# bcl/2015920.xml.gz
# bfi/2015920.xml.gz


(src)="1"> Mga Laog
(trg)="1"> Table of Contents

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Si Jehova , an Diyos na Nakikikomunikar
(trg)="3"> Jehovah , the God of Communication

(src)="4"> PAHINA 4
(trg)="4"> PAGE 4

(src)="5"> Sarong Buhay na Traduksiyon kan Tataramon nin Diyos
(trg)="5"> A Living Translation of God’s Word

(src)="6"> PAHINA 9
(trg)="6"> PAGE 9

(src)="7"> Gamiton sa Marahay an Kapangyarihan kan Saimong Dila
(trg)="7"> Use the Power of Your Tongue for Good

(src)="8"> PAHINA 18
(trg)="8"> PAGE 18

(src)="9"> Aatamanon Ka ni Jehova
(trg)="9"> Jehovah Will Sustain You

(src)="10"> PAHINA 23
(trg)="10"> PAGE 23

(src)="11"> ▪ Si Jehova , an Diyos na Nakikikomunikar
(trg)="11"> ▪ Jehovah , the God of Communication

(src)="12"> ▪ Sarong Buhay na Traduksiyon kan Tataramon nin Diyos
(trg)="12"> ▪ A Living Translation of God’s Word

(src)="13"> Sa laog nin rinibong taon , nakikomunikar si Jehova sa mga lingkod niya gamit an lain - lain na lengguwahe .
(trg)="13"> For thousands of years , Jehovah has communicated with his servants in various languages .

(src)="14"> Ipapahiling kan mga artikulong ini na dai nakaulang sa pakikikomunikar nin Diyos sa tawo an paggamit ninda nin lain - lain na lengguwahe .
(trg)="14"> These articles show that his use of different languages has not hindered his communication with man .

(src)="15"> Maaaraman ta man kun paano an New World Translation , kaiba an 2013 rebisyon , nagin mapuwersang kasangkapan para mapabanal an pangaran nin Diyos asin maipaaram an saiyang katuyuhan .
(trg)="15"> We will also see how the New World Translation , including the 2013 revision , has been a powerful tool to sanctify God’s name and to make his will known .

(src)="16"> ▪ Gamiton sa Marahay an Kapangyarihan kan Saimong Dila
(trg)="16"> ▪ Use the Power of Your Tongue for Good

(src)="17"> An kakayahan na magtaram sarong makangangalas na regalo hali sa Diyos .
(trg)="17"> The ability to speak is a marvelous gift from God .

(src)="18"> Pag - uulayan sa artikulong ini an tulong mahalagang bagay mapadapit sa satong pagtaram .
(trg)="18"> This article discusses three aspects of our speech .

(src)="19"> Dadagkahon man kita kaini na arugon an halimbawa ni Jesus sa paggamit kan mapuwersang regalong ini sa pagtaong onra sa Diyos asin sa kapakinabangan kan iba .
(trg)="19"> It also encourages us to imitate Jesus ’ example in using this powerful gift to honor God and benefit others .

(src)="20"> ▪ Aatamanon Ka ni Jehova
(trg)="20"> ▪ Jehovah Will Sustain You

(src)="21"> Gabos kita nagkakahilang .
(src)="22"> Kaya , dapat daw kitang maglaom ngunyan na bubulungon kita ni Jehova arog kan ginibo niya sa nagkapira kaidtong mga panahon kan Bibliya ?
(trg)="21"> We all experience sickness ; hence , how should we view healings recorded in the Bible ?

(src)="23"> Ano an dapat tang pag - isipan kun may irinerekomendar an iba dapit sa satong salud ?
(trg)="22"> What should we consider when others make health recommendations ?

(src)="24"> Tatabangan kita kan artikulong ini na masimbag an mga hapot na ini asin makagibo nin madunong na mga desisyon .
(trg)="23"> This article will help us to answer these questions and to make personal choices .

(src)="29"> COVER : Sarong espesyal payunir na maugmang ipinapakipag - ulay an maugmang bareta sa sarong ina asin sa mga aki kaini .
(trg)="24"> COVER : A special pioneer happily shares the good news with a mother and her young ones .

