# bci/2015681.xml.gz
# csl/2015681.xml.gz


(src)="2"> 4 : 13 .
(trg)="1"> 达到 ​ 基督 ​ 长 ​ 成 ​ 的 ​ 身 量 。 — — 以 弗 所 书 ​ 4 : 13

(src)="3"> JUE : 69 , 70
(src)="4"> ?
(trg)="2"> 唱 诗 ​ 69,70 ​ 首

(src)="5"> Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n mɔ Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n si i’n , i su mmlusuɛ benin yɛ ɔ ɲɛn i ɔ ?
(src)="6"> ?
(trg)="3"> 确切 ​ 的 ​ 知识 ​ 对 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 有 ​ 什么 ​ 好 ​ 的 ​ 影响 ?

(src)="7"> Ngue yɛ Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , ɔ yo naan fɔuun w’a tran asɔnun’n nun titi ɔ ?
(trg)="4"> 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 可以 ​ 怎样 ​ 促进 ​ 会 众 ​ 的 ​ 团结 ?

(src)="8"> ?
(src)="9"> Wafa sɛ yɛ aniaan nga be ɲin w’a ti’n , be kwla uka e naan e ɲin w’a ti wie ɔ ?
(trg)="5"> 良朋 ​ 益友 ​ 可以 ​ 怎样 ​ 帮助 ​ 我们 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 ​ 的 ​ 阶段 ?

(src)="10"> 1 , 2 . ?
(trg)="6"> 1,2 .

(src)="11"> Ngue yɛ sran nga b’a yo i batɛmu’n , ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó ɔ ?
(trg)="7"> 每 ​ 个 ​ 基督徒 ​ 都 ​ 应该 ​ 以 ​ 什么 ​ 为 ​ 目标 ?

(src)="12"> An fa sunnzun ase kun be yiyi nun .
(trg)="8"> 请 ​ 用 ​ 比喻 ​ 说明 。

(src)="18"> Afin , ɔ wun kɛ w’a tin kpa .
(src)="19"> Kɛ sran kun ko si Ɲanmiɛn mɔ be ko yo i batɛmu’n , ɔ kaman like kan ng’ɔ sili i’n su .
(trg)="9"> 精明 ​ 的 ​ 主妇 ​ 挑选 ​ 水果 , 不 ​ 一定 ​ 会 ​ 挑 ​ 最 ​ 大 ​ 的 ​ 或 ​ 是 ​ 最 ​ 便宜 ​ 的 。

(src)="20"> Sanngɛ , ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó Klistfuɛ mɔ i ɲin w’a ti , mɔ be kwla lafi i su’n .
(trg)="10"> 她 ​ 会 ​ 看 ​ 水果 ​ 是 ​ 不 ​ 是 ​ 熟 ​ 了 , 是 ​ 不 ​ 是 ​ 香甜 ​ 好 ​ 吃 、 营养 ​ 丰富 。

(src)="21"> Kɛ be se kɛ Klistfuɛ kun i ɲin w’a ti’n , nán kɛ i ti’n w’a bo je’n ti ɔ .
(trg)="11"> 只 ​ 有 ​ 完全 ​ 成长 , 已经 ​ 成熟 ​ 的 ​ 水果 , 她 ​ 才 ​ 会 ​ 看 上 ​ 眼 。

(src)="22"> Sanngɛ , yɛle sran m’ɔ si Ɲanmiɛn kpa’n , m’ɔ nin i be afiɛn’n mantan kpa titi’n .
(trg)="12"> 一 ​ 个 ​ 人 ​ 进步 ​ 到 ​ 献身 ​ 受 浸 ​ 后 , 还 ​ 要 ​ 继续 ​ 进步 , 立 ​ 下 ​ 目标 ​ 做 ​ 个 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 。

(src)="23"> I sɔ yɛ Pɔlu wlɛli i niaan Klistfuɛ nga be o Efɛzi lɔ’n , be fanngan kɛ be yo ɔ .
(trg)="13"> 我们 ​ 这里 ​ 说 ​ 的 ​ 成熟 , 不 ​ 是 ​ 指 ​ 人 ​ 年纪 ​ 大 ​ 了 , 而 ​ 是 ​ 指 ​ 人 ​ 在 ​ 属 灵 ​ 方面 ​ 有 ​ 进步 。

