# bcl/101998134.xml.gz
# ilo/101998134.xml.gz


(src)="1"> Korona — An Literal Asin Piguratibong Gamit Kaiyan
(trg)="2"> Ania ti Maipapan iti Panangipannakkel iti Puli ?

(src)="2"> IYAN sarong klase nin takop sa payo , simple o madekorasyon , na isinusulot nin nobleng mga tawo , siring kan mga hade , reyna , ibang namamahala , padi , asin indibiduwal tanganing tawan nin espesyal na onra o balos .
(trg)="3"> “ Sangkasao ti maysa kadagiti kaeskuelaak ti puli ken kolor ti dadduma a tattao , ” isennaay ti 17 anyos a ni Tanya .

(src)="3"> Pakatapos kan Baha , an mga korona ginamit na simbolo nin autoridad , dignidad , kapangyarihan , onra , asin balos .
(trg)="4"> “ Iti kaaduan a pannakipatangna , kunana nga isut ’ natantan - ok ngem kadakuada . ”

(src)="4"> An mga korona kaidto minalataw na diadema ( sa Hebreo , neʹzer ) , na sarong simpleng turbante na posibleng enot na ginamit na pan - ipit sa halabang buhok kan nagsusulot .
(trg)="5"> NATURAL laeng nga ipannakkel ti maysa ti pamiliana , kultura , lenguahe , wenno lugar a nakayanakanna .

(src)="5"> Minsan siring , iyan inadaptar bilang makahadeng sulot sa payo minsan kan mga tawo na halipot an buhok .
(trg)="6"> “ Maysaak a Vietnamese , ” kuna ti 15 anyos a balasitang nga agnagan iti Phung , “ ket ipagpannakkelko ti kulturak . ”

(src)="6"> An siring na mga banda sa payo ipinaheheling sa mga eskultura sa Egipto , Ninive , asin Persepolis .
(trg)="7"> Ngem masansan a ti panangipannakkel iti puli kakuykuyogna ti panangidumduma iti puli .

(src)="7"> Ginibo an mga pagkakalaen para sa kagalanggalang na mga tawo kan huring mga panahon paagi sa paggamit nin mga diadema na laen - laen an kolor asin klase nin paghabol o disenyo .
(trg)="8"> Daytoy a panangipannakkel arigna ti kanser a di madmadlaw a mangdadael kadagiti relasion , uray pay no mailimed babaen iti maskara ti kinadayaw .
(trg)="9"> Kinuna ni Jesu - Kristo : “ Ti naruay iti puso sawen ti ngiwat . ”

(src)="8"> An nagkapira sa mga turbanteng ini mga limang sentimetro an lakbang asin de ilo , seda , asin pirak patin bulawan pa ngani .
(trg)="10"> Ket dagiti naigamer a rikna ti kinatan - ok ​ —⁠ wenno pananguyaw ​ —⁠ masansan a maipanayag iti publiko a pakaigapuan ti pannakasair .

(src)="9"> Kun minsan an diadema isinusulot sa ibabaw nin sarong kupya .
(trg)="11"> No dadduma , agbalin a naranggas ti panangipannakkel iti puli .

(src)="10"> Igwa man nin de - rayos na mga diadema ( na igwa nin mga panas sa palibot kan turbante na garo mga rayos ) , asin igwa nin mga may tampok .
(trg)="12"> Kadagiti kallabes a tawen , daytat ’ nangrubrob kadagiti gubat , derraaw , ken nadara a “ panangikisap iti puli . ”

(src)="11"> An terminong Hebreo na neʹzer , dugang pa sa kahulogan na “ diadema ” ( 2 Cronica 23 : 11 ) , puedeng mangahulogan nin sarong bagay na isinuhay , ibinulag , o idinusay , siring sa kaso kan poon na saserdote na nasa saiya an “ tanda nin pagdusay , an lanang panlahid kan saiyang Dios . ”
(trg)="13"> Nupay kasta , din kasapulan a masaksiam pay ti nadara a rinnanget tapno makitam laeng ti naalas a paset ti panangipannakkel iti puli .
(trg)="14"> Kas pagarigan , makitkitam kadi dayta idiay eskuelaan , pagtrabahuan , wenno iti sangakaarrubaanyo ?

(src)="12"> ( Levitico 21 : ​ 10 - 12 ; ikomparar an Deuteronomio 33 : ​ 16 , nota sa ibaba . )
(trg)="15"> “ Wen , ” kuna ti Kristiano nga agtutubo nga agnagan Melissa .

