# bci/2016002.xml.gz
# kbp/2016002.xml.gz


(src)="1"> NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?
(trg)="1"> TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM ?

(src)="2"> NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ ?
(src)="3"> Be flɛ bian kun kɛ Itosi , yɛ ɔ fin Zapɔn .
(trg)="2"> Hitoshi kaakɛ liidiye akɔnta laɖʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa Japɔŋ ɛjaɖɛ taa .

(src)="4"> Zapɔn lɔ’n , ɔ di junman be nga be kunndɛ junman be man sran mun’n , be biolo kun nun .
(trg)="3"> Alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛ - tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ patazaɣ akɔnta takayɩsɩ taa yɔ , ɛlɛ heyi - i se ɛlɛɣzɩ nɛ ɛla akɔnta ŋgʋ kɩtɩtʋʋzɩ yɔ .

(src)="5"> Biolo sɔ’n nun lɔ’n , i yɛ ɔ nian be sika’n su ɔ .
(trg)="4"> Hitoshi lɩzɩ - ɩ pɩ - taa se ɛ - ɛhʋyɛ ɛɛhaɣ - ɩ nʋmɔʋ se ɛla mulum lakasɩ .

(src)="6"> Cɛn kun’n , i min’n seli i kɛ ɔ di ndrunmun fluwa ng’ɔ́ klɛ́ be’n su .
(trg)="5"> Peeɖe eheyi Hitoshi se ye ekizaa se ɛɛlakɩ mbʋ ɛpɔzʋʋ - ɩ kɔyɔ ɛɖɔɔnʋʋ - ɩ tʋmɩyɛ taa , nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩtɛmnaa .

(src)="7"> Sanngɛ , like nga Itosi suɛnnin i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n ti’n , ɔ seli i min’n kɛ ɔ kwlá diman ndrunmun .
(trg)="6"> Fenasɩ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ , tʋmɩyɛ ñɩnʋʋ kaalabɩ Hitoshi kaɖɛ nɛ pitibi - i yɔɔɔ .

(src)="8"> I sɔ’n ti’n , be seli i kɛ bé tú i junman’n nun .
(src)="9"> Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n , be tuli i junman’n nun sakpa .
(trg)="7"> Kɩyakʋ nakʋyʋ pɔpɔzaɣ Histoshi tɔm tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa se pʋcɔ nɛ pamʋ - ɩ lɛ , ecosi se ɛnʋ tɩsɔɔlɩ se ɛla mulum lakasɩ nasɩyɩ ɛ - tʋmɩyɛ labʋ taa .

(src)="10"> Itosi i wla boli i wun .
(src)="11"> Sanngɛ , ɔ kunndɛli junman uflɛ .
(trg)="8"> Peeɖe weyi ɛpɔzaɣ - ɩ tɔm yɔ ekitini - i se : “ Ñɔ - tɔm wɛ piti kpem . ”

(src)="12"> Cɛn kun’n , be flɛli i junman diwlɛ kun nun .
(src)="13"> Kɛ ɔ juli lɔ’n , ɔ dili be nanwlɛ kɛ i liɛ’n , ɔ diman ndrunmun .
(trg)="9"> Hitoshi hɔʋ taa mba nɛ ɛ - taabalaa peseɣtaɣ - i se ɛɖɔkɩ kpam nɛ ɛwɛɛ toovenim mbʋ , paa mbʋ yɔ ɛkɔm nɛ ɛpaɣzɩ pɩtʋʋ .

