# bbj/2018250.xml.gz
# ote/2018250.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> “ É ha gu ’ bi mo ye é pwa a ”
(trg)="2"> « Näˈä umbäbi rä tsˈe̱di nuˈu̱ toˈo xä zabi »

(src)="3"> Khamte vu Yéso poua boung thamte yôkpe
(trg)="3"> Rä Fenäte de rä du rä Hesu ˈne näˈä rä hogä ntsitsˈi ja entre yä ku

(src)="4"> Nweke pou pe gô ha bi mo ye é re goung potse awè a ?
(trg)="4"> ¿ Por hanja di debe gä umbäbihu̱ Jeoba näˈä di pe̱ˈtsihu̱ ?

(src)="5"> Ya tchi koungne ha kwa ’ ŋwègne nyenyô ?
(trg)="5"> ¿ Ndaˈä näˈä rä mhäte di rˈakhu̱ näˈä xa mäjuäni rä johya ?

(src)="6"> Yô pa ’ mo ye é gamte Si pou mo ye é te gamte é a , te be kwi tchi a pe
(trg)="6"> Nuˈu̱ yä jäˈi pe̱päbi Jeoba di nˈañˈo de nuˈu̱ hingi pe̱päbi

# bbj/2018251.xml.gz
# ote/2018251.xml.gz


(src)="1"> “ Pô pye wap byap Jéova te môkte a gô sô ’ ping re gu ’ . ” ​ — ISA .
(trg)="1"> Rä testo de rä je̱ya 2018 : « Nuˈu̱ to̱ˈmi Jeoba ma dä nja yä tsˈe̱di mänˈaki » ( IS .

(src)="2"> 40 : 31 .
(trg)="2"> 40 : 31 ) .

(src)="3"> Isaie 40 : 26
(trg)="3"> Isaías 40 : 26

(src)="4"> Matio 11 : 28 - 30
(trg)="4"> Mateo 11 : 28 - 30

(src)="5"> 2 Korinto 12 : 9 , 10
(trg)="5"> 2 Corintios 12 : 9 , 10

(src)="6"> Pe gô sôk ma mreghô ?
(trg)="6"> a ) ¿ Te mä xuñha di thogihu̱ ?

(src)="7"> Da’ge ke fing ne re Jéova ŋwègne ne mrèfa ’ nyenyô pye ?
(trg)="7"> b ) ¿ Por hanja xa di johya Jeoba po nuˈu̱ yä hogä ˈme̱go ?

(src)="8"> ( Lé mfoto ne tho ’ . )
(trg)="8"> ( Hyandi nuˈu̱ yä foto ehe ha fu̱di nunä artikulo ) .

(src)="9"> Isaie 40 : 29 ha ya kaktuô bi pe , da’ge pe fing ne re ya hônwe gwye ?
(trg)="9"> a ) ¿ Hanja di nupkä mä mfenihu̱ Isaías 40 : 29 ?
(trg)="10"> b ) ¿ Te mä däta error xä me̱fi rˈa yä ku de mäpaya ?

(src)="10"> ( a ) Pe fing ne kô pa ’ Sata gô re pe pwa a m tchi ge ke ?
(trg)="11"> a ) ¿ Te dä za gä pe̱fihu̱ pa hindä däkägihu̱ rä Zithu ?

(src)="11"> ( b ) Pe gô lanye ke tchum ji’te yeng ?
(trg)="12"> b ) ¿ Te ma gä pädihu̱ ha nunä artikulo ?

(src)="12"> Isaie 40 : 26 dagne wôkpe ke ?
(trg)="13"> ¿ Te dä za gä pädihu̱ de Isaías 40 : 26 ?

(src)="13"> Ke gre be pe tchente jye ge Jéova fing ne ha gu ’ bi pe ?
(trg)="14"> ¿ Por hanja di pädihu̱ xä ñho ge Jeoba tsa dä rˈakägihu̱ näˈä rä tsˈe̱di di jakhu̱ mˈe̱di ?

(src)="14"> Khelo ’ Yéso be a yè ne kwa m tchi ge ke ?
(trg)="15"> a ) ¿ Por hanja bi ˈñenä rä Hesu ge rä yugo hingi u̱nte ?

