# bci/2003123.xml.gz
# gu/2003123.xml.gz


(src)="1"> ?
(src)="2"> Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e di e Min’n i Aliɛ Cɛn’n niɔn ?
(trg)="1"> મેમોરિયલ શા માટે ઉજવવું જોઈએ ?

(src)="3"> “ Sa nga e Min’n fa kleli min’n yɛ kusu n fa kle amun - ɔn . ” ​ — 1 KORƐNTFUƐ MUN 11 : 23 .
(src)="4"> 1 , 2 . ?
(trg)="2"> “ પ્રભુ તરફથી જે મને મળ્યું તે મેં તમને પણ સોંપી દીધું . ” — ૧ કોરીંથી ૧૧ : ૨૩ .

(src)="5"> Ngue yɛ afuɛ 33 nun e blɛ liɛ nun’n , Zezi yoli i Delɛ cɛn’n i kɔnguɛ’n nun ɔn ?
(trg)="3"> એ ૩૧મી માર્ચ , ઈસવી સન ૩૩ની સાંજ હતી .

(src)="6"> SRAN 11 nga mɔ kɛ ‘ sa tɔli Zezi su’n b’a yacimɛn i le’n , ’ b’a yia .
(trg)="4"> ધીમે ધીમે સાંજ ઢળી રહી હતી તેમ , ચંદ્ર સોળે કળાએ ખીલી રહ્યો હતો .

(src)="7"> Zoova i Wa kunngba cɛ’n , i bɔbɔ ba’n o lɛ wie ( Lik 22 : 28 ) .
(src)="8"> E o afuɛ 33 nun e blɛ liɛ nun , Marsi i le 31 su , Wue cɛn nnɔsua nun .
(trg)="5"> યરૂશાલેમના એક ઘરમાં , યહોવાહ પરમેશ્વરના પુત્ર ઈસુ પોતાના ૧૧ મિત્રો સાથે ભેગા થયા હતા .

(src)="9"> Anglo ba’n ta kpa , ɔ maan ɲanmiɛn ble’n su ti klanman kpa Zerizalɛmu klɔ’n su .
(src)="10"> Zezi Klist nin i akoto mun b’a wie Delɛ cɛn’n di .
(trg)="6"> આ મિત્રોએ ઈસુના સુખમાં અને દુઃખમાં પૂરો સાથ આપ્યો હતો .

(src)="11"> Be fuannin Zida Iskariɔti m’ɔ tu sran’m be ja’n , kpɔkun be onga’m be kali lɛ . ?
(src)="12"> Ngue ti ɔ ?
(trg)="7"> તેઓએ પાસ્ખા પર્વની ઉજવણી પૂરી કરી .

(src)="13"> Afin Zezi nin be su wa yo like cinnjin kpa kun . ?
(src)="14"> Ngue like yɛle i sɔ’n ?
(trg)="8"> પછી , ઈસુએ દગાખોર યહુદા ઇસ્કારીઓતને બહાર મોકલી દીધો .

(src)="15"> Kɛ mɔ Matie m’ɔ ti Zezi Klist i jasin fɛ’n klɛfuɛ kun’n , ɔ trannin cɛn dilɛ sɔ’n i bo ti’n , maan ɔ kɛn i nun ndɛ kle e .
(trg)="9"> હવે ઈસુ બહુ જ મહત્ત્વના પ્રસંગની શરૂઆત કરી રહ્યા હતા .

(src)="16"> I waan : “ Jésus fali kpaun yɛ ɔ lali Nyanmiɛn ase .
(trg)="10"> એ પ્રસંગમાં માત્થી પણ હતા .

(src)="17"> Kɛ ɔ lali Nyanmiɛn ase wieli’n , ɔ bubuli nun fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun naan ɔ’a se be kɛ : ‘ Kpaun ng’ɔ o yɛ’n ti min wunnɛn [ i nzɔliɛ ] , an fa di . ’
(src)="18"> I sin ɔ fali klowa kun yɛ ɔ lali Nyanmiɛn ase .
(trg)="11"> તેમણે લખ્યું : “ ઈસુએ રોટલી લઈને , તથા આશીર્વાદ માગીને ભાંગી ; અને શિષ્યોને તે આપીને કહ્યું , કે લો , ખાઓ ; એ મારૂં શરીર છે .

(src)="19"> Kɛ ɔ lali Nyanmiɛn ase wieli’n , ɔ fa mannin be yɛ ɔ seli be kɛ : ‘ Amun kwlaa an nɔn nzan ng’ɔ o nun’n , afin nzan sɔ’n ɔ ti min mmoja b’ɔ ti aenguɛ uflɛ nga Nyanmiɛn waan ɔ nin sran’m bé trá’n i nzɔliɛ .
(trg)="12"> અને તેણે પ્યાલો લઈને તથા સ્તુતિ કરીને તેઓને આપીને કહ્યું , કે તમે સહુ એમાંનું પીઓ .