(src)="13"> Huli sa pundamental na kahulogan na ini , an New World Translation tamang tinatradusir an neʹzer kun beses bilang “ tanda nin pagdusay , ” sa pagsambit sa plakang bulawan na isinusulot kan halangkaw na saserdote sa Israel sa ibabaw kan saiyang turbante .
(trg)="16"> “ Pagaangawan ti dadduma a kaeskuelaak dagiti ubbing a sabali ti bengngatda , ket kunada a nasaysayaatda ngem kadakuada . ”
(trg)="17"> Kasta met laeng ti ipadamag ni Tanya : “ Idiay eskuelaan , mangngegko ti dadduma nga ubbing a sisasabrak a mangikuna kadagiti sabsabali : ‘ Nalalaingak ngem sika . ’ ”

(src)="14"> Sa bulawan na plakang ini nakaukit an mga tataramon na “ An kabanalan ki Jehova . ” ​ — Exodo 29 : ​ 6 ; 39 : ​ 30 , nota sa ibaba ; Levitico 8 : 9 .
(trg)="18"> Iti maysa a surbey idiay E.U . , gistay kagudua kadagiti amin a napagsaludsodan ti nangikuna a napasarandan a mismo ti dadduma a kita ti panangidumduma iti puli kabayatan ti napalabas a tawen .

(src)="15"> An mga diadema bilang simbolo nin makahadeng posisyon isinusulot kan Hebreong mga hade , siring ki Saul .
(trg)="19"> “ Talaga a nasaknap ti tension gapu iti puli idiay pages - eskuelaak , ” kinuna ti agtutubo nga agnagan Natasha .

(src)="16"> ( 2 Samuel 1 : 10 ) Minsan siring , an ʽata·rahʹ , hale sa ʽa·tarʹ , na an kahulogan “ palibotan ” iyo an mayor na Hebreong terminong nangangahulogan korona sa ordinaryong sentido asin sa pankagabsan tinatradusir na “ korona . ”
(trg)="21"> Medio alusiisenka kadi gapu itoy ?
(trg)="22"> No kasta , ti panangipannakkel iti puli rinimbawannan ti panunotmo ngem iti sigud nga ipagarupmo .
(trg)="23"> Umiso Kontra Di Umiso a Panangipannakkel
(trg)="24"> Kaipapanan kadi daytoy a naan - anay a di umiso ti panangipannakkel ?

(src)="17"> ( Ikomparar an Salmo 5 : 12 . )
(trg)="25"> Saan met ketdi .

(src)="18"> Iyan dai man pirmeng nangangahulogan na diadema .
(trg)="26"> Ipakita ti Biblia nga adda lugar ti umiso a kita ti panangipannakkel .

(src)="19"> An korona ( ʽata·rahʹ ) na kinua ni David bilang premyo sa ralaban tumang sa mga Amonita sa Raba dati nakakorona sa idolong si Malcam .
(trg)="28"> Umasping iti dayta , naimbag ken normal ti kaadda ti kalalainganna a panangipateg iti bagi .

(src)="20"> An porma kan koronang ini dai sinasabi , alagad iyan “ nagtitimbang nin sarong talentong bulawan [ mga 34 kilos ] , asin igwa iyan nin mahahalagang gapo . ”
(trg)="29"> Saan ngarud a dakes ti medio panangipannakkel iti puli , pamilia , lenguahe , kolor , wenno lugar a nakayanakan .
(trg)="30"> Saan la ketdi nga ibilbilin ti Dios nga ibaintayo dagita a banag .

(src)="21"> “ Ibinugtak iyan sa payo ni David , ” na posibleng ikinaag nia an magabat na koronang ini sa saiyang payo nin madali sana , na tibaad tanganing ipakahulogan an saiyang kapangganahan tumang sa falsong dios . ​ — 1 Cronica 20 : 2 .
(trg)="32"> Nupay kasta , agbalin a dakes ti panangipannakkel iti puli no patanorenna ti sobra a panangipateg iti bagi wenno no daytan ti pangtagibassitan ti maysa kadagiti sabsabali .

(src)="22"> May mga korona na gibo sa dinalisay na bulawan ( Salmo 21 : 3 ) ; an iba tinampokan pa nin mahahalagang gapo .
(trg)="33"> Kuna ti Biblia : “ Ti panagbuteng ken ni Jehova isu ti pananggura iti dakes .