(src)="15"> Yeng nyenyô gô neng re ge ke ne pe ?
(trg)="16"> b ) ¿ Hanja faxkägihu̱ gä pädihu̱ njabu̱ ?

(src)="16"> Ha ta ’ fo ’ ne da’te ge Matio 11 : 28 - 30 gôm nyenyô .
(trg)="17"> Pede nˈa rä esperiensia näˈä udi ge mäjuäni nuˈu̱ yä noya hutsˈi ha Mateo 11 : 28 - 30 .

(src)="17"> 8 , 9 .
(trg)="18"> 8 , 9 .

(src)="18"> Gè them Polo le ve ge : ‘ ge tchuô pe ne tchwe ye ge pwate a ’ .
(src)="19"> É le bo ne gôm ge ke ?
(trg)="19"> ¿ Te bi ne bi mängä rä Pablo mi ˈñenä “ nuˈmu̱ otho mä tsˈe̱di , mänˈa xa ja mä tsˈe̱di ” ?

(src)="20"> Jéova be é le kwite David tchwe ye mnwe le ŋwak ne é a m tchi ge ke ?
(trg)="20"> ¿ Hanja bi matsˈi Jeoba rä rey David pa bi ñhandui yä xuñha ?

(src)="21"> Jwégne dôlô kwite wôkpe ne lo ’ mnwe mye a ŋwak ne pe a m tchi ge ke ?
(trg)="21"> ¿ Hanja faxkägihu̱ Äjuä ko rä mäkä tsˈe̱di pa gä ñhanduihu̱ yä xuñha ?

(src)="22"> 12 , 13 . ( a ) Ke gre mfe pe she mtam wap le you’gne ?
(trg)="22"> 12 , 13 . a ) ¿ Por hanja rˈabu̱ ja yä xuñha entre yä ku ?

(src)="23"> ( b ) Fo ’ Yosèp dagne wôkpe ke ne Jéova ?
(trg)="23"> b ) ¿ Te utkägihu̱ de rä Zi Dada Jeoba näˈä bi thogi José ?

(src)="24"> Pe dzu ma mpé ne ‘ tak ’ yèlong neng ?
(trg)="24"> ¿ Te mä däta raso di pe̱ˈtsihu̱ pa gä he̱gihu̱ rä kue̱ ˈne te mä benefisio di hänihu̱ ?

(src)="25"> 15 , 16 .
(trg)="25"> 15 , 16 .

(src)="26"> Ô gô re la tchwe ye mo hô nwe bou a ?
(trg)="26"> ¿ Te dä za gä pe̱fihu̱ mu̱ nˈa rä ku dä ofendegihu̱ ?

(src)="27"> a ) Jéova kwite wôkpe ne ping be pepoung poua yu m tchi ge ke be ye pe hô a ?
(trg)="27"> a ) Mu̱ xtä o̱thu̱ nˈa rä pekado , ¿ te mä mfatsˈi rˈakägihu̱ rä Zi Dada Jeoba pa gä ntsitsˈihu̱ kongeˈä mänˈaki ?

(src)="28"> b ) Nweke a tcheng ge pe ping kwite bô ?
(trg)="28"> b ) ¿ Por hanja di debe gä probechahu̱ nunä mfatsˈi ?

(src)="29"> Fo’te Polo kwite pô pye wap khwè ge wap ka kou’gne ne fa ’ bi Jéova a m ge ke ?
(trg)="29"> ¿ Hanja rä ejemplo rä apostol Pablo dä za dä matsˈi nuˈu̱ toˈo senti ge hingi merese dä me̱päbi Äjuä ?

(src)="30"> Yôkpe pap Bible ne gou ’ 2018 be ke , nweke a neng be kwa ’ ye a we tcheng a ?
(trg)="30"> ¿ Te mä testo bi thahni pa rä je̱ya 2018 , ˈne por hanja ?

# bbj/2018252.xml.gz
# ote/2018252.xml.gz


(src)="1"> “ Pa ’ a boung kwi ’ boung . . . ne tchwe awè tchum thamte ! ” ​ — PS .
(trg)="1"> « ¡ Xä ñho ˈne xa mähotho ge yä ku dä muntsˈi mähye̱gi ! »
(trg)="2"> ( SAL .

