ​ ទៀត ​ ក្នុង ​ ក្រុមជំនុំ ថែម ​ ទាំង ​ បង្កើន ​ សកម្មភាព ​ ក្នុង ​ កិច្ច ​ បម្រើ ​ ផ្សាយ ​ ឲ្យ ​ បាន ​ កាន់ ​ តែ ​ ច្រើន ​ ថែម ​ ទៀត ។ ឱវាទ ​ នេះ ​ មិន ​ មែន ​ ជា ​ យោបល់ ​ ថា ‹ ចូរ ​ ជាប់ ​ រវល់ ​ ចុះ !

(src)="30"> Aram nia na tibaad dai kamo naghohona na an presente nindong kamugtakan iyo an gusto nindo .
(src)="31"> Aram man kan satong mamomoton na langitnon na Ama kun ano an magtatao nin nagdadanay na pakinabang sa saindo , sa espirituwal asin emosyonal .
(src)="32"> Ini man masisierto nindo : Paagi sa mapasensiang paghalat ki Jehova asin pag - aplikar kan mga prinsipyo kan saiyang Tataramon sa pan - aroaldaw na buhay , makasisierto kamo na paninigoan nia an pinakamahahalaga nindong pangangaipo sa paagi na para sa saindong daing katapusan na ikararahay . ​ — Ikomparar an Salmo 145 : 16 .
(trg)="11"> នោះ ​ អ្នក ​ នឹង ​ លែង ​ ចង់ ​ រៀប ​ ការ ​ ហើយ › ទេ ។ ប៉ុន្ដែ ពេល ​ ជាប់ ​ រវល់ ​ ក្នុង ​ កិច្ចការ ​ ជា ​ គ្រិស្ដ ​ សាសនិក អ្នក ​ ដែល ​ នៅ ​ លីវ ​ ប្រហែល ​ ជា ​ នឹង ‹ ស៊ូ ​ កុំ ​ ឲ្យ ​ រៀប ​ ការ › ទាំង ​ មាន ​ ចិត្ដ ​ « សប្បាយ » ​ ក្នុង ​ ការ ​ ចេះ ​ « អត់ ​ ទ្រាំ » ហើយ ​ នេះ ​ អាច ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ កាលៈទេសៈ ​ ក្នុង ​ ជីវិត ​ របស់ ​ គាត់ ​ ទៅ ​ ជា ​ មាន ​ ប្រយោជន៍ ​ ច្រើន ​ ជាង ។ — ម៉ាថាយ ១៩ : ១០ , ១១ ; កូរិនថូស ​ ទី១ ៧ : ៩ , ៤០

# bcl/1999165.xml.gz
# km/1999165.xml.gz


(src)="3"> An Torrengbantayan na Abril 1 , 1956 , nagbareta na “ sarong dakulang pagpahale ” sa Mga Saksi ni Jehova an ginibo kan Abril 1 , 7 , asin 8 , 1951 .
(trg)="1"> នៅ ​ ក្រោម ​ បម្រាម ​ នៃ ​ របប ​ កុម្មុយ នី ស្ដ ​ ជាង ​ ៤០ ​ ឆ្នាំ

(src)="4"> “ Mga petsa ini na dai malilingawan kan mga saksi ni Jehova sa Rusya , ” an paliwanag kan An Torrengbantayan .
(trg)="2"> រៀប ​ រាប់ ​ ដោយ ​ មី ឃែល វ៉ា ស៊ី លី វិច សា វីត ស្គី

(src)="5"> “ Sa tolong aldaw na ini an gabos na saksi ni Jehova na manonompongan sa Solnopan na Ukraine , Puting Rusya [ Belarus ] , Bessarabia , Moldavia , Latvia , Lithuania asin Estonia — labing siete mil na lalaki asin babae . . . isinakay sa mga kariton , dinara sa mga istasyon nin tren asin duman ilinaog sa mga bagon nin baka saka dinara sa harayo . ”
(src)="6"> KAN Abril 8 , 1951 , an sakong agom , an sakong walong bulan na aking lalaki , an sakong mga magurang , an sakong ngohod na tugang na lalaki , asin dakol na iba pang Saksi kinua sa saindang mga harong sa laog asin palibot kan Ternopol ’ , Ukraine .
(trg)="3"> ទស្សនាវដ្ដី ​ ប៉ម យាម ថ្ងៃ ​ ទី១ ខែ ​ មេសា ឆ្នាំ ​ ១៩៥៦ បាន ​ រាយការណ៍ ​ ថា ​ « ការ ​ បន្សាត់ ​ បង់ ​ យ៉ាង ​ ធំ » ​ នូវ ​ សមាជិក ​ របស់ ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ព្រះយេហូវ៉ា ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ធ្វើ ​ ឡើង ​ នៅ ​ ថ្ងៃ ​ ទី១ ថ្ងៃ ​ ទី៧ ​ និង ​ ថ្ងៃ ​ ទី៨ ខែ ​ មេសា ឆ្នាំ ​ ១៩៥១ ។ ទស្សនាវដ្ដី ​ ប៉ម យាម ឆ្នាំ ​ នោះ ​ បាន ​ ពន្យល់ ​ ថា ​ ៖ « ស្មរបន្ទាល់ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ នៅ ​ ប្រទេស ​ រូ ស៊ី ​ ពុំ ​ អាច ​ ភ្លេច ​ ថ្ងៃ ​ ទាំង ​ នោះ ​ បាន ​ ឡើយ ។ នៅ ​ ថ្ងៃ ​ ទាំង ​ បី ​ នោះ ស្មរបន្ទាល់ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ ទាំង ​ ប៉ុន្មាន ​ នៅ ​ ទិស ​ ខាង ​ លិច ​ នៃ ​ ប្រទេស ​ អ៊ុយក្រែន នៅ ​ ប្រទេស ​ បេឡារុស្ស ប្រទេស ​ បេ សសា រា បា ប្រទេស ​ ម៉ូល ឌី វ៉ា ប្រទេស ​ ឡា តវៀ ប្រទេស ​ លីទុយអានី ប្រទេស ​ អេស្តូនី ដែល ​ សរុប ​ មាន ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ជាង ​ ប្រាំ ​ ពីរ ​ ពាន់ ​ នាក់ ​ ទាំង ​ ប្រុស ​ ទាំង ​ ស្រី . . .

(src)="7"> Pakatapos na isakay sa mga bagon nin baka , sinda nagbiahe nin mga duwang semana .
(src)="8"> Sa katapustapusi , sinda ibinaba sa taiga ( kakahoyan sa timog na artiko ) sa Siberia sa solnopan nin Danaw nin Baikal .
(src)="9"> Taano ta dai ako nakaiba sa pagpahaleng ini ?
(src)="10"> Bago isaysay kun haen ako kan panahon na idto asin kun ano an nangyari sa samo gabos pakatapos kaiyan , togoti nindo akong isaysay kun paano ako nagin saro sa Mga Saksi ni Jehova .
(trg)="4"> ត្រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ប្រមូល ​ ដាក់ ​ រទេះ ​ ដឹក ​ ទៅ ​ ស្ថានីយ ​ រទេះ ​ ភ្លើង ហើយ ​ ពី ​ កន្លែង ​ នោះ ​ ក៏ ​ ត្រូវ ​ គេ ​ ប្រមូល ​ ដាក់ ​ ទូរ ថ ​ ភ្លើង ​ ដឹក ​ ទៅ ​ ទី ​ ឆ្ងាយ ​ ទៀត » ។

(src)="11"> Nakaabot sa Samo an Katotoohan sa Biblia
(src)="12"> Kan Setyembre 1947 , kan ako 15 anyos pa sana , duwa sa Mga Saksi ni Jehova an nagsongko sa samong harong sa sadit na baryo nin Slaviatin , mga 50 kilometros hale sa Ternopol ’ .
(src)="13"> Mantang nagtutukaw kami ni Nanay na naghihinanyog sa mga hoben na ini — na an saro an ngaran Maria — aram ko na ini bako sanang ibang relihion .
(trg)="5"> នៅ ​ ថ្ងៃ ​ ទី៨ ខែ ​ មេសា ឆ្នាំ ​ ១៩៥១ ភរិយា ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ និង ​ កូន ​ ប្រុស ​ ខ្ញុំ ​ អាយុ ​ ៨ ​ ខែ មាតា ​ បិតា ​ ខ្ញុំ ប្អូន ​ ប្រុស ​ ខ្ញុំ និង ​ មាន ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ជា ​ ច្រើន ​ ទៀត ​ ត្រូវ ​ បាន ​ គេ ​ បណ្ដេញ ​ ចេញ ​ ពី ​ ផ្ទះ ​ នៅ ​ ក្រុង ​ ថឺ ណូ ផុល ​ និង ​ តំបន់ ​ ជិ តៗ ​ នោះ ​ នៅ ​ ប្រទេស ​ អ៊ុយក្រែន ។ ក្រោយ ​ ពី ​ បាន ​ ត្រូវ ​ ដាក់ ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ទូរ ថ ​ ភ្លើង នោះ ​ ពួក ​ គេ ​ បាន ​ ធ្វើ ​ ដំណើរ ​ អស់ ​ ពីរ ​ សប្ដាហ៍ ។ នៅ ​ ទីបំផុត គេ ​ ត្រូវ ​ បំបរបង់ ​ ចេញ ​ ទៅ ​ កន្លែង ​ មាន ​ ព្រៃ ​ ឈើ ​ ដុះ ​ ពាស ​ ពេញ ​ ខាង ​ លិច ​ នៃ ​ ទន្លេ ​ បៃ ឃុល ​ នៅ ​ ស្រុក ​ ស៊ី បេ រី ។

(src)="14"> Ipinaliwanag ninda an saindang pagtubod asin sinimbag an samong mga hapot sa Biblia sa malinaw na paagi .
(trg)="6"> ហេតុ ​ អ្វី ​ ក៏ ​ ខ្ញុំ ​ មិន ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ចំណោម ​ នៃ ​ ការ ​ បន្សាត់ ​ បង់ ​ នេះ ?

(src)="15"> Naniwala ako na an Biblia iyo an Tataramon nin Dios , alagad nadesganar ako sa iglesia .
(src)="16"> Pirmeng sinasabi kaidto ni Lolo : “ Tinatakot kan mga padi an mga tawo paagi sa pahayag dapit sa pasakit sa kalayo sa impierno , alagad an mga padi mismo mayong kinatatakotan na ano man .
(src)="17"> Hinahabonan asin dinadaya sana ninda an mga dukha . ”
(trg)="7"> មុន ​ នឹង ​ រៀប ​ រាប់ ​ ប្រាប់ ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ វត្ដ មាន ​ នៅ ​ កន្លែង ​ ណា ​ នៅ ​ ពេល ​ នោះ និង ​ អ្វី ​ ដែល ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ​ ដល់ ​ យើង ​ គ្រប់ ​ គ្នា ​ ក្រោយ ​ មក ខ្ញុំ ​ សូម ​ ប្រាប់ ​ អ្នក ​ នូវ ​ របៀប ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ក្លាយ ​ ទៅ ​ ជា ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ ម្នាក់ ។

(src)="18"> Nagigirumdoman ko an mga kadahasan asin panonolo tumang sa Polacong mga residente sa samong baryo sa kapinonan kan Guerra Mundial II .
(trg)="8"> សេចក្ដី ​ ពិត ​ ក្នុង ​ ព្រះគម្ពីរ ​ បាន ​ មក ​ ដល់ ​ យើង

(src)="19"> Nakabibiglang marhay , an mga pag - atakeng ini inorganisar kan pading Griego Katoliko .
(trg)="11"> ពេល ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ចាប់ ​ ផ្ដើម ​ សិក្សា ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ ​ ជា ​ មួយ ​ នឹង ​ ខ្ញុំ ៗ ​ ក៏ ​ បាន ​ យល់ ​ ដឹង ​ នូវ ​ មូលហេតុ ​ ចំពោះ ​ អំពើ ​ ឃោរឃៅ ។ ខ្ញុំ ​ បាន ​ រៀន ​ សេចក្ដី ​ ពិត ​ បឋម ​ ក្នុង ​ ព្រះគម្ពីរ ដែល ​ រួម ​ នូវ ​ ហេតុ ​ ការណ៍ ​ ពិត ​ ថា ​ គ្មាន ​ ភ្លើង ​ នរក ​ ទេ ហើយ ​ ថា ​ អារក្ស ​ សាតាំង ​ ប្រើ ​ សាសនា ​ ក្លែង ​ ក្លាយ ​ ដើម្បី ​ បង្ក ​ ឲ្យ ​ មាន ​ សង្គ្រាម ​ និង ​ ការ ​ បង្ហូរ ​ ឈាម ។ យូរ ​ ម្ដង ៗ ខ្ញុំ ​ តែង ​ តែ ​ ផ្អាក ​ ពី ​ ការ ​ សិក្សា ​ ផ្ទាល់ ​ ខ្លួន ​ របស់ ​ ខ្ញុំ និង ​ អធិស្ឋាន ​ អស់ ​ ពី ​ ចិត្ដ ​ ដើម្បី ​ ថ្លែង ​ អំណរគុណ ​ ថ្វាយ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ ចំពោះ ​ ពត៌មាន ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ រៀន ។ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ ចាប់ ​ ផ្ដើម ​ ប្រាប់ ​ ប្អូន ​ ប្រុស ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ឈ្មោះ ស្តា ក ​ អំពី ​ សេចក្ដី ​ ពិត ​ ក្នុង ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ ចិត្ដ ​ រីករាយ ​ ណាស់ ​ ដែល ​ ប្អូន ​ ខ្ញុំ ​ ព្រម ​ ស្តាប់ ​ ដែរ ។