(src)="23"> ( 2 Samuel 12 : 30 ) Kun beses , pinagsasaro an nagkapirang turbante , o diadema , asin minalataw na ini an parateng klase nin “ grandeng korona . ”
(trg)="34"> Tangsit , kuspag , ken ti dakes a dalan , ken ti naulpit a ngiwat guraek . ”

(src)="24"> ( Job 31 : 36 ) An pananaram na “ grandeng korona ” sa Zacarias 6 : ​ 14 , sa literal , “ mga korona ” sa Hebreo , alagad iyan may kaibang berbo na singular .
(trg)="35"> Ket kunaen ti Proverbio 16 : 18 : “ Ti kinatangsit umun - una ngem ti pannakadadael , ket ti napalangguad nga espiritu kasakbayan ti pannakatnag . ”

(src)="25"> Huli kaini , minalataw na iyan nasa plural na pagkaekselente o kadakulaan .
(trg)="36"> Kaluksaw ngarud ni Jehova ti panangilastog a ti maysa ket nagtaud iti natan - ok a puli . ​ —⁠ Idiligmo iti Santiago 4 :⁠ 16 .

(src)="26"> Kan an Iraya asin Ilawod na Egipto sakop pa kaidto nin sarong monarka , an makahadeng sulot sa payo sa Egipto nagin pinagsarong korona .
(trg)="37"> Dagiti Namunganayan ti Panangipannakkel iti Puli

(src)="27"> An korona sa Ilawod na Egipto ( sarong lapnad na pulang kupya na halangkaw an likod asin may nag - uuldot na tikong poro paatubangan ) ibinabaw sa korona kan Irayang Egipto ( sarong bilog , halangkaw , puting kupya na pasadit sa nag - uuldot na poro ) .
(trg)="38"> Apay a sobra ti panangipannakkel dagiti tattao iti pulida ?
(trg)="39"> Kuna ti libro ni Lise Funderburg a Black , White , Other : “ Para iti adu a tattao , naggapu kadagiti nagannak ken pamiliada ti umuna ( ken agpaut ) a panangmatmatda iti puli . ”

(src)="28"> Sa parate an uraeus ( an sagradong halas kan mga Egipcio ) maheheling sa atubangan kan korona .
(trg)="40"> Nakalkaldaang ta masansan a di natimbeng wenno tiritir ti panangmatmat nga insuro ti dadduma a nagannak .

(src)="29"> An makahadeng sulot sa payo kan hade sa Asiria , na ilinadawan na halangkaw na mitra , sa parate nasasamnohan nin mga ladawan na siring kan burak asin nabubudboran nin ilo asin seda .
(trg)="42"> Ngem ad - adda a mapalpaliiw dagiti agtutubo ti nagannak kadakuada a dida la ngamin makipulpulapol iti dida kapulian .
(trg)="43"> Adda met nabileg nga impluensia daytoy iti panagpampanunotda .

(src)="30"> Iyan sarong klase nin konikong kupya na kaagid nin fez sa presenteng panahon , pero mas halangkaw .
(trg)="45"> Tumanor met dagiti di natimbeng a kababalin maipapan iti puli gapu iti pannakairurumen ken pannakamaltrato .

(src)="31"> An mga korona nin mga Griego asin Romano mas simple ; kun beses iyan mga de - rayos na mga diadema o an mga iyan nasa pormang sinalapid na mga dahon .
(trg)="46"> Napaliiw dagiti edukador , kas pagarigan , a ti annak dagiti grupo ti minoridad masansan a kurang ti panagraemda iti bagida .

(src)="32"> Si Jehova nagtaram manongod sa mga lalaki na nagbubugtak nin mga pulseras sa kamot ni Ohola asin Oholiba asin “ magagayon na korona ” sa saindang payo .
(trg)="47"> Iti panangikagumaanda a mangkorehir kadagiti bambanag , nagaramid ti dadduma nga edukador kadagiti kurikulum iti eskuelaan a mangisuro kadagiti ubbing iti pakasaritaan ti pulida .

(src)="33"> ( Ezequiel 23 : ​ 36 , 42 ) Sa dai pa sana nahahaloy na mga siglo , an noble asin mayaman na Arabeng mga babae nagsulot ( sa ibabaw nin korteng kupola na mga kupya ) nin mga korona na may bulawan na mga tampok .
(trg)="48"> Makapainteres ta ikalintegan dagiti kritiko a daytoy a panangipaganetget iti panangipannakkel iti puli ti mangrubrobto laeng iti rasismo .

(src)="34"> An kaagid na klase nin sulot sa payo tibaad isinulot nin nagkapirang babae kan suanoy na panahon .
(trg)="49"> Ti personal a kapadasan adda met dakkel a maaramidanna iti itatanor dagiti dakes a kababalin maipanggep iti puli .

(src)="35"> An termino sa Griego na steʹpha·nos tinatradusir na “ korona . ”
(trg)="50"> Gapu iti di makaay - ayo a pannakiam - ammona iti dina kapulian , nalabit ipato ti maysa nga amin a miembro iti dayta a puli ket makapasuron wenno panatiko .