(src)="20"> Sran sunman be ti yɛ bé gúɛ i ase ɔ , ɔ maan Nyanmiɛn yáci be sa bɔ be yoli i’n cɛ́ be . ’ ”
(src)="21"> ( Matie 26 : 26 - 28 ) . ?
(trg)="13"> કેમકે નવા કરારનું એ મારૂં લોહી છે , જે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાઓને સારૂ વહેવડાવવામાં આવે છે . ”

(src)="22"> Like nga be yoli i lɛ’n , ɔ ti cɛn kunngba like yolɛ sa ngbɛn ? ?
(trg)="14"> ઈસુએ શા માટે એમ કર્યું ?

(src)="23"> I bo’n yɛle mennin ? ?
(src)="24"> Yɛ ɔ ti cinnjin kpa man e ?
(src)="25"> “ An yo i kɛ nga n yo i yɛ’n sa ”
(src)="26"> ?
(trg)="15"> શું આજે આપણે પણ એ પ્રસંગ ઉજવવો જોઈએ ?

(src)="27"> Ngue ti yɛ afuɛ 33 nun e blɛ liɛ nun’n , sa nga Zezi yoli i Nisan i le 14 su i kɔnguɛ’n , ɔ ti cinnjin ɔn ?
(trg)="16"> ‘ મારી યાદગીરીમાં એ કરતા રહો ’

(src)="28"> Sa nga Zezi Klist yoli i afuɛ 33 nun e blɛ liɛ nun’n , Nisan i le 14 kɔnguɛ’n nun’n , ɔ ti ajalɛ m’ɔ fata kɛ be fa su ɔ .
(trg)="17"> એ નીસાન ૧૪ની સાંજ હતી અને ઈસુએ ઉજવેલો એ પ્રસંગ જેવો તેવો ન હતો .

(src)="29"> I nun mɔ akoto Pɔlu ɔ́ klɛ́ Korɛnti lɔ Klistfuɛ nga be kpali be sieli be ngunmin be fluwa’n , nn be liɛ’n be sɔli ajalɛ sɔ’n su falɛ’n w’a di afuɛ 20 tra su .
(trg)="18"> એ પ્રસંગ એટલો મહત્ત્વનો હતો , કે કોરીંથનું મંડળ ૨૦ વર્ષો પછી પણ એને ઉજવતું હતું .

(src)="30"> Fluwa nga ɔ klɛli nun’n , ɔ yiyili nun kɛ Zezi w’a yoman sa sɔ’n i ngbɛn .
(src)="31"> Ɔ yoli naan be nian su be yo .
(trg)="19"> તેથી , પાઊલે તેઓને લખ્યું : ‘ પ્રભુ તરફથી જે મને મળ્યું તે મેં તમને પણ સોંપી દીધું .

(src)="32"> Kɛ afuɛ 33 nun e blɛ liɛ nun’n , Zezi nin i akoto 11 be yiali be yoli sa sɔ’n , nn Pɔlu bɔbɔ ­ nunman lɛ .
(src)="33"> Ɔ maan , akoto nga be trɛnnin i bo’n , be kɛnnin i nun ndɛ kleli i .
(trg)="20"> એટલે , જે રાતે પ્રભુ ઈસુને દગો કરવામાં આવ્યો , તે રાતે તેણે રોટલી લીધી ; અને સ્તુતિ કરીને ભાંગી , અને કહ્યું , કે એ મારૂં શરીર છે , એને તમારે સારૂ ભાંગવામાં આવ્યું છે ; મારી યાદગીરીને સારૂ એ કરો .

(src)="34"> Asa ekun , sa nga be yoli i cɛn sɔ nun’n , Pɔlu wunnin i aolia nun .
(src)="35"> Afin Pɔlu bɔbɔ waan : “ Sa nga e Min’n fa kleli min’n yɛ kusu n fa kle amun - ɔn .
(trg)="21"> એ જ પ્રમાણે ભોજન કર્યા પછી , તેણે પ્યાલો લીધો , અને કહ્યું , કે આ પ્યાલો મારા રક્તમાં નવો કરાર છે ; તમે જેટલી વાર એમાંનું પીઓ છો , તેટલી વાર મારી યાદગીરીને સારૂ તે કરો . ’

(src)="36"> Nnɔsua kunngba nga be fa e Min Jésus mannin sran mun’n , ɔ fali kpaun , kɛ ɔ lali Nyanmiɛn ase’n , ɔ bubuli nun , ɔ seli kɛ : ‘ Kpaun ng’ɔ o yɛ’n ti min wunnɛn , ɔ ti amun liɛ .
(trg)="22"> જો કે પાઊલ એ પ્રસંગે ઈસુ સાથે ન હતા , તો તેમને આ વિષે કઈ રીતે ખબર પડી ?

(src)="38"> Kɛ be wieli like di’n , ɔ fali klowa’n , yɛ ɔ seli kɛ : ‘ Like ng’ɔ o klowa nga nun’n ɔ ti min mmoja b’ɔ ti aenguɛ uflɛ nga Nyanmiɛn waan ɔ nin amún trá’n i nzɔliɛ .
(trg)="23"> પાઊલે અમુક પ્રેષિતો પાસેથી તો એ જાણ્યું જ હશે .