(src)="30"> Parehong ihinuhulit an katotoohan sa lengguwaheng Kastila asin Guarani — an opisyal na mga lengguwahe kan nasyon
(trg)="25"> Spanish and Guarani are the official languages of the country , and the truth is being spread in both

(src)="31"> POPULASYON
(trg)="26"> POPULATION

(src)="32"> PARAYAHAG
(trg)="27"> PUBLISHERS

# bcl/2015921.xml.gz
# bfi/2015921.xml.gz


(src)="1"> “ Magdangog ka [ tabi ] , ta mataram ako . ” — JOB 42 : 4 , An Banal na Biblia .
(trg)="1"> “ Please listen , and I will speak . ” ​ — JOB 42 : 4 .

(src)="2"> KANTA : 113 , 114
(trg)="2"> SONGS : 37 , 23

(src)="3"> Taano ta pinapasimple nin Diyos an paagi kan pagpahayag niya sa mga tawo kan saiyang mga kaisipan ?
(trg)="3"> Why does God simplify how he expresses his thoughts to humans ?

(src)="4"> Taano ta dai nakaulang sa pakikikomunikar nin Diyos sa mga tawo an paggamit ninda nin lain - lain na lengguwahe ?
(trg)="4"> Why has the use of different human languages not hindered God’s communication with man ?

(src)="5"> Ano an katuyuhan kan organisasyon ni Jehova sa pagkaigwa ninda kan traduksiyon na New World Translation ?
(trg)="5"> What was the goal of Jehovah’s organization in connection with the New World Translation ?

(src)="6"> 1 - 3 . ( a ) Taano ta nakakalabing marhay an lengguwahe asin pakikikomunikar nin Diyos kisa kan sa mga tawo ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Why are God’s language and communication superior to those of man ?

(src)="8"> LINALANG kan daing sagkod na Diyos an mga anghel asin tawo huling gusto niyang maeksperyensiyahan man ninda na mabuhay asin magin maugma .
(src)="9"> ( Sal .
(src)="10"> 36 : 9 ; 1 Tim .
(trg)="7"> THE eternal God created intelligent beings with whom to share life and happiness .

(src)="11"> 1 : 11 ) An inot na kaiba - iba nin Diyos iyo an inapod ni apostol Juan na “ an Tataramon ” asin ‘ an kapinunan kan paglalang nin Diyos . ’
(trg)="8"> The apostle John referred to God’s first companion as “ the Word ” and “ the beginning of the creation by God . ”

(src)="12"> Ipinakipag - ulay ni Jehova sa panganay na Aking ini an Saiyang mga kaisipan asin namamatian .
(trg)="9"> Jehovah God communicated his thoughts and feelings to this firstborn Son .

(src)="13"> Si apostol Pablo may sinambit na ‘ lengguwahe nin mga anghel , ’ sarong porma nin komunikasyon sa langit na nakakalabi sa lengguwahe nin tawo . — 1 Cor .
(trg)="10"> The apostle Paul speaks of ‘ the tongues of angels , ’ a heavenly form of communication superior to human language . ​ — 1 Cor .

(src)="14"> 13 : 1 , An Marahay na Bareta Biblia .
(trg)="11"> 13 : 1 .

(src)="15"> Aram na marhay ni Jehova an gabos na bagay dapit sa binilyon na anghel asin tawo na linalang niya .
(trg)="12"> Jehovah has intimate knowledge of billions of intelligent creatures , earthly and heavenly .

(src)="16"> Sa ano man na oras , minilyon an namimibi sa saiya sa dakul na lengguwahe .
(trg)="13"> At any given moment , countless individuals may be praying to him in many languages .

(src)="17"> Mantang dinadangog niya an mga pamibing iyan , nakikikomunikar man siya sa mga anghel asin nagtatao sa sainda nin instruksiyon .
(trg)="14"> Not only does he listen to those prayers but he simultaneously gives direction to and communicates with heavenly beings .

(src)="19"> Talagang nakakalabing marhay an saiyang kaisipan , lengguwahe , asin pakikikomunikar kisa kan sa mga tawo .
(trg)="15"> To accomplish this , his thoughts , language , and communication must be vastly superior to those of humans .

(src)="20"> ( Basahon an Isaias 55 : 8 , 9 . )
(trg)="16"> ( Read Isaiah 55 : 8 , 9 . )

(src)="21"> Kaya tanganing masabutan siya kan mga tawo , pinapasimple ni Jehova an paagi kan pagpahayag niya kan saiyang mga kaisipan pag nakikikomunikar siya sa sainda .
(trg)="17"> Clearly , when Jehovah communicates with humans , he simplifies how he expresses his thoughts so that man can understand them .

