# bcl/2000000.xml.gz
# ho/2000000.xml.gz


(src)="1"> Puedeng Bagohon nin Pagtubod an Saindong Buhay
(trg)="1"> Abidadama ese Emu Mauri Ia Haidaua Diba

(src)="2"> “ SIERTO nanggad na puedeng magkaigwa nin marahay na mga prinsipyo sa buhay dawa mayo nin Dios . ”
(trg)="2"> “ MOMOKANI dala ia noho oi ese kara namodia oi karaia diba ena be Dirava be lasi . ”

(src)="3"> Ini an deklarasyon nin sarong agnostiko .
(trg)="3"> Unai be Dirava ia noho ia daradaralaia hahinena ta ena hereva .

(src)="4"> Sinabi nia na pinadakula nia an saiyang mga aki na may halangkaw na moral na mga prinsipyo sa buhay , asin pinadakula man ninda an saindang mga aki na may kaparehong halangkaw na mga pamantayan ​ — na gabos mayo nin pagtubod sa Dios .
(trg)="4"> Ia gwau ia ese ena natudia dekenai kara maoromaoro taravatudia ia hadibaia , bona idia danu ese edia natudia dekenai unai taravatudia idia hadibaia ​ —⁠ bona Dirava idia abidadama henia lasi .

(src)="5"> Boot sabihon daw kaini na dai na kaipuhan an pagtubod sa Dios ?
(trg)="5"> Unai ena anina be Dirava ita abidadama henia be gau badana lasi , a ?

(src)="6"> Minalataw na iyan an inisip kan tawong ini .
(trg)="6"> Ia hedinarai goevagoeva , unai hahine be unai bamona ia laloa .

(src)="7"> Asin totoo na an gabos na dai nagtutubod sa Dios bakong pirmeng maraot .
(trg)="7"> Bona momokani Dirava idia abidadama henia lasi taudia ibounai be taunimanima dikadia lasi .

(src)="8"> Si apostol Pablo nagsambit manongod sa “ mga tawo nin mga nasyon ” na dai nakamimidbid sa Dios alagad “ minagibo sa saindang naturalesa nin mga bagay kan ley . ”
(trg)="8"> Aposetolo Paulo ese “ Iuda lasi taudia ” ia herevalaia , idia be Dirava idia diba lasi to “ edia laloa diari dekena amo taravatu idia badinaia . ”

(src)="9"> An gabos ​ — kabale an mga agnostiko ​ — namundag na igwa nin konsensia .
(trg)="9"> Taunimanima iboudiai ​ —⁠ Dirava ia noho idia daradaralaia taudia danu ​ —⁠ be mai lalona ena mamina ida idia vara .

(src)="10"> Dakol an naghihingoang sunodon an mga dikta kan saindang konsensia dawa dai sinda nagtutubod sa Dios na nagtao sa sainda kan natural na pagmate na iyan nin tama asin sala .
(trg)="10"> Momo ese edia lalona ena mamina idia badinaia toho ena be unai dika bona namo dibaia mamina idia dekenai ia henia Diravana idia abia dae lasi .

(src)="11"> Minsan siring , an marigon na pagtubod sa Dios ​ — pagtubod na basado sa Biblia ​ — orog nanggad na makosog na puersa para sa ikararahay kisa kan mayo nin tabang na paggiya kan konsensia .
(trg)="11"> To , Dirava dekenai abidadama goadana ​ —⁠ Baibel amo ia mai gauna ​ —⁠ ena siahu namo havaraia totona ese heduru ia abia lasi lalona ena mamina ia hereaia .

(src)="12"> An pagtubod na basado sa Tataramon nin Dios , an Biblia , iyo an nag - iimpormar sa konsensia , nagpapagin alisto kaiyan sa pagmansay kan kalaenan nin tama sa sala .
(trg)="12"> Dirava ena Hereva , Baibel , amo ia mai abidadama ese lalona ena mamina ia hadibaia , maoro bona kerere ia diba namonamo totona .

(src)="13"> Apuera dian , pinaririgon kan pagtubod an mga tawo na papagdanayon an halangkaw na mga pamantayan sa atubangan nin grabeng pangigipit .
(trg)="13"> Danu , abidadama ese taunimanima ia hagoadaia metau badadia idia davaria lalonai Dirava ena taravatu idia badinaia noho totona .