(src)="39"> Cɛn kwlaa nga amún nɔ́n nun’n , an yo i kɛ nga n yo i yɛ’n sa , maan amun wla kpɛn n su . ’ ” — 1 Korɛntfuɛ Mun 11 : 23 - 25 .
(src)="40"> ?
(trg)="24"> તેમ જ , તેમને થયેલા સંદર્શનથી પણ તેમના મનમાં એની ખાતરી થઈ હશે .

(src)="41"> Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be di e Min’n i Aliɛ Cɛn’n niɔn ?
(src)="42"> Zezi Klist i Jasin Fɛ’n mɔ Liki klɛli’n , ɔ kannin Zezi i ndɛ kunngba’n .
(trg)="25"> લુકે પણ ઈસુની આજ્ઞા જણાવી : “ મારી યાદગીરીમાં આ કરો . ”

(src)="43"> I waan : “ An yo i kɛ nga ń yó i yɛ’n sa , maan amun wla kpɛn n su . ”
(trg)="26"> આપણને પણ એ આજ્ઞા લાગુ પડે છે .

(src)="44"> ( Lik 22 : 19 ) .
(src)="45"> I sɔ yolɛ’n nin Klist i wie’n cɛn dilɛ’n be kɔ likawlɛ .
(trg)="27"> ઘણી વાર આ પ્રસંગને , ખ્રિસ્તના મરણની યાદગીરી કે મેમોરિયલ કહેવાય છે .

(src)="46"> Kpɔkun Pɔlu kusu flɛli cɛn sɔ’n i ekun kɛ , e Min’n i aliɛ ( 1 Korɛntfuɛ Mun 11 : 20 ) .
(trg)="28"> પાઊલે એને પ્રભુનું ભોજન પણ કહ્યું હતું .

(src)="47"> Zezi seli Klistfuɛ’m be kɛ be di e Min’n i Aliɛ Cɛn’n . ?
(trg)="29"> પરંતુ , એ ઉજવણી શા માટે કરવામાં આવી હતી ?

(src)="48"> Sanngɛ ngue ti yɛ ɔ kpɛli cɛn dilɛ sɔ’n i ba ɔ ?
(trg)="30"> મેમોરિયલનો હેતુ

(src)="49"> Sa nga ti yɛ Zezi kpɛli e Min’n i Aliɛ Cɛn dilɛ’n i ba’n
(src)="50"> 5 , 6 . ( a ) ?
(trg)="31"> આ પ્રસંગથી આપણે જોઈએ છીએ , કે ફક્ત યહોવાહને જ રાજ કરવાનો હક્ક છે .

(src)="51"> Sa nga ti yɛ Zezi kpɛli e Wla Kpɛnlɛ Cɛn dilɛ’n i ba’n , i kun yɛle mennin ?
(trg)="32"> શેતાને આરોપ મૂક્યો હતો કે આપણે સ્વાર્થને કારણે જ યહોવાહને ભજીએ છીએ .

(src)="52"> ( b ) Amun kle sa kun ekun nga ti yɛ ɔ kpɛli e Min’n i Aliɛ Cɛn dilɛ’n i ba ɔ .
(trg)="33"> એને બદલે , ઈસુએ એ રાજ માટે પોતાનો જીવ આપી દીધો .

(src)="53"> Sa nga ti yɛ Zezi kpɛli e Wla Kpɛnlɛ Cɛn dilɛ’n i ba’n , yɛle kɛ i wie’n manman i Si m’ɔ o nglo lɔ’n , mɔ i kunngba yɛ ɔ ti famiɛn’n .
(trg)="34"> આમ , તેમણે શેતાનને જૂઠો ઠરાવ્યો .

(src)="54"> I lɛ nun’n , ɔ kleli kɛ , kɛ mmusu’m be si Satan waan sran’m be wunnɛn m’ɔ ti be like cinnjin’n , i kunngba ti yɛ be su Ɲanmiɛn’n , ɔ ti ato ndɛ ( Zɔb 2 : 1 - 5 ) .
(trg)="35"> ( અયૂબ ૨ : ૧ - ૫ ) ઈસુની આવી વફાદારીથી યહોવાહનું દિલ કેટલું ખુશ થયું હશે ! — નીતિવચનો ૨૭ : ૧૧ .

(src)="55"> Zezi i awlɛn tankaan m’ɔ fa suli Ɲanmiɛn lele guɛli i ti nin bo’n , ɔ jɔli Zoova klun . — Nyanndra Mun 27 : 11 .
(trg)="36"> મેમોરિયલ આપણને બીજું શું યાદ અપાવે છે ?

(src)="56"> Sa kun ekun nga ti yɛ Zezi kpɛli e Min’n i Aliɛ Cɛn dilɛ’n i ba’n , yɛle kɛ ɔ kpɛn e wla kɛ Zezi mɔ fɔ nunmɛn i nun’n , ɔ ‘ fɛli i wun kpɔli sran sunman be ti . ’
(trg)="37"> એ શીખવે છે કે ઈસુએ તેમનું સંપૂર્ણ જીવન આપણા માટે આપ્યું .