(src)="14"> Junman’n i su kpɛn’n seli i kɛ : “ ?
(src)="15"> Ngue sran yɛle wɔ ? ”
(src)="16"> Itosi i osufuɛ nin i janvuɛ’m be wlɛli i fanngan kɛ ɔ di nanwlɛ titi , nán maan ɔ kaci .
(trg)="10"> Ɛkɛdaa se : “ Nabʋyʋ taa mɔnpɔzaɣ man - tɩ se ɛzɩ pɩwɛ ɖeu se mɛwɛɛ toovenim paa ɛzɩmtaa ɛzɩ men - tisuu pɔzʋʋ yɔ ? ”

(src)="18"> Ɔ seli i klun lɔ kɛ : “ Ɲanmiɛn su mɔ n lafi’n ti’n , min waan n diman ndrunmun . ?
(src)="19"> Ajalɛ kpa yɛ n fɛ i lɛ ɔ , annzɛ sɛ ɔ ? ”
(trg)="11"> Histoshi tɔm tʋnɛ , tɩtɔzʋʋ - ɖʋ se pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa maɣzɩɣna se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛ toovenim .

(src)="20"> Sa ng’ɔ juli Itosi su’n , ɔ kle kɛ sran ngba be kloman nanwlɛ dilɛ’n .
(trg)="12"> Halɩ nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se ye ɛyʋ ɛwɛ toovenim tadɩyɛ nʋmɔʋ taa kɔyɔ , pɩɖʋzʋʋ - ɩ .

(src)="21"> Sran sunman be bu i kɛ ndrunmun dilɛ’n , ɔ ti like kpa .
(trg)="13"> Halʋ nɔɔyʋ lakɩ tʋmɩyɛ Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa .

(src)="22"> Afriki di Sidi lɔ junman difuɛ bla kun seli kɛ : “ Sran’m be diman nanwlɛ .
(trg)="14"> Ɛyɔɔdaa se : “ Ɛyaa mba mɛwɛ pɛ - hɛkʋ taa yɔ , pɛfɛyɩ toovenim .

(src)="23"> Ɔ maan , ɔ ju cɛn wie’n , a kunndɛ kɛ á yó kɛ be sa wie . ”
(trg)="15"> Nɛ nabʋyʋ taa lɛ , pɩtakɩɣ - m siŋŋ se mala ɛzɩ palakʋʋ yɔ . ”

(src)="24"> Andɛ’n , ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn .
(trg)="16"> Sɔnɔ , ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ .

(src)="25"> Be flɛ Angle lɔ fluwa sifuɛ dan kun kɛ Robɛli Fɛlmani .
(trg)="17"> Robert S .
(trg)="18"> Feldman kɛ lɔŋsɩnɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Etaazuunii sukuli kɩtɛzʋʋ nakʋyʋ taa .

(src)="26"> Ɔ fɛ i ɲin sie i sran’m be ninnge yolɛ’n su .
(src)="27"> Ɔ sieli i nzɔliɛ kɛ sɛ be fa sran 100 , naan be nin be koko yalɛ miniti blu cɛ’n , be nun 60 be bua ato .
(trg)="19"> Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ , ɛñɩnaa nɛ ɛna se ɛyaa mɩnʋʋ yɔɔ lɛ , 60 yɔɔdʋʋ cɛtɩm tɔm ɛzɩ tam kʋɖʋmam mbʋ yɔ cɛcɛsɩ 10 taa alɩwaatʋ ndʋ palakɩ faawɩyɛ yɔ .

(src)="28"> Kpɛkun , ɔ seli kɛ : “ I sɔ’n bo min nuan dan .
(trg)="20"> Feldman yɔɔdaa se : “ Akɔnta ŋgʋ kɩlabɩ - ɖʋ piti kpem .

(src)="29"> N siman kɛ ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn kɛ ngalɛ’n sa . ”
(trg)="21"> Ðɩtaamaɣzɩ se cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ tɔyɩ ɛyaa wezuu caɣʋ taa mbʋ . ”

(src)="30"> Sran fi kloman kɛ be buɛ i ato .
(src)="31"> Sanngɛ , sran sunman be bua ato . ?
(src)="32"> Wan yɛ ɔ kwla wun i sɔ liɛ’n i wlɛ ɔ ?
(src)="33"> ?
(trg)="22"> Pɩlabɩ piti se ɛyaa sakɩyɛ tɩsɔɔlɩ se pɛcɛtɩ - wɛ , ɛlɛ pɔsɔɔlɩ lalaa cɛtʋʋ .