(src)="36"> An Romanong mga soldados , sa pag - olog - olog sa makahadeng posisyon ni Cristo asin posible man na tanganing dugangan an saiyang labi - labing kasakitan , nagsalapid nin koronang gibo sa mga tonok asin ibinugtak iyan sa payo ni Jesus .
(trg)="51"> Mabalin a tumanor met dagiti negatibo a rikna no ad - adda nga iturong ti warnakan ti atensionna iti panagbibinnusor dagiti puli , kinabrutal dagiti polis , ken panagprotesta dagiti demostrador wenno no negatibo ti panangdeskribirda kadagiti etniko a grupo .
(trg)="52"> Ti Sarsarita Maipapan iti Kinatan - ok ti Puli

(src)="37"> Nagkaigwa nin manlaenlaen na suhestion dapit sa tinanom na ginamit .
(trg)="53"> Ti ngay kunaen ti dadduma nga adda kalintegan ti pulida a makarikna a natantan - okda ngem iti sabsabali ?

(src)="38"> Minsan siring , an mga kagsurat kan Ebanghelyo dai nginaranan an tinanom .
(trg)="55"> Impadamag ti maysa nga artikulo iti Newsweek : “ Para kadagiti sientipiko a nangadal iti dayta , ti puli ket makaallilaw unay a kapanunotan a nagrigat nga ilawlawag . ”

(src)="39"> An mga korona na sinalapid na mga dahon o kuintas na burak ginamit manongod sa mga kawat .
(trg)="56"> Agpayso nga adda “ dagiti nakadkadlaw a nagdudumaan iti kolor ti kudil , itsura ti buok ken ti sukog ti mata wenno agong . ”

(src)="40"> An mga ganador sa mga pakawat sa Grecia tinatawan nin mga korona o sinalapid na sa parate gibo sa mga dahon nin mga kahoy asin sinamnohan nin mga burak .
(trg)="57"> Nupay kasta , kinuna ti Newsweek a “ dagitoy a pagdudumaan ket saan unay a napateg ​ —⁠ ket uray pay no ikagumaanda , di makapataud dagiti sientipiko kadagiti aniaman a naisangsangayan a nagdudumaan a nakaigiddiatan ti maysa a puli iti sabali a puli . . . .

(src)="41"> Halimbawa , sa mga Pakawat sa Pitia an mga ganador nakareresibi nin sarong korona na gibo sa laurel ; an mga nanggana sa mga Pakawat sa Olimpiada nag - aako nin mga korona na gibo sa mga dahon nin kadlaganon na olibo ; asin an mga ganador sa mga Pakawat sa Istmus ( na ginibo harani sa Corinto ) tinatawan nin mga korona na gibo sa pino .
(trg)="58"> Iti kaaduan a sientipiko a mangad - adal itoy a benneg , ti kangrunaan nga ikonsiderar ket , ti puli ket maysa laeng a ‘ napartuat a kapanunotan ti kagimongan ’ — [ makadadael a ] pannakailaok ti panangidumduma , an - anito ken sariugma . ”

(src)="42"> An Ingles na terminong “ crown ” ( sa Bicol , korona ) aplikado man , kabilang sa iba pang bagay , sa alitoktok kan payo .
(trg)="59"> Uray no maaramid dagiti nasientipikuan a pannakalasinlasin dagiti puli , saan nga agpayso ti kapanunotan maipapan iti “ puro ” a puli .

(src)="43"> Ginagamit man an kahulogan na iyan sa Kasuratan . ​ — Genesis 49 : ​ 26 ; Deuteronomio 28 : ​ 35 ; Salmo 68 : 21 .
(trg)="60"> Kuna ti The New Encyclopædia Britannica : “ Awan ti puro a puli ; aglalaok ti amin nga agdama a puli . ”

(src)="44"> Piguratibong Gamit
(src)="45"> An may kakayahan na agom na babae ibinibilang na “ korona sa saiyang kagsadiri , ” huli ta an saiyang marahay na gawe - gawe nagtatao nin onra sa saiyang agom na lalaki , na ilinalangkaw sia sa pagheling kan iba .
(trg)="61"> Aniaman ti kasasaad , isursuro ti Biblia a ti Dios “ inaramidna ti tunggal nasion dagiti tattao manipud iti maysa [ a tao ] . ”

(src)="46"> ( Talinhaga 12 : 4 ) An simbolikong babae na Sion magigin “ sarong korona nin kagayonan ” sa kamot ni Jehova , na posibleng nangangahulogan na sia produkto kan saiyang gibo na garo man sana nakakapotan sa kamot , tanganing maheling sia kan iba na may paghanga . ​ — Isaias 62 : ​ 1 - 3 .
(trg)="62"> Aniaman ti kolor ti kudil , itsura ti buok , wenno langa , adda maymaysa laeng a puli ​ —⁠ ti puli ti tao .