(src)="24"> Ɔ seli kɛ : “ É yó sran lele e kwlaa é yó kun Nyanmiɛn Wa’n i su bɔ e lafi’n nin i silɛ bɔ e si i kpa’n ti , yɛ é yó sran lele bé kwlá fá ye súnnzun wafa nga Krist ti’n i kwlaa . ” — Efɛ .
(trg)="14"> 使徒 ​ 保罗 ​ 留意 ​ 到 ​ 以 弗 所 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 需要 ​ 在 ​ 属 灵 ​ 方面 ​ 进步 , 所以 ​ 写 ​ 信 ​ 鼓励 ​ 他们 ​ 要 “ 信仰 ​ 一致 , 而且 ​ 一致 ​ 地 ​ 确切 ​ 认识 ​ 上帝 ​ 的 ​ 儿子 , 长大 ​ 成人 , 达到 ​ 基督 ​ 长 ​ 成 ​ 的 ​ 身 量 ” 。 (

(src)="25"> 4 : 13 .
(trg)="15"> 以 弗 所 书 ​ 4 : 13 )

(src)="26"> ?
(trg)="16"> 3 .

(src)="27"> Sa benin yɛ ɔ o laa Efɛzi lɔ asɔnun’n nun , mɔ e wun i Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun’n nun wie ɔ ?
(trg)="17"> 古代 ​ 的 ​ 以 弗 所 ​ 会 众 ​ 和 ​ 今天 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 众 , 都 ​ 有 ​ 什么 ​ 情况 ?

(src)="28"> Kɛ Pɔlu klɛ́ i niaan nga be o Efɛzi lɔ’n be fluwa’n , nn be takali lɔ asɔnun’n w’a cɛ kan .
(trg)="18"> 保罗 ​ 写 ​ 信 ​ 给 ​ 以 弗 所 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 时 , 当地 ​ 的 ​ 会 众 ​ 已经 成立 ​ 了 ​ 多 ​ 年 , 不 ​ 少 ​ 成员 ​ 已经 ​ 相当 ​ 成熟 。

(src)="29"> Ɔ maan Klistfuɛ nga be o lɔ’n , be nun sunman be ɲin w’a ti .
(src)="30"> Sanngɛ , be nun wie’m be ɲin nin a timan .
(trg)="19"> 可是 ​ 他们 ​ 当中 ​ 有些 ​ 人 ​ 却 ​ 仍 ​ 要 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 ​ 的 ​ 阶段 。

(src)="31"> Ɔ maan , ɔ fata kɛ be mian be ɲin be suan Ɲanmiɛn ndɛ’n , naan be nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n mantan kpa .
(trg)="20"> 今天 , 耶和华 见证 人 ​ 的 ​ 情况 ​ 也 ​ 类似 。

(src)="32"> Andɛ kusu’n , aniaan kpanngban be su Zoova w’a cɛ , yɛ be ɲin w’a ti kpa .
(src)="33"> Sanngɛ , aniaan wie’m be ɲin nin a timan .
(trg)="21"> 许多 ​ 弟兄 ​ 姊妹 ​ 事 奉 ​ 上帝 ​ 多 ​ 年 , 已经 ​ 是 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 , 但 ​ 不 ​ 是 ​ 所有 ​ 弟兄 ​ 姊妹 ​ 都 ​ 一样 。

(src)="34"> Be nun wie yɛle sran kpanngban nga afuɛ kwlaa be yo be batɛmu’n .
(src)="35"> Ɔ fata kɛ i sɔfuɛ’m be mian be ɲin naan be yo sran . ?
(trg)="22"> 例如 , 最近 ​ 每 ​ 年 ​ 都 ​ 有 ​ 20 ​ 多 ​ 万人 ​ 受 浸 , 他们 ​ 都 ​ 要 ​ 继续 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 。

(src)="36"> Yɛ ɔ li ? ?
(src)="37"> A o be nun wie ? ?
(trg)="23"> 你 ​ 又 ​ 怎样 ​ 呢 ? (

(src)="38"> Annzɛ a o be nga be ɲin w’a ti’n be nun ? — Kol .
(trg)="24"> 歌 罗 西 书 ​ 2 : 6,7 )

(src)="39"> 2 : 6 , 7 .
(trg)="25"> 4,5 .

(src)="40"> 4 , 5 . ( a ) ?
(src)="41"> Ngue nun yɛ Klistfuɛ nga be ɲin w’a ti’n , be timan kun ɔn ?
(src)="42"> ( b ) ?
(trg)="26"> 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 之 ​ 间 ​ 有 ​ 什么 ​ 差异 ?

