# bcl/2010127.xml.gz
# gym/2010127.xml.gz


(src)="1"> Mga Hapot Hale sa mga Parabasa
(trg)="1"> Nitre tä kukwe ngwentari

(src)="2"> Sa anong mga kamugtakan puedeng pag - isipan an pagpabautismo giraray ?
(trg)="2"> Ni kristiano törbadre ni mada mikai nüne gwi jabe ye ngwane , ¿ kukwe meden meden rabadre ngwen törö jai ?

(src)="12"> Suminimbag sia na may pag - oyon sa mga hapot mapadapit sa pagdusay asin bautismo .
(trg)="3"> Nitre jökrä tä kä ribere jai nünankäre , akwa ju ñakare jeñe kwetre .

(src)="13"> Dangan sia nagsangli nin gubing asin aktuwal na ilinubog sa tubig .
(trg)="4"> Ngwian ñaka kwetre , bren bätä kukwe mada yebätä , tätre nüne mräkätre menteni yebe .

(src)="14"> Kun siring , rasonableng maniwala na lubos niang nasabotan an pagkaseryoso kan saiyang ginigibo kaidto .
(trg)="5"> Juta ruäre te nitre ja mräkäre kwati tätre nüne keteitibe jabe , aune kä ñakare nünankäre kaibe ietre .

(src)="15"> Huli kaini , tatrataron sia kan kamagurangan bilang sarong bautisado .
(trg)="6"> Juta Jehovakwe ye ñaka tä kukwe keta kabre ükete mikakäre täte ju biandre ni madai yebätä .

(src)="17"> Sa katapustapusi , an pagpabautismo giraray sa nagkapirang kamugtakan ( arog baga nin kakulangan nin igong pakasabot sa Biblia kan an saro magpabautismo ) sarong personal na desisyon .
(trg)="7"> Akwa tä nitre kristiano jökrä nübaire kukwe keta kabre ükaninte Bibliabätä mikadre täte ye mike ñärärä , ne kwe nünanta kwetre ye nemen kwin Ngöbö kräke o ñakare ye rabadre gare ietre .

(src)="18"> Ano an mga maninigong konsideraron nin mga Kristiano kun dapit sa iribang pag - erok sa sarong istaran ?
(trg)="8"> ¿ Kukwe meden meden ükaninte Bibliabätä abokän mikadre täte ?

(src)="19"> An gabos nangangaipo nin istaran .
(src)="20"> Minsan siring , dakol na tawo ngonyan an mayo nin sadiring harong .
(src)="21"> Huli sa pinansial na situwasyon , problema sa salud , o iba pang dahelan , tibaad kaipuhan na iribang mag - istar an magpaparyente .
(trg)="9"> Niaratre käkwe nünandre keteitibe ni madabe köböite dre raba nemen bare niaratre yebätä aune kukwe ja üaire yebätä , ye ütiäte krubäte ngwandre törö kwetre jai .

(src)="27"> Sairisay an mga tawong ini ?
(trg)="10"> ¿ Nitre ye ja ngwen ño ?

(src)="28"> Sinda daw mga parasamba ki Jehova ?
(trg)="11"> ¿ Tätre Jehová mike täte ?

(src)="29"> Sinda daw namumuhay kaoyon kan mga pamantayan kan Biblia ?
(trg)="12"> ¿ Kukwe nieta Bibliabätä ni jie ngwankäre ye ererebätä niaratre tä nüne ?

(src)="30"> “ Dai kamo magpalagalag , ” an isinurat ni apostol Pablo .
(trg)="13"> Apóstol Pablo käkwe kukwe niebare ni mikakäre mokre ye nikwe ñaka käi kwitadrekä jabiti : Munkwe ñan ja ngökamna [ . . . ] “ ni kukwe muko diän diän ben ni töi kuin metre tä ja gete angwane , ni töi kuin metre abko tä neme diän arato ” ( 1 Corintios 15 : 33 ) .

(src)="31"> “ An maraot na pag - iriba nakakaraot sa marahay na mga ugale . ” — 1 Cor .
(trg)="14"> Ne madakäre , Biblia tä mike gare metre , ni jämi nemen gure metre rabadre jabe aune nitre niena gure rabadre ni madabe ye ñakare kwin Jehová kräke ( Heb .

(src)="32"> 15 : 33 .
(trg)="15"> 13 : 4 ) .