(src)="47"> An ministeryo ni Pablo asin kan saiyang kairiba sa pagbiahe nagresulta sa pagkabilog nin sarong Kristianong kongregasyon sa Tesalonica , na ipinaggayagaya ni Pablo bilang sarong “ korona nin kaogmahan , ” mantang iyan saro kan pinakanangongorog na mga dahelan kan saiyang kagayagayahan . ​ — 1 Tesalonica 2 : ​ 19 , 20 ; ikomparar an Filipos 4 : 1 .
(trg)="63"> Amin a tao ket agkakabagian gapu iti immuna nga amatayo a ni Adan .
(trg)="64"> Nalawag nga ammo dagiti nagkauna a Judio a maymaysa ti nagtaudan ti amin a puli .
(trg)="65"> Ngem uray kalpasan a nagbalindan a Kristiano , dadduma ti mamati pay laeng a natantan - okda ngem kadagiti saan a Judio ​ —⁠ agraman dagiti saan a Judio a kapammatianda !

(src)="48"> An pagkaubanon siring sa sarong mamuraway na “ korona nin kagayonan kun iyan nakukua sa dalan nin katanosan , ” sarong pamumuhay na may takot ki Jehova mantang magayon sa saiyang punto de vista asin angay na mag - ako kan paggalang kan gabos na tawo bilang marahay na halimbawa .
(trg)="66"> Naan - anay a dinuprak ni apostol Pablo ti kapanunotan maipapan ti kinatan - ok ti puli babaen ti panangikunana iti naisurat iti Roma 3 : 9 : “ Dagiti Judio ken kasta met dagiti Griego addada amin iti sidong ti basol . ”

(src)="49"> ( Talinhaga 16 : 31 ; helingon an Levitico 19 : 32 . )
(trg)="67"> Awan ngarud ti puli a makapagpannakkel nga addaan iti espesial a takder iti Dios .

(src)="50"> An kadonongan , siring sa sarong korona , nagpapamuraway asin nagdadara nin paggalang sa kagsadiri kaiyan .
(trg)="68"> Kinapudnona , babaen laeng iti panamati ken ni Jesu - Kristo a mabalin a makirelasion dagiti tattao iti Dios .

(src)="51"> ( Talinhaga 4 : ​ 7 - 9 ) Si Jesu - Cristo , na ginibong “ hababa nin kadikit kisa mga anghel , ” “ kinoronahan nin kamurawayan asin onra [ bilang sarong langitnon na espiritung linalang na ilinangkaw na marhay kisa sa mga anghel ] huli sa pagtios nin kagadanan . ”
(trg)="69"> Ket pagayatan ti Dios a “ maisalakan koma dagiti amin a kita ti tattao ken dumtengda iti umiso a pannakaammo iti kinapudno . ” ​ —⁠ 1 Timoteo 2 :⁠ 4 .

(src)="52"> Sa langit , an linahidan na mga parasunod ni Jesus nag - aako bilang balos sa pagigin fiel nin “ dai napaparang korona nin kamurawayan , ” na “ bakong matutunawon . ”
(trg)="70"> Ti panangbigbigmo nga agpapada amin a puli iti panangmatmat ti Dios ket mabalin nga addaan iti nagsayaat nga epekto iti panangmatmatmo iti bagim ken kadagiti sabsabali .

(src)="53"> Alagad an pagigin bakong fiel na nagbubunga kan pagkawara nin saro kan intereses kan Kahadean digdi sa daga nangangahulogan man nin pagkawara kan saiyang langitnon na korona .
(trg)="71"> Mabalin a tignayennaka a mangtrato kadagiti sabsabali buyogen iti dignidad ken panagraem , nga apresiaren ken magustuam dagiti nagdudumaanda .

(src)="54"> Huli kaini , an pinamuraway na si Jesu - Cristo nagsadol : “ Padagos mong pangaptan an nasa saimo na , tanganing mayo nin makakua kan saimong korona . ” ​ — Kapahayagan 3 : 11 .
(trg)="72"> Kas pagarigan , ti nadakamat itay nga agtutubo a ni Melissa , dina tinulad dagiti kaeskuelaanna a mangang - angaw kadagiti agtutubo a sabali ti bengngatda .