(src)="2"> 133 : 1 .
(trg)="3"> 133 : 1 ) .

(src)="3"> fing ne ha pé bi pe ?
(trg)="4"> ¿ Hanja di benefisiagihu̱ kada nˈa de gekhu̱ rä Fenäte de rä du rä Hesu ?

(src)="4"> da’te thamte mrè fa ’ Si ?
(trg)="5"> ¿ Por hanja faxkägihu̱ rä Fenäte de rä du rä Hesu pa gä ntsitsˈihu̱ xä ñho ko mä kuhu̱ ?

(src)="5"> ha kaktuô bi pe ne pe fa ’ ne thamte yôkpe ?
(trg)="6"> ¿ Hanja faxkägihu̱ rä Fenäte de rä du rä Hesu pa gä hoñhu̱ gä ntsitsˈihu̱ mänˈa xä ñho ko mä kuhu̱ ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="7"> Ne gou ’ 2018 , ke gô ti tchou’te medou pômneng , nweke a pe ywe msya ?
(trg)="8"> ¿ Te mä evento ma dä japi dä ntsitsˈi mänˈa xä ñho yä jäˈi ha rä je̱ya 2018 , ˈne por hanja xa mähotho ?

(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="9"> ( Hyandi näˈä rä foto ehe ha fu̱di nunä artikulo ) .

(src)="9"> Pe gô ha mpa ’ ne ma mhente ?
(trg)="10"> ¿ Ndaˈu̱ nuˈu̱ yä ntˈani ma gä thädihu̱ ha nunä artikulo ?

(src)="10"> Nweke a pe ywe m tuôdeng ne pe si ne khamte vu Yéso ?
(trg)="11"> ¿ Por hanja xa mähyoni gä o̱thu̱ ntsˈe̱di po gä ntinihu̱ ha rä Fenäte ?

(src)="11"> Tchum mgapdzu mye a gô tchye te khamte vu sô ’ a , tchi ge ke pe gô “ tinte ” mne môkpe te ne yô be yé pe tchum pintum a ?
(trg)="12"> Nuˈu̱ yä pa änte de rä Fenäte , ¿ te dä za gä pe̱fihu̱ pa gä udihu̱ ge xa mäjuäni ja mä jamfrihu̱ ?

(src)="12"> ( a ) Pe pou tchye da ’ m ge ke te gre vôk mama ?
(trg)="13"> a ) ¿ Te ri ˈñehe gä pe̱fihu̱ pa gä hänihu̱ rä te pa nzäntho ?

(src)="13"> ( b ) Ta ’ getso gre la goung mgou ’ awè te ne nyapte ne é ne khamte vu Yéso , be ô neng fo’te é m tchi ge ke ?
(trg)="14"> b ) ¿ Hanja di ñhoki nˈa rä ansiano gatˈho yä je̱ya pa rä Fenäte ?

(src)="14"> ( a ) Yéso le re priya ne ke bwadzu dendze Ywetsou Tchyepô ?
(trg)="15"> c ) ¿ Hanja dä za gä de̱mbäbihu̱ rä ejemplo nuni rä ku ?

(src)="15"> ( b ) Ke da’te ge Jéova le ha pa ’ ne priya Yéso ?
(trg)="17"> b ) ¿ Hanja di pädihu̱ ge Jeoba xä dädi rä sadi rä Hesu ?

(src)="16"> Jéova le ha ya krô bi Ézéchiel ne thamte ?
(trg)="18"> ¿ Te mä mensaje bi umbäbi rä Zi Dada Jeoba Ezequiel ?

(src)="17"> Pou djô thamte yé gamdo ’ Ézéchiel le ghôm nwe ne a , tchwe khamte vu Yéso m tchi ge ke ?
(trg)="19"> Ha näˈä rä pa de rä Fenäte , ¿ hanja di kumpli näˈä rä profesia bi yˈofo Ezequiel ?

(src)="18"> Pe fing ne fa ’ ne thamte yôkpe m tchi ge ke ?
(trg)="20"> ¿ Te dä za gä pe̱fihu̱ pa dä nja nˈa rä hogä ntsitsˈi ha rä hnini Äjuä ?