(src)="33"> Ipinapaliwanag kan Kasuratan na kinokondenar ni Jehova an pakikisaro asin pagsambay .
(src)="34"> Kaya an ano man na areglo sa pagtorog na nagtotogot sa mga bakong mag - agom asin bakong magkasekso na mag - ibanan na garo mag - agom malinaw na dai inaako nin Dios .
(trg)="16"> Kukwe ükateta ne kwe ni brare iti aune meri iti jämi nemen gure metre käkwe nünandre jabe ju kwatibe te ni gure metre kwrere ye ñaka kwin Jehová kräke .

(src)="35"> Dai gugustohon nin sarong Kristiano na magdanay sa sarong lugar na dian kinokonsinte an imoralidad .
(trg)="17"> Nitre tuanmetreta ja mike gure ngwarbe yekänti ni kristiano ñaka rabadre nüne jire chi .

(src)="36"> Dugang pa , sinasadol kan Biblia an gabos na nagmamawot kan pabor nin Dios na ‘ dumulag sa pakikisaro . ’
(trg)="18"> Ne madakäre , Nitre tä Ngöbö känene ye kräke kukwe ne mikata gare Bibliabätä : “ kübia jabätä meri [ . . . ] ben , ye ngänikaire mun gitia ” ( 1 Corintios 6 : 18 ) .

(src)="37"> Kun siring , madonong para sa mga Kristiano na likayan an ano man na areglo sa pag - istar na puedeng magin dahelan na masugotan sinda na gumawe nin imoral .
(trg)="19"> Yebätä , kukwe ükadrete ni mada mikakäre nüne keteitibe gwi jabe känti ja mika raba gure käme ye abokän ñaka kwin .

(src)="38"> Kuanon niatong halimbawa an situwasyon kun saen an nagkapirang Kristiano nagtotorog sa saro sanang harong .
(trg)="20"> Ñodre , nitre kristiano kabre tädre nüne ju kwatibe te jabe , ¿ ye raba töi mike ja mike gure gore ?

(src)="39"> An siring daw na areglo posibleng magresulta sa nakakatentar na mga situwasyon ?
(src)="40"> Paano kun nanongod na an duwang bakong mag - agom iyo sana an nawalat sa harong huling an iba na nag - iistar dian temporaryong naghale ?
(trg)="21"> Nitre mada käkwe kä mikadrekä gwi ye ngwane , ni brare iti aune meri iti ñaka gure jabe rabadre kaibe gwi jabe , ¿ dre raba nemen bare ?

(src)="41"> Siring man , magigin peligroso sa moral para sa duwa na daing agom pero may romantikong interes sa lambang saro na mag - istar sa saro sanang harong .
(trg)="22"> Ni brare iti aune meri iti tö ja mikai gure tädre kwarto kwatibe te kübien angwane raba ja mike ngite .

(src)="42"> Madonong nanggad na likayan an arog kaining mga situwasyon .
(trg)="23"> Ye medenbätä kukwe ne erere nikwe ñaka nuaindre .

(src)="43"> Kaagid kaiyan , bakong tama para sa dating mag - agom na nagdiborsio na padagos na mag - istar sa saro sanang harong .
(trg)="24"> Nitre nämene gure jabe käkwe ja tuanimetre ye ñaka rabadre nüne jankunu jabe ju kwatibe te arato .

(src)="44"> An saindang pagigin dating magkadayupot madali sanang magresulta sa imoral na paggawe . — Tal .
(trg)="25"> Ñobätä ñan aune niaratre nämene kukwe ruäre nuainne kaibe jabe , ye erere töi raba nuainbätä aune raba ja mike gure gore ( Pro .

(src)="45"> 22 : 3 .
(trg)="26"> 22 : 3 ) .

(src)="46"> An huri alagad mahalagang bagay man na dapat konsideraron iyo an pagmansay kan komunidad sa mga desisyon nin sarong Kristiano .
(trg)="27"> Ni rabadre kukwe mada ütiäte ngwenta törö jai : nitre nünanka ni bäre ye raba töbike ño nibätä .

(src)="47"> An areglo sa pag - istar na sa paghona nin saro puede na alagad minaresulta sa negatibong orolay sa komunidad dapat tawan nin atension .
(trg)="28"> Kukwe ükadrete ni mada mikakäre nüne jabe ye raba nemen tuin kwin ni kristiano ie akwa nitre nünanka ni bäre ye raba ni kädriere käme .

