# bcl/2015321.xml.gz
# djk/2015321.xml.gz


(src)="1"> Mga Laog
(trg)="1"> Den toli fu a Wakititolen

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> “ An Katapusan ” ​ — Ano an Buot Sabihon Kaiyan ?
(trg)="18"> Wi o si tu fa u sa du sani anga koni leti enke Yehofa , anga fa u sa de koloku .
(trg)="19"> San „ a kaba ” wani taki ?

(src)="4"> 3
(trg)="20"> 3

(src)="5"> Harani Na Daw an Katapusan ?
(trg)="21"> A kaba de koosube ?

(src)="6"> 6
(trg)="22"> 6

(src)="7"> Dakul an Makakaligtas sa Katapusan ​ — Puwede Ka Man 8
(src)="8"> Maugma Sagkod sa Paggurang 9
(trg)="23"> Somen sama o tan a libi te a kaba o kon ​ — Iseefi sa tan a libi tu 8

# bcl/2015322.xml.gz
# djk/2015322.xml.gz


(src)="1"> TEMA SA COVER | HARANI NA DAW AN KATAPUSAN ?
(trg)="1"> A TOLI DI SIKIIFI A FESISE FU A WAKITITOLEN | A KABA DE KOOSUBE ?

(src)="2"> Pag nadadangog mo an mga tataramon na “ Harani na an katapusan ! ”
(trg)="2"> San yu e pakisei te i yee den wowtu : „ A kaba de koosube ” ?

(src)="3"> ano an minalaog sa isip mo ?
(trg)="3"> Ai meke i denki gaan siton di o komoto a tapu poli a goontapu ya ?

(src)="4"> Naiisip mo daw an sarong dakulaon na asteroid na matama sa daga asin mapara kan gabos na tawo ?
(trg)="4"> Efuso yu e denki a feti di ala den kondee o feti booko a goontapu ya ?

(src)="5"> O naiimahinar mo daw an kadakul na kalamidad na sarabay na mangyayari o an pagputok kan Giyera Mundiyal III ?
(trg)="5"> Te son sama e pakisei den sani ya , da den e feele .

(src)="6"> Posibleng mahadit o matakot an mga tawo sa arog kaining mga senaryo , mantang an iba tibaad magduda kun baga mangyayari man nanggad iyan .
(trg)="6"> Taawan baka nái biibi den sani ya , ma den e si den enke lafu toli .

(src)="7"> Sinasabi kan Bibliya : “ Madatong an katapusan . ”
(trg)="7"> Ma winsi fa , Beibel e taki : „ A kaba o kon ” ( Mateyesi 24 : 14 ) .

(src)="8"> An mangyayaring iyan inaapod man na ‘ an dakulang aldaw nin Diyos ’ asin “ Armagedon . ”
(trg)="8"> Beibel e kai a kaba „ a dei fu Gadu ” efuso „ Alimakedon ” ( Openbaring 16 : 14 , 16 ) .

(src)="9"> Totoo , nakakaribong an tukdo kan mga relihiyon sa bagay na ini asin lakop an mga paniniwala na kakaiba asin nakakatakot .
(trg)="9"> A tuu taki a ná ala keliki e taki go na a wan se , te den e taki fu a kaba .

(src)="10"> Pero , malinaw an sinasabi kan Bibliya manungod sa katapusan .
(trg)="10"> Den e buuya sama anga den somen sani di den e taki .

(src)="11"> Ihinahayag kaiyan kun ano an mangyayari asin an dai mangyayari .
(trg)="11"> Ma den sani di Beibel e taki fu a kaba nái buuya sama .

(src)="12"> Tinatabangan man kita kan Bibliya na malinaw na mahiling kun baga harani na an katapusan .
(trg)="12"> Ai soi u san a kaba wani taki tuutuu .
(trg)="13"> Ai yeepi u tu fu sabi efu a kaba de koosube .

(src)="13"> Urog sa gabos , tinutukduan kita kaiyan kun paano makakaligtas !
(trg)="14"> Ma a moo bun sani , a taki Beibel e soi u san u mu du fu tan a libi te a kaba doo .