(src)="43"> Ngue yɛ Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , ɔ yo ɔ ?
(trg)="27"> 有 ​ 什么 ​ 共通点 ? (

(src)="44"> ( An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n . )
(trg)="28"> 见 ​ 课文 ​ 开头 ​ 的 ​ 图片 )

(src)="45"> Kɛ e kɔ gua bo mɔ e niannian waka mma nga b’a blo’n , e wun kɛ be ti fanunfanun .
(src)="46"> Sanngɛ i kwlaa m’ɔ yoli o , ninnge wie mun yɛ e fa sie waka mma nga b’a blo’n be nzɔliɛ ɔ .
(trg)="29"> 如果 ​ 你 ​ 仔细 ​ 看 ​ 那些 ​ 已经 ​ 成熟 ​ 的 ​ 水果 , 你 ​ 会 ​ 发现 ​ 不 ​ 是 ​ 每 ​ 一 ​ 个 ​ 都 ​ 一 模 一样 , 却 ​ 有 ​ 共同 ​ 的 ​ 特征 。

(src)="47"> Kɛ Klistfuɛ nga be ɲin w’a ti’n , be ti sɔ wie ɔ .
(src)="48"> Yɛle kɛ , be finwlɛ’n , ɔ nin lika nga be tali be’n , ɔ timan kun .
(src)="49"> Asa ekun’n , be afuɛ’n timan kun .
(src)="50"> Yɛ ɔ le sran kun i like ng’ɔ klo i’n annzɛ ɔ klomɛn i ɔ .
(src)="51"> Sanngɛ , Klistfuɛ sɔ’m be ngba be yi nzuɛn wie’m be nglo .
(trg)="30"> 同样 , 成熟 ​ 基督徒 ​ 的 ​ 国籍 、 背景 、 文化 ​ 也许 ​ 不 ​ 同 , 年纪 、 性格 、 经验 ​ 和 ​ 健康 ​ 状况 ​ 也 ​ 可能 ​ 不 ​ 一样 , 但 ​ 他们 ​ 都 ​ 培养 ​ 出 ​ 一些 ​ 特 质 , 让 ​ 人 ​ 看 ​ 出 ​ 他们 ​ 是 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 。

(src)="52"> Ɔ maan , e wun kɛ be ɲin w’a ti . ?
(trg)="31"> 是 ​ 哪些 ​ 特 质 ​ 呢 ?

(src)="53"> Nzuɛn sɔ’m be nun wie mun yɛle benin ?
(src)="54"> Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , ɔ “ nanti [ Zezi ] i ajalɛ liɛ’n su . ”
(trg)="32"> 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 ​ 在 ​ 生活 ​ 中 ​ 仿效 ​ 耶稣 ​ 的 ​ 榜样 , “ 紧紧 ​ 跟随 ​ 他 ​ 的 ​ 脚 踪 ​ 走 ” 。 (

(src)="55"> ( 1 Piɛ .
(src)="56"> 2 : 21 ) Zezi seli kɛ ɔ ti cinnjin kɛ e klo Zoova kpa .
(trg)="33"> 彼得 前 书 ​ 2 : 21 ) 在 ​ 耶稣 ​ 看 ​ 来 , 什么 ​ 是 ​ 最 ​ 重要 ​ 的 ​ 呢 ?

(src)="57"> Yɛ maan e fa e wla’n kwlaa guɛ i su , maan e akunndan’n kwlaa trɛn i su .
(src)="58"> Kpɛkun , maan e klo e wiengu kɛ e fa klo e bɔbɔ e wun’n sa .
(trg)="34"> 就是 ​ 要 ​ 全 心 、 全 ​ 意 、 全智 ​ 爱 ​ 耶和华 , 以及 ​ 爱人如己 。 (

(src)="59"> ( Mat .
(src)="60"> 22 : 37 - 39 ) Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , ɔ nanti ndɛ sɔ mɔ Zezi kannin’n su .
(trg)="35"> 马太福音 ​ 22 : 37 - 39 ) 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 ​ 尽力 ​ 在 ​ 生活 ​ 上 ​ 实践 ​ 耶稣 ​ 所 ​ 教 ​ 的 。

(src)="61"> Like ng’ɔ ti i cinnjin’n yɛle kɛ , maan ɔ nin Zoova be afiɛn’n mantan kpa , yɛ maan ɔ klo i wiengu .
(src)="62"> Aniaan nga be ɲin w’a ti’n , be ti wun ase kanfuɛ kɛ Klist sa .
(trg)="36"> 别人 ​ 应该 ​ 不 ​ 难 ​ 从 ​ 他 ​ 所 ​ 过 ​ 的 ​ 生活 ​ 看 ​ 到 , 他 ​ 十分 ​ 重视 ​ 自己 ​ 跟 ​ 耶和华 ​ 的 ​ 关系 , 而且 ​ 努力 ​ 向 ​ 人 ​ 表现 ​ 无 私 ​ 的 ​ 爱 。