(src)="57"> ( Matie 20 : 28 ) .
(trg)="38"> પરંતુ , શા માટે ?

(src)="58"> Kɛ klɔ sran klikli’n fɔnnin Ɲanmiɛn wun’n , i nguan mɔ fɔ nunman nun’n , ɔ nin i su mmlusuɛ kwlaa be fili i sa .
(trg)="39"> આદમે યહોવાહના રાજ કરવાના હક્ક સામે અવાજ ઊઠાવ્યો અને તે પાપી બન્યો .

(src)="59"> Sanngɛ Zezi seli kɛ : “ Nyanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n ɔ’a mlin - man , sanngɛ ɔ́ nyán Anannganman nguan . ”
(src)="60"> ( Zan 3 : 16 ) .
(trg)="40"> બાઇબલ કહે છે : ‘ પાપનો પગાર મરણ છે ; પણ ઈશ્વરે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે જીવનની અમૂલ્ય ભેટ આપી છે . ’

(src)="61"> Nanwlɛ , ‘ sa tɛ’n i akatua’n yɛle wie , sanngɛ like nga Nyanmiɛn fa cɛ ye’n yɛle anannganman nguan’n bɔ e ɲɛn i e Min Klist Zezi mɔ e nin i y’a kaci sran wunmuan’n ti’n . ’
(src)="62"> ( Rɔmfuɛ Mun 6 : 23 ) .
(trg)="42"> આ રીતે ઈસુએ ‘ ઘણા લોકોના ઉદ્ધારની કિંમત તરીકે પોતાનું જીવન આપ્યું . ’

(src)="63"> E Min’n i Aliɛ Cɛn dilɛ’n kpɛn e wla kɛ , Zoova nin i Wa’n be sran klolɛ dan’n , i nuan su like’n yɛle Zezi i wun kpɔlɛ tɛ m’ɔ yili’n .
(src)="64"> I sɔ ti’n , maan e la be ase lele .
(src)="65"> ?
(trg)="43"> યહોવાહ અને ઈસુએ આપણને કેટલો બધો પ્રેમ બતાવ્યો !

(src)="66"> Blɛ mennin nun yɛ ɔ fata kɛ e di e Min’n i Aliɛ’n i cɛn’n niɔn ?
(trg)="44"> એ ક્યારે ઉજવવું જોઈએ ?

(src)="67"> ?
(src)="68"> Ɔ yo sɛ ti yɛ be nga be kpali be sieli be ngunmin’n , be di e Wla Kpɛnlɛ Cɛn’n i nun nzoliɛ ninnge mun “ cɛn kwlaa ” ɔ ?
(trg)="45"> ઈસુ સાથે સ્વર્ગમાં રાજ કરવા , યહોવાહે પોતાના પવિત્ર આત્માથી અમુક સેવકોને ( અભિષિક્ત ) પસંદ કર્યા છે .

(src)="69"> Kɛ Pɔlu kán e Min’n i Aliɛ Cɛn dilɛ’n i ndɛ’n , ɔ seli kɛ : “ Ɔ maan cɛn kwlaa nga amún dí kpaun nga bɔ amún nɔ́n klowa nga nun’n , an bo e Min’n i wie ndɛ’n su lele maan ɔ fa ju i balɛ . ”
(src)="70"> ( 1 Korɛntfuɛ Mun 11 : 26 ) .
(trg)="46"> પાઊલે તેઓને કહ્યું : “ જેટલી વાર તમે આ રોટલી ખાઓ છો , અને પ્યાલો પીઓ છો , તેટલી વાર તમે પ્રભુના આવતાં સુધી તેનું મરણ પ્રગટ કરો છો . ”

(src)="71"> Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle kɛ , Klistfuɛ nga be kpali be sieli be ngunmin’n , be tinuntinun bé dí e Wla Kpɛnlɛ Cɛn dilɛ’n i nun nzɔliɛ ninnge mun lele naan b’a wu .
(trg)="47"> આમ , તેઓ પોતાના મરણ સુધી , ઈસુના બલિદાનમાં પોતાનો વિશ્વાસ બતાવે છે .

(src)="72"> Ɔ maan , cɛn kwlaa nga be yo i sɔ’n , be bo su kle Ɲanmiɛn Zoova nin sran’m be kɛ , be lafi Zezi i wun kpɔlɛ tɛ mɔ Ɲanmiɛn mɛnnin i wun atin’n , i su .
(trg)="48"> પસંદ થયેલા સેવકો ક્યાં સુધી મેમોરિયલ ઉજવતા રહેશે ?

(src)="73"> ?
(src)="74"> Be nga be kpali be sieli be ngunmin’n , bé dí Klist i wie cɛn’n lele ɔ́ fá jú blɛ mennin nun ?
(trg)="49"> પાઊલે કહ્યું તેમ , “ પ્રભુના આવતાં સુધી . ”

(src)="75"> ?
(trg)="51"> ખરું જોતાં , ઈસુએ પોતાના ૧૧ વફાદાર મિત્રોને એવું જ કહ્યું હતું : “ જો હું જઈને તમારે માટે જગા તૈયાર કરીશ , તો હું પાછો આવીશ , અને તમને મારી પાસે લઈ જઈશ ; જેથી જ્યાં હું છું ત્યાં તમે પણ રહો . ” — યોહાન ૧૪ : ૩ .