(src)="20"> Pakatapos kaiyan naheling ko an dakol na ginadan na biktima , asin gustong - gusto kong maaraman an mga dahelan kan siring na karingisan .
(trg)="12"> ការ ​ អនុវត្ដ ​ តាម ​ អ្វី ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ រៀន

(src)="21"> Mantang nakikipag - adal ako sa Biblia sa mga Saksi , nagpoon akong makasabot .
(src)="22"> Nanodan ko an pundamental na mga katotoohan sa Biblia , kabale an katunayan na mayo nin naglalaad na impierno asin na ginagamit ni Satanas na Diablo an falsong relihion tanganing palakopon an ralaban asin pagpabolos nin dugo .
(src)="23"> Sa panapanahon , minapondo nguna ako nin kadikit durante kan sakong personal na pag - adal asin odok sa pusong namimibi tanganing pasalamatan si Jehova sa sakong nanonodan .
(trg)="13"> ខ្ញុំ ​ បាន ​ ដឹង ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ ត្រូវ ​ តែ ​ កែ ​ ខ្លួន ​ និង ​ ឈប់ ​ ជក់ ​ បារី ​ ភ្លាម ៗ ។ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ បាន ​ យល់ ​ នូវ ​ សារៈ ​ សំខាន់ ​ នៃ ​ ការ ​ ទៅ ​ ប្រជុំ ​ ជា ​ ទៀងទាត់ ​ ជា ​ មួយ ​ អ្នក ​ ដទៃ ​ សំរាប់ ​ ការ ​ សិក្សា ​ ព្រះគម្ពីរ ​ ដែល ​ ត្រូវ ​ បាន ​ រៀប ​ ចំ ​ ឡើង ។ ដើម្បី ​ ធ្វើ ​ ដូច្នេះ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ដើរ ​ កាត់ ​ ព្រៃ ​ ភ្នំ ​ អស់ ​ ១០ ​ គីឡូម៉ែត្រ ​ មក ​ កន្លែង ​ សម្ងាត់ ​ សំរាប់ ​ ការ ​ ប្រជុំ ។ នៅ ​ ពេល ​ ខ្លះ ​ មាន ​ តែ ​ ស្ដ្រី ​ បី ​ បួន ​ នាក់ ​ ប៉ុណ្ណោះ ​ ដែល ​ អាច ​ មក ​ ប្រជុំ ​ បាន ហើយ ​ ទោះ ​ ជា ​ ខ្ញុំ ​ មិន ​ ទាន់ ​ ទទួល ​ បុណ្យ ​ ជ្រមុជ ​ ទឹក ​ ក្ដី ក៏ ​ គេ ​ បាន ​ សុំ ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ នាំ ​ មុខ ​ ការ ​ ប្រជុំ ​ ដែរ ។

(src)="24"> Pinonan kong ihiras an mga katotoohan na ini sa Biblia sa ngohod kong tugang na lalaki na si Stakh , asin ogmahon ako kan inako nia iyan .
(src)="25"> Paggibo kan Sakong Nanodan
(trg)="14"> ការ ​ មាន ​ ប្រកាសនវត្ថុ ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ ​ គឺ ​ អាច ​ មាន ​ គ្រោះថ្នាក់ ហើយ ​ បើ ​ រាជការ ​ ចាប់ ​ បាន ​ អ្នក ​ ណា ​ ម្នាក់ ​ ដែល ​ មាន ​ ប្រកាសនវត្ថុ ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ បុគ្គល ​ នោះ ​ អាច ​ ជាប់ ​ គុក ​ អស់ ​ ២៥ ​ ឆ្នាំ ​ ទៀត ​ ផង ។ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ ខ្ញុំ ​ មាន ​ ចិត្ដ ​ ប្រាថ្នា ​ ចង់ ​ ប្រមូល ​ សៀវភៅ ​ ជា ​ ច្រើន ​ ទុក ​ ជា ​ បណ្ណាល័យ ​ មួយ ។ អ្នកជិតខាង ​ យើង ​ ម្នាក់ ​ ធ្លាប់ ​ សិក្សា ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ ​ ជា ​ មួយ ​ នឹង ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ប៉ុន្ដែ ​ ដោយ ​ ការ ​ ភ័យ ​ ខ្លាច គាត់ ​ បាន ​ ឈប់ ​ និង ​ កប់ ​ សៀវភៅ ​ ផ្សេង ៗ ​ ក្នុង ​ សួនច្បារ ​ របស់ ​ គាត់ ។ ខ្ញុំ ​ មាន ​ អំណរគុណ ​ ចំពោះ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ មែន ពេល ​ ដែល ​ បុរស ​ នេះ ​ ជីក ​ យក ​ សៀវភៅ ​ និង ​ ទស្សនាវដ្ដី ​ របស់ ​ គាត់ ហើយ ​ សុខ ​ ចិត្ដ ​ ឲ្យ ​ មក ​ ខ្ញុំ ​ ទាំង ​ អស់ !

(src)="26"> Rinekonoser ko an pangangaipong gumibo nin personal na mga pagbabago asin tolos - tolos na pinondo ko an paninigarilyo .
(src)="27"> Nasabotan ko man an pangangaipo na makipagtipon nin regular sa iba para sa organisadong pag - adal sa Biblia .
(src)="28"> Tanganing gibohon ini naglakaw ako sa kakahoyan nin mga 10 kilometros tanganing makaabot sa sarong hilom na lugar na pinagtitiriponan .
(trg)="15"> ខ្ញុំ ​ បាន ​ លាក់ ​ ទុក ​ សៀវភៅ ​ ទាំង ​ នោះ ​ ក្នុង ​ សំបុក ​ ឃ្មុំ ​ របស់ ​ ឪពុក ​ ខ្ញុំ គឺ ​ ជា ​ កន្លែង ​ ដែល ​ មនុស្ស ​ មិន ​ គិត ​ ទៅ ​ ឆែកឆេរ ​ រក ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="29"> Kun beses pira sanang babae an nakakaduman sa mga pagtiripon , asin maski ngani dai pa ako bautisado , ako an pinakondukta kaiyan .
(src)="30"> Peligroso an pagkaigwa nin mga babasahon sa Biblia , asin kun madakopan ka kaiyan puedeng magresulta sa sentensiang pagkabilanggo na sagkod sa 25 taon .
(src)="31"> Pero , mawot kong magkaigwa nin sadiri kong libreriya .
(trg)="16"> នៅ ​ ខែ ​ កក្កដា ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៤៩ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ថ្វាយ ​ ខ្លួន ​ ចំពោះ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ហើយ ​ បាន ​ ទទួល ​ បុណ្យ ​ ជ្រមុជ ​ ទឹក ។ នោះ ​ ជា ​ ថ្ងៃ ​ ដ៏ ​ សប្បាយ ​ បំផុត ​ ក្នុង ​ ជីវិត ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ។ ស្មរបន្ទាល់ ​ ម្នាក់ ​ ដែល ​ ធ្វើ ​ បុណ្យ ​ ជ្រមុជ ​ ទឹក ​ ជា ​ សម្ងាត់ ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ នោះ ​ បាន ​ បញ្ជាក់ ​ ថា ​ គឺ ​ មិន ​ ស្រួល ​ ទេ ​ ក្នុង ​ ការ ​ ធ្វើ ​ ជា ​ គ្រីស្ទាន ​ ពិត ​ ម្នាក់ ហើយ ​ ថា ​ នឹង ​ មាន ​ សេចក្ដី ​ ទុក្ខ ​ លំបាក ​ ជា ​ ច្រើន ​ ទៀត ​ នៅ ​ ថ្ងៃ ​ មុខ ។ មិន ​ យូរ ​ ប៉ុន្មាន ​ មក ខ្ញុំ ​ បាន ​ ឃើញ ​ នូវ ​ សច្ចភាព ​ នៃ ​ ពាក្យ ​ សំដី ​ របស់ ​ គាត់ !

(src)="32"> An saro sa samong mga kataed nakipag - adal sa Mga Saksi ni Jehova , alagad huli sa takot , nagpondo sia asin itinalbong nia an saiyang mga babasahon sa saiyang hardin .
(src)="33"> Kanigoan an pasasalamat ko ki Jehova kan kotkoton giraray kan lalaki an gabos niang libro asin magasin saka nag - oyon na itao an mga iyan sa sako !
(src)="34"> Itinago ko iyan sa putiokan ni Tatay , na duman dai mag - iisip an iba na maghanap .
(src)="35"> Kan Hulyo 1949 , idinusay ko an sakong buhay ki Jehova asin nabautismohan bilang simbolo kan sakong pagdusay .
(trg)="17"> ប៉ុន្ដែ ក្រោយ ​ ពី ​ បាន ​ ទទួល ​ បុណ្យ ​ ជ្រមុជ ​ ទឹក ​ ពីរ ​ ខែ ​ មក ជីវិត ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ជា ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ម្នាក់ ​ បាន ​ ចាប់ ​ ផ្ដើម ​ សប្បាយ ​ ក្រៃលែង ។ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ បាន ​ រៀប ​ ការ ​ ជា ​ មួយ ​ នឹង ​ ម៉ារា ​ ជា ​ ស្ដ្រី ​ ម្នាក់ ​ ដែល ​ បាន ​ ជួយ ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ និង ​ ម្ដាយ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ស្គាល់ ​ សេចក្ដី ​ ពិត ។

(src)="36"> Idto an pinakamaogmang aldaw sa sakong buhay .
(src)="37"> Idinoon kan Saksi na nagkondukta kan hilom na pagbautismo na bakong pasil an magin sarong tunay na Kristiano asin na dakol na pagbalo an maabot .
(trg)="18"> ទុក្ខ ​ លំបាក ​ ទី ​ មួយ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ផ្ទុះ ​ ឡើង ដោយ ​ មិន ​ ដឹង ​ ជា ​ មុន

(src)="38"> Dai nahaloy naaraman ko kun gurano katotoo an saiyang mga tataramon !
(src)="39"> Pero , an buhay ko bilang bautisadong Saksi nagpoon na magayagaya .
(src)="40"> Duwang bulan pakalihis na ako mabautismohan , pinakasalan ko si Maria , saro sa duwa na nagpamidbid sa samo ni Nanay sa katotoohan .
(trg)="19"> នៅ ​ ថ្ងៃ ​ ទី១៦ ខែ ​ មេសា ឆ្នាំ ​ ១៩៥០ ខ្ញុំ ​ ត្រឡប់ ​ ទៅ ​ ផ្ទះ ​ វិញ ​ ពី ​ ក្រុង ​ ផុត ហ្គា ស៊ី ​ ជា ​ ក្រុង ​ ដ៏ ​ តូច ​ មួយ ស្រាប់ ​ តែ ​ មាន ​ ពួក ​ ទាហាន ​ បញ្ឈប់ ​ ខ្ញុំ ហើយ ​ ឆែកឆេរ ​ រក ​ ឃើញ ​ ប្រកាសនវត្ថុ ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ យក ​ ទៅ ​ ក្រុម ​ សិក្សា ហើយ ​ ពួក ​ គេ ​ ក៏ ​ បាន ​ ចាប់ ​ ខ្ញុំ ​ ដាក់ ​ គុក ។ ក្នុង ​ កំឡុង ​ ពេល ​ ជាប់ ​ គុក ​ បី បួន ​ ថ្ងៃ គេ ​ បាន ​ វាយ ​ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ ដំបង ហើយ ​ គេ ​ មិន ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ បរិភោគ ​ ឬ ​ ដេក ​ ឡើយ ។ គេ ​ បាន ​ បញ្ជា ​ ខ្ញុំ ​ ឲ្យ ​ លុត ​ ជង្គង់ ​ ចុះ ​ ឡើង ៗ ​ គ្រប់ ​ មួយ ​ រយ ​ ដង ​ ដោយ ​ ដាក់ ​ ដៃ ​ លើ ​ ក្បាល តែ ​ ដោយ ​ ខ្ញុំ ​ អស់ ​ កម្លាំង ​ ពេក ​ ខ្ញុំ ​ មិន ​ អាច ​ ធ្វើ ​ បាន ​ ទេ ។ ក្រោយ ​ ពី ​ នេះ ​ គេ ​ ដាក់ ​ ខ្ញុំ ​ ក្នុង ​ បន្ទប់ ​ មួយ ​ ដែល ​ ត្រជាក់ ​ និង ​ សើម ​ នៅ ​ ក្រោម ​ ដី ​ អស់ ​ ២៤ ​ ម៉ោង ។

(src)="41"> Biglang Uminabot an Enot na Pagbalo sa Sako
(src)="42"> Kan Abril 16 , 1950 , papuli ako hale sa sadit na banwaan nin Podgaitsi kan bigla akong komprontaron kan mga soldados asin nakuanan ninda ako nin pirang babasahon sa Biblia na dinadara ko sa samong pangrupong pag - adal .
(src)="43"> Inaresto ako .
(trg)="20"> គោល ​ បំណង ​ នៃ ​ ការ ​ ធ្វើ ​ បាប ​ បែប ​ នេះ គឺ ​ ដើម្បី ​ បំបាក់ ​ កម្លាំង ​ ចិត្ដ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ និង ​ ស្រួល ​ ជីក ​ កកាយ ​ ពត៌មាន ​ ចេញ ​ ពី ​ ខ្ញុំ ។ ពួក ​ គេ ​ ទាមទារ ​ ថា ​ ៖ « តើ ​ ឯង ​ យក ​ សៀវភៅ ​ ទាំង ​ នេះ ​ មក ​ ពី ​ ណា ?