(src)="14"> Pero , linawon ta nguna an nagkapirang salang paghuna diyan asin aramon ta kun ano an buot sabihon kaiyan .
(trg)="15"> Meke u go luku fosi san a kaba á wani taki .
(trg)="16"> Bakadati wi o luku san Beibel e taki fu „ a kaba ” .

(src)="15"> Ano talaga “ an katapusan ” basado sa Bibliya ?
(trg)="18"> Beibel e taki : „ [ Gadu ] fasi a goontapu kinkin poti neen peesi .

(src)="16"> BAKO INING PAGKATUNAW KAN KINABAN PAAGI SA KALAYO .
(trg)="19"> Noiti sama o poi puu en neen peesi ” ( Psalm 104 : 5 ) .

(src)="17"> Sinasabi kan Bibliya na an Diyos an ‘ nagbugtak kan pundasyon kan daga ; iyan dai mahihiro sagkod lamang . ’
(trg)="20"> A tekisi ya anga wantu taa tekisi e soi u kiin taki Gadu ná o poli goontapu .

(src)="18"> ( Salmo 104 : 5 ) Sinisigurado sa sato kan tekstong iyan asin kan iba pa na dai nuarin man rarauton nin Diyos an kinaban ni tutugutan man niya na biyong rauton iyan ! ​ — Parahulit 1 : 4 ; Isaias 45 : 18 .
(trg)="21"> Noiti a o gi sama pasi fu poli en tu ! ​ — Peleikiman 1 : 4 ; Yesaya 45 : 18 .

(src)="19"> DAI INI BASTA NA SANA MANGYAYARI ASIN DAING ITINALAAN NA PANAHON .
(trg)="22"> A KABA NÁ O KON INIIWAN YUU DI A WANI

(src)="20"> Ihinahayag kan Bibliya na an katapusan nakatalaan na mangyayari .
(trg)="23"> Beibel taki Yehofa poti wan dei di a o meke a kaba kon .

(src)="21"> May espesipikong panahon an Diyos para diyan .
(trg)="24"> A sikiifi aini Beibel taki : „ Nawan sama sabi a dei efuso a yuu de .

(src)="22"> Mababasa niyato : ‘ Dapit kan aldaw o kan oras na iyan daing nakakaisi , minsan an mga anghel sa langit ni an Aki , kundi an Ama .
(trg)="25"> Den engel a hemel anga a Manpikin seefi á sabi , ma na a Tata namo sabi .

(src)="23"> Mag - ingat kamo , magpuka asin mamibi , huli ta dai nindo naaaraman kun nuarin an panahon . ’
(trg)="26"> U mu tan luku , u mu de na ain , bika wi á sabi on ten den sani ya o pasa ” ( Malikisi 13 : 32 , 33 ) .

(src)="24"> Malinaw na an Diyos , “ an Ama , ” igwa nin itinalaan na panahon kun nuarin niya eksaktong papangyarihon an katapusan .
(trg)="27"> A sani ya e soi kiin taki Gadu ( „ a Tata ” ) poti wan „ dei ” kaba on ten a o meke a kaba kon .

(src)="25"> DAI INI MAPUON PAAGI SA MGA TAWO O SA PAGBAGSAK NIN DAKULAON NA ASTEROID .
(trg)="28"> A NÁ LIBISAMA EFUSO GAAN SITON DI O KOMOTO A TAPU O MEKE A KABA KON .

(src)="26"> Paano mangyayari an katapusan ?
(trg)="29"> Fa a kaba o kon ?

(src)="27"> Sinasabi kan Kapahayagan 19 : 11 : ‘ Nahiling ko an langit na nabukas ; asin uya , an sarong maputing kabayo , asin an nangangabayo diyan inaapod Maimbod asin Totoo . ’
(trg)="30"> Openbaring 19 : 11 e taki : „ Mi si hemel opo neen mi si wan weti asi .
(trg)="31"> Den e kai a sama di sidon na a asi tapu , a sama di u sa fitoow anga a sama di e taki a tuu . ”

(src)="28"> Nagpapadagos an bersikulo 19 : ‘ Asin nahiling ko an hayop asin an mga hadi sa daga pati an saindang mga hukbo na nagkatiripon sa pakilaban tumang sa nangangabayo asin tumang sa saiyang hukbo . ’
(trg)="32"> Vers 19 e taki : „ Neen mi si a ogii meti , den kownu fu a goontapu , anga den suudati fu den .