(src)="19"> Nweke pou fing ne ghôm ge ne sè nwe ne ywe yé belék poua mlu ’ thoute a be ne fa ’ ne thamte yôkpe ?
(trg)="21"> Ora di ntso̱ˈmihu̱ te di signifika rä thuhme ˈne rä binu , ¿ hanja ma dä maxkägihu̱ pa gä ntsitsˈihu̱ mänˈa xä ñho ?

(src)="20"> Tchum fo’te fo poua mkhwô pye , Yéso be é tchente da’te ge Jéova bo tcheng ge pe tchousi m tchi ge ke ?
(trg)="22"> Ha näˈä rä ejemplo de nˈa rä rey ko yä ˈme̱go , ¿ hanja bi ˈñudi rä Hesu ge Jeoba to̱ˈmi gä pumbäbihu̱ mä kuhu̱ ?

(src)="21"> Pe pou re la te tchwe tchum hwite ba thamte ?
(trg)="23"> ¿ Hanja ora di ntsitsˈihu̱ xä ñho ko mä kuhu̱ , faxte pa dä nja nˈa rä mˈu̱i temäˈentho ?

(src)="22"> Nweke pe gô pe “ pemte kwa mnwe môkpe tchum koungne ” ?
(trg)="24"> ¿ Hanja di udihu̱ ge di uanta mä kuhu̱ ko rä mhäte ?

(src)="23"> Pe jye m ge ke ge pou te gô tchwe pe re a khamte vu Yéso a ?
(trg)="25"> ¿ Hanja di pädihu̱ ge ma dä nja nˈa rä gäxä Fenäte ?

(src)="24"> Nweke a be o yap ge o gô ti pe si ne khamte vu Yéso yeng gou ’ ?
(trg)="26"> ¿ Por hanja gi ˈmu̱i desidido gi ntini ha rä Fenäte nunä je̱ya ?

# bbj/2018253.xml.gz
# ote/2018253.xml.gz


(src)="1"> “ We Si yôk , pye gho’te o neng gamte tso tsou ye a tchente thwa a . ” ​ — 1 CHRON .
(trg)="1"> « Oh mä Äjuäˈihe , di rˈaˈäˈihe njamädi , ˈne di nsundahe ri mäkä thuhu » ( 1 CRÓN .

(src)="2"> 29 : 13 .
(trg)="2"> 29 : 13 ) .

(src)="3"> Nweke Jéova tcheng ge pe ha she ne potse mtuôdeng tsôkpe bi ?
(trg)="3"> ¿ Por hanja rä Zi Dada Jeoba to̱ˈmi gä umbäbihu̱ nuˈu̱ yä ñho xä rˈakägihu̱ ?

(src)="4"> Pô dendeng tchwe dze le le khap yap ne tchu pou ne mfa ’ Jéova m tchi ge ke ?
(trg)="4"> ¿ Hanja bi mfaxte yä ˈme̱go Äjuä de mäyaˈmu̱ pa bi so̱kämbeni Jeoba ngu ri ˈñehe ?

(src)="5"> A be tyô ’ ô Bemte pe gwim khap yé mfe ha a m ge ke ?
(trg)="5"> Mäpaya , ¿ hanja di usa rä hnini Äjuä nuˈu̱ yä donäsio häni ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Jéova da’te ge é re ma ne rap bi pe m tchi ge ke ?
(trg)="7"> ¿ Hanja udi Jeoba ge hingä rä yˈu̱ya nuˈmu̱ fatsˈi märˈaa ?

(src)="8"> Pe gô yô ke tchum yeng ji’te ?
(trg)="8"> ¿ Te ma gä pädihu̱ ha nunä artikulo ?

(src)="9"> Pe da’te ke bi Jéova tchwe ye pe tchu pou ne fa ’ tsye a ?
(trg)="9"> ¿ Te di utihu̱ Jeoba nuˈmu̱ di umbäbihu̱ näˈä di pe̱ˈtsihu̱ pa rä ˈme̱fi ?