(src)="76"> Be nga be kpali be sieli be ngunmin’n , bé dí Klist i wie cɛn’n lele ɔ́ fá jú blɛ mennin nun ?
(trg)="52"> બાઇબલમાં દ્રાક્ષારસને આનંદ સાથે જોડે છે .

(src)="77"> Pɔlu waan : “ Lele maan ɔ fa ju i balɛ . ”
(trg)="54"> એનો અર્થ શું થાય ?

(src)="78"> Yɛle kɛ , bé dí e Min’n i aliɛ’n i lele ɔ́ fá jú Zezi i “ balɛ ” blɛ’n nun , yɛ ɔ́ cɛ́n i sɔnnzɔnfuɛ nga be kpali be sieli be ngunmin’n , ɔ́ fá be kɔ́ ɲanmiɛn su ( 1 Tɛsa­lonikfuɛ Mun 4 : 14 - 17 ) .
(trg)="55"> ઈસુનો કહેવાનો અર્થ હતો કે તેઓ બધા સ્વર્ગમાં ભેગા મળશે , ત્યારે જ તેમને ફરીથી આવી ખુશી થશે . — રૂમીઓને પત્ર ૮ : ૨૩ ; ૨ કોરીંથી ૫ : ૨ .

(src)="79"> I sɔ ndɛ liɛ’n , ɔ nin ndɛ nga Zezi kan kleli akoto 11 mun’n , be kɔ likawlɛ .
(trg)="56"> મેમોરિયલ કેટલી વાર ઉજવવું જોઈએ ?

(src)="80"> I waan : “ Sɛ n kɔ naan n wie i siesie’n , ḿ bá m ma fa amun naan lika nga n tran lɔ’n , an tran lɔ wie . ” — Zan 14 : 3 .
(trg)="57"> આજથી લગભગ ૩,૫૦૦ વર્ષો પહેલાં , યહોવાહે ઈસ્રાએલી પ્રજાને ઇજિપ્તની ગુલામીમાંથી છોડાવી .

(src)="81"> ?
(src)="82"> Ndɛ nga Zezi kɛnnin i Mark 14 : 25 nun’n i bo’n yɛle mennin ?
(trg)="58"> ( નિર્ગમન ૧૨ : ૧૪ ) યહુદી કૅલેન્ડર પ્રમાણે , એ નીસાન ૧૪નો દિવસ હતો .

(src)="83"> Kɛ Zezi kpɛli e Wla Kpɛnlɛ Cɛn dilɛ’n i ba’n , ɔ fali nzan klowa kun , kpɔkun ɔ seli i akoto nga be lafili i su’n be kɛ : ‘ Nanwlɛ , n su nɔnman viɲi nzue kun lele saan cɛn nga min nin amun é nɔ́n uflɛ Nyanmiɛn i mɛn’n nun lɔ’n . ’
(src)="84"> ( Mark 14 : 25 ) .
(trg)="59"> એની યાદમાં ઈસ્રાએલી લોકોએ પાસ્ખા પર્વ ઉજવ્યું .

(src)="85"> Nán kɛ Zezi ɔ́ nɔ́n nzan ɲanmiɛn su lɔ sakpasakpa ɔ , sanngɛ ɔ si kɛ nzan’n ɔ man aklunjuɛ ( Jue Mun 104 : 15 ; Akunndanfuɛ Mun 10 : 19 ) .
(trg)="60"> એ ઉજવણી વર્ષમાં એક જ વાર થતી હતી .

(src)="86"> I ti’n , aklunjuɛ dan kpa nga ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m bé wá dí i ɲanmiɛn su lɔ’n , yɛ be wla’n o su ɔ . — Rɔmfuɛ Mun 8 : 23 ; 2 Korɛntfuɛ Mun 5 : 2 .
(trg)="61"> ( નિર્ગમન ૧૨ : ૧ - ૬ ; લેવીય ૨૩ : ૫ ) ઈસુએ પાસ્ખા પર્વને દિવસે એ યાદગાર પ્રસંગ શરૂ કર્યો .

(src)="87"> ?
(src)="88"> Afuɛ nuan kun nun’n , kpɛ nɲɛ yɛ ɔ fata kɛ e di e Min’n i Aliɛ Cɛn’n niɔn ?
(src)="89"> ?
(trg)="62"> એ જ દિવસે તેમને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા .

(src)="90"> Ɔ fata kɛ e di Zezi i wie cɛn’n anglo kwlaa nun , annzɛ le mɔcuɛ kwlaa nun , annzɛ kusu cɛn kwla­kwla ?
(src)="91"> Cɛcɛ .
(trg)="63"> તેથી , મેમોરિયલ પણ વર્ષમાં ફક્ત એક જ વાર ઉજવવું જોઈએ .