(src)="34"> Ngue ti yɛ ato bualɛ’n , nin awie’n w’a kaci andɛ sran’m be nzuɛn sɔ ɔ ? ?
(trg)="23"> Ɛbɛ yɔɔ cɛtɩm , mɩlɩm , nɛ mulum lakasɩ lɛɛsɩ tɔyɩ sɔnɔ mbʋ ?

(src)="35"> Be nzuɛn sɔ’n ti’n , wafa sɛ yɛ mɛn’n w’a yo ɔ ? ?
(trg)="24"> Ðoŋ weyi lakasɩ nzɩ sɩwɛnɩ ɛyaa tɩŋa yɔɔ ?

(src)="36"> Ngue yɛ é yó naan y’a yo nanwlɛfuɛ titi ɔ ?
(trg)="25"> Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ , ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖise mulum lakasɩ nzɩ ?

# bci/2016003.xml.gz
# kbp/2016003.xml.gz


(src)="1"> NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?
(trg)="1"> TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM ?

(src)="2"> NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ ?
(trg)="3"> Ŋtisiɣ tɔm ndʋ tɩ - yɔɔ ?

(src)="3"> “ Kɛ e sa mian’n , e bua ato e fa ti e wun ɲanman nun . ” — Samanta , ɔ fin Afriki di Sidi .
(trg)="4"> Ɛzɩ Samantha yɔ , pʋtɔma yɔ ɖɩtɛm katʋʋ kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ nɛ ɖɩna .

(src)="4"> ?
(trg)="5"> Mbʋ ɖɩlakɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩɣ - ɖʋ se ɖɩtaawɛɛ toovenim yɔ , pɩwɩlɩɣ mbʋ pɩ - tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ɖɛ - ɛzɩdaa yɔ .

(src)="5"> Ndɛ nga Samanta kɛnnin i lɛ’n , ɔ ti ɔ klun su ? ?
(src)="6"> Kɛ ɔ sa mian’n , ngue yɛ a yo ɔ ?
(trg)="6"> Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩtɔɔ fɛyɛ , ɛlɛ ye pɩ - tɔm ɛkɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖɛ - ɛzɩdaa kɔyɔ , ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se cɛtɩm wɛ ɖeu .

(src)="7"> Kɛ e sa mian’n , sɛ e klo nanwlɛ dilɛ’n annzɛ e klomɛn i’n , é yí i nglo .
(trg)="7"> Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa lalaa kɔŋ nɛ peɖiɣzina se ɖɩcɛtaa yɔ , pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ - ɖʋ kaɖɛ .

(src)="8"> Yɛle kɛ sɛ e klo dunman’n , é búa ato é fá tí e wun ɲanman nun .
(trg)="8"> Iyele nɛ ɖɩna kɩɖaŋ nɩɩyɩ .

(src)="9"> Sanngɛ , sɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun naan be wun kɛ e buali ato’n , i bo’n kwla gua tɛ man e .
(trg)="9"> Pʋcɔ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɛyaa naalɛ hɛkʋ taa lɛ , pɩpɔzʋʋ se pataa ɖama liu .

(src)="10"> Kɛ sran nɲɔn be di be wiengu nanwlɛ’n , be afiɛn’n mantan kpa .
(trg)="10"> Ye pataɣ ɖama liu yɔ , sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ - wɛ nɛ ɖama .

(src)="11"> Yɛ be lafi be wiengu su .
(trg)="11"> Ɛlɛ pɩtɩkɛ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ yem pakʋyʋʋ nɛ papaɣzɩ ɖama liu taʋ .