(src)="63"> Ɔ maan , be uka gbanflɛn mun naan be di junman asɔnun’n nun .
(src)="64"> ( An nian ndɛ kpɔlɛ 6 nun . )
(trg)="37"> 年 长 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 ​ 像 ​ 基督 ​ 一样 ​ 谦卑 , 扶助 ​ 带头 ​ 的 ​ 年轻 ​ 弟兄 ( 见 ​ 第 ​ 6 ​ 段 )

(src)="65"> 6 , 7 . ( a ) ?
(trg)="38"> 6,7 . (

(src)="66"> Nzuɛn benin wie mun yɛ be fa sie Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , i nzɔliɛ ɔ ?
(trg)="39"> 甲 ) 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 都 ​ 有 ​ 哪些 ​ 特 质 ? (

(src)="67"> ( b ) ?
(src)="68"> Kosan benin mun yɛ e kwla fa usa e wun ɔn ?
(trg)="40"> 乙 ) 我们 ​ 应该 ​ 想想 ​ 什么 ​ 问题 ?

(src)="69"> Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , i nzuɛn’n ti kpa .
(src)="70"> I wie yɛle kɛ , ɔ klo Ɲanmiɛn nin sran .
(trg)="41"> 我们 ​ 知道 , 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 ​ 结 ​ 出 ​ 圣灵 ​ 的 ​ 果实 , 而 ​ 爱心 ​ 只是 ​ 其中 ​ 一 ​ 个 ​ 特 质 。 (

(src)="71"> ( Gal .
(src)="72"> 5 : 22 , 23 ) Ɔ ti wɛtɛɛfuɛ , ɔ niɛn i wun su , yɛ ɔ trɛ i awlɛn .
(trg)="42"> 加 拉 太 书 ​ 5 : 22,23 ) 其他 ​ 特 质 , 比如 ​ 温和 、 自制 ​ 和 ​ 坚忍 ​ 也 ​ 都 ​ 很 ​ 重要 。

(src)="73"> I sɔ’n ti’n , kɛ sa kekle’m be tɔ i su’n , i wla bomɛn i wun .
(trg)="43"> 有 ​ 了 ​ 这些 ​ 特 质 , 基督徒 ​ 就算 ​ 在 ​ 逆境 ​ 中 ​ 也 ​ 不 ​ 会 ​ 烦躁 ​ 不安 , 在 ​ 失望 ​ 时 ​ 也 ​ 不 ​ 会 ​ 感到 ​ 绝望 。

(src)="74"> Kɛ ɔ́ súan Biblu’n nun like awlo lɔ’n , ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ wún Ɲanmiɛn mmla’m be wlɛ kpa .
(src)="75"> I liɛ’n , ɔ́ sí sa tɛ’n nin sa kpa’n be ngbaciɛ’n .
(trg)="44"> 做 ​ 个人 ​ 研 读 ​ 的 ​ 时候 , 他 ​ 总 ​ 会 ​ 看看 ​ 有 ​ 哪些 ​ 圣经 ​ 原则 ​ 可以 ​ 帮助 ​ 自己 ​ 分辨 ​ 是非 ​ 对 ​ 错 , 而且 ​ 让 ​ 自己 ​ 的 ​ 良心 ​ 受 ​ 到 ​ 圣经 ​ 熏陶 。

(src)="76"> Naan ɔ́ nían su fá ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n .
(src)="77"> Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , ɔ ti wun ase kanfuɛ .
(src)="78"> Afin , ɔ wun i wlɛ kɛ Zoova i mmla’n nin i atin ng’ɔ kle e’n , be ti kpa trɛ i liɛ’n leleele .
(trg)="45"> 之后 , 他 ​ 听从 ​ 良心 ​ 的 ​ 指引 , 作 ​ 出 ​ 明智 ​ 的 ​ 决定 , 就 ​ 表明 ​ 他 ​ 是 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 。

(src)="79"> * Asa ekun’n , ɔ tu i klun bo jasin fɛ’n .
(src)="80"> Yɛ ɔ yo like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan aniaan’m be afiɛn’n w’a sɛ titi’n .
(trg)="46"> 此外 , 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 是 ​ 谦卑 ​ 的 , 他 ​ 会 ​ 承认 ​ 耶和华 ​ 的 ​ 指引 ​ 和 ​ 标准 ​ 比 ​ 他 ​ 自己 ​ 的 ​ 更 ​ 高明 。

(src)="81"> Sɛ e su Zoova w’a cɛ o , annzɛ ɔ nin a cɛman o , maan e tinuntinun e usa e wun kɛ : ‘ ?
(trg)="47"> * 他 ​ 也 ​ 会 ​ 热心 ​ 地 ​ 传 讲 ​ 好消息 , 并且 ​ 促进 ​ 会 众 ​ 的 ​ 团结 。