(src)="55"> Sa Kristianong Griegong Kasuratan , an termino sa Griego na di·aʹde·ma tinatradusir na “ diadema ” kan modernong mga traduksion .
(trg)="73"> Kunana : “ Matmatak dagidiay makasao iti dua a lenguahe kas masirib .
(trg)="74"> Nupay kayatko ti agsao iti sabali a lenguahe , maysa laeng ti ammok . ”

(src)="56"> Iyan pirmeng ginagamit bilang simbolo nin makahadeng dignidad , baga man tunay o hinihingako sana .
(trg)="75"> Laglagipem met a nupay adu ti ipagpannakkel dagiti kapuliam ken kakulturam , kasta met laeng dagiti tattao iti sabali a puli .

(src)="57"> An “ dakulang mapulang dragon ” ( si Satanas na Diablo ) igwa nin diadema sa kada saro kan pitong payo kaiyan .
(trg)="76"> Ket nupay mabalin a nainkalintegan a medio ipagpannakkelmo ti kulturam ken dagiti nagapuanan dagiti inapom , ad - adda a makapnek nga amang no ipagpannakkelmo dagiti nagapuanam gapu iti panagregget ken kinagagetmo !

(src)="58"> Naaadornohan nin sarong diadema an kada saro kan sampulong sungay kan simbolikong “ mabangis na hayop ” na may pitong payo na minatunga sa “ dagat . ”
(trg)="77"> Kinapudnona , adda maysa a gapuanan nga iparparegta ti Biblia nga ipagpannakkelmo .

(src)="59"> An saro na inaapod na Fiel asin Totoo , na iyo na ngani si Jesu - Cristo , igwa nin “ dakol na diadema ” sa saiyang payo , an saiyang pagigin hale ki Jehova , an may diretsong Gikanan nin autoridad asin kapangyarihan .
(trg)="78"> Kas nailanad idiay Jeremias 9 : ​ 24 , mismo a ti Dios ti mangikuna : “ Ti agpasindayag agpasindayag koma iti daytoy , nga isu adda pannakaawatna ken ammonak , a siak ni Jehova . ”
(trg)="79"> Maipagpannakkelmo kadi dayta ?
(trg)="80"> [ Ladawan iti panid 26 ]

(src)="60"> Siring man sa Kapahayagan 6 : 2 asin 14 : ​ 14 , si Jesu - Cristo ilinadawan na nagsusulot nin sarong korona ( steʹpha·nos ) .
(trg)="81"> Ti pannakaammo iti panangmatmat ti Dios iti puli ti tumulong kadatayo a mangtagiragsak iti pannakipulapol kadagiti ditay kapulian

# bcl/1990001.xml.gz
# ilo/1990001.xml.gz


(src)="1"> Panglobong Pagpahayag kan Maogmang Bareta
(trg)="1"> Sangalubongan a Panangipablaak ti Naimbag a Damag

(src)="2"> AN Kahadean nin Dios namamahala na ?
(trg)="2"> TI Pagarian ti Dios agturturayen !

(src)="3"> Ini an pinakamarahay nanggad na bareta .
(trg)="3"> Daytoy ti kasasayaatan kadagiti damdamag .

(src)="4"> Iyan an dahelan kun taano to kan 1989 an labing 3,700,000 Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban entusiastikong gayong nagpahayag kan “ maogmang bareta ” na ihinula ni Jesus asin kan “ maogmang bareta ” na ipinahayag kan anghel sa bisyon ni Juan .
(trg)="4"> Isut ’ gapuna nga idi 1989 nasurok a 3,700,000 a Saksi ni Jehova iti intero a lubong ti sireregta a nangiwaragawag ti “ naimbag a damag ” nga impadto ni Jesus ken ti “ naimbag a damag ” nga impablaak ti anghel iti sirmata ni Juan .

(src)="5"> Siring kan sinabi ni apostol Pablo : “ An saindang tingog nakalakop sa bilog na daga , asin an saindang mga tataramon sagkod sa kaporoporohi kan ineerokan na daga . ”
(trg)="5"> Kas kinuna ni apostol Pablo : “ Ti awengda nagsaknap iti amin a daga , ken dagiti sasaoda agingga kadagiti pungpungto ti mapagnaedan a daga . ”

(src)="6"> Asin an mga indibiduwal sa haros gabos na nasyon asin tribo asin tataramon asin mga banwaan maogmang naghimate sa saindang pagsabi na “ matakot sa Dios asin pamurawayon sia . ” — Kapahayagan 14 : 7 .
(trg)="6"> Ket dagiti indibidual iti ngangngani tunggal nasion ken kaputotan ken pagsasao ken il - ili siraragsakda a nangabrasa iti awisda nga “ agbutengkay iti Dios ket isu dayawenyo . ” ​ — Apocalipsis 14 : 7 .