(src)="10"> Bible da’te bi pe ge ne re ma ne ha be ta ’ ywe gwye ne yôkpe ne ramte Si .
(trg)="10"> ¿ Hanja udi rä Mäkä Tˈofo ge ora te di unihu̱ nsinke te gä to̱ˈmihu̱ , geˈä nˈa rä forma de gä xo̱kämbenihu̱ Äjuä ?

(src)="11"> Tchi ge ke ?
(src)="12"> Nweke ne pe ha be a poung bi pe ?
(trg)="11"> ¿ Por hanja xä ñho gä unihu̱ de näˈä di pe̱ˈtsihu̱ ?

(src)="13"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="12"> ( Hyandi näˈä rä foto ehe ha fu̱di nunä artikulo ) .

(src)="14"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 . a ) ¿ Hanja bi mfaxte nuˈu̱ yä ˈme̱go Äjuä de mäyaˈmu̱ ko yä donäsio pa bi uadi nuˈu̱ yä ˈme̱fi mi ja mˈe̱di ?

(src)="15"> Temla ’ Jéova tchwe dze le tu pou m tchi ge ke ( a ) ne she mfa ’ ?
(src)="16"> ( b ) ne pô pyé wap le bo de mkhète ne fa ’ a ?
(trg)="14"> b ) ¿ Hanja bi mfaxte yä ˈme̱go Äjuä ko yä donäsio pa näˈä rä so̱kämbeni mi tˈumbäbi Jeoba ?

(src)="17"> Mrè fa ’ Jéova tchwe dze le be de khap ne tchu pou ne fa ’ tsye ha ?
(trg)="15"> ¿ De habu̱ mi ehe nuˈu̱ yä donäsio mi uni nuˈu̱ yä ˈme̱go Äjuä de mäyaˈmu̱ ?

(src)="18"> 10 , 11 . ( a ) Pe fing ne fo’te mrè fa ’ Jéova tchwe dze pye a le be wap re ma ne ha a m tchi ge ke ?
(trg)="16"> 10 , 11 . a ) ¿ Hanja dä za gä de̱mbäbihu̱ yä ejemplo nuˈu̱ yä ˈme̱go Jeoba no̱ni rä Mäkä Tˈofo ?

(src)="19"> ( b ) Ne jye ge o fing ne tu pou o ne fa ’ Nefo Si tyô’ô gre la ne o ?
(trg)="17"> b ) ¿ Te gi senti nuˈmu̱ gi uni yä donäsio pa dä sigi dä tˈungä ntˈo̱de de rä Tsˈu̱tˈhui Äjuä ?

(src)="20"> Bemte yôkpe gre m ge ke te ne tchente gwim khap yé pou ha bi a ?
(trg)="18"> ¿ Te pe̱fi rä hnini Äjuä mäpaya pa dä usa mänˈa xä ñho nuˈu̱ yä donäsio häni ?

(src)="21"> Nweke be bemte Jéova kwepgne she potse ne mjuôjum mgou ’ meng ?
(trg)="19"> ¿ Por hanja xä yˈo̱tˈe rˈa yä mpadi rä hnini Äjuä ?

(src)="22"> 14 - 16 . ( a ) She ne mfa ’ myé ywe ye o ha a kwite ne re a be ke ?
(trg)="20"> 14 - 16 . a ) ¿ Pa te di usa rä hnini Äjuä nuˈu̱ mä donäsiohu̱ ?

(src)="23"> ( b ) O dzu ya pé ne goung ywe ye bemte gre a ?
(trg)="21"> b ) ¿ Te mä benefisio xkä häni po nuˈu̱ yä regalo di rˈakhu̱ rä hnini Äjuä ?

(src)="24"> Nweke tchi pa ’ bemte yôkpe ne ging a , da’te ge Jéova tchu pou é ne ?
(trg)="22"> ¿ Hanja di pädihu̱ ge Jeoba fatsˈi rä hnini mäpaya ?

(src)="25"> ( a ) Pe dzu ya pé tchwe ye pe ha khap yôkpe ne mfa ’ Nefo a ?
(trg)="23"> ¿ Te mä jäpi di hänihu̱ nuˈmu̱ di faxtehu̱ ko mä donäsiohu̱ pa dä tˈungä ntˈo̱de de rä Tsˈu̱tˈhui Äjuä ?