(src)="29"> Dawa ngani simboliko an kadaklan sa mga sinasabi digdi , madali ta ining masabutan : An Diyos masugo nin sarong hukbo nin mga anghel tanganing paraon an mga kalaban niya .
(trg)="33"> Den be mokisa na a wan fu feti anga a sama di sidon na a asi tapu anga den suudati fi en ” ( Openbaring 19 : 11 - 21 ) .

(src)="30"> An mensahe kan Bibliya manungod sa katapusan bakong maraot na bareta kundi sarong marahay na bareta
(trg)="34"> Winsi fa somen fu den sani di sikiifi aini den tekisi ya ná o pasa tuutuu enke fa den sikiifi ya , tokuso wi e fusutan kiin taki Gadu o sende den engel fu kii ala den feyanti fi en .

(src)="31"> KATAPUSAN INI KAN MAY DEPEKTONG GOBYERNO NIN TAWO .
(trg)="36"> LIBISAMA TIIMAKITI DI Á POI YEEPI U NÁ O DE MOO .

(src)="32"> Ipinapaliwanag kan Bibliya : ‘ Mapatindog an Diyos sa langit nin sarong kahadian na dai nuarin man malalaglag , asin an kahadian na ini dai [ itatao ] sa ibang banwaan ; iyan an matipak asin maubos kan gabos na ining mga kahadian , asin magdadanay iyan sagkod nuarin pa man . ’
(trg)="37"> Beibel e taki : „ A Gadu fu hemel o sete wan Kownukondee di sama ná o poi puu a pasi .
(trg)="38"> Den ná o gi nawan taa foluku a Kownukondee ya .
(trg)="39"> A o booko ala den taa kownukondee ya pisipisi .

(src)="33"> ( Daniel 2 : 44 ) Arog kan sinabi sa ikatulong punto , paparaon an ‘ mga hadi sa daga pati an saindang mga hukbo na nagkatiripon sa pakilaban tumang sa nangangabayo asin tumang sa saiyang hukbo . ’ ​ — Kapahayagan 19 : 19 .
(trg)="40"> A o puu den a pasi .
(trg)="41"> A kownukondee seefi o tan fu teego ” ( Daniyeli 2 : 44 ) .

(src)="34"> KATAPUSAN INI NIN GIYERA , KADAHASAN , ASIN INHUSTISYA .
(trg)="42"> Enke fa u be taki a fesi kaba , da Gadu o kii „ den kownu fu a goontapu , anga den suudati fu den ” te den o kon makandaa fu feti anga „ a sama di sidon na a asi tapu anga den suudati fi en ” . ​ — Openbaring 19 : 19 .

(src)="35"> ‘ Pinapauntok nin Diyos an mga laban sagkod sa mga sagkudan kan daga . ’
(trg)="43"> OLOKU , OGIIDU ANGA KUKUTU LIBI NÁ O DE MOO .

(src)="36"> ( Salmo 46 : 9 ) ‘ An mga tultol iyo an mag - iirok sa daga , asin an mga sangkap iyong magdadanay sa saiya .
(trg)="44"> „ [ Gadu ] o tyai wan kaba kon a feti na ala se fu goontapu ” ( Psalm 46 : 9 ) .

(src)="37"> Tara an mga maraot na tawo pupuhuon sa daga , asin an mga makasalan hahalion diyan . ’
(trg)="45"> „ Bika a soso den sama di e libi a wan leti fasi o tan a goontapu .
(trg)="46"> A den sama di e du bun o tan ya .

(src)="38"> ( Talinhaga 2 : 21 , 22 ) ‘ Uya , gigibuhon kong bago an gabos na bagay . ’ ​ —⁠ Kapahayagan 21 : 4 , 5 .
(trg)="49"> Gadu taki : „ U luku !
(trg)="50"> Mi e meke ala sani kon nyun . ” ​ — Openbaring 21 : 4 , 5 .

(src)="39"> KATAPUSAN INI KAN MGA RELIHIYON NA DAI NAGGIGIBO KAN KABUTAN NIN DIYOS ASIN KAN RESPONSABILIDAD NINDA SA MGA TAWO .
(trg)="51"> DEN KELIKI DI NÁI DU SANI ENKE FA GADU WANI EFUSO DI E KOLI SAMA NÁ O DE MOO .

