# bcl/2000000.xml.gz
# bem/2000000.xml.gz


(src)="1"> Puedeng Bagohon nin Pagtubod an Saindong Buhay
(trg)="1"> Icitetekelo Kuti Cayalula Imikalile Yenu

(src)="2"> “ SIERTO nanggad na puedeng magkaigwa nin marahay na mga prinsipyo sa buhay dawa mayo nin Dios . ”
(trg)="2"> UUSHASUMINA muli Lesa atungile ukuti : “ Umuntu kuti akwata imibele isuma ukwabula ukusumina muli Lesa . ”

(src)="3"> Ini an deklarasyon nin sarong agnostiko .
(src)="4"> Sinabi nia na pinadakula nia an saiyang mga aki na may halangkaw na moral na mga prinsipyo sa buhay , asin pinadakula man ninda an saindang mga aki na may kaparehong halangkaw na mga pamantayan ​ — na gabos mayo nin pagtubod sa Dios .
(trg)="3"> Atile alikushishe abana bakwe mu mibele isuma , kabili nabo balikushishe abana babo mu nshila imo ine mu mibele iisuma nga nshi ukwabula ukutetekela Lesa .

(src)="5"> Boot sabihon daw kaini na dai na kaipuhan an pagtubod sa Dios ?
(trg)="4"> Bushe ici cilolele mu kuti ukutetekela Lesa takukabilwa ?

(src)="6"> Minalataw na iyan an inisip kan tawong ini .
(trg)="5"> E fintu uyu mwanakashi atontonkenye .

(src)="7"> Asin totoo na an gabos na dai nagtutubod sa Dios bakong pirmeng maraot .
(trg)="6"> Kabili ca cine ukuti te bantu bonse abashasumina muli Lesa ababipa .

(src)="8"> Si apostol Pablo nagsambit manongod sa “ mga tawo nin mga nasyon ” na dai nakamimidbid sa Dios alagad “ minagibo sa saindang naturalesa nin mga bagay kan ley . ”
(trg)="7"> Umutumwa Paulo alandile ulwa “ Abena fyalo ” abashaishiba Lesa lelo “ bacita Amalango ku cifyalilwa . ”

(src)="9"> An gabos ​ — kabale an mga agnostiko ​ — namundag na igwa nin konsensia .
(trg)="8"> Abantu bonse kumo na bashasumina muli Lesa bafyelwe na kampingu .

(src)="10"> Dakol an naghihingoang sunodon an mga dikta kan saindang konsensia dawa dai sinda nagtutubod sa Dios na nagtao sa sainda kan natural na pagmate na iyan nin tama asin sala .
(trg)="9"> Abengi balesha ukukonka ifyo kampingu wabo abeba nangu cingati tabasumina muli Lesa uwabapeela amano ya cifyalilwa aya kwishiba ubusuma ukubulekanya no bubi .

(src)="11"> Minsan siring , an marigon na pagtubod sa Dios ​ — pagtubod na basado sa Biblia ​ — orog nanggad na makosog na puersa para sa ikararahay kisa kan mayo nin tabang na paggiya kan konsensia .
(trg)="10"> Nangu cibe fyo , icitetekelo cakosa muli Lesa , icashimpwa pali Baibolo kuti calenga imikalile ukuwama sana ukucila ukutungululwa fye na kampingu yeka yeka .

(src)="12"> An pagtubod na basado sa Tataramon nin Dios , an Biblia , iyo an nag - iimpormar sa konsensia , nagpapagin alisto kaiyan sa pagmansay kan kalaenan nin tama sa sala .
(trg)="11"> Icitetekelo icashimpwa pa Cebo ca kwa Lesa , Baibolo , cilatungulula kampingu no kuilenga ukwiluka ubusuma ukubulekanya no bubi .

(src)="13"> Apuera dian , pinaririgon kan pagtubod an mga tawo na papagdanayon an halangkaw na mga pamantayan sa atubangan nin grabeng pangigipit .
(trg)="12"> Ukulundapo , icitetekelo cilakosha abantu ukusungilila imibele isuma sana na lintu fye bali mu bwafya ubukalamba .