(src)="26"> ( b ) Pe fing ne ji’te po pôkpe ba mo yé bo te tho ’ ne ji’te we a ne re ma ne tchu pou ne fa ’ Nefo m ge ke ?
(trg)="24"> b ) ¿ Hanja dä za gä utuäbihu̱ yä zi bätsi ˈne nuˈu̱ yä zi jäˈi ja penä di ntini ha rä mhuntsˈi pa dä mfaxte ko yä donäsio ˈnehe ?

(src)="27"> Yeng ji’te bo tsegne o ne re la ?
(trg)="25"> ¿ Hanja bi nupˈäˈi ri mfeni nunä artikulo ?

# bbj/2018254.xml.gz
# ote/2018254.xml.gz


(src)="1"> “ Ŋwègne bi temla ’ ye Si é be Jéova a ! ” ​ — PS .
(trg)="1"> « ¡ Di johya näˈä rä hnini pe̱ˈtsi Jeoba ngu rä Äjuä ! »
(trg)="2"> ( SAL .

(src)="2"> 144 : 15 .
(trg)="3"> 144 : 15 ) .

(src)="3"> Pe fing ne rela te tchyete pe koung a da ’ beng ne yôkpe ?
(trg)="4"> ¿ Te ma dä maxkägihu̱ pa hingä sentihu̱ ndunthi rä mhäte po nuju̱se̱ ?

(src)="4"> Nweke pô pyé wap koung khap a le pe gre kwa ’ ŋwègne nyenyô ?
(trg)="5"> ¿ Por hanja hingä xa mäjuäni di johya nuˈu̱ di mädi rä bojä ?

(src)="5"> Ke fing ne kwite wôkpe ne nyapte môkpe mkwègne ne tse ŋwègne bapne ?
(trg)="6"> ¿ Hanja dä za gä pädihu̱ hängu di mädihu̱ yä dibersio ?

(src)="6"> Ke gre tchwe dzu yeng yé pe be ne a pe a ye tchi do é ?
(trg)="7"> ¿ Por hanja xa mähotho nuya yä tiempo di ˈmu̱hu̱ ?

(src)="7"> Pô pye wap te koung si a pe gre ya tchi koungne ?
(trg)="8"> ¿ Te mä klase rä mhäte pe̱ˈtsi nuˈu̱ yä jäˈi hingi pe̱päbi Äjuä ?

(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="9"> ( Hyandi näˈä rä foto ehe ha fu̱di nunä artikulo ) .

(src)="9"> Pe gô lagne ke tchum yeng ji’te , po ’ ne ke ?
(trg)="10"> ¿ Te ma gä pädihu̱ ha nunä artikulo , ˈne por hanja ?

(src)="10"> Nweke a be a ka pôk ne re ta ’ koungne ye a khou’gne a ne beng ne o ?
(trg)="11"> ¿ Por hanja di pädihu̱ ge hää dä za gä sentihu̱ rä mhäte po nuju̱se̱ ?

(src)="11"> La’te pa ’ pôpye wap koung beng ne yap té ’ a gre a ?
(trg)="12"> ¿ Te pe̱fi nuˈu̱ yä jäˈi di mädise̱ ?

(src)="12"> Tchwe ye mo koung Si a , é gre ma mbyagne ?
(trg)="13"> ¿ Te senti nuˈu̱ yä jäˈi di mädi Äjuä ?

(src)="13"> Ma mhente gô kwite wôkpe ne sè nwe ne yôkpe tchi ne koung Si ?
(trg)="14"> Mu̱ di ne gä pädihu̱ hängu di mädihu̱ Äjuä , ¿ te mähyoni gä ñˈanihu̱ ?

(src)="14"> She pô grela ne da’te ge wap koung Si ?
(trg)="15"> ¿ Te xä me̱fi rˈa yä kristianu po näˈä rä mhäte di senti po Äjuä ?

(src)="15"> Nweke mo ye é koung khap a bé ka re ŋwègne ?
(trg)="16"> ¿ Por hanja hindä za dä me̱ˈtsi rä johya toˈo di mädi rä bojä ?