(src)="44"> Durante kan enot na pirang aldaw kan pagdetener , hinampak ako nin badas , asin dai ako tinogotan na magkakan o magtorog .
(trg)="21"> ហើយ ​ តើ ​ ឯង ​ យក ​ ទៅ ​ ឲ្យ ​ អ្នក ​ ណា ? »

(src)="45"> Pinagbotan man ako na gumadat - tindog nin sanggatos na beses na an sakong mga kamot nasa ibabaw kan sakong payo , na pagal - pagal na akong taposon .
(src)="46"> Pakatapos kaini iinapon ako sa sarong malipot , basa - basa na sirong sa laog nin 24 oras .
(trg)="22"> ខ្ញុំ ​ បាន ​ បដិសេធ ​ មិន ​ ប្រាប់ ​ អ្វី ​ សោះ ។ រួច ​ មក គេ ​ អាន ​ នូវ ​ ច្បាប់ ​ មួយ ​ ផ្នែក ​ ដែល ​ ត្រូវ ​ យក ​ មក ​ កាត់ ​ ទោស ​ ខ្ញុំ ។ ច្បាប់ ​ នោះ ​ ចែង ​ ថា សេចក្ដី ​ ឃោសនា ​ និង ​ ការ ​ ទុក ​ សៀវភៅ ​ ដែល ​ ប្រឆាំង ​ សូវៀត ​ ត្រូវ ​ ទទួល ​ ទោស ​ ដោយ ​ ប្រហារ ​ ជីវិត ​ ឬ ​ ជាប់ ​ គុក ​ អស់ ​ ២៥ ​ ឆ្នាំ ។

(src)="47"> Katuyohan kan pagmaltrato na paluyahon an sakong resistensia asin gibohon na mas pasil an pagkua nin impormasyon sa sako .
(src)="48"> “ Saen mo kinua an mga babasahon , asin kiisay mo iyan dadarahon ? ”
(src)="49"> an hapot ninda .
(trg)="23"> ពួក ​ គេ ​ បាន ​ សួរ ​ ថា ​ ៖ « តើ ​ ឯង ​ ចង់ ​ ទទួល ​ ទោស ​ មួយ ​ ណា ? »

(src)="50"> Nagsayuma akong magsabi nin ano man .
(src)="51"> Dangan binasa sa sako an sarong kabtang kan ley na bibistahan sa sako .
(src)="52"> Iyan nagsabi na an pagpalakop asin pagsaray nin mga babasahon na kontra sa Sobyet papadusahan nin paggadan o 25 taon na pagkabilanggo .
(src)="53"> “ Arin na padusa an gusto mo ? ”
(src)="54"> an hapot ninda .
(src)="55"> “ Mayo , ” an simbag ko , “ alagad ki Jehova ako nagtitiwala , asin sa tabang nia aakoon ko an ano man na tinotogotan nia . ”
(trg)="24"> ខ្ញុំ ​ បាន ​ តប ​ ឆ្លើយ ​ ថា ​ ៖ « មួយ ​ ណា ​ ក៏ ​ ខ្ញុំ ​ មិន ​ ចង់ ​ បាន ​ ដែរ ប៉ុន្ដែ ​ ខ្ញុំ ​ ទុក ​ ចិត្ដ ​ លើ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ហើយ ​ ដោយ ​ មាន ​ ជំនួយ ​ ពី ​ ទ្រង់ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ យល់ ​ ព្រម ​ ទទួល ​ អ្វី ​ ដែល ​ ទ្រង់ ​ អនុញ្ញាត ​ ឲ្យ » ។

(src)="56"> Sa pagkabigla ko , pakalihis nin pitong aldaw pinalibre ninda ako .
(src)="57"> Tinabangan ako kan eksperyensiang idto na apresyaron an pagigin totoo kan panuga ni Jehova : “ Sa ano man na paagi dai taka babayaan ni sa ano man na paagi pababayaan taka . ” — Hebreo 13 : 5 .
(src)="58"> Kan panahon na magpuli ako , grabe an helang ko , alagad dinara ako ni Tatay sa doktor , asin dai nahaloy narahay ako .
(src)="59"> Minsan ngani dai inako ni Tatay an relihiosong mga kombiksion kan ibang miembro kan pamilya , sinuportaran nia kami sa samong pagsamba .
(src)="60"> Pagkabilanggo Asin Pagkadistiero
(src)="61"> Pakalihis nin pirang bulan inapodan ako sa serbisyo sa hukbong Sobyet .
(src)="62"> Ipinaliwanag ko an sakong sono sa konsensiang pagsayuma .
(trg)="25"> គួរ ​ ឲ្យ ​ ភ្ញាក់ផ្អើល ​ មែន អស់ ​ ប្រាំ ​ ពីរ ​ ថ្ងៃ ​ ក្រោយ ​ មក គេ ​ បាន ​ លែង ​ ខ្ញុំ ​ ទៅ ។ បទ ​ ពិសោធន៍ ​ នោះ ​ ជួយ ​ ខ្ញុំ ​ ឲ្យ ​ យល់ ​ នូវ ​ ភាព ​ ពិត ​ នៃ ​ សេចក្ដី ​ សន្យា ​ របស់ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ដែល ​ ថា ​ ៖ « អញ ​ នឹង ​ មិន ​ ចាក ​ ចេញ ​ ពី ​ ឯង ក៏ ​ មិន ​ បោះបង់ ​ ចោល ​ ឯង ​ ឡើយ » ។ — ហេព្រើរ ១៣ : ៥

(src)="63"> ( Isaias 2 : 4 ) Minsan siring , kan Pebrero 1951 , sinentensiahan ako nin apat na taon asin ibinilanggo ako sa Ternopol ’ .
(src)="64"> Kan huri ibinalyo ako nin bilanggoan sa L’viv , sarong dakulang siudad na mga 120 kilometros an distansia .
(src)="65"> Mantang nakabilanggo duman , naaraman ko na dakol na Saksi an dineportar sa Siberia .
(trg)="26"> ពេល ​ ខ្ញុំ ​ មក ​ ដល់ ​ ផ្ទះ ​ វិញ ​ ខ្ញុំ ​ ឈឺ ​ ខ្លាំង ​ ណាស់ ប៉ុន្ដែ ​ ឪពុក ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ យក ​ ខ្ញុំ ​ ទៅ ​ ជួប ​ គ្រូ ​ ពេទ្យ ហើយ ​ មិន ​ យូរ ​ ប៉ុន្មាន ខ្ញុំ ​ បាន ​ ជា ​ សះស្បើយ ​ វិញ ។ ទោះ ​ ជា ​ ឪពុក ​ ខ្ញុំ ​ ឥត ​ រួម ​ ជំនឿ ​ នឹង ​ សមាជិក ​ គ្រួសារ ​ ក៏ ​ ដោយ ក៏ ​ គាត់ ​ បាន ​ គាំទ្រ ​ ចំពោះ ​ ជំនឿ ​ សាសនា ​ របស់ ​ យើង ​ ដែរ ។

(src)="66"> Kan tig - init nin 1951 , sarong grupo kami na dinara sa ibong kan Siberia , sagkod sa Harayong Sirangan .
(trg)="27"> ការ ​ ជាប់ ​ គុក ​ និង ​ ការ ​ បំបរបង់

(src)="69"> Idto sa sarong dakulang pampublikong parigosan sa Novosibirsk , Siberia .
(src)="70"> Duman , sa tanga nin sarong dakulang kadaklan nin mga preso , nadangog ko an sarong lalaki na nagsabi sa makosog na tingog : “ Siisay digdi an kapamilya ni Jonadab ? ”
(src)="71"> An terminong “ Jonadab ” ginamit kan panahon na idto na nagpapamidbid duman sa mga may paglaom na buhay na daing sagkod digdi sa daga .
(src)="72"> ( 2 Hade 10 : 15 - 17 ; Salmo 37 : 11 , 29 ) Nagkapirang preso an tolos - tolos na nagpamidbid na sinda mga Saksi .
(src)="73"> Abaang kagayagayahan na tinaratara mi an lambang saro !
(src)="74"> Espirituwal na Aktibidad sa Bilanggoan
(trg)="28"> ប៉ុន្មាន ​ ខែ ​ ក្រោយ ​ មក ខ្ញុំ ​ ត្រូវ ​ កេណ្ឌ ​ ឲ្យ ​ ធ្វើ ​ ទាហាន ​ ក្នុង ​ កងទ័ព ​ សូវៀត ។ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ពន្យល់ ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ ត្រូវ ​ បដិសេធ ​ ដោយសារ ​ មនសិការ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ។ ( អេសាយ ២ : ៤ ) យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ នៅ ​ ខែ ​ កុម្ភៈ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៥១ គេ ​ កាត់ ​ ទោស ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ ជាប់ ​ គុក ​ បួន ​ ឆ្នាំ និង ​ បញ្ជូន ​ ទៅ ​ គុក ​ នៅ ​ ក្រុង ​ ថឺ ណូ ផុល ។ ក្រោយ ​ មក គេ ​ បញ្ជូន ​ ខ្ញុំ ​ ទៅ ​ គុក ​ នៅ ​ ក្រុង ​ ល្វី វ ​ ដែល ​ ជា ​ ក្រុង ​ ធំ ​ ជាង ​ មាន ​ ចម្ងាយ ​ ប្រមាណ ​ ១២០ ​ គីឡូម៉ែត្រ ​ ពី ​ នោះ ។ ពេល ​ ខ្ញុំ ​ ជាប់ ​ គុក ​ នៅ ​ ទី ​ នោះ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ដឹង ​ ថា ​ មាន ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ជា ​ ច្រើន ​ នាក់ ​ ទៀត ​ ដែល ​ បាន ​ ត្រូវ ​ គេ ​ បំបរបង់ ​ ចេញ ​ ទៅ ​ ស្រុក ​ ស៊ី បេ រី ​ ដែរ ។

(src)="75"> Mantang nasa Novosibirsk may pinagkaoroyonan kaming sarong kontrasenyas na paagi kaiyan mamimidbid mi an kada saro pag - abot mi sa samong destinasyon .
(src)="76"> Napaduman kami gabos sa sasarong kampong bilanggoan sa Dagat nin Hapon , harani sa Vladivostok .
(src)="77"> Nag - organisar kami duman nin regular na mga pagtiripon para sa pag - adal sa Biblia .
(trg)="29"> នៅ ​ រដូវ ​ ក្ដៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៥១ យើង ​ មួយ ​ ក្រុម ​ ត្រូវ ​ បាន ​ បញ្ជូន ​ ទៅ ​ ឆ្ងាយ ​ ជាង ​ ស្រុក ​ ស៊ី បេ រី រហូត ​ ដល់ ​ ទិស ​ ខាង ​ កើត ​ ដែល ​ ឆ្ងាយ ​ ដាច់ ​ ស្រយាល ។ យើង ​ បាន ​ ធ្វើ ​ ដំណើរ ​ អស់ ​ មួយ ​ ខែ ចម្ងាយ ​ ប្រមាណ១១.០០០គីឡូម៉ែត្រ ដែល ​ ឆ្លង ​ តំបន់ ​ ផ្លាស់ប្ដូរ ​ ម៉ោង ​ ១១ ​ ដង !