(src)="92"> Afin Zezi kpɛli e Min’n i Aliɛ Cɛn dilɛ’n i ba Delɛ cɛn’n nun , kpɔkun cɛn kunngba sɔ nun yɛ be kunnin i ɔ .
(trg)="64"> દર મહિને , દર અઠવાડિયે કે દરરોજ નહિ .

(src)="93"> Delɛ cɛn sɔ’n mɔ Izraɛli­fuɛ’m be di’n , ɔ ti be Ezipti lɔ tulɛ afuɛ akpi kun afuɛ ya nnun nin blu nin nsan ( 1513 ) nun laa blɛ liɛ nun’n , ‘ be wun wla kpɛnlɛ ’ cɛn ( Ezipt Lɔ Tulɛ 12 : 14 ) .
(trg)="65"> એ વિષે ધાર્મિક એન્સાયક્લોપેડિયા કહે છે : ‘ એશિયા માઈનોરના ખ્રિસ્તીઓને ચૌદમીવાળા પણ કહેવામાં આવતા .

(src)="94"> Afuɛ nuan kun nun sa’n , Zuifu’m be anglo nga be flɛ i Nisan i le 14 su kunngba cɛ , yɛ be di Delɛ cɛn’n niɔn ( Ezipt Lɔ Tulɛ 12 : 1 - 6 ; Saun Yolɛ 23 : 5 ) .
(trg)="66"> એનું કારણ એ હતું કે તેઓ હંમેશાં નીસાન ૧૪મીએ પ્રભુનું ભોજન ઉજવતા હતા . . . .

(src)="95"> I sɔ’n ti’n , ɔ nin i fataman kɛ e di e Min’n i Aliɛ’n i anglo kwlaa nun , annzɛ le mɔcuɛ kwlaa nun , annzɛ kusu cɛn kwla­kwla .
(trg)="67"> એ તારીખ શુક્રવારે કે બીજા કોઈ પણ દિવસે આવી શકે . ’

(src)="96"> Sanngɛ ɔ fata kɛ e di i kpɛ kunngba cɛ , kɛ Delɛ cɛn mɔ be di i kpɛ kunngba cɛ afuɛ nuan kun nun’n sa .
(src)="97"> 11 , 12 . ?
(trg)="68"> બીજી સદીના ચૌદમીવાળા વિષે એક ઇતિહાસકારે કહ્યું કે “ તેઓ ખ્રિસ્તના ઉદાહરણને વળગી રહેતા હતા . ”

(src)="98"> Ngue ndɛ yɛ be nga be suan laa ninnge’m be su like’n , be kɛnnin i e Wla Kpɛnlɛ Cɛn nga be dili i laa’n , i su ɔ ?
(trg)="70"> રોટલીનો શું અર્થ થાય ?

(src)="99"> Kɛ nga e fa wunnin i lɛ sa’n , ɔ ti su kɛ afuɛ kwlaa nun’n , e di e Wla Kpɛnlɛ Cɛn’n i Nisan anglo’n i le 14 su .
(src)="100"> Fluwa kun kɛnnin i sɔ yolɛ’n , i su ndɛ .
(trg)="71"> મેમોરિયલ પ્રસંગે ‘ ઈસુએ રોટલી લઈને , આશીર્વાદ માગીને તે ભાંગી , ને પ્રેષિતોને આપી . ’

(src)="101"> I waan : “ Klistfuɛ nga be o Azi Minɛr lɔ’n , be flɛli be kɛ Le Blu Le Nnanfuɛ Mun , afin e Min’n i aliɛ’n i dilɛ Nisan i le 14 su’n , ɔ ti be nzuɛn [ . . . ]
(trg)="72"> પાસ્ખા પર્વમાં જેવી રોટલી વપરાતી એવી જ આ હતી .

(src)="102"> Sɛ cɛn sɔ’n w’a tɔman Ya cɛn’n , ɔ kwla tɔ cɛn uflɛ . ” — The New Schaff - Herzog , Encyclopedia of Religious Knowledge , Volume IV , pazi 44 .
(src)="103"> J .
(trg)="73"> ( નિર્ગમન ૧૩ : ૬ - ૧૦ ) આ રોટલીમાં તેલ , મીઠું એવું કશું જ ઉમેરવામાં આવતું નહિ .

(src)="104"> L . von Mosheim m’ɔ ti laa ninnge’m be su like suanfuɛ’n , ɔ kannin cɛn dilɛ sɔ’n i afuɛ ya kpɔlɛ nɲɔn su nun ( 2siècle ) e blɛ liɛ nun’n , i ndɛ’n .
(trg)="74"> તેથી , એ પાપડ જેવી સૂકી અને કડક બનતી .

(src)="105"> I waan Le Blu Le Nnanfuɛ’m be di e Wla Kpɛnlɛ Cɛn’n i aliɛ’n Nisan i le 14 su , afin “ be waan nzɔliɛ sɔ mɔ Klist kpɛli i ba’n , ɔ ti be mmla . ”
(trg)="75"> એને વહેંચવા માટે તોડવી પડતી .