(src)="12"> Sanngɛ , ɔ fata kɛ be di be wiengu nanwlɛ titi .
(trg)="12"> Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa cakɩ ɖama cɔlɔ , pɛkɛdɩɣ nɛ pamaɣzɩɣ ɖama kɩcɛyɩm yɔɔ yɔ , piyeki nɛ papaɣzɩ ɖama liu taʋ .

(src)="13"> Afin kɛ sran kun buɛ i wiengu kun i ato’n , be afiɛn saci .
(trg)="13"> Ɛlɛ cɛtɩm pazɩ yem pɩzɩɣ piyele nɛ ɛyaa ɩɩtasɩɣ ɖama liu taʋ .

(src)="14"> Kpɛkun , kɛ ɔ́ yó naan be lafi be wiengu su ekun’n , ɔ ti kekle .
(trg)="14"> Nɛ ye pɩlabɩ mbʋ yɔ , pɩwɛ kaɖɛ se patasɩ paɣzʋʋ ɖama liu taʋ .

(src)="15"> ?
(src)="16"> Sran wie mɔ a lafi i su’n , w’a laka wɔ le ? ?
(trg)="15"> Wiɖiyi ña - taabalʋ nɔɔyʋ tɛmɩ - ŋ cɛtʋʋ na ?

(src)="17"> Wafa sɛ yɛ i sɔ’n yoli wɔ ɔ ?
(trg)="16"> Ye ɛɛɛ , ɛzɩma pɩlabɩ - ŋ ?

(src)="18"> Ɔ yoli wɔ ya sa fiaan . ?
(src)="19"> Nɛ́n i ɔ ?
(trg)="17"> Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩwɩzɩ - ŋ , nɛ halɩ ŋmaɣzɩ se ɛlɩ ña - wayɩ .

(src)="20"> Ato bualɛ’n , ɔ saci sran kun nin i janvuɛ kpa’n be afiɛn .
(trg)="18"> Ye ŋwɛnɩ lɩmaɣza ana yɔ , ŋwɛnɩ toovenim .

(src)="21"> Be flɛ fluwa sifuɛ dan kun kɛ Robɛli Inɛsi .
(trg)="19"> Pɩnaɣ kaɣlaa se cɛtɩm pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ .

(src)="22"> Ɔ kle like Amlɛnkɛn’m be lɔ Inivɛsite kun nun .
(trg)="21"> Ɛñɩnaa nɛ ɛna se ye ɛyʋ ɛfɛyɩ toovenim kɔyɔ , ɛyaa lalaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ - ɩ .

(src)="23"> Ɔ seli kɛ : “ Ato bualɛ’n , ɔ ti kɛ tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n sa . ”
(trg)="22"> Cɛtɩm wɛ ɛzɩ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩɖɛɣ ɛyaa yɔ .

(src)="24"> Sran ng’ɔ nin ato buafuɛ be san nun’n , ɔ cɛman naan w’a “ kaci ” ato buafuɛ wie .
(trg)="23"> Ye ŋcakɩ ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ cɛtʋʋ yɔ ɛ - cɔlɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ , ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɛzɩ - ŋ ɛ - wɛtʋ .

(src)="25"> ?
(src)="26"> Ngue yɛ é yó naan y’a di nanwlɛ titi ɔ ?
(trg)="24"> Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ŋ nɛ ŋwɛɛ toovenim ?

(src)="27"> Saan é nánti mmla nga be o Biblu’n nun’n be su .
(trg)="25"> Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ - ŋ .

(src)="28"> Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n wá fá e ɲin síe i mmla sɔ’m be nun wie’m be su .
(trg)="26"> Ðitendi - ŋ , yele nɛ ɖɩtazɩ Bibl paɣtʋ kila naayɛ taa .

# bci/2016004.xml.gz
# kbp/2016004.xml.gz


(src)="1"> NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?
(src)="2"> NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ ?
(trg)="1"> TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM ?