(src)="78"> An pagigin kaiba kan maygurang , matuang mga tugang na lalaking ini na nasentensiahan nin halawig na pagkabilanggo tunay nanggad na nagpakosog sa sako sa espirituwal .
(src)="79"> Sarosaralida sinda sa pagkondukta kan samong pagtiripon , na ginagamit an mga teksto sa Biblia asin konektadong mga punto na nagirumdoman ninda hale sa mga magasin na Torrengbantayan .
(trg)="30"> ក្រោយ ​ ពី ​ ជិះ ​ រទេះ ​ ភ្លើង ​ អស់ ​ ពីរ ​ សប្ដាហ៍ ​ នោះ គេ ​ បាន ​ ឈប់ ​ រទេះ ​ ភ្លើង ​ ឲ្យ ​ យើង ​ ងូត ​ ទឹក ​ តែ ​ ម្ដង ​ ទេ ។ នោះ ​ គឺ ​ នៅ ​ កន្លែង ​ ងូត ​ ទឹក ​ សាធារណៈ ​ ដ៏ ​ ធំ ​ មួយ ​ នៅ ​ ក្រុង ​ ណូវ៉ូ ស៊ី បី ក ​ ស្រុក ​ ស៊ី បេ រី ។

(src)="80"> May mga ihinahapot , asin sinisimbag kan mga tugang .
(src)="81"> An dakol sa samo nagtatabas nin papel hale sa daing laog na mga sako nin semento asin nagsusurat nin mga nota kan mga komento .
(src)="82"> Tinipon mi an mga nota asin tinarakod iyan tanganing gamiton bilang samong personal na libreriya nin mga reperensia .
(trg)="31"> នៅ ​ កន្លែង ​ នោះ ក្នុង ​ ចំណោម ​ ពួក ​ អ្នក ​ គុក ​ ជា ​ ច្រើន ខ្ញុំ ​ បានឮ បុរស ​ ម្នាក់ ​ និយាយ ​ យ៉ាង ​ ឮ ​ ថា ​ ៖ « តើ ​ មាន ​ អ្នក ​ ណា ​ ជា ​ សមាជិក ​ គ្រួសារ ​ របស់ ​ យ៉ូ ណា ដាប ​ នៅ ​ ទី ​ នេះ ​ ឬ ​ ទេ ? »

(src)="83"> Pakalihis nin duwang bulan , idtong mga halawig an sentensia dinara sa mga kampo sa harayong amihanan nin Siberia .
(src)="84"> Tolo kaming mas hoben na tugang na lalaki na ibinalyo sa Nakhodka , sarong kaharaning siudad na kulang nin 650 kilometros hale sa Hapon .
(src)="85"> Duwang taon akong nabilanggo duman .
(trg)="32"> ។ ពាក្យ ​ « យ៉ូ ណា ដាប » ​ បាន ​ ត្រូវ ​ ប្រើ ​ នៅ ​ ពេល ​ នោះ ​ ដើម្បី ​ សម្គាល់ ​ អស់ ​ អ្នក ​ ដែល ​ មាន ​ សេចក្ដី ​ សង្ឃឹម ​ រស់ ​ នៅ ​ លើ ​ ផែនដី ​ ជា ​ រៀង ​ រហូត ។ ( ពង្សាវតារ ក្សត្រ ទី២ ១០ : ១៥ ​ - ​ ១៧ ; ទំនុកដំកើង ៣៧ : ១១ , ២៩ ) ភ្លាម ៗ ​ នោះ អ្នក ​ ជាប់ ​ គុក ​ បី ​ បួន ​ នាក់ ​ បាន ​ សម្គាល់ ​ ខ្លួន ​ គេ ​ ជា ​ ស្មរបន្ទាល់ ។ យើង ​ បាន ​ ទទួល ​ ស្វាគមន៍ ​ គ្នា ​ យ៉ាង ​ សប្បាយ ​ រីករាយ ​ មែន !

(src)="86"> Kun beses nakakakua kami nin kopya kan An Torrengbantayan .
(src)="87"> Iyan nagserbing espirituwal na pagkakan niamo sa laog nin dakol na bulan .
(trg)="33"> សកម្មភាព ​ ខាង ​ វិញ្ញាណ ​ នៅ ​ ក្នុង ​ គុក

(src)="88"> Pag - abot nin panahon , nakareresibi man kami nin mga surat .
(trg)="35"> បុគ្គល ​ ម្នាក់ ​ សួរ ​ សំនួរ ​ មួយ ហើយ ​ អ្នក ​ នាំ ​ មុខ ​ កិច្ច ​ ប្រជុំ ​ ក៏ ​ ផ្ដល់ ​ ចម្លើយ ។ យើង ​ គ្រប់ ​ គ្នា ​ កាត់ ​ ក្រដាស ​ ពី ​ បាវ ​ ស៊ីម៉ងត៍ ​ និង ​ កត់ ​ ចំណុច ​ លើ ​ ក្រដាស ​ នោះ ។ យើង ​ បាន ​ រក្សា ​ ទុក ​ កំណត់ ​ ទាំង ​ នោះ ​ ដើម្បី ​ ជា ​ ឯកសារ ​ យោង ​ ផ្ទាល់ ​ ខ្លួន ។ ពីរបី ​ ខែ ​ ក្រោយ ​ មក អស់ ​ អ្នក ​ ដែល ​ ត្រូវ ​ ជាប់ ​ គុក ​ យូរ ​ ឆ្នាំ ​ ត្រូវ ​ បញ្ជូន ​ ទៅ ​ គុក ​ ដែល ​ ឆ្ងាយ ​ ឆ្ពោះ ​ ទៅ ​ ទិស ​ ខាង ​ ជើង ​ នៃ ​ ស្រុក ​ ស៊ី បេ រី ។ យើង ​ បី ​ នាក់ ​ ដែល ​ ក្មេង ​ ជាង ​ បាន ​ ត្រូវ ​ បញ្ជូន ​ ទៅ ​ ក្រុង ​ ណា ក ហូ ដកា គឺ ​ ជា ​ ក្រុង ​ ជិត ​ នោះ ​ ដែល ​ មាន ​ ចម្ងាយ ​ ៦៥០ ​ គីឡូម៉ែត្រ ​ ពី ​ ប្រទេស ​ ជប៉ុន ។ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ជាប់ ​ គុក ​ អស់ ​ ពីរ ​ ឆ្នាំ ​ នៅ ​ ទី ​ នោះ ។

(src)="89"> Napaluha ako sa enot na naresibi ko hale sa sakong pamilya ( na ngonyan nakadistiero ) .
(src)="90"> Iyan nagsabi na , siring kan ilinadawan sa An Torrengbantayan na kinotar sa introduksion , an mga harong kan mga Saksi sinakyada asin an mga pamilya tinawan nin duwang oras sana tanganing magharale .
(trg)="36"> ជួន ​ កាល ​ យើង ​ បាន ​ ទទួល ​ ទស្សនាវដ្ដី ប៉ម យាម មួយ ​ ក្បាល ។ នេះ ​ បាន ​ បំប៉ន ​ យើង ​ ជា ​ អាហារ ​ ខាង ​ វិញ្ញាណ ​ អស់ ​ រយៈ ​ ច្រើន ​ ខែ ។ នៅ ​ ពេល ​ ក្រោយ ​ មក យើង ​ ក៏ ​ បាន ​ ទទួល ​ សំបុត្រ ​ ដែរ ។ សំបុត្រ ​ ទី ​ មួយ ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ ទទួល ​ គឺ ​ មក ​ ពី ​ គ្រួសារ ​ ខ្ញុំ ( ដែល ​ ត្រូវ ​ បាន ​ បំបរបង់ ) បាន ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ ស្រក់ ​ ទឹក ​ ភ្នែក ​ តែ ​ ម្ដង សំបុត្រ ​ នេះ ​ រៀប ​ រាប់ ​ ដូច ​ បាន ​ ពណ៌នា ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ទស្សនាវដ្ដី ​ ប៉ម យាម នៅ ​ ដើម ​ អត្ថបទ ​ នេះ ថា ​ ពួក ​ អាជ្ញាធរ ​ បាន ​ មក ​ រុករាន ​ ផ្ទះ ​ របស់ ​ ស្មរបន្ទាល់ និង ​ គ្រួសារ ​ របស់ ​ គេ ​ មាន ​ ពេល ​ តែ ​ ពីរ ​ ម៉ោង ​ ប៉ុណ្ណោះ ​ ដើម្បី ​ ចាក ​ ចេញ ​ ពី ​ ផ្ទះ ។

(src)="91"> Kaiba Giraray an Sakong Pamilya
(src)="92"> Nakaluwas ako kan Disyembre 1952 , pakatapos na maserbihan an duwang taon kan sakong apat na taon na sentensia .
(trg)="37"> រួម ​ ជា ​ មួយ ​ នឹង ​ ក្រុម ​ គ្រួសារ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ម្ដង ​ ទៀត

(src)="93"> Uminiba ako sa sakong pamilya sa sadit na baryo nin Gadaley harani sa Tulun , Siberia , na dineportaran sa sainda .
(src)="94"> Siempre , marahayon na makaibahan giraray sinda — an sakong aking lalaki na si Ivan haros tolong taon na , asin an sakong aking babae na si Anna haros duwa na .
(trg)="39"> នៅ ​ ពេល ​ នោះ យើង ​ មាន ​ កូន ​ ស្រី ​ ពីរ ​ នាក់ អាណា ​ និង ​ ណា ឌា ហើយ ​ កូន ​ ប្រុស ​ ពីរ អ៊ី វ៉ាន់ ​ និង ​ ឃូ លយ៉ា ។ នៅ ​ ក្នុង ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៥៨ យើង ​ មាន ​ កូន ​ ប្រុស ​ មួយ ​ ទៀត ​ ឈ្មោះ វ៉ូ លូដ យ៉ា ហើយ ​ បន្ទាប់ ​ មក នៅ ​ ក្នុង ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៦១ យើង ​ មាន ​ កូន ​ ស្រី ​ ម្នាក់ ​ ទៀត ​ ឈ្មោះ ​ ហ្កា លា ។

(src)="95"> Minsan siring , limitado an sakong katalingkasan .
(src)="96"> Kinompiskar kan lokal na mga autoridad an sakong pasaporte , asin ako estriktong pinasubaybayan .
(src)="97"> Dai ako puedeng magbiahe nin labi sa tolong kilometro hale sa harong .
(trg)="40"> ក្រុម ​ ប៉ូលិស ​ សម្ងាត់ ​ KGB ( អតីត ​ ភ្នាក់ងារ ​ សន្ដិ សុខ ​ របស់ ​ រដ្ឋាភិបាល ) តែង ​ តែ ​ ចាប់ ​ និង ​ ឈ្លេច ​ សួរ ​ ខ្ញុំ ។ ពួក ​ គេ ​ មាន ​ គោល ​ បំណង ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ ប្រាប់ ​ ពត៌មាន ​ អំពី ​ ក្រុមជំនុំ ហើយ ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ បងប្អូន ​ គ្រីស្ទាន ​ មាន ​ មន្ទិល ​ សង្ស័យ ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ កំពុង ​ តែ ​ សហការ ​ ជា ​ មួយ ​ ពួក ​ គេ ។ ហេតុ ​ ដូច្នេះ ​ ហើយ ពួក ​ គេ ​ តែង ​ យក ​ ខ្ញុំ ​ ទៅ ​ ភោជនីយដ្ឋាន ​ ល្អ ៗ និង ​ ខំ ​ រក ​ ឱកាស ​ ថត ​ រូប ​ ខ្ញុំ ​ អង្គុយ ​ ញញឹម ​ សប្បាយ ​ រីករាយ ​ ជា ​ មួយ ​ នឹង ​ ពួក ​ គេ ។ ប៉ុន្ដែ ខ្ញុំ ​ បាន ​ យល់ ​ ដឹង ​ នូវ ​ បំណង ​ ចិត្ដ ​ របស់ ​ ពួក ​ គេ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ ខំ ​ ប្រឹង ​ ធ្វើ ​ មុខ ​ ក្រញូវ ​ ជានិច្ច ។ ពេល ​ គេ ​ ចាប់ ​ ឃុំឃាំង ​ ខ្ញុំ ​ ម្ដង ៗ ខ្ញុំ ​ តែង ​ ប្រាប់ ​ បងប្អូន ​ នូវ ​ អ្វី ៗ ​ ដែល ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ។ ដូច្នេះ ​ ហើយ បងប្អូន ​ គ្រីស្ទាន ​ មិន ​ ដែល ​ មាន ​ មន្ទិល ​ សង្ស័យ ​ អំពី ​ ភក្ដីភាព ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ឡើយ ។

(src)="98"> Kan huri , tinogotan akong magkabayo pasiring sa sadan sa Tulun .
(src)="99"> May pag - iingat , nakikipaghelingan ako sa mga kapwa Saksi duman .
(trg)="41"> ការ ​ ជួប ​ បងប្អូន ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ជំរំ

(src)="103"> An KGB ( dating ahensia sa seguridad kan estado ) parate akong dinedetener asin inuusisa .
(src)="104"> An katuyohan ninda bako sanang mapatuga ako nin impormasyon manongod sa kongregasyon kundi magmukna man nin pagsuspetsa na ako nakikikooperar sa sainda .
(src)="105"> Kaya dinadara ninda ako sa sarong magayon na restawran asin naghihingoang kuanan ako nin mga retrato na naghuhuyom asin nag - oogma kaiba ninda .
(src)="106"> Alagad namansayan ko an saindang motibo , asin paagi sa may pag - aram na paghihingoa pirme akong nagmumusdot .
(src)="107"> Sa kada beses na ako dinedetener , sinasabi ko sa mga tugang kun ano man nanggad an nangyari .
(src)="108"> Sa siring , nungka nindang pinagdudahan an sakong kaimbodan .
(trg)="42"> ក្នុង ​ ប៉ុន្មាន ​ ឆ្នាំ ​ កន្លង ​ ទៅ ស្មរបន្ទាល់ ​ រាប់ ​ រយ ​ នាក់ ​ បាន ​ ត្រូវ ​ គេ ​ ចាប់ ​ ដាក់ ​ គុក ។ ក្នុង ​ កំឡុង ​ ពេល ​ នេះ យើង ​ តែង ​ ទៅ ​ ជួប ​ បងប្អូន ​ យើង ​ នៅ ​ ក្នុង ​ គុក ​ ជា ​ ទៀងទាត់ ដោយ ​ ផ្ដល់ ​ នូវ ​ ប្រកាសនវត្ថុ ​ ដែល ​ ពួក ​ គេ ​ ត្រូវ ​ ការ ។ តើ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ សម្រេច ​ យ៉ាង ​ ដូច ​ ម្ដេច ?