(src)="40"> ‘ An mga propeta naghula nin kaputikan , asin an mga padi nagpapasunod [ paagi ] sana kan saindang kamot [ o awtoridad ] .
(trg)="52"> Beibel e taki : „ Den polofeiti e taki polofeititoli di á tuu .

(src)="41"> Anong gigibuhon nindo [ pag - abot kan ] katapusan ? ’
(trg)="53"> Den pilisite e pina sama , fu di den abi makiti . . . .

(src)="42"> ( Jeremias 5 : 31 ) ‘ Dakul an masabi sako sa aldaw na iyan , “ Kagurangnan , Kagurangnan , bakong kami naghula sa ngaran mo , asin sa ngaran mo nagpaluwas nin mga demonyo , pati sa ngaran mo naggibo kami nin mga ngangalasan ? ”
(trg)="54"> Ma san wi o du te a kaba o kon ? ”
(trg)="55"> ( Yelemiya 5 : 31 ) .
(trg)="56"> Yesesi be taki : „ Somen sama o taigi mi na a dei de taki , Masaa , Masaa , wi á be e taki polofeititoli aini i nen noh ?
(trg)="57"> Wi á be e puu ogii yeye aini i nen noh ?
(trg)="58"> Wi á be e du somen kaakiti wooko aini i nen noh ?

(src)="43"> Dangan masabi ako sainda , “ Kasuarin man dai ko kamo namidbid , magrayo kamo sako , mga paragibo nin katampalasanan ! ” ’ ​ — Mateo 7 : 21 - 23 .
(trg)="59"> Tokuso mi o taigi den taki : ’ Mi á sabi u noiti wan dei !
(trg)="60"> U komoto a mi fesi , u wookoman fu ogiidu ! ’ ” ​ — Mateyesi 7 : 21 - 23 .

(src)="44"> KATAPUSAN INI KAN MGA TAWO NA NAGSUSUPORTAR SA PRESENTENG MGA AKTIBIDAD SA KINABAN .
(trg)="61"> DEN SAMA DI E HOLIBAKA GI A GOONTAPU YA NÁ O DE MOO .

(src)="45"> Sinabi ni Jesu - Cristo : ‘ Ini iyo an silot , na an ilaw napadigdi sa kinaban , [ pero ] an mga tawo namuot pang labi sa diklom kisa sa liwanag , huli ta an saindang mga gibo maraot . ’
(trg)="62"> Yesesi Kelestesi be taki : „ A fu a sani ya ede meke sama o kuutu den .

(src)="46"> Isinasaysay kan Bibliya an mas nainot na paglaglag sa kinaban kan panahon kan maimbod na si Noe .
(trg)="63"> A leti kon a goontapu , ma libisama ben lobi a dunguu moo a leti , bika den be e du ogii ” ( Yohanisi 3 : 19 ) .

(src)="47"> ‘ An kinaban kaidto , huling nalantupan nin tubig , napahamak .
(trg)="66"> Ma Gadu taki tu , taki a fika den hemel anga a goontapu fu a ten ya fu boon den anga faya .

(src)="48"> Alagad an kalangitan ngunyan asin an daga , huli kan iyo man sanang tataramon , [ itinalaan ] sa kalayo , na naaandam manungod sa aldaw nin paghukom asin paglaglag kan mga tawong maraot . ’ ​ — 2 Pedro 3 : 5 - 7 .
(trg)="67"> A fika den te enke a dei doo fu a kuutu den ogii sama , da a poli den ” . ​ — 2 Peitilisi 3 : 5 - 7 .

(src)="49"> Mangnuhon na an maabot na ‘ aldaw nin paghukom asin paglaglag ’ ikinumparar sa pagkalaglag kan “ kinaban ” kan panahon ni Noe .
(trg)="68"> Beibel e teke a dei di Gadu o „ kuutu den ogii sama ” gei anga a dei di Gadu be poli „ a goontapu ” aini a ten fu Nowa .

(src)="50"> Arin na kinaban an linaglag ?
(trg)="69"> A on fasi a goontapu be poli ?