(src)="14"> Halimbawa , durante kan ika - 20 siglo , dakol na nasyon an napasairarom kan kapangyarihan nin maraot na politikal na mga rehimen , na pinirit an minalataw na disenteng mga tawo na magkomiter nin grabeng mga kabikoan .
(trg)="13"> Ku ca kumwenako , mu mwanda wa myaka uwalenga 20 , ifyalo ifingi fyatendeke ukutekwa na mabuteko yabipa , ayalenga abantu abali fye abasuma ukucita ifyabipa nga nshi ku bantu banabo .

(src)="15"> Minsan siring , an mga igwa nin tunay na pagtubod sa Dios habong ikompromiso an saindang mga prinsipyo , dawa nameligro an saindang buhay .
(trg)="14"> Nangu cibe fyo , abatetekele Lesa sana balikene ukunashako ifishinte fyabo , nangu fye lintu bali mu kapoosa mweo .

(src)="16"> Dugang pa , puedeng bagohon kan pagtubod na basado sa Biblia an mga tawo .
(trg)="15"> Ukulundapo , icitetekelo cashimpwa pali Baibolo kuti cayaalula abantu .

(src)="17"> Puedeng balukaton kaiyan an buhay na garo baga dai nang direksion asin tabangan an mga tawo na malikayan an seryosong mga sala .
(trg)="16"> Kuti capususha abantu abamoneka kwati tabakwata na kwakulola kabili kuti cayaafwa abantu ukukanalufyanya sana .

(src)="18"> Estudyare an pirang halimbawa .
(trg)="17"> Belengeni ifya kumwenako fimo fimo .

(src)="19"> Puedeng Bagohon nin Pagtubod an Buhay Pampamilya
(trg)="18"> Icitetekelo Kuti Cayalula Imikalile ya mu Lupwa

(src)="20"> “ Paagi sa saindong pagtubod nagibo nindo an imposible . ”
(src)="21"> Iyan an sabi nin sarong Ingles na huwes kan itao nia an saiyang desisyon manongod sa katanosan ni John asin Tania sa pag - ataman sa saindang mga aki .
(trg)="19"> Lintu kapingula wa ku England asuminishe John na Tania ukuti batendeke ukusunga abana babo , asosele ukuti : “ Icitetekelo cenu e calenga ukuti mucite ifyo abantu bengafilwa ukucita . ”

(src)="22"> Kan si John asin Tania makaabot sa atension kan mga autoridad , sinda bakong kasal asin labi - labi karaot an saindang buhay pampamilya .
(trg)="20"> Lintu icilye catendeke ukulubulwisha John na Tania , bali tabalalembesha icupo , kabili imikalile yabo pa ng’anda tayaweme .

(src)="23"> Si John , na nagdodroga asin naghuhuego , nagkomiter nin krimen tanganing may magasto sa saiyang mga bisyo .
(trg)="21"> Pa kuti engalakwata indalama sha kubomfya ku miti ikola no kuteya ifyangalo fya cela mushuke , John aipoosele muli bumpulamafunde .

(src)="24"> Pinabayaan nia an saiyang mga aki asin an ina kan mga ini .
(trg)="22"> Alilekeleshe abana bakwe no mukashi wakwe .

(src)="25"> Kaya , anong “ milagro ” an nangyari ?
(trg)="23"> Cinshi kanshi bacitile ico abantu bengafilwa ukucita ?

(src)="26"> Sarong aldaw , nadangog ni John an saiyang aki pang sobrino na nagtataram manongod sa Paraiso .
(trg)="24"> Bushiku bumo , John aumfwile umwipwa wakwe alelanda pali Paradise .

(src)="27"> Napukaw an interes , hinapot nia an mga magurang kan aki .
(trg)="25"> Apantu alitemenwe ifyo alandile , aipwishe abafyashi ba mwipwa wakwe .