(src)="22"> Pag - uulayan ta ngunyan kun ano an ginigibo kan madunong sa gabos na Diyos para masiguradong malinaw an paagi niya nin pakikikomunikar sa saiyang banwaan sa bilog na kasaysayan .
(trg)="18"> What will we consider in this article ?
(trg)="19"> We will now consider how this all - wise God has taken steps to ensure clear communication with his people throughout history .

(src)="23"> Maaaraman man niyato kun paano niya ibinabagay an paagi niya nin pakikikomunikar depende sa pangangaipo asin kamugtakan .
(trg)="20"> We will also see how he adapts the means of communication according to the need and circumstances .

(src)="24"> ( a ) Sa anong lengguwahe nakikomunikar si Jehova ki Moises , Samuel , asin David ?
(trg)="21"> ( a ) What language did Jehovah use to communicate with Moses , Samuel , and David ?

(src)="25"> ( b ) Ano an laog kan Bibliya ?
(trg)="22"> ( b ) What does the Bible contain ?

(src)="26"> Nakikomunikar si Jehova ki Adan sa hardin nin Eden gamit an lengguwahe nin tawo .
(trg)="23"> Jehovah communicated with Adam in the garden of Eden , using human language .

(src)="27"> Posibleng sarong suanoy na klase nin lengguwaheng Hebreo an ginamit nin Diyos .
(trg)="24"> God likely did so in an ancient form of Hebrew .

(src)="28"> Pag - abot nin panahon , ipinasabong niya an saiyang kaisipan sa mga kagsurat kan Bibliya na nagtataram man kan lengguwaheng iyan , arog ni Moises , Samuel , asin David .
(trg)="25"> He later made his thoughts known to Hebrew - speaking Bible writers , such as Moses , Samuel , and David , and they expressed these thoughts in their own words and style .

(src)="29"> Dangan , isinurat ninda an mga kaisipan na iyan sa sadiri nindang tataramon asin istilo .
(src)="30"> Isinurat ninda bako sana an direktang mga sinabi nin Diyos sa sainda , kundi pati man an nagin pagtratar niya sa saiyang mga lingkod .
(trg)="26"> Besides recording direct statements from God , they told of his dealings with his people , including accounts of their faith and love as well as those that revealed their failings and unfaithfulness .

(src)="31"> Iiniba man ninda an mga istorya kan saindang pagtubod saka pagkamuot sa Diyos pati na an mga pagkukulang ninda saka pagigin bakong maimbod .
(trg)="27"> All this information is of great value today . ​ — Rom .

(src)="32"> Kapaki - pakinabang na marhay sa sato ngunyan an gabos na impormasyon na ini . — Roma 15 : 4 .
(trg)="28"> 15 : 4 .

(src)="33"> Linimitaran daw ni Jehova an saiyang mga lingkod na lengguwaheng Hebreo sana an gamiton ?
(trg)="29"> Did Jehovah insist that his people use only Hebrew ?

(src)="34"> Ipaliwanag .
(trg)="30"> Explain .

(src)="35"> Mantang nagbabago an kamugtakan , bako sanang sa Hebreo nakikomunikar an Diyos sa mga tawo .
(trg)="31"> As circumstances changed , God did not restrict his communication with humans to Hebrew .

(src)="36"> Pagkatapos kan pagkabihag sa Babilonya , Aramaiko na an nagin pang - aroaldaw na lengguwahe kan nagkapirang lingkod nin Diyos .
(trg)="32"> After the Babylonian exile , Aramaic became the everyday language of some of God’s people .

(src)="37"> Tibaad iyan an dahilan kaya pinasabngan ni Jehova an mga propetang si Daniel asin Jeremias saka an saserdoteng si Esdras na isurat sa Aramaiko an porsiyon kan mga libro ninda sa Bibliya . — Hilingon an nota sa ibaba kan Esdras 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremias 10 : 11 ; asin Daniel 2 : 4 sa rebisadong New World Translation .
(trg)="33"> Perhaps to indicate what was to come , Jehovah inspired the prophets Daniel and Jeremiah and the priest Ezra to record portions of their Bible books in Aramaic . ​ — See the footnotes to Ezra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremiah 10 : 11 ; and Daniel 2 : 4 .

(src)="38"> Taano ta itrinadusir an Hebreong Kasuratan sa lengguwaheng Griego ?
(trg)="34"> How did God’s Word become available in languages other than Hebrew ?

(src)="39"> Kan huri , nasakop ni Alejandrong Dakula an mahiwas na parte kan kinaban , asin an komun na Griego , o Koine , an nagin internasyonal na lengguwahe .
(trg)="35"> Alexander the Great later conquered much of the ancient world , and common , or Koine , Greek became an international language .