(src)="14"> Halimbawa , durante kan ika - 20 siglo , dakol na nasyon an napasairarom kan kapangyarihan nin maraot na politikal na mga rehimen , na pinirit an minalataw na disenteng mga tawo na magkomiter nin grabeng mga kabikoan .
(trg)="14"> Hegeregere , lagani 1900 murina laganidia lalonai , tano momo be politikol taudia dikadia henunai idia noho , bona idia ese taunimanima namodia idia doria kara dikadia idia karaia totona .

(src)="15"> Minsan siring , an mga igwa nin tunay na pagtubod sa Dios habong ikompromiso an saindang mga prinsipyo , dawa nameligro an saindang buhay .
(trg)="15"> To , Dirava idia abidadama henia momokani taudia ese edia kara maoromaoro idia rakatania lasi , ena be edia mauri idia haboioa diba .

(src)="16"> Dugang pa , puedeng bagohon kan pagtubod na basado sa Biblia an mga tawo .
(trg)="16"> Danu , Baibel amo ia mai abidadama ese taunimanima edia mauri ia haidaua diba .

(src)="17"> Puedeng balukaton kaiyan an buhay na garo baga dai nang direksion asin tabangan an mga tawo na malikayan an seryosong mga sala .
(trg)="17"> Taunimanima ia hamauria diba bona ia durudia kerere badadia idia karaia lasi totona .

(src)="18"> Estudyare an pirang halimbawa .
(trg)="18"> Mani haheitalai haida oi laloa .

(src)="19"> Puedeng Bagohon nin Pagtubod an Buhay Pampamilya
(trg)="19"> Abidadama ese Ruma Bese Maurina Ia Haidaua Diba

(src)="20"> “ Paagi sa saindong pagtubod nagibo nindo an imposible . ”
(trg)="20"> “ Emui abidadama dainai umui be tau ta ese ia karaia diba lasi gauna umui karaia . ”

(src)="21"> Iyan an sabi nin sarong Ingles na huwes kan itao nia an saiyang desisyon manongod sa katanosan ni John asin Tania sa pag - ataman sa saindang mga aki .
(trg)="21"> Daika ese John bona Tania edia natudia do ia naria karana dekenai ena lalohadai ia gwauraia neganai , England diadi tauna ta be unai bamona ia hereva .

(src)="22"> Kan si John asin Tania makaabot sa atension kan mga autoridad , sinda bakong kasal asin labi - labi karaot an saindang buhay pampamilya .
(trg)="22"> Nega ginigunana John bona Tania be siahu taudia ese idia hereva henidia neganai , idia do headava lasi bona edia ruma bese maurina be ia dika .

(src)="23"> Si John , na nagdodroga asin naghuhuego , nagkomiter nin krimen tanganing may magasto sa saiyang mga bisyo .
(trg)="23"> John , drag ia ania kava bona laki gadara ia manadalaia tauna , be henaohenao karadia ia karaia ena kara kereredia ia karaia noho diba totona .

(src)="24"> Pinabayaan nia an saiyang mga aki asin an ina kan mga ini .
(trg)="24"> Ia ese ena natudia bona edia sinana ia naria namonamo lasi .

(src)="25"> Kaya , anong “ milagro ” an nangyari ?
(trg)="25"> Unai dainai , dahaka “ hoa gauna ” ia vara ?

(src)="26"> Sarong aldaw , nadangog ni John an saiyang aki pang sobrino na nagtataram manongod sa Paraiso .
(trg)="26"> Dina ta , John be ena vavana merona ese Paradaiso ia herevalaia neganai ia kamonai .

(src)="27"> Napukaw an interes , hinapot nia an mga magurang kan aki .
(trg)="27"> Ena lalona ia veria dainai , ia ese unai mero ena tama sina ia nanadaia .

(src)="28"> An mga magurang Saksi ni Jehova , asin tinabangan ninda si John na makanood manongod dian paagi sa Biblia .
(trg)="28"> Unai tama sina be Iehova ena Witnes taudia , bona idia ese John idia durua Baibel amo unai ia dibaia totona .

(src)="29"> Sa padikitdikit , si John asin Tania nakapatalubo nin pagtubod na basado sa Biblia na nakapabago kan saindang buhay .
(trg)="29"> Sisina sisina , John bona Tania be Baibel amo ia mai abidadama idia abia , bona unai ese edia mauri ia haidaua .