(src)="48"> Nungka niatong gugustohon na an satong paggawe magtao nin katuyawan sa ngaran ni Jehova .
(trg)="29"> Kukwe ye erere ñaka kwin , ñobätä ñan aune ni ñaka tö Jehová kä ye mikai käme nita ja ngwen ño yebiti .

(src)="49"> Arog kaini an sabi ni Pablo : “ Dai kamo magin mga dahelan nin pagkasingkog sa mga Judio saka sa mga Griego patin sa kongregasyon nin Dios , kun paanong ako nagpapaoyon sa gabos na tawo sa gabos na bagay , na dai ko hinahanap an sadiri kong kapakanan kundi an sa dakol , tanganing sinda maligtas . ” — 1 Cor .
(trg)="30"> Ye medenbätä ni tö kukwe niebare Pablokwe ne mikai täte : “ Ñansi munkwe ja mika jite judiotre , griekotre , aune nitre ja ükakrökä Ngöbökwe ötakäre ; [ . . . ] erere arato ti tä nitre jökrä mike nuäre , jondron jökräbiti [ . . . ] .
(trg)="31"> Ñan ti tä jondron kwin känene akwle ja kräke , akwa jondron kwin känänta ni kwati kräke tikwe , abokän kwe niaratre rabadre kwäre ” ( 1 Cor .

(src)="50"> 10 : 32 , 33 .
(trg)="32"> 10 : 32 , 33 , NGT ) .

(src)="51"> An paghanap asin pag - areglo nin angay na maiistaran tibaad magin depisil nanggad para sa mga nagmamawot na suportaran an matanos na mga pamantayan ni Jehova .
(trg)="33"> Erametre ruäre ngwane ñaka rabai nuäre kukwe ruäre ükatekäre kukwe metre Jehovakwe ye ererebätä .

(src)="52"> Minsan siring , an mga Kristiano dapat na “ padagos na seguradohon kun ano an inaako kan Kagurangnan . ”
(trg)="34"> Akwa , ütiäte krubäte ni kristiano jökrä rabadre “ jändrän mden mden tuen dbe ni Dänkienye , ye [ . . . ] mik [ e ] ñäräre kuin ja käne ” .

(src)="53"> Kaipuhan nindang siertohon na mayong malaswa na nangyayari sa laog kan saindang harong .
(trg)="35"> Kukwe käme ñaka nuain tädre niaratre gwirete ye mikadre gare kwin kwe jai ( Efe .

(src)="54"> Sa paggibo kaini , an mga Kristiano kaipuhan na mamibi para sa paggiya nin Dios asin gibohon an gabos nindang mahihimo tanganing protehiran an pisikal asin moral na kapakanan nin lambang saro patin an marahay na ngaran ni Jehova .
(trg)="36"> 5 : 5 , 10 ) .
(trg)="37"> Ye nuainkäre , Ngöbökwe niaratre jie ngwandre rabadre ribere ie aune rabadre ja di ngwen ja ngübarebiti ja ngrabare aune ja mika gure gore yebiti aune ñaka Jehová kä ye mikadre käme kwetre .

# bcl/2011730.xml.gz
# gym/2011730.xml.gz


(src)="1"> Binago kan Biblia an Saindang Buhay
(trg)="1"> Bibliakwe niaratre töi kwitani

(src)="2"> ANO an nakapahiro sa sarong hoben na babae na bumalik sa tinalikodan niang mga pamantayan sa relihion na nanodan nia poon sa pagkaaki ?
(trg)="2"> ¿ DRE käkwe meri bati töi mikani kukwe driebare rünkwe ie ye kain ngäbitita ?

(src)="3"> Basahon an sinabi nia .
(trg)="3"> Meri ye ara tä mike gare .

(src)="4"> “ Igwa Na Ngonyan nin Tunay na Katuyohan an Buhay Ko . ” — LISA ANDRÉ
(trg)="4"> “ Kä nengwane tita nüne kwin ” ( LISA ANDRÉ )

(src)="5"> TAON NIN PAGKAMUNDAG : 1986
(trg)="5"> DÄREBARE : 1986

(src)="6"> GINIKANAN NA NASYON : LUXEMBOURG
(trg)="6"> JUTA : LUXEMBURGO

(src)="7"> DATING SUTIL NA AKI
(trg)="7"> KUKWE MADA : NIARAKWE JA TÖI KWITANI

(src)="8"> AN BUHAY KO KAIDTO : Nagdakula ako sa Bertrange , sarong sadit , malinig , ligtas , asin maoswag na banwaan na harani sa siudad nin Luxembourg .
(trg)="8"> TIKWE JA NGWANI KRÖRÖ : Ti ririabare Bertrange , kä yekänti kä mrebe , nitre nämene nüne jäme aune jondron nämene krubäte ; kä ye nemenkä Luxemburgo ken .