(src)="40"> Dakul na Judio an nakanuod nang magtaram kan lengguwaheng iyan , kaya kan huri , itrinadusir na sa Griego an Hebreong Kasuratan .
(trg)="36"> Many Jews began to speak that language , leading to the translation of the Hebrew Scriptures into Greek .

(src)="41"> An traduksiyon na ini , na pinaniniwalaan na itrinadusir nin 72 katawo , inapod na Septuagint .
(trg)="37"> This translation , thought to have been done by 72 translators , became known as the Septuagint .

(src)="42"> Ini an pinakainot na traduksiyon kan Bibliya asin an saro sa pinakamahalaga .
(trg)="40"> Translation reportedly began in Egypt in the third century B.C.E . and may have been finished by 150 B.C.E .

(src)="43"> * Huling dakul an nagtradusir , lain - lain an nagin istilo nin pagtradusir kaiyan — an iba termino por termino , mantang an iba bako .
(trg)="41"> This translation is still important , as it gives scholars insight into the meaning of certain obscure Hebrew words and passages .

(src)="44"> Pero dawa arog kaiyan , minansay kan mga Judio na nagtataram nin Griego — asin kan huri , kan mga Kristiyano — na Tataramon nin Diyos an Septuagint .
(trg)="42"> The work of so many translators resulted in varied translation styles , from literal to rather free .
(trg)="43"> Nevertheless , the Septuagint was viewed as God’s Word by Greek - speaking Jews and later by Christians .

(src)="45"> Anong lengguwahe an posibleng ginamit ni Jesus sa pagtukdo sa saiyang mga disipulo ?
(trg)="44"> What language did Jesus likely use to teach his disciples ?

(src)="46"> Kan yaon sa daga an panganay na Aki nin Diyos , posibleng nagtaram asin nagtukdo siya gamit an Hebreo .
(trg)="45"> When God’s firstborn came to earth , he likely spoke and taught in what the Bible calls Hebrew .

(src)="47"> Minalataw na may halong Aramaiko an inot na siglong Hebreo , kaya posibleng may ginamit man si Jesus na Aramaikong mga tataramon .
(trg)="46"> First - century Hebrew was evidently influenced by Aramaic , so Jesus may have used some Aramaic expressions .

(src)="48"> Pero , aram man niya an suanoy na Hebreo na tinataram kaidto ni Moises asin kan mga propeta , huling an mga isinurat ninda binabasa sa mga sinagoga kada semana .
(trg)="47"> However , he also knew the ancient Hebrew of Moses and the prophets , which was read each week in the synagogues .

(src)="49"> Dawa ngani tinataram man sa Israel an Griego asin Latin kan panahon ni Jesus , mayong sinasabi sa Kasuratan kun baga ginamit man niya an mga lengguwaheng ini .
(trg)="48"> In addition , Greek and Latin were spoken in Israel .
(trg)="49"> The Scriptures are silent about whether Jesus also spoke those languages .

(src)="50"> 8 , 9 .
(src)="51"> Mantang naglalakop an Kristiyanismo , taano ta sa Griego isinurat saka idinistribwir an ibang libro sa Bibliya , asin ano an itinutukdo kaini dapit ki Jehova ?
(trg)="50"> As Christianity spread , why was Greek the primary language used among God’s people ?

(src)="52"> Hebreo an lengguwahe kan inot na mga parasunod ni Jesus , pero pagkagadan niya , naggamit an saiyang mga disipulo nin ibang mga lengguwahe .
(trg)="51"> Jesus ’ early followers knew Hebrew , but after his death , his disciples spoke other languages .

(src)="53"> ( Basahon an Guibo 6 : 1 . )
(trg)="52"> ( Read Acts 6 : 1 . )

(src)="54"> Mantang naglalakop an Kristiyanismo , mas ginagamit na kan mga Kristiyano an lengguwaheng Griego .
(trg)="53"> As Christianity spread , much communication among Christians was in Greek .

(src)="55"> Kaya sa Griego isinurat asin idinistribwir an Ebanghelyo ni Mateo , Marcos , Lucas , asin Juan — na yaon an ipinasabong na mga rekord kan mga itinukdo saka ginibo ni Jesus — asin an mga surat ni apostol Pablo patin iba pang ipinasabong na libro .
(trg)="54"> In fact , the Gospels of Matthew , Mark , Luke , and John , which contain inspired records of what Jesus taught and did , were widely distributed in Greek .