(src)="30"> Linegalisar ninda an saindang pagsasaro paagi sa kasal asin hinale an saindang mga bisyo .
(trg)="30"> Edia headava idia rejista bona edia kara kerere idia rakatanidia .

(src)="31"> An mga autoridad na nagsiyasat kan saindang pamilya may nadiskobre na garo baga imposible kutana sa halipot na panahon bago kaidto ​ — sarong maogmang pamilya sa sarong malinig na harong , sarong makawiwiling lugar na padadakulaan kan mga aki .
(trg)="31"> Edia ruma bese idia tahua siahu taudia ese nega sisina gunanai idia laloa ia vara diba lasi gauna idia davaria ​ —⁠ moale ruma besena ruma namona dekenai , natudia naria gabuna namona .

(src)="32"> Tama an huwes sa pagkredito kan “ milagrong ” ini sa bago pa sanang manompongan na pagtubod ni John asin Tania .
(trg)="32"> Unai diadi ia hereva maoro badina ia gwau John bona Tania ese idia davaria abidadama matamatana dainai unai “ hoa gauna ” ia vara .

(src)="33"> Rinibong kilometro hale sa Inglaterra , an sarong hoben pang agom na babae sa Haraning Sirangan magigin na kutanang kabtang nin sarong mamondong marhay na estadistika .
(trg)="33"> England amo kilomita tausen haida , ia headava vadaeni hahine matamata ta Near East dekenai be lalohisihisi gauna tamona idia davaria taudia ta ai ia lao gwauraia .

(src)="34"> Sia nagpaplano kaidto na umayon sa minilyon taon - taon na an pag - agom natatapos sa diborsio .
(trg)="34"> Palani ia karaia edia headava idia hadokoa taudia milioni haida hegeregerena do ia noho .

(src)="35"> Igwa sia nin aki , alagad an saiyang agom na lalaki matuang marhay sa saiya .
(trg)="35"> Ia be mai ena natuna ta , to ena adavana ena mauri lagani ese iena ia hanaia .

(src)="36"> Sa rason na ini , sinasadol sia kan saiyang mga paryente na makidiborsio , asin talagang pinonan na niang gumibo nin mga areglo na gibohon iyan .
(trg)="36"> Unai dainai , ena varavara ese ia idia doria edia headava do ia hadokoa totona , bona ia be dala ia karaia matamaia vadaeni unai bamona do ia karaia totona .

(src)="37"> Minsan siring , nakikipag - adal sia sa Biblia sa saro sa Mga Saksi ni Jehova .
(trg)="37"> To , ia be Iehova ena Witnes tauna ta ida Baibel ia stadilaia .

(src)="38"> Kan maaraman kan Saksi an situwasyon , ipinaliwanag nia an sinasabi kan Biblia manongod sa pag - agom ​ — halimbawa , na an pag - agom regalo hale sa Dios asin bakong sarong bagay na basta na sana iaapon .
(trg)="38"> Witnes taihu ese unai sivarai ia kamonai neganai , ia ese Baibel ena lalohadai headava dekenai ia herevalaia ​ —⁠ hegeregere , headava be Dirava ena harihari gauna ta bona do ita hadokoa kava lasi be namo .

(src)="39"> Sa isip - isip kan babae , ‘ Pambihira na an babaeng ini , na ibang tawo , naghihingoang isalbar an samong pamilya mantang idtong mga harani sa sako gustong laglagon iyan . ’
(trg)="39"> Unai hahine be sibona ena lalona dekenai ia gwau , ‘ Ia idau badina inai hahine , lau diba namonamo lasi hahinena , be ia ura emai ruma bese ia durua to lau kahirakahira noho taudia be idia ura idia hadikaia . ’

(src)="40"> Tinabangan sia kan saiyang bago pa sanang makuang pagtubod na mapreserbar an saiyang pag - agom .
(trg)="40"> Ia abia abidadama matamatana ese ia durua ena headava ia hadokoa lasi totona .

(src)="41"> An sarong mamondong estadistika na nakaaapektar sa buhay pampamilya may koneksion sa aborsion .
(trg)="41"> Ruma bese maurina ia hadikaia lalohisihisi gauna ta be bogana lalonai natuna hamasea karana .

(src)="42"> Kinalkulo nin sarong report kan Naciones Unidas na kada taon kisuerra 45 milyones na dai pa namumundag na omboy an tuyong pinapakua .
(trg)="42"> United Nations ena ripoti ia gwau lagani iboudiai beibi milioni 45 be mai edia ura ida bogana lalonai idia hamasea .