(src)="28"> An mga magurang Saksi ni Jehova , asin tinabangan ninda si John na makanood manongod dian paagi sa Biblia .
(trg)="26"> Abafyashi ni Nte sha kwa Yehova kabili bayafwile John ukusambilila pali paradise mu Baibolo .

(src)="29"> Sa padikitdikit , si John asin Tania nakapatalubo nin pagtubod na basado sa Biblia na nakapabago kan saindang buhay .
(trg)="27"> Panono panono , John na Tania balikushishe icitetekelo cashimpwa pali Baibolo icayalwile imikalile yabo .

(src)="30"> Linegalisar ninda an saindang pagsasaro paagi sa kasal asin hinale an saindang mga bisyo .
(trg)="28"> Balilembeshe icupo cabo kabili balekele imisango yabipa .

(src)="31"> An mga autoridad na nagsiyasat kan saindang pamilya may nadiskobre na garo baga imposible kutana sa halipot na panahon bago kaidto ​ — sarong maogmang pamilya sa sarong malinig na harong , sarong makawiwiling lugar na padadakulaan kan mga aki .
(trg)="29"> Bakapingula abaishile mu kuceeceeta ulupwa lwabo basangile ifyo bashali na kusanga pa nshita inono iyapitilepo .
(trg)="30"> Basangile ulupwa lwa nsansa mu ng’anda ya busaka umo abana bengakushiwa .

(src)="32"> Tama an huwes sa pagkredito kan “ milagrong ” ini sa bago pa sanang manompongan na pagtubod ni John asin Tania .
(trg)="31"> Kapingula alilungike ukusosa ukuti icitetekelo ico John na Tania basangile e calengele bacite ico abantu bengafilwa ukucita .

(src)="33"> Rinibong kilometro hale sa Inglaterra , an sarong hoben pang agom na babae sa Haraning Sirangan magigin na kutanang kabtang nin sarong mamondong marhay na estadistika .
(trg)="32"> Namayanda wacaice , ku ncende yabela pa kati ka Asia na Afrika iyatalukana na England amakilomita ayengi , ali mupepi no kuba pa bantu ba bulanda .

(src)="34"> Sia nagpaplano kaidto na umayon sa minilyon taon - taon na an pag - agom natatapos sa diborsio .
(trg)="33"> Alefwaya ukupwishe cupo nge fyo iminshipendwa icita cila mwaka .

(src)="35"> Igwa sia nin aki , alagad an saiyang agom na lalaki matuang marhay sa saiya .
(trg)="34"> Alikwete umwana , lelo umulume wakwe ali umukulu sana ukumucila .

(src)="36"> Sa rason na ini , sinasadol sia kan saiyang mga paryente na makidiborsio , asin talagang pinonan na niang gumibo nin mga areglo na gibohon iyan .
(trg)="35"> E mulandu balupwa lwakwe balemutunkila ukuti apwishe icupo .
(trg)="36"> Kabili alitendeke fye no kupekanya ukuti balekane .

(src)="37"> Minsan siring , nakikipag - adal sia sa Biblia sa saro sa Mga Saksi ni Jehova .
(trg)="37"> Nangu cibe fyo , alesambilila Baibolo ne Nte ya kwa Yehova .

(src)="38"> Kan maaraman kan Saksi an situwasyon , ipinaliwanag nia an sinasabi kan Biblia manongod sa pag - agom ​ — halimbawa , na an pag - agom regalo hale sa Dios asin bakong sarong bagay na basta na sana iaapon .
(trg)="38"> Lintu Nte aishibe ifyo alepanga ukucita , alimulondolwele fintu Baibolo ilanda pa cupo .
(trg)="39"> Ku ca kumwenako , itila icupo ca bupe ukufuma kuli Lesa kabili te ca kwangalilako iyo .