(src)="56"> *
(src)="57"> Mahalagang mangnuhon na pag an mga kagsurat kan Kristiyanong Griegong Kasuratan makotar sa Hebreong Kasuratan , parati nindang kinukua iyan sa Septuagint .
(trg)="55"> Thus , the language of many disciples was Greek rather than Hebrew .
(trg)="56"> The letters of the apostle Paul and the other inspired books were also distributed in Greek .

(src)="58"> An mga kotasyon na ini , na kun minsan may dikit na pagkakaiba sa orihinal na mga tataramon na ginamit sa Hebreo , kabtang na ngunyan kan ipinasabong na Kasuratan .
(trg)="57"> Some feel that Matthew wrote his Gospel in Hebrew and that it was then translated into Greek , perhaps by Matthew himself .
(trg)="58"> What does this indicate about Jehovah ?

(src)="59"> Kaya , an ginibo kan bakong perpektong mga paratradusir nagin kabtang kan ipinasabong na Tataramon nin Diyos , an Diyos na mayong pinapaburan na sarong kultura o lengguwahe . — Basahon an Guibo 10 : 34 .
(trg)="60"> These quotations , which at times vary somewhat from the exact Hebrew wording , are now part of the inspired Scriptures .
(trg)="61"> Thus , the work of imperfect human translators became part of the inspired Word of God , a God who does not favor one culture or language over another . ​ — Read Acts 10 : 34 .

(src)="60"> Ano an manunudan ta sa paagi nin pakikikomunikar ni Jehova sa mga tawo ?
(trg)="62"> What can we conclude about Jehovah’s making his Word available to people ?

(src)="61"> Sa halipot niyatong pagrepaso sa pakikikomunikar nin Diyos sa mga tawo , nanudan niyato na ibinabagay ni Jehova an paagi niya nin pakikikomunikar depende sa pangangaipo asin kamugtakan .
(trg)="63"> Our brief review of God’s communication with humans teaches us that Jehovah communicates according to need and circumstances .

(src)="62"> Dai niya kita linimitaran na mag - adal sana nin sarong espesipikong lengguwahe para mamidbid siya asin maaraman an saiyang mga katuyuhan .
(trg)="64"> He does not insist that we learn a specific language in order for us to get to know him or his purposes .

(src)="63"> ( Basahon an Zacarias 8 : 23 ; Kapahayagan 7 : 9 , 10 . )
(trg)="65"> ( Read Zechariah 8 : 23 ; Revelation 7 : 9 , 10 . )

(src)="64"> Pinasabngan ni Jehova an mga kagsurat kan Bibliya , pero tinugutan niyang isurat ninda an saiyang mga kaisipan sa sadiri nindang mga tataramon asin istilo .
(trg)="66"> Jehovah directed the inspiration of the Bible , but he allowed it to be presented in different styles .

(src)="65"> Taano ta dai nakaulang sa pakikikomunikar nin Diyos sa mga tawo an paggamit ninda nin lain - lain na lengguwahe ?
(trg)="67"> Why have language differences not hindered God’s communication with people ?

(src)="66"> Nakaulang daw sa pakikikomunikar nin Diyos sa mga tawo an paggamit ninda nin lain - lain na lengguwahe asin an saradit na pagkakalain sa pagkatradusir ?
(trg)="68"> Has God’s communication with humans been hindered by the use of different languages and minor variations in translation ?

(src)="67"> Dai .
(trg)="69"> No .

(src)="68"> Halimbawa , sa Bibliya , dikit sanang tataramon sa orihinal na lengguwaheng ginamit ni Jesus an aram niyato .
(trg)="70"> For example , we may be aware of only a few of the original - language words that Jesus used .

(src)="69"> Pero siniyerto ni Jehova na maisurat saka maitradusir sa Griego an mensahe ni Jesus asin , pag - abot nin panahon , sa iba pang lengguwahe .
(trg)="71"> However , Jehovah made sure that Jesus ’ message was transmitted in Greek and , in time , in other languages .

(src)="70"> Kan huri , pauruutrong kinopya kan mga Judio asin Kristiyano an mga manuskrito kan Bibliya , kaya naingatan an mensahe nin Diyos .
(trg)="72"> Later , Bible manuscripts were copied again and again by Jews and Christians , preserving the holy writings .

(src)="71"> Itrinadusir an mga kopyang ini sa mas dakul pang lengguwahe .
(trg)="73"> These were translated into many more languages .