(src)="43"> An kada siring na pangyayari sarong trahedya .
(trg)="43"> Unai kara ta ta be dika bada .

(src)="44"> An kaaraman sa Biblia nakatabang sa sarong babae sa Pilipinas na malikayan an pagigin kabtang kan estadistikang iyan .
(trg)="44"> Baibel amo ia abia dibana ese Philippines ai ia noho hahinena ta ia durua unai kara ia karaia lasi totona .

(src)="45"> An babae nanompongan kan mga Saksi ni Jehova , nag - ako nin brosyur para sa pag - adal sa Biblia na may titulong Ano an Kahagadan sa Sato nin Dios ? , * asin nagpoon na mag - adal sa Biblia .
(trg)="45"> Unai hahine be Iehova ena Witnes taudia ese idia davaria , Baibel stadi buklet ta ladana Dirava Ia Ura Dahaka Ita Karaia ?
(trg)="46"> * ia abia dae , bona Baibel ia stadilaia matamaia .

(src)="46"> Pakalihis nin pirang bulan , ipinaliwanag nia kun taano .
(trg)="47"> Hua haida murinai , badina ia gwauraia .

(src)="47"> An babae bados kaidto kan enot na magsongko sa saiya an mga Saksi , alagad nagdesisyon sinda kan saiyang agom na lalaki na ipakua an omboy .
(trg)="48"> Witnes taudia ese idia vadivadi henia neganai unai hahine be ia rogorogo , to ia bona ena tau ese edia lalona idia hadaia vadaeni unai beibi be bogana lalonai do idia hamasea .

(src)="48"> Minsan siring , an retrato kan dai pa namumundag na omboy sa pahina 24 kan brosyur nakatudok sa puso kan babae .
(trg)="49"> To , unai buklet ena rau 24 dekenai , ia do vara lasi beibi ena laulau ese iena kudouna ia hamarerea .

(src)="49"> An kaibang paliwanag na basado sa Biblia na an buhay sagrado huli ta ‘ yaon sa Dios an gikanan nin buhay ’ nakakombensir sa saiya na buhayon an saiyang aki .
(trg)="50"> Ia kahirakahira ia noho herevana ia hahedinaraia Baibel ena hereva hegeregerena mauri be helaga badina Dirava “ be mauri ibounai ena badina , ” bona unai ese ia durua ena natuna ia dogoatao totona .

(src)="50"> ( Salmo 36 : 9 ) Ngonyan sia an ina nin sarong magayon , marahay an salud na omboy .
(trg)="51"> ( Salamo 36 :⁠ 9 ) Hari ia be mai hairai bona gorere lasi beibi ta ena sinana .

(src)="51"> Tinabangan kan Pagtubod an mga Minemenus
(trg)="52"> Abidadama ese Idia Laloa Maragi Taudia ia Durua

(src)="52"> Sa Etiopia , duwang lalaki na bakong magayon an bulos an nag - atender sa sarong pagtiripon para sa pagsamba na ginigibo kan Mga Saksi ni Jehova .
(trg)="53"> Ethiopia dekenai , edia dabua be namo lasi tatau rua be Iehova ena Witnes taudia ese idia karaia tomadiho hebouna ta dekenai idia lao .

(src)="53"> Pagkatapos kan pagtiripon , an sarong Saksi nagpamidbid sa sainda sa makikatood na paagi .
(trg)="54"> Unai hebou murinai , Witnes ta ese dala namona ai ia hedavari henidia .

(src)="54"> An mga lalaki naghagad nin limos .
(trg)="55"> Unai tatau ese heduru totona idia noinoi .

(src)="55"> An Saksi tinawan sinda , bakong nin kuarta , kundi nin sarong bagay na orog karahay .
(trg)="56"> Unai Witnes tauna ese moni lasi to gau namona ta ia henia .

(src)="56"> Inenkaminar nia sinda na magpatalubo nin pagtubod sa Dios , na “ may orog nanggad na halaga kisa bulawan . ”
(trg)="57"> Idia ia hagoadaia Dirava idia abidadama henia totona , unai ese “ golo ia hereaia . ”

(src)="57"> An saro sa sainda naghimate asin nagpoon na mag - adal sa Biblia .
(trg)="58"> Idia ta ia kamonai bona Baibel ia stadilaia matamaia .