(src)="51"> Nagdanay an satong planeta ; an “ napahamak ” iyo an ‘ mga tawong maraot ’ ​ —⁠ an mga kaiwal nin Diyos .
(trg)="70"> A ná a tuutuu goontapu be poli , ma a den „ ogii sama ” efuso den feyanti fu Gadu .

(src)="52"> Sa nagdadangadang na ‘ aldaw nin paghukom ’ nin Diyos , paparaon man an mga tawo na mas pinili pang magin kaiwal nin Diyos .
(trg)="71"> Te a dei di Gadu o „ kuutu den ogii sama ” doo , da a o puu den feyanti fi en a pasi tu .

(src)="53"> Pero ililigtas an mga katuod nin Diyos , arog ni Noe asin kan pamilya niya . ​ — Mateo 24 : 37 - 42 .
(trg)="72"> Ma den mati fi en o tan a libi , leti enke fa Nowa anga en osufamii be tan a libi . ​ — Mateyesi 24 : 37 - 42 .

(src)="54"> Isip - isipon kun magigin gurano kagayon kan kinaban pag hinali na nin Diyos an gabos na maraot na impluwensiya !
(trg)="73"> Pakisei fa a goontapu ya o moin te Gadu o kii ala den ogii sama !

(src)="55"> Malinaw na an mensahe kan Bibliya manungod sa katapusan bakong maraot na bareta kundi sarong marahay na bareta .
(trg)="74"> Neen ede meke a bosikopu fu a kaba a ná fu meke u feele , ma na bun nyunsu .

(src)="56"> Pero , tibaad ihapot mo : ‘ Sinasabi daw sa Bibliya kun nuarin maabot an katapusan ?
(trg)="75"> Ma kande yu e akisi iseefi taki : ’ A sikiifi aini Beibel on ten a kaba o kon ?

(src)="57"> Harani na daw iyan ?
(src)="58"> Paano ako makakaligtas ? ’
(trg)="76"> San mi mu du fu tan a libi te a kaba doo ? ’

(src)="59"> Ano daw an mangyayari pagkatapos kan katapusan ?
(trg)="77"> Fa sani o waka baka a kaba fu a goontapu ya ?

(src)="60"> Ipinapahiling kan dakul na teksto sa Bibliya an manungod sa magayunon na kamugtakan sa panahon na iyan .
(trg)="78"> A omen tekisi aini Beibel e soi taki a ten de o de wan moin ten .

(src)="61"> Halimbawa : ‘ “ Papahidon nin Diyos an gabos na luha sa saindang mga mata ; asin an kagadanan madadai na ; dai na magkakaigwa nin pagmundo , ni pagtangis , ni kulog .
(trg)="79"> Wan fu den tekisi e taki : „ [ Gadu ] o dee den wataa ain fu den .
(trg)="80"> Da dede , tyali , kee anga pen ná o de moo .

(src)="62"> An mga inot na bagay nakalihis na . ”
(trg)="81"> Bika den fositen sani pasa gwe kaa .

(src)="63"> Asin an nagtutukaw sa trono nagsabi , “ Uya , gigibuhon kong bago an gabos na bagay . ” ’
(trg)="82"> Neen a Sama di be sidon na a Kownusutuu taki : ’ U luku !
(trg)="83"> Mi e meke ala sani kon nyun ’ ” ( Openbaring 21 : 4 , 5 ) .

(src)="64"> An katapusan dai nangangahulugan na matatapos man an buhay mo .
(trg)="84"> A kaba fu a goontapu ná abi fu tyai dede gi i .

(src)="65"> Gusto nin Diyos na makaligtas kita , asin sinasabi niya sa sato kun paano .
(trg)="85"> Gadu wani i tan a libi .
(trg)="86"> Ai taigi u tu san u mu du fu tan a libi .

# bcl/2015323.xml.gz
# djk/2015323.xml.gz


(src)="1"> TEMA SA COVER
(trg)="2"> I si enke Gadu o fika libisama fu den e pina taawan naamo ?

(src)="2"> Tutugutan daw nin Diyos na padagos na dominaron kan mga tawo an lambang saro asin isapeligro an puturo kan katawuhan ?
(trg)="3"> I si enke a o fika den fu den kaba anga a goontapu ya a soso ?
(trg)="4"> Nono , enke fa u be si kaba , da Gadu ná o meke a sani ya pasa .