(src)="82"> Ngue yɛ n kwla yo naan m’an nanti Zezi i ajalɛ’n su kpa ɔ ? ?
(src)="83"> Ngue yɛ n si i yo m’ɔ fata kɛ n yo i kpa ekun tra laa’n niɔn ? ’
(trg)="48"> 无论 ​ 我们 ​ 事 奉 ​ 了 ​ 耶和华 ​ 多 ​ 久 , 我们 ​ 都 ​ 可以 ​ 想 ​ 一 ​ 想 : “ 我 ​ 在 ​ 哪些 ​ 方面 ​ 要 ​ 继续 ​ 改善 , 以 ​ 求 ​ 更 ​ 全面 ​ 地 ​ 仿效 ​ 耶稣 ​ 的 ​ 榜样 ​ 呢 ? ”

(src)="84"> ?
(trg)="49"> 8 .

(src)="85"> Wafa sɛ yɛ Zezi kleli kɛ ɔ wun Ɲanmiɛn Ndɛ’n i wlɛ ɔ ?
(trg)="50"> 耶稣 ​ 对 ​ 圣经 ​ 有 ​ 多 ​ 了解 ?

(src)="86"> Zezi Klist wun Ɲanmiɛn Ndɛ’n i wlɛ kpa .
(trg)="51"> 耶稣 ​ 基督 ​ 非常 ​ 了解 ​ 上帝 ​ 的 ​ 话语 。

(src)="87"> I nun m’ɔ le afuɛ blu nin nɲɔn ( 12 ) bɔbɔ’n , ɔ kleli kɛ ɔ si Ɲanmiɛn Ndɛ’n .
(trg)="52"> 才 ​ 12 ​ 岁 , 他 ​ 已经 ​ 能 ​ 跟 ​ 圣殿 ​ 里 ​ 的 ​ 导师 ​ 一起 ​ 探讨 ​ 经文 ​ 的 ​ 含义 。 “

(src)="88"> Cɛn kun’n , ɔ ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ .
(src)="89"> Kpɛkun , ɔ nin like klefuɛ’m be kokoli yalɛ .
(trg)="53"> 凡 ​ 听见 ​ 的 ​ 人 , 都 ​ 对 ​ 他 ​ 的 ​ 悟性 ​ 和 ​ 对 答 ​ 诧异 ​ 不已 。 ” (

(src)="91"> ( Lik 2 : 46 , 47 ) I sin’n , kɛ ɔ́ bó jasin fɛ’n , ɔ fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n tɛli i kpɔfuɛ’m be su weiwein .
(src)="92"> Ɔ maan , b’a wunman ndɛ fi b’a kanman . — Mat .
(trg)="54"> 路加福音 ​ 2 : 46,47 ) 后来 , 耶稣 ​ 传道 ​ 期间 , 也 ​ 曾 ​ 巧妙 ​ 地 ​ 引用 ​ 圣经 , 使 ​ 反对 ​ 他 ​ 的 ​ 人 ​ 哑 口 无 言 。 (

(src)="93"> 22 : 41 - 46 .
(src)="94"> ( a ) ?
(trg)="55"> 马太福音 ​ 22 : 41 - 46 )

(src)="96"> ( b ) ?
(trg)="56"> 9 . (

(src)="97"> Ngue ti yɛ e suan Biblu’n nun like ɔ ?
(src)="98"> Klistfuɛ ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó sran’n , ɔ fata kɛ ɔ nian Zezi i ajalɛ’n su .
(trg)="57"> 甲 ) 基督徒 ​ 如果 ​ 想 ​ 要 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 ​ 的 ​ 阶段 , 就 ​ 要 ​ 养 ​ 成 ​ 什么 ​ 研 读 ​ 习惯 ? (

(src)="99"> Kpɛkun , ɔ fata kɛ ɔ wun Ɲanmiɛn Ndɛ’n i wlɛ kpa .
(trg)="58"> 乙 ) 看 ​ 圣经 ​ 的 ​ 时候 ​ 要 ​ 注意 ​ 什么 ?