(src)="39"> Sa isip - isip kan babae , ‘ Pambihira na an babaeng ini , na ibang tawo , naghihingoang isalbar an samong pamilya mantang idtong mga harani sa sako gustong laglagon iyan . ’
(trg)="40"> Uyu mwanakashi aliisoseshe mu kati ati , ‘ Campapusha ine ukuti uyu mwanakashi untu nshaishiba e uleesha ukupususha ulupwa lwesu , lelo abantu naishiba bwino e baleesha ukulubongolola . ’

(src)="40"> Tinabangan sia kan saiyang bago pa sanang makuang pagtubod na mapreserbar an saiyang pag - agom .
(trg)="41"> Icitetekelo cakwe ico asangile camwaafwile ukusunga icupo cakwe .

(src)="41"> An sarong mamondong estadistika na nakaaapektar sa buhay pampamilya may koneksion sa aborsion .
(trg)="42"> Kwaliba ku ca bulanda abaponya amafumo kabili ici cilambukila indupwa .

(src)="42"> Kinalkulo nin sarong report kan Naciones Unidas na kada taon kisuerra 45 milyones na dai pa namumundag na omboy an tuyong pinapakua .
(trg)="43"> Lipoti ya United Nations yatungenye ukuti utunya amamilioni 45 utushilafyalwa tulepaiwa pa mulandu wa kuponya amafumo ku mufulo cila mwaka .

(src)="43"> An kada siring na pangyayari sarong trahedya .
(trg)="44"> Ca bulanda icicitika kuli utu tunya .

(src)="44"> An kaaraman sa Biblia nakatabang sa sarong babae sa Pilipinas na malikayan an pagigin kabtang kan estadistikang iyan .
(trg)="45"> Ukwishiba kwa Baibolo kwalyafwile umwanakashi ku Philippines ukukanaba pa baponya amafumo .

(src)="45"> An babae nanompongan kan mga Saksi ni Jehova , nag - ako nin brosyur para sa pag - adal sa Biblia na may titulong Ano an Kahagadan sa Sato nin Dios ? , * asin nagpoon na mag - adal sa Biblia .
(trg)="46"> Inte sha kwa Yehova shalitandalile uyu mwanakashi kabili alipokele broshuwa wa kusambililamo uwa Cinshi Cintu Lesa Afwaya Kuli Ifwe ? , * no kutendeka ukusambilila Baibolo .

(src)="46"> Pakalihis nin pirang bulan , ipinaliwanag nia kun taano .
(trg)="47"> Lintu papitile imyeshi , alilondwelele icalengele asumine ukusambilila Baibolo .

(src)="47"> An babae bados kaidto kan enot na magsongko sa saiya an mga Saksi , alagad nagdesisyon sinda kan saiyang agom na lalaki na ipakua an omboy .
(trg)="48"> Uyu mwanakashi ali ne fumo ilyo Inte sha mutandalile pa kubalilapo , lelo wene no mulume wakwe bali nabapingulapo ukuponya lilye fumo .

(src)="48"> Minsan siring , an retrato kan dai pa namumundag na omboy sa pahina 24 kan brosyur nakatudok sa puso kan babae .
(trg)="49"> Lelo icikope pe buula 24 ica kanya kashilafyalwa califikile umwanakashi pamutima .

(src)="49"> An kaibang paliwanag na basado sa Biblia na an buhay sagrado huli ta ‘ yaon sa Dios an gikanan nin buhay ’ nakakombensir sa saiya na buhayon an saiyang aki .
(trg)="50"> Ubulondoloshi bwa Baibolo mu cipande ubwaba palya ubwa kuti ubumi bwalishila apantu ‘ kuli Lesa e kwaba akamfukumfuku ka mweo ’ bwamulengele ukuti e ponya lilye fumo .

(src)="50"> ( Salmo 36 : 9 ) Ngonyan sia an ina nin sarong magayon , marahay an salud na omboy .
(trg)="51"> Ilelo alikwata umwana umusuma kabili uwaina bwino .