(src)="9"> Ako an kangudhan sa limang magturugang .
(trg)="9"> Nun nirike jai , ti abokän köre .

(src)="10"> Saksi ni Jehova an mga magurang ko , asin nagmaigot sindang marhay na itadom sa samong magturugang an Kristianong mga pamantayan .
(trg)="10"> Ti rün aune ti meye abokän testiko Jehovakwe , nun nämene kia ye ngwane niatre käkwe kukwe Ngöbökwe driebare nunye .

(src)="11"> Kan ako tin - edyer na , nagpoon akong magdudang marhay sa mga itinotokdo kan mga Saksi ni Jehova .
(trg)="11"> Ti namani ünä ye ngwane nitre Testiko tä kukwe driere ye ñan jataba tuin metre tie .

(src)="12"> Kan enot , dai ko inintindi an mga pagdudang ini , alagad luway - luway na nagluya an sakong pagtubod .
(trg)="12"> Ti nämene töbike kore , yebätä tödeka tikwe jataba dinekä .

(src)="13"> Ginibo kan sakong mga magurang an bilog nindang makakaya tanganing giyahan ako sa tamang dalan , alagad sinayumahan ko an saindang tabang .
(trg)="13"> Ti rün aune ti meye nämene ti dimike ne kwe ti ñaka ja diandrekä ji metre yebiti , akwa tikwe ñan niaratre kukwei mikaba täte .

(src)="14"> Dai ninda aram , nakikiibaiba ako sa mga hoben na mayong gayong paggalang sa autoridad .
(trg)="14"> Monsotre ñaka nitre mada mike ütiäte jai yebe ti jataba ja kete , ye abokän ñaka nämene gare ietre .

(src)="15"> Gusto ko an katalingkasan na garo baga iinaalok kan saindang estilo nin pamumuhay .
(trg)="15"> Monsotre ben ti nämene ja kete ye tö nämene dre nuain ye erere nämene nuainne , yebätä ti nämene ja kete bentre arato .

(src)="16"> Sige mi sanang parti , nakikidorog kami maski kiisay , asin nag - aabuso nin droga saka inomon na de alkohol .
(trg)="16"> Nun nämene niken bieta jökräbätä , nun nämene dö ñain krubäte aune droka duen , bätä nun nämene nemen ni ño ño erere ben .

(src)="17"> Sa primero , naoogma akong makiiba sa mga tawong garo baga lubos na nag - oogma sa buhay .
(trg)="17"> Nitre nämene nüne kwin krubäte nämene tuin tie , nitre yebe ti tö nämene näin .

(src)="18"> Pero , an totoo , bako talaga akong maogma .
(trg)="18"> Ti ñaka nämene nüne kä jutobiti .

(src)="19"> Mayo talagang saysay an buhay ko kan kaibaiba ko sinda ; sinda gabos mayong pakiaram sa ano man na bagay .
(trg)="19"> Kukwe nuain nämene tikwe ye ñaka nämene ti mike nüne kwin , nitre ben ti nämene ja kete ye ñaka nämene töbike jire kukwe nämene nemen bare käbiti tibien yebätä .

(src)="20"> Sa kabaliktaran , nahahadit ako sa mga isyu na siring baga kan lakop na inhustisya sa kinaban .
(trg)="20"> Kukwe käme nuainta käbiti tibien ye abokän nämene ti ngwen töbike .

(src)="21"> Sa pag - agi nin panahon , paorog nang paorog akong namomondo .
(trg)="21"> Köbö kwatire kwatire ti nämene nemen bäri ulire .

(src)="22"> KUN PAANO BINAGO KAN BIBLIA AN BUHAY KO : Sarong aldaw , kan ako 17 anyos , grabe an kamondoan ko .
(src)="23"> Kan marisa kan sakong ina na mamondoon ako , sinabihan nia ako na mag - adal giraray kan Biblia .
(trg)="22"> BIBLIAKWE TI TÖI KWITANI ÑO : Kä nämene 17 tibiti ye ngwane ti nämä ulire ti meye gaba tibätä , aisete ti nübaiba kwe ja tötiketa Bibliabätä .