(src)="100"> I sɔfuɛ’n bo i ɲin ase suan Biblu’n nun like .
(src)="101"> Ndɛ nga be ti kekle’n , ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ wún be wlɛ .
(trg)="59"> 耶稣 ​ 的 ​ 榜样 ​ 说明 , 基督徒 ​ 如果 ​ 想 ​ 要 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 ​ 的 ​ 阶段 , 就 ​ 不 ​ 会 ​ 认为 ​ 有 ​ 了 ​ 基本 ​ 的 ​ 圣经 ​ 知识 ​ 就 ​ 够 ​ 了 。

(src)="102"> Ɔ si kɛ be nga b’a yo sran’n , “ aliɛ’n ti be liɛ . ”
(src)="103"> ( Ebr .
(trg)="60"> 他 ​ 知道 ​ 成熟 ​ 的 ​ 人 ​ 要 ​ 吃 “ 固体 ​ 食物 ” , 所以 ​ 经常 ​ 深入 ​ 研 读 ​ 圣经 。 (

(src)="104"> 5 : 14 ) Klistfuɛ ng’ɔ w’a yo sran’n , ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sí Ɲanmiɛn Wa’n i kpa .
(trg)="61"> 希伯来 书 ​ 5 : 14 ) 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 都 ​ 希望 “ 确切 ​ 认识 ​ 上帝 ​ 的 ​ 儿子 ” 。 (

(src)="105"> ( Efɛ .
(src)="106"> 4 : 13 ) I sɔ’n ti , maan e usa e wun kosan yɛ mun : ‘ ?
(trg)="62"> 以 弗 所 书 ​ 4 : 13 ) 你 ​ 安排 ​ 了 ​ 时间 ​ 天天 ​ 看 ​ 圣经 ​ 吗 ?

(src)="107"> N kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun cɛn kwlakwla ? ?
(src)="108"> N sieli cɛn kun mɔ n fa suan Biblu’n nun like ɔ ? ?
(trg)="63"> 你 ​ 有 ​ 做 ​ 个人 ​ 研 读 ​ 的 ​ 习惯 , 而且 ​ 每 ​ 周 ​ 抽 ​ 时间 ​ 举行 ​ 家庭 ​ 崇拜 ​ 吗 ?

(src)="109"> E nin min awlofuɛ mun e su Ɲanmiɛn awlo lɔ le mɔcuɛ kwlaa ?
(src)="110"> Kɛ é súan Biblu’n nun like’n , maan e fa e ɲin e sie i Ɲanmiɛn mmla’m be su .
(trg)="64"> 看 ​ 圣经 ​ 的 ​ 时候 , 要 ​ 注意 ​ 经文 ​ 反映 ​ 出 ​ 耶和华 ​ 有 ​ 什么 ​ 想法 ​ 和 ​ 感受 , 分析 ​ 其中 ​ 的 ​ 圣经 ​ 原则 。

(src)="111"> I liɛ’n , é sí Ɲanmiɛn i akunndan liɛ’n .
(src)="112"> Yɛ maan e nanti i mmla’m be su .
(trg)="65"> 然后 , 要 ​ 努力 ​ 把 ​ 学 ​ 到 ​ 的 ​ 实践 ​ 出来 , 也 ​ 就是 ​ 要 ​ 按照 ​ 这些 ​ 圣经 ​ 原则 ​ 作 ​ 决定 。

(src)="113"> Sɛ e yo sɔ’n , e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n mántan kpa .
(trg)="66"> 这样 , 你 ​ 就 ​ 会 ​ 更 ​ 亲近 ​ 耶和华 。

(src)="114"> ?
(trg)="67"> 10 .

(src)="115"> Wafa sɛ yɛ Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , ɔ bu Ɲanmiɛn i mmla nin i afɔtuɛ mun ɔn ?
(trg)="68"> 圣经 ​ 的 ​ 知识 ​ 对 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 有 ​ 什么 ​ 影响 ?

(src)="116"> Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , ɔ si Ɲanmiɛn Ndɛ’n .
(trg)="69"> 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 明白 , 光 ​ 是 ​ 有 ​ 知识 ​ 还 ​ 不 ​ 足够 , 他 ​ 也 ​ 要 ​ 爱 上帝 ​ 的 ​ 指引 ​ 和 ​ 原则 。

(src)="117"> Sanngɛ , ɔ klo Ɲanmiɛn i mmla nin i afɔtuɛ mun wie .
(src)="118"> Like ng’ɔ kle sɔ’n , yɛle kɛ ɔ yomɛn i bɔbɔ i klun sa .
(trg)="70"> 这样 ​ 的 ​ 爱 ​ 会 ​ 促使 ​ 他 ​ 在 ​ 安排 ​ 生活 ​ 事务 ​ 时 , 先 ​ 考虑 ​ 耶和华 ​ 的 ​ 想法 , 而 ​ 不 ​ 是 ​ 自己 ​ 的 ​ 喜好 。

(src)="119"> Ɲanmiɛn liɛ’n yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó i titi ɔ .
(trg)="71"> 此外 , 基督徒 ​ 也 ​ 一定 ​ 会 ​ 努力 ​ 除 ​ 掉 ​ 不良 ​ 的 ​ 行为 ​ 和 ​ 态度 , 而且 ​ 效法 ​ 基督 , 穿 ​ 上 ​ 新品 格 。 “