(src)="7"> Mayo Nang Pagpaseguro nin Buhay
(trg)="7"> Awanen Panangiseguro ti Biag

(src)="8"> An saro sainda iyo an lalaking taga - Inglaterra na naghahanap nin saiyang ikabubuhay hale sa pagkadaing kasegurohan nin buhay .
(trg)="8"> Maysa kadagita isut ’ maysa a lalaki idiay Inglatera a nagbiaganna manipud ti saan a kinaseguro ti biag .

(src)="9"> Si Ken sarong ahente nin seguro , asin kan sia nagduman sa harong nin mga Saksi ni Jehova , hinapot sia ninda : “ Mawot daw nindong mabuhay sa kinaban na dai na kaipuhan an pagseseguro nin buhay ? ”
(trg)="9"> Ni Ken ket maysa nga ahente ti insurance , ket idi isut ’ simmarungkar iti sangakabbalayan dagiti Saksi ni Jehova , sinaludsodanda : “ Kayatmo aya ti agbiag iti maysa a lubong a sadiay ket saanton a kasapulan ti seguro de bida ? ”

(src)="10"> Ano an boot sabihon ninda ?
(trg)="10"> Aniat ’ kayatda a sawen ?

(src)="11"> Na sono sa Biblia , sa pamamahala kan Kahadean nin Dios an kadakol na bagay na naggigibong bakong segurado an buhay ngonyan , kairiba na an helang asin kagadanan , mawawara na .
(trg)="11"> A sigun iti Biblia , iti sidong ti Pagarian ti Dios adu a bambanag a mamagbalin iti biag nga agpangpangadua itattan , agraman sakit ken ipapatay , ket awandanton .

(src)="12"> Posible daw an bagay na iyan ?
(trg)="12"> Posible aya ti kasta a banag ?

(src)="13"> Iyo , an Dios mismo an nanuga kaiyan .
(trg)="13"> Wen , inkari dayta ti Dios a mismo .

(src)="14"> Bilang halimbawa , an Biblia nagsasabi : “ An Dios mismo masasakaibanan ninda [ kan katawohan ] .
(trg)="14"> Kas pangarigan , kuna ti Biblia : “ Ti Dios met laeng addanto kadakuada [ ti sangatauan ] .

(src)="15"> Asin papahidon nia an gabos na luha sa saindang mga mata , asin an kagadanan mawawara na , dai na sagkod magkakaigwa nin pagmondo ni pagtangis ni kolog .
(trg)="15"> Ket punasennanto ti amin a lulua kadagiti matada , ket awanton ni patay , ket awanto metten ti sasaibbek wenno sangsangit wenno rigrigat .

(src)="16"> An enot na mga bagay nakalihis na . ”
(trg)="16"> Ta dagidi immuna a bambanag napalabasdan . ”

(src)="17"> Ano an magpapangyari kan siring na pagbago ?
(trg)="17"> Aniantot ’ mangyeg ti kasta a panagbalbaliw ?

(src)="18"> An Kahadean nin Dios .
(trg)="18"> Ti Pagarian ti Dios .

(src)="19"> Sono sa Tataramon nin Dios , dai na mahahaloy ini an “ maronot asin matapos kan gabos na ining [ modernong panahon na politikal na ] kahadean , asin iyan magdadanay sagkod lamang . ” — Daniel 2 : 44 .
(trg)="19"> Sigun iti Saot ’ Dios , iti mabiiten “ burakennanto ken ibusennanto amin dagitoy a [ moderno - aldaw a napolitikaan a ] pagpagarian , ket agtalinaedto iti panawen a di nakedngan . ” ​ — Daniel 2 : 44 .

(src)="20"> An mga kasuratan na siring kaini dinara sa atension sa ginatos na milyon na tawo kan mga Saksi ni Jehova durante kan saindang panglobong kampanya sa paghuhulit .
(trg)="20"> Dagiti kasuratan kas kadagitoy ti naiyeg iti atension ti ginasgasut a milion a tattao babaen kadagiti Saksi ni Jehova bayat ti sangalubongan a panangaskasaba a kampaniada .

(src)="21"> Dakol an siring ki Ken , na nakarealisar na bako sana ining minamawot na gayong paghorophoropon .
(trg)="21"> Adu , kas ken ni Ken , ti nakailasin a saan laeng a panangtartarigagay a panagpampanunot daytoy .

(src)="22"> Mapaniniwalaan an mga patotoo .
(trg)="22"> Ti ebidensia ket makaallukoy .

(src)="23"> An banal na mga panugang ini masasarigan asin maootob sa dai na mahahaloy .
(trg)="23"> Dagitoy nasantuan a karkari mapagtalkanda ket daytat ’ dandanin matungpal .