(src)="109"> Pakikomunikar sa mga Kampo
(src)="110"> Sa nag - aging mga taon , ginatos na Saksi an ibinilanggo sa mga kampo .
(src)="111"> Durante kan panahon na ini , regular kaming nakikikomunikar sa samong nakakarsel na mga tugang , na tinatawan sinda nin mga babasahon .
(src)="112"> Paano ini ginibo ?
(trg)="43"> ពេល ​ បង ​ ប្រុស ​ ឬ ​ បង ​ ស្រី ​ បាន ​ ត្រូវ ​ ដោះលែង ​ ពី ​ គុក យើង ​ រៀន ​ ពី ​ ពួក ​ គេ ​ នូវ ​ របៀប ​ ដែល ​ អាច ​ ពាំនាំ ​ យក ​ ប្រកាសនវត្ថុ ​ ដោយ ​ សម្ងាត់ ទោះ ​ ជា ​ មាន ​ ការ ​ កាន់ ​ កាប់ ​ យ៉ាង ​ តឹងរ៉ឹង ​ ក៏ ​ ដោយ ។ អស់ ​ ដប់ ​ ឆ្នាំ យើង ​ អាច ​ ផ្ដល់ ​ នូវ ​ ទស្សនាវដ្ដី ​ និង ​ សៀវភៅ ​ ច្រើន ​ ក្បាល ដែល ​ យើង ​ បាន ​ ទទួល ​ ពី ​ ប្រទេស ​ ប៉ូឡូញ ​ និង ​ ប្រទេស ​ ផ្សេង ៗ ​ ទៀត ។

(src)="113"> Kun an mga tugang na lalaki o babae paluwason sa sarong kampo , naaaraman mi sa sainda an mga paagi na puedeng ikalaog sa hilom an mga babasahon apisar kan estriktong mga susundon .
(src)="114"> Sa laog nin mga sampulong taon , natawan mi an mga tugang na nasa mga kampong ini nin mga kopya kan magasin asin libro na kinua mi sa Polandia asin iba pang nasyon .
(trg)="44"> បង ​ ស្រី ​ គ្រីស្ទាន ​ ជា ​ ច្រើន ​ នាក់ ​ បាន ​ ចំណាយ ​ ពេល ​ ច្រើន ​ ម៉ោង ​ ចម្លង ​ យ៉ាង ​ ផ្ចិតផ្ចង់ ​ ដោយ ​ សរសេរ ​ អក្សរ ​ តូច ៗ ដែល ​ ទស្សនាវដ្ដី ​ មួយ ​ ច្បាប់ ​ អាច ​ លាក់ ​ ទុក ​ ក្នុង ​ ប្រអប់ ​ ឈើគូស ​ បាន !

(src)="115"> An dakol sa samong Kristianang mga tugang dakol na oras na mahigos na nagkopya nin mga babasahon sa saraditon na letra kaya an sarong bilog na magasin puedeng itago sa sarong bagay na siring kasadit nin kahon nin posporo !
(src)="116"> Kan 1991 , kan kami bako nang prohibido asin nakareresibi na nin magayon na apat an kolor na mga magasin , an saro sa samong mga tugang na babae nagsabi : “ Malilingawan na kita ngonyan . ”
(src)="117"> Sala sia .
(src)="118"> Maski pa kun an mga tawo makalingaw , an ginibo kan siring na mga maimbod dai noarin man malilingawan ni Jehova ! — Hebreo 6 : 10 .
(src)="119"> Pagbalyo nin Istaran Asin mga Trahedya
(trg)="45"> នៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៩១ ពេល ​ យើង ​ លែង ​ នៅ ​ ក្រោម ​ បម្រាម ហើយ ​ បាន ​ ទទួល ​ ទស្សនាវដ្ដី ​ ដែល ​ មាន ​ ពណ៌ ​ ចម្រុះ ​ គ្នា ​ យ៉ាង ​ ស្រស់ ​ ស្អាត នោះ ​ បង ​ ស្រី ​ ម្នាក់ ​ និយាយ ​ ថា ​ ៖ « ឥឡូវ ​ គេ ​ នឹង ​ ភ្លេច ​ យើង ​ ហើយ » ។ គាត់ ​ និយាយ ​ មិន ​ ត្រូវ ​ ទេ ។ ទោះ ​ ជា ​ មនុស្ស ​ អាច ​ ភ្លេច ​ បាន តែ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ នឹង ​ មិន ​ ភ្លេច ​ នូវ ​ កិច្ចការ ​ របស់ ​ មនុស្ស ​ ដែល ​ មាន ​ ចិត្ដ ​ ស្មោះត្រង់ ​ បែប ​ នេះ ​ ឡើយ ! — ហេព្រើរ ៦ : ១០

(src)="120"> Sa huring kabtang kan 1967 rinekisa an harong kan sakong tugang na lalaki sa Irkutsk .
(src)="121"> Nanompongan an mga negatiba asin kopya nin mga babasahon sa Biblia .
(trg)="46"> ការ ​ ផ្លាស់ ​ លំនៅ ​ និង ​ សោក ​ នា ​ ដក ​ ម្ម

(src)="122"> Sia napatunayan na may sala asin sinentensiahan nin tolong taon na pagkabilanggo .
(src)="123"> Minsan siring , mayong nakua kan rekisahon an samong harong .
(trg)="47"> នៅ ​ ដំណាច់ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៦៧ ពួក ​ អាជ្ញាធរ ​ បាន ​ មក ​ ឆែកឆេរ ​ ផ្ទះ ​ របស់ ​ ប្អូន ​ ខ្ញុំ ​ នៅ ​ ក្រុង ​ អ៊ឺ ក ឃូ ត ពួក ​ អាជ្ញាធរ ​ បាន ​ រក ​ ឃើញ ​ ហ្វ៊ីល ​ និង ​ ប្រកាសនវត្ថុ ​ ព្រះគម្ពីរ ។ ពួក ​ គេ ​ កាត់ ​ ទោស ​ ឲ្យ ​ ប្អូន ​ ខ្ញុំ ​ ជាប់ ​ គុក ​ អស់ ​ បី ​ ឆ្នាំ ។ ប៉ុន្ដែ ពេល ​ ដែល ​ គេ ​ មក ​ ឆែកឆេរ ​ ផ្ទះ ​ របស់ ​ យើង គេ ​ មិន ​ បាន ​ រក ​ ឃើញ ​ អ្វី ​ សោះ ។ ប៉ុន្ដែ ពួក ​ អាជ្ញាធរ ​ ជឿ ​ ថា ​ យើង ​ ក៏ ​ ជាប់ ​ ទាក់ទង ​ រឿង ​ នេះ ​ ដែរ ដូច្នេះ ​ គ្រួសារ ​ ខ្ញុំ ​ ត្រូវ ​ តែ ​ ចាក ​ ចេញ ​ ពី ​ កន្លែង ​ នោះ ។ យើង ​ បាន ​ រើ ​ ទៅ ​ ទិស ​ ខាង ​ លិច ​ នៃ ​ ទីក្រុង ​ នី វិ ន ណំ យិ ក ​ នៅ ​ តំបន់ ​ ឃូ ឃឺ សើ ដែល ​ មាន ​ ចម្ងាយ ​ ៥.០០០ ​ គីឡូម៉ែត្រ ។ យើង ​ បាន ​ ជាប់ ​ រវល់ ​ នឹង ​ ការ ​ ផ្សព្វផ្សាយ ​ ក្រៅ ​ ផ្លូវការ ​ នៅ ​ ទី ​ នោះ ។

(src)="124"> Pero , kombensido an mga autoridad sa samong pagigin imbuelto , kaya kinaipuhan na humale an sakong pamilya sa lugar na idto .
(src)="125"> Buminalyo kami nin mga 5,000 kilometros pasolnopan sa siudad nin Nevinnomyssk sa Caucasus .
(src)="126"> Duman nagdanay kaming sibot sa impormal na pagpatotoo .
(trg)="48"> នៅ ​ ថ្ងៃ ​ ទី ​ មួយ ​ នៃ ​ ពេល ​ វិស្សមកាល ​ ពី ​ សាលា ​ នៅ ​ ខែ ​ មិថុនា ឆ្នាំ ​ ១៩៦៩ នោះ ​ មាន ​ រឿង ​ ខ្លោចផ្សា ​ មួយ ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ។ កូន ​ របស់ ​ យើង ​ ឈ្មោះ ​ ឃូ លយ៉ា ​ អាយុ ​ ១២ ​ ឆ្នាំ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ខ្សែ ​ ភ្លើង ​ ឆក់ កាល ​ ដែល ​ ខំ ​ ទៅ ​ រើស ​ យក ​ បាល់ ​ ជិត ​ ត្រង់ ​ ស្វ ម៉ា ទ័រ ​ ដែល ​ មាន ​ កម្លាំង ​ វ៉ុល ​ ខ្ពស់ ។ រូប ​ កាយ ​ របស់ ​ កូន ​ ត្រូវ ​ រលាក ​ អស់ ​ ៧០ ​ ភាគ ​ រយ ។ ពេល ​ ដែល ​ ដេក ​ នៅ ​ ពេទ្យ កូន ​ ខ្ញុំ ​ បែរ ​ មក ​ រក ​ ខ្ញុំ ​ និង ​ បាន ​ សួរ ​ ថា ​ ៖ « តើ ​ យើង ​ អាច ​ ទៅ ​ កោះ ​ នោះ ​ ម្ដង ​ ទៀត ​ បាន ​ ទេ ? »

(src)="127"> Nangyari an trahedya sa enot na aldaw kan bakasyon sa eskuelahan kan Hunyo 1969 .
(src)="128"> Mantang naghihingoang kuanon an sarong bola harani sa sarong halangkaw an boltaheng transpormer nin elektrisidad , nakoryente nin grabe an 12 anyos na aki ming si Kolya .
(trg)="49"> ( កូន ​ ខ្ញុំ ​ និយាយ ​ អំពី ​ កោះ ​ មួយ ​ ដែល ​ យើង ​ ធ្លាប់ ​ ចូល ​ ចិត្ដ ​ ទៅ ​ លេង ) ។ ខ្ញុំ ​ និយាយ ​ ថា ​ ៖ « មែន ​ ហើយ យើង ​ នឹង ​ ទៅ ​ ទៀត ​ កូន ។ ពេល ​ ដែល ​ ព្រះយេស៊ូ ​ គ្រី ស្ទ ​ ជួយ ​ ប្រោស ​ កូន នោះ ​ យើង ​ ប្រាកដ ​ ជា ​ នឹង ​ ទៅ ​ កោះ ​ ម្ដង ​ ទៀត » ។ ដោយ ​ នៅ ​ ដឹង ​ ខ្លួន ​ តិច ៗ កូន ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ច្រៀង ​ ចំរៀង ​ ព្រះ ​ រាជាណាចក្រ ​ មួយ ​ ដែល ​ ខ្លួន ​ ចូល ​ ចិត្ដ ​ ច្រៀង គឺ ​ ជា ​ ចំរៀង ​ ដែល ​ កូន ​ តែង ​ ផ្លុំ ​ ត្រំ ប៉ែត ​ នៅ ​ វង់ ​ ភ្លេង ​ ក្នុង ​ ក្រុមជំនុំ ។ បី ​ ថ្ងៃ ​ ក្រោយ ​ មក ​ កូន ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ស្លាប់ ​ ទៅ ទាំង ​ ប្រាកដ ​ ក្នុង ​ ចិត្ដ ​ លើ ​ សេចក្ដី ​ សង្ឃឹម ​ នៃ ​ ដំណើរ ​ រស់ ​ ឡើង ​ វិញ ។

(src)="129"> An labing 70 porsiento kan saiyang hawak nasolo .
(trg)="50"> ឆ្នាំ ​ ជា ​ បន្ទាប់ នោះ ​ កូន ​ ឈ្មោះ ​ អ៊ី វ៉ាន់ ​ ដែល ​ មាន ​ អាយុ ​ ២០ ​ ឆ្នាំ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ កេណ្ឌ ​ ឲ្យ ​ ធ្វើ ​ ទាហាន ។ ពេល ​ កូន ​ ខ្ញុំ ​ បដិសេធ នោះ ​ គេ ​ ចាប់ ​ ដាក់ ​ គុក ​ អស់ ​ បី ​ ឆ្នាំ ។ នៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៧១ ខ្ញុំ ​ ត្រូវ ​ ជាប់ ​ កំណែន ​ យោធា ​ ដែរ ហើយ ​ ត្រូវ ​ គេ ​ គំរាម ​ កំហែង ​ ថា ​ នឹង ​ ជាប់ ​ គុក ​ ម្ដង ​ ទៀត ​ បើ ​ មិន ​ ធ្វើ ​ តាម ​ បញ្ជា ​ នេះ ។ រឿង ​ ក្ដី ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ អូស ​ បន្លាយ ​ អស់ ​ ច្រើន ​ ខែ ។ ក្នុង ​ ចន្លោះ ​ ពេល ​ នោះ ភរិយា ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ រោគ ​ មហារីក ហើយ ​ ត្រូវ ​ ការ ​ មើល ​ ថែរក្សា ​ ជា ​ ចាំបាច់ ។ ដោយសារ ​ មូលហេតុ ​ នេះ ​ គេ ​ ក៏ ​ ទាត់ ​ ចោល ​ រឿង ​ ក្ដី ​ នោះ ​ ទៅ ។ ម៉ារា ​ បាន ​ ទទួល ​ មរណភាព ​ នៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៧២ ។ គាត់ ​ ជា ​ ភរិយា ​ ដ៏ ​ ស្មោះ ព្រម ​ ទាំង ​ មាន ​ ចិត្ដ ​ ស្មោះត្រង់ ​ ចំពោះ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ រហូត ​ ដល់ ​ ស្លាប់ ។