(src)="58"> Binago kaini an saiyang buhay .
(trg)="59"> Unai ese ena mauri ia haidaua .

(src)="59"> Mantang nagtatalubo an saiyang pagtubod , tinalikdan nia an pagsigarilyo , makosog na pag - inom , inmoralidad , asin an paggamit nin khat ( pampabagsik na nakaaadikto ) .
(trg)="60"> Ena abidadama ia goada ia lao neganai , kuku ania karana , inuinu kekero karana , matabodaga karana , bona khat ( lalona biagua drag dikana ta ) abia karana ia hadokoa .

(src)="60"> Nakanood sia na sustentohan an saiyang sadiri imbes na makilimos asin ngonyan malinig , kapakipakinabang na an pamumuhay .
(trg)="61"> Ia be sibona durua dalana ia dibaia bona noinoi karana ia rakatania , bona hari iena mauri ia goeva , bona anina ia havaraia .

(src)="61"> Sa Italia an sarong 47 anyos na lalaki sinentensiahan nin sampulong taon na pagkabilanggo asin idinetener sa sarong hudisyal na ospital sa sikiyatriya .
(trg)="62"> Italy dekenai , ena mauri lagani be 47 tauna ta be hahemaoro herevana idia henia lagani 10 dibura ai do ia noho bona judicial psychiatric hospital dekenai idia dogoatao .

(src)="62"> An saro sa Mga Saksi ni Jehova na autorisadong lumaog sa mga institusyon nin presohan tanganing tumao nin espirituwal na tabang inadalan sia sa Biblia .
(trg)="63"> Dibura rumadia ai , lauma dalanai heduru ia henia totona gwaumaoro idia henia Iehova ena Witnes tauna ta be ia ida Baibel ia stadilaia .

(src)="63"> An lalaki marikas na nag - oswag .
(trg)="64"> Unai tau be lauma dalanai ia goada haraga .

(src)="64"> Dakulang marhay an pagbago kan saiyang buhay dahel sa pagtubod kaya an ibang mga preso sa saiya ngonyan nagrarani tanganing humagad nin hatol kun paano aatubangon an saindang mga problema .
(trg)="65"> Abidadama ese ena mauri ia haidaua bada dainai hari ma dibura taudia haida be edia hekwakwanai hamaoromaoroa totona sisiba be ia amo idia tahua .

(src)="65"> Huli sa saiyang pagtubod na basado sa Biblia nakamit nia an paggalang , pagrekonoser , asin tiwala kan mga autoridad sa presohan .
(trg)="66"> Baibel amo ia abia abidadama dainai dibura naria taudia ese idia matauraia , hanamoa , bona abidadama henia .

(src)="66"> Sa nakaagi pa sanang mga taon ibinareta nin mga peryodiko an manongod sa mga guerra sibil sa Aprika .
(trg)="67"> Vanegai lagani edia niuspepa ese idia hahedinaraia Africa ena tano idauidau lalonai tano tamona taudia idia tuari heheni .

(src)="67"> An partikularmenteng makatatakot na marhay iyo an manongod sa aki pang mga lalaki na sinasanay bilang soldados .
(trg)="68"> Tuari taudia ai idia lao totona idia tereini memero matamatadia edia sivarai be dika herea .

(src)="68"> An mga aking ini pinadodroga , pinagriringisan , asin pinipirit na gumawe nin bakong makatawo tumang sa saindang mga paryente tanganing siertohon na sinda solamenteng maimbod sa paksion na ipinakikipaglaban ninda .
(trg)="69"> Unai natudia dekenai drag idia henia , idia hahisidia , bona idia doria edia varavara idia kara dika henidia totona bona unai amo idia hamomokania edia ura badana be edia tuari oreana sibona do idia badinaia .

(src)="69"> Igo daw an puersa kan pagtubod na basado sa Biblia na bagohon an buhay kan siring na mga aki ?
(trg)="70"> Baibel amo ia mai abidadama ena goada ia hegeregere unai bamona matamata taudia edia mauri haidaua totona , a ?

(src)="70"> Sa kisuerra duwang kaso , iyo .
(trg)="71"> Ita diba matamata taudia rua dekenai ia be hegeregere .

(src)="71"> Sa Liberia , si Alex nagin akolito sa Iglesia Katolika .
(trg)="72"> Liberia dekenai , Alex be Katolik Dubu lalonai pris durua gaukarana ia karaia .