(src)="24"> Sarong Naliwat na Pamantayan sa Buhay
(trg)="24"> Ti Nabalbaliwanen nga Ipatpateg

(src)="25"> An mga naghinanyog sa mga Saksi ni Jehova mantang saindang itinaram man an magayagayang pahayag kan anghel nakarealisar na an pagkatakot sa Dios asin pagpamuraway saiya naglalabot nin orog pa kisa sa pagtubod sana sa mga panuga kan Biblia .
(trg)="25"> Dagidiay a dumngeg kadagiti Saksi ni Jehova bayat nga ikalkallangoganda ti naragsak a panangipablaak ti anghel nailasinda a ti panagbuteng iti Dios ken panangted - dayaw kenkuana ramanenna ti ad - adda pay ngem basta panamati kadagiti karkari ti Biblia .

(src)="26"> Liniliwat kaini an saindang bilog na pagmansay asin hinahale an kadakol na panluluya nin boot sa buhay .
(trg)="26"> Daytat ’ mangbalbaliw pay ti intero a panangmatmatda ken adut ’ pinalag - ananna kadagiti pakapapaayan iti biag .

(src)="27"> Nanompongan ni Rafael asin kan saiyang agom na totoo ini .
(trg)="27"> Natakkuatan ni Rafael ken ti asawana ti kinapudno daytoy .

(src)="28"> Nag - eerok sinda sa Argentina , asin kan magpakasal sinda labi nang 40 taon an nakaagi , ginibo nindang pangenot na pasohan sa buhay an mahigos na pagtrabaho asin pagtipon para sa seguradong ngapit .
(trg)="28"> Agnaedda idiay Argentina , ket idi nagassawada nasurok a 40 a tawtawen ti napalabasen , pinagbalinda a kalat iti biag ti agtrabaho a sigagaget ken agurnongda maipaay iti natalged a masanguananda .

(src)="29"> Alagad , 21 taon pakatapos , an ikapapaheling sana ninda huli sa saindang mahigos na pagtrabaho iyo an sadit na harong na perming nangangaipo nin pag - irahay .
(trg)="29"> Nupay kasta , 21 a tawtawen kamaudiananna , ti laeng maipakitada iti kinagagetda isut ’ bassit a pagtaengan a kankanayon a maritritubar .

(src)="30"> Dai sinda nakamateng mas tiwasay kisa kan enot kan ikinasal sinda .
(trg)="30"> Saanen a nataltalged ti riknada ngem idi damo a panagasawada .

(src)="31"> Dangan nadangog ninda an maogmang bareta hale sa mga Saksi ni Jehova asin nanodan an mas marahay na klase nin kayamanan asin mas marahay na klase nin seguridad .
(trg)="31"> Idi kuan nangngeganda ti naimbag a damag manipud kadagiti Saksi ni Jehova ket naammuanda ti nasaysayaat a kita ti kinabaknang ken nasaysayaat a kita ti kinatalged .

(src)="32"> Si Jesus , sa saiyang Sermon sa Bukid , nagtaram dapit kaini kan sabihon nia : “ Ontok na kamo sa pagtipon nin mga kayamanan sa daga , na digdi an polilya asin takla nakararaot , asin igwa nin mga parahabon na nananalakat asin naghahabon .
(trg)="32"> Ni Jesus , iti Sermonna idiay Bantay , nasaona daytoy idi a kinunana : “ Saankayo nga agurnong kadagiti gupgupit nga agpaay kadakayo ditoy daga , isu a ti sanga ken ti lati dadaelenda ida , ken isu a dagiti mannanakaw kalienda ket takawenda .

(src)="33"> Kundi , magtipon kamo nin mga kayamanan sa langit , na duman an polilya ni takla dai nakararaot , asin an mga parahabon dai nagsasalakat asin dai naghahabon . ” — Mateo 6 : 19 , 20 .
(trg)="33"> Ngem agurnongkayo kadagiti gupgupit sadi langit , isu a ti sanga ken ti lati dida dadaelen , ken isu a dagiti mannanakaw dida kalien ken takawen . ” ​ — Mateo 6 : 19 , 20 .

(src)="34"> Mantang dai itinotokdo sato kan Biblia na magin impraktikal dapit sa materyal na kayamanan , sinasadol kita kaini na dai niato ibugtak an satong paglaom sa mga bagay na ini .
(trg)="34"> Nupay saannatay isursuro ti Biblia nga agbalin nga impraktikal maipapan ti namaterialan a kinabaknang , daytat ’ mangigunamgunam kadatayo a ditay ikabkabil ti namnamatayo iti kakasta a bambanag .