(src)="106"> Laa ninnge’m be su like suanfuɛ kun ekun waan : “ Like nga Azi lɔ Le Blu Le Nnanfuɛ’m be yoli’n , i yɛ be yo i Zerizalɛmu lɔ asɔnun’n nun ɔn .
(trg)="76"> ઈસુએ અગાઉ હજારોને એવી રોટલીથી જમાડ્યા ત્યારે પણ , તેમણે એને તોડીને વહેંચી હતી .

(src)="107"> Afuɛ ya kpɔlɛ nɲɔn su nun’n , Nisan i le 14 su mɔ Azi lɔ asɔnun’m be di’n , be di be fa kpɛn be wun Klist i wie cɛn’n , i wla . ” — Studia Patristica , Volume V , 1962 , pazi 8 .
(src)="108"> ?
(src)="109"> Kpaun i bo’n yɛle mennin ?
(trg)="77"> આમ , એ સમયે મેમોરિયલમાં રોટલી તોડવી , કોઈ ધાર્મિક વિધિ ન હતી .

(src)="110"> ?
(src)="111"> Kɛ Zezi kpɛli e Wla Kpɛnlɛ Cɛn dilɛ’n i ba’n , kpaun i wafa mennin yɛ ɔ fali ɔ ?
(trg)="78"> ઈસુએ શા માટે આવી રોટલી વાપરી હતી ?

(src)="112"> Kɛ ɔ kpɛli e Wla Kpɛnlɛ Cɛn dilɛ’n i ba’n , “ Jésus fali kpaun , kɛ ɔ lali Nyanmiɛn ase’n , ɔ bubuli nun fa mannin [ akoto mun ] . ”
(trg)="80"> આથો કે ખમીર ઘણી વાર પાપ કે બૂરાઈ સૂચવે છે .

(src)="113"> ( Mark 14 : 22 ) .
(src)="114"> Kpaun kunngba sɔ’n yɛ be fa dili Delɛ cɛn’n niɔn ( Ezipt Lɔ Tulɛ 13 : 6 - 10 ) .
(trg)="81"> પરંતુ , ઈસુ તો સંપૂર્ણ હતા , એટલે તેમણે આ રોટલી વાપરી , જેમાં કશું જ ઉમેરાયું ન હતું .

(src)="115"> Kɛ mɔ kpaun ayre nunman kpaun sɔ nun’n ti’n , ɔ ti paplapa fɛtɛfɛtɛ sa , ɔ maan ɔ fata kɛ be bubu nun naan b’a cɛcɛ nun .
(trg)="82"> કોઈ પણ પાપ વિનાના , ઈસુના શરીરનું બલિદાન આપણા ઉદ્ધારની કિંમત તરીકે આપવામાં આવ્યું .

(src)="116"> Kpaun sɔ’n ti kɛ kpaun nga Zezi yili be atrɛ nun mɔ sran ko ju akpi nnan ( 4.000 ) be dili’n sa , afin ɔ bubuli nun naan w’a fa cɛcɛ be ( Matie 14 : 19 ; 15 : 36 ) .
(trg)="83"> તેથી , ઈસુએ કહ્યું : “ એ મારૂં શરીર છે , એને તમારે સારૂ ભાંગવામાં આવ્યું છે . ”

(src)="117"> Ɔ maan , sɛ e waan é níɛn i sa’n , kpaun nun bubulɛ e Wla Kpɛnlɛ Cɛn nun’n , ɔ timan like m’ɔ taka Ɲanmiɛn i ninnge’m be yolɛ’n su sa jrɛiin ɔn .
(trg)="84"> આજે યહોવાહના સાક્ષીઓ પણ , ઈસુના પગલે ચાલીને મેમોરિયલમાં એવી જ રોટલી વાપરે છે .

(src)="118"> ( a ) ?
(src)="119"> Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ be gua e Wla Kpɛnlɛ Cɛn kpaun i nun kpaun ayre ɔ ?
(trg)="85"> એવી રોટલી કઈ રીતે બનાવી શકાય ?

(src)="120"> ( b ) ?
(src)="121"> Kpaun i wafa mennin yɛ be kwla fa di e Wla Kpɛnlɛ Cɛn’n niɔn ?
(trg)="86"> શક્ય હોય તો , ઘઉંનો લોટ વાપરો .

(src)="122"> Kɛ ɔ kpɛli e Wla Kpɛnlɛ Cɛn dilɛ’n i ba’n , Zezi fali kpaun , ɔ seli kɛ : “ Kpaun ng’ɔ o yɛ’n ti min wunnɛn [ i nzɔliɛ ] , ɔ ti amun liɛ . ”
(trg)="88"> પછી , લોટની રોટલી વણીને ચોખ્ખી તવી પર કડક થાય ત્યાં સુધી શેકો .

(src)="123"> ( 1 Korɛntfuɛ Mun 11 : 24 ; Mark 14 : 22 ) .
(trg)="89"> અમુક દેશોમાં ભાઈઓ એવી રોટલી વાપરે છે , જેને યહુદી લોકો મેત્સો કહે છે .