(src)="72"> Alagad sa edad na 13 , uminayon sia sa sarong nakikiguerrang paksion asin nagin midbid na aking soldados .
(trg)="73"> To ena mauri lagani be 13 neganai , tuari oreana ta lalonai ia vareai bona ladana bada tuari merona ta ai ia lao .

(src)="73"> Tanganing sia magin maisog sa ralaban , naggibo sia nin panraratak .
(trg)="74"> Mai gari lasi ida ia tuari totona , meamea taudia dekenai heduru ia tahua .

(src)="74"> Naheling ni Alex an dakol sa saiyang kairiba na ginadan , alagad sia nakaligtas .
(trg)="75"> Alex ese ena turadia momo idia hamasea be ia itaia , to ia roho mauri .

(src)="75"> Kan 1997 nanuparan nia an Mga Saksi ni Jehova asin naheling nia na dai sia ninda minenus .
(trg)="76"> Lagani 1997 ai , Iehova ena Witnes taudia ida ia hedavari bona ia davaria idia be ia idia laloa maragi lasi .

(src)="76"> Imbes , tinabangan ninda sia na manodan an sinasabi kan Biblia manongod sa kadahasan .
(trg)="77"> To , ia idia durua Baibel ese dagedage be edena bamona ia herevalaia ia dibaia totona .

(src)="77"> Naghale si Alex sa hukbo .
(trg)="78"> Alex ese tuari oreana ia rakatania .

(src)="78"> Mantang nagpopoon na magtalubo an saiyang pagtubod , sinunod nia an pagboot kan Biblia : “ Rumayo sia sa maraot asin gumibo sia nin marahay ; hanapon nia an katoninongan asin gibohon iyan . ” ​ — 1 Pedro 3 : 11 .
(trg)="79"> Ena abidadama ia goada ia lao lalonai , ia ese Baibel ena hahegani ia badinaia : “ Dika do ia rakatania , bona kara namo do ia karaia .
(trg)="80"> Maino do ia tahua , bona maino ena dala do ia badinaia noho . ” ​ —⁠ 1 Petero 3 :⁠ 11 .

(src)="79"> Mientras tanto , an sarong dating aki na soldados na an ngaran Samson napaduman sa banwaan na ineerokan ngonyan ni Alex .
(trg)="81"> Unai nega lalonai , guna ia tuari merona ladana Samson be Alex ia noho taoni dekenai ia lao .

(src)="80"> Dati siang miembro nin koro alagad kan 1993 nagin soldados asin naimbuelto sa pagdroga , espiritismo , asin inmoralidad .
(trg)="82"> Guna ia be dubu dekenai ane abia oreana ta lalonai ia noho to lagani 1993 lalonai tuari tauna ai ia lao bona drag ania kava , meamea , bona matabodaga karadia ia karaia matamaia .

(src)="81"> Kan 1997 hinale sia sa serbisyo .
(trg)="83"> Lagani 1997 ai idia hadokoa .

(src)="82"> Si Samson pasiring kaidto sa Monrovia tanganing umayon sa sarong espesyal na puersang panseguridad kan kombensiron sia nin sarong katood na makipag - adal sa Biblia sa mga Saksi ni Jehova , asin bilang resulta , nakapatalubo sia nin pagtubod na basado sa Biblia .
(trg)="84"> Samson be sekuriti oreana idauna ta lalonai ia vareai totona Monrovia dekenai ia lao neganai , ena turana ta ese ia hagoadaia Iehova ena Witnes taudia ida Baibel ia stadilaia totona , bona unai dainai , ia be Baibel amo ia mai abidadama ia abia .

(src)="83"> Nagtao ini sa saiya kan kosog nin boot na bayaan an saiyang pamumuhay na may hilig na makiguerra .
(trg)="85"> Unai ese goada ia henia ena tuari daladia ia rakatania totona .

(src)="84"> Si Alex asin Samson ngonyan pareho namumuhay na matoninong asin marahay an moral .
(trg)="86"> Hari Alex bona Samson be maino ai idia noho bona edia mauri ia goeva .

(src)="85"> Igwa daw nin ano man apuera sa pagtubod na basado sa Biblia na makakapabago sa buhay na pinagringisan na marhay ?
(trg)="87"> Baibel amo ia mai abidadama ese edia mauri idia hadikaia vadaeni taudia edia mauri ia haidaua diba , ani ?