(src)="3"> “ E si e klun lɔ weiin kɛ y’a yo - man sa fi , afin sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n . ” — Ebre Mun 13 : 18 .
(trg)="2"> “ Ðɩmaɣzɩɣ se ɖɩwɛnɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ , ɖɩtɛm ɖa - taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ - taa . ” — Ebree 13 : 18 .

(src)="4"> Glɛki nun ndɛ mma nga blɛ sunman Wawle’n kaci i se kɛ “ sa ng’ɔ ti kpa’n , ” be kwla kaci i ekun kɛ “ nanwlɛ dilɛ . ”
(trg)="3"> Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ - ɖɩ cɩnɛ se “ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ ” yɔ , ɖɩ - tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se toovenim wɛʋ yaa mbʋ pɩkɛ kɩbam yɔ .

(src)="5"> Yɛ be fa kan sran mɔ i nzuɛn’n ti kpa’n i ndɛ .
(trg)="4"> Krɩstʋ mba ñakɩ pana se pakpaɣ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ : “ Ðɩtɛm ɖa - taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ - taa . ”

(src)="6"> Ndɛ nga Ɲanmiɛn maan Pɔlu klɛli’n , ɔ ti Klistfuɛ’m be cinnjin kpa .
(trg)="5"> Tɔm ndʋ , tɩ - tɔbʋʋ lɛ suwe ?

(src)="7"> Pɔlu seli kɛ : ‘ Sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n . ’ ?
(trg)="6"> Paa tanaŋ ŋgʋ kɩ - tɛɛ lɛ , ɛyaa sakɩyɛ cɔŋnɩ pa - tɩ ñɩnʋʋ taa pʋcɔ nɛ palɩɣ ɛyaa taa .

(src)="8"> Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin ?
(trg)="7"> Ɛbɛ yɔɔ ?

(src)="10"> I sɔ’n ti , e fa niannun e nian e wun naan y’a fite .
(trg)="8"> Mbʋ pʋyɔɔ yɔ , pɔsɔɔlaa se pɔñɔɔzɩ pa - tɩ nɛ peɖe .

(src)="11"> Sanngɛ , nán wafa nga sran kun wlɛwlɛ i wun’n , i ngunmin ti yɛ be kwla bu i sran ɔn .
(trg)="9"> Ɛlɛ nabʋyʋ tɔm ñɛcɛyaa kpem nɛ pɩkɩlɩ ɖa - tɩ ñɔɔzʋʋ .

(src)="12"> Ɔ fata kɛ i nzuɛn’n yo kpa wie .
(src)="13"> Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle weiin kɛ klɔ sran’n i nzuɛn’n ti tɛ .
(trg)="10"> Toovenim taa lɛ , ɛyʋ weyi ɖɩkɛnɩ pɩ - taa kiŋ yɔ , eyeki se ɖiɖe yaa ɖitaaɖe ɛyaa ɛzɩdaa .

(src)="14"> I waan : “ Kɛ ɔ fin i bakan nun’n , i nyin’n wo sa tɛ’n su titi . ”
(trg)="11"> Bibl wɩlɩɣ kpayɩ se ɖa - laŋɩyɛ tuzuuni - ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ .

(src)="15"> ( Bo Bolɛ 8 : 21 ) I sɔ’n ti , ɔ fata kɛ e mian e ɲin kpa naan y’a yo sa ng’ɔ ti kpa’n .
(trg)="12"> Kiɖe Tɛɛ Tɔm 8 : 21 yɔɔdʋʋ se : “ Ɛyʋ laŋɩyɛ taa lɩmaɣza tɩkɛdɩ ɖooo e - pitu taa . ”

(src)="16"> Pɔlu kɛnnin i sɔ liɛ’n i ndɛ .
(trg)="13"> Ye mbʋ , pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim lɛ , pʋpɔzʋʋ se ɖɩlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩwɛ ɖa - taa yɔ .