(src)="51"> Tinabangan kan Pagtubod an mga Minemenus
(trg)="52"> Icitetekelo Cilaafwa Abasuulwa

(src)="52"> Sa Etiopia , duwang lalaki na bakong magayon an bulos an nag - atender sa sarong pagtiripon para sa pagsamba na ginigibo kan Mga Saksi ni Jehova .
(trg)="53"> Ku Ethiopia , abaume babili abafwele nsamu baishile mu ku kulongana kwa Nte sha kwa Yehova .

(src)="53"> Pagkatapos kan pagtiripon , an sarong Saksi nagpamidbid sa sainda sa makikatood na paagi .
(trg)="54"> Ilyo ukulongana kwapwile , mu nsansa Nte umo abebele ishina lyakwe no kubepusha amashina yabo .

(src)="54"> An mga lalaki naghagad nin limos .
(trg)="55"> Aba baume bamulombele indalama .

(src)="55"> An Saksi tinawan sinda , bakong nin kuarta , kundi nin sarong bagay na orog karahay .
(trg)="56"> Lelo Nte abapeele ifyawama ukucila pa ndalama .

(src)="56"> Inenkaminar nia sinda na magpatalubo nin pagtubod sa Dios , na “ may orog nanggad na halaga kisa bulawan . ”
(trg)="57"> Abakoseleshe ukulundulula icitetekelo muli Lesa icaba “ icafinisha ukucila golde . ”

(src)="57"> An saro sa sainda naghimate asin nagpoon na mag - adal sa Biblia .
(trg)="58"> Umo pali aba alisumine kabili atendeke ukusambilila Baibolo .

(src)="58"> Binago kaini an saiyang buhay .
(trg)="59"> Ici calyalwile imikalile yakwe .

(src)="59"> Mantang nagtatalubo an saiyang pagtubod , tinalikdan nia an pagsigarilyo , makosog na pag - inom , inmoralidad , asin an paggamit nin khat ( pampabagsik na nakaaadikto ) .
(trg)="60"> Ilyo icitetekelo cakwe caile cilekula , alilekele ukupeepa , bucakolwa , bucisenene , no kubomfya khat ( imiti ikola iya mabula ) .

(src)="60"> Nakanood sia na sustentohan an saiyang sadiri imbes na makilimos asin ngonyan malinig , kapakipakinabang na an pamumuhay .
(trg)="61"> Alisambilile ukuibombela ukucila ukulalombaisha kabili pali nomba alekala imikalile iisuma kabili iyalondoloka .

(src)="61"> Sa Italia an sarong 47 anyos na lalaki sinentensiahan nin sampulong taon na pagkabilanggo asin idinetener sa sarong hudisyal na ospital sa sikiyatriya .
(trg)="62"> Ku Italy , umwaume wa myaka 47 alikakilwe imyaka 10 mu cifungo kabili ali mu cipatala ca cilye ica balwala mu muntontonkanya .

(src)="62"> An saro sa Mga Saksi ni Jehova na autorisadong lumaog sa mga institusyon nin presohan tanganing tumao nin espirituwal na tabang inadalan sia sa Biblia .
(trg)="63"> Nte umo uwasuminishiwa ukwingila mu fifungo ku kwaafwa abafungwa lwa ku mupashi atendeke ukusambilila Baibolo nankwe .

(src)="63"> An lalaki marikas na nag - oswag .
(trg)="64"> Uyu mwaume alyalwike bwangu .

(src)="64"> Dakulang marhay an pagbago kan saiyang buhay dahel sa pagtubod kaya an ibang mga preso sa saiya ngonyan nagrarani tanganing humagad nin hatol kun paano aatubangon an saindang mga problema .
(trg)="65"> Icitetekelo calyalwile imikalile yakwe ica kuti pali nomba abafungwa bambi e ko babutukila ku kubebako ifyo bengacita na mafya yabo .

(src)="65"> Huli sa saiyang pagtubod na basado sa Biblia nakamit nia an paggalang , pagrekonoser , asin tiwala kan mga autoridad sa presohan .
(trg)="66"> Bakapokola ba cifungo balimucindika no kumucetekela pa mulandu wa citetekelo cakwe icashimpwa pali Baibolo .