(src)="120"> Asa ekun’n , ɔ miɛn i ɲin wlɛ i nzuɛn tɛ’n i ase .
(src)="121"> Kpɛkun , ɔ “ fa nzuɛn uflɛ b’ɔ fa Nyanmiɛn liɛ’n . ”
(trg)="72"> 这 ​ 新品 格 是 ​ 按照 ​ 上帝 ​ 的 ​ 旨意 ​ 创造 ​ 的 , 体现 ​ 真实 ​ 的 ​ 正义 ​ 和 ​ 忠贞 。 ” (

(src)="122"> ( An kanngan Efɛzfuɛ Mun 4 : 22 - 24 nun . )
(trg)="73"> 请 ​ 读 ​ 以 弗 所 书 ​ 4 : 22 - 24 ) 圣经 ​ 是 ​ 上帝 ​ 用 ​ 圣灵 ​ 启示 ​ 的 。

(src)="123"> Ɲanmiɛn Ndɛ nga sran’m be klɛli’n , Ɲanmiɛn bɔbɔ yɛ ɔ fɛli i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli ɔ .
(src)="124"> I sɔ’n ti , kɛ Klistfuɛ kun bo i ɲin ase suan Biblu’n nun like’n , Ɲanmiɛn fɛ i wawɛ’n mɛn i .
(trg)="74"> 因此 , 基督徒 ​ 深入 ​ 认识 ​ 圣经 , 加深 ​ 对 ​ 圣经 ​ 标准 ​ 的 ​ 爱 , 就 ​ 好像 ​ 敞开 ​ 自己 ​ 的 ​ 内心 ​ 和 ​ 头脑 , 接受 ​ 圣灵 ​ 的 ​ 引导 。

(src)="125"> Ɔ maan , ɔ wun like ng’ɔ suan’n i wlɛ , yɛ ɔ klo Ɲanmiɛn nin sran .
(trg)="75"> 这样 ​ 有 ​ 助 ​ 于 ​ 他 ​ 成为 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 。

(src)="129"> Fɔ nunman Zezi nun .
(trg)="76"> 11 .

(src)="130"> Sanngɛ , ɔ wa trannin sran mɔ fɔ o be nun’n , be afiɛn .
(trg)="77"> 耶稣 ​ 跟 ​ 家人 ​ 和 ​ 门徒 ​ 相处 ​ 时 ​ 留意 ​ 到 ​ 什么 ?

(src)="131"> Fɔ’n o i si nin i nin mɔ be tɛli i’n , ɔ nin i niaan’m be nun wie .
(trg)="78"> 耶稣 ​ 在 ​ 地上 ​ 的 ​ 时候 ​ 是 ​ 个 ​ 完美 ​ 的 ​ 人 , 但 ​ 在 ​ 他 ​ 身边 ​ 的 ​ 都 ​ 是 ​ 有 ​ 缺点 ​ 的 ​ 凡人 。

(src)="132"> I sɔnnzɔnfuɛ ng’ɔ nin be mantannin kpa bɔbɔ’n , fɔ’n o be nun .
(trg)="79"> 无论 ​ 是 ​ 抚养 ​ 他 ​ 长大 ​ 的 ​ 父母 , 还是 ​ 多 ​ 年 ​ 来 ​ 跟 ​ 他 ​ 一起 ​ 生活 ​ 的 ​ 亲人 , 全都 ​ 是 ​ 有 ​ 缺点 ​ 的 ​ 人 。

(src)="133"> Ɔ maan , be tuli be wun cɛn kunngun , yɛ be buli be ngunmin be wun akunndan .
(src)="134"> I wie yɛle kɛ cɛn kun nnɔsua nun’n , akplowa kun tɔli i sɔnnzɔnfuɛ’m be afiɛn .
(trg)="80"> 连 ​ 那些 ​ 紧紧 ​ 追随 ​ 他 ​ 的 ​ 门徒 ​ 也 ​ 受 ​ 到 ​ 当时 ​ 的 ​ 风气 ​ 影响 , 他们 ​ 有 ​ 野心 , 想 ​ 要 ​ 高人一等 。

(src)="135"> Be kunndɛli kɛ bé “ wún be nun sran nga bé bú i sran trá be kwlaa’n . ”
(src)="136"> I sin yɛ sran’m be trali Zezi be kunnin i ɔ .
(trg)="81"> 例如 , 耶稣 ​ 被 ​ 处决 ​ 前 ​ 的 ​ 晚上 , 门徒 ​ 竟 “ 大 ​ 起 ​ 争论 , 究竟 ​ 他们 ​ 哪 ​ 一 ​ 个 ​ 算 ​ 最 ​ 大 ” 。 (