(src)="130"> Sa ospital , hineling nia ako asin naghapot : “ Makakaduman pa daw giraray kita na magkairibanan sa isla ? ”
(trg)="51"> គ្រួសារ ​ បែក ​ ទៅ ​ ប្រទេស ​ ផ្សេង

(src)="133"> Kun ibangon ka na ni Jesu - Cristo sa buhay , talagang maduman kita sa islang idto . ”
(src)="134"> Bako nang lubos an pag - aram , nagparakanta sia kan saro sa saiyang paboritong mga awit na pan - Kahadean , an awit na nagugustohan niang togtogon sa saiyang trumpeta sa orkestra kan kongregasyon .
(src)="135"> Pakalihis nin tolong aldaw sia nagadan , na may pagkompiar sa paglaom na pagkabuhay liwat .
(src)="136"> Kan sunod na taon an 20 anyos na aki mi , si Ivan , inapod sa serbisyo militar .
(src)="137"> Kan magsayuma siang magserbisyo , inaresto sia asin nabilanggo nin tolong taon .
(src)="138"> Kan 1971 , inapod ako sa serbisyo asin hinuma giraray na ibibilanggo huli sa dai pagserbisyo .
(src)="139"> Naghaloy an kaso ko sa laog nin dakol na bulan .
(src)="140"> Mientras tanto nagkakanser an agom ko asin nangaipo nin dakulang atension .
(src)="141"> Huli sa rason na ini inabsuelto ninda an kaso ko .
(src)="142"> Si Maria nagadan kan 1972 .
(src)="143"> Sia nagin fiel na kaibaiba , maimbod ki Jehova sagkod sa saiyang kagadanan .
(src)="144"> Nagkasuruhay sa Ibang Nasyon an Samong Pamilya
(src)="145"> Kan 1973 , pinakasalan ko si Nina .
(src)="146"> Pinalayas sia sa harong kan saiyang ama kan 1960 huli ta sia nagin Saksi .
(src)="147"> Saro siang maigot na ministro na kabilang sa mga tugang na babaeng idto na mahigos na nagkopya kan mga magasin para sa mga yaon sa mga kampo .
(src)="148"> Namotan man sia kan sakong mga aki .
(trg)="52"> នៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៧៣ ខ្ញុំ ​ បាន ​ រៀប ​ ការ ​ ជា ​ មួយ ​ នឹង ​ នី ណា ។ ឪពុក ​ គាត់ ​ បាន ​ កាត់កាល់ ​ បណ្ដេញ ​ ពី ​ ផ្ទះ ​ នៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៦០ ពេល ​ នី ណា ​ ក្លាយ ​ ទៅ ​ ជា ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ម្នាក់ ។ គាត់ ​ ជា ​ អ្នក ​ បំរើ ដែល ​ មាន ​ ចិត្ដ ​ ខ្នះខ្នែង ​ ក្នុង ​ ចំណោម ​ បង ​ ស្រី ៗ ​ ដែល ​ បាន ​ ចម្លង ​ ទស្សនាវដ្ដី ​ សំរាប់ ​ ពួក ​ អ្នក ​ នៅ ​ ជាប់ ​ គុក ​ ក្នុង ​ ជំរំ ។ កូន ៗ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ ចាប់ ​ មាន ​ ចិត្ដ ​ ស្រឡាញ់ ​ គាត់ ​ ដែរ ។

(src)="149"> Ikinahadit kan mga autoridad an samong aktibidad sa Nevinnomyssk asin pinirit ninda kami na humale .
(src)="150"> Kaya kan 1975 kami kan sakong agom asin sakong mga aking babae nagbalyo sa timog na rehion nin Caucasus sa Georgia .
(src)="151"> Kadungan kaiyan , an mga aki kong sinda Ivan asin Volodya nagbalyo sa Dzhambul sa timog na linderos nin Kazakstan .
(trg)="53"> អាជ្ញាធរ ​ មិន ​ បាន ​ សប្បាយ ​ ចិត្ដ ​ នឹង ​ សកម្មភាព ​ របស់ ​ យើង ​ នៅ ​ ក្រុង ​ នី វិ ន ណំ យិ ក ហើយ ​ បង្ខំ ​ យើង ​ ឲ្យ ​ ចេញ ​ ពី ​ កន្លែង ​ នោះ ។ ដូច្នេះ ​ នៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៧៥ ភរិយា ​ ខ្ញុំ កូន ​ ស្រី ៗ និង ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ រើ ​ ទៅ ​ នៅ ​ ខាង ​ ត្បូង ​ នៃ ​ តំបន់ ​ ឃូ ឃឺ សើ ​ នៅ ​ ប្រទេស ​ ហ្សកហ្ស៊ី ។ នៅ ​ ពេល ​ ដំណាល ​ គ្នា កូន ​ ខ្ញុំ ​ ឈ្មោះ ​ អ៊ី វ៉ាន់ ​ និង ​ វ៉ូ ឡូដ យ៉ា ​ ក៏ ​ រើ ​ ទៅ ​ នៅ ​ ដា សាម ប៊ុល ​ នៅ ​ ជាយ ​ ព្រំដែន ​ នៃ ​ ប្រទេស ​ កា សា ក ស្ដែ ន ។

(src)="152"> Sa Georgia an aktibidad kan Mga Saksi ni Jehova nagpopoon pa sana kaidto .
(trg)="54"> គ្រា ​ នោះ នៅ ​ ប្រទេស ​ ហ្សកហ្ស៊ី ​ សកម្មភាព ​ របស់ ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ ទើប ​ តែ ​ ចាប់ ​ ផ្ដើម ។ យើង ​ ធ្វើ ​ បន្ទាល់ ​ ក្រៅ ​ ផ្លូវការ ​ នៅ ​ ក្នុង ​ តំបន់ ​ ជិ តៗ ​ ក្រុង ​ ហ្កា ក្រា ​ និង ​ ក្រុង ​ ស៊ូ ឃូ មី ​ តាម ​ ឆ្នេរ ​ សមុទ្រ ​ ខ្មៅ ហើយ ​ មួយ ​ ឆ្នាំ ​ ក្រោយ ​ មក មាន ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ដប់ ​ នាក់ ​ បាន ​ ត្រូវ ​ ទទួល ​ បុណ្យ ​ ជ្រមុជ ​ ទឹក ​ នៅ ​ ទន្លេ ​ មួយ ​ ដែល ​ នៅ ​ ជិត ​ ភ្នំ ។ មិន ​ យូរ ​ ប៉ុន្មាន ​ ទៀត អាជ្ញាធរ ​ ទទូច ​ ឲ្យ ​ យើង ​ ចាក ​ ចេញ ​ ពី ​ កន្លែង ​ នោះ ហើយ ​ យើង ​ ទៅ ​ រស់ ​ នៅ ​ តំបន់ ​ ខាង ​ កើត ​ នៃ ​ ប្រទេស ​ ហ្សកហ្ស៊ី ។ នៅ ​ កន្លែង ​ នោះ ​ យើង ​ ខំ ​ ប្រឹង ​ រក ​ មនុស្ស ​ ដែល ​ មាន ​ លក្ខណៈ ​ ដូច ​ ចៀម ហើយ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ បាន ​ ប្រទាន ​ ពរ ​ ដល់ ​ យើង ​ មែន ។

(src)="153"> Kami impormal na nagpatotoo sa laog asin palibot kan Gagra asin Sukhumi sa Baybayon kan Dagat na Itom , asin pakalihis nin sarong taon , sampulong bagong Saksi an nabautismohan sa sarong salog sa bukid .
(src)="154"> Dai nahaloy , iininsistir kan mga autoridad na kami humale sa lugar na idto , asin nagbalyo kami sa sirangan na Georgia .
(src)="155"> Duman dinugangan mi an samong mga paghihingoa na hanapon an mga tawong arog - karnero , asin binendisyonan kami ni Jehova .
(src)="156"> Nagtiripon kami sa saradit na grupo .
(src)="157"> Problema an lenguahe , huling dai kami tatao nin Georgiano asin an nagkapirang taga Georgia daing gayo nakakataram nin Ruso .
(src)="158"> Sa primero , mga Ruso sana an kinonduktahan mi nin mga pag - adal .
(src)="159"> Pero dai nahaloy nag - oswag an paghuhulit asin pagtotokdo sa lenguaheng Georgiano , asin ngonyan igwa na nin rinibong parabalangibog kan Kahadean sa Georgia .
(trg)="55"> យើង ​ ជួប ​ ជុំ ​ គ្នា ​ ជា ​ ក្រុម ​ តូច ​ មួយ ហើយ ​ យើង ​ មាន ​ បញ្ហា ​ នឹង ​ ភាសា ​ ដែរ ពីព្រោះ ​ យើង ​ មិន ​ ចេះ ​ ភាសា ​ ហ្សកហ្ស៊ី ​ ទេ ចំណែក ​ បងប្អូន ​ សាសន៍ ​ ហ្សកហ្ស៊ី ​ ខ្លះ ​ ក៏ ​ ឥត ​ ចេះ ​ និយាយ ​ ភាសា ​ រូ ស៊ី ស្ទាត់ ​ ដែរ ។ មុន ​ ដំបូង យើង ​ សិក្សា ​ ជា ​ មួយ ​ នឹង ​ ជនជាតិ ​ រូ ស៊ី ​ តែ ​ ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្ដែ ក្រោយ ​ មក ​ នោះ ​ ការ ​ ផ្សព្វផ្សាយ ​ និង ​ ការ ​ បង្រៀន ​ ជា ​ ភាសា ​ ហ្សកហ្ស៊ី ​ ត្រូវ ​ បាន ​ រីក ​ ចំរើន ​ ជា ​ បណ្ដើរ ៗ ហើយ ​ សព្វ ​ ថ្ងៃ ​ នេះ មាន ​ អ្នក ​ ប្រកាស ​ សារ ​ ព្រះ ​ រាជាណាចក្រ ​ រាប់ ​ ពាន់ ​ នាក់ ​ នៅ ​ ប្រទេស ​ ហ្សកហ្ស៊ី ។

(src)="160"> Kan 1979 , sa sutsut kan KGB sinabi kan among ko na dai na ako puede sa saiyang nasyon .
(src)="161"> Kan panahon na idto nadamay sa sarong aksidente sa sasakyan an aki kong si Nadia kun saen sia asin an saiyang sadang na aking babae nagadan .
(src)="162"> An sakong ina nagadan na fiel ki Jehova sa Nevinnomyssk kan sinundan na taon , na nawalat an sakong ama asin an tugang kong lalaki .
(src)="163"> Kaya nagdesisyon kami na bumalik duman .
(trg)="56"> នៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៧៩ ក្រោម ​ ការ ​ គាប ​ សង្កត់ ​ ពី ​ ក្រុម ​ ប៉ូលិស ​ សម្ងាត់ ​ KGB នោះ ​ និយោជក ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ប្រាប់ ​ ខ្ញុំ ​ ថា ​ គាត់ ​ មិន ​ ចូល ​ ចិត្ដ ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ រស់ ​ នៅ ​ ប្រទេស ​ គាត់ ​ ទៀត ​ ទេ ។ នៅ ​ ពេល ​ នោះ ​ ឯង កូន ​ ស្រី ​ ខ្ញុំ ​ ឈ្មោះ ​ ណា ឌា ​ មាន ​ គ្រោះថ្នាក់ ​ ចរាចរណ៍ ដែល ​ ណា ឌា ​ និង ​ កូន ​ របស់ ​ នាង ​ ក៏ ​ បាន ​ ស្លាប់ ​ ទៅ ។ ម្ដាយ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ស្លាប់ ​ នៅ ​ ក្រុង ​ នី វិ ន ណំ យិ ក ​ ឆ្នាំ ​ មុន ​ នោះ ​ ក្នុង ​ កាល ​ ដែល ​ គាត់ ​ បំរើ ​ ព្រះយេហូវ៉ា ​ ដោយ ​ ចិត្ដ ​ ស្មោះ ​ ត្រង់ ។ អ្នក ​ នៅ ​ រស់ ​ គឺ ​ មាន ​ តែ ​ ឪពុក ​ និង ​ ប្អូន ​ ខ្ញុំ ​ ប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នេះ យើង ​ ក៏ ​ សម្រេច ​ ចិត្ដ ​ រើ ​ ទៅ ​ នៅ ​ ទី ​ នោះ ​ វិញ ។