(src)="86"> An Tamang Klase nin Pagtubod
(trg)="88"> Abidadama Maorona

(src)="87"> Pira sana ini sa kadakol na halimbawa na puedeng sambiton tanganing ipaheling an puersa nin tunay na pagtubod na basado sa Biblia .
(trg)="89"> Unai be idia torea diba haheitalai momo amo haheitalai haida sibona Baibel amo ia mai abidadama korikorina ena siahu hahedinaraia totona .

(src)="88"> Siempre , bakong gabos na naghihingako sanang may pagtubod sa Dios minagawe sono sa halangkaw na mga pamantayan kan Biblia .
(trg)="90"> Momokani , sibona idia gwauraia Dirava abidadama henia taudia ibounai lasi ese Baibel ena taravatu idia badinaia .

(src)="89"> Sa katunayan , may mga ateista na tibaad mas marahay an pamumuhay kisa nagkapirang naghihingakong Kristiano .
(trg)="91"> Oibe , Dirava idia abia dae lasi taudia haida edia mauri dalana ese sibona idia gwauraia Keristani taudia edia noho ia hereaia .

(src)="90"> Iyan huli ta an kalabot sa pagtubod na basado sa Biblia bako sanang paghingako na an saro may pagtubod sa Dios .
(trg)="92"> Unai ena badina be Baibel amo ia mai abidadama ena anina be Dirava idia abia dae herevana idia gwauraia sibona lasi .

(src)="91"> Inapod ni apostol Pablo an pagtubod na “ an siertong paghalat sa mga bagay na linalaoman , an hayag na pagpapaheling kan mga katunayan minsan dai naheheling . ”
(trg)="93"> Aposetolo Paulo ese abidadama ia gwauraia inai bamona : “ Ita daradara lasi , to ita diba momokani , Dirava ena davana namona ita naria kava lasi .

(src)="92"> Huli kaini , kabale sa pagtubod an makosog na paniniwala ​ — basado sa dai mapahihimutikan na ebidensia ​ — sa mga bagay na dai naheheling .
(trg)="95"> Unai dainai , abidadama ena anina ta be matana amo ita itaia lasi gaudia be ​ —⁠ ta ese ia hakoikoia diba lasi dainai ​ —⁠ ita abia dae goada .

(src)="93"> Espesyalmenteng kabale dian an daing ano man na pagduda na an Dios nag - eeksister , na sia interesado sa sato , asin na bebendisyonan nia an mga naggigibo kan saiyang kabotan .
(trg)="97"> Aposetolo tauna be ma ia gwau : “ Tau ta be Dirava kahirakahira ia ura lao neganai , ia ese Dirava do ia abidadama henia guna , Dirava be ia mauri noho .

(src)="94"> An apostol nagsabi man : “ An minadolok sa Dios kaipuhan na magtubod na sia iyo nanggad asin na sia nagigin an parabalos sa mga maigot na naghahanap sa saiya . ” ​ — Hebreo 11 : 6 .
(trg)="98"> Bona unai tau ena abidadama be inai bamona : Dirava idia tahua taudia ibounai , be davana namona Dirava ese do ia henidia . ” ​ —⁠ Heberu 11 :⁠ 6 .

(src)="95"> An klaseng ini nin pagtubod an nakapabago sa buhay ni John , Tania , asin kan iba pa na sinambit sa artikulong ini .
(trg)="99"> Unai bamona abidadama ese John , Tania , bona inai hereva lalonai ai gwauraia taudia ma haida edia mauri ia haidaua .

(src)="96"> Minotibar sinda kaiyan na lubos na magkompiar sa Tataramon nin Dios , an Biblia , para sa giya sa pagdedesisyon .
(trg)="100"> Idia ia hakaua abia hidi karana lalonai Dirava ena Hereva , Baibel , do idia tahua mai goada ida .

(src)="97"> Tinabangan sinda kaiyan na gumibo nin temporaryong mga pagsasakripisyo tangani na dai lumakaw sa kombenyente , alagad sala , na dalan .
(trg)="101"> Ia durudia gau haida do idia dadaraia dala kererena dekenai idia raka lasi totona .

(src)="98"> Minsan ngani magkalaen an kada eksperyensia , an gabos magkapareho an kapinonan .
(trg)="102"> Unai sivarai ta ta idia idau , to ibounai be dala tamona ai idia hamatamaia .