(src)="137"> ( Lik 22 : 24 ) Sanngɛ , Zezi lafili su kɛ cɛn wie lele’n , bé ɲin tí naan be bo’n yó kun .
(trg)="82"> 路加福音 ​ 22 : 24 ) 可是 ​ 耶稣 ​ 却 ​ 对 ​ 这些 ​ 门徒 ​ 有 ​ 信心 , 知道 ​ 他们 ​ 会 ​ 进步 , 会 ​ 变 ​ 得 ​ 成熟 , 最终 ​ 会 ​ 组 ​ 成 ​ 一 ​ 个 ​ 团结 ​ 的 ​ 会 众 。

(src)="138"> Nnɔsua kunngba sɔ’n nun’n , Zezi srɛli Ɲanmiɛn mannin be naan be bo yo kun .
(trg)="83"> 那个 ​ 晚上 , 耶稣 ​ 向 ​ 天父 ​ 祷告 , 求 ​ 上帝 ​ 让 ​ 使徒 ​ 怀 ​ 着 ​ 爱心 ​ 团结 ​ 起来 。

(src)="139"> Ɔ seli Ɲanmiɛn kɛ : “ ?
(src)="140"> Min Si , ń srɛ́ wɔ kɛ be kaci sran wunmuan , yɛ be nin ye e yo sran wunmuan kɛ min nin wɔ e ti sran wunmuan’n sa [ . . . ] naan be kaci sran wunmuan kɛ min nin wɔ e ti sran wunmuan’n sa . ” — Zan 17 : 21 , 22 .
(trg)="84"> 他 ​ 说 : “ 正如 ​ 父亲 ​ 你 ​ 跟 ​ 我 ​ 联合 , 我 ​ 跟 ​ 你 ​ 联合 , 他们 ​ 也 ​ 跟 ​ 我们 ​ 联合 … … 好 ​ 叫 ​ 他们 ​ 合一 , 正如 ​ 我们 ​ 合一 。 ” (

(src)="141"> 12 , 13 . ( a ) ?
(trg)="85"> 约翰福音 ​ 17 : 21,22 )

(src)="142"> Ngue yɛ e mɔ e ti Klistfuɛ’n , e kunndɛ ɔ ?
(src)="143"> ( b ) ?
(trg)="86"> 12,13 . (
(trg)="87"> 甲 ) 根据 ​ 以 弗 所 书 ​ 4 : 15,16 , 为什么 ​ 我们 ​ 要 ​ 促进 ​ 会 众 ​ 的 ​ 团结 ? (

(src)="144"> Ngue yɛ aniaan kun yoli naan ɔ nin aniaan’m be bo w’a yo kun ɔn ?
(trg)="88"> 乙 ) 一 ​ 个 ​ 弟兄 ​ 用 ​ 什么 ​ 方法 ​ 克服 ​ 自己 ​ 的 ​ 缺点 , 而且 ​ 学 ​ 会 ​ 促进 ​ 团结 ?

(src)="145"> Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , ɔ kunndɛ kɛ aniaan’m be bo yo kun asɔnun’n nun .
(trg)="89"> 在 ​ 会 众 ​ 里 , 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 ​ 促进 ​ 团结 。 (

(src)="146"> ( An kanngan Efɛzfuɛ Mun 4 : 1 - 6 , 15 , 16 nun . )
(src)="147"> E mɔ e ti Klistfuɛ’n , e kunndɛ kɛ e bo yo kun naan e di junman likawlɛ .
(trg)="90"> 请 ​ 读 ​ 以 弗 所 书 ​ 4 : 1 - 6,15,16 ) 身 ​ 为 ​ 上帝 ​ 的 ​ 仆人 , 我们 ​ 的 ​ 目标 ​ 是 ​ 要 ​ 互相 ​ 合作 , 彼此 “ 连结 ​ 和谐 ” 。

(src)="148"> I sɔ’n ti’n , ɔ fata kɛ e tinuntinun e yo wun ase kanfuɛ .
(trg)="91"> 圣经 ​ 说 , 要 ​ 维系 ​ 团结 , 首先 ​ 就 ​ 要 ​ 谦卑 。

(src)="149"> Klistfuɛ nga i ɲin w’a ti’n , kɛ i wiengu’m be yo i sa’n , ɔ yo like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan fɔuun w’a tran asɔnun’n nun titi’n . ?
(trg)="92"> 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 是 ​ 谦卑 ​ 的 , 就算 ​ 看 ​ 到 ​ 别人 ​ 有 ​ 缺点 , 也 ​ 会 ​ 努力 ​ 促进 ​ 团结 。