(src)="164"> Mga Bendisyon Huli sa Pakatagal
(src)="165"> Sa Nevinnomyssk patago kaming nagpadagos sa paggibo nin mga babasahon sa Biblia .
(trg)="57"> យើង ​ ទទួល ​ ពរ ​ បាន ​ ដោយ ​ ការ ​ ស៊ូទ្រាំ

(src)="166"> Sarong beses durante kan katahawan kan mga taon nin 1980 kan ako ipaapod kan mga autoridad , sinabi ko sa sainda na ako nangatorogan na itinatago ko an samong mga magasin .
(src)="167"> Nagngisi sinda .
(trg)="58"> នៅ ​ ក្រុង ​ នី វិ ន ណំ យិ ក យើង ​ បន្ដ ​ ផលិត ​ ប្រកាសនវត្ថុ ​ ព្រះគម្ពីរ ​ ដោយ ​ សម្ងាត់ ។ នៅ ​ ពេល ​ មួយ ​ នៅ ​ កំឡុង ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៨០ ពេល ​ គេ ​ ហៅ ​ ខ្ញុំ ​ ឲ្យ ​ ទៅ ​ ជួប ​ ពួក ​ អាជ្ញាធរ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ប្រាប់ ​ គេ ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ យល់សប្ដិ ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ លាក់ ​ ទស្សនាវដ្ដី ​ ពី ​ ពួក ​ គេ ។ ពួក ​ គេ ​ បាន ​ សើច ។ ពេល ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ ចេញ ​ ពី ​ ពួក ​ គេ នោះ ​ បុគ្គល ​ ម្នាក់ ​ បាន ​ និយាយ ​ ថា ​ ៖ « សូម ​ កុំ ​ ឲ្យ ​ អ្នក ​ មាន ​ សុបិន ​ ទៀត ​ អំពី ​ ការ ​ លាក់ ​ ប្រកាសនវត្ថុ ​ ឡើយ » ។ គាត់ ​ និយាយ ​ ទៀត ​ ថា ​ ៖ « បន្ដិច ​ ទៀត អ្នក ​ អាច ​ ទុក ​ ប្រកាសនវត្ថុ ​ លើ ​ ធ្នើរ ​ របស់ ​ អ្នក ហើយ ​ អ្នក ​ អាច ​ ទៅ ​ ប្រជុំ ​ ទាំង ​ កាន់ ​ ដៃ ​ ភរិយា និង ​ ទាំង ​ អាច ​ កាន់ ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ ​ ទៀត ​ ផង » ។

(src)="168"> Mantang ako pahale , an saro sa sainda nagsabi : “ Dai ka na logod mangatorogan manongod sa kun paano mo itinatago an saindong mga babasahon . ”
(src)="169"> Sia nagkonklusyon : “ Dai mahaloy an mga babasahon ibubugtak sa saindong mga estante , asin maduman ka sa mga pagtiripon kaibanan an saimong agom asin na kapot an saimong Biblia . ”
(src)="170"> Kan 1989 namondo kami kan an aki kong si Anna magadan sa aneurisma sa hotok .
(trg)="59"> នៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩៨៩យើង ​ មាន ​ ចិត្ដ ​ ស្រងូត ​ ស្រងាត់ ​ មែន ពីព្រោះ ​ កូន ​ ស្រី ​ ខ្ញុំ ​ ឈ្មោះ ​ អាណា ​ បាន ​ ស្លាប់ ​ ដោយសារ ​ ប៉ោង ​ សរសៃ ​ ឈាម ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ខួរ ​ ក្បាល ។ អាណា ​ មាន ​ អាយុ ​ តែ ​ ៣៨ ​ ឆ្នាំ ​ ប៉ុណ្ណោះ ។ នៅ ​ ឆ្នាំ ​ នោះ នៅ ​ ខែ ​ សីហា ស្មរបន្ទាល់ ​ នៅ ​ ក្រុង ​ នី វិ ន ណំ យិ ក ​ បាន ​ ជួល ​ រទេះ ​ ភ្លើង ​ និង ​ ធ្វើ ​ ដំណើរ ​ ទៅ ​ ក្រុង ​ វ៉ សាវ សូ ​ ប្រទេស ​ ប៉ូឡូញ ដើម្បី ​ ទៅ ​ មហា ​ សន្និបាត ​ អន្ដរ ជាតិ ។ មនុស្ស ​ ចំនួន ​ ៦០.៣៦៦ ​ នាក់ ​ មាន ​ វត្ដ មាន ​ នៅ ​ ទី ​ នោះ ដែល ​ រួម ​ មាន ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ រាប់ ​ ពាន់ ​ នាក់ ​ ពី ​ សហ ​ ភាព ​ សូវៀត ។ យើង ​ ពិត ​ ជា ​ បាន ​ គិត ​ ថា ​ យើង ​ កំពុង ​ តែ ​ យល់សប្ដិ ​ មែន !

(src)="171"> Sia 38 anyos pa sana .
(src)="172"> Kan taon man sanang idto , kan Agosto , an mga Saksi sa Nevinnomyssk nag - arkila nin sarong tren asin nagbiahe pasiring sa Warsaw , Polandia , tanganing umatender sa sarong internasyonal na kombension .
(src)="173"> May 60,366 na presente , kabale an rinibo na hale sa Unyon Sobyet .
(src)="174"> Talagang an paghona mi nangangatorogan kami !
(trg)="60"> តិច ​ ជាង ​ ពីរ ​ ឆ្នាំ ​ ក្រោយ ​ មក នៅ ​ ថ្ងៃ ​ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ​ ១៩៩១ ខ្ញុំ ​ មាន ​ កិ ត្ដិ យស ​ ក្នុង ​ ចំណោម ​ អ្នក ​ ចាស់ ​ ទុំ ​ ប្រាំ ​ នាក់ ​ ដែល ​ បាន ​ បំរើ ​ ព្រះយេហូវ៉ា ​ ជា ​ យូរ ​ មក ​ ហើយ ​ នៅ ​ សហ ​ ភាព ​ សូវៀត ដើម្បី ​ ចុះ ​ ហត្ថលេខា ​ នៅ ​ ទី ​ ក្រុង ​ មូស្គូ ដែល ​ ផ្ដល់ ​ នូវ ​ ការ ​ ទទួល ​ ស្គាល់ ​ ពេញ ​ ច្បាប់ ​ សំរាប់ ​ អង្គការ ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា !

(src)="175"> Pakaagi nin mayo pang duwang taon , kan Marso 27 , 1991 , nagkapribilehio ako na magin saro sa limang haloyan nang kamagurangan sa kongregasyon sa Unyon Sobyet na nagpirma sa makasaysayan na dokumento sa Moscow na nagtao nin legal na pagrekonoser sa relihiosong organisasyon kan Mga Saksi ni Jehova !
(src)="176"> Naoogma akong marhay na an mga aki ko na buhay pa naglilingkod nin fiel ki Jehova .
(trg)="61"> ខ្ញុំ ​ មាន ​ ចិត្ដ ​ រីករាយ ​ ណាស់ ដោយ ​ កូន ៗ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ដែល ​ នៅ ​ រស់ ​ កំពុង ​ តែ ​ បំរើ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ យ៉ាង ​ ស្មោះ ​ ត្រង់ ។ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ ទន្ទឹង ​ ចាំ ​ នៅ ​ ពិភពលោក ​ ថ្មី ​ របស់ ​ ព្រះ ថា ​ ខ្ញុំ ​ អាច ​ ឃើញ ​ កូន ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ អាណា ណា ឌា ​ និង ​ ចៅ ​ ស្រី ព្រម ​ ទាំង ​ ឃូ លយ៉ា ​ ដែរ ។ ពេល ​ ឃូ លយ៉ា ​ ត្រូវ ​ ប្រោស ​ ឲ្យ ​ រស់ ​ ឡើង ​ វិញ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ ធ្វើ ​ តាម ​ សេចក្ដី ​ សន្យា ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ដើម្បី ​ យក ​ កូន ​ ទៅ ​ កោះ ​ នោះ ដែល ​ យើង ​ បាន ​ សប្បាយ ​ រីករាយ ​ យ៉ាង ​ ខ្លាំង ​ អស់ ​ រយៈ ​ ពេល ​ ជា ​ ច្រើន ​ ឆ្នាំ ​ មក ​ ហើយ ។

(src)="177"> Asin hinihidaw ko an bagong kinaban nin Dios na maheheling ko liwat si Anna , si Nadia asin an saiyang aking babae , siring man si Kolya .
(src)="178"> Kun sia buhayon na liwat , ootobon ko an sakong panuga na darahon sia sa islang idto na gustong - gusto mi gabos na pagparadumanan kaidtong dakol na taon na an nakaagi .
(src)="179"> Mientras tanto , kanigoan na kagayagayahan na maheling an marikas na pag - oswag kan katotoohan sa Biblia sa mahiwas na dagang ini !
(trg)="62"> នៅ ​ ពេល ​ ចន្លោះ ​ នោះ យើង ​ មាន ​ អំណរ ​ មែន ​ ដោយ ​ ឃើញ ​ សេចក្ដី ​ ពិត ​ អំពី ​ ព្រះគម្ពីរ ​ កំពុង ​ តែ ​ រីក ​ ចំរើន ​ យ៉ាង ​ លឿន ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ ដ៏ ​ ធំធេង ​ នេះ !

(src)="180"> Ako totoong naoogma sa kamugtakan ko sa buhay , asin nagpapasalamat ako ki Jehova sa pagtogot sa sako na magin saro sa saiyang mga Saksi .
(src)="181"> Kombensido ako sa pagigin totoo kan Salmo 34 : 8 : “ Namitan nindo asin helingon nindo na si Jehova marahay , O banwaan ; maogma an pusog na lalaki na nagpapaili sa saiya . ”
(src)="182"> [ Retrato sa pahina 25 ]
(src)="183"> An taon na uminiba ako sa sakong pamilya sa Tulun
(src)="184"> [ Mga retrato sa pahina 26 ]
(src)="185"> Sa itaas : An sakong ama asin an sakong mga aki sa luwas kan samong harong sa Tulun , Siberia
(src)="186"> Sa itaas , too : An aki kong si Nadia asin an saiyang aki , na pareho nagadan sa sarong aksidente sa auto
(src)="187"> Sa too : Retrato kan pamilya kan 1968
(trg)="63"> ខ្ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ សប្បាយ ​ ចិត្ដ ​ មែន ​ នឹង ​ ជីវិត ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ អរ ​ ព្រះ ​ គុណ ​ ចំពោះ ​ ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ដោយ ​ អនុញ្ញាត ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ ក្លាយ ​ ទៅ ​ ជា ​ ស្មរបន្ទាល់ ​ ម្នាក់ ​ របស់ ​ ទ្រង់ ។ ខ្ញុំ ​ ជឿ ​ ស៊ប់ ​ ក្នុង ​ ចិត្ដ ​ នូវ ​ សច្ចភាព ​ នៃ ​ ទំនុកដំកើង ៣៤ : ៨ ដែល ​ ចែង ​ ថា ​ ៖ « ឱ ​ សូម ​ ភ្លក់ ​ មើល ​ ឲ្យ ​ ដឹង ​ ថា ព្រះ ​ យេ ហូវ៉ា ​ ទ្រង់ ​ ល្អ ​ ចុះ មាន ​ ពរ ​ ហើយ មនុស្ស ​ ណា ​ ដែល ​ ពឹង ​ ជ្រក ​ ក្នុង ​ ទ្រង់ » ។

# bcl/1999720.xml.gz
# km/1999720.xml.gz


(src)="1"> Taano ta Kakadikit kan Panahon ?
(src)="2"> PANAHON .
(trg)="1"> ហេតុ ​ អ្វី ​ ក៏ ​ មាន ​ ពេល ​ វេលា ​ ខ្លី ​ ម៉្លេះ ?