(src)="17"> Ɔ seli kɛ : “ Nyanmiɛn mmla’n i su falɛ’n yo n fɛ min anwlɛn’n nun , sanngɛ n wun kɛ sa uflɛ o lɛ .
(trg)="14"> Apostoloo Pɔɔlɩ kɛdɩ ɛzɩma ɛlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm yɔ nɛ ɛtɔ se : “ Mɛ - ɛyʋtʋ taa kiŋ lɛ , mɔnsɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ .

(src)="18"> Min nzuɛn b’ɔ maan n yo sa tɛ’n , ɔ nin akunndan nga b’ɔ maan n klo kɛ ń yó sa kpa’n , be ti kɛ sran nnyɔn bɔ be si akplowa sa , lele n fa tɛfuɛ’n su , ɔ maan n kaci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn . ” — Rɔmfuɛ Mun 7 : 22 , 23 .
(trg)="15"> Ɛlɛ manɩɣ paɣtʋ lɛɛtʋ taŋ men - pilinzi taa nɛ tiyou man - taa lɔŋ paɣtʋ , nɛ tɩhɔkʋʋ - m nɛ kɩwɛɛkɩm paɣtʋ ndʋ tɩwɛ men - pilinzi taa yɔ . ” ​ — Roma 7 : 22 , 23 .

(src)="19"> Ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn .
(src)="20"> Ɔ maan wie liɛ’n , ɔ yo e kɛ e nian be nzuɛn sɔ’n su . ?
(trg)="16"> Ye ɖa - laŋɩyɛ etuzuu - ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yaa ɖɩtaawɛɛ toovenim kɔyɔ , pɩwɛɛ se ɖɩlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ .

(src)="21"> Sanngɛ , sɛ e bɔbɔ e kloman ato bualɛ’n , wan yɛ ɔ́ mían e kɛ e bua ato ɔ ?
(trg)="17"> Ða pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩlakɩ yɔ .

(src)="22"> I sɔ’n ti , sɛ ɔ yo e kɛ e bua ato’n , maan e jran kekle .
(src)="23"> Nán e bua ato naan e kaci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn .
(trg)="18"> Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩlɔʋ lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim , paa mba pɔcɔ - ɖʋ nɛ pata yɔ pɛfɛyɩ toovenim kɔyɔ .

(src)="24"> Sɛ e waan é yó nanwlɛfuɛ’n , ɔ fata kɛ e nanti mmla wie’m be su .
(src)="25"> Sran’m be kpɛ be wun wlawlalɛ’n i su mmla .
(trg)="19"> Pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim lɛ , pʋpɔzʋʋ se ɖɩɖɔ paɣtʋ kila wena asɩɣnɩ - ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ , a - yɔɔ .

(src)="26"> Sanngɛ , be nzuɛn’n kle kɛ be buman mmla fi i akunndan .
(src)="27"> Be buman sa kpa yolɛ’n i akunndan .
(trg)="20"> Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa sakɩyɛ kpakɩɣ pa - alɩwaatʋ nɛ pamaɣzɩɣ po - wondu suu yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma pacaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ .

(src)="28"> Ɔ maan , kɛ be bua ato be fa ti be wun ɲanman nun’n , be bumɛn i kɛ ɔ ti tɛ .
(trg)="21"> Piyeki nɛ pamaɣzɩɣ se hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ , papɩzɩɣ nɛ pɛcɛtɩ pazɩ .

(src)="29"> I sɔ’n ti , fluwa kun seli kɛ : “ Sɛ e bua ato naan e akunndan’n buman e fɔ’n , e kwla bu i kɛ e ti nanwlɛfuɛ . ” ?
(trg)="22"> Takayaɣ nakɛyɛ ( La vérité ( honnête ) sur la malhonnêteté ) yɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa cɛtɩɣ yɔ , pañakɩ pana se ɛyaa ɩtaakɩlɩ naʋ se pɛkɛ cɛtɩyaa .

(src)="30"> Mmla benin su yɛ e kwla nanti naan y’a yo nanwlɛfuɛ ɔ ?
(trg)="23"> Ɛlɛ , nabʋyʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩna se cɛtɩm nabʋyʋ fɛyɩ se pɩwɛ ɖeu na ?