(src)="24"> Dinagka nia ako na siyasaton an mga katokdoan kaiyan asin magdesisyon para sa sakong sadiri kun baga gusto kong mamuhay kaoyon kaiyan o dai .
(trg)="23"> Kukwe meden drieta Bibliabätä aune ye ererebätä tikwe ja ngwandre , yebätä tikwe töbikadre nieba kwe tie .

(src)="25"> An sinserong pag - oolay na idto nagin kapinonan nin dakulang pagbabago sa buhay ko .
(trg)="24"> Kukwe nieba kwe ye käkwe ti mikaba töbike .

(src)="26"> Nag - oyon akong makipag - adal nin Biblia sa sakong matuang tugang na si Caroline asin sa saiyang agom na si Akif .
(trg)="25"> Ti eteba Caroline bäri umbre ti kräke aune muko kwe Akif käkwe ti tötikadre Bibliabätä ye tikwe ka ngäbitiba .

(src)="27"> Dai sia pinadakula bilang Saksi ni Jehova alagad sia nagin Saksi kan sia adulto na .
(trg)="26"> Ti aune ti eteba ririabare kukwebätä , akwa Akif ye abokän namanina umbre ye ngwane namani testiko Jehovakwe .

(src)="28"> Huli sa dating buhay ni Akif , nakamate ako na masasabi ko sa saiya an gusto kong sabihon , asin iyan mahalaga sa sako .
(trg)="27"> Ye medenbätä , rababa ruin tie , kukwe meden nämene ti töi nike ye ti rabadre niere jökrä ie , ye abokän nämene ütiäte ti kräke .

(src)="29"> Aram ko na bakong angay sa sarong Saksi an sakong estilo nin pamumuhay , alagad kan enot , an pagmate ko may deretso akong gibohon an ano man na gusto kong gibohon sa buhay ko .
(trg)="28"> Ti nämene ja ngwen ye erere ni testiko käkwe ñaka ja ngwandre ye nämene gare kwin tie .

(src)="30"> Minsan siring , sa pag - adal ko kan Biblia , naaraman ko na an sakong paggawe may epekto sa namamatean ni Jehova .
(trg)="29"> Ti nämene kukwe nuainne ye abokän nämene ti aibe mike töbike ti nämene nütüre .

(src)="31"> ( Salmo 78 : 40 , 41 , BPV * ; Talinhaga 27 : 11 ) Nasabotan ko man na may epekto man iyan sa ibang tawo .
(trg)="30"> Akwa , ti rikaba ja tötike Bibliabätä ye ngwane rükaba gare tie ti nämene kukwe nuainne nämene Jehová töi mike ulire ( Salmo 78 : 40 , 41 ; Proverbios 27 : 11 ) .

(src)="32"> Mantang orog ko pang sinisiyasat an Biblia , naaaraman ko na may makatanosan asin nakakakombensir na mga dahelan na magtubod na iyan Tataramon nin Dios .
(trg)="31"> Ti nämene nitre mada mike ulire arato .
(trg)="32"> Ti nämene ja tötike bäri ye käkwe ti mikani tö ngwen Biblia ye abokän Kukwe Ngöbökwe .

(src)="33"> Halimbawa , nanodan ko an dakol na hula sa Biblia na naotob — na makangangalas an pagkaeksakto .
(trg)="33"> Kukwe niebare Bibliabätä abokän namani bare metre ye käkwe mikani gare tie kukwe Ngöbökwe ye ütiäte aune tä kukwe metre niere .

(src)="34"> An siring na kaaraman nakatabang sa sako na mawara an mga pagduda ko kan enot .
(trg)="34"> Biblia käkwe ti dimikani kukwe metre mike gare jai .

(src)="35"> Mga sarong taon pagkapoon kong mag - adal kan Biblia , dinalaw mi kan sakong mga magurang an matua kong tugang na lalaki na nagboboluntaryo sa sangang opisina kan Mga Saksi ni Jehova sa Alemania .
(trg)="35"> Tikwe ja tötika Bibliabätä kömikabata , ye bitikäre kä kwati näre ti rikaba ti meye aune ti rün ben basare ti ngwai känti , niara nämene sribire sukursal Alemania .

