# bci/2017360.xml.gz
# tss/2017360.xml.gz


(src)="1"> 3 “ Ka ɔ ja nun lɛ yo sa nga ɔ waan á yó’n ”
(trg)="1"> 1 你 ​ 必須 ​ 履行 ​ 誓願

(src)="2"> ?
(src)="3"> Nda nga e tali be Zoova ɲrun’n , e mian e ɲin e yia be nuan ?
(trg)="2"> 你 ​ 向 ​ 耶和華 ​ 所 ​ 起 ​ 的 ​ 誓 ​ 有 ​ 幾 ​ 個 ​ 呢 ?

(src)="5"> Zɛfte nin Ani be tali Zoova i nda .
(src)="6"> Yɛ be yiɛli i nuan .
(trg)="3"> 一 ​ 個 、 兩 ​ 個 ​ 還是 ​ 更 ​ 多 ?

(src)="7"> Like suanlɛ nga wá kán be ayeliɛ sɔ’n i ndɛ naan e nian su .
(trg)="4"> 你 ​ 盡力 ​ 履行 ​ 誓願 ​ 嗎 ?

(src)="10"> Blɛ sunman’n , e bu ninnge nga Zoova wá yó mán e mɛn klanman nun lɔ’n be akunndan .
(trg)="5"> 關於 ​ 履行 ​ 獻身 ​ 誓願 ​ 或 ​ 婚 誓 ​ 你 ​ 又 ​ 做 ​ 得 ​ 如何 ​ 呢 ?

(src)="11"> Ninnge nga be su tranman lɛ kun naan mɛn uflɛ’n i nun tranlɛ’n w’a yo fɛ’n , like suanlɛ nga wá kán be nun nnan be ndɛ .
(trg)="6"> 本 ​ 篇 ​ 課文 ​ 會 ​ 談談 ​ 耶 弗 他 ​ 和 ​ 哈 拿 , 他們 ​ 忠貞 ​ 地 ​ 履行 ​ 誓願 ​ 是 ​ 我們 ​ 的 ​ 好 ​ 榜樣 。

(src)="12"> Ɔ maan , é láfi Zoova su kpa yɛ é trá e awlɛn é sú i .
(trg)="7"> 2 上帝 ​ 王國 ​ 來臨 ​ 時 , 什麼 ​ 會 ​ 被 ​ 消滅 ?

(src)="13"> 15 Ɲanmiɛn m’ɔ “ di asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be jɔlɛ’n ” yo sa’n i nuan su tititi
(trg)="8"> 我們 ​ 常常 ​ 想 ​ 到 ​ 在 ​ 樂園 ​ 裡 ​ 耶和華 ​ 會 ​ 賜 ​ 給 ​ 我們 ​ 什麼 ​ 福分 , 但 ​ 本 ​ 篇 ​ 課文 ​ 會 ​ 談談 ​ 上帝 ​ 為了 ​ 重建 ​ 一 ​ 個 ​ 和平 ​ 快樂 ​ 的 ​ 世界 , 會 ​ 把 ​ 什麼 ​ 事物 ​ 消滅 。

(src)="14"> 21 Maan e klo sa’n i nuan su yolɛ kɛ zoova sa
(trg)="9"> 想想 ​ 這些 ​ 應許 ​ 會 ​ 加強 ​ 我們 ​ 的 ​ 信心 , 讓 ​ 我們 ​ 決心 ​ 忍耐 ​ 到底 。

(src)="15"> Kɛ be yo e bɔbɔ annzɛ e wiengu kun i sa m’ɔ timan su’n , wie liɛ’n , e yoman wun ase kanfuɛ .
(trg)="10"> 3 審判 ​ 全 ​ 地 ​ 的 ​ 主 ​ 一向 ​ 行事 ​ 公正

(src)="16"> Yɛ ɔ cɛman naan y’a yaci Ɲanmiɛn su lafilɛ .
(trg)="11"> 4 你 ​ 有 ​ 跟 ​ 耶和華 ​ 一樣 ​ 的 ​ 正義感 ​ 嗎 ?

(src)="17"> Biblu’n kan sran wie mɔ be yoli be sa , annzɛ be yoli be wiengu’m be sa’n be ndɛ .
(trg)="12"> 如果 ​ 我們 ​ 覺得 ​ 自己 ​ 經歷 ​ 或 ​ 看見 ​ 了 ​ 不公 ​ 的 ​ 事 , 可能 ​ 就 ​ 不 ​ 容易 ​ 表現 ​ 信心 、 謙卑 ​ 和 ​ 忠貞 。

(src)="18"> Like suanlɛ nga wá fá e ɲin sie be nun nsan be su naan e klo sa’n i nuan su yolɛ kɛ Zoova sa .
(trg)="13"> 這 ​ 兩 ​ 篇 ​ 課文 ​ 會 ​ 分析 ​ 三 ​ 個 ​ 聖經 ​ 記載 , 幫助 ​ 我們 ​ 培養 ​ 跟 ​ 耶和華 ​ 一樣 ​ 的 ​ 正義感 。

(src)="19"> 27 Maan e klun klo e di Zoova i junman naan be lɛ i ase
(trg)="14"> 5 自願 ​ 服務 ​ 能 ​ 讚美 ​ 耶和華

(src)="20"> Zoova mianman e wun .
(src)="21"> Sanngɛ , kɛ ɔ wun kɛ e tu e klun e su i’n , ɔ yo i fɛ .
(trg)="15"> 耶和華 ​ 不 ​ 需要 ​ 倚賴 ​ 任何 ​ 事物 、 什麼 ​ 都 ​ 不 ​ 欠缺 , 但 ​ 他 ​ 還是 ​ 很 ​ 高興 ​ 看 ​ 到 ​ 我們 ​ 熱心 ​ 支持 ​ 他 ​ 的 ​ 統治權 。

(src)="22"> Like suanlɛ nga wá fá e ɲin síe i Jɔlɛ Difuɛ Mun ndɛ tre 4 nin 5 be nun ndɛ’m be su .
(src)="23"> Ɔ maan , é wún kɛ Zoova kunndɛ kɛ e di i junman’n e klun klo , yɛ e yo like ng’ɔ kle e’n .
(trg)="16"> 士 師 記 ​ 第 ​ 4 ​ 和 ​ 5 ​ 章 ​ 的 ​ 記載 ​ 會 ​ 幫助 ​ 我們 ​ 看 ​ 出 , 我們 ​ 自願 ​ 為 ​ 耶和華 ​ 服務 , 一定 ​ 會 ​ 得到 ​ 他 ​ 的 ​ 讚賞 。