(src)="3"> Tibaad depisil para sa sato na ipaliwanag nin eksakto an kahulogan kan tataramon na iyan , alagad tunay nanggad na aram niato na garo baga dai kita noarin man nagkakaigwa nin igong panahon .
(src)="4"> Aram man niato na iyan marikas na minalihis .
(trg)="2"> ពេល ​ វេលា ។ យើង ​ ប្រហែល ​ ជា ​ មាន ​ ការ ​ ពិបាក ​ នឹង ​ ឲ្យ ​ អត្ថន័យ ​ ពាក្យ ​ នេះ ​ ឲ្យ ​ បាន ​ ច្បាស់ ​ លាស់ ​ ណាស់ ក៏ ​ ប៉ុន្ដែ ​ ហាក់ ​ ដូច ​ ជា ​ យើង ​ បាន ​ ដឹង ប្រាកដ ​ ថា មិន ​ ដែល ​ មាន ​ ពេល ​ វេលា ​ គ្រប់គ្រាន់ ​ នោះ ​ ទេ ។ យើង ​ ក៏ ​ ដឹង ​ ដែរ ​ ថា ពេល ​ វេលា ​ កន្លង ​ ទៅ ​ យ៉ាង ​ លឿន ។ តាម ​ ការ ​ ពិត យើង ​ តែង ​ តែ ​ និយាយ ​ ដោយ ​ ដក ​ ដង្ហើម ​ ធំ ​ ថា ៖ « ពេល ​ វេលា ​ ទៅ ​ មុខ ​ រហ័ស ​ មែន » ។

(src)="5"> Sa katunayan , sa parate kita nag - aagagha , “ Dai mo naririparo na marikason na minaagi an panahon . ”
(src)="6"> Minsan siring , risang - risa na mas tama an Ingles na poeta na si Austin Dobson kan sabihon nia kaidtong 1877 : “ An panahon minalihis , an sabi nindo ?
(src)="7"> A bako !
(src)="8"> Ay , an Panahon nagdadanay , kita dai . ”
(trg)="3"> យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ គឺ ​ ឃើញ ​ ជាក់ ​ ស្ដែង ​ ថា ​ កវី ​ ជនជាតិ ​ អង់គ្លេស ​ ម្នាក់ ​ ឈ្មោះ លោក ​ អូស្ ទី នដុប សាន់ បាន ​ ឲ្យ ​ អត្ថន័យ ​ ត្រឹម ​ ត្រូវ ​ ជាង ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ឆ្នាំ ​ ១៨៧៧ ពេល ​ ដែល ​ លោក ​ បាន ​ កត់ ​ សម្គាល់ ​ ថា ៖ « អ្នក ​ និយាយ ​ ថា ពេល ​ វេលា ​ ទៅ ​ មុខ ​ មែន ​ ឬ ?

(src)="9"> Poon kan sia magadan kan 1921 , si Dobson haros 80 taon nang mayo ; an panahon nagpapadagos .
(trg)="4"> គឺ ​ មិន ​ មែន ​ ទេ លោក ​ អើយ !

(src)="10"> Abundang Panahon
(src)="11"> Mapadapit sa Kaglalang sa katawohan , an Biblia nagsasabi sa sato : “ Bago pa man namundag an mga bukid , o paluwason mo na garo may kolog sa pangangaki an daga asin an mabungang kinaban , minsan poon sa panahon na daing katapusan sagkod sa panahon na daing katapusan ika iyo an Dios . ”
(trg)="5"> ពេល ​ វេលា ​ គឺ ​ ស្ថិត ​ នៅ ​ មាន ​ ជានិច្ច តែ ​ យើង ​ វិញ ​ គឺ ​ មិន ​ ឋិត ​ ឋេរ ​ ទេ » ។ តាំង ​ ពី ​ លោក ​ បាន ​ ស្លាប់ ​ នៅ ​ ឆ្នាំ ​ ១៩២១ នោះ ​ លោក ​ ដុប សាន់ ​ បាន ​ ស្លាប់ ​ ទៅ ​ ជិត ​ ៨០ ​ ឆ្នាំ ​ ហើយ ពេល ​ វេលា ​ បាន ​ បន្ដ ​ ទៅ ​ មុខ ​ ជានិច្ច ។

(src)="12"> ( Salmo 90 : 2 ) O siring kan traduksion kan The New Jerusalem Bible , “ poon sa panahon na daing sagkod sagkod sa panahon na daing sagkod ika iyo an Dios . ”
(trg)="6"> ការ ​ មាន ​ ពេល ​ វេលា ​ ជា ​ បរិបូរ

(src)="13"> Kaya an panahon magpapadagos sagkod na yaon an Dios — sagkod lamang !
(src)="14"> Laen na gayo sa Dios , na igwa nin panahon na daing sagkod , mababasa niato mapadapit sa mga tawo : “ Huli ta an gabos ming aldaw natapos huli kan saimong kabangisan ; tinapos niamo an samong mga taon na garo hinghing .
(src)="15"> An mga aldaw nin samong mga taon pitong polong taon ; asin kun huli sa espesyal na kakosogan iyan walong polong taon , alagad an saindang pagdadanay nasa kasakitan asin makolog na mga bagay ; huli ta iyan kaipuhan na marikas na umagi , asin kami minalupad . ” — Salmo 90 : 9 , 10 .
(trg)="7"> ស្ដី ​ អំពី ​ ព្រះ ​ ដ៏ ​ ជា ​ អ្នក ​ បង្កើត ​ មនុស្ស ​ លោក នោះ ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ ​ ចែង ​ ប្រាប់ ​ យើង ​ ថា ៖ « គឺ ​ មុន ​ ដែល ​ អស់ ​ ទាំង ​ ភ្នំ ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ក្នុង ​ កាល ​ ដែល ​ ទ្រង់ ​ មិន ​ ទាន់ ​ បង្កើត ​ ផែនដី នឹង ​ មនុស្ស ​ លោក ​ នៅ ​ ឡើយ ចាប់ ​ តាំង ​ ពី ​ អស់ កល្ប រៀង ​ ទៅ ​ ដល់ ​ អស់ កល្ប ​ ជានិច្ច នោះ ​ គឺ ​ ទ្រង់ ​ ហើយ ​ ជា ​ ព្រះ » ។ ( ទំនុកដំកើង ៩០ : ២ ) ឬ ​ ក៏ ​ ដូច ​ ជា ​ សេចក្ដី ​ បកប្រែ ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ ​ យេ រូ សា ឡិម ​ ថ្មី បកស្រាយ ​ ថា « ពី ​ អនន្ដ ភាព ​ ទៅ ​ អនន្ដ ភាព នោះ ​ គឺ ​ ទ្រង់ ​ ហើយ ​ ជា ​ ព្រះ » ។ ដូច្នេះ ​ ពេល ​ វេលា ​ នឹង ​ ស្ថិត ​ នៅ ​ បាន ​ យូរ ​ ដូច ​ ជា ​ ព្រះ ​ អ៊ីចឹង គឺ ​ ជា ​ រៀង ​ រហូត ​ ត ​ ទៅ !

(src)="16"> Taano an buhay ngonyan ta halipoton , mantang malinaw na itinotokdo kan Biblia na katuyohan nin Dios na an tawo mabuhay sagkod lamang ?
(src)="17"> ( Genesis 1 : 27 , 28 ; Salmo 37 : 29 ) Imbes na daing limite na lawig nin buhay siring kan katuyohan nin Dios , taano an mga tawo sa promedyo ta , sa pinakamarahay na kamugtakan , igwa sana nin dai pang 30,000 na aldaw ?
(src)="18"> Taano an tawo ta kakadikit kan panahon ?
(src)="19"> Siisay o ano an responsable sa makamomondong situwasyon na ini ?
(src)="20"> An Biblia nagtatao nin klaro asin nakakokontentong mga simbag .
(src)="21"> *
(src)="22"> Pakadikit Nang Pakadikit na Panahon
(trg)="8"> ផ្ទុយ ​ ខុស ​ ស្រឡះ ​ នឹង ​ ព្រះ ដែល ​ មាន ​ ពេល ​ វេលា ​ ជា ​ អនន្ដ ​ យក ​ មក ​ ប្រើ ​ ការ ​ បាន នោះ ​ យើង ​ អាន ​ អំពី ​ មនុស្ស ​ ជាតិ ​ ថា ៖ « ដ្បិត ​ អស់ ​ ទាំង ​ ថ្ងៃ ​ អាយុ ​ របស់ ​ យើង ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ កន្លង ​ បាត់ ​ ទៅ ដោយ ​ សេចក្ដី ​ ក្រោធ ​ នៃ ​ ទ្រង់ យើង ​ ខ្ញុំ ​ បង្ហើយ ​ អាយុ ​ យើង ​ ខ្ញុំ ​ ដូច ​ ជា ​ សូរ ​ ថ្ងូរ កំណត់ ​ អាយុ ​ នៃ ​ យើង ​ ខ្ញុំ គឺ ​ បាន ​ ត្រឹម ​ ៧០ ​ ឆ្នាំ ​ ទេ ឬ ​ បើ ​ មាន ​ កំឡាំង ​ ច្រើន នោះ ​ បាន ​ ដល់ ​ ៨០ ​ ឆ្នាំ ​ ប៉ុណ្ណោះ គង់ ​ តែ ​ អ្វី ៗ ដែល ​ ជា ​ ទី ​ អួត ​ ក្នុង ​ ឆ្នាំ ​ ទាំង ​ នោះ សុទ្ធតែ ​ ជា ​ ការ ​ នឿយ ​ លំបាក នឹង ​ សេចក្ដី ​ ទុក្ខ ​ ព្រួយ ​ ទទេ ដ្បិត ​ អាយុ ​ យើង ​ ខ្ញុំ ​ ឆាប់ ​ កន្លង ​ ទៅ ហើយ ​ យើង ​ ខ្ញុំ ​ ហើរ ​ ទៅ ​ បាត់ » ។ — ទំនុកដំកើង ៩០ : ៩ , ១០

(src)="23"> An mga gurang na mapatunay na sa kasuarin pa sanang mga dekada orog na nagrikas an dalagan nin pamumuhay .
(src)="24"> An sarong peryodista , si Dr .
(src)="25"> Sybille Fritsch , nagsabi na durante kan nakaaging 200 na taon , an lawig nin trabaho sa sarong semana buminaba poon 80 sagkod sa 38 oras , “ pero dai kaini nahale an satong pagreklamo . ”
(trg)="9"> ដោយ ​ ព្រោះ ​ ព្រះ ​ គម្ពីរ ​ បង្រៀន ​ យ៉ាង ​ ច្បាស់ ​ លាស់ ​ ថា គោល ​ បំណង ​ របស់ ​ ព្រះ ​ គឺ ​ ឲ្យ ​ មនុស្ស ​ រស់ ​ នៅ ​ ជា ​ និ រន្ដរ៍ ចុះ ​ ហេតុ ​ អ្វី ​ ក៏ ​ មាន ​ ជីវិត ​ ខ្លី ​ ម៉្លេះ ​ សព្វ ​ ថ្ងៃ ​ នេះ ?

(src)="26"> Saiyang lininaw : “ Kulang an panahon ; an panahon kuarta ; an grabeng pangangaipo nin panahon kapareho nin pangangaipong humangos ; sarong pamumuhay na dai maaraman kun ano an hihidaleon . ”
(src)="27"> An bagong mga imbension binuksan an mga oportunidad asin posibilidad na dai noarin man naisipan kan naenot na mga henerasyon .
(trg)="10"> ( លោកុប្បត្ដិ ១ : ២៧ , ២៨ ; ទំនុកដំកើង ៣៧ : ២៩ ) ជាជាង ​ មាន ​ អាយុ ​ វែង ​ ជា ​ អនន្ដ ​ ដូច ​ ព្រះ ​ បាន ​ មាន ​ បំណង ​ មក ហេតុ ​ អ្វី ​ ក៏ ​ មនុស្ស ​ ដែល ​ មាន ​ កាលៈទេសៈ ​ ដ៏ ​ ល្អ ​ បំផុត ជា ​ មធ្យម ​ អាច ​ រស់ ​ នៅ ​ តិច ​ ជាង ​ ៣០.០០០ ​ ថ្ងៃ ​ អ៊ីចឹង ?

(src)="28"> Alagad mantang nagdadakula an posibilidad sa paggibo nin kadakoldakol na aktibidad , nadudugangan man an pagkasudya kan mawot huli sa kakadikit na panahon na gibohon iyan .
(trg)="11"> ហេតុ ​ អ្វី ​ ក៏ ​ មនុស្ស ​ មាន ​ ពេល ​ វេលា ​ ដ៏ ​ ខ្លី ​ ម៉្លេះ ?

(src)="29"> Ngonyan na mga aldaw , sa dakol na parte kan kinaban , an mga tawo namumuhay na estrikto sa iskedyul , na hinihidale an kadakol na talaan .
(trg)="12"> តើ ​ នរណា ​ ឬ ​ ក៏ ​ អ្វី ​ ដែល ​ ទទួល ​ ខុសត្រូវ ​ ចំពោះ ​ ស្ថានការណ៍ ​ ដ៏ ​ កំសត់ ​ នេះ ?

(src)="30"> Si Tatay kaipuhan na maghale nin alas 7 : 00 n.a . pasiring sa trabaho , si Nanay kaipuhan na ihatod sa eskuelahan an mga aki pag - alas 8 : 30 n.a . , si Lolo nakaiskedyul na padoktor sa alas 9 : 40 n.a . , asin kami gabos kaipuhan na andam na para sa mahalagang pagtiripon sa alas 7 : 30 n.b .
(trg)="13"> ព្រះ ​ គម្ពីរ ​ ផ្ដល់ ​ ឲ្យ ​ នូវ ​ ចម្លើយ ​ ដែល ​ ច្បាស់ ​ លាស់ ​ ហើយ ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ ស្កប់ ​ ចិត្ដ ​ ផង ។ *

(src)="31"> Huli sa paghihidale tanganing aboton an kadakol na talaan , haros mayo na nin panahon na natatada para sa ano man na pagpahorohayahay .
(trg)="14"> ពេល ​ វេលា ​ ដែល ​ មាន ​ កាន់ ​ តែ ​ តិច ​ ឡើង ៗ