(src)="36"> Kan maheling ko kun gurano kaogma an sakong tugang , napukaw nanggad an boot ko .
(trg)="36"> Kä nämä juto niarabätä ye käkwe kä mikaba juto tibätä .

(src)="37"> An kaogmahan na iyan an talagang hinahanap ko !
(trg)="37"> ¡ Ye erere ti tö nämene nünain !

(src)="38"> Napahanga man akong marhay sa iba pang mga Saksi na nagboboluntaryo duman .
(trg)="38"> Nitre mada mada nämä sribire ja töi jeñebiti yete ye käkwe kä mikaba juto tibätä arato .

(src)="39"> Laen nanggad sinda sa mga dating kaibaiba ko na madaya asin mahilig sa kaalingan .
(trg)="39"> Nitre ben ti nämene ja kete käne ye abokän nämene ja ngwen käme aune ñaka nämene ja nire mike tuin ütiäte jai , akwa nitre sribikä sukursalte ñaka nämene ja ngwen nitre ye erere .

(src)="40"> Dai nahaloy pagkatapos kaiyan , odok sa puso akong namibi ki Jehova na nanunugang paglilingkodan ko sia sa bilog kong buhay .
(trg)="40"> Ti janama kä yekänti , ye bitikäre tikwe oraba Ngöböi mikakäre gare ie tikwe niara mikai täte käre .

(src)="41"> Sa edad na 19 , sinimbolisaran ko an sakong pagdusay ki Jehova paagi sa pagpabautismo .
(trg)="41"> Kä 19 tibiti angwane tikwe ja ngökaba ñöte mikakäre gare tikwe sribidi Jehová kräke .

(src)="42"> KUN PAANO AKO NAKINABANG : Igwa na ngonyan nin tunay na katuyohan an buhay ko .
(trg)="42"> KUKWE KWIN NAMANI TIKWE : Kä nengwane tita nüne kwin .

(src)="43"> Naoogma ako sa pagtotokdo kan Biblia sa iba , na tinatabangan sindang makanood manongod ki Jehova asin sa mga panuga nia sa maabot na panahon .
(trg)="43"> Tita blite Bibliabätä nitre madabe , tita Jehová aune dre käbämikata kwe kä ja känenkäre ye tita mike gare ietre ye tä kä mike juto tibätä .

(src)="44"> Nakinabang man an sakong pamilya — dai na sinda naghahadit sa sako .
(trg)="44"> Ti mräkätre tä nüne kwin , ñobätä ñan aune niaratre ñan niena ti töibikaire krubäte .

(src)="45"> Aram ko an sakong nakaaging mga sala , alagad pinagmamaigotan kong dai na pagparaisipon iyan .
(trg)="45"> Tikwe kukwe käme nuainbare krubäte , akwa tita ja di ngwen ñan ja töi mike krubäte kukwe yebätä .

(src)="46"> Imbes , nagpopokus ako sa pagpapatawad ni Jehova asin sa saiyang mamomoton na interes sa sako .
(trg)="46"> Jehovata ngite juen ta nibiti aune ti tare krubäte kwe yebätä tita ja töi mike .

(src)="47"> Bilog na puso akong minaoyon sa mga tataramon sa Talinhaga 10 : 22 , na nagsasabi : “ An bendisyon nin KAGURANGNAN nakakapayaman , asin dai niya iyan dinadagdagan nin kamondoan . ”
(trg)="47"> Proverbios 10 : 22 yete mikata gare , “ Jehovata kukwe kwin mike nemen bare ye köböire kukwe keta kabre tä nemen nikwe , aune ye ñaka tä ni ngwen ja tarenike ” , kukwe yei tita tö ngwen ja brukwä tätebiti .

(src)="48"> [ Nota sa Ibaba ]
(trg)="48"> [ Kukwe nieta página 14 ]

(src)="50"> [ Blurb sa pahina 12 ]
(src)="51"> “ Sige mi sanang parti , nakikidorog kami maski kiisay , asin nag - aabuso nin droga saka inomon na de alkohol ”
(trg)="49"> “ Nun nämene niken bieta jökräbätä , nun nämene dö ñain krubäte aune droka duen , bätä nun nämene nemen ni ño ño erere ben ”

(src)="52"> [ Blurb sa pahina 13 ]
(trg)="50"> [ Kukwe nieta página 15 ]