(src)="31"> Sran miliɔn kpanngban be wunnin kɛ sran ng’ɔ nanti Ɲanmiɛn i mmla’n su’n , ɔ yo nanwlɛfuɛ .
(trg)="24"> Ɛɛɛ , nabʋyʋ wɛɛ se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ - ɖʋ .

(src)="32"> Ɲanmiɛn i mmla’m be leman wunsu .
(trg)="25"> Bibl sɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ - taa .

(src)="33"> Yɛ i mmla sɔ’m be o Biblu’n nun .
(trg)="26"> Paɣtʋ kila wena awɛ Bibl taa yɔ , awɛnɩ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa .

(src)="34"> ( Jue Mun 19 : 8 ) I wie yɛle kɛ , Biblu’n kan wafa ng’ɔ fata kɛ awlobo’m be tran’n i ndɛ .
(src)="35"> Ɔ kan wafa ng’ɔ fata kɛ junman difuɛ’n nin i min’n be tran’n i ndɛ .
(trg)="27"> ( Keɣa 18 : 8 ) Bibl sɩɣnɩ - ɖʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa ɛzɩ hɔʋ taa , tʋmɩyɛ labʋ taa , wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa .

(src)="36"> Kpɛkun , ɔ kan wafa ng’ɔ fata kɛ e nin Ɲanmiɛn bɔbɔ e nanti’n i ndɛ wie .
(trg)="28"> Paa ɛzɩmtaa lɛ , paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila wena awɛ kɩ - taa yɔ , awazɩɣ ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa .

(src)="37"> Ɲanmiɛn mmla’n , ɔ sinman le .
(src)="38"> Ɔ ti sran kwlakwla be liɛ .
(trg)="29"> Ye ɖɩkalɩɣ Bibl , ɖɩmaɣzɩɣ kɩ - taa tɔm yɔɔ nɛ ɖɩkpakɩɣ kɩ - lɔŋ tasʋʋ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ , pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖa - laŋɩyɛ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim .

(src)="39"> Yɛ sran kwlakwla be kwla nanti su .
(trg)="30"> Ɛlɛ , Bibl sɩmtʋ ɖeke ɛɛpɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim .

(src)="40"> Sɛ sran kun kanngan Biblu’n nun naan ɔ bu ndɛ ng’ɔ kanngan’n i su akunndan naan ɔ nanti su’n , ɔ kwla klo nanwlɛ dilɛ’n .
(trg)="31"> Ðɩwɛ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩ - taa yɔ , ɖɩñɩkɩɣ ɖɔ - yɔɔ se ɖɩkpaɣ ɖi - mulum lakasɩ .

(src)="42"> Sanngɛ , kɛ mɔ ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn ti’n , ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ suan e bo .
(trg)="32"> Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛsɩnɩ - ɖʋ .

(src)="43"> ( Filipfuɛ Mun 4 : 6 , 7 , 13 ) Sɛ e yo sɔ’n , é kwlá dí nanwlɛ sa’n kwlaa nun .
(trg)="33"> ( Filiipu 4 : 6 , 7 , 13 ) Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ , pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ ɖɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ , nɛ ɖɩwɛɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ - taa .

(src)="44"> Itosi mɔ ndɛ akpasua ng’ɔ sinnin lɛ’n kɛnnin i ndɛ’n , ɔ di nanwlɛ .
(trg)="34"> Hitoshi weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ - tɔm kajalaɣ ñʋʋ taa yɔ , ɛkɔm nɛ ehiɣ wazasɩ sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ toovenim ɛ - tʋmɩyɛ labʋ taa .