(src)="66"> Sa nakaagi pa sanang mga taon ibinareta nin mga peryodiko an manongod sa mga guerra sibil sa Aprika .
(trg)="67"> Mu myaka ya nomba line mwaliba amalyashi mu manyunshipepala ayalanda pa nkondo sha bana calo mu Afrika .

(src)="67"> An partikularmenteng makatatakot na marhay iyo an manongod sa aki pang mga lalaki na sinasanay bilang soldados .
(trg)="68"> Amalyashi yaletela sana ubulanda ni yalya ayalanda pali bakalume abasambilishiwa ukuba abashilika .

(src)="68"> An mga aking ini pinadodroga , pinagriringisan , asin pinipirit na gumawe nin bakong makatawo tumang sa saindang mga paryente tanganing siertohon na sinda solamenteng maimbod sa paksion na ipinakikipaglaban ninda .
(trg)="69"> Aba bana balabasenda , ukubalula imitima ukuba iyabipa , kabili balabapatikisha ukucita ifyabipa nga nshi pali balupwa babo pa kuti bengaba fye na bucishinka ku kabungwe ka bashilika fye kantu balelwila .

(src)="69"> Igo daw an puersa kan pagtubod na basado sa Biblia na bagohon an buhay kan siring na mga aki ?
(trg)="70"> Bushe icitetekelo cashimpwa pali Baibolo kuti caba na maka ya kwalula imikalile ya aba baice ?

(src)="70"> Sa kisuerra duwang kaso , iyo .
(trg)="71"> Ee , calyalwilepo babili .

(src)="71"> Sa Liberia , si Alex nagin akolito sa Iglesia Katolika .
(trg)="72"> Ku Liberia , Alex ali kampenga mwi Calici lya baKatolika .

(src)="72"> Alagad sa edad na 13 , uminayon sia sa sarong nakikiguerrang paksion asin nagin midbid na aking soldados .
(trg)="73"> Lelo ilyo ali ne myaka 13 , aingile mu kabungwe kabashilika kabili asangwike umushilika wacaice uwaishibikwe ngo wabipa .

(src)="73"> Tanganing sia magin maisog sa ralaban , naggibo sia nin panraratak .
(trg)="74"> Alipandile pa kuti akose mu nkondo .

(src)="74"> Naheling ni Alex an dakol sa saiyang kairiba na ginadan , alagad sia nakaligtas .
(trg)="75"> Alex alimweneko uko abanankwe abengi baleipaiwa , lelo ena alipuswike .

(src)="75"> Kan 1997 nanuparan nia an Mga Saksi ni Jehova asin naheling nia na dai sia ninda minenus .
(trg)="76"> Mu 1997 , akumene ne Nte sha kwa Yehova kabili amwene ukuti shena tashamusuulile .

(src)="76"> Imbes , tinabangan ninda sia na manodan an sinasabi kan Biblia manongod sa kadahasan .
(trg)="77"> Lelo shamwafwile ukusambilila ifyo Baibolo ilanda pa lukaakala .

(src)="77"> Naghale si Alex sa hukbo .
(trg)="78"> Alex alilekele ubushilika .

(src)="78"> Mantang nagpopoon na magtalubo an saiyang pagtubod , sinunod nia an pagboot kan Biblia : “ Rumayo sia sa maraot asin gumibo sia nin marahay ; hanapon nia an katoninongan asin gibohon iyan . ” ​ — 1 Pedro 3 : 11 .
(trg)="79"> Ilyo icitetekelo cakwe caile cilekula , akonkele fintu Baibolo ikambisha ukuti : “ Ataluke ku bubi no kucite cisuma , afwaye umutende no kuukonkelela . ” — 1 Petro 3 : 11 .