(src)="124"> Ɔ nin i fataman kɛ kpaun ayre tran kpaun sɔ’n nun . ?
(trg)="90"> દ્રાક્ષારસનો શું અર્થ થાય ?

(src)="125"> Ngue ti ɔ ?
(src)="126"> Afin kpaun ayre m’ɔ wla like’n , ɔ ti fiɛn annzɛ sa tɛ’n i nzɔliɛ ( 1 Korɛntfuɛ Mun 5 : 6 - 8 ) .
(trg)="91"> એ પ્રસંગે રોટલી ખાધા પછી , ઈસુએ દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો લીધો અને ઈશ્વરનો આભાર માનીને શિષ્યોને આપ્યો ; બધાંએ તેમાંથી પીધું .

(src)="127"> Ɔ maan kpaun ti Zezi i wunnɛn mɔ sa tɛ kaan sa nunman nun’n , m’ɔ fa kpɔli sran’m be ti’n , i nzɔliɛ like ( Ebre Mun 7 : 26 ; 10 : 5 - 10 ) .
(trg)="92"> ઈસુએ તેઓને કહ્યું , કે ‘ કરારનું આ મારૂં લોહી છે , કે જે ઘણાને લીધે વહેવડાવવામાં આવ્યું છે . ’

(src)="128"> Zoova Lalofuɛ’m be wla fiman i sɔ’n su , ɔ maan kɛ be di e Wla Kpɛnlɛ Cɛn’n , be fa kpaun nga kpaun ayre nunman nun’n , kɛ nga Zezi fali’n sa .
(trg)="93"> જ્યારે ગુજરાતી બાઇબલમાં દ્રાક્ષારસ શબ્દ આવે છે , ત્યારે એ ફક્ત દ્રાક્ષના રસની નહિ , પણ આથો ચડાવેલા દ્રાક્ષારસની વાત કરે છે .

(src)="129"> Wie liɛ’n , Zuifu’m be kpaun nga be fa di Delɛ cɛn’n , mɔ be guaman nun like fi , kɛ jaba sa , annzɛ klenzua sa’n , yɛ be fa ɔ .
(trg)="94"> ઈસુએ કહ્યું કે , ‘ જૂની મશકોમાં દ્રાક્ષારસ ભરીએ તો , એ ફાટી જાય . ’

(src)="130"> Wie liɛ kusu’n , be fa sanmlɛn ( ɔ kwla yo awie sanmlɛn ) , kpɔkun be fɔtɔ i nin nzue kan .
(trg)="95"> સાદા દ્રાક્ષના રસથી મશકો ફાટતી નથી , પણ એમાં આથો ચડે તો , ફૂલીને મશકો ફાટી જઈ શકે .

(src)="131"> Be yo i paplapa fɛtɛfɛtɛ , be kɛnkɛn i nin ngo kan , ɔ maan kɛ ɔ be’n , i nun bubulɛ yoman ya .
(src)="132"> ?
(src)="133"> Nzan’n i bo’n yɛle mennin ?
(trg)="96"> બીજા કિસ્સામાં ઈસુના દુશ્મનોએ તેમના પર દ્રાક્ષારસ પીવાનો આરોપ મૂક્યો હતો . — માત્થી ૯ : ૧૭ ; ૧૧ : ૧૯ .

(src)="134"> ?
(src)="135"> Ngue like yɛ ɔ o klowa nga Klist fa kpɛli e Wla Kpɛnlɛ Cɛn dilɛ’n i ba’n , i nun ɔn ?
(trg)="97"> ઈસુએ કહ્યું કે ‘ કરારનું આ મારૂં લોહી છે , કે જે ઘણાને લીધે વહેવડાવવામાં આવ્યું છે . ’

(src)="136"> Kɛ be wieli kpaun di’n , Zezi fali klowa kun , “ kɛ ɔ lali Nyanmiɛn ase’n , ɔ fa mannin be [ i akoto mun ] , naan be kwlaa b’a nɔn . ”
(trg)="98"> તેથી , ફક્ત લાલ દ્રાક્ષમાંથી બનેલો દ્રાક્ષારસ જ એ પ્રસંગે વપરાતો હતો .

(src)="137"> Ɔ seli be kɛ : “ Nzan ng’ɔ o yɛ’n ɔ ti min mmoja bɔ maan amun nin Nyanmiɛn amún trá aenguɛ [ i nzɔliɛ ] .
(src)="138"> Sran kpanngban be ti yɛ bé gúɛ i ase - ɔ . ”
(trg)="99"> પ્રેષિત પીતરે કહ્યું : “ તમે જાણો છો કે તમારા પૂર્વજોથી ચાલતાં આવેલાં અવરથા આચરણથી વિનાશી વસ્તુઓ વડે , એટલે રૂપા અથવા સોના વડે , નહિ ; પણ ખ્રિસ્ત , જે નિષ્કલંક તથા નિર્દોષ હલવાન જેવો છે , તેના મૂલ્યવાન રક્તથી , તમારો ઉદ્ધાર કરવામાં આવ્યો છે . ” — ૧ પીતર ૧ : ૧૮ , ૧૯ .