(src)="45"> I sɔ’n ti’n , sran’m be kɛn i ndɛ kpa .
(src)="46"> Sran ng’ɔ di i sa nun junman siɛn’n , ɔ klo i sa kpa .
(trg)="35"> Lɛɛlɛɛyɔ ehiɣ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ nɛ ɛ - tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ taa lakɩ - ɩ nɛ leleŋ ɛzɩma ɛwɛ toovenim yɔ , pɩ - yɔɔ .

(src)="47"> Itosi waan : “ Ń lá Ɲanmiɛn i ase .
(src)="48"> I fanngan nun’n , m’an ɲan junman kun mɔ kɛ ń dí’n , min klun titiman min ɔn . ”
(trg)="36"> Hitoshi yɔɔdaa se : “ Mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kpem se manpɩzaa nɛ mehiɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ - m waɖɛ se mɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ yɔ . ”

(src)="49"> Sran sunman be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn i mmla’n mɔ be nanti be su’n ti’n , sa’n kwlaa nun be yo “ sa ng’ɔ ti kpa’n . ”
(src)="50"> Ɔ maan , i bo’n guali kpa mannin be .
(trg)="37"> Ɛyaa lalaa ɖɔɖɔ kpaɣ Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩtɔŋ se “ ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ - taa ” yɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩwazɩ - wɛ siŋŋ .

(src)="51"> É wá kán be nun wie’m be ndɛ .
(trg)="38"> Iyele nɛ ɖɩna pa - kɩɖaŋ .

(src)="52"> Bla kun seli kɛ : “ Kɛ n ɲannin afuɛ 13 , n yacili suklu dilɛ .
(trg)="39"> “ Maawɛnɩ pɩnzɩ 13 lɛ , meyele sukuli nɛ ma nɛ mɩlaa ɖɩɖʋ ɛgbɛyɛ .

(src)="53"> E nin awiefuɛ mun e sannin nun .
(src)="54"> Ɔ maan , min bo ninnge’n i dan lika ti awie ninnge .
(trg)="40"> Piyeba nɛ ñɩm mbʋ maawɛna yɔ , cɛtɩm nʋmɔŋ yɔɔ mantɩŋnaa nɛ mehiɣ pɩ - taa sakɩyɛ .

(src)="55"> Zoova i Lalofuɛ’m be wa kleli e nin min wun’n , e Biblu’n nun like .
(trg)="41"> Pʋwayɩ lɛ , mawalɩ abalʋ nɔɔyʋ , nɛ ɖa nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ .

(src)="56"> E wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn Zoova * kloman kɛ e wua .
(trg)="42"> Ðɩkpɛlɩkaa se Yehowa * Ɛsɔ paɖɩɣ cɛtɩm lakasɩ .

(src)="57"> Ɔ maan , e kacili e nzuɛn’n .
(src)="58"> Afuɛ 1990 nun’n , e fali e wun mannin Zoova .
(trg)="43"> Peeɖe ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩlɛɣzɩɣ ɖe - wezuu caɣʋ .

(src)="59"> Kpɛkun , be yoli e batɛmu . ” — Nyanndra Mun 6 : 16 - 19 .
(trg)="44"> Pɩnaɣ 1990 taa , ɖɩkpaɣ ɖa - tɩ nɛ ɖɩha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ - ɖʋ lɩm nɛ ɖɩpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa . ” — Aduwa 6 : 16 - 19 .

(src)="60"> “ Laa’n , min sua’n nun ti awie ninnge mun ngunmin .
(trg)="45"> “ Ðooo lɛ , wondu ndʋ tɩɩwɛ man - ɖɩɣa taa yɔ , mamɩlɩ tɩ - taa sakɩyɛ kɩmɩlʋ .

(src)="61"> Sanngɛ ninnge nga n le be siɛn’n , n toli be kwlakwla .
(trg)="46"> Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ , tɩtɩtasɩ wɛʋ .

(src)="62"> Ɔ maan , min akunndan’n buman min fɔ kaan sa .
(trg)="47"> Piyeba nɛ mɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kele kele ñɩnɖɛ .