(src)="79"> Mientras tanto , an sarong dating aki na soldados na an ngaran Samson napaduman sa banwaan na ineerokan ngonyan ni Alex .
(trg)="80"> Pa nshita ilya ine , Samson , uwacaice uwali umushilika kale aishile kwi tauni Alex aile mu kwikala .

(src)="80"> Dati siang miembro nin koro alagad kan 1993 nagin soldados asin naimbuelto sa pagdroga , espiritismo , asin inmoralidad .
(trg)="81"> Samson ali ni kwaya , lelo mu 1993 aingile ubushilika kabili atendeke ukubomfya imiti ikola , ukupupe mipashi na bucisenene .

(src)="81"> Kan 1997 hinale sia sa serbisyo .
(trg)="82"> Balimutamfishe ubushilika mu 1997 .

(src)="82"> Si Samson pasiring kaidto sa Monrovia tanganing umayon sa sarong espesyal na puersang panseguridad kan kombensiron sia nin sarong katood na makipag - adal sa Biblia sa mga Saksi ni Jehova , asin bilang resulta , nakapatalubo sia nin pagtubod na basado sa Biblia .
(trg)="83"> Samson ali pa lwendo lwa kuya ku Monrovia ku kuya mu kwingila mu kabungwe kaibela aka kusungilila umutelelwe .
(trg)="84"> Lelo cibusa wakwe amukoseleshe ukusambilila Baibolo ne Nte sha kwa Yehova .

(src)="83"> Nagtao ini sa saiya kan kosog nin boot na bayaan an saiyang pamumuhay na may hilig na makiguerra .
(trg)="85"> Kabili ici calengele ukuti alundulule icitetekelo cashimpwa pali Baibolo .
(trg)="86"> Ici calimukoseshe ukuti aleke ukulwa inkondo .

(src)="84"> Si Alex asin Samson ngonyan pareho namumuhay na matoninong asin marahay an moral .
(trg)="87"> Nomba Alex na Samson balekala imikalile ya mutende kabili iya mibele isuma .

(src)="85"> Igwa daw nin ano man apuera sa pagtubod na basado sa Biblia na makakapabago sa buhay na pinagringisan na marhay ?
(trg)="88"> Icabaafwile ukwalula imikalile yabo iya bunkalwe citetekelo cashimpwa pali Baibolo kabili te cintu cimbi iyo .

(src)="86"> An Tamang Klase nin Pagtubod
(trg)="89"> Icitetekelo Cine Cine

(src)="87"> Pira sana ini sa kadakol na halimbawa na puedeng sambiton tanganing ipaheling an puersa nin tunay na pagtubod na basado sa Biblia .
(trg)="90"> Aba bancepela fye pa bantu abengi twingalandapo abalelangilila fintu icitetekelo cine cine icashimpwa pali Baibolo cingalula abantu .

(src)="88"> Siempre , bakong gabos na naghihingako sanang may pagtubod sa Dios minagawe sono sa halangkaw na mga pamantayan kan Biblia .
(trg)="91"> Kwena , te bonse abatunga ukuba Abena Kristu abakonka ifipimo fya mu Baibolo .

(src)="89"> Sa katunayan , may mga ateista na tibaad mas marahay an pamumuhay kisa nagkapirang naghihingakong Kristiano .
(src)="90"> Iyan huli ta an kalabot sa pagtubod na basado sa Biblia bako sanang paghingako na an saro may pagtubod sa Dios .
(trg)="92"> Ca cine , bamukanalesa bamo kuti baikala imikalile yawama ukucila na bamo abaitunga ukuba Abena Kristu pantu icitetekelo cashimpwa pali Baibolo calicila pa kutunga fye ukusumina muli Lesa .

(src)="91"> Inapod ni apostol Pablo an pagtubod na “ an siertong paghalat sa mga bagay na linalaoman , an hayag na pagpapaheling kan mga katunayan minsan dai naheheling . ”
(trg)="93"> Umutumwa Paulo atile icitetekelo “ e shintililo lya fintu tulecetekela , ni nte ya fintu ifishimonwa . ”

(src)="92"> Huli kaini , kabale sa pagtubod an makosog na paniniwala ​ — basado sa dai mapahihimutikan na ebidensia ​ — sa mga bagay na dai naheheling .
(trg)="94"> E co , icitetekelo cisanshamo ukusumina kwakosa mu fintu ifishimonwa kabili kwashimpwa pa bushinino bwa cine cine .

(src)="93"> Espesyalmenteng kabale dian an daing ano man na pagduda na an Dios nag - eeksister , na sia interesado sa sato , asin na bebendisyonan nia an mga naggigibo kan saiyang kabotan .
(trg)="95"> Na kucilisha cisanshamo ukukanatwishika ukuti Lesa e ko aba , kabili alitutemwa , no kuti alapaala abacita ukufwaya kwakwe .

(src)="94"> An apostol nagsabi man : “ An minadolok sa Dios kaipuhan na magtubod na sia iyo nanggad asin na sia nagigin an parabalos sa mga maigot na naghahanap sa saiya . ” ​ — Hebreo 11 : 6 .
(trg)="96"> Umutumwa Paulo atile : “ Uupalamina kuli Lesa ali no kutetekelo kuti e ko ali , no kuti aba kalambula wa bamufwayafwaya . ” — AbaHebere 11 : 6 .

(src)="95"> An klaseng ini nin pagtubod an nakapabago sa buhay ni John , Tania , asin kan iba pa na sinambit sa artikulong ini .
(trg)="97"> Ici e citetekelo cayalwile imikalile ya kwa John na Tania , na bambi abalandilwepo muli cino cipande .

(src)="96"> Minotibar sinda kaiyan na lubos na magkompiar sa Tataramon nin Dios , an Biblia , para sa giya sa pagdedesisyon .
(trg)="98"> Cabalengele ukusambilila Icebo ca kwa Lesa , Baibolo , no kucetekela cena sana ukuti cibatungulule mu fyo balepingulapo .

(src)="97"> Tinabangan sinda kaiyan na gumibo nin temporaryong mga pagsasakripisyo tangani na dai lumakaw sa kombenyente , alagad sala , na dalan .
(trg)="99"> Cabaafwile ukuipusula panono pa kuti belaikala imikalile iyalemoneka kwati yali bwino lelo iyali iyalubana .

(src)="98"> Minsan ngani magkalaen an kada eksperyensia , an gabos magkapareho an kapinonan .
(trg)="100"> Nangu cingati fintu bapitilemo fyalipusene , bonse batendeke mu nshila imo ine .

(src)="99"> An saro sa Mga Saksi ni Jehova inadalan sa Biblia an mga indibiduwal na ini , asin naeksperyensiahan ninda an pagigin totoo kan sinasabi kan Biblia : “ An tataramon nin Dios buhay asin mapuersa . ”
(trg)="101"> Inte ya kwa Yehova yalisambilile Baibolo nabo , kabili baliimwenene ukuti amashiwi ya mu Baibolo ya cine ayasoso kuti : “ Icebo ca kwa Lesa ca mweo , kabili caliluma . ”

(src)="100"> An puersa kan Tataramon nin Dios nagtabang sa balang indibiduwal na mapatalubo an makosog na pagtubod na nakapabago sa saiyang buhay na magin mas marahay .
(trg)="102"> Ukuluma kwa Cebo ca kwa Lesa kwalyafwile bonse ukukuula icitetekelo cakosa icayalwile imikalile yabo ukuba iyawama .

(src)="101"> An Mga Saksi ni Jehova aktibo sa labing 230 kadagaan asin isla .
(trg)="103"> Inte sha kwa Yehova shilasambilisha ukucila mu fyalo 230 ne fishi fya muli babemba .

(src)="102"> Inaagda ninda kamo na magkaigwa nin pag - adal sa Biblia .
(trg)="104"> Shilemukoselesha ukusambilila Baibolo .

(src)="103"> Taano ?
(trg)="105"> Mulandu nshi ?